Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Telugu

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 1 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥
(చిదమ్బరనటనతన్త్రతః)
(దకారాదిథకారాన్తమ్ )
అస్య శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య గురురాట్ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీదక్షిణామూర్తిః పరమాత్మా దేవతా ।
హ్రీం బీజం । స్వాహా శక్తిః । నమః కీలకమ్ ।
చతుఃషష్టికలావిద్యాజ్ఞానప్రాప్త్యై నామపరాయణే వినియోగః ।
ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే ।
మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ఇతి షడఙ్గన్యాసః ।

ఓం దక్షిణో దక్షిణామూర్తిర్దయాలుర్దీనవల్లభః ।
దీనార్తిహా దీననాథో దీనబన్ధుర్దయాపరః ॥ ౧ ॥

దారిద్ర్యశమనోఽదీనో దీర్ఘో దానవనాశనః ।
దనుజారిర్దుఃఖహన్తా దుష్టభూతనిషూదనః ॥ ౨ ॥

దీనార్తిహరణో దాన్తో దీప్తిమాన్దివ్యలోచనః ।
దేదీప్యమానో దుర్గేశః శ్రీదుర్గావరదాయకః ॥ ౩ ॥

దరిసంస్థో దానరూపో దానసన్మానతోషితః ।
దీనో దాడిమపుష్పాఢ్యో దాడిమీపుష్పభూషితః ॥ ౪ ॥

దైన్యహృద్దురితఘ్నశ్చ దిశావాసో దిగమ్బరః ।
దిక్పతిర్దీర్ఘసూత్రీ చ దరదమ్బుదలోచనః ॥ ౫ ॥

దక్షిణాప్రేమసన్తుష్టో దారిద్ర్యవడవానలః ।
దక్షిణావరదో దక్షో దక్షాధ్వరవినాశకృత్ ॥ ౬ ॥

దామోదరప్రియో దీర్ఘో దీర్ఘికాజనమధ్యగః ।
ధర్మో ధనప్రదో ధ్యేయో ధీమాన్ధైర్యవిభూషితః ॥ ౭ ॥

ధరణీధారకో ధాతా ధనాధ్యక్షో ధురన్ధరః ।
ధీధారకో ధిణ్డిమకో నగ్నో నారాయణో నరః ॥ ౮ ॥

నరనాథప్రియో నాథో నదీపులినసంస్థితః ।
నానారూపధరో నమో నాన్దీశ్రాద్ధప్రియో నరః ॥ ౯ ॥

నటాచార్యో నటవరో నారీమానసమోహనః ।
నదీప్రియో నీతిధరో నానామన్త్రరహస్యవిత్ ॥ ౧౦ ॥

నారదో నామరహితో నౌకారూఢో నటప్రియః ।
పరమః పరమాదశ్చ పరవిద్యావికర్షణః ॥ ౧౧ ॥

పతిః పాతిత్యసంహర్తా పరమేశః పురాతనః ।
పురాణపురుషః పుణ్యః పద్యగద్యవిశారదః ॥ ౧౨ ॥

పద్యప్రియః పద్యహస్తః పరమార్థపరాయణః ।
ప్రీతః పురాణపురుషః పురాణాగమసూచకః ॥ ౧౩ ॥

పురాణవేత్తా పాపఘ్నః పార్వతీశః పరార్థవిత్ ।
పద్మావతీప్రియః ప్రాణః పరః పరరహస్యవిత్ ॥ ౧౪ ॥

పార్వతీరమణః పీనః పీతవాసాః పరాత్పరః ।
పశూపహారరసికః పాశీ పాశుపతః ప్రియః ॥ ౧౫ ॥

పక్షీన్ద్రవాహనప్రీతః పుత్రదః పుత్రపూజితః ।
ఫణినాదః ఫైఙ్కృతిశ్చ ఫట్కారిః ఫ్రేం పరాయణః ॥ ౧౬ ॥

ఫ్రీం బీజజపసన్తుష్ట ఫ్రీఙ్కారః ఫణిభూషితః ।
ఫణివిద్యామయః ఫ్రైం ఫ్రైం ఫ్రైం ఫ్రైం శబ్దపరాయణః ॥ ౧౭ ॥

