Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥
(ಚಿದಮ್ಬರನಟನತನ್ತ್ರತಃ)
(ದಕಾರಾದಿಥಕಾರಾನ್ತಮ್ )
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಗುರುರಾಟ್ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ । ನಮಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಾಮಪರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಲುರ್ದೀನವಲ್ಲಭಃ ।
ದೀನಾರ್ತಿಹಾ ದೀನನಾಥೋ ದೀನಬನ್ಧುರ್ದಯಾಪರಃ ॥ 1 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೋಽದೀನೋ ದೀರ್ಘೋ ದಾನವನಾಶನಃ ।
ದನುಜಾರಿರ್ದುಃಖಹನ್ತಾ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೂದನಃ ॥ 2 ॥

ದೀನಾರ್ತಿಹರಣೋ ದಾನ್ತೋ ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ದಿವ್ಯಲೋಚನಃ ।
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನೋ ದುರ್ಗೇಶಃ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾವರದಾಯಕಃ ॥ 3 ॥

ದರಿಸಂಸ್ಥೋ ದಾನರೂಪೋ ದಾನಸನ್ಮಾನತೋಷಿತಃ ।
ದೀನೋ ದಾಡಿಮಪುಷ್ಪಾಢ್ಯೋ ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಭೂಷಿತಃ ॥ 4 ॥

ದೈನ್ಯಹೃದ್ದುರಿತಘ್ನಶ್ಚ ದಿಶಾವಾಸೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ದಿಕ್ಪತಿರ್ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ ಚ ದರದಮ್ಬುದಲೋಚನಃ ॥ 5 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಡವಾನಲಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾವರದೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 6 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯೋ ದೀರ್ಘೋ ದೀರ್ಘಿಕಾಜನಮಧ್ಯಗಃ ।
ಧರ್ಮೋ ಧನಪ್ರದೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧೀಮಾನ್ಧೈರ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 7 ॥

ಧರಣೀಧಾರಕೋ ಧಾತಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧುರನ್ಧರಃ ।
ಧೀಧಾರಕೋ ಧಿಂಡಿಮಕೋ ನಗ್ನೋ ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ॥ 8 ॥

ನರನಾಥಪ್ರಿಯೋ ನಾಥೋ ನದೀಪುಲಿನಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ನಮೋ ನಾನ್ದೀಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಿಯೋ ನರಃ ॥ 9 ॥

ನಟಾಚಾರ್ಯೋ ನಟವರೋ ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಃ ।
ನದೀಪ್ರಿಯೋ ನೀತಿಧರೋ ನಾನಾಮನ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 10 ॥

ನಾರದೋ ನಾಮರಹಿತೋ ನೌಕಾರೂಢೋ ನಟಪ್ರಿಯಃ ।
ಪರಮಃ ಪರಮಾದಶ್ಚ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಣಃ ॥ 11 ॥

ಪತಿಃ ಪಾತಿತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಪರಮೇಶಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪದ್ಯಗದ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 12 ॥

ಪದ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪದ್ಯಹಸ್ತಃ ಪರಮಾರ್ಥಪರಾಯಣಃ ।
ಪ್ರೀತಃ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಾಗಮಸೂಚಕಃ ॥ 13 ॥

ಪುರಾಣವೇತ್ತಾ ಪಾಪಘ್ನಃ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪರಾರ್ಥವಿತ್ ।
ಪದ್ಮಾವತೀಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪರಃ ಪರರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 14 ॥

ಪಾರ್ವತೀರಮಣಃ ಪೀನಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಃ ಪಾಶೀ ಪಾಶುಪತಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥

ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನಪ್ರೀತಃ ಪುತ್ರದಃ ಪುತ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಫಣಿನಾದಃ ಫೈಂಕೃತಿಶ್ಚ ಫಟ್ಕಾರಿಃ ಫ್ರೇಂ ಪರಾಯಣಃ ॥ 16 ॥

ಫ್ರೀಂ ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟ ಫ್ರೀಂಕಾರಃ ಫಣಿಭೂಷಿತಃ ।
ಫಣಿವಿದ್ಯಾಮಯಃ ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ॥ 17 ॥

ಫಡಸ್ರಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಬಲಿಭುಗ್ ಬಾಣಭೂಷಿತಃ ।
ಬಾಣಪೂಜಾರತೋ ಬ್ಲೂಂ ಬ್ಲೂಂ ಬ್ಲೂಂ ಬೀಜನಿರತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 18 ॥

ಭವಾರ್ಣವೋ ಬಾಲಮತಿಃ ಬಾಲೇಶೋ ಬಾಲಭಾವಧೃತ್ ।
ಬಾಲಪ್ರಿಯೋ ಬಾಲಗತಿಃ ಬಲಿವರದಪ್ರಿಯೋ ಬಲೀ ॥ 19 ॥

ಬಾಲಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಃ ॥ 20 ॥

ಭವಾನೀ ಭೂಪತಿರ್ಭದ್ರೋ ಭದ್ರದೋ ಭದ್ರವಾಹನಃ ।
ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭೂತಪತಿಃ ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣ ॥ 21 ॥

