Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ ધર્મશાસ્તાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ પૂર્ણ પુષ્કલામ્બા સમેત શ્રીહરિહરપુત્રસ્વામિને નમઃ ।
શ્રી ધર્મશાસ્તાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
અસ્ય શ્રી હરિહરપુત્રસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય
અર્ધનારીશ્વર ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ ।
શ્રી હરિહરપુત્રો દેવતા ।
હ્રાં બિજં હ્રીં શક્તિઃ હ્રૂં કીલકમ્ ।
શ્રી હરિહરપુત્ર પ્રસાદસિધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથ કરન્યાસઃ ।
હ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમહ્ ।
હ્રૂં મધ્યમાભ્યાણ્ નમઃ ।
હ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
હ્રૈં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
હ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અથાઞ્ગન્યાસઃ ।
હ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
હ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
હ્રૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
હ્રૈં કવચાય હમ્ ।
હ્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
હ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભુર્ભુવસ્સુવરોં ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

ધ્યાયેદુમાપતિરમાપતિ ભાગ્યપુત્રમ્ ।
વેત્રોજ્વલત્ કરતલં ભસિતાભિરામમ્ ॥

વિશ્વૈક વિશ્વ વપુષં મૃગયા વિનોદમ્ ।
વાંછાનુરુપ ફલદં વર ભુતનાથમ્ ॥

આશયામકોમલવિશાલતનું વિચિત્ર-
વાસો વસાનં અરુણોત્પલદામહસ્તમ્ ।
ઉત્તુઙ્ગરત્નમકુટં કુટિલાગ્રકેશં
શાસ્તારં ઇષ્ટવરદં શરણં પ્રપદ્યે ॥

પઞ્ચોપચારાઃ ।
લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં અગ્રયાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મને અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ।

મૂલમન્ત્રઃ ઓં ઘ્રૂં નમઃ પરાય ગોપ્ત્રે નમઃ ॥

ૐ નમો ભગવતે ભૂતનાથાય ।

ૐ શિવપુત્રો મહાતેજાઃ શિવકાર્યધુરન્ધરઃ ।
શિવપ્રદ શિવજ્ઞાની શૈવધર્મસુરક્ષકઃ ॥ ૧ ॥

શંખધારિ સુરાધ્યક્ષ ચન્દ્રમૌલિસ્સુરોત્તમઃ ।
કામેશ કામતેજસ્વી કામાદિફલસંયુતઃ ॥ ૨ ॥

કલ્યાણ કોમલાંગશ્ચ કલ્યાણફલદાયકઃ ।
કરુણાબ્ધિ કર્મદક્ષ કરુણારસસાગરઃ ॥ ૩ ॥

જગત્પ્રિયો જગદ્રક્ષો જગદાનન્દદાયકઃ ।
જયાદિ શાક્તિ સંસેવ્યો જનાહ્લાદો જિગીષુકઃ ॥ ૪ ॥

જિતેન્દ્રિયો જિતક્રોધો જિતસેવારિસંખઃ ।
જૈમિન્યદૃષિસંસેવ્યો જરામરણનાશકઃ ॥ ૫ ॥

જનાર્દન સુતો જ્યેષ્ઠો જ્યેષ્ઠાદિગણસેવિતઃ ।
જન્મહીનો જિતામિત્રો જનકેનાભિપૂજિતઃ ॥ ૬ ॥

પરમેષ્ઠી પશુપતિ પંકજાસનપૂજિતઃ ।
પુરહન્તા પુરત્રાતા પરમૈશ્વર્યદાયકઃ ॥ ૭ ॥

પવનાદિ સુરૈઃ સેવ્યઃ પંચબ્રહ્મપરાયણઃ ।
પાર્વતી તનયો બ્રહ્મ પરાનન્દ પરાત્પરઃ ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મિષ્ટો જ્ઞાનનિરતો ગુણાગુણનિરુપકઃ ।
ગુણાધ્યક્ષો ગુણનિધિઃ ગોપાલેનાભિપુજિતઃ ॥ ૯ ॥

ગોરક્ષકો ગોધનદો ગજારુઢો ગજપ્રિયઃ ।
ગજગ્રિવો ગજસ્કન્દો ગભસ્તિર્ગોપતિઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૦ ॥

ગ્રામપાલો ગજાધ્યક્ષો દિગ્ગજેનાભિપૂજિતઃ ।
ગણાધ્યક્ષો ગણપતિર્ગવાં પતિરહર્પતિઃ ॥ ૧૧ ॥

જટાધરો જલનિભો જૈમિન્યાદૄષિપૂજિતઃ ।
જલન્થર નિહન્તા ચ શોણાક્ષશ્શોણવાસકઃ ॥ ૧૨ ॥

સુરાથિપશ્શોકહન્તા શોભાક્ષસ્સુર્ય તૈજસઃ ।
સુરાર્ચિતસ્સુરૈર્વન્દ્યઃ શોણાંગઃ શાલ્મલીપતિઃ ॥ ૧૩ ॥

