Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Bengali

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 1 Lyrics in Bengali:

॥ 5808 શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૧ ॥
(ચિદમ્બરનટનતન્ત્રતઃ)
(દકારાદિથકારાન્તમ્ )
અસ્ય શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય ગુરુરાટ્ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીદક્ષિણામૂર્તિઃ પરમાત્મા દેવતા ।
હ્રીં બીજં । સ્વાહા શક્તિઃ । નમઃ કીલકમ્ ।
ચતુઃષષ્ટિકલાવિદ્યાજ્ઞાનપ્રાપ્ત્યૈ નામપરાયણે વિનિયોગઃ ।
ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે ।
મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ઇતિ ષડઙ્ગન્યાસઃ ।

ૐ દક્ષિણો દક્ષિણામૂર્તિર્દયાલુર્દીનવલ્લભઃ ।
દીનાર્તિહા દીનનાથો દીનબન્ધુર્દયાપરઃ ॥ ૧ ॥

દારિદ્ર્યશમનોઽદીનો દીર્ઘો દાનવનાશનઃ ।
દનુજારિર્દુઃખહન્તા દુષ્ટભૂતનિષૂદનઃ ॥ ૨ ॥

દીનાર્તિહરણો દાન્તો દીપ્તિમાન્દિવ્યલોચનઃ ।
દેદીપ્યમાનો દુર્ગેશઃ શ્રીદુર્ગાવરદાયકઃ ॥ ૩ ॥

દરિસંસ્થો દાનરૂપો દાનસન્માનતોષિતઃ ।
દીનો દાડિમપુષ્પાઢ્યો દાડિમીપુષ્પભૂષિતઃ ॥ ૪ ॥

દૈન્યહૃદ્દુરિતઘ્નશ્ચ દિશાવાસો દિગમ્બરઃ ।
દિક્પતિર્દીર્ઘસૂત્રી ચ દરદમ્બુદલોચનઃ ॥ ૫ ॥

દક્ષિણાપ્રેમસન્તુષ્ટો દારિદ્ર્યવડવાનલઃ ।
દક્ષિણાવરદો દક્ષો દક્ષાધ્વરવિનાશકૃત્ ॥ ૬ ॥

દામોદરપ્રિયો દીર્ઘો દીર્ઘિકાજનમધ્યગઃ ।
ધર્મો ધનપ્રદો ધ્યેયો ધીમાન્ધૈર્યવિભૂષિતઃ ॥ ૭ ॥

ધરણીધારકો ધાતા ધનાધ્યક્ષો ધુરન્ધરઃ ।
ધીધારકો ધિણ્ડિમકો નગ્નો નારાયણો નરઃ ॥ ૮ ॥

નરનાથપ્રિયો નાથો નદીપુલિનસંસ્થિતઃ ।
નાનારૂપધરો નમો નાન્દીશ્રાદ્ધપ્રિયો નરઃ ॥ ૯ ॥

નટાચાર્યો નટવરો નારીમાનસમોહનઃ ।
નદીપ્રિયો નીતિધરો નાનામન્ત્રરહસ્યવિત્ ॥ ૧૦ ॥

નારદો નામરહિતો નૌકારૂઢો નટપ્રિયઃ ।
પરમઃ પરમાદશ્ચ પરવિદ્યાવિકર્ષણઃ ॥ ૧૧ ॥

પતિઃ પાતિત્યસંહર્તા પરમેશઃ પુરાતનઃ ।
પુરાણપુરુષઃ પુણ્યઃ પદ્યગદ્યવિશારદઃ ॥ ૧૨ ॥

પદ્યપ્રિયઃ પદ્યહસ્તઃ પરમાર્થપરાયણઃ ।
પ્રીતઃ પુરાણપુરુષઃ પુરાણાગમસૂચકઃ ॥ ૧૩ ॥

પુરાણવેત્તા પાપઘ્નઃ પાર્વતીશઃ પરાર્થવિત્ ।
પદ્માવતીપ્રિયઃ પ્રાણઃ પરઃ પરરહસ્યવિત્ ॥ ૧૪ ॥

પાર્વતીરમણઃ પીનઃ પીતવાસાઃ પરાત્પરઃ ।
પશૂપહારરસિકઃ પાશી પાશુપતઃ પ્રિયઃ ॥ ૧૫ ॥

પક્ષીન્દ્રવાહનપ્રીતઃ પુત્રદઃ પુત્રપૂજિતઃ ।
ફણિનાદઃ ફૈઙ્કૃતિશ્ચ ફટ્કારિઃ ફ્રેં પરાયણઃ ॥ ૧૬ ॥

