Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ॐ ਪੂਰ੍ਣ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਮ੍ਬਾ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਹ੍ਰਾਂ ਬਿਜਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਹ੍ਰੂਂ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਹ੍ਰਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਹ੍ ।
ਹ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਣ੍ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੈਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਅਥਾਞ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਹ੍ਰਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਹ੍ਰੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਹ੍ਰੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹਮ੍ ।
ਹ੍ਰੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਹ੍ਰਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੁਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਂ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਦੁਮਾਪਤਿਰਮਾਪਤਿ ਭਾਗ੍ਯਪੁਤ੍ਰਮ੍ ।
ਵੇਤ੍ਰੋਜ੍ਵਲਤ੍ ਕਰਤਲਂ ਭਸਿਤਾਭਿਰਾਮਮ੍ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੈਕ ਵਿਸ਼੍ਵ ਵਪੁਸ਼ਂ ਮਗਯਾ ਵਿਨੋਦਮ੍ ।
ਵਾਂਛਾਨੁਰੁਪ ਫਲਦਂ ਵਰ ਭੁਤਨਾਥਮ੍ ॥

ਆਸ਼ਯਾਮਕੋਮਲਵਿਸ਼ਾਲਤਨੁਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰ-
ਵਾਸੋ ਵਸਾਨਂ ਅਰੁਣੋਤ੍ਪਲਦਾਮਹਸ੍ਤਮ੍ ।
ਉਤ੍ਤੁਙ੍ਗਰਤ੍ਨਮਕੁਟਂ ਕੁਟਿਲਾਗ੍ਰਕੇਸ਼ਂ
ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਇਸ਼੍ਟਵਰਦਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਪਞ੍ਚੋਪਚਾਰਾਃ ।
ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਅਗ੍ਰਯਾਤ੍ਮਨੇ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਨੇ ਅਮਤਂ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਓਂ ਘ੍ਰੂਂ ਨਮਃ ਪਰਾਯ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥

ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਭੂਤਨਾਥਾਯ ।

ॐ ਸ਼ਿਵਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾਤੇਜਾਃ ਸ਼ਿਵਕਾਰ੍ਯਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ।
ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨੀ ਸ਼ੈਵਧਰ੍ਮਸੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਂਖਧਾਰਿ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਸ੍ਸੁਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼ ਕਾਮਤੇਜਸ੍ਵੀ ਕਾਮਾਦਿਫਲਸਂਯੁਤਃ ॥ ੨ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣ ਕੋਮਲਾਂਗਸ਼੍ਚ ਕਲ੍ਯਾਣਫਲਦਾਯਕਃ ।
ਕਰੁਣਾਬ੍ਧਿ ਕਰ੍ਮਦਕ੍ਸ਼ ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਃ ॥ ੩ ॥

ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯੋ ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਜਯਾਦਿ ਸ਼ਾਕ੍ਤਿ ਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਜਨਾਹ੍ਲਾਦੋ ਜਿਗੀਸ਼ੁਕਃ ॥ ੪ ॥

ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਸੇਵਾਰਿਸਂਖਃ ।
ਜੈਮਿਨ੍ਯਦਸ਼ਿਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਜਰਾਮਰਣਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੫ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨ ਸੁਤੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਦਿਗਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਜਨ੍ਮਹੀਨੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰੋ ਜਨਕੇਨਾਭਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਸ਼ੁਪਤਿ ਪਂਕਜਾਸਨਪੂਜਿਤਃ ।
ਪੁਰਹਨ੍ਤਾ ਪੁਰਤ੍ਰਾਤਾ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯਕਃ ॥ ੭ ॥

ਪਵਨਾਦਿ ਸੁਰੈਃ ਸੇਵ੍ਯਃ ਪਂਚਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਤਨਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਨਨ੍ਦ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਟੋ ਜ੍ਞਾਨਨਿਰਤੋ ਗੁਣਾਗੁਣਨਿਰੁਪਕਃ ।
ਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗੁਣਨਿਧਿਃ ਗੋਪਾਲੇਨਾਭਿਪੁਜਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਗੋਧਨਦੋ ਗਜਾਰੁਢੋ ਗਜਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗਜਗ੍ਰਿਵੋ ਗਜਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਗਭਸ੍ਤਿਰ੍ਗੋਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੦ ॥

ਗ੍ਰਾਮਪਾਲੋ ਗਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦਿਗ੍ਗਜੇਨਾਭਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਗਵਾਂ ਪਤਿਰਹਰ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਜਟਾਧਰੋ ਜਲਨਿਭੋ ਜੈਮਿਨ੍ਯਾਦਸ਼ਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਜਲਨ੍ਥਰ ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ੋਣਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ੋਣਵਾਸਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸੁਰਾਥਿਪਸ਼੍ਸ਼ੋਕਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ੋਭਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸੁਰ੍ਯ ਤੈਜਸਃ ।
ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਸ੍ਸੁਰੈਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸ਼ੋਣਾਂਗਃ ਸ਼ਾਲ੍ਮਲੀਪਤਿਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸੁਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਸ਼ਰਵੀਰਘ੍ਨਃ ਸ਼ਰਤ੍ਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਃ ।
ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੪ ॥