ఫడస్రజపసన్తుష్టో బలిభుగ్ బాణభూషితః ।
బాణపూజారతో బ్లూం బ్లూం బ్లూం బీజనిరతః శుచిః ॥ ౧౮ ॥

భవార్ణవో బాలమతిః బాలేశో బాలభావధృత్ ।
బాలప్రియో బాలగతిః బలివరదప్రియో బలీ ॥ ౧౯ ॥

బాలచన్ద్రప్రియో బాలో బాలశబ్దపరాయణః ।
బ్రహ్మాణ్డభేదనో బ్రహ్మజ్ఞానీ బ్రాహ్మణపాలకః ॥ ౨౦ ॥

భవానీ భూపతిర్భద్రో భద్రదో భద్రవాహనః ।
భూతాధ్యక్షో భూతపతిః భూతభీతినివారణ ॥ ౨౧ ॥

భద్రఙ్కరో భీమగర్భో భీమసఙ్గమలోలుపః ।
భీమో భయానకో భ్రాతా భ్రాన్తో భరకాసురప్రియః ॥ ౨౨ ॥

భస్మభూషో భస్మసంస్థో భైక్షకర్మపరాయణః ।
భానుభూషో భానురూపో భవానీప్రీతిదో భవః ॥ ౨౩ ॥

భగేదవో భర్గవాసో భర్గపూజాపరాయణః ।
భావవ్రతో భావరతో భావాభావవివర్జితః ॥ ౨౪ ॥

భర్గో భావానన్తయుక్తో భాం భిం శబ్దపరాయణః ।
భ్రాం బీజజపసన్తుష్టో భట్టారో భద్రవాహనః ॥ ౨౫ ॥

భట్టారకో భీమభీమో భీమచణ్డపతిర్భవః ।
భవానీజపసన్తుష్టో భవానీపూజనోత్సుకః ॥ ౨౬ ॥

భ్రమరో భ్రామరీయుక్తో భ్రమరామ్బాప్రపూజితః ।
మహాదేవో మహామాన్యో మహేశో మాధవప్రియః ॥ ౨౭ ॥

మధుపుష్పప్రియో మాధ్వీ మానపూజపరాయణః ।
మధుపానప్రియో మీనో మీనాక్షీనాయకో మహాన్ ॥ ౨౮ ॥

మారదృశో మదనఘ్నో మాననీయో మహోక్షగః ।
మాధవో మానరహితో మ్రామ్బీజజపతోషితః ॥ ౨౯ ॥

మధుపానరతో మానీ మహార్హో మోహనాస్రవిత్ ।
మహాతాణ్డవకృన్మన్త్రో మధుపూజాపరాయణః ॥ ౩౦ ॥

మూర్తిర్ముద్రాప్రియో మిత్రో మిత్రసన్తుష్టమానసః ।
మ్రీం మ్రీం మధుమతీనాథో మహాదేవప్రియో మృడః ॥ ౩౧ ॥

యాదోనిధిర్యదుపతిః యతిర్యజ్ఞపరాయణః ।
యజ్వా యాగప్రియో యాజీ యాయీభావప్రియో యమః ॥ ౩౨ ॥

యాతాయాతాదిరహితో యతిధర్మపరాయణః ।
యతిసాధ్యో యష్టిధరో యజమానప్రియో యజః ॥ ౩౩ ॥

యజుర్వేదప్రియో యాయీ యమసంయమసంయుతః ।
యమపీడాహరో యుక్తిర్యోగీ యోగీశ్వరాలయః ॥ ౩౪ ॥

యాజ్ఞవల్క్యప్రియో యోనిః యోనిదోషవివర్జితః ।
యామినీనాథో యూషీ చ యమవంశసముద్భవః ॥ ౩౫ ॥

యక్షో యక్షప్రియో యామ్యో రామో రాజీవలోచనః ।
రాత్రిఞ్చరో రాత్రిచరో రామేశో రామపూజితః ॥ ౩౬ ॥