ફ્રીં બીજજપસન્તુષ્ટ ફ્રીઙ્કારઃ ફણિભૂષિતઃ ।
ફણિવિદ્યામયઃ ફ્રૈં ફ્રૈં ફ્રૈં ફ્રૈં શબ્દપરાયણઃ ॥ ૧૭ ॥

ફડસ્રજપસન્તુષ્ટો બલિભુગ્ બાણભૂષિતઃ ।
બાણપૂજારતો બ્લૂં બ્લૂં બ્લૂં બીજનિરતઃ શુચિઃ ॥ ૧૮ ॥

ભવાર્ણવો બાલમતિઃ બાલેશો બાલભાવધૃત્ ।
બાલપ્રિયો બાલગતિઃ બલિવરદપ્રિયો બલી ॥ ૧૯ ॥

બાલચન્દ્રપ્રિયો બાલો બાલશબ્દપરાયણઃ ।
બ્રહ્માણ્ડભેદનો બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણપાલકઃ ॥ ૨૦ ॥

ભવાની ભૂપતિર્ભદ્રો ભદ્રદો ભદ્રવાહનઃ ।
ભૂતાધ્યક્ષો ભૂતપતિઃ ભૂતભીતિનિવારણ ॥ ૨૧ ॥

ભદ્રઙ્કરો ભીમગર્ભો ભીમસઙ્ગમલોલુપઃ ।
ભીમો ભયાનકો ભ્રાતા ભ્રાન્તો ભરકાસુરપ્રિયઃ ॥ ૨૨ ॥

ભસ્મભૂષો ભસ્મસંસ્થો ભૈક્ષકર્મપરાયણઃ ।
ભાનુભૂષો ભાનુરૂપો ભવાનીપ્રીતિદો ભવઃ ॥ ૨૩ ॥

ભગેદવો ભર્ગવાસો ભર્ગપૂજાપરાયણઃ ।
ભાવવ્રતો ભાવરતો ભાવાભાવવિવર્જિતઃ ॥ ૨૪ ॥

ભર્ગો ભાવાનન્તયુક્તો ભાં ભિં શબ્દપરાયણઃ ।
ભ્રાં બીજજપસન્તુષ્ટો ભટ્ટારો ભદ્રવાહનઃ ॥ ૨૫ ॥

ભટ્ટારકો ભીમભીમો ભીમચણ્ડપતિર્ભવઃ ।
ભવાનીજપસન્તુષ્ટો ભવાનીપૂજનોત્સુકઃ ॥ ૨૬ ॥

ભ્રમરો ભ્રામરીયુક્તો ભ્રમરામ્બાપ્રપૂજિતઃ ।
મહાદેવો મહામાન્યો મહેશો માધવપ્રિયઃ ॥ ૨૭ ॥

મધુપુષ્પપ્રિયો માધ્વી માનપૂજપરાયણઃ ।
મધુપાનપ્રિયો મીનો મીનાક્ષીનાયકો મહાન્ ॥ ૨૮ ॥

મારદૃશો મદનઘ્નો માનનીયો મહોક્ષગઃ ।
માધવો માનરહિતો મ્રામ્બીજજપતોષિતઃ ॥ ૨૯ ॥

મધુપાનરતો માની મહાર્હો મોહનાસ્રવિત્ ।
મહાતાણ્ડવકૃન્મન્ત્રો મધુપૂજાપરાયણઃ ॥ ૩૦ ॥

મૂર્તિર્મુદ્રાપ્રિયો મિત્રો મિત્રસન્તુષ્ટમાનસઃ ।
મ્રીં મ્રીં મધુમતીનાથો મહાદેવપ્રિયો મૃડઃ ॥ ૩૧ ॥

યાદોનિધિર્યદુપતિઃ યતિર્યજ્ઞપરાયણઃ ।
યજ્વા યાગપ્રિયો યાજી યાયીભાવપ્રિયો યમઃ ॥ ૩૨ ॥

યાતાયાતાદિરહિતો યતિધર્મપરાયણઃ ।
યતિસાધ્યો યષ્ટિધરો યજમાનપ્રિયો યજઃ ॥ ૩૩ ॥

યજુર્વેદપ્રિયો યાયી યમસંયમસંયુતઃ ।
યમપીડાહરો યુક્તિર્યોગી યોગીશ્વરાલયઃ ॥ ૩૪ ॥

યાજ્ઞવલ્ક્યપ્રિયો યોનિઃ યોનિદોષવિવર્જિતઃ ।
યામિનીનાથો યૂષી ચ યમવંશસમુદ્ભવઃ ॥ ૩૫ ॥

યક્ષો યક્ષપ્રિયો યામ્યો રામો રાજીવલોચનઃ ।
રાત્રિઞ્ચરો રાત્રિચરો રામેશો રામપૂજિતઃ ॥ ૩૬ ॥

