1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ധര്‍മശാസ്താസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം പൂര്‍ണ പുഷ്കലാംബാ സമേത ശ്രീഹരിഹരപുത്രസ്വാമിനേ നമഃ ।
ശ്രീ ധര്‍മശാസ്താസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
അസ്യ ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ
അര്‍ധനാരീശ്വര ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ ।
ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രോ ദേവതാ ।
ഹ്രാം ബിജം ഹ്രീം ശക്തിഃ ഹ്രൂം കീലകം ।
ശ്രീ ഹരിഹരപുത്ര പ്രസാദസിധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ കരന്യാസഃ ।
ഹ്രാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഹ്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഹ് ।
ഹ്രൂം മധ്യമാഭ്യാണ്‍ നമഃ ।
ഹ്രൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഹ്രൈം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഹ്രഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഥാഞ്ഗന്യാസഃ ।
ഹ്രാം ഹൃദയായ നമഃ ।
ഹ്രീം ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഹ്രൂം ശിഖായൈ വഷട് ।
ഹ്രൈം കവചായ ഹം ।
ഹ്രൌം നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഹ്രഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭുര്‍ഭുവസ്സുവരോം ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

॥ ധ്യാനം ॥

ധ്യായേദുമാപതിരമാപതി ഭാഗ്യപുത്രം ।
വേത്രോജ്വലത് കരതലം ഭസിതാഭിരാമം ॥

വിശ്വൈക വിശ്വ വപുഷം മൃഗയാ വിനോദം ।
വാംഛാനുരുപ ഫലദം വര ഭുതനാഥം ॥

ആശയാമകോമലവിശാലതനും വിചിത്ര-
വാസോ വസാനം അരുണോത്പലദാമഹസ്തം ।
ഉത്തുങ്ഗരത്നമകുടം കുടിലാഗ്രകേശം
ശാസ്താരം ഇഷ്ടവരദം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥

പഞ്ചോപചാരാഃ ।
ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പാണി സമര്‍പയാമി ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ।
രം അഗ്രയാത്മനേ ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്‍വാത്മനേ സര്‍വോപചാരപൂജാം സമര്‍പയാമി ।

മൂലമന്ത്രഃ ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ നമഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭൂതനാഥായ ।

ഓം ശിവപുത്രോ മഹാതേജാഃ ശിവകാര്യധുരന്ധരഃ ।
ശിവപ്രദ ശിവജ്ഞാനീ ശൈവധര്‍മസുരക്ഷകഃ ॥ 1 ॥

ശംഖധാരി സുരാധ്യക്ഷ ചന്ദ്രമൌലിസ്സുരോത്തമഃ ।
കാമേശ കാമതേജസ്വീ കാമാദിഫലസംയുതഃ ॥ 2 ॥

കല്യാണ കോമലാംഗശ്ച കല്യാണഫലദായകഃ ।
കരുണാബ്ധി കര്‍മദക്ഷ കരുണാരസസാഗരഃ ॥ 3 ॥

ജഗത്പ്രിയോ ജഗദ്രക്ഷോ ജഗദാനന്ദദായകഃ ।
ജയാദി ശാക്തി സംസേവ്യോ ജനാഹ്ലാദോ ജിഗീഷുകഃ ॥ 4 ॥

ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജിതസേവാരിസംഖഃ ।
ജൈമിന്യദൃഷിസംസേവ്യോ ജരാമരണനാശകഃ ॥ 5 ॥

ജനാര്‍ദന സുതോ ജ്യേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠാദിഗണസേവിതഃ ।
ജന്‍മഹീനോ ജിതാമിത്രോ ജനകേനാഭിപൂജിതഃ ॥ 6 ॥

പരമേഷ്ഠീ പശുപതി പംകജാസനപൂജിതഃ ।
പുരഹന്താ പുരത്രാതാ പരമൈശ്വര്യദായകഃ ॥ 7 ॥

പവനാദി സുരൈഃ സേവ്യഃ പംചബ്രഹ്മപരായണഃ ।
പാര്‍വതീ തനയോ ബ്രഹ്മ പരാനന്ദ പരാത്പരഃ ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മിഷ്ടോ ജ്ഞാനനിരതോ ഗുണാഗുണനിരുപകഃ ।
ഗുണാധ്യക്ഷോ ഗുണനിധിഃ ഗോപാലേനാഭിപുജിതഃ ॥ 9 ॥

ഗോരക്ഷകോ ഗോധനദോ ഗജാരുഢോ ഗജപ്രിയഃ ।
ഗജഗ്രിവോ ഗജസ്കന്ദോ ഗഭസ്തിര്‍ഗോപതിഃ പ്രഭുഃ ॥ 10 ॥

ഗ്രാമപാലോ ഗജാധ്യക്ഷോ ദിഗ്ഗജേനാഭിപൂജിതഃ ।
ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണപതിര്‍ഗവാം പതിരഹര്‍പതിഃ ॥ 11 ॥

ജടാധരോ ജലനിഭോ ജൈമിന്യാദൄഷിപൂജിതഃ ।
ജലന്ഥര നിഹന്താ ച ശോണാക്ഷശ്ശോണവാസകഃ ॥ 12 ॥

സുരാഥിപശ്ശോകഹന്താ ശോഭാക്ഷസ്സുര്യ തൈജസഃ ।
സുരാര്‍ചിതസ്സുരൈര്‍വന്ദ്യഃ ശോണാംഗഃ ശാല്‍മലീപതിഃ ॥ 13 ॥

