Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Parshvanatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Parshvanatha or Parshva is the 23rd Tirthankara (“Ford builder”, i.e. savior) of the current era, according to Jainism, a religion of India.

Parshvanatha was the first Tirthankara for which there is historical evidence, but this evidence is intimately linked to legend. It is said to have preceded Mahavira, the most recent Tirthankara, about 250 years ago, who traditionally died in 527 BCE. A text indicates that Mahavira’s parents followed the teachings of Parshvanatha, but there is no evidence that Mahavira himself officially concluded a religious order founded by this teacher. Parshvanatha established the “quadruple restriction”, the four vows taken by his supporters (not to take life, steal, lie or own property) which, with the addition of Mahavira of the vow of celibacy, became the five “great vows “(mahavratas) of Jain ascetics. While Parshvanatha allowed monks to wear upper and lower clothing, Mahavira completely abandoned the clothing. According to tradition, the two sets of views were reconciled by a disciple of each of the Tirthankaras, and the supporters of Parshvanatha accepted the reforms of Mahavira.

The legends surrounding Parshvanatha emphasize their association with snakes. It is said that his mother saw a black snake crawl by his side before his birth, and in sculpture and painting, he always identifies himself with a canopy of snake hoods above his head. According to the accounts of the Jainist script Kalpa-sutra, Parshvanatha once saved a snake that had been trapped on a log in the fire of an ascetic. The serpent, who is later reborn as Dharana, the lord of the underground kingdom of nagas (snakes), protects Parshvanatha from a storm sent by a demon.

Parshvanathasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಸೂರಿಕೃತ
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥೋ ಜಿನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ್ಯಾದ್ವಾದೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಯಕಃ ।
ಶಿವತಾತಿರ್ಜನತ್ರಾತಾ ದದ್ಯಾನ್ಮೇ ಸೌಖ್ಯಮನ್ವಹಮ್ ॥ 1 ॥

ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ನರಾಃ ಸರ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇಣ ಭಕ್ತಿಭಾಸುರಾಃ ।
ಪಾಪಸ್ತೋಮಮಪಾಕರ್ತುಂ ತಂ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ನೌಮಿ ಸರ್ವದಮ್ ॥ 2 ॥

ಯಥಾರ್ಥವಾದಿನಾ ಯೇನೋನ್ಮೂಲಿತಾಃ ಕ್ಲೇಶಪಾದಪಾಃ ।
ತೇನಾನುಭೂಯತೇ ಋದ್ಧಿಧೀಮತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಾ ॥ 3 ॥

ಶಮ್ಭವೇ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಃ ಶ್ರೀವರ್ದ್ಧಮಾನಾಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಧಿಹರಾಯ ವೈ ॥ 4 ॥

ದರ್ವೀಕರಃ ಶುಭಧ್ಯಾನಾದ್ಧರಣೇನ್ದ್ರಮವಾಪ ಸಃ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಾತ್ ಸುಪಾರ್ಶ್ವಾಲ್ಲೋಕಲೋಚನಾತ್ ॥ 5 ॥

ಪ್ರತಿಪೂರ್ಣಂ ಧ್ರುವಂ ಜ್ಞಾನಂ ನಿರಾವರಣಮುತ್ತಮಮ್ ।
ವಿದ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಯ ನಿಖಿಲಾರ್ಥಾವಭಾಸಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಮಿನತೀನ್ದ್ರಿಯೇ ಸೌಖ್ಯಮನನ್ತಂ ವರ್ತತೇ ಖಲು ।
ಸ ಶ್ರದ್ಧೇಯಃ ಸ ಚಾರಾಧ್ಯೋ ಧ್ಯೇಯಃ ಸೈವ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 7 ॥

ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತೀನಾಂ ಶ್ಲೋಕಾಃ ।
ತವ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಕುರ್ವೇ ಸ್ವಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ದೋಷಶತಾಕುಲಾಮ್ ।
ಪೂತಾಮಿದಂ ಭವಾರಣ್ಯೇ ಜನ್ತೂತಾಂ ಜನ್ಮನಃ ಫಲಮ್ ॥ 8 ॥

ವರದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕ್ಷೀಣಾಷ್ಟಕರ್ಮಣೇ ।
ಸಾರದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋಽಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನೇ ॥ 9 ॥

ಶಂಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಯಥಾರ್ಥದರ್ಶಿನೇ ।
ವಿಪದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವಾರ್ತ್ತಿಹಾರಿಣೇ ॥ 10 ॥

ಧರ್ಮಮೂರ್ತ್ತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಿನೇ ।
ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇಽಪಿ ನಮಃ ಸಕಲದರ್ಶಿನೇ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಬನ್ಧುರತೇಜಸೇ ।
ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನನ್ತಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ನಾಥ ! ತ್ವಚ್ಚರಣಾಮ್ಭೋಜಸೇವಾರಸಿಕತತ್ಪರಾಃ ।
ವಿಲಸನ್ತಿ ಶ್ರಿಯಂ ಭವ್ಯಾಃ ಸದೋದಯಾ ಮಹೀತಲೇ ॥ 13 ॥

ಇನ್ದ್ರಾ ಅಪಿ ಗುಣಾನ್ ವಕ್ತುಂ ಪಾರಂ ಯಸ್ಯ ಯಯುರ್ನಹಿ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾನನಲ್ಪಾಶ್ಚ ಕ್ಷಮಸ್ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ನರಃ ॥ 14 ॥

ತಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನಮುಗ್ಧೋಽಹಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರೇಣ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುವೇ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನಾಮಾವಲ್ಯಾಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅರ್ಹನ್ ಕ್ಷಮಾಧರಃ ಸ್ವಾಮೀ ಕ್ಷಾನ್ತಿಮಾನ್ ಕ್ಷಾನ್ತಿರಕ್ಷಕಃ ।
ಅರಿಂಜಯಃ ಕ್ಷಮಾಧಾರಃ ಶುಭಂಯುರಚಲಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 1 ॥