ਹਲਾਯੁਧੋ ਹਂਸਨਿਭੋ ਹਾਹਾਹੂਹੂ ਮੁਖਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਹਰਿਹਰਪ੍ਰਿਯੋ ਹਂਸੋ ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਸਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਪਾਵਨਃ ਪਾਵਕਨਿਭੋ ਭਕ੍ਤਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਭਸਿਤਾਂਗੋ ਭਯਤ੍ਰਾਤਾ ਭਾਨੁਮਾਨ੍ ਭਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੬ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਕਸ੍ਤ੍ਰਿਨਯਨਃ ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਂਗਿਤਮਸ੍ਤਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਖ੍ਨੋ ਦੇਵਵਰੋ ਦੇਵਾਰਿਕੁਲਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਦੇਵਸੇਨਥਿਪਸ੍ਤੇਜਸ੍ਤੇਜੋਰਾਸ਼ਿਰ੍ਦਸ਼ਾਨਨਃ ।
ਦਾਰੁਣੋ ਦੋਸ਼ਹਨ੍ਤਾ ਚ ਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡੋ ਦਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਧਨੁਸ਼੍ਪਾਣਿਰ੍ਧਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਨਿਕੋ ਧਰ੍ਮਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਧਰ੍ਮਨਿਰਤੋ ਧਨੁਰ੍ਸ਼੍ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸ੍ਥੂਲਕਰ੍ਣਃ ਸ੍ਥੂਲਤਨੁਃ ਸ੍ਥੂਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਥੂਲਬਾਹੁਕਃ ।
ਤਨੂਤ੍ਤਮਤ੍ਤਨੁਤ੍ਰਾਣਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤੇਜਸਾਂਪਤਿਃ ॥ ੨੦ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯੋਗਨਿਧਿਰ੍ਯੋਗਿਨੋ ਯੋਗਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਰਵਾਟਿਕਾਮਤ੍ਤੋ ਮਲਯਾਚਲਵਾਸਭੂਃ ॥ ੨੧ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਮਨ੍ਦਮਾਰੁਤਸੇਵਿਤਃ ।
ਮਹਾਭਾਸ਼੍ਚ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾ ਮਨੋਹਰਮਦਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮਹੋਨ੍ਨਤੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਨੇਤ੍ਰੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ।
ਮਰੁਤ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਮਾਨਧਨੋ ਮੋਹਨੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਮਿਤ੍ਰੋ ਮੇਧਾ ਮਹੌਜਸ੍ਵੀ ਮਹਾਵਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਭਾਸ਼ਕੋ ਭਾਸ਼੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਭਾਨੁਮਾਨ੍ ਭਾਨੁਤੈਜਸਃ ॥ ੨੪ ॥

ਭਿਸ਼ਗ੍ ਭਵਾਨਿਪੁਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਭਵਤਾਰਣਕਾਰਣਃ ।
ਨੀਲਾਂਬਰੋ ਨੀਲਨਿਭੋ ਨੀਲਗ੍ਰੀਵੋ ਨਿਰਂਜਨਃ ॥ ੨੫ ॥

ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੋ ਨਿਸ਼ਾਦਜ੍ਞੋ ਨਾਨਾਰਤ੍ਨੋਪਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭੋ ਰਮਾਪੁਤ੍ਰੋ ਰਮਯਾ ਪਰਿਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਰਾਜਸੇਵ੍ਯੋ ਰਾਜਧਨਃ ਰਣਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਰਮਣੋ ਰੇਣੁਕਾਸੇਵ੍ਯੋ ਰਾਜਨੀਚਰਦਾਰਣਃ ॥ ੨੭ ॥

ਈਸ਼ਾਨ ਇਭਰਾਟ੍ਸੇਵ੍ਯ ਇਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਇਡਾਵਾਸੋ ਹੇਮਨਿਭੋ ਹੈਮਪ੍ਰਾਕਾਰਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਹਯਪ੍ਰਿਯੋਹਯਗ੍ਰੀਵੋ ਹਂਸੋ ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਹਾਟਕਸ੍ਫਟਿਕਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਹਂਸਾਰੂਓਢੇਨ ਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵਨਵਾਸੋ ਵਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਰਾਨਨਃ ।
ਵੈਵਸ੍ਵਤਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਵਿਅਰਾਟ੍ਰੂਪੋ ਵਿਸ਼ਾਂਪਤਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵੇਣੁਨਾਦੋ ਵਰਗ੍ਰਿਵੋ ਵਰਾਭਯਕਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਵਿਪੁਲਗ੍ਰੀਵੋ ਵਿਪੁਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਨੋਦਵਾਨ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਵੈਣਵਾਰਣ੍ਯ ਵਾਸਸ਼੍ਚ ਵਾਮਦੇਵੇਨਸੇਵਿਤਃ ।
ਵੇਤ੍ਰਹਸ੍ਤੋ ਵੇਦਵਿਧਿਰ੍ਵਂਸ਼ਦੇਵੋ ਵਰਾਨ੍ਗ़ਕਃ ॥ ੩੨ ॥

ਹ੍ਰੀਂਗ़ਾਰੋ ਹ੍ਰੀਂਮਨਾ ਹਸ਼੍ਟੋ ਹਿਰਣ੍ਯਃ ਹੇਮਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਹੂਤਾਸ਼ੋ ਹੂਤਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨੋ ਹੂਁਗਾਰਕਤਿਸੁਪ੍ਰਭਃ ॥ ੩੩ ॥

ਹਵ੍ਯਵਾਹੋ ਹਵ੍ਯਕਰਸ਼੍ਚਾਟ੍ਟਹਾਸੋऽਪਰਾਹਤਃ ।
ਅਣੁਰੂਪੋ ਰੂਪਕਰਸ਼੍ਚਾਜਰੋऽਤਨੁਰੂਪਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚਹੂਤਭੁਕ੍ ਹੇਮਮ੍ਬਰਸ੍ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਨੀਪਪ੍ਰਿਯੋ ਨੀਲਵਾਸਾਃ ਨਿਧਿਪਾਲੋ ਨਿਰਾਤਪਃ ॥ ੩੫ ॥

ਕ੍ਰੋਡਹਸ੍ਤਸ੍ਤਪਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਤਪੋਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਪਾਹ੍ਵਯਃ ।
ਮੂਰ੍ਤਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤੋ ਮਾਨੀ ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪੋਃ ਮ੍ਰੁਡੋ ਮਨੁਃ ॥ ੩੬ ॥