સુજ્યોતિશ્શરવીરઘ્નઃ શરત્ચ્ચન્દ્રનિભાનનઃ ।
સનકાદિમુનિધ્યેયઃ સર્વજ્ઞાનપ્રદો વિભુઃ ॥ ૧૪ ॥

હલાયુધો હંસનિભો હાહાહૂહૂ મુખસ્તુતઃ ।
હરિહરપ્રિયો હંસો હર્યક્ષાસનતત્પરઃ ॥ ૧૫ ॥

પાવનઃ પાવકનિભો ભક્તપાપવિનાશનઃ ।
ભસિતાંગો ભયત્રાતા ભાનુમાન્ ભયનાશનઃ ॥ ૧૬ ॥

ત્રિપુણ્ડ્રકસ્ત્રિનયનઃ ત્રિપુણ્ડ્રાંગિતમસ્તકઃ ।
ત્રિપુરખ્નો દેવવરો દેવારિકુલનાશકઃ ॥ ૧૭ ॥

દેવસેનથિપસ્તેજસ્તેજોરાશિર્દશાનનઃ ।
દારુણો દોષહન્તા ચ દોર્દણ્ડો દણ્ડનાયકઃ ॥ ૧૮ ॥

ધનુષ્પાણિર્ધરાધ્યક્ષો ધનિકો ધર્મવત્સલઃ ।
ધર્મજ્ઞો ધર્મનિરતો ધનુર્શ્શાસ્ત્રપરાયણઃ ॥ ૧૯ ॥

સ્થૂલકર્ણઃ સ્થૂલતનુઃ સ્થૂલાક્ષઃ સ્થૂલબાહુકઃ ।
તનૂત્તમત્તનુત્રાણસ્તારકસ્તેજસાંપતિઃ ॥ ૨૦ ॥

યોગીશ્વરો યોગનિધિર્યોગિનો યોગસંસ્થિતઃ ।
મન્દારવાટિકામત્તો મલયાચલવાસભૂઃ ॥ ૨૧ ॥

મન્દારકુસુમપ્રખ્યો મન્દમારુતસેવિતઃ ।
મહાભાશ્ચ મહાવક્ષા મનોહરમદાર્ચિતઃ ॥ ૨૨ ॥

મહોન્નતો મહાકાયો મહાનેત્રો મહાહનુઃ ।
મરુત્પૂજ્યો માનધનો મોહનો મોક્ષદાયકઃ ॥ ૨૩ ॥

મિત્રો મેધા મહૌજસ્વી મહાવર્ષપ્રદાયકઃ ।
ભાષકો ભાષ્યશાસ્ત્રજ્ઞો ભાનુમાન્ ભાનુતૈજસઃ ॥ ૨૪ ॥

ભિષગ્ ભવાનિપુત્રશ્ચ ભવતારણકારણઃ ।
નીલાંબરો નીલનિભો નીલગ્રીવો નિરંજનઃ ॥ ૨૫ ॥

નેત્રત્રયો નિષાદજ્ઞો નાનારત્નોપશોભિતઃ ।
રત્નપ્રભો રમાપુત્રો રમયા પરિતોષિતઃ ॥ ૨૬ ॥

રાજસેવ્યો રાજધનઃ રણદોર્દણ્ડમણ્ડિતઃ ।
રમણો રેણુકાસેવ્યો રાજનીચરદારણઃ ॥ ૨૭ ॥

ઈશાન ઇભરાટ્સેવ્ય ઇષણાત્રયનાશનઃ ।
ઇડાવાસો હેમનિભો હૈમપ્રાકારશોભિતઃ ॥ ૨૮ ॥

હયપ્રિયોહયગ્રીવો હંસો હરિહરાત્મજઃ ।
હાટકસ્ફટિકપ્રખ્યો હંસારૂઓઢેન સેવિતઃ ॥ ૨૯ ॥

વનવાસો વનાધ્યક્ષો વામદેવો વરાનનઃ ।
વૈવસ્વતપતિર્વિષ્ણુઃ વિઅરાટ્રૂપો વિશાંપતિઃ ॥ ૩૦ ॥

વેણુનાદો વરગ્રિવો વરાભયકરાન્વિતઃ ।
વર્ચસ્વી વિપુલગ્રીવો વિપુલાક્ષો વિનોદવાન્ ॥ ૩૧ ॥

વૈણવારણ્ય વાસશ્ચ વામદેવેનસેવિતઃ ।
વેત્રહસ્તો વેદવિધિર્વંશદેવો વરાન્ગ़કઃ ॥ ૩૨ ॥

હ્રીંગ़ારો હ્રીંમના હૃષ્ટો હિરણ્યઃ હેમસમ્ભવઃ ।
હૂતાશો હૂતનિષ્પન્નો હૂઁગારકૃતિસુપ્રભઃ ॥ ૩૩ ॥