રામપૂજ્યો રામનાથો રત્નદો રત્નહારકઃ ।
રાજ્યદો રામવરદો રઞ્જકો રતિમાર્ગકૃત્ ॥ ૩૭ ॥

રમણીયો રઘુનાથો રઘુવંશપ્રવર્તકઃ ।
રામાનન્દપ્રિયો રાજા રાજરાજેશ્વરો રસઃ ॥ ૩૮ ॥

રત્નમન્દિરમધ્યસ્થો રત્નપૂજાપરાયણઃ ।
રત્નાકરો લક્ષ્મણેશો લક્ષ્મકો લક્ષ્મલક્ષણઃ ॥ ૩૯ ॥

લક્ષ્મીનાથપ્રિયો લાલી લમ્બિકાયોગમાર્ગધૃત્ ।
લબ્ધલક્ષ્યો લબ્ધસિદ્ધિર્લભ્યો લાક્ષારુણેક્ષણઃ ॥ ૪૦ ॥

લોલાક્ષીનાયકો લોભી લોકનાથો લતામયઃ ।
લતાપૂજાપરો લીલો લક્ષમન્ત્રજપપ્રિયઃ ॥ ૪૧ ॥

લમ્બિકામાર્ગનિરતો લક્ષકોટ્યણ્ડનાયકઃ ।
વાણીપ્રિયો વામમાર્ગો વાદી વાદપરાયણઃ ॥ ૪૨ ॥

વીરમાર્ગરતો વીરો વીરચર્યાપરાયણઃ ।
વરેણ્યો વરદો વામો વામમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૪૩ ॥

વામદેવો વાગધીશો વીણાઢ્યો વેણુતત્પરઃ ।
વિદ્યાપ્રદો વીતિહોત્રો વીરવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૪૪ ॥

વર્ગો વર્ગપ્રિયો વાયુઃ વાયુવેગપરાયણઃ ।
વાર્તજ્ઞશ્ચ વશીકારી વર્ષિષ્ઠો વામહર્ષકઃ ॥ ૪૫ ॥

વાસિષ્ઠો વાક્પતિર્વેદ્યો વામનો વસુદો વિરાટ્ ।
વારાહીપાલકો વશ્યો વનવાસી વનપ્રિયઃ ॥ ૪૬ ॥

વનપતિર્વારિધારી વીરો વારાઙ્ગનાપ્રિયઃ ।
વનદુર્ગાપતિર્વન્યઃ શક્તિપૂજાપરાયણઃ ॥ ૪૭ ॥

શશાઙ્કમૌલિઃ શાન્તાત્મા શક્તિમાર્ગપરાયણઃ ।
શરચ્ચન્દ્રનિભઃ શાન્તઃ શક્તિઃ સંશયવર્જિતઃ ॥ ૪૮ ॥

શચીપતિઃ શક્રપૂજ્યઃ શરસ્થઃ શાપવર્જિતઃ ।
શાપાનુગ્રાહકઃ શઙ્ખપ્રિયઃ શત્રુનિષૂદનઃ ॥ ૪૯ ॥

શરીરયોગી શાન્તારિઃ શક્તા શ્રમગતઃ શુભઃ ।
શુક્રપૂજ્યઃ શુક્રભોગી શુક્રભક્ષણતત્પરઃ ॥ ૫૦ ॥

શારદાનાયકઃ શૌરિઃ ષણ્મુખઃ ષણ્મનાઃ ષઢઃ ।
ષણ્ડઃ ષડઙ્ગઃ ષટ્કશ્ચ ષડધ્વંયાગતત્પરઃ ॥ ૫૧ ॥

ષડામ્નાયરહસ્યજ્ઞઃ ષષ્ઠીજપપરાયણઃ ।
ષટ્ચક્રભેદનઃ ષષ્ઠીનાદષડ્દર્શનપ્રિયઃ ॥ ૫૨ ॥

ષષ્ઠીદોષહરઃ ષટ્કઃ ષટ્શાસ્રાર્થરહસ્યવિત્ ।
ષડ્ભૂમિ હિતઃ ષડ્વર્ગઃ ષડૈશ્વર્યફલપ્રદઃ ॥ ૫૩ ॥

ષડ્ગુણઃ ષણ્મુખપ્રીતઃ ષષ્ઠિપાલઃ ષડાત્મકઃ ।
ષટ્કૃત્તિકાસમાજસ્થઃ ષડાધારનિવાસકઃ ॥ ૫૪ ॥

ષોઢાન્યાસમયઃ સિન્ધુઃ સુન્દરઃ સુરસુન્દરઃ ।
સુરાધ્યક્ષઃ સુરપતિઃ સુમુખઃ સુસમઃ સુરઃ ॥ ૫૫ ॥