రామపూజ్యో రామనాథో రత్నదో రత్నహారకః ।
రాజ్యదో రామవరదో రఞ్జకో రతిమార్గకృత్ ॥ ౩౭ ॥

రమణీయో రఘునాథో రఘువంశప్రవర్తకః ।
రామానన్దప్రియో రాజా రాజరాజేశ్వరో రసః ॥ ౩౮ ॥

రత్నమన్దిరమధ్యస్థో రత్నపూజాపరాయణః ।
రత్నాకరో లక్ష్మణేశో లక్ష్మకో లక్ష్మలక్షణః ॥ ౩౯ ॥

లక్ష్మీనాథప్రియో లాలీ లమ్బికాయోగమార్గధృత్ ।
లబ్ధలక్ష్యో లబ్ధసిద్ధిర్లభ్యో లాక్షారుణేక్షణః ॥ ౪౦ ॥

లోలాక్షీనాయకో లోభీ లోకనాథో లతామయః ।
లతాపూజాపరో లీలో లక్షమన్త్రజపప్రియః ॥ ౪౧ ॥

లమ్బికామార్గనిరతో లక్షకోట్యణ్డనాయకః ।
వాణీప్రియో వామమార్గో వాదీ వాదపరాయణః ॥ ౪౨ ॥

వీరమార్గరతో వీరో వీరచర్యాపరాయణః ।
వరేణ్యో వరదో వామో వామమార్గప్రవర్తకః ॥ ౪౩ ॥

వామదేవో వాగధీశో వీణాఢ్యో వేణుతత్పరః ।
విద్యాప్రదో వీతిహోత్రో వీరవిద్యావిశారదః ॥ ౪౪ ॥

వర్గో వర్గప్రియో వాయుః వాయువేగపరాయణః ।
వార్తజ్ఞశ్చ వశీకారీ వర్షిష్ఠో వామహర్షకః ॥ ౪౫ ॥

వాసిష్ఠో వాక్పతిర్వేద్యో వామనో వసుదో విరాట్ ।
వారాహీపాలకో వశ్యో వనవాసీ వనప్రియః ॥ ౪౬ ॥

వనపతిర్వారిధారీ వీరో వారాఙ్గనాప్రియః ।
వనదుర్గాపతిర్వన్యః శక్తిపూజాపరాయణః ॥ ౪౭ ॥

శశాఙ్కమౌలిః శాన్తాత్మా శక్తిమార్గపరాయణః ।
శరచ్చన్ద్రనిభః శాన్తః శక్తిః సంశయవర్జితః ॥ ౪౮ ॥

శచీపతిః శక్రపూజ్యః శరస్థః శాపవర్జితః ।
శాపానుగ్రాహకః శఙ్ఖప్రియః శత్రునిషూదనః ॥ ౪౯ ॥

శరీరయోగీ శాన్తారిః శక్తా శ్రమగతః శుభః ।
శుక్రపూజ్యః శుక్రభోగీ శుక్రభక్షణతత్పరః ॥ ౫౦ ॥

శారదానాయకః శౌరిః షణ్ముఖః షణ్మనాః షఢః ।
షణ్డః షడఙ్గః షట్కశ్చ షడధ్వంయాగతత్పరః ॥ ౫౧ ॥

షడామ్నాయరహస్యజ్ఞః షష్ఠీజపపరాయణః ।
షట్చక్రభేదనః షష్ఠీనాదషడ్దర్శనప్రియః ॥ ౫౨ ॥

షష్ఠీదోషహరః షట్కః షట్శాస్రార్థరహస్యవిత్ ।
షడ్భూమి హితః షడ్వర్గః షడైశ్వర్యఫలప్రదః ॥ ౫౩ ॥

షడ్గుణః షణ్ముఖప్రీతః షష్ఠిపాలః షడాత్మకః ।
షట్కృత్తికాసమాజస్థః షడాధారనివాసకః ॥ ౫౪ ॥

షోఢాన్యాసమయః సిన్ధుః సున్దరః సురసున్దరః ।
సురాధ్యక్షః సురపతిః సుముఖః సుసమః సురః ॥ ౫౫ ॥

సుభగః సర్వవిత్సౌమ్య సిద్ధమార్గప్రవర్తకః ।
సహజానన్దజః సామ సర్వశాస్త్రరహస్యవిత్ ॥ ౫౬ ॥

సమిద్ధోమప్రియః సర్వః సర్వశక్తిప్రపూజితః ।
సురదేవః సుదేవశ్చ సన్మార్గః సిద్ధదర్శనః ॥ ౫౭ ॥