സുജ്യോതിശ്ശരവീരഘ്നഃ ശരത്ച്ചന്ദ്രനിഭാനനഃ ।
സനകാദിമുനിധ്യേയഃ സര്‍വജ്ഞാനപ്രദോ വിഭുഃ ॥ 14 ॥

ഹലായുധോ ഹംസനിഭോ ഹാഹാഹൂഹൂ മുഖസ്തുതഃ ।
ഹരിഹരപ്രിയോ ഹംസോ ഹര്യക്ഷാസനതത്പരഃ ॥ 15 ॥

പാവനഃ പാവകനിഭോ ഭക്തപാപവിനാശനഃ ।
ഭസിതാംഗോ ഭയത്രാതാ ഭാനുമാന്‍ ഭയനാശനഃ ॥ 16 ॥

ത്രിപുണ്ഡ്രകസ്ത്രിനയനഃ ത്രിപുണ്ഡ്രാംഗിതമസ്തകഃ ।
ത്രിപുരഖ്നോ ദേവവരോ ദേവാരികുലനാശകഃ ॥ 17 ॥

ദേവസേനഥിപസ്തേജസ്തേജോരാശിര്‍ദശാനനഃ ।
ദാരുണോ ദോഷഹന്താ ച ദോര്‍ദണ്ഡോ ദണ്ഡനായകഃ ॥ 18 ॥

ധനുഷ്പാണിര്‍ധരാധ്യക്ഷോ ധനികോ ധര്‍മവത്സലഃ ।
ധര്‍മജ്ഞോ ധര്‍മനിരതോ ധനുര്‍ശ്ശാസ്ത്രപരായണഃ ॥ 19 ॥

സ്ഥൂലകര്‍ണഃ സ്ഥൂലതനുഃ സ്ഥൂലാക്ഷഃ സ്ഥൂലബാഹുകഃ ।
തനൂത്തമത്തനുത്രാണസ്താരകസ്തേജസാമ്പതിഃ ॥ 20 ॥

യോഗീശ്വരോ യോഗനിധിര്യോഗിനോ യോഗസംസ്ഥിതഃ ।
മന്ദാരവാടികാമത്തോ മലയാചലവാസഭൂഃ ॥ 21 ॥

മന്ദാരകുസുമപ്രഖ്യോ മന്ദമാരുതസേവിതഃ ।
മഹാഭാശ്ച മഹാവക്ഷാ മനോഹരമദാര്‍ചിതഃ ॥ 22 ॥

മഹോന്നതോ മഹാകായോ മഹാനേത്രോ മഹാഹനുഃ ।
മരുത്പൂജ്യോ മാനധനോ മോഹനോ മോക്ഷദായകഃ ॥ 23 ॥

മിത്രോ മേധാ മഹൌജസ്വീ മഹാവര്‍ഷപ്രദായകഃ ।
ഭാഷകോ ഭാഷ്യശാസ്ത്രജ്ഞോ ഭാനുമാന്‍ ഭാനുതൈജസഃ ॥ 24 ॥

ഭിഷഗ് ഭവാനിപുത്രശ്ച ഭവതാരണകാരണഃ ।
നീലാംബരോ നീലനിഭോ നീലഗ്രീവോ നിരംജനഃ ॥ 25 ॥

നേത്രത്രയോ നിഷാദജ്ഞോ നാനാരത്നോപശോഭിതഃ ।
രത്നപ്രഭോ രമാപുത്രോ രമയാ പരിതോഷിതഃ ॥ 26 ॥

രാജസേവ്യോ രാജധനഃ രണദോര്‍ദണ്ഡമണ്ഡിതഃ ।
രമണോ രേണുകാസേവ്യോ രാജനീചരദാരണഃ ॥ 27 ॥

ഈശാന ഇഭരാട്സേവ്യ ഇഷണാത്രയനാശനഃ ।
ഇഡാവാസോ ഹേമനിഭോ ഹൈമപ്രാകാരശോഭിതഃ ॥ 28 ॥

ഹയപ്രിയോഹയഗ്രീവോ ഹംസോ ഹരിഹരാത്മജഃ ।
ഹാടകസ്ഫടികപ്രഖ്യോ ഹംസാരൂഓഢേന സേവിതഃ ॥ 29 ॥

വനവാസോ വനാധ്യക്ഷോ വാമദേവോ വരാനനഃ ।
വൈവസ്വതപതിര്‍വിഷ്ണുഃ വിഅരാട്രൂപോ വിശാമ്പതിഃ ॥ 30 ॥

വേണുനാദോ വരഗ്രിവോ വരാഭയകരാന്വിതഃ ।
വര്‍ചസ്വീ വിപുലഗ്രീവോ വിപുലാക്ഷോ വിനോദവാന്‍ ॥ 31 ॥

വൈണവാരണ്യ വാസശ്ച വാമദേവേനസേവിതഃ ।
വേത്രഹസ്തോ വേദവിധിര്‍വംശദേവോ വരാന്‍ഗ़കഃ ॥ 32 ॥

ഹ്രീംഗ़ാരോ ഹ്രീമ്മനാ ഹൃഷ്ടോ ഹിരണ്യഃ ഹേമസംഭവഃ ।
ഹൂതാശോ ഹൂതനിഷ്പന്നോ ഹൂँഗാരകൃതിസുപ്രഭഃ ॥ 33 ॥

