Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଧର୍ମଶାସ୍ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଓଂ ପୂର୍ଣ ପୁଷ୍କଲାମ୍ବା ସମେତ ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ରସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମାଲାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ଵର ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ ।
ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ରୋ ଦେଵତା ।
ହ୍ରାଂ ବିଜଂ ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ ହ୍ରୂଂ କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ର ପ୍ରସାଦସିଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଅଥ କରନ୍ୟାସଃ ।
ହ୍ରାଂ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମହ୍ ।
ହ୍ରୂଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଣ୍ ନମଃ ।
ହ୍ରୈଂ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୈଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ଅଥାଞ୍ଗନ୍ୟାସଃ ।
ହ୍ରାଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ହ୍ରୀଂ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ହ୍ରୂଂ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ହ୍ରୈଂ କଵଚାୟ ହମ୍ ।
ହ୍ରୌଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ହ୍ରଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଭୁର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋଂ ଇତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ॥

॥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ଧ୍ୟାୟେଦୁମାପତିରମାପତି ଭାଗ୍ୟପୁତ୍ରମ୍ ।
ଵେତ୍ରୋଜ୍ଵଲତ୍ କରତଲଂ ଭସିତାଭିରାମମ୍ ॥

ଵିଶ୍ଵୈକ ଵିଶ୍ଵ ଵପୁଷଂ ମୃଗୟା ଵିନୋଦମ୍ ।
ଵାଂଛାନୁରୁପ ଫଲଦଂ ଵର ଭୁତନାଥମ୍ ॥

ଆଶୟାମକୋମଲଵିଶାଲତନୁଂ ଵିଚିତ୍ର-
ଵାସୋ ଵସାନଂ ଅରୁଣୋତ୍ପଲଦାମହସ୍ତମ୍ ।
ଉତ୍ତୁଙ୍ଗରତ୍ନମକୁଟଂ କୁଟିଲାଗ୍ରକେଶଂ
ଶାସ୍ତାରଂ ଇଷ୍ଟଵରଦଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥

ପଞ୍ଚୋପଚାରାଃ ।
ଲଂ ପୃଥିଵ୍ୟାତ୍ମନେ ଗନ୍ଧଂ ସମର୍ପୟାମି ।
ହଂ ଆକାଶାତ୍ମନେ ପୁଷ୍ପାଣି ସମର୍ପୟାମି ।
ୟଂ ଵାୟ୍ଵାତ୍ମନେ ଧୂପମାଘ୍ରାପୟାମି ।
ରଂ ଅଗ୍ରୟାତ୍ମନେ ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି ।
ଵଂ ଅମୃତାତ୍ମନେ ଅମୃତଂ ମହାନୈଵେଦ୍ୟଂ ନିଵେଦୟାମି ।
ସଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ସର୍ଵୋପଚାରପୂଜାଂ ସମର୍ପୟାମି ।

ମୂଲମନ୍ତ୍ରଃ ଓଂ ଘ୍ରୂଂ ନମଃ ପରାୟ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଭୂତନାଥାୟ ।

ଓଂ ଶିଵପୁତ୍ରୋ ମହାତେଜାଃ ଶିଵକାର୍ୟଧୁରନ୍ଧରଃ ।
ଶିଵପ୍ରଦ ଶିଵଜ୍ଞାନୀ ଶୈଵଧର୍ମସୁରକ୍ଷକଃ ॥ ୧ ॥

ଶଂଖଧାରି ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିସ୍ସୁରୋତ୍ତମଃ ।
କାମେଶ କାମତେଜସ୍ଵୀ କାମାଦିଫଲସଂୟୁତଃ ॥ ୨ ॥

କଲ୍ୟାଣ କୋମଲାଂଗଶ୍ଚ କଲ୍ୟାଣଫଲଦାୟକଃ ।
କରୁଣାବ୍ଧି କର୍ମଦକ୍ଷ କରୁଣାରସସାଗରଃ ॥ ୩ ॥

ଜଗତ୍ପ୍ରିୟୋ ଜଗଦ୍ରକ୍ଷୋ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟକଃ ।
ଜୟାଦି ଶାକ୍ତି ସଂସେଵ୍ୟୋ ଜନାହ୍ଲାଦୋ ଜିଗୀଷୁକଃ ॥ ୪ ॥

ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟୋ ଜିତକ୍ରୋଧୋ ଜିତସେଵାରିସଂଖଃ ।
ଜୈମିନ୍ୟଦୃଷିସଂସେଵ୍ୟୋ ଜରାମରଣନାଶକଃ ॥ ୫ ॥

ଜନାର୍ଦନ ସୁତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଦିଗଣସେଵିତଃ ।
ଜନ୍ମହୀନୋ ଜିତାମିତ୍ରୋ ଜନକେନାଭିପୂଜିତଃ ॥ ୬ ॥

ପରମେଷ୍ଠୀ ପଶୁପତି ପଂକଜାସନପୂଜିତଃ ।
ପୁରହନ୍ତା ପୁରତ୍ରାତା ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟଦାୟକଃ ॥ ୭ ॥

ପଵନାଦି ସୁରୈଃ ସେଵ୍ୟଃ ପଂଚବ୍ରହ୍ମପରାୟଣଃ ।
ପାର୍ଵତୀ ତନୟୋ ବ୍ରହ୍ମ ପରାନନ୍ଦ ପରାତ୍ପରଃ ॥ ୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଟୋ ଜ୍ଞାନନିରତୋ ଗୁଣାଗୁଣନିରୁପକଃ ।
ଗୁଣାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଗୁଣନିଧିଃ ଗୋପାଲେନାଭିପୁଜିତଃ ॥ ୯ ॥

ଗୋରକ୍ଷକୋ ଗୋଧନଦୋ ଗଜାରୁଢୋ ଗଜପ୍ରିୟଃ ।
ଗଜଗ୍ରିଵୋ ଗଜସ୍କନ୍ଦୋ ଗଭସ୍ତିର୍ଗୋପତିଃ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୧୦ ॥

ଗ୍ରାମପାଲୋ ଗଜାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଦିଗ୍ଗଜେନାଭିପୂଜିତଃ ।
ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଗଣପତିର୍ଗଵାଂ ପତିରହର୍ପତିଃ ॥ ୧୧ ॥

ଜଟାଧରୋ ଜଲନିଭୋ ଜୈମିନ୍ୟାଦୄଷିପୂଜିତଃ ।
ଜଲନ୍ଥର ନିହନ୍ତା ଚ ଶୋଣାକ୍ଷଶ୍ଶୋଣଵାସକଃ ॥ ୧୨ ॥

ସୁରାଥିପଶ୍ଶୋକହନ୍ତା ଶୋଭାକ୍ଷସ୍ସୁର୍ୟ ତୈଜସଃ ।
ସୁରାର୍ଚିତସ୍ସୁରୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟଃ ଶୋଣାଂଗଃ ଶାଲ୍ମଲୀପତିଃ ॥ ୧୩ ॥