ಲಾಭಕರ್ತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಚ್ಛದ್ಮಾಪೇತೋ ಜಿನೋತ್ತಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ನಿಶ್ಚಲೋಽಜನ್ಮಾ ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ದೇವಸೇವಿತಃ ॥ 2 ॥

ಧರ್ಮನಾಥೋ ಮನೋಜ್ಞಾಂಗೋ ಧರ್ಮಿಷ್ಟೋ ಧರ್ಮದೇಶಕಃ ।
ಧರ್ಮರಾಜಃ ಪರಾತಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮತೀರ್ಥಕೃತ್ ॥ 3 ॥

ಸದ್ಧೇರ್ಯಾಲ್ಪಿತಹಂಸಾದ್ರಿಸ್ತತ್ರಭವಾನ್ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧರ್ಮಧೌರೇಯೋ ಧೃತಿಮಾನ್ ಧರ್ಮನಾಯಕಃ ॥ 4 ॥

ಧರ್ಮಪಾಲಃ ಕ್ಷಮಾಸದ್ಮಾ(ದ್ಮ) ಧರ್ಮಸಾರಥಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನರಾಧೀಶೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮದಾಯಕಃ ॥ 5 ॥

ಧರ್ಮವಾನ್ ಧರ್ಮಸೇನಾನೀರಚಿನ್ತ್ಯೋ ಧೀರಧೀರಜಃ ।
ಧರ್ಮಘೋಷಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಪ್ರರೂಪಕಃ ॥ 6 ॥

ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಬುದ್ಧಿರ್ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮವಿಜ್ಜಿನಃ ।
ದೇವಃ ಸನಾತನೋಽಸಂಗೋಽನಲ್ಪಕಾನ್ತಿರ್ಮನೋಹರಃ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾಪಹರೋ ನಾಥೋಽನೀಶ್ವರೋಽಬನ್ಧನೋಽರಜಾಃ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾತ್ಮಾಽನಘೋ ವೀರೋಽಪುನರ್ಭವೋ ಭವೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 8 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಶಂಕರೋ ಭೂಷ್ಣುರನುತ್ತರೋ ಜಿನೋತ್ತಮಃ ।
ವೃಷಭಃ ಸೌಖ್ಯದೋಽಸ್ವಪ್ನೋಽನನ್ತಜ್ಞಾನೀ ನರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 9 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ ಭವ್ಯೋಽನನ್ತದರ್ಶೀ ಜಿನಾಧಿಪಃ ।
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಜಗತ್ಪಾಲೋ ವಿಕ್ರಮೀ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪರಃ ॥ 10 ॥

ವಿಶ್ವಬನ್ಧುರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ವಿಶ್ವೇನೋ ವಿಶ್ವಪೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿಭುಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 11 ॥

ಅರ್ಹತ್ ಶತಮ್ ॥ 100 ॥

ವೀತರಾಗಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಾರಿರಜರೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ ।
ವಿಶ್ವಾದ್ಭುತೋ ನಿಃಸಪತ್ನೋ ವಿಕಾಶೀ ವಿಶ್ವವಿಶ್ರುತಃ ॥ 1 ॥

ವಿರಕ್ತೋ ವಿಬುಧೈಃ ಸೇವ್ಯೋ ವೈರಂಗಿಕೋ ವಿರಾಗವಾನ್ ।
ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯೋ ವಿಮಲೋ ಧೀರೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವೀತಮತ್ಸರಃ ॥ 2 ॥

ವಿಕಸ್ವರೋ ಜನಶ್ರೇಷ್ಠೋಽರಿಷ್ಟತಾತಿಃ ಶಿವಂಕರಃ ।
ವಿಶ್ವದೃಶ್ವಾ ಸದಾಭಾವೀ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶದಾಶಯಃ ॥ 3 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತೋ ವಿಚಕ್ಷಣೋ ವಿಶಾರದಃ ।
ವಿಪಕ್ಷವರ್ಜಿತೋಽಕಾಮೋ ವಿಶ್ವೇಡ್ ವಿಶ್ವೈಕವತ್ಸಲಃ ॥ 4 ॥

ವಿಜಯೀ ಜನತಾಬನ್ಧುರ್ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ಸದೋದಯಃ ।
ಶಾನ್ತಿದಃ ಶಾಸ್ರವಿಚ್ಛಮ್ಭುಃ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 5 ॥

ವರ್ದ್ಧಮಾನೋ ಗತಾತಂಕನೇ ವಿನಾಯಕೋಜ್ಝಿತೋಽಕ್ಷರಃ ।
ಅಲಕ್ಷ್ಯೋಽಭೀಷ್ಟದೋಽಕೋಪೋಽನನ್ತಜಿತ್ ವದತಾಂ ವರಃ ॥ 6 ॥

ವಿಮುಕ್ತೋ ವಿಶದೋಽಮೂರ್ತೋ ವಿಜ್ಞೋ ವಿಶಾಲ ಅಕ್ಷಯಃ ।
ಅಮೂರ್ತಾತ್ಮಾಽವ್ಯಯೋ ಧೀಮಾನ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗತಕಲ್ಮುಷಃ ॥ 7 ॥

ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಶಾಶ್ವತೋ ನಿತ್ಯಸ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ರಿಕಾಲವಿತ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜಿತೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತವಾಕ್ಯೋ ವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 8 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಃ ಸೋಮಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಾಶಕೃತ್ ।
ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವೇಶೋಽಜಯ್ಯೋಽಮೇಯರ್ದ್ಧಿರಸ್ಮರಃ ॥ 9 ॥

ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತಃ ಕ್ಷಮಾಚಂಚುಃ ಕ್ಷಮೀ ಸಾಕ್ಷೀ ಪುರಾತನಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರತ್ರಾತಾ ಪುರಾಣಃ ಪರಮದ್ಯುತಿಃ ॥ 10 ॥

ಪವಿತ್ರಃ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಪೂತವಾಕ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಪೂತೋಽಜೇಯಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರನೀಹೋ ವರದೋಽರಹಾಃ ॥ 11 ॥