సర్వవిత్సాధువిత్సాధుః సర్వధర్మసమన్వితః ।
సర్వాధ్యక్షః సర్వవేద్యః సన్మార్గసూచకోఽర్థవిత్ ॥ ౫౮ ॥

హారీ హరిర్హరో హృద్యో హరో హర్షప్రదో హరిః ।
హరయోగీ హేహరతో హరివాహో హరిధ్వజః ॥ ౫౯ ॥

హ్రాదిమార్గరతో హ్రీం చ హారీతవరదాయకః ।
హారీతవరదో హీనో హితకృద్ధుంకృతిర్హవిః ॥ ౬౦ ॥

హవిష్యభుగ్ హవిష్యాశీ హరిద్వర్ణో హరాత్మకః ।
హైహయేశో హ్రీఙ్కృతిశ్చ హరిమానసతోషణః ॥ ౬౧ ॥

హ్రాంఙ్కారజపసన్తుష్టో హ్రీఙ్కారజపచిహ్నితః ।
హితకారీ హరిణదృక్ హలితో హరనాయకః ॥ ౬౨ ॥

హారప్రియో హారరతో హాహాశబ్దపరాయణః ।
ళకార వర్ణభూషాఢ్యో ళకారేశో మహామునిః ॥ ౬౩ ॥

ళకారబీజనిలయో ళాంళిం మన్త్రప్రవర్తకః ।
క్షేమఙ్కరీప్రియః క్షామ్యః క్షమాభృత్క్షణరక్షకః ॥ ౬౪ ॥

క్షాఙ్కారబీజనిలయః క్షోభహృత్ క్షోభవర్జితః ।
క్షోభహారీ క్షోభకారీ క్ష్రీం బీజ క్ష్రాం స్వరూపధృత్ ॥ ౬౫ ॥

క్ష్రాఙ్కారబీజనిలయః క్షౌమామ్బరవిభూషితః ।
క్షోణీరథః ప్రియకరః క్షమాపాలః క్షమాకరః ॥ ౬౬ ॥

క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ క్షయరోగక్షయఙ్కరః ।
క్షామోదరః క్షామగాత్రః క్షామరూపః క్షయోదరః ॥ ౬౭ ॥

అద్భుతోఽనన్తవరదః అనసూయుః ప్రియంవదః ।
అత్రిపుత్రోఽగ్నిగర్భశ్చ అభూతోఽనన్తవిక్రమః ॥ ౬౮ ॥

ఆదిమధ్యాన్తరహితః అణిమాది గుణాకరః ।
అక్షరోఽష్టగుణైశ్వర్యః అర్హోఽనర్హః స ఉచ్యతే ॥ ౬౯ ॥

ఆదిత్యశ్చాగుణశ్చాత్మా అధ్యాత్మప్రీతమానసః ।
ఆద్యశ్చామ్రప్రియశ్చామ్ర ఆమ్రపుష్పవిభూషితః ॥ ౭౦ ॥

ఆమ్రపుష్పప్రియః ప్రాణః ఆర్ష ఆమ్రాతకేశ్వరః ।
ఇఙ్గితజ్ఞశ్చ ఇష్టజ్ఞ ఇష్టభద్ర ఇష్టప్రదస్తథా ॥ ౭౧ ॥

ఇష్టాపూర్తప్రియశ్చేష్ట ఈశ ఈశ్వరవల్లభః ।
ఈఙ్కారశ్చేశ్వరాధీనః ఈశతటిదిన్ద్రవాచకః ॥ ౭౨ ॥

ఉక్షిరూకారగర్భశ్చ ఊకారాయ నమో నమః ।
ఊహ్య ఊహవినిర్ముక్త ఊష్మా ఊష్మమణిస్తథా ॥ ౭౩ ॥

ఋద్ధికారీ ఋద్ధిరూపీ ఋద్ధిప్రావర్తకేశ్వరః ।
ౠకారవర్ణభూషాఢ్యః ౠకారాయ నమో నమః ॥ ౭౪ ॥