ସୁଜ୍ୟୋତିଶ୍ଶରଵୀରଘ୍ନଃ ଶରତ୍ଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନଃ ।
ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟଃ ସର୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦୋ ଵିଭୁଃ ॥ ୧୪ ॥

ହଲାୟୁଧୋ ହଂସନିଭୋ ହାହାହୂହୂ ମୁଖସ୍ତୁତଃ ।
ହରିହରପ୍ରିୟୋ ହଂସୋ ହର୍ୟକ୍ଷାସନତତ୍ପରଃ ॥ ୧୫ ॥

ପାଵନଃ ପାଵକନିଭୋ ଭକ୍ତପାପଵିନାଶନଃ ।
ଭସିତାଂଗୋ ଭୟତ୍ରାତା ଭାନୁମାନ୍ ଭୟନାଶନଃ ॥ ୧୬ ॥

ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରକସ୍ତ୍ରିନୟନଃ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରାଂଗିତମସ୍ତକଃ ।
ତ୍ରିପୁରଖ୍ନୋ ଦେଵଵରୋ ଦେଵାରିକୁଲନାଶକଃ ॥ ୧୭ ॥

ଦେଵସେନଥିପସ୍ତେଜସ୍ତେଜୋରାଶିର୍ଦଶାନନଃ ।
ଦାରୁଣୋ ଦୋଷହନ୍ତା ଚ ଦୋର୍ଦଣ୍ଡୋ ଦଣ୍ଡନାୟକଃ ॥ ୧୮ ॥

ଧନୁଷ୍ପାଣିର୍ଧରାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଧନିକୋ ଧର୍ମଵତ୍ସଲଃ ।
ଧର୍ମଜ୍ଞୋ ଧର୍ମନିରତୋ ଧନୁର୍ଶ୍ଶାସ୍ତ୍ରପରାୟଣଃ ॥ ୧୯ ॥

ସ୍ଥୂଲକର୍ଣଃ ସ୍ଥୂଲତନୁଃ ସ୍ଥୂଲାକ୍ଷଃ ସ୍ଥୂଲବାହୁକଃ ।
ତନୂତ୍ତମତ୍ତନୁତ୍ରାଣସ୍ତାରକସ୍ତେଜସାଂପତିଃ ॥ ୨୦ ॥

ୟୋଗୀଶ୍ଵରୋ ୟୋଗନିଧିର୍ୟୋଗିନୋ ୟୋଗସଂସ୍ଥିତଃ ।
ମନ୍ଦାରଵାଟିକାମତ୍ତୋ ମଲୟାଚଲଵାସଭୂଃ ॥ ୨୧ ॥

ମନ୍ଦାରକୁସୁମପ୍ରଖ୍ୟୋ ମନ୍ଦମାରୁତସେଵିତଃ ।
ମହାଭାଶ୍ଚ ମହାଵକ୍ଷା ମନୋହରମଦାର୍ଚିତଃ ॥ ୨୨ ॥

ମହୋନ୍ନତୋ ମହାକାୟୋ ମହାନେତ୍ରୋ ମହାହନୁଃ ।
ମରୁତ୍ପୂଜ୍ୟୋ ମାନଧନୋ ମୋହନୋ ମୋକ୍ଷଦାୟକଃ ॥ ୨୩ ॥

ମିତ୍ରୋ ମେଧା ମହୌଜସ୍ଵୀ ମହାଵର୍ଷପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଭାଷକୋ ଭାଷ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞୋ ଭାନୁମାନ୍ ଭାନୁତୈଜସଃ ॥ ୨୪ ॥

ଭିଷଗ୍ ଭଵାନିପୁତ୍ରଶ୍ଚ ଭଵତାରଣକାରଣଃ ।
ନୀଲାଂବରୋ ନୀଲନିଭୋ ନୀଲଗ୍ରୀଵୋ ନିରଂଜନଃ ॥ ୨୫ ॥

ନେତ୍ରତ୍ରୟୋ ନିଷାଦଜ୍ଞୋ ନାନାରତ୍ନୋପଶୋଭିତଃ ।
ରତ୍ନପ୍ରଭୋ ରମାପୁତ୍ରୋ ରମୟା ପରିତୋଷିତଃ ॥ ୨୬ ॥

ରାଜସେଵ୍ୟୋ ରାଜଧନଃ ରଣଦୋର୍ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡିତଃ ।
ରମଣୋ ରେଣୁକାସେଵ୍ୟୋ ରାଜନୀଚରଦାରଣଃ ॥ ୨୭ ॥

ଈଶାନ ଇଭରାଟ୍ସେଵ୍ୟ ଇଷଣାତ୍ରୟନାଶନଃ ।
ଇଡାଵାସୋ ହେମନିଭୋ ହୈମପ୍ରାକାରଶୋଭିତଃ ॥ ୨୮ ॥

ହୟପ୍ରିୟୋହୟଗ୍ରୀଵୋ ହଂସୋ ହରିହରାତ୍ମଜଃ ।
ହାଟକସ୍ଫଟିକପ୍ରଖ୍ୟୋ ହଂସାରୂଓଢେନ ସେଵିତଃ ॥ ୨୯ ॥

ଵନଵାସୋ ଵନାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଵାମଦେଵୋ ଵରାନନଃ ।
ଵୈଵସ୍ଵତପତିର୍ଵିଷ୍ଣୁଃ ଵିଅରାଟ୍ରୂପୋ ଵିଶାଂପତିଃ ॥ ୩୦ ॥

ଵେଣୁନାଦୋ ଵରଗ୍ରିଵୋ ଵରାଭୟକରାନ୍ଵିତଃ ।
ଵର୍ଚସ୍ଵୀ ଵିପୁଲଗ୍ରୀଵୋ ଵିପୁଲାକ୍ଷୋ ଵିନୋଦଵାନ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଵୈଣଵାରଣ୍ୟ ଵାସଶ୍ଚ ଵାମଦେଵେନସେଵିତଃ ।
ଵେତ୍ରହସ୍ତୋ ଵେଦଵିଧିର୍ଵଂଶଦେଵୋ ଵରାନ୍ଗ़କଃ ॥ ୩୨ ॥

ହ୍ରୀଂଗ़ାରୋ ହ୍ରୀଂମନା ହୃଷ୍ଟୋ ହିରଣ୍ୟଃ ହେମସମ୍ଭଵଃ ।
ହୂତାଶୋ ହୂତନିଷ୍ପନ୍ନୋ ହୂଁଗାରକୃତିସୁପ୍ରଭଃ ॥ ୩୩ ॥