હવ્યવાહો હવ્યકરશ્ચાટ્ટહાસોઽપરાહતઃ ।
અણુરૂપો રૂપકરશ્ચાજરોઽતનુરૂપકઃ ॥ ૩૪ ॥

હંસમન્ત્રશ્ચહૂતભુક્ હેમમ્બરસ્સુલક્ષણઃ ।
નીપપ્રિયો નીલવાસાઃ નિધિપાલો નિરાતપઃ ॥ ૩૫ ॥

ક્રોડહસ્તસ્તપસ્ત્રાતા તપોરક્ષસ્તપાહ્વયઃ ।
મૂર્તાભિષિક્તો માની ચ મન્ત્રરૂપોઃ મ્રુડો મનુઃ ॥ ૩૬ ॥

મેધાવી મેદસો મુષ્ણુઃ મકરો મકરાલયઃ ।
માર્ત્તાણ્ડો મંજુકેશશ્ચ માસપાલો મહૌષધિઃ ॥ ૩૭ ॥

શ્રોત્રિયશ્શોભમાનશ્ચ સવિતા સર્વદેશિકઃ ।
ચન્દ્રહાસશ્શ્મશ્શ્ક્તઃ શશિભાસશ્શમાધિકઃ ॥ ૩૮ ॥

સુદન્તસ્સુકપોલશ્ચ ષડ્વર્ણસ્સંપદોઽધિપઃ ।
ગરલઃ કાલકણ્ઢશ્ચ ગોનેતા ગોમુખપ્રભુઃ ॥ ૩૯ ॥

કૌશિકઃ કાલદેવશ્ચ ક્રોશકઃ ક્રૌંચભેદકઃ ।
ક્રિયાકરઃ કૃપાલુશ્ચ કરવીરકરેરુહઃ ॥ ૪૦ ॥

કન્દર્પદર્પહારી ચ કામદાતા કપાલકઃ ।
કૈલાસવાસો વરદો વિરોચનો વિભાવસુઃ ॥ ૪૧ ॥

બભ્રુવાહો બલાધ્યક્ષઃ ફણામણિવિભુષણઃ ।
સુન્દરસ્સુમુખઃ સ્વચ્ચઃ સફાસચ્ચ સફાકરઃ ॥ ૪૨ ॥

શરાનિવ્રુત્તશ્શક્રાપ્તઃ શરણાગતપાલકઃ ।
તીષ્ણદંષ્ટ્રો દીર્ઘજિહ્વ પિંગલાક્ષઃ પિશાચહા ॥ ૪૩ ॥

અભેદ્યશ્ચાઙ્ગદાર્ડ્યશ્ચો ભોજપાલોઽધ ભૂપતિઃ ।
ગ્રુધ્રનાસોઽવિષહ્યશ્ચ્ દિગ્દેહો દૈન્યદાહકઃ ॥ ૪૪ ॥

બાડવપૂરિતમુખો વ્યાપકો વિષમોચકઃ ।
વસન્તસ્સમરક્રુદ્ધઃ પુંગવઃ પઙ્ગજાસનઃ ॥ ૪૫ ॥

વિશ્વદર્પો નિસ્ચિતાજ્ઞો નાગાભરણભૂષિતઃ ।
ભરતો ભૈરવાકારો ભરણો વામનક્રિયઃ ॥ ૪૬ ॥

સિમ્હાસ્યસ્સિંહરૂપશ્ચ સેનાપતિસ્સકારકઃ ।
સનતનસ્સિદ્ધરૂપી સિદ્ધધર્મપરાયણઃ ॥ ૪૭ ॥

આદિત્યરૂપ્શ્ચાપદ્ઘ્નશ્ચામ્રુતાબ્ધિનિવાસભૂઃ ।
યુવરાજો યોગિવર્ય ઉષસ્તેજા ઉડુપ્રભઃ ॥ ૪૮ ॥

દેવાદિદેવો દૈવજ્ઞસ્તામ્રોષ્ટસ્તામ્રલોચનઃ ।
પિંગલાક્ષ પિચ્છચૂડઃ ફણામણિ વિભૂષિતઃ ॥ ૪૯ ॥

ભુજંગભૂષણો ભોગો ભોગાનન્દકરોઽવ્યયઃ ।
પંચહસ્તેન સમ્પુજ્યઃ પંચબાણેનસેવિતઃ ॥ ૫૦ ॥

ભવશ્શર્વો ભાનુમયઃ પ્રજપત્યસ્વરુપકઃ ।
સ્વચ્ચન્દશ્ચન્દશ્શસ્ત્રજ્ઞો દાન્તો દેવ મનુપ્રભુઃ ॥ ૫૧ ॥

દશભુક્ચ દશાધ્યક્ષો દાનવાનાં વિનાશનઃ ।
સહસ્રાક્ષશ્શરોત્પન્નઃ શતાનન્દસમાગમઃ ॥ ૫૨ ॥

ગૃધ્રદ્રિવાસો ગંભિરો ગન્ધગ્રાહોગણેશ્વરઃ ।
ગોમેધો ગણ્ઢકાવાસો ગોકુલૈઃ પરિવારિતઃ ॥ ૫૩ ॥