ഹവ്യവാഹോ ഹവ്യകരശ്ചാട്ടഹാസോഽപരാഹതഃ ।
അണുരൂപോ രൂപകരശ്ചാജരോഽതനുരൂപകഃ ॥ 34 ॥

ഹംസമന്ത്രശ്ചഹൂതഭുക് ഹേമംബരസ്സുലക്ഷണഃ ।
നീപപ്രിയോ നീലവാസാഃ നിധിപാലോ നിരാതപഃ ॥ 35 ॥

ക്രോഡഹസ്തസ്തപസ്ത്രാതാ തപോരക്ഷസ്തപാഹ്വയഃ ।
മൂര്‍താഭിഷിക്തോ മാനീ ച മന്ത്രരൂപോഃ ംരുഡോ മനുഃ ॥ 36 ॥

മേധാവീ മേദസോ മുഷ്ണുഃ മകരോ മകരാലയഃ ।
മാര്‍ത്താണ്ഡോ മംജുകേശശ്ച മാസപാലോ മഹൌഷധിഃ ॥ 37 ॥

ശ്രോത്രിയശ്ശോഭമാനശ്ച സവിതാ സര്‍വദേശികഃ ।
ചന്ദ്രഹാസശ്ശ്മശ്ശ്ക്തഃ ശശിഭാസശ്ശമാധികഃ ॥ 38 ॥

സുദന്തസ്സുകപോലശ്ച ഷഡ്വര്‍ണസ്സമ്പദോഽധിപഃ ।
ഗരലഃ കാലകണ്ഢശ്ച ഗോനേതാ ഗോമുഖപ്രഭുഃ ॥ 39 ॥

കൌശികഃ കാലദേവശ്ച ക്രോശകഃ ക്രൌംചഭേദകഃ ।
ക്രിയാകരഃ കൃപാലുശ്ച കരവീരകരേരുഹഃ ॥ 40 ॥

കന്ദര്‍പദര്‍പഹാരീ ച കാമദാതാ കപാലകഃ ।
കൈലാസവാസോ വരദോ വിരോചനോ വിഭാവസുഃ ॥ 41 ॥

ബഭ്രുവാഹോ ബലാധ്യക്ഷഃ ഫണാമണിവിഭുഷണഃ ।
സുന്ദരസ്സുമുഖഃ സ്വച്ചഃ സഫാസച്ച സഫാകരഃ ॥ 42 ॥

ശരാനിവ്രുത്തശ്ശക്രാപ്തഃ ശരണാഗതപാലകഃ ।
തീഷ്ണദംഷ്ട്രോ ദീര്‍ഘജിഹ്വ പിംഗലാക്ഷഃ പിശാചഹാ ॥ 43 ॥

അഭേദ്യശ്ചാങ്ഗദാര്‍ഡ്യശ്ചോ ഭോജപാലോഽധ ഭൂപതിഃ ।
ഗ്രുധ്രനാസോഽവിഷഹ്യശ്ച് ദിഗ്ദേഹോ ദൈന്യദാഹകഃ ॥ 44 ॥

ബാഡവപൂരിതമുഖോ വ്യാപകോ വിഷമോചകഃ ।
വസന്തസ്സമരക്രുദ്ധഃ പുംഗവഃ പങ്ഗജാസനഃ ॥ 45 ॥

വിശ്വദര്‍പോ നിസ്ചിതാജ്ഞോ നാഗാഭരണഭൂഷിതഃ ।
ഭരതോ ഭൈരവാകാരോ ഭരണോ വാമനക്രിയഃ ॥ 46 ॥

സിംഹാസ്യസ്സിംഹരൂപശ്ച സേനാപതിസ്സകാരകഃ ।
സനതനസ്സിദ്ധരൂപീ സിദ്ധധര്‍മപരായണഃ ॥ 47 ॥

ആദിത്യരൂപ്ശ്ചാപദ്ഘ്നശ്ചാംരുതാബ്ധിനിവാസഭൂഃ ।
യുവരാജോ യോഗിവര്യ ഉഷസ്തേജാ ഉഡുപ്രഭഃ ॥ 48 ॥

ദേവാദിദേവോ ദൈവജ്ഞസ്താംരോഷ്ടസ്താംരലോചനഃ ।
പിംഗലാക്ഷ പിച്ഛചൂഡഃ ഫണാമണി വിഭൂഷിതഃ ॥ 49 ॥

ഭുജംഗഭൂഷണോ ഭോഗോ ഭോഗാനന്ദകരോഽവ്യയഃ ।
പംചഹസ്തേന സമ്പുജ്യഃ പംചബാണേനസേവിതഃ ॥ 50 ॥

ഭവശ്ശര്‍വോ ഭാനുമയഃ പ്രജപത്യസ്വരുപകഃ ।
സ്വച്ചന്ദശ്ചന്ദശ്ശസ്ത്രജ്ഞോ ദാന്തോ ദേവ മനുപ്രഭുഃ ॥ 51 ॥

ദശഭുക്ച ദശാധ്യക്ഷോ ദാനവാനാം വിനാശനഃ ।
സഹസ്രാക്ഷശ്ശരോത്പന്നഃ ശതാനന്ദസമാഗമഃ ॥ 52 ॥

ഗൃധ്രദ്രിവാസോ ഗംഭിരോ ഗന്ധഗ്രാഹോഗണേശ്വരഃ ।
ഗോമേധോ ഗണ്ഢകാവാസോ ഗോകുലൈഃ പരിവാരിതഃ ॥ 53 ॥