ହଵ୍ୟଵାହୋ ହଵ୍ୟକରଶ୍ଚାଟ୍ଟହାସୋଽପରାହତଃ ।
ଅଣୁରୂପୋ ରୂପକରଶ୍ଚାଜରୋଽତନୁରୂପକଃ ॥ ୩୪ ॥

ହଂସମନ୍ତ୍ରଶ୍ଚହୂତଭୁକ୍ ହେମମ୍ବରସ୍ସୁଲକ୍ଷଣଃ ।
ନୀପପ୍ରିୟୋ ନୀଲଵାସାଃ ନିଧିପାଲୋ ନିରାତପଃ ॥ ୩୫ ॥

କ୍ରୋଡହସ୍ତସ୍ତପସ୍ତ୍ରାତା ତପୋରକ୍ଷସ୍ତପାହ୍ଵୟଃ ।
ମୂର୍ତାଭିଷିକ୍ତୋ ମାନୀ ଚ ମନ୍ତ୍ରରୂପୋଃ ମ୍ରୁଡୋ ମନୁଃ ॥ ୩୬ ॥

ମେଧାଵୀ ମେଦସୋ ମୁଷ୍ଣୁଃ ମକରୋ ମକରାଲୟଃ ।
ମାର୍ତ୍ତାଣ୍ଡୋ ମଂଜୁକେଶଶ୍ଚ ମାସପାଲୋ ମହୌଷଧିଃ ॥ ୩୭ ॥

ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଶ୍ଶୋଭମାନଶ୍ଚ ସଵିତା ସର୍ଵଦେଶିକଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରହାସଶ୍ଶ୍ମଶ୍ଶ୍କ୍ତଃ ଶଶିଭାସଶ୍ଶମାଧିକଃ ॥ ୩୮ ॥

ସୁଦନ୍ତସ୍ସୁକପୋଲଶ୍ଚ ଷଡ୍ଵର୍ଣସ୍ସଂପଦୋଽଧିପଃ ।
ଗରଲଃ କାଲକଣ୍ଢଶ୍ଚ ଗୋନେତା ଗୋମୁଖପ୍ରଭୁଃ ॥ ୩୯ ॥

କୌଶିକଃ କାଲଦେଵଶ୍ଚ କ୍ରୋଶକଃ କ୍ରୌଂଚଭେଦକଃ ।
କ୍ରିୟାକରଃ କୃପାଲୁଶ୍ଚ କରଵୀରକରେରୁହଃ ॥ ୪୦ ॥

କନ୍ଦର୍ପଦର୍ପହାରୀ ଚ କାମଦାତା କପାଲକଃ ।
କୈଲାସଵାସୋ ଵରଦୋ ଵିରୋଚନୋ ଵିଭାଵସୁଃ ॥ ୪୧ ॥

ବଭ୍ରୁଵାହୋ ବଲାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ଫଣାମଣିଵିଭୁଷଣଃ ।
ସୁନ୍ଦରସ୍ସୁମୁଖଃ ସ୍ଵଚ୍ଚଃ ସଫାସଚ୍ଚ ସଫାକରଃ ॥ ୪୨ ॥

ଶରାନିଵ୍ରୁତ୍ତଶ୍ଶକ୍ରାପ୍ତଃ ଶରଣାଗତପାଲକଃ ।
ତୀଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ଦୀର୍ଘଜିହ୍ଵ ପିଂଗଲାକ୍ଷଃ ପିଶାଚହା ॥ ୪୩ ॥

ଅଭେଦ୍ୟଶ୍ଚାଙ୍ଗଦାର୍ଡ୍ୟଶ୍ଚୋ ଭୋଜପାଲୋଽଧ ଭୂପତିଃ ।
ଗ୍ରୁଧ୍ରନାସୋଽଵିଷହ୍ୟଶ୍ଚ୍ ଦିଗ୍ଦେହୋ ଦୈନ୍ୟଦାହକଃ ॥ ୪୪ ॥

ବାଡଵପୂରିତମୁଖୋ ଵ୍ୟାପକୋ ଵିଷମୋଚକଃ ।
ଵସନ୍ତସ୍ସମରକ୍ରୁଦ୍ଧଃ ପୁଂଗଵଃ ପଙ୍ଗଜାସନଃ ॥ ୪୫ ॥

ଵିଶ୍ଵଦର୍ପୋ ନିସ୍ଚିତାଜ୍ଞୋ ନାଗାଭରଣଭୂଷିତଃ ।
ଭରତୋ ଭୈରଵାକାରୋ ଭରଣୋ ଵାମନକ୍ରିୟଃ ॥ ୪୬ ॥

ସିମ୍ହାସ୍ୟସ୍ସିଂହରୂପଶ୍ଚ ସେନାପତିସ୍ସକାରକଃ ।
ସନତନସ୍ସିଦ୍ଧରୂପୀ ସିଦ୍ଧଧର୍ମପରାୟଣଃ ॥ ୪୭ ॥

ଆଦିତ୍ୟରୂପ୍ଶ୍ଚାପଦ୍ଘ୍ନଶ୍ଚାମ୍ରୁତାବ୍ଧିନିଵାସଭୂଃ ।
ୟୁଵରାଜୋ ୟୋଗିଵର୍ୟ ଉଷସ୍ତେଜା ଉଡୁପ୍ରଭଃ ॥ ୪୮ ॥

ଦେଵାଦିଦେଵୋ ଦୈଵଜ୍ଞସ୍ତାମ୍ରୋଷ୍ଟସ୍ତାମ୍ରଲୋଚନଃ ।
ପିଂଗଲାକ୍ଷ ପିଚ୍ଛଚୂଡଃ ଫଣାମଣି ଵିଭୂଷିତଃ ॥ ୪୯ ॥

ଭୁଜଂଗଭୂଷଣୋ ଭୋଗୋ ଭୋଗାନନ୍ଦକରୋଽଵ୍ୟୟଃ ।
ପଂଚହସ୍ତେନ ସମ୍ପୁଜ୍ୟଃ ପଂଚବାଣେନସେଵିତଃ ॥ ୫୦ ॥

ଭଵଶ୍ଶର୍ଵୋ ଭାନୁମୟଃ ପ୍ରଜପତ୍ୟସ୍ଵରୁପକଃ ।
ସ୍ଵଚ୍ଚନ୍ଦଶ୍ଚନ୍ଦଶ୍ଶସ୍ତ୍ରଜ୍ଞୋ ଦାନ୍ତୋ ଦେଵ ମନୁପ୍ରଭୁଃ ॥ ୫୧ ॥

ଦଶଭୁକ୍ଚ ଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଦାନଵାନାଂ ଵିନାଶନଃ ।
ସହସ୍ରାକ୍ଷଶ୍ଶରୋତ୍ପନ୍ନଃ ଶତାନନ୍ଦସମାଗମଃ ॥ ୫୨ ॥

ଗୃଧ୍ରଦ୍ରିଵାସୋ ଗଂଭିରୋ ଗନ୍ଧଗ୍ରାହୋଗଣେଶ୍ଵରଃ ।
ଗୋମେଧୋ ଗଣ୍ଢକାଵାସୋ ଗୋକୁଲୈଃ ପରିଵାରିତଃ ॥ ୫୩ ॥