પરિવેષઃ પદજ્ઞાની પ્રિયન્ઙુદ્રુમવાસકઃ ।
ગુહાવાસો ગુરુવરો વન્દનીયો વદાન્યકઃ ॥ ૫૪ ॥

વૃત્તાકારો વેણુપાણીર્વીણાદણ્ડદરોહરઃ ।
હૈમીડ્યો હોત્રુસુભગો હૌત્રજ્ઞશ્ચૌજસાં પતિઃ ॥ ૫૫ ॥

પવમાનઃ પ્રજાતન્તુપ્રદો દણ્ડવિનાશનઃ ।
નિમીડયો નિમિષાર્ધજ્ઞો નિમિષાકારકારણઃ ॥ ૫૬ ॥

લિગુડાભો લિડાકારો લક્ષ્મીવન્દ્યો વરપ્રભુઃ ।
ઇડાજ્ઞઃ પિંગલાવાસઃ સુષુમ્નામધ્યસંભવઃ ॥ ૫૭ ॥

ભિક્ષાટનો ભીમવર્ચા વરકીર્તિસ્સભેશ્વરઃ ।
વાચોઽતીતો વરનિધિઃ પરિવેત્તાપ્રમાણકઃ ॥ ૫૮ ॥

અપ્રમેયોઽનિરુદ્ધશ્ચાપ્યનન્દાદિત્યસુપ્રભઃ ।
વેષપ્રિયો વિષગ્રાહો વરદાનકરોત્તમઃ ॥ ૫૯ ॥

વિપિનઃ વેદસારશ્ચ વેદાન્તૈઃ પરિતોષિતઃ ।
વક્રાગમો વર્ચવચા બલદાતા વિમાનવાન્ ॥ ૬૦ ॥

વજ્રકાન્તો વમ્શકરો વટુરક્ષાવિશારદઃ ।
વપ્રક્રીડો વિપ્રપુજ્યા વેલારાશિશ્ચલાલકઃ ॥ ૬૧ ॥

કોલાહલઃ ક્રોડનેત્રઃ
ક્રોડાસ્યશ્ચ કપાલભૃત્ ।
કુંજરેડ્યા મંજુવાસાઃ
ક્રિયામાનઃ ક્રિયાપ્રદઃ ॥ ૬૨ ॥

ક્રીડાનાધઃ કીલહસ્થઃ ક્રોશમાનો બલાધિકઃ ।
કનકો હોત્રુભાગી ચ ખવાસઃ ખચરઃ ખગઃ ॥ ૬૩ ॥

ગણકો ગુણનિર્દુષ્ટો ગુણત્યાગી કુશાધિપઃ ।
પાટલઃ પત્રધારી ચ પલાશઃ પુત્રવર્ધનઃ ॥ ૬૪ ॥

પિત્રુસચ્ચરિતઃ પ્રેષ્ટઃ પાપભસ્મ પુનશ્ચુચિઃ ।
ફાલનેત્રઃ ફુલ્લકેશઃ ફુલ્લકલ્હારભૂષિતઃ ॥ ૬૫ ॥

ફણિસેવ્યઃ પટ્ટભદ્રઃ પટુર્વાગ્મી વયોધિકઃ ।
ચોરનાટ્યશ્ચોરવેષસ્ચોરઘ્નશ્ચૌર્યવર્ધનઃ ॥ ૬૬ ॥

ચંચલાક્ષશ્ચામરકો મરીચિર્મદગામિકઃ ।
મ્રુડાભો મેષવાહશ્ચ મૈથિલ્યો મોચકોમનુઃ ॥ ૬૭ ॥

મનુરૂપો મન્ત્રદેવો મંત્રરાશિર્મહાદૃડ્ઃ ।
સ્થૂપિજ્ઞો ધનદાતા ચ દેવવન્ધ્યશ્ચતારણઃ ॥ ૬૮ ॥

યજ્ઞપ્રિયો યમાધ્યક્ષ ઇભક્રીડ ઇભેક્ષણ ।
દધિપ્રિયો દુરાધર્ષો દારુપાલો દનૂજહાઃ ॥ ૬૯ ॥

દામોદરોદામધરો દક્ષિણામૂર્તિરૂપકઃ ।
શચીપૂજ્યશ્શંખકર્ણશ્ચન્દ્રચૂડો મનુપ્રિયઃ ॥ ૭૦ ॥