പരിവേഷഃ പദജ്ഞാനീ പ്രിയന്‍ങുദ്രുമവാസകഃ ।
ഗുഹാവാസോ ഗുരുവരോ വന്ദനീയോ വദാന്യകഃ ॥ 54 ॥

വൃത്താകാരോ വേണുപാണീര്‍വീണാദണ്ഡദരോഹരഃ ।
ഹൈമീഡ്യോ ഹോത്രുസുഭഗോ ഹൌത്രജ്ഞശ്ചൌജസാം പതിഃ ॥ 55 ॥

പവമാനഃ പ്രജാതന്തുപ്രദോ ദണ്ഡവിനാശനഃ ।
നിമീഡയോ നിമിഷാര്‍ധജ്ഞോ നിമിഷാകാരകാരണഃ ॥ 56 ॥

ലിഗുഡാഭോ ലിഡാകാരോ ലക്ഷ്മീവന്ദ്യോ വരപ്രഭുഃ ।
ഇഡാജ്ഞഃ പിംഗലാവാസഃ സുഷുംനാമധ്യസംഭവഃ ॥ 57 ॥

ഭിക്ഷാടനോ ഭീമവര്‍ചാ വരകീര്‍തിസ്സഭേശ്വരഃ ।
വാചോഽതീതോ വരനിധിഃ പരിവേത്താപ്രമാണകഃ ॥ 58 ॥

അപ്രമേയോഽനിരുദ്ധശ്ചാപ്യനന്ദാദിത്യസുപ്രഭഃ ।
വേഷപ്രിയോ വിഷഗ്രാഹോ വരദാനകരോത്തമഃ ॥ 59 ॥

വിപിനഃ വേദസാരശ്ച വേദാന്തൈഃ പരിതോഷിതഃ ।
വക്രാഗമോ വര്‍ചവചാ ബലദാതാ വിമാനവാന്‍ ॥ 60 ॥

വജ്രകാന്തോ വംശകരോ വടുരക്ഷാവിശാരദഃ ।
വപ്രക്രീഡോ വിപ്രപുജ്യാ വേലാരാശിശ്ചലാലകഃ ॥ 61 ॥

കോലാഹലഃ ക്രോഡനേത്രഃ
ക്രോഡാസ്യശ്ച കപാലഭൃത് ।
കുംജരേഡ്യാ മംജുവാസാഃ
ക്രിയാമാനഃ ക്രിയാപ്രദഃ ॥ 62 ॥

ക്രീഡാനാധഃ കീലഹസ്ഥഃ ക്രോശമാനോ ബലാധികഃ ।
കനകോ ഹോത്രുഭാഗീ ച ഖവാസഃ ഖചരഃ ഖഗഃ ॥ 63 ॥

ഗണകോ ഗുണനിര്‍ദുഷ്ടോ ഗുണത്യാഗീ കുശാധിപഃ ।
പാടലഃ പത്രധാരീ ച പലാശഃ പുത്രവര്‍ധനഃ ॥ 64 ॥

പിത്രുസച്ചരിതഃ പ്രേഷ്ടഃ പാപഭസ്മ പുനശ്ചുചിഃ ।
ഫാലനേത്രഃ ഫുല്ലകേശഃ ഫുല്ലകല്‍ഹാരഭൂഷിതഃ ॥ 65 ॥

ഫണിസേവ്യഃ പട്ടഭദ്രഃ പടുര്‍വാഗ്മീ വയോധികഃ ।
ചോരനാട്യശ്ചോരവേഷസ്ചോരഘ്നശ്ചൌര്യവര്‍ധനഃ ॥ 66 ॥

ചംചലാക്ഷശ്ചാമരകോ മരീചിര്‍മദഗാമികഃ ।
ംരുഡാഭോ മേഷവാഹശ്ച മൈഥില്യോ മോചകോമനുഃ ॥ 67 ॥

മനുരൂപോ മന്ത്രദേവോ മംത്രരാശിര്‍മഹാദൃഡ്ഃ ।
സ്ഥൂപിജ്ഞോ ധനദാതാ ച ദേവവന്ധ്യശ്ചതാരണഃ ॥ 68 ॥

യജ്ഞപ്രിയോ യമാധ്യക്ഷ ഇഭക്രീഡ ഇഭേക്ഷണ ।
ദധിപ്രിയോ ദുരാധര്‍ഷോ ദാരുപാലോ ദനൂജഹാഃ ॥ 69 ॥

ദാമോദരോദാമധരോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപകഃ ।
ശചീപൂജ്യശ്ശംഖകര്‍ണശ്ചന്ദ്രചൂഡോ മനുപ്രിയഃ ॥ 70 ॥

ഗുഡരൂപോ ഗുഡാകേശഃ കുലധര്‍മപരായണഃ ।
കാലകണ്ഢോ ഗാഢഗാത്രോ ഗോത്രരൂപഃ കുലേശ്വരഃ ॥ 71 ॥

ആനന്ദഭൈരവാരാധ്യോ ഹയമേധഫലപ്രദഃ ।
ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയോ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസഃ ॥ 72 ॥