ವೀತರಾಗಶತಮ್ ॥ 200 ॥

ತೀರ್ಥಂಕರಸ್ತತಶ್ಲೋಕಸ್ತೀರ್ಥೇಶಸ್ತೀರ್ಥಮಂಡನಃ ।
ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತ್ತಿಸಂಖ್ಯೇಯಸ್ತೀರ್ಥಕೃತ್ ತೀರ್ಥನಾಯಕಃ ॥ 1 ॥

ವೀತದಮ್ಭಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ತಾರಕಸ್ತೀರ್ಥಲೋಚನಃ ।
ತೀರ್ಥೇನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಾಗವಾನ್ ತ್ಯಾಗೀ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ತ್ಯಕ್ತಸಂಸೂತಿಃ ॥ 2 ॥

ತಮೋಹರ್ತಾ ಜಿತದ್ವೇಷಸ್ತೀರ್ಥಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ತೀರ್ಥಪಸ್ತೀರ್ಣಸಂಸಾರಸ್ತಾಪಹೃತ್ ತಾರಲೋಚನಃ ॥ 3 ॥

ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನವಿತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ವಿಭುಃ ।
ಜಗಜ್ಜೈತ್ರೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜಗದ್ಗುರು: ॥ 4 ॥

ಜಗದ್ಧಯೇಯೋ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಮಾ(ಷ್ಮಾ) ) ನ್ ಜಗತಃ ಪತಿಃ ॥ 5 ॥

ಜಿತಮೋಹೋ ಜಿತಾನಂಗೋ ಜಿತನಿದ್ರೋ ಜಿತಕ್ಷಯಃ ।
ಜಿತವೈರೋ ಜಿತಕ್ಲೇಶೋ ಜಗದ್ಗ್ರೈವೇಯಕಃ ಶಿವಃ ॥ 6 ॥

ಜನಪಾಲೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜನಸ್ವಾಮೀ ಜನೇಶಿತಾ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯಮನೋಹಾರೀ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 7 ॥

ಜಿತಮಾನೋ ಜಿತಾಽಽಕಲ್ಪೋ ಜನೇಶೋ ಜಗದಗ್ರಗಃ ।
ಜಗತ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಜನೇಡ್ ಜಗತ್ಪಿತಾಮಹಃ ॥ 8 ॥

ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಯೀ ಜಗದ್ರಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದರ್ಶೀ ಜಿತಾಮಯಃ ।
ಜಿತಲೋಭೋ ಜಿತಸ್ನೇಹೋ ಜಗಚ್ಚನ್ದ್ರೋ ಜಗದ್ರವಿಃ ॥ 9 ॥

ನೃಮನೋಜವಸಃ ಶಕ್ತೋ ಜಿನೇನ್ದ್ರೋ ಜನತಾರಕಃ ।
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುರದ್ವೇಷ್ಯೋ ಜಗತ್ತ್ರಯವಿಶೇಷಕಃ ॥ 10 ॥

ಜನರಕ್ಷಾಕರಃ ಕರ್ತಾ ಜಗಚ್ಚೂಡಾಮಣಿರ್ವರಃ ।
ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಜಿತಯಥಾಜಾತೋ ಜಾಡ್ಯಾಪಹೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 11 ॥

ಜನ್ತುಸೌಖ್ಯಕರೋ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಜನ್ತುಸೇವ್ಯೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತೋ ಜ್ವಲತ್ತೇಜಾ ಅಕಲ್ಕನಃ ॥ 12 ॥

ಜಿತಸರ್ವೋ ಜನಾಧಾರಸ್ತೀರ್ಥರಾಟ್ ತೀರ್ಥದೇಶಕಃ ।
ನರಪೂಜ್ಯೋ ನರಮಾನ್ಯೋ ಲಡಾನಲಘನಾಘನಃ ॥ 13 ॥

ತೀರ್ಥಶತಮ್ ॥ 300 ॥

ದೇವದೇವಃ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಸ್ನುಃ ಸ್ಥೇಷ್ಟಃ ಸ್ಥೇಯೋ ದಯಾಪರಃ ।
ಸ್ಥಾವರೋ ದಾನವಾನ್ ದಾತಾ ದಯಾಯುಕ್ತೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 1 ॥

ದಮಿತಾರಿರ್ದಯಾಧಾಮಾ ದಯಾಲುರ್ದಾನತತ್ಪರಃ ।
ಸ್ಥವಿಷ್ಟೋ ಜನತಾಧಾರಃ ಸ್ಥವೀಯಾನ್ ದೇವತಲ್ಲಜಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ಥೇಯಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರಜ್ಞೋ ದುಃಸ್ಥಹರ್ತಾ ದಯಾಚಣಃ ।
ದಯಾಗರ್ಭೋ ದಯಾಪೂತೋ ದೇವಾರ್ಚ್ಯೋ ದೇವಸತ್ತಮಃ ॥ 3 ॥

ದೀಪ್ತೋ ದಾನಪ್ರದೋ ದಿವ್ಯೋ ದುನ್ದುಭಿಧ್ವನಿರುತ್ತಮಃ ।
ದಿವ್ಯಭಾಷಾಪತಿಶ್ಚಾರುರ್ದಮೀ ದೇವಮತಲ್ಲಿಕಃ ॥ 4 ॥

ದಾನ್ತಾತ್ಮಾ ದೇವಸೇವ್ಯೋಽಪಿ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಧ್ವಜಃ ।
ದಕ್ಷೋ ದಯಾಕರಃ ಕಮ್ರೋ ದಾನಾಲ್ಪಿತಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 5 ॥

ದುಃಖಹರೋ ದಯಾಚಂಚುರ್ದಲಿತೋತ್ಕಟಕಲ್ಮುಷಃ ।
ದೃಢಧರ್ಮಾ ದೃಢಾಚಾರೋ ದೃಢವ್ರತೋ ದಮೇಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ದೃಢಶೀಲೋ ದೃಢಪುಣ್ಯೋ ದೃ(ದ್ರ) ಢೀಯತ್ ದಮಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ
ದೃಢಕ್ರಿಯೋ ದೃಢಧೈರ್ಯೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋ ದೃಢಸಂಯಮಃ ॥ 7 ॥