ગુડરૂપો ગુડાકેશઃ કુલધર્મપરાયણઃ ।
કાલકણ્ઢો ગાઢગાત્રો ગોત્રરૂપઃ કુલેશ્વરઃ ॥ ૭૧ ॥

આનન્દભૈરવારાધ્યો હયમેધફલપ્રદઃ ।
દધ્યન્નાસક્તહૃદયો ગુડાન્નપ્રીતમાનસઃ ॥ ૭૨ ॥

ખૃતાન્નાસક્તહૃદયો ગૌરાંગોગર્વ્વભંજકઃ ।
ગણેશપૂજ્યો ગગનઃ ગણાનાં પતિરૂર્જિતઃ ॥ ૭૩ ॥

છદ્મહીનશ્શશિરદઃ શત્રૂણાં પતિરઙ્ગિરાઃ ।
ચરાચરમયશ્શાન્તઃ શરભેશશ્શતાતપઃ ॥ ૭૪ ॥

વીરારાધ્યો વક્રગમો વેદાંગો વેદપારગઃ ।
પર્વતારોહણઃ પૂષા પરમેશઃ પ્રજાપતિઃ ॥ ૭૫ ॥

ભાવજ્ઞો ભવરોગખ્નો ભવસાગરતારણઃ ।
ચિદગ્નિદેહશ્ચિદ્રૂપસ્ચિદાનન્દશ્ચિદાકૃતિઃ ॥ ૭૬ ॥

નાટ્યપ્રિયો નરપતિર્નરનારાયણાર્ચિતઃ ।
નિષાદરાજો નીહારો નેષ્ટા નિષ્ઠૂરભાષણઃ ॥ ૭૭ ॥

નિમ્નપ્રિયો નીલનેત્રો નીલાઙગો નીલકેશકઃ ।
સિંહાક્ષસ્સર્વવિઘ્નેશસ્સામવેદપરાયણઃ ॥ ૭૮ ॥

સનકાદિમુનિધ્યેયઃ શર્વ્વરીશઃ ષડાનનઃ ।
સુરૂપસ્સુલભસ્સ્વર્ગઃ શચીનાધેન પૂજિતઃ ॥ ૭૯ ॥

કાકીનઃ કામદહનો દગ્ધપાપો ધરાધિપઃ ।
દામગ્રન્ધી શતસ્ત્રીશસ્તશ્રીપાલશ્ચ તારકઃ ॥ ૮૦ ॥

તામ્રાક્ષસ્તીષ્ણદમ્ષ્ટ્રશ્ચ તિલભોજ્યસ્તિલોદરઃ ।
માણ્ડુકર્ણો મૃડાધીશો મેરુવર્ણો મહોદરઃ ॥ ૮૧ ॥

માર્તાણ્ડભૈરવારાધ્યો મણિરૂપો મરુદ્વહઃ ।
માષપ્રિયો મધુપાનો મ્રુણાલો મોહિનીપતિ ॥ ૮૨ ॥

મહાકામેશતનયો માધવો મદગર્વ્વિતઃ ।
મૂલાધારામ્બુજાવાસો મૂલવિદ્યાસ્વરૂપકઃ ॥ ૮૩ ॥

સ્વાધિષ્ટાનમયઃ સ્વસ્થઃ સ્વસ્થિવાક્ય સ્રુવાયુધઃ ।
મણિપૂરાબ્જનિલયો મહાભૈરવપૂજિતઃ ॥ ૮૪ ॥

અનાહતાબ્જરસિકો હ્રીંગારરસપેશલઃ ।
ભૂમધ્યવાસો ભૂકાન્તો ભરદ્વાજપ્રપૂજિતઃ ॥ ૮૫ ॥

સહસ્રારામ્બુજાવાસઃ સવિતા સામવાચકઃ ।
મુકુન્દશ્ચ ગુણાતીતો ગુણપુજ્યો ગુણાશ્રયઃ ॥ ૮૬ ॥

ધન્યશ્ચ ધનભૃદ્ દાહો ધનદાનકરાંબુજઃ ।
મહાશયો મહાતીતો માયાહીનો મદાર્ચિતઃ ॥ ૮૭ ॥

માઠરો મોક્ષફલદઃ સદ્વૈરિકુલનાશનઃ ।
પિંગલઃ પિંછચૂડશ્ચ પિશિતાશ પવિત્રકઃ ॥ ૮૮ ॥

પાયસાન્નપ્રિયઃ પર્વ્વપક્ષમાસવિભાજકઃ ।
વજ્રભૂષો વજ્રકાયો વિરિંજો વરવક્ષણ ॥ ૮૯ ॥

વિજ્ઞાનકલિકાબૃન્દો વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ।
ડંભઘ્નો દમખોષઘ્નો દાસપાલસ્તપૌજસઃ ॥ ૯૦ ॥

દ્રોણકુમ્ભાભિષિક્તશ્ચ દ્રોહિનાશસ્તપાતુરઃ ।
મહાવીરેન્દ્રવરદો મહાસંસારનાશનઃ ॥ ૯૧ ॥

લાકિની હાકિનીલભ્ધો
લવણામ્ભોધિતારણઃ ।
કાકિલઃ કાલપાશઘ્નઃ
કર્મબન્ધવિમોચકઃ ॥ ૯૨ ॥

મોચકો મોહનિર્ભિન્નો ભગારાધ્યો બ્રુહત્તનુઃ ।
અક્ષયોઽક્રૂરવરદો વક્રાગમવિનાશનઃ ॥ ૯૩ ॥