ఌకారగర్భో ౡకార ౡం ౡఙ్కారాయ తే నమః ।
ఏకారగర్భశ్చైకారః ఏకశ్చైకప్రవాచకః ॥ ౭౫ ॥

ఏకఙ్కారిశ్చైకకర ఏకప్రియతరాయ తే ।
ఏకవీర ఏకపతిః ఏం ఐం శబ్దపరాయణః ॥ ౭౬ ॥

ఐన్ద్రప్రియశ్చైక్యకారీ ఐం బీజజపతత్పరః ।
ఓఙ్కారశ్చోఙ్కారబీజః ఓఙ్కారాయ నమో నమః ॥ ౭౭ ॥

ఓఙ్కారపీఠనిలయః ఓఙ్కారేశ్వరపూజితః ।
అఙ్కితోత్తమవర్ణశ్చ అఙ్కితజ్ఞాయ తే నమః ॥ ౭౮ ॥

కలఙ్కహరః కఙ్కాలః క్రూరః కుక్కుటవాహనః ।
కామినీవల్లభః కామీ కామ్యార్థః కమనీయకః ॥ ౭౯ ॥

కలానిధిః కీర్తినాథః కామేశీహృదయఙ్గమః ।
కామేశ్వరః కామరూపః కాలః కాలకృపానిధిః ॥ ౮౦ ॥

కృష్ణః కాలీపతిః కాలి కృశచూడామణిః కలః ।
కేశవః కేవలః కాన్తః కాలీశో ( శ) వరదాయకః ॥ ౮౧ ॥

కాలికాసంప్రదాయజ్ఞః కాలః కామకలాత్మకః ।
ఖట్వాఙ్గపాణిః ఖతితః ఖరశూలః ఖరాన్తకృత్ ॥ ౮౨ ॥

ఖేలనః ఖేటకః ఖడ్గః ఖడ్గనాథః ఖగేశ్వరః ।
ఖేచరః ఖేచరనాథో గణనాథసహోదరః ॥ ౮౩ ॥

గాఢో గహనగమ్భీరో గోపాలో గూర్జరో గురుః ।
గణేశో గాయకో గోప్తా గాయత్రీవల్లభో గుణీ ॥ ౮౪ ॥

గోమన్తో గారుడో గౌరో గౌరీశో గిరిశో గుహః ।
గీరర్గర్యో గోపనీయో గోమయో గోచరో గుణః ॥ ౮౫ ॥

హేరమ్బాయుష్యరుచిరో గాణాపత్యాగమప్రియః ।
ఘణ్టాకర్ణో ఘర్మరశ్మిర్ఘృణిర్ఘణ్టాప్రియో ఘటః ॥ ౮౬ ॥

ఘటసర్పో ఘూర్ణితశ్చ ఘృమణిర్ఘృతకమ్బలః ।
ఘణ్టాదినాదరుచిరో ఘృణీ లజ్జావివర్జితః ॥ ౮౭ ॥

ఘృణిమన్త్రజపప్రీతో ఘృతయోనిర్ఘృతప్రియః ।
ఘర్ఘరో ఘోరనాదశ్చాఘోరశాస్త్రప్రవర్తకః ॥ ౮౮ ॥

ఘనాఘనో ఘోషయుక్తో ఘేటకో ఘేటకేశ్వరః ।
ఘనో ఘనరుచిః ఘ్రిం ఘ్రాం ఘ్రాం ఘ్రిం మన్త్రస్వరూపధృత్ ॥ ౮౯ ॥

ఘనశ్యామో ఘనతరో ఘటోత్కచో ఘటాత్మజః ।
ఘఙ్ఘాదో ఘుర్ఘురో ఘూకో ఘకారాయ నమో నమః ॥ ౯౦ ॥

ఙకారాఖ్యో ఙకారేశో ఙకారాయ నమో నమః ।
ఙకారబీజనిలయో ఙాం ఙిం మన్త్రస్వరూపధృత్ ॥ ౯౧ ॥

చతుష్షష్టికలాదాయీ చతురశ్చఞ్చలశ్చలః ।
చక్రీ చక్రశ్చక్రధరః శ్రీబీజజపతత్పరః ॥ ౯౨ ॥

చణ్డశ్చణ్డేశ్వరశ్చారుః చక్రపాణిశ్చరాచరః ।
చరాచరమయశ్చిన్తామణిశ్చిన్తితసారథిః ॥ ౯౩ ॥