સુભગઃ સર્વવિત્સૌમ્ય સિદ્ધમાર્ગપ્રવર્તકઃ ।
સહજાનન્દજઃ સામ સર્વશાસ્ત્રરહસ્યવિત્ ॥ ૫૬ ॥

સમિદ્ધોમપ્રિયઃ સર્વઃ સર્વશક્તિપ્રપૂજિતઃ ।
સુરદેવઃ સુદેવશ્ચ સન્માર્ગઃ સિદ્ધદર્શનઃ ॥ ૫૭ ॥

સર્વવિત્સાધુવિત્સાધુઃ સર્વધર્મસમન્વિતઃ ।
સર્વાધ્યક્ષઃ સર્વવેદ્યઃ સન્માર્ગસૂચકોઽર્થવિત્ ॥ ૫૮ ॥

હારી હરિર્હરો હૃદ્યો હરો હર્ષપ્રદો હરિઃ ।
હરયોગી હેહરતો હરિવાહો હરિધ્વજઃ ॥ ૫૯ ॥

હ્રાદિમાર્ગરતો હ્રીં ચ હારીતવરદાયકઃ ।
હારીતવરદો હીનો હિતકૃદ્ધુંકૃતિર્હવિઃ ॥ ૬૦ ॥

હવિષ્યભુગ્ હવિષ્યાશી હરિદ્વર્ણો હરાત્મકઃ ।
હૈહયેશો હ્રીઙ્કૃતિશ્ચ હરિમાનસતોષણઃ ॥ ૬૧ ॥

હ્રાંઙ્કારજપસન્તુષ્ટો હ્રીઙ્કારજપચિહ્નિતઃ ।
હિતકારી હરિણદૃક્ હલિતો હરનાયકઃ ॥ ૬૨ ॥

હારપ્રિયો હારરતો હાહાશબ્દપરાયણઃ ।
ળકાર વર્ણભૂષાઢ્યો ળકારેશો મહામુનિઃ ॥ ૬૩ ॥

ળકારબીજનિલયો ળાંળિં મન્ત્રપ્રવર્તકઃ ।
ક્ષેમઙ્કરીપ્રિયઃ ક્ષામ્યઃ ક્ષમાભૃત્ક્ષણરક્ષકઃ ॥ ૬૪ ॥

ક્ષાઙ્કારબીજનિલયઃ ક્ષોભહૃત્ ક્ષોભવર્જિતઃ ।
ક્ષોભહારી ક્ષોભકારી ક્ષ્રીં બીજ ક્ષ્રાં સ્વરૂપધૃત્ ॥ ૬૫ ॥

ક્ષ્રાઙ્કારબીજનિલયઃ ક્ષૌમામ્બરવિભૂષિતઃ ।
ક્ષોણીરથઃ પ્રિયકરઃ ક્ષમાપાલઃ ક્ષમાકરઃ ॥ ૬૬ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલશ્ચ ક્ષયરોગક્ષયઙ્કરઃ ।
ક્ષામોદરઃ ક્ષામગાત્રઃ ક્ષામરૂપઃ ક્ષયોદરઃ ॥ ૬૭ ॥

અદ્ભુતોઽનન્તવરદઃ અનસૂયુઃ પ્રિયંવદઃ ।
અત્રિપુત્રોઽગ્નિગર્ભશ્ચ અભૂતોઽનન્તવિક્રમઃ ॥ ૬૮ ॥

આદિમધ્યાન્તરહિતઃ અણિમાદિ ગુણાકરઃ ।
અક્ષરોઽષ્ટગુણૈશ્વર્યઃ અર્હોઽનર્હઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૬૯ ॥

આદિત્યશ્ચાગુણશ્ચાત્મા અધ્યાત્મપ્રીતમાનસઃ ।
આદ્યશ્ચામ્રપ્રિયશ્ચામ્ર આમ્રપુષ્પવિભૂષિતઃ ॥ ૭૦ ॥

આમ્રપુષ્પપ્રિયઃ પ્રાણઃ આર્ષ આમ્રાતકેશ્વરઃ ।
ઇઙ્ગિતજ્ઞશ્ચ ઇષ્ટજ્ઞ ઇષ્ટભદ્ર ઇષ્ટપ્રદસ્તથા ॥ ૭૧ ॥

ઇષ્ટાપૂર્તપ્રિયશ્ચેષ્ટ ઈશ ઈશ્વરવલ્લભઃ ।
ઈઙ્કારશ્ચેશ્વરાધીનઃ ઈશતટિદિન્દ્રવાચકઃ ॥ ૭૨ ॥