ದೇವಪ್ರಷ್ಟೋ ದಯಾಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವ್ಯತೀತಾಶೇಷಬನ್ಧನಃ ।
ಶರಣ್ಯೋ ದಾನಶೌಂಡೀರೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಃ ಸುಧೀಃ ॥ 8 ॥

ದಯಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ಧರ್ಮದಾಯಕತತ್ಪರಃ ।
ಧನ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಮಯಃ ಕಾನ್ತೋ ಧರ್ಮಾಧಿಕರಣೀ ಸಹಃ ॥ 9 ॥

ನಿಃಕಲಂಕೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರ್ಮಲಾಶಯಃ ।
ನಿರಾಮಯೋ ನಿರಾತಂಗೋ ನಿರ್ಜರೋ ನಿರ್ಜರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 10 ॥

ನಿರಾಶಂಸೋ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋ ಭೀತಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿರಾಮೋ ನಿರ್ಮಮಃ ಸೌಮ್ಯೋ ನಿರಂಜನೋ ನಿರುತ್ತರಃ ॥ 11 ॥

ನಿರ್ಗ್ರನ್ಥೋ ನಿಃಕ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಭಯೋಽಚಲಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಸ್ತಾಂಹೋ ನಿರಾಬಾಧೋ ನಿರಾಶ್ರವಃ ॥ 12 ॥

ದೇವಶತಮ್ ॥ 400 ॥

ಆತ್ಮಭೂಃ ಶಮ್ಭವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಕೇಶವಃ ಸ್ಥವಿರೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ವಿಧಿರ್ಧಾತಾ ಶ್ರೀಪತಿರ್ನಾಗಲ(ಲಾ) ಚ್ಛನಃ ॥ 1 ॥

ಶತಧೃತಿಃ ಶತಾನನ್ದಃ ಶ್ರೀವತ್ಸೋಽಧೋಕ್ಷಜೋ ಹರಿಃ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ಹರಿಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ಪೇಶೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 2 ॥

ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೋ ಗೋವಿನ್ದಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಅಷ್ಟಕರ್ಣಶ್ಚತುರಾಸ್ಯಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸ್ವಭೂಃ ಕವಿಃ ॥ 3 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಕಮನೋ ವೇಧಾಸ್ರಿವಿಕ್ರಮೋ ಕುಮೋದಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಶ್ರೀಧರಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಲಬ್ಧವರ್ಣಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 4 ॥

ಧ್ರುವಃ ಸೂರಿರವಿಜ್ಞೇಯಃ ಕಾರುಣ್ಯೋಽಮಿತಶಾಸನಃ ।
ದೋಷಜ್ಞಃ ಕುಶಲೋಽಭಿಜ್ಞಃ ಸುಕೃತೀ ಮಿತ್ರವತ್ಸಲಃ ॥ 5 ॥

ಪ್ರವೀಣೋ ನಿಪುಣೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿದಗ್ಧಃ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಃ ।
ಜನಾನನ್ದಕರಃ ಶ್ರಾನ್ತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಃ ಪಟುಃ ॥ 6 ॥

ಧರ್ಮಚಕ್ರೀ ಕೃತೀ ವ್ಯಕ್ತೋ ಹೃದಯಾಲುರ್ವದಾವದಃ ।
ವಾಚೋಯುಕ್ತಿಪಟುರ್ವಕ್ತಾ ವಾಗೀಶಃ ಪೂತಶಾಸನಃ ॥ 7 ॥

ವೇದಿತಾ ಪರಮಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರದೇಶಕಃ ।
ಪ್ರಶಮಾತ್ಮಾ ಪರಾದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಃ ಪ್ರಶಮಾಕರಃ ॥ 8 ॥

ಧನೀಶ್ವರೋ ಯಥಾಕಾಮೀ ಸ್ಫಾರಧೀರ್ನಿರವಗ್ರಹಃ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸ್ಫಾರಶೃಂಗಾರಃ ಪದ್ಮೇಶಃ ಸ್ಫಾರಭೂಷಣಃ ॥ 9 ॥

ಸ್ಫಾರನೇತ್ರಃ ಸದಾತೃಪ್ತಃ ಸ್ಫಾರಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಆತ್ಮದರ್ಶೀ ಸದಾವನ್ದ್ಯೋ ಬಲಿಷ್ಟೋ ಬೋಧಿದಾಯಕಃ ॥ 10 ॥

ಬುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಭಾಗ್ಯಸಂಯುಕ್ತೋ ಭಯೋಜ್ಝಿತೋ ಭವಾನ್ತಕಃ ।
ಭೂತನಾಥೋ ಭಯಾತೀತೋ ಬೋಧಿದೋ ಭವಪಾರಗಃ ॥ 11 ॥

ಆತ್ಮಶತಮ್ ॥ 500 ॥

ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಸಾಧುರ್ಮಹಾನ್ ಭುನೀನ್ದ್ರಸೇವಿತಃ ।
ಮಹಾಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಯತಿಃ ॥ 1 ॥

ಮಹಾವ್ರತೋ ಮಹಾರಾಜೋ ಮಹಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾಭಿಕ್ಷುರ್ಮುನೀನ್ದ್ರೋ ಭಾಗ್ಯಭಾಕ್ ಶಮೀ ॥ 2 ॥

ಮಹಾಧೃತಿರ್ಮಹಾಕಾನ್ತಿರ್ಮಹಾತಪಾ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ।
ಮಹಾಗುಣೋ ಮಹಾಶ್ಲೀಲೋ ಮಹಾಜಿನೋ ಮಹಾಪತಿಃ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಮಹಾ ಮಹಾಶ್ಲೋಕೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹೋದಯಃ ।
ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾನಾಥೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 4 ॥