ਮੇਧਾਵੀ ਮੇਦਸੋ ਮੁਸ਼੍ਣੁਃ ਮਕਰੋ ਮਕਰਾਲਯਃ ।
ਮਾਰ੍ਤ੍ਤਾਣ੍ਡੋ ਮਂਜੁਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਮਾਸਪਾਲੋ ਮਹੌਸ਼ਧਿਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਿਯਸ਼੍ਸ਼ੋਭਮਾਨਸ਼੍ਚ ਸਵਿਤਾ ਸਰ੍ਵਦੇਸ਼ਿਕਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਸ਼੍ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਸ਼੍ਕ੍ਤਃ ਸ਼ਸ਼ਿਭਾਸਸ਼੍ਸ਼ਮਾਧਿਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਸੁਦਨ੍ਤਸ੍ਸੁਕਪੋਲਸ਼੍ਚ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਣਸ੍ਸਂਪਦੋऽਧਿਪਃ ।
ਗਰਲਃ ਕਾਲਕਣ੍ਢਸ਼੍ਚ ਗੋਨੇਤਾ ਗੋਮੁਖਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੩੯ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕਃ ਕਾਲਦੇਵਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰੋਸ਼ਕਃ ਕ੍ਰੌਂਚਭੇਦਕਃ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਕਰਃ ਕਪਾਲੁਸ਼੍ਚ ਕਰਵੀਰਕਰੇਰੁਹਃ ॥ ੪੦ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਹਾਰੀ ਚ ਕਾਮਦਾਤਾ ਕਪਾਲਕਃ ।
ਕੈਲਾਸਵਾਸੋ ਵਰਦੋ ਵਿਰੋਚਨੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੪੧ ॥

ਬਭ੍ਰੁਵਾਹੋ ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਫਣਾਮਣਿਵਿਭੁਸ਼ਣਃ ।
ਸੁਨ੍ਦਰਸ੍ਸੁਮੁਖਃ ਸ੍ਵਚ੍ਚਃ ਸਫਾਸਚ੍ਚ ਸਫਾਕਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼ਰਾਨਿਵ੍ਰੁਤ੍ਤਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਰਾਪ੍ਤਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਕਃ ।
ਤੀਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਦੀਰ੍ਘਜਿਹ੍ਵ ਪਿਂਗਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਿਸ਼ਾਚਹਾ ॥ ੪੩ ॥

ਅਭੇਦ੍ਯਸ਼੍ਚਾਙ੍ਗਦਾਰ੍ਡ੍ਯਸ਼੍ਚੋ ਭੋਜਪਾਲੋऽਧ ਭੂਪਤਿਃ ।
ਗ੍ਰੁਧ੍ਰਨਾਸੋऽਵਿਸ਼ਹ੍ਯਸ਼੍ਚ੍ ਦਿਗ੍ਦੇਹੋ ਦੈਨ੍ਯਦਾਹਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਬਾਡਵਪੂਰਿਤਮੁਖੋ ਵ੍ਯਾਪਕੋ ਵਿਸ਼ਮੋਚਕਃ ।
ਵਸਨ੍ਤਸ੍ਸਮਰਕ੍ਰੁਦ੍ਧਃ ਪੁਂਗਵਃ ਪਙ੍ਗਜਾਸਨਃ ॥ ੪੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਦਰ੍ਪੋ ਨਿਸ੍ਚਿਤਾਜ੍ਞੋ ਨਾਗਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਭਰਤੋ ਭੈਰਵਾਕਾਰੋ ਭਰਣੋ ਵਾਮਨਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸਿਮ੍ਹਾਸ੍ਯਸ੍ਸਿਂਹਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸੇਨਾਪਤਿਸ੍ਸਕਾਰਕਃ ।
ਸਨਤਨਸ੍ਸਿਦ੍ਧਰੂਪੀ ਸਿਦ੍ਧਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ॥ ੪੭ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਰੂਪ੍ਸ਼੍ਚਾਪਦ੍ਘ੍ਨਸ਼੍ਚਾਮ੍ਰੁਤਾਬ੍ਧਿਨਿਵਾਸਭੂਃ ।
ਯੁਵਰਾਜੋ ਯੋਗਿਵਰ੍ਯ ਉਸ਼ਸ੍ਤੇਜਾ ਉਡੁਪ੍ਰਭਃ ॥ ੪੮ ॥

ਦੇਵਾਦਿਦੇਵੋ ਦੈਵਜ੍ਞਸ੍ਤਾਮ੍ਰੋਸ਼੍ਟਸ੍ਤਾਮ੍ਰਲੋਚਨਃ ।
ਪਿਂਗਲਾਕ੍ਸ਼ ਪਿਚ੍ਛਚੂਡਃ ਫਣਾਮਣਿ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਭੁਜਂਗਭੂਸ਼ਣੋ ਭੋਗੋ ਭੋਗਾਨਨ੍ਦਕਰੋऽਵ੍ਯਯਃ ।
ਪਂਚਹਸ੍ਤੇਨ ਸਮ੍ਪੁਜ੍ਯਃ ਪਂਚਬਾਣੇਨਸੇਵਿਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਭਵਸ਼੍ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਭਾਨੁਮਯਃ ਪ੍ਰਜਪਤ੍ਯਸ੍ਵਰੁਪਕਃ ।
ਸ੍ਵਚ੍ਚਨ੍ਦਸ਼੍ਚਨ੍ਦਸ਼੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਦੇਵ ਮਨੁਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫੧ ॥

ਦਸ਼ਭੁਕ੍ਚ ਦਸ਼ਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦਾਨਵਾਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਰੋਤ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਸਮਾਗਮਃ ॥ ੫੨ ॥

ਗਧ੍ਰਦ੍ਰਿਵਾਸੋ ਗਂਭਿਰੋ ਗਨ੍ਧਗ੍ਰਾਹੋਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੋਮੇਧੋ ਗਣ੍ਢਕਾਵਾਸੋ ਗੋਕੁਲੈਃ ਪਰਿਵਾਰਿਤਃ ॥ ੫੩ ॥

ਪਰਿਵੇਸ਼ਃ ਪਦਜ੍ਞਾਨੀ ਪ੍ਰਿਯਨ੍ਙੁਦ੍ਰੁਮਵਾਸਕਃ ।
ਗੁਹਾਵਾਸੋ ਗੁਰੁਵਰੋ ਵਨ੍ਦਨੀਯੋ ਵਦਾਨ੍ਯਕਃ ॥ ੫੪ ॥