ડાકીનઃ સૂર્યતેજસ્વી સર્પ્પભૂષશ્ચ સદ્ગુરુઃ ।
સ્વતંત્રઃ સર્વતન્ત્રેશો દક્ષિણાદિગધીશ્વરઃ ॥ ૯૪ ॥

સચ્ચિદાનન્દકલિકઃ પ્રેમરૂપઃ પ્રિયંગરઃ ।
મિધ્યાજગદધિષ્ટાનો મુક્તિદો મુક્તિરૂપકઃ ॥ ૯૫ ॥

મુમુક્ષુઃ કર્મફલદો માર્ગદક્ષોઽધકર્મઠઃ ।
મહાબુદ્ધો મહાશુદ્ધઃ શુકવર્ણઃ શુકપ્રિયઃ ॥ ૯૬ ॥

સોમપ્રિયઃ સ્વરપ્રીતઃ પર્વ્વારાધનતત્પરઃ ।
અજપો જનહમ્સશ્ચ ફલપાણિ પ્રપૂજિતઃ ॥ ૯૭ ॥

અર્ચિતો વર્ધનો વાગ્મી વીરવેષો વિધુપ્રિયઃ ।
લાસ્યપ્રિયો લયકરો લાભાલાભવિવર્જિતઃ ॥ ૯૮ ॥

પંચાનનઃ પંચગુઢઃ પંચયજ્ઞફલપ્રદઃ ।
પાશહસ્તઃ પાવકેશઃ પર્જ્જન્યસમગર્જનઃ ॥ ૯૯ ॥

પપારિઃ પરમોદારઃ પ્રજેશઃ પંગનાશનઃ ।
નષ્ટકર્મા નષ્ટવૈર ઇષ્ટસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

નાગાધીશો નષ્ટપાપ ઇષ્ટનામવિધાયકઃ ।
પંચકૃત્યપરઃ પાતા પંચપંચાતિશાયિકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

પદ્માક્ષોઃ પદ્મવદનઃ પાવકાભઃ પ્રિયઙ્ગરઃ ।
કાર્ત્તસ્વરાઙ્ગો ગોઉરાઙ્ગો ગૌરીપુત્રો ધનેશ્વરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ગણેશાસ્લિષ્ટદેહશ્ચ શીતાંશુઃ શુભદિતિઃ ।
દક્ષધ્વંસો દક્ષકરો વરઃ કાત્યાયનીસુતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

સુમુખો માર્ગણો ગર્ભો ગર્વ્વભઙ્ગઃ કુશાસનઃ ।
કુલપાલપતિશ્રેષ્ટ પવમાનઃ પ્રજાધિપઃ ॥ ૧૦૪ ॥

દર્શપ્રિયો નિર્વ્વિકારો દીર્ખકાયો દિવાકરઃ ।
ભેરીનાદપ્રિયો બૃન્દો બૃહત્સેનઃ સુપાલકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સુબ્રહ્મા બ્રહ્મરસિકો રસજ્ઞો રજતાદ્રિભાઃ ।
તિમિરઘ્નો મિહીરાભો મહાનીલસમપ્રભઃ ॥ ૧૦૬ ॥

શ્રીચન્દનવિલિપ્તાઙ્ગઃ શ્રીપુત્રઃશ્રીતરુપ્રિયઃ ।
લાક્ષાવર્ણો લસત્કર્ણો રજનીધ્વંસિ સન્નિભઃ ॥ ૧૦૭ ॥

બિન્દુપ્રિયોંઽમ્બિકાપુત્રો બૈન્દવો બલનાયકઃ ।
આપન્નતારકસ્તપ્તસ્તપ્તકૃચ્ચફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૮ ॥

મરુદ્ધૃતો મહાખર્વ્વશ્ચીરવાસાઃ શિખિપ્રિયઃ ।
આયુષ્માનનખો દૂત આયુર્વેદપરાયણઃ ॥ ૧૦૯ ॥

હંસઃ પરમહંસશ્ચાપ્યવધૂતાશ્રમપ્રિયઃ ।
અશ્વવેગોઽશ્વહ્રુદયો હય ધૈર્યઃ ફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૦ ॥

સુમુખો દુર્મ્મુખો વિઘ્નો
નિર્વિઘ્નો વિઘ્નનાશનઃ ।
આર્યો નાથોઽર્યમાભાસઃ ।
ફાલ્ગુનઃ ફાલલોચનઃ ॥ ૧૧૧ ॥

અરાતિઘ્નો ઘનગ્રીવો ગ્રીષ્મસૂર્ય સમપ્રભઃ ।
કિરીટી કલ્પશાસ્ત્રજ્ઞઃ કલ્પાનલવિધાયકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

જ્ઞાનવિજ્ઞાનફલદો વિરિંજારિ વિનાશનઃ ।
વીરમાર્ત્તાણ્ડવરદો વીરબાહુશ્ચ પૂર્વજઃ ॥ ૧૧૩ ॥