ಭದ್ರಂಕರೋ ಭೀಮಗರ್ಭೋ ಭೀಮಸಂಗಮಲೋಲುಪಃ ।
ಭೀಮೋ ಭಯಾನಕೋ ಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾನ್ತೋ ಭರಕಾಸುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 22 ॥

ಭಸ್ಮಭೂಷೋ ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥೋ ಭೈಕ್ಷಕರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಭಾನುಭೂಷೋ ಭಾನುರೂಪೋ ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದೋ ಭವಃ ॥ 23 ॥

ಭಗೇದವೋ ಭರ್ಗವಾಸೋ ಭರ್ಗಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ।
ಭಾವವ್ರತೋ ಭಾವರತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 24 ॥

ಭರ್ಗೋ ಭಾವಾನನ್ತಯುಕ್ತೋ ಭಾಂ ಭಿಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ।
ಭ್ರಾಂ ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭಟ್ಟಾರೋ ಭದ್ರವಾಹನಃ ॥ 25 ॥

ಭಟ್ಟಾರಕೋ ಭೀಮಭೀಮೋ ಭೀಮಚಂಡಪತಿರ್ಭವಃ ।
ಭವಾನೀಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭವಾನೀಪೂಜನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 26 ॥

ಭ್ರಮರೋ ಭ್ರಾಮರೀಯುಕ್ತೋ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹೇಶೋ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಃ ॥ 27 ॥

ಮಧುಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧ್ವೀ ಮಾನಪೂಜಪರಾಯಣಃ ।
ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯೋ ಮೀನೋ ಮೀನಾಕ್ಷೀನಾಯಕೋ ಮಹಾನ್ ॥ 28 ॥

ಮಾರದೃಶೋ ಮದನಘ್ನೋ ಮಾನನೀಯೋ ಮಹೋಕ್ಷಗಃ ।
ಮಾಧವೋ ಮಾನರಹಿತೋ ಮ್ರಾಮ್ಬೀಜಜಪತೋಷಿತಃ ॥ 29 ॥

ಮಧುಪಾನರತೋ ಮಾನೀ ಮಹಾರ್ಹೋ ಮೋಹನಾಸ್ರವಿತ್ ।
ಮಹಾತಾಂಡವಕೃನ್ಮನ್ತ್ರೋ ಮಧುಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ॥ 30 ॥

ಮೂರ್ತಿರ್ಮುದ್ರಾಪ್ರಿಯೋ ಮಿತ್ರೋ ಮಿತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ।
ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಮಧುಮತೀನಾಥೋ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯೋ ಮೃಡಃ ॥ 31 ॥

ಯಾದೋನಿಧಿರ್ಯದುಪತಿಃ ಯತಿರ್ಯಜ್ಞಪರಾಯಣಃ ।
ಯಜ್ವಾ ಯಾಗಪ್ರಿಯೋ ಯಾಜೀ ಯಾಯೀಭಾವಪ್ರಿಯೋ ಯಮಃ ॥ 32 ॥

ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತೋ ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಯತಿಸಾಧ್ಯೋ ಯಷ್ಟಿಧರೋ ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯೋ ಯಜಃ ॥ 33 ॥

ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯೋ ಯಾಯೀ ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಃ ।
ಯಮಪೀಡಾಹರೋ ಯುಕ್ತಿರ್ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಲಯಃ ॥ 34 ॥

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಯೋನಿಃ ಯೋನಿದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಯಾಮಿನೀನಾಥೋ ಯೂಷೀ ಚ ಯಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 35 ॥

ಯಕ್ಷೋ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯೋ ಯಾಮ್ಯೋ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ।
ರಾತ್ರಿಂಚರೋ ರಾತ್ರಿಚರೋ ರಾಮೇಶೋ ರಾಮಪೂಜಿತಃ ॥ 36 ॥

ರಾಮಪೂಜ್ಯೋ ರಾಮನಾಥೋ ರತ್ನದೋ ರತ್ನಹಾರಕಃ ।
ರಾಜ್ಯದೋ ರಾಮವರದೋ ರಂಜಕೋ ರತಿಮಾರ್ಗಕೃತ್ ॥ 37 ॥

ರಮಣೀಯೋ ರಘುನಾಥೋ ರಘುವಂಶಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರಿಯೋ ರಾಜಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಸಃ ॥ 38 ॥

ರತ್ನಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ।
ರತ್ನಾಕರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಲಕ್ಷಣಃ ॥ 39 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪ್ರಿಯೋ ಲಾಲೀ ಲಮ್ಬಿಕಾಯೋಗಮಾರ್ಗಧೃತ್ ।
ಲಬ್ಧಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಬ್ಧಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭ್ಯೋ ಲಾಕ್ಷಾರುಣೇಕ್ಷಣಃ ॥ 40 ॥