చణ్డరశ్మిశ్చన్ద్రమౌలిశ్చణ్డీహృదయనన్దనః ।
చక్రాఙ్కితశ్చణ్డదీప్తిప్రియశ్చూడాలశేఖరః ॥ ౯౪ ॥

చణ్డశ్చణ్డాలదమనః చిన్తితశ్చిన్తితార్థదః ।
చిత్తార్పితశ్చిత్తమాయీ చిత్రవిద్యామయశ్చ చిత్ ॥ ౯౫ ॥

చిచ్ఛక్తిశ్చేతనశ్చిన్త్యః చిదాభాసశ్చిదాత్మకః ।
ఛన్దచారీ ఛన్దగతిశ్ఛాత్రశ్ఛాత్రప్రియశ్చ ఛిత్ ॥ ౯౬ ॥

ఛేదకృచ్ఛేదనశ్ఛేదః ఛన్దః శాస్త్రవిశారదః ।
ఛన్దోమయశ్చ ఛాన్దోగ్యశ్ఛన్దసాం పతిరిత్యపి ॥ ౯౭ ॥

ఛన్దోభేదశ్ఛన్దనీయః ఛన్దశ్ఛన్దోరహస్యవిత్ ।
ఛత్రధారీ ఛత్రభృతశ్ఛత్రదశ్ఛత్రపాలకః ॥ ౯౮ ॥

ఛిన్నప్రియశ్ఛిన్నమస్తః ఛిన్నమన్త్రప్రసాదకః ।
ఛిన్నతాణ్డవసమ్భూతః ఛిన్నయోగవిశారదః ॥ ౯౯ ॥

జాబాలిపూజ్యో జన్మాద్యో జనితా జన్మనాశకః ।
జపాయుష్యప్రియకరో జపాదాడిమరాగధృత్ ॥ ౧౦౦ ॥

జమలో జైనతో జన్యో జన్మభూమిర్జనప్రియః ।
జన్మాద్యశ్చ ప్రియకరో జనితా జాజిరాగధృత్ ॥ ౧౦౧ ॥

జైనమార్గరతో జైనో జితక్రోధో జితేన్ద్రియః ।
జర్జజ్జటో జర్జభూషీ జటాఘారో జటాధరః ॥ ౧౦౨ ॥

జగద్గురుర్జగత్కారీ జామాతృవరదోఽజరః ।
జీవనో జీవనాధారో జ్యోతిఃశాస్త్రవిశారదః ॥ ౧౦౩ ॥

జ్యోతిర్జ్యోత్స్నామయో జేతా జయో జన్మకృతాదరః ।
జామిత్రో జైమినీపుత్రో జ్యోతిఃశాస్త్రప్రవర్తకః ॥ ౧౦౪ ॥

జ్యోతిర్లిఙ్గో జ్యోతీరూపో జీమూతవరదాయకః ।
జితో జేతా జన్మపుత్రో జ్యోత్స్నాజాలప్రవర్తకః ॥ ౧౦౫ ॥

జన్మాదినాశకో జీవో జీవాతుర్జీవనౌషధమ్ ।
జరాహరో జాడ్యహరో జన్మాజన్మవివర్జితః ॥ ౧౦౬ ॥

జనకో జననీనాథో జీమూతో జామ్బవప్రియః ।
జపమూర్తిర్జగన్నాథో జగత్స్థావరజఙ్గమః ॥ ౧౦౭ ॥

జారదో జారవిద్జారో జఠరాగ్నిప్రవర్తకః ।
జీర్ణో జీర్ణరతో జాతిః జాతినాథో జగన్మయః ॥ ౧౦౮ ॥

జగత్ప్రదో జగత్త్రాతా జగజ్జీవనకౌతుకః ।
జఙ్గమో జఙ్గమాకారో జటిలశ్చ జగద్గురుః ॥ ౧౦౯ ॥

ఝీరర్ఝఞ్ఝారికో ఝఞ్ఝో ఝఞ్ఝానుర్ఝరులన్దకృత్ ।
ఝకారబీజనిలయో ఝూం ఝూం ఝూం మన్త్రరూపధృత్ ॥ ౧౧౦
జ్ఞానేశ్వరో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానమార్గపరాయణః ।
జ్ఞానకాణ్డీ జ్ఞేయకాణ్డీ జ్ఞేయాజ్ఞేయవివర్జితః ॥ ౧౧౧ ॥