વીરસિંહાસનો વિજ્ઞો વીરકાર્યોઽસ્થદાનવઃ ।
નરવીરસુહૃદ્ભ્રાતા નાગરત્નવિભૂષિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

વાચસ્પતિઃ પુરારાતિઃ સંવર્ત્તઃ સમરેશ્વરઃ ।
ઉરુવાગ્મીહ્યુમાપુત્રઃ ઉડુલોકસુરક્ષકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

શૃંગારરસસંપૂર્ણઃ સિન્દૂરતિલકાંગિતઃ ।
કુંગુમાંગિતસર્વાંગઃ કાલકેયવિનાશનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

મત્તનાગપ્રિયો નેતા નાગગન્ધર્વપૂજિતઃ ।
સુસ્વપ્નબોધકો બોધો ગૌરીદુસ્વપ્નનાશનઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ચિન્તારાશિપરિધ્વંસી ચિન્તામણિવિભૂષિતઃ ।
ચરાચરજગત્સૃષ્ટા ચલત્કુણ્ડલકર્ણયુક્ ॥ ૧૧૮ ॥

મુકુરાસ્યો મૂલનિધિર્નિધિદ્વયનિષેવિતઃ ।
નીરાજનપ્રીતમનાઃ નીલનેત્રો નયપ્રદઃ ॥ ૧૧૯ ॥

કેદારેશઃ કિરાતશ્ચ કાલાત્મા કલ્પવિગ્રહઃ ।
કલ્પાન્દભૈરવારાધ્યઃ કઙ્ગપત્રશરાયુધઃ ॥ ૧૨૦ ॥

કલાકાષ્ઠસ્વરૂપશ્ચ ૠતુવર્ષાદિમાસવાન્ ।
દિનેશમણ્ડલાવાસો વાસવાદિપ્રપૂજિતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

બહૂલાસ્તંબકર્મજ્ઞઃ પંચાશદ્વર્ણરૂપકઃ ।
ચિન્તાહીનશ્ચિદાક્રાન્તઃ ચારુપાલોહલાયુધઃ ॥ ૧૨૨ ॥

બન્દૂકકુસુમપ્રખ્યઃ પરગર્વ્વવિભણ્જનઃ ।
વિદ્વત્તમો વિરાધગ્ખ્નઃ સચિત્રશ્ચિત્રકર્મકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સંગીતલોલુપમનાઃ સ્નિગ્ધગમ્ભીરગર્જ્જિતઃ ।
તુઙ્ગવક્ત્રઃસ્તવરસસ્ચાભ્રાભો ભૂમરેક્ષણઃ ॥ ૧૨૪ ॥

લીલાકમલહસ્તાબ્જો બાલકુન્દવિભૂષિતઃ ।
લોધ્રપ્રસવશુધાભઃ શિરીષકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ત્રસ્તત્રાણકરસ્તત્વં તત્વવાક્યાર્થબોધકઃ ।
વર્ષીયમ્શ્ચ વિધિસ્તુત્યો વેદાન્ત પ્રતિપાદકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

મૂલભૂતો મૂલતત્વં મૂલકારણવિગ્રહઃ ।
આદિનાથોઽક્ષયફલઃ પાણિજન્માઽપરાજિતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ગાનપ્રિયો ગાનલોલો મહેશો વિજ્ઞમાનસઃ ।
ગિરીજાસ્તન્યરસિકો ગિરિરાજવરસ્તુત ॥ ૧૨૮ ॥

પીયુષકુમ્ભહસ્તાબ્જઃ પાશત્યાગી ચિરન્તનઃ ।
સુલાલાલસવક્ત્રાબ્જઃ સુરદ્રુમફલેપ્સિતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

રત્નહાટકભૂષાંગો રવણાભિપ્રપૂજિતઃ ।
કનત્કાલેયસુપ્રીતઃ ક્રૌંજગર્વ્વવિનાશનઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અશેષજનસંમોહ આયુર્વિદ્યાફલપ્રદઃ ।
અવબદ્ધદુકૂલાંગો હારાલંકૃતકન્ધરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

કેતકીકુસુમપ્રીતઃ કલભૈઃ પરિવારિતઃ ।
કેકાપ્રિયઃ કાર્તિકેયઃ સારંગનિનદપ્રિયઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ચાતકાલાપસંતુષ્ટશ્ચમરીમૃગસેવિતઃ ।
આમ્રકૂટાદ્રિસંચારી ચામ્નાયફલદાયકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ધૃતાક્ષસૂત્રપાણિશ્ચાપ્યક્ષિરોગવિનાશનઃ ।
મુકુન્દપૂજ્યો મોહાંગો મુનિમાનસતોષિતઃ ॥ ૧૩૪ ॥

તૈલાભિષિક્તસુશીરાસ્તર્જ્જનીમુદ્રિકાયુતઃ ।
તટાતકામનઃ પ્રીતસ્તમોગ़ુણવિનાશનઃ ॥ ૧૩૫ ॥