ઉક્ષિરૂકારગર્ભશ્ચ ઊકારાય નમો નમઃ ।
ઊહ્ય ઊહવિનિર્મુક્ત ઊષ્મા ઊષ્મમણિસ્તથા ॥ ૭૩ ॥

ઋદ્ધિકારી ઋદ્ધિરૂપી ઋદ્ધિપ્રાવર્તકેશ્વરઃ ।
ૠકારવર્ણભૂષાઢ્યઃ ૠકારાય નમો નમઃ ॥ ૭૪ ॥

ઌકારગર્ભો ૡકાર ૡં ૡઙ્કારાય તે નમઃ ।
એકારગર્ભશ્ચૈકારઃ એકશ્ચૈકપ્રવાચકઃ ॥ ૭૫ ॥

એકઙ્કારિશ્ચૈકકર એકપ્રિયતરાય તે ।
એકવીર એકપતિઃ એં ઐં શબ્દપરાયણઃ ॥ ૭૬ ॥

ઐન્દ્રપ્રિયશ્ચૈક્યકારી ઐં બીજજપતત્પરઃ ।
ઓઙ્કારશ્ચોઙ્કારબીજઃ ઓઙ્કારાય નમો નમઃ ॥ ૭૭ ॥

ઓઙ્કારપીઠનિલયઃ ઓઙ્કારેશ્વરપૂજિતઃ ।
અઙ્કિતોત્તમવર્ણશ્ચ અઙ્કિતજ્ઞાય તે નમઃ ॥ ૭૮ ॥

કલઙ્કહરઃ કઙ્કાલઃ ક્રૂરઃ કુક્કુટવાહનઃ ।
કામિનીવલ્લભઃ કામી કામ્યાર્થઃ કમનીયકઃ ॥ ૭૯ ॥

કલાનિધિઃ કીર્તિનાથઃ કામેશીહૃદયઙ્ગમઃ ।
કામેશ્વરઃ કામરૂપઃ કાલઃ કાલકૃપાનિધિઃ ॥ ૮૦ ॥

કૃષ્ણઃ કાલીપતિઃ કાલિ કૃશચૂડામણિઃ કલઃ ।
કેશવઃ કેવલઃ કાન્તઃ કાલીશો ( શ) વરદાયકઃ ॥ ૮૧ ॥

કાલિકાસંપ્રદાયજ્ઞઃ કાલઃ કામકલાત્મકઃ ।
ખટ્વાઙ્ગપાણિઃ ખતિતઃ ખરશૂલઃ ખરાન્તકૃત્ ॥ ૮૨ ॥

ખેલનઃ ખેટકઃ ખડ્ગઃ ખડ્ગનાથઃ ખગેશ્વરઃ ।
ખેચરઃ ખેચરનાથો ગણનાથસહોદરઃ ॥ ૮૩ ॥

ગાઢો ગહનગમ્ભીરો ગોપાલો ગૂર્જરો ગુરુઃ ।
ગણેશો ગાયકો ગોપ્તા ગાયત્રીવલ્લભો ગુણી ॥ ૮૪ ॥

ગોમન્તો ગારુડો ગૌરો ગૌરીશો ગિરિશો ગુહઃ ।
ગીરર્ગર્યો ગોપનીયો ગોમયો ગોચરો ગુણઃ ॥ ૮૫ ॥

હેરમ્બાયુષ્યરુચિરો ગાણાપત્યાગમપ્રિયઃ ।
ઘણ્ટાકર્ણો ઘર્મરશ્મિર્ઘૃણિર્ઘણ્ટાપ્રિયો ઘટઃ ॥ ૮૬ ॥

ઘટસર્પો ઘૂર્ણિતશ્ચ ઘૃમણિર્ઘૃતકમ્બલઃ ।
ઘણ્ટાદિનાદરુચિરો ઘૃણી લજ્જાવિવર્જિતઃ ॥ ૮૭ ॥

ઘૃણિમન્ત્રજપપ્રીતો ઘૃતયોનિર્ઘૃતપ્રિયઃ ।
ઘર્ઘરો ઘોરનાદશ્ચાઘોરશાસ્ત્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૮૮ ॥

ઘનાઘનો ઘોષયુક્તો ઘેટકો ઘેટકેશ્વરઃ ।
ઘનો ઘનરુચિઃ ઘ્રિં ઘ્રાં ઘ્રાં ઘ્રિં મન્ત્રસ્વરૂપધૃત્ ॥ ૮૯ ॥

ઘનશ્યામો ઘનતરો ઘટોત્કચો ઘટાત્મજઃ ।
ઘઙ્ઘાદો ઘુર્ઘુરો ઘૂકો ઘકારાય નમો નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ઙકારાખ્યો ઙકારેશો ઙકારાય નમો નમઃ ।
ઙકારબીજનિલયો ઙાં ઙિં મન્ત્રસ્વરૂપધૃત્ ॥ ૯૧ ॥