ਵਤ੍ਤਾਕਾਰੋ ਵੇਣੁਪਾਣੀਰ੍ਵੀਣਾਦਣ੍ਡਦਰੋਹਰਃ ।
ਹੈਮੀਡ੍ਯੋ ਹੋਤ੍ਰੁਸੁਭਗੋ ਹੌਤ੍ਰਜ੍ਞਸ਼੍ਚੌਜਸਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੫੫ ॥

ਪਵਮਾਨਃ ਪ੍ਰਜਾਤਨ੍ਤੁਪ੍ਰਦੋ ਦਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਨਿਮੀਡਯੋ ਨਿਮਿਸ਼ਾਰ੍ਧਜ੍ਞੋ ਨਿਮਿਸ਼ਾਕਾਰਕਾਰਣਃ ॥ ੫੬ ॥

ਲਿਗੁਡਾਭੋ ਲਿਡਾਕਾਰੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਰਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਇਡਾਜ੍ਞਃ ਪਿਂਗਲਾਵਾਸਃ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਮਧ੍ਯਸਂਭਵਃ ॥ ੫੭ ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨੋ ਭੀਮਵਰ੍ਚਾ ਵਰਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਸਭੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਾਚੋऽਤੀਤੋ ਵਰਨਿਧਿਃ ਪਰਿਵੇਤ੍ਤਾਪ੍ਰਮਾਣਕਃ ॥ ੫੮ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯੋऽਨਿਰੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਨਨ੍ਦਾਦਿਤ੍ਯਸੁਪ੍ਰਭਃ ।
ਵੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਸ਼ਗ੍ਰਾਹੋ ਵਰਦਾਨਕਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੫੯ ॥

ਵਿਪਿਨਃ ਵੇਦਸਾਰਸ਼੍ਚ ਵੇਦਾਨ੍ਤੈਃ ਪਰਿਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਵਕ੍ਰਾਗਮੋ ਵਰ੍ਚਵਚਾ ਬਲਦਾਤਾ ਵਿਮਾਨਵਾਨ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਵਜ੍ਰਕਾਨ੍ਤੋ ਵਮ੍ਸ਼ਕਰੋ ਵਟੁਰਕ੍ਸ਼ਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਵਪ੍ਰਕ੍ਰੀਡੋ ਵਿਪ੍ਰਪੁਜ੍ਯਾ ਵੇਲਾਰਾਸ਼ਿਸ਼੍ਚਲਾਲਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਕੋਲਾਹਲਃ ਕ੍ਰੋਡਨੇਤ੍ਰਃ
ਕ੍ਰੋਡਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਪਾਲਭਤ੍ ।
ਕੁਂਜਰੇਡ੍ਯਾ ਮਂਜੁਵਾਸਾਃ
ਕ੍ਰਿਯਾਮਾਨਃ ਕ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਦਃ ॥ ੬੨ ॥

ਕ੍ਰੀਡਾਨਾਧਃ ਕੀਲਹਸ੍ਥਃ ਕ੍ਰੋਸ਼ਮਾਨੋ ਬਲਾਧਿਕਃ ।
ਕਨਕੋ ਹੋਤ੍ਰੁਭਾਗੀ ਚ ਖਵਾਸਃ ਖਚਰਃ ਖਗਃ ॥ ੬੩ ॥

ਗਣਕੋ ਗੁਣਨਿਰ੍ਦੁਸ਼੍ਟੋ ਗੁਣਤ੍ਯਾਗੀ ਕੁਸ਼ਾਧਿਪਃ ।
ਪਾਟਲਃ ਪਤ੍ਰਧਾਰੀ ਚ ਪਲਾਸ਼ਃ ਪੁਤ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੬੪ ॥

ਪਿਤ੍ਰੁਸਚ੍ਚਰਿਤਃ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਪਾਪਭਸ੍ਮ ਪੁਨਸ਼੍ਚੁਚਿਃ ।
ਫਾਲਨੇਤ੍ਰਃ ਫੁਲ੍ਲਕੇਸ਼ਃ ਫੁਲ੍ਲਕਲ੍ਹਾਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਫਣਿਸੇਵ੍ਯਃ ਪਟ੍ਟਭਦ੍ਰਃ ਪਟੁਰ੍ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਯੋਧਿਕਃ ।
ਚੋਰਨਾਟ੍ਯਸ਼੍ਚੋਰਵੇਸ਼ਸ੍ਚੋਰਘ੍ਨਸ਼੍ਚੌਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੬੬ ॥

ਚਂਚਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਾਮਰਕੋ ਮਰੀਚਿਰ੍ਮਦਗਾਮਿਕਃ ।
ਮ੍ਰੁਡਾਭੋ ਮੇਸ਼ਵਾਹਸ਼੍ਚ ਮੈਥਿਲ੍ਯੋ ਮੋਚਕੋਮਨੁਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮਨੁਰੂਪੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਦੇਵੋ ਮਂਤ੍ਰਰਾਸ਼ਿਰ੍ਮਹਾਦਡ੍ਃ ।
ਸ੍ਥੂਪਿਜ੍ਞੋ ਧਨਦਾਤਾ ਚ ਦੇਵਵਨ੍ਧ੍ਯਸ਼੍ਚਤਾਰਣਃ ॥ ੬੮ ॥

ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯੋ ਯਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਇਭਕ੍ਰੀਡ ਇਭੇਕ੍ਸ਼ਣ ।
ਦਧਿਪ੍ਰਿਯੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦਾਰੁਪਾਲੋ ਦਨੂਜਹਾਃ ॥ ੬੯ ॥

ਦਾਮੋਦਰੋਦਾਮਧਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਕਃ ।
ਸ਼ਚੀਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ਂਖਕਰ੍ਣਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡੋ ਮਨੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੦ ॥