અનામયોઽપ્યનાદર્શંચાર્જ્જુનાભો હુતપ્રિયઃ ।
ષાડ્ગુણ્ય પરિસમ્પુર્ણસ્સપ્તાશ્વાદિગૃહૈસ્તુતઃ ॥ ૧૩૬ ॥

વીતશોકઃપ્રસાદજ્ઞઃ સપ્તપ્રાણવરપ્રદઃ ।
સપ્તાર્ચિશ્ચત્રિનયનસ્ત્રિવેણિફલદાયકઃ ॥ ૧૩૭ ॥

કૃષ્ણવર્ત્મા વેદમુખો દારુમણ્ડલમધ્યગઃ ।
વીરનૂપુરપાદાબ્જોવીરકંકુણપાણિમાન્ ॥ ૧૩૮ ॥

વિશ્વમૂર્તિશ્શુધમુખશ્શુધભસ્માનુલેપનઃ ।
શુંભધ્વંસિન્યા સંપૂજ્યો રક્તબીજકુલાન્દકઃ ॥ ૧૩૯ ॥

નિષાદાદિસ્વરપ્રીતઃ નમસ્કારફલપ્રદઃ ।
ભક્તારિપંચદાતાયી સજ્જીકૃતશરાયુધઃ ॥ ૧૪૦ ॥

અભયઙ્કરમંત્રજ્ઞઃ કુબ્જિકામંત્રવિગ્રહઃ ।
ધૂમ્રાશશ્ચોગ્રતેજસ્વી દશકણ્ઠવિનાશનઃ ॥ ૧૪૧ ॥

આશુગાયુધહસ્તાબ્જો ગદાયુધકરાંબુજઃ ।
પાશાયુધસુપાણિશ્ચ કપાલાયુધસદ્ભુજઃ ॥ ૧૪૨ ॥

સહસ્રશીર્ષવદનઃ સહસ્રદ્વયલોચનઃ ।
નાનાહેતિર્ધનુષ્પ્પાણિઃ નાનાસૃગ્ભૂષણપ્રિયઃ ॥ ૧૪૩ ॥

આશ્યામકોમલતનૂરારક્તાપાંગલોચનઃ ।
દ્વાદશાહક્રતુપ્રીતઃ પૌણ્ડરીકફલપ્રદઃ ॥ ૧૪૪ ॥

અપ્તોરામ્યક્રતુમયશ્ચયનાદિફલપ્રદઃ ।
પશુબન્ધસ્યફલદો વાજપેયાત્મદૈવતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

આબ્રહ્મકીટજનનાવનાત્મા ચંબકપ્રિયઃ ।
પશુપાશવિભાગજ્ઞઃ પરિજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ॥ ૧૪૬ ॥

કલ્પેશ્વરઃ કલ્પવર્યો જાતવેદઃ પ્રભાકરઃ ।
કુમ્ભીશ્વરઃ કુમ્ભપાણીઃ કુંકુમાક્તલલાટકઃ ॥ ૧૪૭ ॥

શિલીધ્રપત્રસંકાશઃ સિંહવક્ત્રપ્રમર્દનઃ ।
કોકિલક્વણનાકર્ણી કાલનાશન તત્પરઃ ॥ ૧૪૮ ॥

નૈય્યાયિકમતખ્નશ્ચ બૌદ્ધસંખવિનાશનઃ ।
ધૃતહેમાબ્જપાણિશ્ચ હોમસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૧૪૯ ॥

પિત્રુયજ્ઞસ્યફલદઃ પિત્રુવજ્જનરક્ષકઃ ।
પદાતિકર્મનિરતઃ પૃષદાજ્યપ્રદાયકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

મહાસુરવધોદ્યુક્તઃ સ્વસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવર્ષકઃ ।
મહાવર્ષતિરોધાનઃ નાગાભૃતકરામ્બુજઃ ॥ ૧૫૧ ॥

નમઃ સ્વાહાવષટ્ વૌષટ્ વલ્લવપ્રતિપાદકઃ ।
મહીરસદૄશગ્રીવો મહીરસદૄશસ્તવઃ ॥ ૧૫૨ ॥

તન્ત્રીવાદનહસ્તાગ્રઃ સંગીતપ્રીતમાનસઃ ।
ચિદંશમુકુરાવાસો મણિકૂટાદ્રિ સંચરઃ ॥ ૧૫૩ ॥

લીલાસંચારતનુકો લિઙ્ગશાસ્ત્રપ્રવર્તકઃ ।
રાકેન્દુદ્યુતિસંપન્નો યાગકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૧૫૪ ॥

મૈનાકગિરિસંચારી મધુવંશવિનાશનઃ ।
તાલખણ્ડપુરાવાસઃ તમાલનિભતૈજસઃ ॥ ૧૫૫ ॥

શ્રી ધર્મશાસ્તા સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top