ഖൃതാന്നാസക്തഹൃദയോ ഗൌരാംഗോഗര്‍വ്വഭംജകഃ ।
ഗണേശപൂജ്യോ ഗഗനഃ ഗണാനാം പതിരൂര്‍ജിതഃ ॥ 73 ॥

ഛദ്മഹീനശ്ശശിരദഃ ശത്രൂണാം പതിരങ്ഗിരാഃ ।
ചരാചരമയശ്ശാന്തഃ ശരഭേശശ്ശതാതപഃ ॥ 74 ॥

വീരാരാധ്യോ വക്രഗമോ വേദാംഗോ വേദപാരഗഃ ।
പര്‍വതാരോഹണഃ പൂഷാ പരമേശഃ പ്രജാപതിഃ ॥ 75 ॥

ഭാവജ്ഞോ ഭവരോഗഖ്നോ ഭവസാഗരതാരണഃ ।
ചിദഗ്നിദേഹശ്ചിദ്രൂപസ്ചിദാനന്ദശ്ചിദാകൃതിഃ ॥ 76 ॥

നാട്യപ്രിയോ നരപതിര്‍നരനാരായണാര്‍ചിതഃ ।
നിഷാദരാജോ നീഹാരോ നേഷ്ടാ നിഷ്ഠൂരഭാഷണഃ ॥ 77 ॥

നിംനപ്രിയോ നീലനേത്രോ നീലാങഗോ നീലകേശകഃ ।
സിംഹാക്ഷസ്സര്‍വവിഘ്നേശസ്സാമവേദപരായണഃ ॥ 78 ॥

സനകാദിമുനിധ്യേയഃ ശര്‍വ്വരീശഃ ഷഡാനനഃ ।
സുരൂപസ്സുലഭസ്സ്വര്‍ഗഃ ശചീനാധേന പൂജിതഃ ॥ 79 ॥

കാകീനഃ കാമദഹനോ ദഗ്ധപാപോ ധരാധിപഃ ।
ദാമഗ്രന്ധീ ശതസ്ത്രീശസ്തശ്രീപാലശ്ച താരകഃ ॥ 80 ॥

താംരാക്ഷസ്തീഷ്ണദംഷ്ട്രശ്ച തിലഭോജ്യസ്തിലോദരഃ ।
മാണ്ഡുകര്‍ണോ മൃഡാധീശോ മേരുവര്‍ണോ മഹോദരഃ ॥ 81 ॥

മാര്‍താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യോ മണിരൂപോ മരുദ്വഹഃ ।
മാഷപ്രിയോ മധുപാനോ ംരുണാലോ മോഹിനീപതി ॥ 82 ॥

മഹാകാമേശതനയോ മാധവോ മദഗര്‍വ്വിതഃ ।
മൂലാധാരാംബുജാവാസോ മൂലവിദ്യാസ്വരൂപകഃ ॥ 83 ॥

സ്വാധിഷ്ടാനമയഃ സ്വസ്ഥഃ സ്വസ്ഥിവാക്യ സ്രുവായുധഃ ।
മണിപൂരാബ്ജനിലയോ മഹാഭൈരവപൂജിതഃ ॥ 84 ॥

അനാഹതാബ്ജരസികോ ഹ്രീംഗാരരസപേശലഃ ।
ഭൂമധ്യവാസോ ഭൂകാന്തോ ഭരദ്വാജപ്രപൂജിതഃ ॥ 85 ॥

സഹസ്രാരാംബുജാവാസഃ സവിതാ സാമവാചകഃ ।
മുകുന്ദശ്ച ഗുണാതീതോ ഗുണപുജ്യോ ഗുണാശ്രയഃ ॥ 86 ॥

ധന്യശ്ച ധനഭൃദ് ദാഹോ ധനദാനകരാംബുജഃ ।
മഹാശയോ മഹാതീതോ മായാഹീനോ മദാര്‍ചിതഃ ॥ 87 ॥

മാഠരോ മോക്ഷഫലദഃ സദ്വൈരികുലനാശനഃ ।
പിംഗലഃ പിംഛചൂഡശ്ച പിശിതാശ പവിത്രകഃ ॥ 88 ॥

പായസാന്നപ്രിയഃ പര്‍വ്വപക്ഷമാസവിഭാജകഃ ।
വജ്രഭൂഷോ വജ്രകായോ വിരിംജോ വരവക്ഷണ ॥ 89 ॥

വിജ്ഞാനകലികാബൃന്ദോ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ।
ഡംഭഘ്നോ ദമഖോഷഘ്നോ ദാസപാലസ്തപൌജസഃ ॥ 90 ॥

ദ്രോണകുംഭാഭിഷിക്തശ്ച ദ്രോഹിനാശസ്തപാതുരഃ ।
മഹാവീരേന്ദ്രവരദോ മഹാസംസാരനാശനഃ ॥ 91 ॥

ലാകിനീ ഹാകിനീലഭ്ധോ
ലവണാംഭോധിതാരണഃ ।
കാകിലഃ കാലപാശഘ്നഃ
കര്‍മബന്ധവിമോചകഃ ॥ 92 ॥

മോചകോ മോഹനിര്‍ഭിന്നോ ഭഗാരാധ്യോ ബ്രുഹത്തനുഃ ।
അക്ഷയോഽക്രൂരവരദോ വക്രാഗമവിനാശനഃ ॥ 93 ॥