ପରିଵେଷଃ ପଦଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରିୟନ୍ଙୁଦ୍ରୁମଵାସକଃ ।
ଗୁହାଵାସୋ ଗୁରୁଵରୋ ଵନ୍ଦନୀୟୋ ଵଦାନ୍ୟକଃ ॥ ୫୪ ॥

ଵୃତ୍ତାକାରୋ ଵେଣୁପାଣୀର୍ଵୀଣାଦଣ୍ଡଦରୋହରଃ ।
ହୈମୀଡ୍ୟୋ ହୋତ୍ରୁସୁଭଗୋ ହୌତ୍ରଜ୍ଞଶ୍ଚୌଜସାଂ ପତିଃ ॥ ୫୫ ॥

ପଵମାନଃ ପ୍ରଜାତନ୍ତୁପ୍ରଦୋ ଦଣ୍ଡଵିନାଶନଃ ।
ନିମୀଡୟୋ ନିମିଷାର୍ଧଜ୍ଞୋ ନିମିଷାକାରକାରଣଃ ॥ ୫୬ ॥

ଲିଗୁଡାଭୋ ଲିଡାକାରୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଵନ୍ଦ୍ୟୋ ଵରପ୍ରଭୁଃ ।
ଇଡାଜ୍ଞଃ ପିଂଗଲାଵାସଃ ସୁଷୁମ୍ନାମଧ୍ୟସଂଭଵଃ ॥ ୫୭ ॥

ଭିକ୍ଷାଟନୋ ଭୀମଵର୍ଚା ଵରକୀର୍ତିସ୍ସଭେଶ୍ଵରଃ ।
ଵାଚୋଽତୀତୋ ଵରନିଧିଃ ପରିଵେତ୍ତାପ୍ରମାଣକଃ ॥ ୫୮ ॥

ଅପ୍ରମେୟୋଽନିରୁଦ୍ଧଶ୍ଚାପ୍ୟନନ୍ଦାଦିତ୍ୟସୁପ୍ରଭଃ ।
ଵେଷପ୍ରିୟୋ ଵିଷଗ୍ରାହୋ ଵରଦାନକରୋତ୍ତମଃ ॥ ୫୯ ॥

ଵିପିନଃ ଵେଦସାରଶ୍ଚ ଵେଦାନ୍ତୈଃ ପରିତୋଷିତଃ ।
ଵକ୍ରାଗମୋ ଵର୍ଚଵଚା ବଲଦାତା ଵିମାନଵାନ୍ ॥ ୬୦ ॥

ଵଜ୍ରକାନ୍ତୋ ଵମ୍ଶକରୋ ଵଟୁରକ୍ଷାଵିଶାରଦଃ ।
ଵପ୍ରକ୍ରୀଡୋ ଵିପ୍ରପୁଜ୍ୟା ଵେଲାରାଶିଶ୍ଚଲାଲକଃ ॥ ୬୧ ॥

କୋଲାହଲଃ କ୍ରୋଡନେତ୍ରଃ
କ୍ରୋଡାସ୍ୟଶ୍ଚ କପାଲଭୃତ୍ ।
କୁଂଜରେଡ୍ୟା ମଂଜୁଵାସାଃ
କ୍ରିୟାମାନଃ କ୍ରିୟାପ୍ରଦଃ ॥ ୬୨ ॥

କ୍ରୀଡାନାଧଃ କୀଲହସ୍ଥଃ କ୍ରୋଶମାନୋ ବଲାଧିକଃ ।
କନକୋ ହୋତ୍ରୁଭାଗୀ ଚ ଖଵାସଃ ଖଚରଃ ଖଗଃ ॥ ୬୩ ॥

ଗଣକୋ ଗୁଣନିର୍ଦୁଷ୍ଟୋ ଗୁଣତ୍ୟାଗୀ କୁଶାଧିପଃ ।
ପାଟଲଃ ପତ୍ରଧାରୀ ଚ ପଲାଶଃ ପୁତ୍ରଵର୍ଧନଃ ॥ ୬୪ ॥

ପିତ୍ରୁସଚ୍ଚରିତଃ ପ୍ରେଷ୍ଟଃ ପାପଭସ୍ମ ପୁନଶ୍ଚୁଚିଃ ।
ଫାଲନେତ୍ରଃ ଫୁଲ୍ଲକେଶଃ ଫୁଲ୍ଲକଲ୍ହାରଭୂଷିତଃ ॥ ୬୫ ॥

ଫଣିସେଵ୍ୟଃ ପଟ୍ଟଭଦ୍ରଃ ପଟୁର୍ଵାଗ୍ମୀ ଵୟୋଧିକଃ ।
ଚୋରନାଟ୍ୟଶ୍ଚୋରଵେଷସ୍ଚୋରଘ୍ନଶ୍ଚୌର୍ୟଵର୍ଧନଃ ॥ ୬୬ ॥

ଚଂଚଲାକ୍ଷଶ୍ଚାମରକୋ ମରୀଚିର୍ମଦଗାମିକଃ ।
ମ୍ରୁଡାଭୋ ମେଷଵାହଶ୍ଚ ମୈଥିଲ୍ୟୋ ମୋଚକୋମନୁଃ ॥ ୬୭ ॥

ମନୁରୂପୋ ମନ୍ତ୍ରଦେଵୋ ମଂତ୍ରରାଶିର୍ମହାଦୃଡ୍ଃ ।
ସ୍ଥୂପିଜ୍ଞୋ ଧନଦାତା ଚ ଦେଵଵନ୍ଧ୍ୟଶ୍ଚତାରଣଃ ॥ ୬୮ ॥

ୟଜ୍ଞପ୍ରିୟୋ ୟମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଭକ୍ରୀଡ ଇଭେକ୍ଷଣ ।
ଦଧିପ୍ରିୟୋ ଦୁରାଧର୍ଷୋ ଦାରୁପାଲୋ ଦନୂଜହାଃ ॥ ୬୯ ॥

ଦାମୋଦରୋଦାମଧରୋ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିରୂପକଃ ।
ଶଚୀପୂଜ୍ୟଶ୍ଶଂଖକର୍ଣଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡୋ ମନୁପ୍ରିୟଃ ॥ ୭୦ ॥