ಲೋಲಾಕ್ಷೀನಾಯಕೋ ಲೋಭೀ ಲೋಕನಾಥೋ ಲತಾಮಯಃ ।
ಲತಾಪೂಜಾಪರೋ ಲೀಲೋ ಲಕ್ಷಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಃ ॥ 41 ॥

ಲಮ್ಬಿಕಾಮಾರ್ಗನಿರತೋ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಕಃ ।
ವಾಣೀಪ್ರಿಯೋ ವಾಮಮಾರ್ಗೋ ವಾದೀ ವಾದಪರಾಯಣಃ ॥ 42 ॥

ವೀರಮಾರ್ಗರತೋ ವೀರೋ ವೀರಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಃ ।
ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಮೋ ವಾಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 43 ॥

ವಾಮದೇವೋ ವಾಗಧೀಶೋ ವೀಣಾಢ್ಯೋ ವೇಣುತತ್ಪರಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ವೀರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 44 ॥

ವರ್ಗೋ ವರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ವಾಯುಃ ವಾಯುವೇಗಪರಾಯಣಃ ।
ವಾರ್ತಜ್ಞಶ್ಚ ವಶೀಕಾರೀ ವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ವಾಮಹರ್ಷಕಃ ॥ 45 ॥

ವಾಸಿಷ್ಠೋ ವಾಕ್ಪತಿರ್ವೇದ್ಯೋ ವಾಮನೋ ವಸುದೋ ವಿರಾಟ್ ।
ವಾರಾಹೀಪಾಲಕೋ ವಶ್ಯೋ ವನವಾಸೀ ವನಪ್ರಿಯಃ ॥ 46 ॥

ವನಪತಿರ್ವಾರಿಧಾರೀ ವೀರೋ ವಾರಾಂಗನಾಪ್ರಿಯಃ ।
ವನದುರ್ಗಾಪತಿರ್ವನ್ಯಃ ಶಕ್ತಿಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ॥ 47 ॥

ಶಶಾಂಕಮೌಲಿಃ ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಃ ।
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸಂಶಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 48 ॥

ಶಚೀಪತಿಃ ಶಕ್ರಪೂಜ್ಯಃ ಶರಸ್ಥಃ ಶಾಪವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಾಪಾನುಗ್ರಾಹಕಃ ಶಂಖಪ್ರಿಯಃ ಶತ್ರುನಿಷೂದನಃ ॥ 49 ॥

ಶರೀರಯೋಗೀ ಶಾನ್ತಾರಿಃ ಶಕ್ತಾ ಶ್ರಮಗತಃ ಶುಭಃ ।
ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಃ ಶುಕ್ರಭೋಗೀ ಶುಕ್ರಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ॥ 50 ॥

ಶಾರದಾನಾಯಕಃ ಶೌರಿಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮನಾಃ ಷಢಃ ।
ಷಂಡಃ ಷಡಂಗಃ ಷಟ್ಕಶ್ಚ ಷಡಧ್ವಂಯಾಗತತ್ಪರಃ ॥ 51 ॥

ಷಡಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಜ್ಞಃ ಷಷ್ಠೀಜಪಪರಾಯಣಃ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಃ ಷಷ್ಠೀನಾದಷಡ್ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಃ ॥ 52 ॥

ಷಷ್ಠೀದೋಷಹರಃ ಷಟ್ಕಃ ಷಟ್ಶಾಸ್ರಾರ್ಥರಹಸ್ಯವಿತ್ ।
ಷಡ್ಭೂಮಿ ಹಿತಃ ಷಡ್ವರ್ಗಃ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 53 ॥

ಷಡ್ಗುಣಃ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರೀತಃ ಷಷ್ಠಿಪಾಲಃ ಷಡಾತ್ಮಕಃ ।
ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸಮಾಜಸ್ಥಃ ಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಃ ॥ 54 ॥

ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಯಃ ಸಿನ್ಧುಃ ಸುನ್ದರಃ ಸುರಸುನ್ದರಃ ।
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಪತಿಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಸಮಃ ಸುರಃ ॥ 55 ॥

ಸುಭಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸೌಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸಹಜಾನನ್ದಜಃ ಸಾಮ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 56 ॥

ಸಮಿದ್ಧೋಮಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಸುರದೇವಃ ಸುದೇವಶ್ಚ ಸನ್ಮಾರ್ಗಃ ಸಿದ್ಧದರ್ಶನಃ ॥ 57 ॥

ಸರ್ವವಿತ್ಸಾಧುವಿತ್ಸಾಧುಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವವೇದ್ಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗಸೂಚಕೋಽರ್ಥವಿತ್ ॥ 58 ॥