ഡാകീനഃ സൂര്യതേജസ്വീ സര്‍പ്പഭൂഷശ്ച സദ്ഗുരുഃ ।
സ്വതംത്രഃ സര്‍വതന്ത്രേശോ ദക്ഷിണാദിഗധീശ്വരഃ ॥ 94 ॥

സച്ചിദാനന്ദകലികഃ പ്രേമരൂപഃ പ്രിയംഗരഃ ।
മിധ്യാജഗദധിഷ്ടാനോ മുക്തിദോ മുക്തിരൂപകഃ ॥ 95 ॥

മുമുക്ഷുഃ കര്‍മഫലദോ മാര്‍ഗദക്ഷോഽധകര്‍മഠഃ ।
മഹാബുദ്ധോ മഹാശുദ്ധഃ ശുകവര്‍ണഃ ശുകപ്രിയഃ ॥ 96 ॥

സോമപ്രിയഃ സ്വരപ്രീതഃ പര്‍വ്വാരാധനതത്പരഃ ।
അജപോ ജനഹംസശ്ച ഫലപാണി പ്രപൂജിതഃ ॥ 97 ॥

അര്‍ചിതോ വര്‍ധനോ വാഗ്മീ വീരവേഷോ വിധുപ്രിയഃ ।
ലാസ്യപ്രിയോ ലയകരോ ലാഭാലാഭവിവര്‍ജിതഃ ॥ 98 ॥

പംചാനനഃ പംചഗുഢഃ പംചയജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
പാശഹസ്തഃ പാവകേശഃ പര്‍ജ്ജന്യസമഗര്‍ജനഃ ॥ 99 ॥

പപാരിഃ പരമോദാരഃ പ്രജേശഃ പംഗനാശനഃ ।
നഷ്ടകര്‍മാ നഷ്ടവൈര ഇഷ്ടസിദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 100 ॥

നാഗാധീശോ നഷ്ടപാപ ഇഷ്ടനാമവിധായകഃ ।
പംചകൃത്യപരഃ പാതാ പംചപംചാതിശായികഃ ॥ 101 ॥

പദ്മാക്ഷോഃ പദ്മവദനഃ പാവകാഭഃ പ്രിയങ്ഗരഃ ।
കാര്‍ത്തസ്വരാങ്ഗോ ഗോഉരാങ്ഗോ ഗൌരീപുത്രോ ധനേശ്വരഃ ॥ 102 ॥

ഗണേശാസ്ലിഷ്ടദേഹശ്ച ശീതാംശുഃ ശുഭദിതിഃ ।
ദക്ഷധ്വംസോ ദക്ഷകരോ വരഃ കാത്യായനീസുതഃ ॥ 103 ॥

സുമുഖോ മാര്‍ഗണോ ഗര്‍ഭോ ഗര്‍വ്വഭങ്ഗഃ കുശാസനഃ ।
കുലപാലപതിശ്രേഷ്ട പവമാനഃ പ്രജാധിപഃ ॥ 104 ॥

ദര്‍ശപ്രിയോ നിര്‍വ്വികാരോ ദീര്‍ഖകായോ ദിവാകരഃ ।
ഭേരീനാദപ്രിയോ ബൃന്ദോ ബൃഹത്സേനഃ സുപാലകഃ ॥ 105 ॥

സുബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മരസികോ രസജ്ഞോ രജതാദ്രിഭാഃ ।
തിമിരഘ്നോ മിഹീരാഭോ മഹാനീലസമപ്രഭഃ ॥ 106 ॥

ശ്രീചന്ദനവിലിപ്താങ്ഗഃ ശ്രീപുത്രഃശ്രീതരുപ്രിയഃ ।
ലാക്ഷാവര്‍ണോ ലസത്കര്‍ണോ രജനീധ്വംസി സന്നിഭഃ ॥ 107 ॥

ബിന്ദുപ്രിയോംഽംബികാപുത്രോ ബൈന്ദവോ ബലനായകഃ ।
ആപന്നതാരകസ്തപ്തസ്തപ്തകൃച്ചഫലപ്രദഃ ॥ 108 ॥

മരുദ്ധൃതോ മഹാഖര്‍വ്വശ്ചീരവാസാഃ ശിഖിപ്രിയഃ ।
ആയുഷ്മാനനഖോ ദൂത ആയുര്‍വേദപരായണഃ ॥ 109 ॥

ഹംസഃ പരമഹംസശ്ചാപ്യവധൂതാശ്രമപ്രിയഃ ।
അശ്വവേഗോഽശ്വഹ്രുദയോ ഹയ ധൈര്യഃ ഫലപ്രദഃ ॥ 110 ॥

സുമുഖോ ദുര്‍മ്മുഖോ വിഘ്നോ
നിര്‍വിഘ്നോ വിഘ്നനാശനഃ ।
ആര്യോ നാഥോഽര്യമാഭാസഃ ।
ഫാല്‍ഗുനഃ ഫാലലോചനഃ ॥ 111 ॥

അരാതിഘ്നോ ഘനഗ്രീവോ ഗ്രീഷ്മസൂര്യ സമപ്രഭഃ ।
കിരീടീ കല്‍പശാസ്ത്രജ്ഞഃ കല്‍പാനലവിധായകഃ ॥ 112 ॥

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനഫലദോ വിരിംജാരി വിനാശനഃ ।
വീരമാര്‍ത്താണ്ഡവരദോ വീരബാഹുശ്ച പൂര്‍വജഃ ॥ 113 ॥