ચતુષ્ષષ્ટિકલાદાયી ચતુરશ્ચઞ્ચલશ્ચલઃ ।
ચક્રી ચક્રશ્ચક્રધરઃ શ્રીબીજજપતત્પરઃ ॥ ૯૨ ॥

ચણ્ડશ્ચણ્ડેશ્વરશ્ચારુઃ ચક્રપાણિશ્ચરાચરઃ ।
ચરાચરમયશ્ચિન્તામણિશ્ચિન્તિતસારથિઃ ॥ ૯૩ ॥

ચણ્ડરશ્મિશ્ચન્દ્રમૌલિશ્ચણ્ડીહૃદયનન્દનઃ ।
ચક્રાઙ્કિતશ્ચણ્ડદીપ્તિપ્રિયશ્ચૂડાલશેખરઃ ॥ ૯૪ ॥

ચણ્ડશ્ચણ્ડાલદમનઃ ચિન્તિતશ્ચિન્તિતાર્થદઃ ।
ચિત્તાર્પિતશ્ચિત્તમાયી ચિત્રવિદ્યામયશ્ચ ચિત્ ॥ ૯૫ ॥

ચિચ્છક્તિશ્ચેતનશ્ચિન્ત્યઃ ચિદાભાસશ્ચિદાત્મકઃ ।
છન્દચારી છન્દગતિશ્છાત્રશ્છાત્રપ્રિયશ્ચ છિત્ ॥ ૯૬ ॥

છેદકૃચ્છેદનશ્છેદઃ છન્દઃ શાસ્ત્રવિશારદઃ ।
છન્દોમયશ્ચ છાન્દોગ્યશ્છન્દસાં પતિરિત્યપિ ॥ ૯૭ ॥

છન્દોભેદશ્છન્દનીયઃ છન્દશ્છન્દોરહસ્યવિત્ ।
છત્રધારી છત્રભૃતશ્છત્રદશ્છત્રપાલકઃ ॥ ૯૮ ॥

છિન્નપ્રિયશ્છિન્નમસ્તઃ છિન્નમન્ત્રપ્રસાદકઃ ।
છિન્નતાણ્ડવસમ્ભૂતઃ છિન્નયોગવિશારદઃ ॥ ૯૯ ॥

જાબાલિપૂજ્યો જન્માદ્યો જનિતા જન્મનાશકઃ ।
જપાયુષ્યપ્રિયકરો જપાદાડિમરાગધૃત્ ॥ ૧૦૦ ॥

જમલો જૈનતો જન્યો જન્મભૂમિર્જનપ્રિયઃ ।
જન્માદ્યશ્ચ પ્રિયકરો જનિતા જાજિરાગધૃત્ ॥ ૧૦૧ ॥

જૈનમાર્ગરતો જૈનો જિતક્રોધો જિતેન્દ્રિયઃ ।
જર્જજ્જટો જર્જભૂષી જટાઘારો જટાધરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

જગદ્ગુરુર્જગત્કારી જામાતૃવરદોઽજરઃ ।
જીવનો જીવનાધારો જ્યોતિઃશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૧૦૩ ॥

જ્યોતિર્જ્યોત્સ્નામયો જેતા જયો જન્મકૃતાદરઃ ।
જામિત્રો જૈમિનીપુત્રો જ્યોતિઃશાસ્ત્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

જ્યોતિર્લિઙ્ગો જ્યોતીરૂપો જીમૂતવરદાયકઃ ।
જિતો જેતા જન્મપુત્રો જ્યોત્સ્નાજાલપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

જન્માદિનાશકો જીવો જીવાતુર્જીવનૌષધમ્ ।
જરાહરો જાડ્યહરો જન્માજન્મવિવર્જિતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

જનકો જનનીનાથો જીમૂતો જામ્બવપ્રિયઃ ।
જપમૂર્તિર્જગન્નાથો જગત્સ્થાવરજઙ્ગમઃ ॥ ૧૦૭ ॥

જારદો જારવિદ્જારો જઠરાગ્નિપ્રવર્તકઃ ।
જીર્ણો જીર્ણરતો જાતિઃ જાતિનાથો જગન્મયઃ ॥ ૧૦૮ ॥