ಹಾರೀ ಹರಿರ್ಹರೋ ಹೃದ್ಯೋ ಹರೋ ಹರ್ಷಪ್ರದೋ ಹರಿಃ ।
ಹರಯೋಗೀ ಹೇಹರತೋ ಹರಿವಾಹೋ ಹರಿಧ್ವಜಃ ॥ 59 ॥

ಹ್ರಾದಿಮಾರ್ಗರತೋ ಹ್ರೀಂ ಚ ಹಾರೀತವರದಾಯಕಃ ।
ಹಾರೀತವರದೋ ಹೀನೋ ಹಿತಕೃದ್ಧುಂಕೃತಿರ್ಹವಿಃ ॥ 60 ॥

ಹವಿಷ್ಯಭುಗ್ ಹವಿಷ್ಯಾಶೀ ಹರಿದ್ವರ್ಣೋ ಹರಾತ್ಮಕಃ ।
ಹೈಹಯೇಶೋ ಹ್ರೀಂಕೃತಿಶ್ಚ ಹರಿಮಾನಸತೋಷಣಃ ॥ 61 ॥

ಹ್ರಾಂಂಕಾರಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಚಿಹ್ನಿತಃ ।
ಹಿತಕಾರೀ ಹರಿಣದೃಕ್ ಹಲಿತೋ ಹರನಾಯಕಃ ॥ 62 ॥

ಹಾರಪ್ರಿಯೋ ಹಾರರತೋ ಹಾಹಾಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ।
ಳಕಾರ ವರ್ಣಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಳಕಾರೇಶೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 63 ॥

ಳಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಳಾಂಳಿಂ ಮನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಾಮ್ಯಃ ಕ್ಷಮಾಭೃತ್ಕ್ಷಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 64 ॥

ಕ್ಷಾಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಃ ಕ್ಷೋಭಹೃತ್ ಕ್ಷೋಭವರ್ಜಿತಃ ।
ಕ್ಷೋಭಹಾರೀ ಕ್ಷೋಭಕಾರೀ ಕ್ಷ್ರೀಂ ಬೀಜ ಕ್ಷ್ರಾಂ ಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 65 ॥

ಕ್ಷ್ರಾಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಃ ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಕ್ಷೋಣೀರಥಃ ಪ್ರಿಯಕರಃ ಕ್ಷಮಾಪಾಲಃ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ 66 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಷಯಂಕರಃ ।
ಕ್ಷಾಮೋದರಃ ಕ್ಷಾಮಗಾತ್ರಃ ಕ್ಷಾಮರೂಪಃ ಕ್ಷಯೋದರಃ ॥ 67 ॥

ಅದ್ಭುತೋಽನನ್ತವರದಃ ಅನಸೂಯುಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಅತ್ರಿಪುತ್ರೋಽಗ್ನಿಗರ್ಭಶ್ಚ ಅಭೂತೋಽನನ್ತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 68 ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಃ ಅಣಿಮಾದಿ ಗುಣಾಕರಃ ।
ಅಕ್ಷರೋಽಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಃ ಅರ್ಹೋಽನರ್ಹಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 69 ॥

ಆದಿತ್ಯಶ್ಚಾಗುಣಶ್ಚಾತ್ಮಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ಆದ್ಯಶ್ಚಾಮ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚಾಮ್ರ ಆಮ್ರಪುಷ್ಪವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 70 ॥

ಆಮ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣಃ ಆರ್ಷ ಆಮ್ರಾತಕೇಶ್ವರಃ ।
ಇಂಗಿತಜ್ಞಶ್ಚ ಇಷ್ಟಜ್ಞ ಇಷ್ಟಭದ್ರ ಇಷ್ಟಪ್ರದಸ್ತಥಾ ॥ 71 ॥

ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಪ್ರಿಯಶ್ಚೇಷ್ಟ ಈಶ ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಃ ।
ಈಂಕಾರಶ್ಚೇಶ್ವರಾಧೀನಃ ಈಶತಟಿದಿನ್ದ್ರವಾಚಕಃ ॥ 72 ॥

ಉಕ್ಷಿರೂಕಾರಗರ್ಭಶ್ಚ ಊಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಊಹ್ಯ ಊಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಊಷ್ಮಾ ಊಷ್ಮಮಣಿಸ್ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಋದ್ಧಿಕಾರೀ ಋದ್ಧಿರೂಪೀ ಋದ್ಧಿಪ್ರಾವರ್ತಕೇಶ್ವರಃ ।
ೠಕಾರವರ್ಣಭೂಷಾಢ್ಯಃ ೠಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 74 ॥

ಌಕಾರಗರ್ಭೋ ೡಕಾರ ೡಂ ೡಂಕಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಏಕಾರಗರ್ಭಶ್ಚೈಕಾರಃ ಏಕಶ್ಚೈಕಪ್ರವಾಚಕಃ ॥ 75 ॥

ಏಕಂಕಾರಿಶ್ಚೈಕಕರ ಏಕಪ್ರಿಯತರಾಯ ತೇ ।
ಏಕವೀರ ಏಕಪತಿಃ ಏಂ ಐಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ॥ 76 ॥

ಐನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚೈಕ್ಯಕಾರೀ ಐಂ ಬೀಜಜಪತತ್ಪರಃ ।
ಓಂಕಾರಶ್ಚೋಂಕಾರಬೀಜಃ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 77 ॥

ಓಂಕಾರಪೀಠನಿಲಯಃ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ।
ಅಂಕಿತೋತ್ತಮವರ್ಣಶ್ಚ ಅಂಕಿತಜ್ಞಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 78 ॥

ಕಲಂಕಹರಃ ಕಂಕಾಲಃ ಕ್ರೂರಃ ಕುಕ್ಕುಟವಾಹನಃ ।
ಕಾಮಿನೀವಲ್ಲಭಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಃ ಕಮನೀಯಕಃ ॥ 79 ॥

ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕೀರ್ತಿನಾಥಃ ಕಾಮೇಶೀಹೃದಯಂಗಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 80 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಲೀಪತಿಃ ಕಾಲಿ ಕೃಶಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಲಃ ।
ಕೇಶವಃ ಕೇವಲಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಲೀಶೋ ( ಶ) ವರದಾಯಕಃ ॥ 81 ॥

ಕಾಲಿಕಾಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಃ ಕಾಲಃ ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಪಾಣಿಃ ಖತಿತಃ ಖರಶೂಲಃ ಖರಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 82 ॥

ಖೇಲನಃ ಖೇಟಕಃ ಖಡ್ಗಃ ಖಡ್ಗನಾಥಃ ಖಗೇಶ್ವರಃ ।
ಖೇಚರಃ ಖೇಚರನಾಥೋ ಗಣನಾಥಸಹೋದರಃ ॥ 83 ॥

ಗಾಢೋ ಗಹನಗಮ್ಭೀರೋ ಗೋಪಾಲೋ ಗೂರ್ಜರೋ ಗುರುಃ ।
ಗಣೇಶೋ ಗಾಯಕೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಗುಣೀ ॥ 84 ॥

ಗೋಮನ್ತೋ ಗಾರುಡೋ ಗೌರೋ ಗೌರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋ ಗುಹಃ ।
ಗೀರರ್ಗರ್ಯೋ ಗೋಪನೀಯೋ ಗೋಮಯೋ ಗೋಚರೋ ಗುಣಃ ॥ 85 ॥

ಹೇರಮ್ಬಾಯುಷ್ಯರುಚಿರೋ ಗಾಣಾಪತ್ಯಾಗಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಘಂಟಾಕರ್ಣೋ ಘರ್ಮರಶ್ಮಿರ್ಘೃಣಿರ್ಘಂಟಾಪ್ರಿಯೋ ಘಟಃ ॥ 86 ॥

ಘಟಸರ್ಪೋ ಘೂರ್ಣಿತಶ್ಚ ಘೃಮಣಿರ್ಘೃತಕಮ್ಬಲಃ ।
ಘಂಟಾದಿನಾದರುಚಿರೋ ಘೃಣೀ ಲಜ್ಜಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 87 ॥

ಘೃಣಿಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರೀತೋ ಘೃತಯೋನಿರ್ಘೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ಘರ್ಘರೋ ಘೋರನಾದಶ್ಚಾಘೋರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 88 ॥

ಘನಾಘನೋ ಘೋಷಯುಕ್ತೋ ಘೇಟಕೋ ಘೇಟಕೇಶ್ವರಃ ।
ಘನೋ ಘನರುಚಿಃ ಘ್ರಿಂ ಘ್ರಾಂ ಘ್ರಾಂ ಘ್ರಿಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 89 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮೋ ಘನತರೋ ಘಟೋತ್ಕಚೋ ಘಟಾತ್ಮಜಃ ।
ಘಂಘಾದೋ ಘುರ್ಘುರೋ ಘೂಕೋ ಘಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಙಕಾರಾಖ್ಯೋ ಙಕಾರೇಶೋ ಙಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಙಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಙಾಂ ಙಿಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 91 ॥

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾದಾಯೀ ಚತುರಶ್ಚಂಚಲಶ್ಚಲಃ ।
ಚಕ್ರೀ ಚಕ್ರಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಶ್ರೀಬೀಜಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 92 ॥

ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಶ್ಚಾರುಃ ಚಕ್ರಪಾಣಿಶ್ಚರಾಚರಃ ।
ಚರಾಚರಮಯಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶ್ಚಿನ್ತಿತಸಾರಥಿಃ ॥ 93 ॥

ಚಂಡರಶ್ಮಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಶ್ಚಂಡೀಹೃದಯನನ್ದನಃ ।
ಚಕ್ರಾಂಕಿತಶ್ಚಂಡದೀಪ್ತಿಪ್ರಿಯಶ್ಚೂಡಾಲಶೇಖರಃ ॥ 94 ॥