ଗୁଡରୂପୋ ଗୁଡାକେଶଃ କୁଲଧର୍ମପରାୟଣଃ ।
କାଲକଣ୍ଢୋ ଗାଢଗାତ୍ରୋ ଗୋତ୍ରରୂପଃ କୁଲେଶ୍ଵରଃ ॥ ୭୧ ॥

ଆନନ୍ଦଭୈରଵାରାଧ୍ୟୋ ହୟମେଧଫଲପ୍ରଦଃ ।
ଦଧ୍ୟନ୍ନାସକ୍ତହୃଦୟୋ ଗୁଡାନ୍ନପ୍ରୀତମାନସଃ ॥ ୭୨ ॥

ଖୃତାନ୍ନାସକ୍ତହୃଦୟୋ ଗୌରାଂଗୋଗର୍ଵ୍ଵଭଂଜକଃ ।
ଗଣେଶପୂଜ୍ୟୋ ଗଗନଃ ଗଣାନାଂ ପତିରୂର୍ଜିତଃ ॥ ୭୩ ॥

ଛଦ୍ମହୀନଶ୍ଶଶିରଦଃ ଶତ୍ରୂଣାଂ ପତିରଙ୍ଗିରାଃ ।
ଚରାଚରମୟଶ୍ଶାନ୍ତଃ ଶରଭେଶଶ୍ଶତାତପଃ ॥ ୭୪ ॥

ଵୀରାରାଧ୍ୟୋ ଵକ୍ରଗମୋ ଵେଦାଂଗୋ ଵେଦପାରଗଃ ।
ପର୍ଵତାରୋହଣଃ ପୂଷା ପରମେଶଃ ପ୍ରଜାପତିଃ ॥ ୭୫ ॥

ଭାଵଜ୍ଞୋ ଭଵରୋଗଖ୍ନୋ ଭଵସାଗରତାରଣଃ ।
ଚିଦଗ୍ନିଦେହଶ୍ଚିଦ୍ରୂପସ୍ଚିଦାନନ୍ଦଶ୍ଚିଦାକୃତିଃ ॥ ୭୬ ॥

ନାଟ୍ୟପ୍ରିୟୋ ନରପତିର୍ନରନାରାୟଣାର୍ଚିତଃ ।
ନିଷାଦରାଜୋ ନୀହାରୋ ନେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଠୂରଭାଷଣଃ ॥ ୭୭ ॥

ନିମ୍ନପ୍ରିୟୋ ନୀଲନେତ୍ରୋ ନୀଲାଙଗୋ ନୀଲକେଶକଃ ।
ସିଂହାକ୍ଷସ୍ସର୍ଵଵିଘ୍ନେଶସ୍ସାମଵେଦପରାୟଣଃ ॥ ୭୮ ॥

ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟଃ ଶର୍ଵ୍ଵରୀଶଃ ଷଡାନନଃ ।
ସୁରୂପସ୍ସୁଲଭସ୍ସ୍ଵର୍ଗଃ ଶଚୀନାଧେନ ପୂଜିତଃ ॥ ୭୯ ॥

କାକୀନଃ କାମଦହନୋ ଦଗ୍ଧପାପୋ ଧରାଧିପଃ ।
ଦାମଗ୍ରନ୍ଧୀ ଶତସ୍ତ୍ରୀଶସ୍ତଶ୍ରୀପାଲଶ୍ଚ ତାରକଃ ॥ ୮୦ ॥

ତାମ୍ରାକ୍ଷସ୍ତୀଷ୍ଣଦମ୍ଷ୍ଟ୍ରଶ୍ଚ ତିଲଭୋଜ୍ୟସ୍ତିଲୋଦରଃ ।
ମାଣ୍ଡୁକର୍ଣୋ ମୃଡାଧୀଶୋ ମେରୁଵର୍ଣୋ ମହୋଦରଃ ॥ ୮୧ ॥

ମାର୍ତାଣ୍ଡଭୈରଵାରାଧ୍ୟୋ ମଣିରୂପୋ ମରୁଦ୍ଵହଃ ।
ମାଷପ୍ରିୟୋ ମଧୁପାନୋ ମ୍ରୁଣାଲୋ ମୋହିନୀପତି ॥ ୮୨ ॥

ମହାକାମେଶତନୟୋ ମାଧଵୋ ମଦଗର୍ଵ୍ଵିତଃ ।
ମୂଲାଧାରାମ୍ବୁଜାଵାସୋ ମୂଲଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପକଃ ॥ ୮୩ ॥

ସ୍ଵାଧିଷ୍ଟାନମୟଃ ସ୍ଵସ୍ଥଃ ସ୍ଵସ୍ଥିଵାକ୍ୟ ସ୍ରୁଵାୟୁଧଃ ।
ମଣିପୂରାବ୍ଜନିଲୟୋ ମହାଭୈରଵପୂଜିତଃ ॥ ୮୪ ॥

ଅନାହତାବ୍ଜରସିକୋ ହ୍ରୀଂଗାରରସପେଶଲଃ ।
ଭୂମଧ୍ୟଵାସୋ ଭୂକାନ୍ତୋ ଭରଦ୍ଵାଜପ୍ରପୂଜିତଃ ॥ ୮୫ ॥

ସହସ୍ରାରାମ୍ବୁଜାଵାସଃ ସଵିତା ସାମଵାଚକଃ ।
ମୁକୁନ୍ଦଶ୍ଚ ଗୁଣାତୀତୋ ଗୁଣପୁଜ୍ୟୋ ଗୁଣାଶ୍ରୟଃ ॥ ୮୬ ॥

ଧନ୍ୟଶ୍ଚ ଧନଭୃଦ୍ ଦାହୋ ଧନଦାନକରାଂବୁଜଃ ।
ମହାଶୟୋ ମହାତୀତୋ ମାୟାହୀନୋ ମଦାର୍ଚିତଃ ॥ ୮୭ ॥

ମାଠରୋ ମୋକ୍ଷଫଲଦଃ ସଦ୍ଵୈରିକୁଲନାଶନଃ ।
ପିଂଗଲଃ ପିଂଛଚୂଡଶ୍ଚ ପିଶିତାଶ ପଵିତ୍ରକଃ ॥ ୮୮ ॥

ପାୟସାନ୍ନପ୍ରିୟଃ ପର୍ଵ୍ଵପକ୍ଷମାସଵିଭାଜକଃ ।
ଵଜ୍ରଭୂଷୋ ଵଜ୍ରକାୟୋ ଵିରିଂଜୋ ଵରଵକ୍ଷଣ ॥ ୮୯ ॥

ଵିଜ୍ଞାନକଲିକାବୃନ୍ଦୋ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକଃ ।
ଡଂଭଘ୍ନୋ ଦମଖୋଷଘ୍ନୋ ଦାସପାଲସ୍ତପୌଜସଃ ॥ ୯୦ ॥

ଦ୍ରୋଣକୁମ୍ଭାଭିଷିକ୍ତଶ୍ଚ ଦ୍ରୋହିନାଶସ୍ତପାତୁରଃ ।
ମହାଵୀରେନ୍ଦ୍ରଵରଦୋ ମହାସଂସାରନାଶନଃ ॥ ୯୧ ॥

ଲାକିନୀ ହାକିନୀଲଭ୍ଧୋ
ଲଵଣାମ୍ଭୋଧିତାରଣଃ ।
କାକିଲଃ କାଲପାଶଘ୍ନଃ
କର୍ମବନ୍ଧଵିମୋଚକଃ ॥ ୯୨ ॥

ମୋଚକୋ ମୋହନିର୍ଭିନ୍ନୋ ଭଗାରାଧ୍ୟୋ ବ୍ରୁହତ୍ତନୁଃ ।
ଅକ୍ଷୟୋଽକ୍ରୂରଵରଦୋ ଵକ୍ରାଗମଵିନାଶନଃ ॥ ୯୩ ॥