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾಧರ್ಮಾ ಮಹಾನೇತಾ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಮಹಾಸೂನುರ್ಮಹಾಸ್ವಾಮೀ ಮಹೇಶಃ ಪರಮೋದಯಃ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಕ್ಷಮೋ ಮಹಾಭಾಗ್ಯೋ ಮಹೋದರ್ಕೋ ಮಹಾಶಯಃ ।
ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮಹಾಚೇತಾ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಮಹೇಶಿತಾ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ಮಹಾಶತೇ ಮಹಾಶಾಸ್ರೋ ಮಹರ್ದ್ಧಿಕಃ ।
ಮಹಾಬೋಧಿರ್ಮಹಾಧೀಶೋ ಮಹಾಮಿಶ್ರೋ ಮಹಾಕ್ರಿಯಃ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಬನ್ದುರ್ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹಸಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಮಹಾಲಬ್ಧಿರ್ಮಹಾಪುಣ್ಯೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 8 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯೀರ್ಮಹಾಚಾರೋ ಮಹಾಜ್ದ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾಶ್ರುತಃ ।
ಮಹಾಮನಾ ಮಹಾಮೂರ್ತ್ತಿರ್ಮಹೇಭ್ಯಃ ಸುನ್ದರೋ ವಶೀ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಶೀಲೋ ಮಹಾವಿದ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ತೋ ಹಿ ಮಹಾವಿಭುಃ ।
ಮಹಾಜ್ಞಾನೋ ಮಹಾಧ್ಯಾನೋ ಮಹೋದ್ಯಮೋ ಮಹೋತ್ತಮಃ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಸೌಖ್ಯೋ ಮಹಾಧ್ಯೇಯೋ ಮಹಾಗತಿರ್ಮಹಾನರಃ ।
ಮಹಾತೋಷೋ ಮಹಾಧೈರ್ಯೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಿಮಾಲಯಃ ॥ 11 ॥

ಮಹಾಸುಹೃನ್ಮಹಾಸಖ್ಯೋ ಮಹಾತನುರ್ಮಹಾಧಿಭೂಃ ।
ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗವಿತ್ ಯೋಗೀ ಶಾಸ್ತಾ ಯಮೀ ಯಮಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಶತಮ್ ॥ 600 ॥

ಹರ್ಷದಃ ಪುಣ್ಯದಸ್ತುಷ್ಟಃ ಸನ್ತೋಷೀ ಸುಮತಿಃ ಪತಿಃ ।
ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಪುಷ್ಟ(ಷ್ಟಿ) ದಃ ಪುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಂಸಹಃ ಸದಾಭವಃ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಕಾರಣಿಕಃ ಶಿಷ್ಟೋ ಲಗ್ನಕಃ ಸಾರದೋಽಮಲಃ ।
ಹತಕರ್ಮಾ ಹತವ್ಯಾಧಿರ್ಹತಾತ್ತಿರ್ಹತದುರ್ಗತಿಃ ॥ 2 ॥

ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಮಿತ್ರಯುರ್ಮೇಧ್ಯಃ ಪ್ರತಿಭೂರ್ಧರ್ಮಮನ್ದಿರಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಸುಭಗಃ ಶುಭ್ರಸ್ತ್ರಿಗುಪ್ತೋ ಹತದುರ್ಭಗಃ ॥ 3 ॥

ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾತ್ಮಾಽನನ್ತದೃಷ್ಟಿರತೀನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಶಿವತಾತಿರಚಿನ್ತ್ಯರ್ದ್ಧಿರಲೇಪೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ॥ 4 ॥

ಹತದುಃಖೋ ಹತಾನಂಗೋ ಹತಕ್ಲೇಶಕದಮ್ಬಕಃ।
ಸಂಯಮೀ ಸುಖರೋಽದ್ವಿಷ್ಟಃ ಪರಾದ್ಧರ್ಯೋ ಹತಪಾತಕಃ ॥ 5 ॥

ಶೇಭುಖೀಶಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಕ್ಷೇಮಂಕರೋ ದಯಾಲಯಃ ।
ಸ್ತವನಾರ್ಹೋ ವಿರಾಗಾರ್ಹಸ್ತಪಸ್ವೀ ಹರ್ಷಸಂಯುತಃ ॥ 6 ॥

ಅಚಲಾತ್ಮಾಽಖಿಲಜ್ಯೋತಿಃ ಶಾನ್ತಿಮಾನರಿಮರ್ದನಃ ।
ಅರಿಘ್ನೋಽಪುನರಾವೃತ್ತಿರರಿಹರ್ತಾಽರಿಭಂಜಕಃ ॥ 7 ॥

ಅರೋಷಣೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾಽಧ್ಯಾತ್ಮಗಮ್ಯೋ ಯತೀಶ್ವರಃ ।
ಅನಾಧಾರೋ ಯಮೋಪೇತಃ ಪ್ರಭಾಸ್ವರಃ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಃ ॥ 8 ॥

ಅರ್ಚಿತೋ ರತಿಮಾನಾಪ್ತೋ ರಮಾಕರೋ ರಮಾಪ್ರದಃ ।
ಅನೀರ್ಷ್ಯಾಲುರಶೋಕೋಽಗ್ರ್ಯೋಽವದ್ಯಭಿನ್ನವಿಶ್ವರಃ ॥ 9 ॥

ಅನಿಘ್ನೋಽಕಿಂಚನಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಜ್ಜನೋಪಾಸಿತಕ್ರಮಃ ।
ಅವ್ಯಾಬಾಧಃ ಪ್ರಭೂತಾತ್ಮಾ ಪಾರಗತಃ ಸ್ತುತೀಶ್ವರಃ ॥ 10 ॥

ಯೋಗಿನಾಥಃ ಸದಾಮೋದಃ ಸದಾಧ್ಯೇಯೋಽಭಿವಾದಕಃ ।
ಸದಾಮಿಶ್ರಃ ಸದಾಹರ್ಷಃ ಸದಾಸೌಖ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 11 ॥

ಹರ್ಷಶತಮ್ ॥ 700 ॥

ಜ್ಞಾನಗರ್ಭೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತೋ ಗುಣಾಕರಃ ।
ಜ್ಞಾನಚಂಚುರ್ಗತಸ್ತೇಶೋ ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸಾಗರಃ ॥ 1 ॥

ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನವಿಖ್ಯಾತೋ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಗೂಢಗೋಚರಃ ।
ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಕರೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನನಾಯಕಃ ॥ 2 ॥

ಜ್ಞಾನಾಽಮಿತ್ರಹರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೂಢಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಭೂಷಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವೋ ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗತಶತ್ರುರ್ಗತಾತುರಃ ॥ 3 ॥

ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮೋ ಗತಾಶಂಕೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗುಣಮನ್ದಿರಃ ।
ಜ್ಞಾತಜ್ಞೇಯೋ ಗದಾಪೇತೋ ಜ್ಞಾನತ್ರಿತಯಸಾಧಕಃ ॥ 4 ॥

ಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಃ ಗೀರ್ಪತಿಃ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನಭಾಕ್ ಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ ।
ಜ್ಞಾತಗೋತ್ರೋ ಗತಶೋಚ್ಯಃ ಸದ್ಗುಣರತ್ನರೋಹಣಃ ॥ 5 ॥

ಜ್ಞಾನೋತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಗತದ್ವೇಷೋ ಗರಿಷ್ಠಗೀಃ ಗಿರಾಂ ಪತಿಃ ।
ಗಣಾಗ್ರಣೀರ್ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗರೀಯಾನ್ ಗುಣಮನೋಹರಃ ॥ 6 ॥

ಗುಣಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾತವೃತ್ತಾನ್ತೋ ಗುರುರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವಿಶ್ವಚಂಚುರ್ಗತಾಕಲ್ಪೋ ಗರಿಷ್ಠೋ ಗುಣಪೇಟಕಃ ॥ 7 ॥

ಗಮ್ಭೀರಧೀರ್ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಖಾನಿರ್ಗುಣಾಲಯಃ ।
ಜ್ಞಾತಾಭಿಧೋ ಗತಾಕಾಂಕ್ಷೋ ಜ್ಞಾನಪತಿರ್ಗತಸ್ತುಹಃ ॥ 8 ॥

ಗುಣೀ ಜ್ಞಾತರಹಃಕರ್ಮಾ ಕ್ಷೇಮೀ ಜ್ಞಾನವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಗಣೇಶೋ ಜ್ಞಾತಸಿದ್ಧಾನ್ತೋ ಗತಕಷ್ಟೋ ಗಭೀರವಾಕ್ ॥ 9 ॥

ಗತಗತ್ಯಾಗತಿರ್ಗುಣ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣವಾಕ್ ಪುರೋಗಮಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರೋ ಗತಗ್ಲಾಸ್ನುರ್ಗತಮೋಹೋ ದರೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 10 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪೂಜಿತೋ ವನ್ದ್ಯೋಽನ(ನಿ) ನ್ದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಃ ।
ಸ್ವೇದಜ್ಞೋ ಗತಸಂಸಾರೋ ಗೀರ್ವಾಣರಾಟ್ ಪುರಃಸರಃ ॥ 11 ॥

ಘಾತಿಕರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಖೇದಹರ್ತಾ ಘನಧ್ವನಿಃ ।
ಘನಯೋಗೋ ಘನಜ್ಞಾನೋ ಘನದೋ ಘನರಾಗಹೃತ್ ॥ 12 ॥

ಉತ್ತಮಾತ್ಮಾ ಗತಾಬಾಧೋ ಘನಬೋಧಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಘನಧರ್ಮಾ ಘನಶ್ರೇಯೋ ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 13 ॥

ಜ್ಞಾನಶತಮ್ ॥ 800 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಡಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ಲೋಕನಾಯಕಃ ।
ಲೋಕೇಶಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಲೋಕೇಡ್ ಲೋಕಪುರನ್ದರಃ ॥ 1 ॥

ಲೋಕಾರ್ಕೋ ಲೋಕರಾಟ್ ಸಾರ್ವೋ ಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕವಲ್ಲಭಃ ।
ಲೋಕಜ್ಞೋ ಲೋಕಮನ್ದಾರೋ ಲೋಕೇನ್ದ್ರೋ ಲೋಕಕುಂಜರಃ ॥ 2 ॥

ಲೋಕಾರ್ಚ್ಯೋ ಲೋಕಶೌಂಡೀರೋ ಲೋಕವಿಲ್ಲೋಕಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಲೋಕೇನೋ ಲೋಕಧೌರೇಯೋ ಲೋಕಾಗ್ರ್ಯೋ ಲೋಕರಕ್ಷಕಃ ॥ 3 ॥

ಲೋಕಾನನ್ದಪ್ರದಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಶ್ರಮಣೋ ಲೋಕಪಾಲಕಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಶೋಭಿತೋ ಬಭ್ರುಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಅಮೃತಾತ್ಮೋತ್ತಮಾಧ್ಯಾನ ಈಶಾನೋ ಲೋಕಸೇವಿತಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಕಾರಕೋ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತೋ ಲೋಕಧಾರಕಃ ॥ 5 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ನರಧ್ಯೇಯೋ ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ನರೇಶಿತಾ ।
ಲೋಕಚನ್ದ್ರೋ ನರಾಧಾರೋ ಲೋಕಚಕ್ಷುರನೀಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ಲೋಕಪ್ರೇಷ್ಠೋ ನರವ್ಯಾಪ್ತೋ ಲೋಕಸಿಂಹೋ ನರಾಧಿಭೂಃ ।
ಲೋಕನಾಗೋ ನರಖ್ಯಾತೋ ಲೋಭಭಿಲ್ಲೋಕವತ್ಸಲಃ ॥ 7 ॥

ವಾಮದೇವೋ ನರಜ್ಯಾಯಾನ್ ಲೋಕಭರ್ತಾ ನರಾಗ್ರಗಃ ।
ಲೋಕವಿಭುರ್ನರದೃಶ್ವಾ ಲೋಕಪೋ ಲೋಕಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 8 ॥

ಲೋಕದರ್ಶೀ ನರಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಲೋಕವನ್ದ್ಯೋ ನರಾಧಿಪಃ ।
ಲೋಕಶಾಸ್ತಾ ನರವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾ ಲೋಕವಿಭಾವಕಃ ॥ 9 ॥