ಚಂಡಶ್ಚಂಡಾಲದಮನಃ ಚಿನ್ತಿತಶ್ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದಃ ।
ಚಿತ್ತಾರ್ಪಿತಶ್ಚಿತ್ತಮಾಯೀ ಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾಮಯಶ್ಚ ಚಿತ್ ॥ 95 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಶ್ಚಿನ್ತ್ಯಃ ಚಿದಾಭಾಸಶ್ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ।
ಛನ್ದಚಾರೀ ಛನ್ದಗತಿಶ್ಛಾತ್ರಶ್ಛಾತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಛಿತ್ ॥ 96 ॥

ಛೇದಕೃಚ್ಛೇದನಶ್ಛೇದಃ ಛನ್ದಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ಛನ್ದೋಮಯಶ್ಚ ಛಾನ್ದೋಗ್ಯಶ್ಛನ್ದಸಾಂ ಪತಿರಿತ್ಯಪಿ ॥ 97 ॥

ಛನ್ದೋಭೇದಶ್ಛನ್ದನೀಯಃ ಛನ್ದಶ್ಛನ್ದೋರಹಸ್ಯವಿತ್ ।
ಛತ್ರಧಾರೀ ಛತ್ರಭೃತಶ್ಛತ್ರದಶ್ಛತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 98 ॥

ಛಿನ್ನಪ್ರಿಯಶ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಃ ಛಿನ್ನಮನ್ತ್ರಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ಛಿನ್ನತಾಂಡವಸಮ್ಭೂತಃ ಛಿನ್ನಯೋಗವಿಶಾರದಃ ॥ 99 ॥

ಜಾಬಾಲಿಪೂಜ್ಯೋ ಜನ್ಮಾದ್ಯೋ ಜನಿತಾ ಜನ್ಮನಾಶಕಃ ।
ಜಪಾಯುಷ್ಯಪ್ರಿಯಕರೋ ಜಪಾದಾಡಿಮರಾಗಧೃತ್ ॥ 100 ॥

ಜಮಲೋ ಜೈನತೋ ಜನ್ಯೋ ಜನ್ಮಭೂಮಿರ್ಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಜನ್ಮಾದ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಿಯಕರೋ ಜನಿತಾ ಜಾಜಿರಾಗಧೃತ್ ॥ 101 ॥

ಜೈನಮಾರ್ಗರತೋ ಜೈನೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಜರ್ಜಜ್ಜಟೋ ಜರ್ಜಭೂಷೀ ಜಟಾಘಾರೋ ಜಟಾಧರಃ ॥ 102 ॥

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗತ್ಕಾರೀ ಜಾಮಾತೃವರದೋಽಜರಃ ।
ಜೀವನೋ ಜೀವನಾಧಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 103 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಯೋ ಜೇತಾ ಜಯೋ ಜನ್ಮಕೃತಾದರಃ ।
ಜಾಮಿತ್ರೋ ಜೈಮಿನೀಪುತ್ರೋ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 104 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೋ ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ಜೀಮೂತವರದಾಯಕಃ ।
ಜಿತೋ ಜೇತಾ ಜನ್ಮಪುತ್ರೋ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 105 ॥

ಜನ್ಮಾದಿನಾಶಕೋ ಜೀವೋ ಜೀವಾತುರ್ಜೀವನೌಷಧಮ್ ।
ಜರಾಹರೋ ಜಾಡ್ಯಹರೋ ಜನ್ಮಾಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 106 ॥

ಜನಕೋ ಜನನೀನಾಥೋ ಜೀಮೂತೋ ಜಾಮ್ಬವಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಪಮೂರ್ತಿರ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಃ ॥ 107 ॥

ಜಾರದೋ ಜಾರವಿದ್ಜಾರೋ ಜಠರಾಗ್ನಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಜೀರ್ಣೋ ಜೀರ್ಣರತೋ ಜಾತಿಃ ಜಾತಿನಾಥೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 108 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರದೋ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗಜ್ಜೀವನಕೌತುಕಃ ।
ಜಂಗಮೋ ಜಂಗಮಾಕಾರೋ ಜಟಿಲಶ್ಚ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 109 ॥

ಝೀರರ್ಝಂಝಾರಿಕೋ ಝಂಝೋ ಝಂಝಾನುರ್ಝರುಲನ್ದಕೃತ್ ।
ಝಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಝೂಂ ಝೂಂ ಝೂಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಧೃತ್ ॥ 110
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಃ ।
ಜ್ಞಾನಕಾಂಡೀ ಜ್ಞೇಯಕಾಂಡೀ ಜ್ಞೇಯಾಜ್ಞೇಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 111 ॥

ಟಂಕಾಸ್ತ್ರಧಾರೀ ಟಂಕಾರಃ ಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣಕಾರಕಃ ।
ಟಾಂ ಟೀಂ ಟೂಂ ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಟಿಟ್ಟಿಭಷ್ಟಿಟ್ಟಿಭಾನನಃ ॥ 112 ॥

ಟಿಟ್ಟಿಭಾನನಸಹಿತಃ ಟಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಃ ।
ಟಂಕಾರಕಾರ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಷ್ಟಹಾ ॥ 113 ॥ ॥