ଡାକୀନଃ ସୂର୍ୟତେଜସ୍ଵୀ ସର୍ପ୍ପଭୂଷଶ୍ଚ ସଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ସ୍ଵତଂତ୍ରଃ ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରେଶୋ ଦକ୍ଷିଣାଦିଗଧୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୯୪ ॥

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକଲିକଃ ପ୍ରେମରୂପଃ ପ୍ରିୟଂଗରଃ ।
ମିଧ୍ୟାଜଗଦଧିଷ୍ଟାନୋ ମୁକ୍ତିଦୋ ମୁକ୍ତିରୂପକଃ ॥ ୯୫ ॥

ମୁମୁକ୍ଷୁଃ କର୍ମଫଲଦୋ ମାର୍ଗଦକ୍ଷୋଽଧକର୍ମଠଃ ।
ମହାବୁଦ୍ଧୋ ମହାଶୁଦ୍ଧଃ ଶୁକଵର୍ଣଃ ଶୁକପ୍ରିୟଃ ॥ ୯୬ ॥

ସୋମପ୍ରିୟଃ ସ୍ଵରପ୍ରୀତଃ ପର୍ଵ୍ଵାରାଧନତତ୍ପରଃ ।
ଅଜପୋ ଜନହମ୍ସଶ୍ଚ ଫଲପାଣି ପ୍ରପୂଜିତଃ ॥ ୯୭ ॥

ଅର୍ଚିତୋ ଵର୍ଧନୋ ଵାଗ୍ମୀ ଵୀରଵେଷୋ ଵିଧୁପ୍ରିୟଃ ।
ଲାସ୍ୟପ୍ରିୟୋ ଲୟକରୋ ଲାଭାଲାଭଵିଵର୍ଜିତଃ ॥ ୯୮ ॥

ପଂଚାନନଃ ପଂଚଗୁଢଃ ପଂଚୟଜ୍ଞଫଲପ୍ରଦଃ ।
ପାଶହସ୍ତଃ ପାଵକେଶଃ ପର୍ଜ୍ଜନ୍ୟସମଗର୍ଜନଃ ॥ ୯୯ ॥

ପପାରିଃ ପରମୋଦାରଃ ପ୍ରଜେଶଃ ପଂଗନାଶନଃ ।
ନଷ୍ଟକର୍ମା ନଷ୍ଟଵୈର ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ନାଗାଧୀଶୋ ନଷ୍ଟପାପ ଇଷ୍ଟନାମଵିଧାୟକଃ ।
ପଂଚକୃତ୍ୟପରଃ ପାତା ପଂଚପଂଚାତିଶାୟିକଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ପଦ୍ମାକ୍ଷୋଃ ପଦ୍ମଵଦନଃ ପାଵକାଭଃ ପ୍ରିୟଙ୍ଗରଃ ।
କାର୍ତ୍ତସ୍ଵରାଙ୍ଗୋ ଗୋଉରାଙ୍ଗୋ ଗୌରୀପୁତ୍ରୋ ଧନେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ଗଣେଶାସ୍ଲିଷ୍ଟଦେହଶ୍ଚ ଶୀତାଂଶୁଃ ଶୁଭଦିତିଃ ।
ଦକ୍ଷଧ୍ଵଂସୋ ଦକ୍ଷକରୋ ଵରଃ କାତ୍ୟାୟନୀସୁତଃ ॥ ୧୦୩ ॥

ସୁମୁଖୋ ମାର୍ଗଣୋ ଗର୍ଭୋ ଗର୍ଵ୍ଵଭଙ୍ଗଃ କୁଶାସନଃ ।
କୁଲପାଲପତିଶ୍ରେଷ୍ଟ ପଵମାନଃ ପ୍ରଜାଧିପଃ ॥ ୧୦୪ ॥

ଦର୍ଶପ୍ରିୟୋ ନିର୍ଵ୍ଵିକାରୋ ଦୀର୍ଖକାୟୋ ଦିଵାକରଃ ।
ଭେରୀନାଦପ୍ରିୟୋ ବୃନ୍ଦୋ ବୃହତ୍ସେନଃ ସୁପାଲକଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ସୁବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରସିକୋ ରସଜ୍ଞୋ ରଜତାଦ୍ରିଭାଃ ।
ତିମିରଘ୍ନୋ ମିହୀରାଭୋ ମହାନୀଲସମପ୍ରଭଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଵିଲିପ୍ତାଙ୍ଗଃ ଶ୍ରୀପୁତ୍ରଃଶ୍ରୀତରୁପ୍ରିୟଃ ।
ଲାକ୍ଷାଵର୍ଣୋ ଲସତ୍କର୍ଣୋ ରଜନୀଧ୍ଵଂସି ସନ୍ନିଭଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ବିନ୍ଦୁପ୍ରିୟୋଂଽମ୍ବିକାପୁତ୍ରୋ ବୈନ୍ଦଵୋ ବଲନାୟକଃ ।
ଆପନ୍ନତାରକସ୍ତପ୍ତସ୍ତପ୍ତକୃଚ୍ଚଫଲପ୍ରଦଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ମରୁଦ୍ଧୃତୋ ମହାଖର୍ଵ୍ଵଶ୍ଚୀରଵାସାଃ ଶିଖିପ୍ରିୟଃ ।
ଆୟୁଷ୍ମାନନଖୋ ଦୂତ ଆୟୁର୍ଵେଦପରାୟଣଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ହଂସଃ ପରମହଂସଶ୍ଚାପ୍ୟଵଧୂତାଶ୍ରମପ୍ରିୟଃ ।
ଅଶ୍ଵଵେଗୋଽଶ୍ଵହ୍ରୁଦୟୋ ହୟ ଧୈର୍ୟଃ ଫଲପ୍ରଦଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ସୁମୁଖୋ ଦୁର୍ମ୍ମୁଖୋ ଵିଘ୍ନୋ
ନିର୍ଵିଘ୍ନୋ ଵିଘ୍ନନାଶନଃ ।
ଆର୍ୟୋ ନାଥୋଽର୍ୟମାଭାସଃ ।
ଫାଲ୍ଗୁନଃ ଫାଲଲୋଚନଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅରାତିଘ୍ନୋ ଘନଗ୍ରୀଵୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମସୂର୍ୟ ସମପ୍ରଭଃ ।
କିରୀଟୀ କଲ୍ପଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଃ କଲ୍ପାନଲଵିଧାୟକଃ ॥ ୧୧୨ ॥

ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନଫଲଦୋ ଵିରିଂଜାରି ଵିନାଶନଃ ।
ଵୀରମାର୍ତ୍ତାଣ୍ଡଵରଦୋ ଵୀରବାହୁଶ୍ଚ ପୂର୍ଵଜଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ଵୀରସିଂହାସନୋ ଵିଜ୍ଞୋ ଵୀରକାର୍ୟୋଽସ୍ଥଦାନଵଃ ।
ନରଵୀରସୁହୃଦ୍ଭ୍ରାତା ନାଗରତ୍ନଵିଭୂଷିତଃ ॥ ୧୧୪ ॥

ଵାଚସ୍ପତିଃ ପୁରାରାତିଃ ସଂଵର୍ତ୍ତଃ ସମରେଶ୍ଵରଃ ।
ଉରୁଵାଗ୍ମୀହ୍ୟୁମାପୁତ୍ରଃ ଉଡୁଲୋକସୁରକ୍ଷକଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ଶୃଂଗାରରସସଂପୂର୍ଣଃ ସିନ୍ଦୂରତିଲକାଂଗିତଃ ।
କୁଂଗୁମାଂଗିତସର୍ଵାଂଗଃ କାଲକେୟଵିନାଶନଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ମତ୍ତନାଗପ୍ରିୟୋ ନେତା ନାଗଗନ୍ଧର୍ଵପୂଜିତଃ ।
ସୁସ୍ଵପ୍ନବୋଧକୋ ବୋଧୋ ଗୌରୀଦୁସ୍ଵପ୍ନନାଶନଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ଚିନ୍ତାରାଶିପରିଧ୍ଵଂସୀ ଚିନ୍ତାମଣିଵିଭୂଷିତଃ ।
ଚରାଚରଜଗତ୍ସୃଷ୍ଟା ଚଲତ୍କୁଣ୍ଡଲକର୍ଣୟୁକ୍ ॥ ୧୧୮ ॥

ମୁକୁରାସ୍ୟୋ ମୂଲନିଧିର୍ନିଧିଦ୍ଵୟନିଷେଵିତଃ ।
ନୀରାଜନପ୍ରୀତମନାଃ ନୀଲନେତ୍ରୋ ନୟପ୍ରଦଃ ॥ ୧୧୯ ॥

କେଦାରେଶଃ କିରାତଶ୍ଚ କାଲାତ୍ମା କଲ୍ପଵିଗ୍ରହଃ ।
କଲ୍ପାନ୍ଦଭୈରଵାରାଧ୍ୟଃ କଙ୍ଗପତ୍ରଶରାୟୁଧଃ ॥ ୧୨୦ ॥

କଲାକାଷ୍ଠସ୍ଵରୂପଶ୍ଚ ୠତୁଵର୍ଷାଦିମାସଵାନ୍ ।
ଦିନେଶମଣ୍ଡଲାଵାସୋ ଵାସଵାଦିପ୍ରପୂଜିତଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ବହୂଲାସ୍ତଂବକର୍ମଜ୍ଞଃ ପଂଚାଶଦ୍ଵର୍ଣରୂପକଃ ।
ଚିନ୍ତାହୀନଶ୍ଚିଦାକ୍ରାନ୍ତଃ ଚାରୁପାଲୋହଲାୟୁଧଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ବନ୍ଦୂକକୁସୁମପ୍ରଖ୍ୟଃ ପରଗର୍ଵ୍ଵଵିଭଣ୍ଜନଃ ।
ଵିଦ୍ଵତ୍ତମୋ ଵିରାଧଗ୍ଖ୍ନଃ ସଚିତ୍ରଶ୍ଚିତ୍ରକର୍ମକଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ସଂଗୀତଲୋଲୁପମନାଃ ସ୍ନିଗ୍ଧଗମ୍ଭୀରଗର୍ଜ୍ଜିତଃ ।
ତୁଙ୍ଗଵକ୍ତ୍ରଃସ୍ତଵରସସ୍ଚାଭ୍ରାଭୋ ଭୂମରେକ୍ଷଣଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ଲୀଲାକମଲହସ୍ତାବ୍ଜୋ ବାଲକୁନ୍ଦଵିଭୂଷିତଃ ।
ଲୋଧ୍ରପ୍ରସଵଶୁଧାଭଃ ଶିରୀଷକୁସୁମପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ତ୍ରସ୍ତତ୍ରାଣକରସ୍ତତ୍ଵଂ ତତ୍ଵଵାକ୍ୟାର୍ଥବୋଧକଃ ।
ଵର୍ଷୀୟମ୍ଶ୍ଚ ଵିଧିସ୍ତୁତ୍ୟୋ ଵେଦାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦକଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ମୂଲଭୂତୋ ମୂଲତତ୍ଵଂ ମୂଲକାରଣଵିଗ୍ରହଃ ।
ଆଦିନାଥୋଽକ୍ଷୟଫଲଃ ପାଣିଜନ୍ମାଽପରାଜିତଃ ॥ ୧୨୭ ॥

ଗାନପ୍ରିୟୋ ଗାନଲୋଲୋ ମହେଶୋ ଵିଜ୍ଞମାନସଃ ।
ଗିରୀଜାସ୍ତନ୍ୟରସିକୋ ଗିରିରାଜଵରସ୍ତୁତ ॥ ୧୨୮ ॥

ପୀୟୁଷକୁମ୍ଭହସ୍ତାବ୍ଜଃ ପାଶତ୍ୟାଗୀ ଚିରନ୍ତନଃ ।
ସୁଲାଲାଲସଵକ୍ତ୍ରାବ୍ଜଃ ସୁରଦ୍ରୁମଫଲେପ୍ସିତଃ ॥ ୧୨୯ ॥

ରତ୍ନହାଟକଭୂଷାଂଗୋ ରଵଣାଭିପ୍ରପୂଜିତଃ ।
କନତ୍କାଲେୟସୁପ୍ରୀତଃ କ୍ରୌଂଜଗର୍ଵ୍ଵଵିନାଶନଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ଅଶେଷଜନସଂମୋହ ଆୟୁର୍ଵିଦ୍ୟାଫଲପ୍ରଦଃ ।
ଅଵବଦ୍ଧଦୁକୂଲାଂଗୋ ହାରାଲଂକୃତକନ୍ଧରଃ ॥ ୧୩୧ ॥

କେତକୀକୁସୁମପ୍ରୀତଃ କଲଭୈଃ ପରିଵାରିତଃ ।
କେକାପ୍ରିୟଃ କାର୍ତିକେୟଃ ସାରଂଗନିନଦପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ଚାତକାଲାପସଂତୁଷ୍ଟଶ୍ଚମରୀମୃଗସେଵିତଃ ।
ଆମ୍ରକୂଟାଦ୍ରିସଂଚାରୀ ଚାମ୍ନାୟଫଲଦାୟକଃ ॥ ୧୩୩ ॥