ਗੁਡਰੂਪੋ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਕਾਲਕਣ੍ਢੋ ਗਾਢਗਾਤ੍ਰੋ ਗੋਤ੍ਰਰੂਪਃ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੧ ॥

ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਹਯਮੇਧਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਦਧ੍ਯਨ੍ਨਾਸਕ੍ਤਹਦਯੋ ਗੁਡਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ॥ ੭੨ ॥

ਖਤਾਨ੍ਨਾਸਕ੍ਤਹਦਯੋ ਗੌਰਾਂਗੋਗਰ੍ਵ੍ਵਭਂਜਕਃ ।
ਗਣੇਸ਼ਪੂਜ੍ਯੋ ਗਗਨਃ ਗਣਾਨਾਂ ਪਤਿਰੂਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਛਦ੍ਮਹੀਨਸ਼੍ਸ਼ਸ਼ਿਰਦਃ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਪਤਿਰਙ੍ਗਿਰਾਃ ।
ਚਰਾਚਰਮਯਸ਼੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਰਭੇਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਤਾਤਪਃ ॥ ੭੪ ॥

ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਵਕ੍ਰਗਮੋ ਵੇਦਾਂਗੋ ਵੇਦਪਾਰਗਃ ।
ਪਰ੍ਵਤਾਰੋਹਣਃ ਪੂਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ ੭੫ ॥

ਭਾਵਜ੍ਞੋ ਭਵਰੋਗਖ੍ਨੋ ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਣਃ ।
ਚਿਦਗ੍ਨਿਦੇਹਸ਼੍ਚਿਦ੍ਰੂਪਸ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਿਦਾਕਤਿਃ ॥ ੭੬ ॥

ਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਰਪਤਿਰ੍ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਦਰਾਜੋ ਨੀਹਾਰੋ ਨੇਸ਼੍ਟਾ ਨਿਸ਼੍ਠੂਰਭਾਸ਼ਣਃ ॥ ੭੭ ॥

ਨਿਮ੍ਨਪ੍ਰਿਯੋ ਨੀਲਨੇਤ੍ਰੋ ਨੀਲਾਙਗੋ ਨੀਲਕੇਸ਼ਕਃ ।
ਸਿਂਹਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਸ੍ਸਾਮਵੇਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੭੮ ॥

ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਃ ਸ਼ਰ੍ਵ੍ਵਰੀਸ਼ਃ ਸ਼ਡਾਨਨਃ ।
ਸੁਰੂਪਸ੍ਸੁਲਭਸ੍ਸ੍ਵਰ੍ਗਃ ਸ਼ਚੀਨਾਧੇਨ ਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੯ ॥

ਕਾਕੀਨਃ ਕਾਮਦਹਨੋ ਦਗ੍ਧਪਾਪੋ ਧਰਾਧਿਪਃ ।
ਦਾਮਗ੍ਰਨ੍ਧੀ ਸ਼ਤਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਸ੍ਤਸ਼੍ਰੀਪਾਲਸ਼੍ਚ ਤਾਰਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਤਾਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤੀਸ਼੍ਣਦਮ੍ਸ਼੍ਟ੍ਰਸ਼੍ਚ ਤਿਲਭੋਜ੍ਯਸ੍ਤਿਲੋਦਰਃ ।
ਮਾਣ੍ਡੁਕਰ੍ਣੋ ਮਡਾਧੀਸ਼ੋ ਮੇਰੁਵਰ੍ਣੋ ਮਹੋਦਰਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮਣਿਰੂਪੋ ਮਰੁਦ੍ਵਹਃ ।
ਮਾਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋ ਮਧੁਪਾਨੋ ਮ੍ਰੁਣਾਲੋ ਮੋਹਿਨੀਪਤਿ ॥ ੮੨ ॥

ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਤਨਯੋ ਮਾਧਵੋ ਮਦਗਰ੍ਵ੍ਵਿਤਃ ।
ਮੂਲਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਵਾਸੋ ਮੂਲਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੮੩ ॥

ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਟਾਨਮਯਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਿਵਾਕ੍ਯ ਸ੍ਰੁਵਾਯੁਧਃ ।
ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯੋ ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਃ ॥ ੮੪ ॥

ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜਰਸਿਕੋ ਹ੍ਰੀਂਗਾਰਰਸਪੇਸ਼ਲਃ ।
ਭੂਮਧ੍ਯਵਾਸੋ ਭੂਕਾਨ੍ਤੋ ਭਰਦ੍ਵਾਜਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਵਾਸਃ ਸਵਿਤਾ ਸਾਮਵਾਚਕਃ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਣਪੁਜ੍ਯੋ ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੮੬ ॥

ਧਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਧਨਭਦ੍ ਦਾਹੋ ਧਨਦਾਨਕਰਾਂਬੁਜਃ ।
ਮਹਾਸ਼ਯੋ ਮਹਾਤੀਤੋ ਮਾਯਾਹੀਨੋ ਮਦਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੮੭ ॥

ਮਾਠਰੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਫਲਦਃ ਸਦ੍ਵੈਰਿਕੁਲਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਪਿਂਗਲਃ ਪਿਂਛਚੂਡਸ਼੍ਚ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ ਪਵਿਤ੍ਰਕਃ ॥ ੮੮ ॥

ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਃ ਪਰ੍ਵ੍ਵਪਕ੍ਸ਼ਮਾਸਵਿਭਾਜਕਃ ।
ਵਜ੍ਰਭੂਸ਼ੋ ਵਜ੍ਰਕਾਯੋ ਵਿਰਿਂਜੋ ਵਰਵਕ੍ਸ਼ਣ ॥ ੮੯ ॥

ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲਿਕਾਬਨ੍ਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਡਂਭਘ੍ਨੋ ਦਮਖੋਸ਼ਘ੍ਨੋ ਦਾਸਪਾਲਸ੍ਤਪੌਜਸਃ ॥ ੯੦ ॥

ਦ੍ਰੋਣਕੁਮ੍ਭਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਦ੍ਰੋਹਿਨਾਸ਼ਸ੍ਤਪਾਤੁਰਃ ।
ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦੋ ਮਹਾਸਂਸਾਰਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੧ ॥