ಠಾಂಕುರಷ್ಠಕುರುಷ್ಠಷ್ಠಃ ಠಂ ಠೇ ಬೀಜಪರಾಯಣಃ ।
ಠಾಂ ಠೀಂ ಠೂಂ ಜಪಯೋಗಾಢ್ಯೋ ಡಾಮರೋ ಡಾಕಿನೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 114 ॥

ಡಾಕಿನೀನಾಯಕೋ ಡಾಡಿಃ ಡೂಂ ಡೂಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ।
ಡಕಾರಾತ್ಮಾ ಡಾಮರಶ್ಚ ಡಾಮರೀಶಕ್ತಿರಂಜಿತಃ ॥ 115 ॥

ಡಾಕಾರೋ ಡಾಂಕರೋ ಡಾಂ ಡಿಂ ಡಿಂಡಿವಾದನತತ್ಪರಃ ।
ಡಕಾರಾಢ್ಯೋ ಡಂಕಹೀನೋ ಡಾಮರೀವಾದನಪ್ರಿಯಃ ॥ 116 ॥

ಢಾಂಕೃತಿಢಾಂ ಪತಿಃ ಢಾಂ ಢೀಂ ಢೂಂ ಢೈಂ ಢೌಂ ಶಬ್ದತತ್ಪರಃ ।
ಢೋಢಿಭೂಷಣ ಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಢೀಂ ಢೀಂ ಪಾಲೋ ಢಪಾರಜಃ ॥ 117 ॥

ಣಕಾರಕುಂಡಲೋ ಣಾಡೀವರ್ಗಪ್ರಾಣೋ ಣಣಾದ್ರಿಭೂಃ ।
ಣಕಾರಪಂಜರೀಶಾಯ ಣಾಂ ಣಿಂ ಣೂಂ ಣಂ ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 118 ॥

ತರುಶಸ್ತರುಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ತರ್ವನ್ತಸ್ತರುಮಧ್ಯಗಃ ।
ತಾರಕಸ್ತಾರತಮ್ಯಶ್ಚ ತಾರನಾಥಃ ಸನಾತನಃ ॥ 119 ॥

ತರುಣಸ್ತಾಮ್ರಚೂಡಶ್ಚ ತಮಿಸ್ರಾನಾಯಕಸ್ತಮೀ ।
ತೋತಸ್ತ್ರಿಪಥಗಸ್ತೀವ್ರಸ್ತೀವ್ರವೇಗಸ್ತ್ರಿಶಬ್ದಕೃತ್ ॥ 120 ॥

ತಾರಿಮತಸ್ತಾಲಧರಃ ತಪಃಶೀಲಸ್ತ್ರಪಾಕರಃ ।
ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗರತಸ್ತನ್ತ್ರಸ್ತಾನ್ತ್ರಿಕಸ್ತಾನ್ತ್ರಿಕೋತ್ತಮಃ ॥ 121 ॥

ತುಷಾರಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ತುಷಾರವರಭೂಷಿತಃ ।
ತುರಸ್ತುಮ್ಬೀಫಲಪ್ರಾಣಸ್ತುಲಜಾಪುರನಾಯಕಃ ॥ 122
ತೀವ್ರಯಷ್ಟಿಕರಸ್ತೀವ್ರಸ್ತುಂಡದುರ್ಗಸಮಾಜಗಃ ।
ತ್ರಿವರ್ಗಯಜ್ಞಕೃತ್ತ್ರಯೀ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 123 ॥

ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಸಂಹಾರಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾ ಸ್ತ್ರೀತೃತೀಯಕಃ ।
ತ್ರಿಲೋಕಮುದ್ರಿಕಾಭೂಷಃ ತ್ರಿಪಂಚನ್ಯಾಸಸಂಯುತಃ ॥ 124 ॥

ತ್ರಿಸುಗನ್ಧಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ಸ್ತ್ರಿಗುಣಸ್ತ್ರಿಗುಣಸಾರಥಿಃ ।
ತ್ರಯೀಮಯಶ್ಚ ತ್ರಿಗುಣಃ ತ್ರಿಪಾದಶ್ಚ ತ್ರಿಹಸ್ತಕಃ ॥ 125 ॥

ತನ್ತ್ರರೂಪಸ್ತ್ರಿಕೋಣೇಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಯೀಮಯಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಶ್ಚ ತ್ರಿಕಾಲಶ್ಚ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 126 ॥

ತೋಮರಸ್ತುಮುಲಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲಪುರುಷರೂಪಧೃತ್ ।
ತತ್ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರತನ್ತ್ರೀ ತೃತೀಯಸ್ತರುಶೇಖರಃ ॥ 127 ॥

ತರುಣೇನ್ದುಶಿಖಸ್ತಾಲಸ್ತೀರ್ಥಸ್ನಾತಸ್ತ್ರಿಶೇಖರಃ ।
ತ್ರಿಜೋಽಜೇಶಸ್ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ರಿತ್ರಿಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ॥ 128 ॥