വീരസിംഹാസനോ വിജ്ഞോ വീരകാര്യോഽസ്ഥദാനവഃ ।
നരവീരസുഹൃദ്ഭ്രാതാ നാഗരത്നവിഭൂഷിതഃ ॥ 114 ॥

വാചസ്പതിഃ പുരാരാതിഃ സംവര്‍ത്തഃ സമരേശ്വരഃ ।
ഉരുവാഗ്മീഹ്യുമാപുത്രഃ ഉഡുലോകസുരക്ഷകഃ ॥ 115 ॥

ശൃംഗാരരസസമ്പൂര്‍ണഃ സിന്ദൂരതിലകാംഗിതഃ ।
കുംഗുമാംഗിതസര്‍വാംഗഃ കാലകേയവിനാശനഃ ॥ 116 ॥

മത്തനാഗപ്രിയോ നേതാ നാഗഗന്ധര്‍വപൂജിതഃ ।
സുസ്വപ്നബോധകോ ബോധോ ഗൌരീദുസ്വപ്നനാശനഃ ॥ 117 ॥

ചിന്താരാശിപരിധ്വംസീ ചിന്താമണിവിഭൂഷിതഃ ।
ചരാചരജഗത്സൃഷ്ടാ ചലത്കുണ്ഡലകര്‍ണയുക് ॥ 118 ॥

മുകുരാസ്യോ മൂലനിധിര്‍നിധിദ്വയനിഷേവിതഃ ।
നീരാജനപ്രീതമനാഃ നീലനേത്രോ നയപ്രദഃ ॥ 119 ॥

കേദാരേശഃ കിരാതശ്ച കാലാത്മാ കല്‍പവിഗ്രഹഃ ।
കല്‍പാന്ദഭൈരവാരാധ്യഃ കങ്ഗപത്രശരായുധഃ ॥ 120 ॥

കലാകാഷ്ഠസ്വരൂപശ്ച ൠതുവര്‍ഷാദിമാസവാന്‍ ।
ദിനേശമണ്ഡലാവാസോ വാസവാദിപ്രപൂജിതഃ ॥ 121 ॥

ബഹൂലാസ്തംബകര്‍മജ്ഞഃ പംചാശദ്വര്‍ണരൂപകഃ ।
ചിന്താഹീനശ്ചിദാക്രാന്തഃ ചാരുപാലോഹലായുധഃ ॥ 122 ॥

ബന്ദൂകകുസുമപ്രഖ്യഃ പരഗര്‍വ്വവിഭണ്‍ജനഃ ।
വിദ്വത്തമോ വിരാധഗ്ഖ്നഃ സചിത്രശ്ചിത്രകര്‍മകഃ ॥ 123 ॥

സംഗീതലോലുപമനാഃ സ്നിഗ്ധഗംഭീരഗര്‍ജ്ജിതഃ ।
തുങ്ഗവക്ത്രഃസ്തവരസസ്ചാഭ്രാഭോ ഭൂമരേക്ഷണഃ ॥ 124 ॥

ലീലാകമലഹസ്താബ്ജോ ബാലകുന്ദവിഭൂഷിതഃ ।
ലോധ്രപ്രസവശുധാഭഃ ശിരീഷകുസുമപ്രിയഃ ॥ 125 ॥

ത്രസ്തത്രാണകരസ്തത്വം തത്വവാക്യാര്‍ഥബോധകഃ ।
വര്‍ഷീയംശ്ച വിധിസ്തുത്യോ വേദാന്ത പ്രതിപാദകഃ ॥ 126 ॥

മൂലഭൂതോ മൂലതത്വം മൂലകാരണവിഗ്രഹഃ ।
ആദിനാഥോഽക്ഷയഫലഃ പാണിജന്‍മാഽപരാജിതഃ ॥ 127 ॥

ഗാനപ്രിയോ ഗാനലോലോ മഹേശോ വിജ്ഞമാനസഃ ।
ഗിരീജാസ്തന്യരസികോ ഗിരിരാജവരസ്തുത ॥ 128 ॥

പീയുഷകുംഭഹസ്താബ്ജഃ പാശത്യാഗീ ചിരന്തനഃ ।
സുലാലാലസവക്ത്രാബ്ജഃ സുരദ്രുമഫലേപ്സിതഃ ॥ 129 ॥

രത്നഹാടകഭൂഷാംഗോ രവണാഭിപ്രപൂജിതഃ ।
കനത്കാലേയസുപ്രീതഃ ക്രൌംജഗര്‍വ്വവിനാശനഃ ॥ 130 ॥

അശേഷജനസമ്മോഹ ആയുര്‍വിദ്യാഫലപ്രദഃ ।
അവബദ്ധദുകൂലാംഗോ ഹാരാലംകൃതകന്ധരഃ ॥ 131 ॥

കേതകീകുസുമപ്രീതഃ കലഭൈഃ പരിവാരിതഃ ।
കേകാപ്രിയഃ കാര്‍തികേയഃ സാരംഗനിനദപ്രിയഃ ॥ 132 ॥

ചാതകാലാപസംതുഷ്ടശ്ചമരീമൃഗസേവിതഃ ।
ആംരകൂടാദ്രിസംചാരീ ചാംനായഫലദായകഃ ॥ 133 ॥

ധൃതാക്ഷസൂത്രപാണിശ്ചാപ്യക്ഷിരോഗവിനാശനഃ ।
മുകുന്ദപൂജ്യോ മോഹാംഗോ മുനിമാനസതോഷിതഃ ॥ 134 ॥