ਲਾਕਿਨੀ ਹਾਕਿਨੀਲਭ੍ਧੋ
ਲਵਣਾਮ੍ਭੋਧਿਤਾਰਣਃ ।
ਕਾਕਿਲਃ ਕਾਲਪਾਸ਼ਘ੍ਨਃ
ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਮੋਚਕੋ ਮੋਹਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨੋ ਭਗਾਰਾਧ੍ਯੋ ਬ੍ਰੁਹਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਯੋऽਕ੍ਰੂਰਵਰਦੋ ਵਕ੍ਰਾਗਮਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਡਾਕੀਨਃ ਸੂਰ੍ਯਤੇਜਸ੍ਵੀ ਸਰ੍ਪ੍ਪਭੂਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਸ੍ਵਤਂਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦਿਗਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਕਲਿਕਃ ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਃ ਪ੍ਰਿਯਂਗਰਃ ।
ਮਿਧ੍ਯਾਜਗਦਧਿਸ਼੍ਟਾਨੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਕਃ ॥ ੯੫ ॥

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਃ ਕਰ੍ਮਫਲਦੋ ਮਾਰ੍ਗਦਕ੍ਸ਼ੋऽਧਕਰ੍ਮਠਃ ।
ਮਹਾਬੁਦ੍ਧੋ ਮਹਾਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਕਵਰ੍ਣਃ ਸ਼ੁਕਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੬ ॥

ਸੋਮਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਵਰਪ੍ਰੀਤਃ ਪਰ੍ਵ੍ਵਾਰਾਧਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਅਜਪੋ ਜਨਹਮ੍ਸਸ਼੍ਚ ਫਲਪਾਣਿ ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੯੭ ॥

ਅਰ੍ਚਿਤੋ ਵਰ੍ਧਨੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵੀਰਵੇਸ਼ੋ ਵਿਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਲਯਕਰੋ ਲਾਭਾਲਾਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੯੮ ॥

ਪਂਚਾਨਨਃ ਪਂਚਗੁਢਃ ਪਂਚਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਃ ਪਾਵਕੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ਜ੍ਜਨ੍ਯਸਮਗਰ੍ਜਨਃ ॥ ੯੯ ॥