ತಾರನಾಯಕಭೂಷಶ್ಚ ತರುವಾದನಚಂಚಲಃ ।
ತಿಷ್ಕಸ್ತ್ರಿರಾಶಿಕಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷಃ ತರುಣಸ್ತಾಟವಾಹನಃ ॥ 129 ॥

ತೃತೀಯಸ್ತಾರಕಃ ಸ್ತಮ್ಭಃ ಸ್ತಮ್ಭಮಧ್ಯಗತಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ತತ್ತ್ವರೂಪಸ್ತಲಸ್ತಾಲಸ್ತಾನ್ತ್ರಿಕಸ್ತನ್ತ್ರಭೂಷಣಃ ॥ 130 ॥

ತಥ್ಯಸ್ತುತಿಮಯಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ರಪಾಕರಃ ।
ತುಷ್ಟಃ ಸ್ತುತಿಮಯಃ ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರೀತಃ ಸ್ತುತೀಡಿತಃ ॥ 131 ॥

ತ್ರಿರಾಶಿಶ್ಚ ತ್ರಿಬನ್ಧುಶ್ಚ ತ್ರಿಪ್ರಸ್ತಾರಸ್ತ್ರಿಧಾಗತಿಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲೇಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ತ್ರಿಜನ್ಮಾ ಚ ತ್ರಿಮೇಖಲಃ ॥ 132 ॥

ತ್ರಿದೋಷಶ್ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಶ್ಚ ತ್ರೈರಾಶಿಕಫಲಪ್ರದಃ ।
ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಸ್ತನ್ತ್ರರತಸ್ತನ್ತ್ರಸ್ತನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಃ ॥ 133 ॥

ತ್ರಿಪುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಮಧುರಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಕತತ್ತ್ವಧೃತ್ ।
ತೀರ್ಥಪ್ರೀತಸ್ತೀರ್ಥರತಸ್ತೀರ್ಥೋದಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 134 ॥

ತ್ರಯಕ್ಲೇಶಃ ತನ್ತ್ರಣೇಶಃ ತೀರ್ಥಶ್ರಾದ್ಧಫಲಪ್ರದಃ ।
ತೀರ್ಥಭೂಮಿರತಸ್ತೀರ್ಥಸ್ತಿತ್ತಿಡೀಫಲಭೋಜನಃ ॥ 135 ॥

ತಿತ್ತಿಡೀಫಲಭೂಷಾಢ್ಯಃ ತಾಮ್ರನೇತ್ರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ತಕ್ಷಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಪ್ರೀತಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಯಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 136 ॥

ಸ್ತವರಾಜಜಪಪ್ರಾಣಃ ಸ್ತವರಾಜಜಪಪ್ರಿಯಃ ।
ತೈಲಸ್ತಿಲಮನಾಸ್ತೈಲಪಕ್ವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 137 ॥

ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಃ ತೈಲಚರ್ವಣತತ್ಪರಃ ।
ತೈಲಾಹಾರಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣಃ ತಿಲಮೋದಕತೋಷಣಃ ॥ 138 ॥

ತಿಲಪಿಷ್ಟಾನ್ನಭೋಜೀ ಚ ತಿಲಪರ್ವತರೂಪಧೃತ್ ।
ಥಕಾರ ಕೂಟನಿಲಯಃ ಥೈರಿಃ ಥೈಃ ಶಬ್ದತತ್ಪರಃ ॥ 139 ॥

ಥಿಮಾಥಿಮಾಥಿಮಾರೂಪಃ ಥೈ ಥೈ ಥೈ ನಾಟ್ಯನಾಯಕಃ ।
ಸ್ಥಾಣುರೂಪೋ ಮಹೇಶಾನಿ ಪ್ರೋಕ್ತನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 140 ॥

ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪರಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಕೈವಲ್ಯನಾಮಾಖ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಂ ಶಿವೇ ॥ 141 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮೂಲಾಭರಣೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 142 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಜ್ಞಾನಕೈವಲ್ಯಕಾಭಿಧಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ಚ ವಿನ್ದತಿ ॥ 143 ॥

ತತ್ತ್ವಮುದ್ರಾಂ ವಾಮಕರೇ ಕೃತ್ವಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪ್ರಪಠೇತ್ಪಂಚಸಾಹಸ್ರಂ ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ ॥ 144 ॥

ಶಿವನಾಮ್ನಾ ಜಾತಭಾವೋ ವಾಙ್ಮನಃ ಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಶಿವೋಽಹಮಿತಿ ವೈ ಧ್ಯಾಯನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಂ ಪಠೇತ್ ॥ 145 ॥

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಅಭೀಷ್ಟಂ ಲಭತೇ ತಥಾ ॥ 146 ॥

॥ ಇತಿ ಚಿದಮ್ಬರನಟನತನ್ತ್ರತಃ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 1:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top