ಸುಮೇಧಾ ಲೋಕಬರ್ಹಿಷ್ಟಃ ಸತ್ಯಾಶೀರ್ಲೋಕವನ್ದಿತಃ ।
ಋದ್ಧಿಕರ್ತಾ ನರಸ್ವಾಮೀ ಋದ್ಧಿಮಾನ್ ಲೋಕದೇಶಕಃ ॥ 10 ॥

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಣವಃ ಕಾಮ್ಯ ಇ(ಈ) ಶಿತೋತ್ತಮಸಂವರಃ ।
ಇಭ್ಯ ಉತ್ತಮಸಂವೇಗ ಇನ ಉತ್ತಮಪೂರುಷಃ ॥ 11 ॥

ಸ್ತುತ್ದ್ಯಾ(ತ್ಯ) ರ್ಹ ಉತ್ತಮಾಸೇವ್ಯೋಽದಭ್ರತೇಜಾ ಅಹೀಶ್ವರಃ ।
ಉತ್ತಮಾಖ್ಯಃ ಸುಗುಪ್ತಾತ್ಮಾ ಮನ್ತಾ ತಜ್ಞಃ ಪರಿವೃಢಃ ॥ 12 ॥

ಲೋಲುಪಧ್ನೋ ನಿರಸ್ತೈನಾಃ ಸುವ್ರತೋ ವ್ರತಪಾಲಕಃ ।
ಅಶ್ವಸೇನಕುಲಾಧಾರೋ ನೀಲವರ್ಣವಿರಾಜಿತಃ ॥ 13 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಶತಮ್ ॥ 900 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಭಾಗ್ ಭುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚತುರ್ಧಾ ಮರ್ತ್ಯಸೇವಿತಃ ।
ಕಾಮ್ಯದಃ ಕರ್ಮಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಾ ಕಲಾಧರಃ ॥ 1 ॥

ಕರ್ಮಠಃ ಕೇವಲೀ ಕರ್ಮಕಾಷ್ಟಾಗ್ನಿಃ ಕರುಣಾಪರಃ ।
ಚಕ್ಷುಷ್ಯಶ್ಚತುರಃ ಕರ್ಮಮುಕ್ತಃ ಕಲ್ಯಾಣಮನ್ದಿರಃ ॥ 2 ॥

ಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಠಃ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಕಾಮಿತಪ್ರದಃ ।
ಕೃಪಾಚಣಃ ಕೃಪಾಚಂಚುಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಕಪಟೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 3 ॥

ಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಃ ಛಲೋಚ್ಛೇದೀ ಚನ್ದ್ರೋಪಾಸಿತಪತ್ಕಜಃ ।
ಕ್ರಿಯಾಪರಃ ಕೃಪಾಗಾರಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಕೇಶದುರ್ಗತಃ ॥ 4 ॥

ಕಾರಣಂ ಭದ್ರಕೂಪಾರಃ ಕಲಾವಿತ್ ಕುಮತಾನ್ತಕೃತ್ ।
ಮದ್ರಪೂರ್ಣಃ ಕೃತಾನ್ತಜ್ಞಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಕೃಪಾಪರಃ ॥ 5 ॥

ಕೃತಜ್ಞಃ ಕಮಲಾದಾತಾ ಕೃತಾನ್ತಾರ್ಥಪ್ರರೂಪಕಃ ।
ಭದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕಾಮಘಟಃ ಕೃತಕ್ರಿಯಃ ॥ 6 ॥

ಕಾಮಹಾ ಶೋಚನಾತೀತಃ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಕಮಲಾಕರಃ ।
ಚಾರುಮೂರ್ತಿಶ್ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ॥ 7 ॥

ಚಿದಾನನ್ದಮಯಶ್ಚಿನ್ತಾವರ್ಜಿತೋ ಲೋಭತರ್ಜಿತಃ ।
ಕರ್ಮಹಾ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಜ್ಞಃ ಕೃಪಾವಾನ್ ಕಾನ್ತಿಕಾರಕಃ ॥ 8 ॥

ಕಜನೇತ್ರೋ ನರತ್ರಾತಾ ಕೃತಪುಣ್ಯಃ ಕೃತಾನ್ತವಿತ್ ।
ಲೋಕಾಗ್ರಣೀವಿ(ರ್ವಿ) ರೋಧಘ್ನಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಖಗಸೇವಿತಃ ॥ 9 ॥

ಅಯಾಚಿತೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹಶ್ಚಿದೂಪಶ್ಚಿನ್ಮಯೋ ವೃತಿಃ ।
ಭದ್ರಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಮ್ಬುದ್ಧೋಽನಲ್ಪಬುದ್ಧಿರ್ದಮೇಶಿತಾ ॥ 10 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಕಲಾದಕ್ಷಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಲೋಭತಿರಸ್ಕೃತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಲೋಭಹೃತ್ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ ॥ 11 ॥

ಲೋಕೋತ್ತಮೋ ಜನಾಧೀಶೋ ಲೋಕಧಾತಾ ಕೃಪಾಲಯಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶ್ಯೇನ್ದುನೀಲಾಭೋ ಲೋಕಾವತಂಸಕಃ ಕ್ಷಮಃ ॥ 12 ॥

ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟೋಽಪ್ರತಿಭಃ ಶಾನ್ತಿಶ್ಛತ್ರತ್ರಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಚಾಮೀಕರಾಸನಾರೂಢಃ ಶ್ರೀಶಃ ಕಲ್ಯಾಣಶಾಸನಃ ॥ 13 ॥

ಕರ್ಮಣ್ಯೋಽತ್ರಭವಾನ್ ಭದ್ರಃ ಶಾನ್ತಿಕರಃ ಪ್ರಜಾಹಿತಃ ।
ಭವ್ಯಮಾನವಕೋಟೀರೋ ಮುಕ್ತಿಜಾನಿಃ ಶ್ರಿಯಾನ್ನಿಧಿಃ ॥ 14 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಶತಮ್ ॥ 1000 ॥ ಛ ॥

ಅಮೂನಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಪಠನ್ತಿ ಯೇ ನರೋತ್ತಮಾಃ ।
ಭವೇಯುಃ ಸಮ್ಪದಸ್ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಯಶ್ಚಾಪಿ ಮಂಜುಲಾಃ ॥ 1 ॥

ಸ್ವಾಮಿನ್ ! ಜಿಹವಾಸಹಸ್ರೋಽಪಿ ವಂಚು ಶಕ್ತೋ ನ ತೇ ಗುಣಾನ್ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ನ ತೇ ರೂಪಶ್ರಿಯಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ ॥ 2 ॥

ತ್ವಚ್ಚೇತಸಿ ಪ್ರವರ್ತೇಽಹಮಿತ್ಯುದನ್ತೋ ಹಿ ದುರ್ಲಭಃ ।
ಮಚ್ಚಿತ್ತೇ ವಿದ್ಯಸೇ ತ್ವಂ ಚೇತ್ ದೇವೇನಾನ್ಯೇನ ಪೂರ್ಯತಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಹರ್ಷಬಾಷ್ಪಜಲೈರ್ಭವ್ಯೈರ್ಮನ್ನೇತ್ರೇ ತ್ವನ್ಮುಖಾಶ್ರಿತೇ ।
ಅನ್ಯಪ್ರೇಕ್ಷಣಸಮ್ಭೂತಂ ಕ್ಷಾಲಯ(ಯೇ) ತಾಂ ಮಲಂ ನಿಜಮ್ ॥ 4 ॥

ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಸಂಗಿನೀ ನೇತ್ರೇ ತ್ವತ್ಪರೀಷ್ಟಿಕರೌ ಕರೌ ।
ತ್ವದ್ಗುಣಗ್ರಾಹಕೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ ಮೇ ಮುದಾ ಸದಾ ॥ 5 ॥

ಋದ್ಧಿತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ವಾ ಮನೋವಾಚ್ಛಿತಮನ್ವಹಮ್ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯತ್ವಂ ನೃಪತ್ವಂ ವೈ ಲಭೇರನ್ ತವ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 6 ॥

ತ್ವಮಸಿ ನಾಥ! ಭವಾರ್ಣವನಾವಿಕಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸೌಖ್ಯಕದಮ್ಬಕಕಾರಕಃ ।
ತ್ವಮಸಿ ಸಿದ್ಧಿವಧೂಸ್ತನನಾಯಕಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸಪ್ತನಯಾರ್ಥವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 7 ॥

ತ್ವಮಸಿ ದುಃಖನಿವಾರಣತತ್ಪರಸ್ತ್ವಮಸಿ ಮುಕ್ತಿವಶಾರತಿಹರ್ಷಿತಃ ।
ತ್ವಮಸಿ ಭವ್ಯಕುಶೇಶಯಭಾಸ್ಕರಸ್ತ್ವಮಸಿ ದೇವನರಾಧಿಪಸೇವಿತಃ ॥ 8 ॥

ತ್ವಮಸಿ ಮೋಹಮತಂಗಜಕೇಶರೀ ತ್ವಮಸಿ ನಾಥ! ಜಗಜ್ಜನವತ್ಸಲಃ ।
ತ್ವಮಸಿ ದುಃಕೃತಮನ್ಮಥಶಂಕರಸ್ತ್ವಮಸಿ ಕೋಪಶಿಲೋಚ್ಚಯಮುದ್ಗರಃ ॥ 9 ॥

ಭೃತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ತವ ದಾಸೋಽಹಂ ವಿನಯೀ ತೇಽಸ್ಮಿ ಕಿಂಕರಃ ।
ನಾಥ! ತ್ವಚ್ಚರಣಾಧಾರೋ ಲಭೇ ಶಂ ಭವದಾಶ್ರಿತಃ ॥ 10 ॥

ಜಯನ್ತು ತೇ ಶ್ರೀಗುರುಧರ್ಮಮೂರ್ತಯೋ ಗಣಾಧಿರಾಜಾ ಮುನಿಸಂಘಪಾಲಕಾಃ ।
ಅನೇಕವಾದೀಶ್ವರವಾದಸಿನ್ದುರಾಭಿಮಾನಪಂಚಾಸ್ಯನಿಭಾಃ ಕ್ರಿಯಾಪರಾಃ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀಧರ್ಮಮೃರ್ತಿಸೂರೀಶಾಃ ಸೂರಿಶ್ರೇಣಿವತಂಸಕಾಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣವಪುಷೋ ನೂನಂ ಚಿರಂ ನನ್ದನ್ತು ಸತ್ತಮಾಃ ॥ 12 ॥

ತದಂಹ್ರಿಕಜರೋಲಮ್ಬಃ ಶಿಷ್ಯಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಃ ।
ಚಕಾರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸ್ಯ ನಾಮಾವಲೀಮಭೀಷ್ಟದಾಮ್ ॥ 13 ॥

ಪುಣ್ಯರೂಪಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿತ್ಯಮಧ್ಯೇತಿ ಭಾಕ್ತಿಕಃ ।
ತಸ್ಯ ಧಾಮ್ನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯೀರೇಧತೇ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕಾ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನಾಮಾನ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಮಿತಾನಿ ಸಮಾಪ್ತಾನ್ಯಜನಿಷತ ॥

ಶ್ರೀವಿಧಿಪಕ್ಷಗಚ್ಛಾಧಿರಾಜ ಶ್ರೀಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಸೂರೀಶ್ವರಪತ್ಕಜಭ್ರಮರಾಯಮಾನೇನ
ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಸೂರಿಣಾ ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನಾಮಾನಿ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಾರ್ತಂಡಪುರೇ ಕೃತಾನಿ ಲಿಖಿತಾನಿ ಚ ॥

ನಿಜಕರ್ಮಕ್ಷಯಾರ್ಥಮ್ ॥ ಕೌಶೀದ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ಚ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾನಿ ಪಾಠಿತಾನೀತಿ ॥ ಛ ॥

Also Read 1000 Names of Parshvanatha:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top