જગત્પ્રદો જગત્ત્રાતા જગજ્જીવનકૌતુકઃ ।
જઙ્ગમો જઙ્ગમાકારો જટિલશ્ચ જગદ્ગુરુઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ઝીરર્ઝઞ્ઝારિકો ઝઞ્ઝો ઝઞ્ઝાનુર્ઝરુલન્દકૃત્ ।
ઝકારબીજનિલયો ઝૂં ઝૂં ઝૂં મન્ત્રરૂપધૃત્ ॥ ૧૧૦
જ્ઞાનેશ્વરો જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાનમાર્ગપરાયણઃ ।
જ્ઞાનકાણ્ડી જ્ઞેયકાણ્ડી જ્ઞેયાજ્ઞેયવિવર્જિતઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ટઙ્કાસ્ત્રધારી ટઙ્કારઃ ટીકાટિપ્પણકારકઃ ।
ટાં ટીં ટૂં જપસન્તુષ્ટો ટિટ્ટિભષ્ટિટ્ટિભાનનઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ટિટ્ટિભાનનસહિતઃ ટકારાક્ષરભૂષિતઃ ।
ટઙ્કારકાર્યષ્ટસિદ્ધિરષ્ટમૂર્ત્યષ્ટકષ્ટહા ॥ ૧૧૩ ॥ ॥

ઠાઙ્કુરષ્ઠકુરુષ્ઠષ્ઠઃ ઠં ઠે બીજપરાયણઃ ।
ઠાં ઠીં ઠૂં જપયોગાઢ્યો ડામરો ડાકિનીપ્રિયઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ડાકિનીનાયકો ડાડિઃ ડૂં ડૂં શબ્દપરાયણઃ ।
ડકારાત્મા ડામરશ્ચ ડામરીશક્તિરઞ્જિતઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ડાકારો ડાઙ્કરો ડાં ડિં ડિણ્ડિવાદનતત્પરઃ ।
ડકારાઢ્યો ડઙ્કહીનો ડામરીવાદનપ્રિયઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ઢાઙ્કૃતિઢાં પતિઃ ઢાં ઢીં ઢૂં ઢૈં ઢૌં શબ્દતત્પરઃ ।
ઢોઢિભૂષણ ભૂષાઢ્યો ઢીં ઢીં પાલો ઢપારજઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ણકારકુણ્ડલો ણાડીવર્ગપ્રાણો ણણાદ્રિભૂઃ ।
ણકારપઞ્જરીશાય ણાં ણિં ણૂં ણં પ્રવર્તકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

તરુશસ્તરુમધ્યસ્થઃ તર્વન્તસ્તરુમધ્યગઃ ।
તારકસ્તારતમ્યશ્ચ તારનાથઃ સનાતનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

તરુણસ્તામ્રચૂડશ્ચ તમિસ્રાનાયકસ્તમી ।
તોતસ્ત્રિપથગસ્તીવ્રસ્તીવ્રવેગસ્ત્રિશબ્દકૃત્ ॥ ૧૨૦ ॥

તારિમતસ્તાલધરઃ તપઃશીલસ્ત્રપાકરઃ ।
તન્ત્રમાર્ગરતસ્તન્ત્રસ્તાન્ત્રિકસ્તાન્ત્રિકોત્તમઃ ॥ ૧૨૧ ॥

તુષારાચલમધ્યસ્થઃ તુષારવરભૂષિતઃ ।
તુરસ્તુમ્બીફલપ્રાણસ્તુલજાપુરનાયકઃ ॥ ૧૨૨
તીવ્રયષ્ટિકરસ્તીવ્રસ્તુણ્ડદુર્ગસમાજગઃ ।
ત્રિવર્ગયજ્ઞકૃત્ત્રયી ત્ર્યમ્બકસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ત્રિપુરાન્તકસંહારસ્ત્રિધામા સ્ત્રીતૃતીયકઃ ।
ત્રિલોકમુદ્રિકાભૂષઃ ત્રિપઞ્ચન્યાસસંયુતઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ત્રિસુગન્ધિસ્ત્રિમૂર્તિર્સ્ત્રિગુણસ્ત્રિગુણસારથિઃ ।
ત્રયીમયશ્ચ ત્રિગુણઃ ત્રિપાદશ્ચ ત્રિહસ્તકઃ ॥ ૧૨૫ ॥

તન્ત્રરૂપસ્ત્રિકોણેશસ્ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રયીમયઃ ।
ત્રિસન્ધ્યશ્ચ ત્રિકાલશ્ચ તામ્રપર્ણીજલપ્રિયઃ ॥ ૧૨૬ ॥

તોમરસ્તુમુલઃ સ્થૂલઃ સ્થૂલપુરુષરૂપધૃત્ ।
તત્તન્ત્રી તન્ત્રતન્ત્રી તૃતીયસ્તરુશેખરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

તરુણેન્દુશિખસ્તાલસ્તીર્થસ્નાતસ્ત્રિશેખરઃ ।
ત્રિજોઽજેશસ્ત્રિસ્વરૂપસ્ત્રિત્રિશબ્દપરાયણઃ ॥ ૧૨૮ ॥