టఙ్కాస్త్రధారీ టఙ్కారః టీకాటిప్పణకారకః ।
టాం టీం టూం జపసన్తుష్టో టిట్టిభష్టిట్టిభాననః ॥ ౧౧౨ ॥

టిట్టిభాననసహితః టకారాక్షరభూషితః ।
టఙ్కారకార్యష్టసిద్ధిరష్టమూర్త్యష్టకష్టహా ॥ ౧౧౩ ॥ ॥

ఠాఙ్కురష్ఠకురుష్ఠష్ఠః ఠం ఠే బీజపరాయణః ।
ఠాం ఠీం ఠూం జపయోగాఢ్యో డామరో డాకినీప్రియః ॥ ౧౧౪ ॥

డాకినీనాయకో డాడిః డూం డూం శబ్దపరాయణః ।
డకారాత్మా డామరశ్చ డామరీశక్తిరఞ్జితః ॥ ౧౧౫ ॥

డాకారో డాఙ్కరో డాం డిం డిణ్డివాదనతత్పరః ।
డకారాఢ్యో డఙ్కహీనో డామరీవాదనప్రియః ॥ ౧౧౬ ॥

ఢాఙ్కృతిఢాం పతిః ఢాం ఢీం ఢూం ఢైం ఢౌం శబ్దతత్పరః ।
ఢోఢిభూషణ భూషాఢ్యో ఢీం ఢీం పాలో ఢపారజః ॥ ౧౧౭ ॥

ణకారకుణ్డలో ణాడీవర్గప్రాణో ణణాద్రిభూః ।
ణకారపఞ్జరీశాయ ణాం ణిం ణూం ణం ప్రవర్తకః ॥ ౧౧౮ ॥

తరుశస్తరుమధ్యస్థః తర్వన్తస్తరుమధ్యగః ।
తారకస్తారతమ్యశ్చ తారనాథః సనాతనః ॥ ౧౧౯ ॥

తరుణస్తామ్రచూడశ్చ తమిస్రానాయకస్తమీ ।
తోతస్త్రిపథగస్తీవ్రస్తీవ్రవేగస్త్రిశబ్దకృత్ ॥ ౧౨౦ ॥

తారిమతస్తాలధరః తపఃశీలస్త్రపాకరః ।
తన్త్రమార్గరతస్తన్త్రస్తాన్త్రికస్తాన్త్రికోత్తమః ॥ ౧౨౧ ॥

తుషారాచలమధ్యస్థః తుషారవరభూషితః ।
తురస్తుమ్బీఫలప్రాణస్తులజాపురనాయకః ॥ ౧౨౨
తీవ్రయష్టికరస్తీవ్రస్తుణ్డదుర్గసమాజగః ।
త్రివర్గయజ్ఞకృత్త్రయీ త్ర్యమ్బకస్త్రిపురాన్తకః ॥ ౧౨౩ ॥

త్రిపురాన్తకసంహారస్త్రిధామా స్త్రీతృతీయకః ।
త్రిలోకముద్రికాభూషః త్రిపఞ్చన్యాససంయుతః ॥ ౧౨౪ ॥

త్రిసుగన్ధిస్త్రిమూర్తిర్స్త్రిగుణస్త్రిగుణసారథిః ।
త్రయీమయశ్చ త్రిగుణః త్రిపాదశ్చ త్రిహస్తకః ॥ ౧౨౫ ॥

తన్త్రరూపస్త్రికోణేశస్త్రికాలజ్ఞస్త్రయీమయః ।
త్రిసన్ధ్యశ్చ త్రికాలశ్చ తామ్రపర్ణీజలప్రియః ॥ ౧౨౬ ॥

తోమరస్తుములః స్థూలః స్థూలపురుషరూపధృత్ ।
తత్తన్త్రీ తన్త్రతన్త్రీ తృతీయస్తరుశేఖరః ॥ ౧౨౭ ॥

తరుణేన్దుశిఖస్తాలస్తీర్థస్నాతస్త్రిశేఖరః ।
త్రిజోఽజేశస్త్రిస్వరూపస్త్రిత్రిశబ్దపరాయణః ॥ ౧౨౮ ॥

తారనాయకభూషశ్చ తరువాదనచఞ్చలః ।
తిష్కస్త్రిరాశికస్త్ర్యక్షః తరుణస్తాటవాహనః ॥ ౧౨౯ ॥

తృతీయస్తారకః స్తమ్భః స్తమ్భమధ్యగతః స్థిరః ।
తత్త్వరూపస్తలస్తాలస్తాన్త్రికస్తన్త్రభూషణః ॥ ౧౩౦ ॥

తథ్యస్తుతిమయః స్థూలః స్థూలబుద్ధిస్త్రపాకరః ।
తుష్టః స్తుతిమయః స్తోతా స్తోత్రప్రీతః స్తుతీడితః ॥ ౧౩౧ ॥

త్రిరాశిశ్చ త్రిబన్ధుశ్చ త్రిప్రస్తారస్త్రిధాగతిః ।
త్రికాలేశస్త్రికాలజ్ఞః త్రిజన్మా చ త్రిమేఖలః ॥ ౧౩౨ ॥

త్రిదోషశ్చ త్రివర్గశ్చ త్రైరాశికఫలప్రదః ।
తన్త్రసిద్ధస్తన్త్రరతస్తన్త్రస్తన్త్రఫలప్రదః ॥ ౧౩౩ ॥

త్రిపురారిస్త్రిమధురస్త్రిశక్తిస్త్రికతత్త్వధృత్ ।
తీర్థప్రీతస్తీర్థరతస్తీర్థోదానపరాయణః ॥ ౧౩౪ ॥

త్రయక్లేశః తన్త్రణేశః తీర్థశ్రాద్ధఫలప్రదః ।
తీర్థభూమిరతస్తీర్థస్తిత్తిడీఫలభోజనః ॥ ౧౩౫ ॥

తిత్తిడీఫలభూషాఢ్యః తామ్రనేత్రవిభూషితః ।
తక్షః స్తోత్రపాఠప్రీతః స్తోత్రమయః స్తుతిప్రియః ॥ ౧౩౬ ॥

స్తవరాజజపప్రాణః స్తవరాజజపప్రియః ।
తైలస్తిలమనాస్తైలపక్వాన్నప్రీతమానసః ॥ ౧౩౭ ॥

తైలాభిషేకసన్తుష్టః తైలచర్వణతత్పరః ।
తైలాహారప్రియః ప్రాణః తిలమోదకతోషణః ॥ ౧౩౮ ॥

తిలపిష్టాన్నభోజీ చ తిలపర్వతరూపధృత్ ।
థకార కూటనిలయః థైరిః థైః శబ్దతత్పరః ॥ ౧౩౯ ॥

థిమాథిమాథిమారూపః థై థై థై నాట్యనాయకః ।
స్థాణురూపో మహేశాని ప్రోక్తనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

గోప్యాద్గోప్యం మహేశాని సారాత్సారతరం పరమ్ ।
జ్ఞానకైవల్యనామాఖ్యం నామసాహస్రకం శివే ॥ ౧౪౧ ॥

యః పఠేత్ప్రయతో భూత్వా భస్మభూషితవిగ్రహః ।
రుద్రాక్షమూలాభరణో భక్తిమాన్ జపతత్పరః ॥ ౧౪౨ ॥

సహస్రనామ ప్రపఠేత్ జ్ఞానకైవల్యకాభిధమ్ ।
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సాక్షాత్కారం చ విన్దతి ॥ ౧౪౩ ॥

తత్త్వముద్రాం వామకరే కృత్వా నామసహస్రకమ్ ।
ప్రపఠేత్పఞ్చసాహస్రం పురశ్చరణముచ్యతే ॥ ౧౪౪ ॥

శివనామ్నా జాతభావో వాఙ్మనః కాయకర్మభిః ।
శివోఽహమితి వై ధ్యాయన్నామసాహస్రకం పఠేత్ ॥ ౧౪౫ ॥

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం అభీష్టం లభతే తథా ॥ ౧౪౬ ॥

॥ ఇతి చిదమ్బరనటనతన్త్రతః శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 1:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top