ਪਪਾਰਿਃ ਪਰਮੋਦਾਰਃ ਪ੍ਰਜੇਸ਼ਃ ਪਂਗਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਨਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਾ ਨਸ਼੍ਟਵੈਰ ਇਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨਾਗਾਧੀਸ਼ੋ ਨਸ਼੍ਟਪਾਪ ਇਸ਼੍ਟਨਾਮਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਪਂਚਕਤ੍ਯਪਰਃ ਪਾਤਾ ਪਂਚਪਂਚਾਤਿਸ਼ਾਯਿਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੋਃ ਪਦ੍ਮਵਦਨਃ ਪਾਵਕਾਭਃ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਗਰਃ ।
ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਸ੍ਵਰਾਙ੍ਗੋ ਗੋਉਰਾਙ੍ਗੋ ਗੌਰੀਪੁਤ੍ਰੋ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਗਣੇਸ਼ਾਸ੍ਲਿਸ਼੍ਟਦੇਹਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਃ ਸ਼ੁਭਦਿਤਿਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵਂਸੋ ਦਕ੍ਸ਼ਕਰੋ ਵਰਃ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਸੁਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸੁਮੁਖੋ ਮਾਰ੍ਗਣੋ ਗਰ੍ਭੋ ਗਰ੍ਵ੍ਵਭਙ੍ਗਃ ਕੁਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਕੁਲਪਾਲਪਤਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ ਪਵਮਾਨਃ ਪ੍ਰਜਾਧਿਪਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਰ੍ਵ੍ਵਿਕਾਰੋ ਦੀਰ੍ਖਕਾਯੋ ਦਿਵਾਕਰਃ ।
ਭੇਰੀਨਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਬਨ੍ਦੋ ਬਹਤ੍ਸੇਨਃ ਸੁਪਾਲਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਸਿਕੋ ਰਸਜ੍ਞੋ ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਭਾਃ ।
ਤਿਮਿਰਘ੍ਨੋ ਮਿਹੀਰਾਭੋ ਮਹਾਨੀਲਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦਨਵਿਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਃ ਸ਼੍ਰੀਪੁਤ੍ਰਃਸ਼੍ਰੀਤਰੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਵਰ੍ਣੋ ਲਸਤ੍ਕਰ੍ਣੋ ਰਜਨੀਧ੍ਵਂਸਿ ਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਪ੍ਰਿਯੋਂऽਮ੍ਬਿਕਾਪੁਤ੍ਰੋ ਬੈਨ੍ਦਵੋ ਬਲਨਾਯਕਃ ।
ਆਪਨ੍ਨਤਾਰਕਸ੍ਤਪ੍ਤਸ੍ਤਪ੍ਤਕਚ੍ਚਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਰੁਦ੍ਧਤੋ ਮਹਾਖਰ੍ਵ੍ਵਸ਼੍ਚੀਰਵਾਸਾਃ ਸ਼ਿਖਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਆਯੁਸ਼੍ਮਾਨਨਖੋ ਦੂਤ ਆਯੁਰ੍ਵੇਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਹਂਸਃ ਪਰਮਹਂਸਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਵਧੂਤਾਸ਼੍ਰਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਵੇਗੋऽਸ਼੍ਵਹ੍ਰੁਦਯੋ ਹਯ ਧੈਰ੍ਯਃ ਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸੁਮੁਖੋ ਦੁਰ੍ਮ੍ਮੁਖੋ ਵਿਘ੍ਨੋ
ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਆਰ੍ਯੋ ਨਾਥੋऽਰ੍ਯਮਾਭਾਸਃ ।
ਫਾਲ੍ਗੁਨਃ ਫਾਲਲੋਚਨਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਅਰਾਤਿਘ੍ਨੋ ਘਨਗ੍ਰੀਵੋ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਸੂਰ੍ਯ ਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਕਿਰੀਟੀ ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕਲ੍ਪਾਨਲਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਫਲਦੋ ਵਿਰਿਂਜਾਰਿ ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵੀਰਮਾਰ੍ਤ੍ਤਾਣ੍ਡਵਰਦੋ ਵੀਰਬਾਹੁਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ਵਜਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵੀਰਸਿਂਹਾਸਨੋ ਵਿਜ੍ਞੋ ਵੀਰਕਾਰ੍ਯੋऽਸ੍ਥਦਾਨਵਃ ।
ਨਰਵੀਰਸੁਹਦ੍ਭ੍ਰਾਤਾ ਨਾਗਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਃ ਪੁਰਾਰਾਤਿਃ ਸਂਵਰ੍ਤ੍ਤਃ ਸਮਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਉਰੁਵਾਗ੍ਮੀਹ੍ਯੁਮਾਪੁਤ੍ਰਃ ਉਡੁਲੋਕਸੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸ਼ਂਗਾਰਰਸਸਂਪੂਰ੍ਣਃ ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕਾਂਗਿਤਃ ।
ਕੁਂਗੁਮਾਂਗਿਤਸਰ੍ਵਾਂਗਃ ਕਾਲਕੇਯਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਮਤ੍ਤਨਾਗਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇਤਾ ਨਾਗਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਸੁਸ੍ਵਪ੍ਨਬੋਧਕੋ ਬੋਧੋ ਗੌਰੀਦੁਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਰਾਸ਼ਿਪਰਿਧ੍ਵਂਸੀ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਚਰਾਚਰਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਾ ਚਲਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਕਰ੍ਣਯੁਕ੍ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮੁਕੁਰਾਸ੍ਯੋ ਮੂਲਨਿਧਿਰ੍ਨਿਧਿਦ੍ਵਯਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਨੀਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤਮਨਾਃ ਨੀਲਨੇਤ੍ਰੋ ਨਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕੇਦਾਰੇਸ਼ਃ ਕਿਰਾਤਸ਼੍ਚ ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਲ੍ਪਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਦਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਃ ਕਙ੍ਗਪਤ੍ਰਸ਼ਰਾਯੁਧਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ॠਤੁਵਰ੍ਸ਼ਾਦਿਮਾਸਵਾਨ੍ ।
ਦਿਨੇਸ਼ਮਣ੍ਡਲਾਵਾਸੋ ਵਾਸਵਾਦਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਬਹੂਲਾਸ੍ਤਂਬਕਰ੍ਮਜ੍ਞਃ ਪਂਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪਕਃ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਹੀਨਸ਼੍ਚਿਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਚਾਰੁਪਾਲੋਹਲਾਯੁਧਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਬਨ੍ਦੂਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯਃ ਪਰਗਰ੍ਵ੍ਵਵਿਭਣ੍ਜਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਵਿਰਾਧਗ੍ਖ੍ਨਃ ਸਚਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕਰ੍ਮਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਂਗੀਤਲੋਲੁਪਮਨਾਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਗਮ੍ਭੀਰਗਰ੍ਜ੍ਜਿਤਃ ।
ਤੁਙ੍ਗਵਕ੍ਤ੍ਰਃਸ੍ਤਵਰਸਸ੍ਚਾਭ੍ਰਾਭੋ ਭੂਮਰੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਲੀਲਾਕਮਲਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜੋ ਬਾਲਕੁਨ੍ਦਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਲੋਧ੍ਰਪ੍ਰਸਵਸ਼ੁਧਾਭਃ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਤ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਰਾਣਕਰਸ੍ਤਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਵਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਬੋਧਕਃ ।
ਵਰ੍ਸ਼ੀਯਮ੍ਸ਼੍ਚ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਮੂਲਭੂਤੋ ਮੂਲਤਤ੍ਵਂ ਮੂਲਕਾਰਣਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਆਦਿਨਾਥੋऽਕ੍ਸ਼ਯਫਲਃ ਪਾਣਿਜਨ੍ਮਾऽਪਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਗਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗਾਨਲੋਲੋ ਮਹੇਸ਼ੋ ਵਿਜ੍ਞਮਾਨਸਃ ।
ਗਿਰੀਜਾਸ੍ਤਨ੍ਯਰਸਿਕੋ ਗਿਰਿਰਾਜਵਰਸ੍ਤੁਤ ॥ ੧੨੮ ॥

ਪੀਯੁਸ਼ਕੁਮ੍ਭਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜਃ ਪਾਸ਼ਤ੍ਯਾਗੀ ਚਿਰਨ੍ਤਨਃ ।
ਸੁਲਾਲਾਲਸਵਕ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਜਃ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਫਲੇਪ੍ਸਿਤਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਰਤ੍ਨਹਾਟਕਭੂਸ਼ਾਂਗੋ ਰਵਣਾਭਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਕਨਤ੍ਕਾਲੇਯਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਕ੍ਰੌਂਜਗਰ੍ਵ੍ਵਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਸਂਮੋਹ ਆਯੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਅਵਬਦ੍ਧਦੁਕੂਲਾਂਗੋ ਹਾਰਾਲਂਕਤਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਃ ਕਲਭੈਃ ਪਰਿਵਾਰਿਤਃ ।
ਕੇਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਃ ਸਾਰਂਗਨਿਨਦਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਚਾਤਕਾਲਾਪਸਂਤੁਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚਮਰੀਮਗਸੇਵਿਤਃ ।
ਆਮ੍ਰਕੂਟਾਦ੍ਰਿਸਂਚਾਰੀ ਚਾਮ੍ਨਾਯਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਧਤਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਪਾਣਿਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਕ੍ਸ਼ਿਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦਪੂਜ੍ਯੋ ਮੋਹਾਂਗੋ ਮੁਨਿਮਾਨਸਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਤੈਲਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਸੁਸ਼ੀਰਾਸ੍ਤਰ੍ਜ੍ਜਨੀਮੁਦ੍ਰਿਕਾਯੁਤਃ ।
ਤਟਾਤਕਾਮਨਃ ਪ੍ਰੀਤਸ੍ਤਮੋਗ़ੁਣਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਅਨਾਮਯੋऽਪ੍ਯਨਾਦਰ੍ਸ਼ਂਚਾਰ੍ਜ੍ਜੁਨਾਭੋ ਹੁਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯ ਪਰਿਸਮ੍ਪੁਰ੍ਣਸ੍ਸਪ੍ਤਾਸ਼੍ਵਾਦਿਗਹੈਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਵੀਤਸ਼ੋਕਃਪ੍ਰਸਾਦਜ੍ਞਃ ਸਪ੍ਤਪ੍ਰਾਣਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਪ੍ਤਾਰ੍ਚਿਸ਼੍ਚਤ੍ਰਿਨਯਨਸ੍ਤ੍ਰਿਵੇਣਿਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਤ੍ਮਾ ਵੇਦਮੁਖੋ ਦਾਰੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਵੀਰਨੂਪੁਰਪਾਦਾਬ੍ਜੋਵੀਰਕਂਕੁਣਪਾਣਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਸ਼ੁਧਮੁਖਸ਼੍ਸ਼ੁਧਭਸ੍ਮਾਨੁਲੇਪਨਃ ।
ਸ਼ੁਂਭਧ੍ਵਂਸਿਨ੍ਯਾ ਸਂਪੂਜ੍ਯੋ ਰਕ੍ਤਬੀਜਕੁਲਾਨ੍ਦਕਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਨਿਸ਼ਾਦਾਦਿਸ੍ਵਰਪ੍ਰੀਤਃ ਨਮਸ੍ਕਾਰਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਭਕ੍ਤਾਰਿਪਂਚਦਾਤਾਯੀ ਸਜ੍ਜੀਕਤਸ਼ਰਾਯੁਧਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਅਭਯਙ੍ਕਰਮਂਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕੁਬ੍ਜਿਕਾਮਂਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਧੂਮ੍ਰਾਸ਼ਸ਼੍ਚੋਗ੍ਰਤੇਜਸ੍ਵੀ ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਆਸ਼ੁਗਾਯੁਧਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜੋ ਗਦਾਯੁਧਕਰਾਂਬੁਜਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਯੁਧਸੁਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਕਪਾਲਾਯੁਧਸਦ੍ਭੁਜਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਦਨਃ ਸਹਸ੍ਰਦ੍ਵਯਲੋਚਨਃ ।
ਨਾਨਾਹੇਤਿਰ੍ਧਨੁਸ਼੍ਪ੍ਪਾਣਿਃ ਨਾਨਾਸਗ੍ਭੂਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਆਸ਼੍ਯਾਮਕੋਮਲਤਨੂਰਾਰਕ੍ਤਾਪਾਂਗਲੋਚਨਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਹਕ੍ਰਤੁਪ੍ਰੀਤਃ ਪੌਣ੍ਡਰੀਕਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਅਪ੍ਤੋਰਾਮ੍ਯਕ੍ਰਤੁਮਯਸ਼੍ਚਯਨਾਦਿਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਪਸ਼ੁਬਨ੍ਧਸ੍ਯਫਲਦੋ ਵਾਜਪੇਯਾਤ੍ਮਦੈਵਤਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੀਟਜਨਨਾਵਨਾਤ੍ਮਾ ਚਂਬਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਭਾਗਜ੍ਞਃ ਪਰਿਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਲ੍ਪੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਲ੍ਪਵਰ੍ਯੋ ਜਾਤਵੇਦਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ।
ਕੁਮ੍ਭੀਸ਼੍ਵਰਃ ਕੁਮ੍ਭਪਾਣੀਃ ਕੁਂਕੁਮਾਕ੍ਤਲਲਾਟਕਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸ਼ਿਲੀਧ੍ਰਪਤ੍ਰਸਂਕਾਸ਼ਃ ਸਿਂਹਵਕ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਕੋਕਿਲਕ੍ਵਣਨਾਕਰ੍ਣੀ ਕਾਲਨਾਸ਼ਨ ਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਨੈਯ੍ਯਾਯਿਕਮਤਖ੍ਨਸ਼੍ਚ ਬੌਦ੍ਧਸਂਖਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਧਤਹੇਮਾਬ੍ਜਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਹੋਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਪਿਤ੍ਰੁਯਜ੍ਞਸ੍ਯਫਲਦਃ ਪਿਤ੍ਰੁਵਜ੍ਜਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਪਦਾਤਿਕਰ੍ਮਨਿਰਤਃ ਪਸ਼ਦਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਮਹਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਮਹਾਵਰ੍ਸ਼ਤਿਰੋਧਾਨਃ ਨਾਗਾਭਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਨਮਃ ਸ੍ਵਾਹਾਵਸ਼ਟ੍ ਵੌਸ਼ਟ੍ ਵਲ੍ਲਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਃ ।
ਮਹੀਰਸਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹੀਰਸਦਸ਼ਸ੍ਤਵਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਵਾਦਨਹਸ੍ਤਾਗ੍ਰਃ ਸਂਗੀਤਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਚਿਦਂਸ਼ਮੁਕੁਰਾਵਾਸੋ ਮਣਿਕੂਟਾਦ੍ਰਿ ਸਂਚਰਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਲੀਲਾਸਂਚਾਰਤਨੁਕੋ ਲਿਙ੍ਗਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਦ੍ਯੁਤਿਸਂਪਨ੍ਨੋ ਯਾਗਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਮੈਨਾਕਗਿਰਿਸਂਚਾਰੀ ਮਧੁਵਂਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਤਾਲਖਣ੍ਡਪੁਰਾਵਾਸਃ ਤਮਾਲਨਿਭਤੈਜਸਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top