તારનાયકભૂષશ્ચ તરુવાદનચઞ્ચલઃ ।
તિષ્કસ્ત્રિરાશિકસ્ત્ર્યક્ષઃ તરુણસ્તાટવાહનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

તૃતીયસ્તારકઃ સ્તમ્ભઃ સ્તમ્ભમધ્યગતઃ સ્થિરઃ ।
તત્ત્વરૂપસ્તલસ્તાલસ્તાન્ત્રિકસ્તન્ત્રભૂષણઃ ॥ ૧૩૦ ॥

તથ્યસ્તુતિમયઃ સ્થૂલઃ સ્થૂલબુદ્ધિસ્ત્રપાકરઃ ।
તુષ્ટઃ સ્તુતિમયઃ સ્તોતા સ્તોત્રપ્રીતઃ સ્તુતીડિતઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ત્રિરાશિશ્ચ ત્રિબન્ધુશ્ચ ત્રિપ્રસ્તારસ્ત્રિધાગતિઃ ।
ત્રિકાલેશસ્ત્રિકાલજ્ઞઃ ત્રિજન્મા ચ ત્રિમેખલઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ત્રિદોષશ્ચ ત્રિવર્ગશ્ચ ત્રૈરાશિકફલપ્રદઃ ।
તન્ત્રસિદ્ધસ્તન્ત્રરતસ્તન્ત્રસ્તન્ત્રફલપ્રદઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ત્રિપુરારિસ્ત્રિમધુરસ્ત્રિશક્તિસ્ત્રિકતત્ત્વધૃત્ ।
તીર્થપ્રીતસ્તીર્થરતસ્તીર્થોદાનપરાયણઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ત્રયક્લેશઃ તન્ત્રણેશઃ તીર્થશ્રાદ્ધફલપ્રદઃ ।
તીર્થભૂમિરતસ્તીર્થસ્તિત્તિડીફલભોજનઃ ॥ ૧૩૫ ॥

તિત્તિડીફલભૂષાઢ્યઃ તામ્રનેત્રવિભૂષિતઃ ।
તક્ષઃ સ્તોત્રપાઠપ્રીતઃ સ્તોત્રમયઃ સ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૧૩૬ ॥

સ્તવરાજજપપ્રાણઃ સ્તવરાજજપપ્રિયઃ ।
તૈલસ્તિલમનાસ્તૈલપક્વાન્નપ્રીતમાનસઃ ॥ ૧૩૭ ॥

તૈલાભિષેકસન્તુષ્ટઃ તૈલચર્વણતત્પરઃ ।
તૈલાહારપ્રિયઃ પ્રાણઃ તિલમોદકતોષણઃ ॥ ૧૩૮ ॥

તિલપિષ્ટાન્નભોજી ચ તિલપર્વતરૂપધૃત્ ।
થકાર કૂટનિલયઃ થૈરિઃ થૈઃ શબ્દતત્પરઃ ॥ ૧૩૯ ॥

થિમાથિમાથિમારૂપઃ થૈ થૈ થૈ નાટ્યનાયકઃ ।
સ્થાણુરૂપો મહેશાનિ પ્રોક્તનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

ગોપ્યાદ્ગોપ્યં મહેશાનિ સારાત્સારતરં પરમ્ ।
જ્ઞાનકૈવલ્યનામાખ્યં નામસાહસ્રકં શિવે ॥ ૧૪૧ ॥

યઃ પઠેત્પ્રયતો ભૂત્વા ભસ્મભૂષિતવિગ્રહઃ ।
રુદ્રાક્ષમૂલાભરણો ભક્તિમાન્ જપતત્પરઃ ॥ ૧૪૨ ॥

સહસ્રનામ પ્રપઠેત્ જ્ઞાનકૈવલ્યકાભિધમ્ ।
સર્વસિદ્ધિમવાપ્નોતિ સાક્ષાત્કારં ચ વિન્દતિ ॥ ૧૪૩ ॥

તત્ત્વમુદ્રાં વામકરે કૃત્વા નામસહસ્રકમ્ ।
પ્રપઠેત્પઞ્ચસાહસ્રં પુરશ્ચરણમુચ્યતે ॥ ૧૪૪ ॥

શિવનામ્ના જાતભાવો વાઙ્મનઃ કાયકર્મભિઃ ।
શિવોઽહમિતિ વૈ ધ્યાયન્નામસાહસ્રકં પઠેત્ ॥ ૧૪૫ ॥

રોગાર્તો મુચ્યતે રોગાદ્બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં અભીષ્ટં લભતે તથા ॥ ૧૪૬ ॥

॥ ઇતિ ચિદમ્બરનટનતન્ત્રતઃ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 1:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top