ଧୃତାକ୍ଷସୂତ୍ରପାଣିଶ୍ଚାପ୍ୟକ୍ଷିରୋଗଵିନାଶନଃ ।
ମୁକୁନ୍ଦପୂଜ୍ୟୋ ମୋହାଂଗୋ ମୁନିମାନସତୋଷିତଃ ॥ ୧୩୪ ॥

ତୈଲାଭିଷିକ୍ତସୁଶୀରାସ୍ତର୍ଜ୍ଜନୀମୁଦ୍ରିକାୟୁତଃ ।
ତଟାତକାମନଃ ପ୍ରୀତସ୍ତମୋଗ़ୁଣଵିନାଶନଃ ॥ ୧୩୫ ॥

ଅନାମୟୋଽପ୍ୟନାଦର୍ଶଂଚାର୍ଜ୍ଜୁନାଭୋ ହୁତପ୍ରିୟଃ ।
ଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟ ପରିସମ୍ପୁର୍ଣସ୍ସପ୍ତାଶ୍ଵାଦିଗୃହୈସ୍ତୁତଃ ॥ ୧୩୬ ॥

ଵୀତଶୋକଃପ୍ରସାଦଜ୍ଞଃ ସପ୍ତପ୍ରାଣଵରପ୍ରଦଃ ।
ସପ୍ତାର୍ଚିଶ୍ଚତ୍ରିନୟନସ୍ତ୍ରିଵେଣିଫଲଦାୟକଃ ॥ ୧୩୭ ॥

କୃଷ୍ଣଵର୍ତ୍ମା ଵେଦମୁଖୋ ଦାରୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗଃ ।
ଵୀରନୂପୁରପାଦାବ୍ଜୋଵୀରକଂକୁଣପାଣିମାନ୍ ॥ ୧୩୮ ॥

ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିଶ୍ଶୁଧମୁଖଶ୍ଶୁଧଭସ୍ମାନୁଲେପନଃ ।
ଶୁଂଭଧ୍ଵଂସିନ୍ୟା ସଂପୂଜ୍ୟୋ ରକ୍ତବୀଜକୁଲାନ୍ଦକଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ନିଷାଦାଦିସ୍ଵରପ୍ରୀତଃ ନମସ୍କାରଫଲପ୍ରଦଃ ।
ଭକ୍ତାରିପଂଚଦାତାୟୀ ସଜ୍ଜୀକୃତଶରାୟୁଧଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଅଭୟଙ୍କରମଂତ୍ରଜ୍ଞଃ କୁବ୍ଜିକାମଂତ୍ରଵିଗ୍ରହଃ ।
ଧୂମ୍ରାଶଶ୍ଚୋଗ୍ରତେଜସ୍ଵୀ ଦଶକଣ୍ଠଵିନାଶନଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ଆଶୁଗାୟୁଧହସ୍ତାବ୍ଜୋ ଗଦାୟୁଧକରାଂବୁଜଃ ।
ପାଶାୟୁଧସୁପାଣିଶ୍ଚ କପାଲାୟୁଧସଦ୍ଭୁଜଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ସହସ୍ରଶୀର୍ଷଵଦନଃ ସହସ୍ରଦ୍ଵୟଲୋଚନଃ ।
ନାନାହେତିର୍ଧନୁଷ୍ପ୍ପାଣିଃ ନାନାସୃଗ୍ଭୂଷଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଆଶ୍ୟାମକୋମଲତନୂରାରକ୍ତାପାଂଗଲୋଚନଃ ।
ଦ୍ଵାଦଶାହକ୍ରତୁପ୍ରୀତଃ ପୌଣ୍ଡରୀକଫଲପ୍ରଦଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ଅପ୍ତୋରାମ୍ୟକ୍ରତୁମୟଶ୍ଚୟନାଦିଫଲପ୍ରଦଃ ।
ପଶୁବନ୍ଧସ୍ୟଫଲଦୋ ଵାଜପେୟାତ୍ମଦୈଵତଃ ॥ ୧୪୫ ॥

ଆବ୍ରହ୍ମକୀଟଜନନାଵନାତ୍ମା ଚଂବକପ୍ରିୟଃ ।
ପଶୁପାଶଵିଭାଗଜ୍ଞଃ ପରିଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୪୬ ॥

କଲ୍ପେଶ୍ଵରଃ କଲ୍ପଵର୍ୟୋ ଜାତଵେଦଃ ପ୍ରଭାକରଃ ।
କୁମ୍ଭୀଶ୍ଵରଃ କୁମ୍ଭପାଣୀଃ କୁଂକୁମାକ୍ତଲଲାଟକଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ଶିଲୀଧ୍ରପତ୍ରସଂକାଶଃ ସିଂହଵକ୍ତ୍ରପ୍ରମର୍ଦନଃ ।
କୋକିଲକ୍ଵଣନାକର୍ଣୀ କାଲନାଶନ ତତ୍ପରଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ନୈୟ୍ୟାୟିକମତଖ୍ନଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧସଂଖଵିନାଶନଃ ।
ଧୃତହେମାବ୍ଜପାଣିଶ୍ଚ ହୋମସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସଃ ॥ ୧୪୯ ॥

ପିତ୍ରୁୟଜ୍ଞସ୍ୟଫଲଦଃ ପିତ୍ରୁଵଜ୍ଜନରକ୍ଷକଃ ।
ପଦାତିକର୍ମନିରତଃ ପୃଷଦାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୫୦ ॥

ମହାସୁରଵଧୋଦ୍ୟୁକ୍ତଃ ସ୍ଵସ୍ତ୍ରପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ୍ରଵର୍ଷକଃ ।
ମହାଵର୍ଷତିରୋଧାନଃ ନାଗାଭୃତକରାମ୍ବୁଜଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ନମଃ ସ୍ଵାହାଵଷଟ୍ ଵୌଷଟ୍ ଵଲ୍ଲଵପ୍ରତିପାଦକଃ ।
ମହୀରସଦୄଶଗ୍ରୀଵୋ ମହୀରସଦୄଶସ୍ତଵଃ ॥ ୧୫୨ ॥

ତନ୍ତ୍ରୀଵାଦନହସ୍ତାଗ୍ରଃ ସଂଗୀତପ୍ରୀତମାନସଃ ।
ଚିଦଂଶମୁକୁରାଵାସୋ ମଣିକୂଟାଦ୍ରି ସଂଚରଃ ॥ ୧୫୩ ॥

ଲୀଲାସଂଚାରତନୁକୋ ଲିଙ୍ଗଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ରାକେନ୍ଦୁଦ୍ୟୁତିସଂପନ୍ନୋ ୟାଗକର୍ମଫଲପ୍ରଦଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ମୈନାକଗିରିସଂଚାରୀ ମଧୁଵଂଶଵିନାଶନଃ ।
ତାଲଖଣ୍ଡପୁରାଵାସଃ ତମାଲନିଭତୈଜସଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ଶ୍ରୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତା ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top