തൈലാഭിഷിക്തസുശീരാസ്തര്‍ജ്ജനീമുദ്രികായുതഃ ।
തടാതകാമനഃ പ്രീതസ്തമോഗ़ുണവിനാശനഃ ॥ 135 ॥

അനാമയോഽപ്യനാദര്‍ശംചാര്‍ജ്ജുനാഭോ ഹുതപ്രിയഃ ।
ഷാഡ്ഗുണ്യ പരിസമ്പുര്‍ണസ്സപ്താശ്വാദിഗൃഹൈസ്തുതഃ ॥ 136 ॥

വീതശോകഃപ്രസാദജ്ഞഃ സപ്തപ്രാണവരപ്രദഃ ।
സപ്താര്‍ചിശ്ചത്രിനയനസ്ത്രിവേണിഫലദായകഃ ॥ 137 ॥

കൃഷ്ണവര്‍ത്മാ വേദമുഖോ ദാരുമണ്ഡലമധ്യഗഃ ।
വീരനൂപുരപാദാബ്ജോവീരകംകുണപാണിമാന്‍ ॥ 138 ॥

വിശ്വമൂര്‍തിശ്ശുധമുഖശ്ശുധഭസ്മാനുലേപനഃ ।
ശുംഭധ്വംസിന്യാ സമ്പൂജ്യോ രക്തബീജകുലാന്ദകഃ ॥ 139 ॥

നിഷാദാദിസ്വരപ്രീതഃ നമസ്കാരഫലപ്രദഃ ।
ഭക്താരിപംചദാതായീ സജ്ജീകൃതശരായുധഃ ॥ 140 ॥

അഭയങ്കരമംത്രജ്ഞഃ കുബ്ജികാമംത്രവിഗ്രഹഃ ।
ധൂംരാശശ്ചോഗ്രതേജസ്വീ ദശകണ്ഠവിനാശനഃ ॥ 141 ॥

ആശുഗായുധഹസ്താബ്ജോ ഗദായുധകരാംബുജഃ ।
പാശായുധസുപാണിശ്ച കപാലായുധസദ്ഭുജഃ ॥ 142 ॥

സഹസ്രശീര്‍ഷവദനഃ സഹസ്രദ്വയലോചനഃ ।
നാനാഹേതിര്‍ധനുഷ്പ്പാണിഃ നാനാസൃഗ്ഭൂഷണപ്രിയഃ ॥ 143 ॥

ആശ്യാമകോമലതനൂരാരക്താപാംഗലോചനഃ ।
ദ്വാദശാഹക്രതുപ്രീതഃ പൌണ്ഡരീകഫലപ്രദഃ ॥ 144 ॥

അപ്തോരാംയക്രതുമയശ്ചയനാദിഫലപ്രദഃ ।
പശുബന്ധസ്യഫലദോ വാജപേയാത്മദൈവതഃ ॥ 145 ॥

ആബ്രഹ്മകീടജനനാവനാത്മാ ചംബകപ്രിയഃ ।
പശുപാശവിഭാഗജ്ഞഃ പരിജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 146 ॥

കല്‍പേശ്വരഃ കല്‍പവര്യോ ജാതവേദഃ പ്രഭാകരഃ ।
കുംഭീശ്വരഃ കുംഭപാണീഃ കുംകുമാക്തലലാടകഃ ॥ 147 ॥

ശിലീധ്രപത്രസംകാശഃ സിംഹവക്ത്രപ്രമര്‍ദനഃ ।
കോകിലക്വണനാകര്‍ണീ കാലനാശന തത്പരഃ ॥ 148 ॥

നൈയ്യായികമതഖ്നശ്ച ബൌദ്ധസംഖവിനാശനഃ ।
ധൃതഹേമാബ്ജപാണിശ്ച ഹോമസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 149 ॥

പിത്രുയജ്ഞസ്യഫലദഃ പിത്രുവജ്ജനരക്ഷകഃ ।
പദാതികര്‍മനിരതഃ പൃഷദാജ്യപ്രദായകഃ ॥ 150 ॥

മഹാസുരവധോദ്യുക്തഃ സ്വസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്‍ഷകഃ ।
മഹാവര്‍ഷതിരോധാനഃ നാഗാഭൃതകരാംബുജഃ ॥ 151 ॥

നമഃ സ്വാഹാവഷട് വൌഷട് വല്ലവപ്രതിപാദകഃ ।
മഹീരസദൄശഗ്രീവോ മഹീരസദൄശസ്തവഃ ॥ 152 ॥

തന്ത്രീവാദനഹസ്താഗ്രഃ സംഗീതപ്രീതമാനസഃ ।
ചിദംശമുകുരാവാസോ മണികൂടാദ്രി സംചരഃ ॥ 153 ॥

ലീലാസംചാരതനുകോ ലിങ്ഗശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ।
രാകേന്ദുദ്യുതിസമ്പന്നോ യാഗകര്‍മഫലപ്രദഃ ॥ 154 ॥

മൈനാകഗിരിസംചാരീ മധുവംശവിനാശനഃ ।
താലഖണ്ഡപുരാവാസഃ തമാലനിഭതൈജസഃ ॥ 155 ॥

ശ്രീ ധര്‍മശാസ്താ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment