Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Malayalam

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 1 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 1 ॥
(ചിദംബരനടനതന്ത്രതഃ)
(ദകാരാദിഥകാരാന്തം )
അസ്യ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ഗുരുരാട് ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിഃ പരമാത്മാ ദേവതാ ।
ഹ്രീം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ । നമഃ കീലകം ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാവിദ്യാജ്ഞാനപ്രാപ്ത്യൈ നാമപരായണേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ ।
മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ ഇതി ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ।

ഓം ദക്ഷിണോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിര്‍ദയാലുര്‍ദീനവല്ലഭഃ ।
ദീനാര്‍തിഹാ ദീനനാഥോ ദീനബന്ധുര്‍ദയാപരഃ ॥ 1 ॥

ദാരിദ്ര്യശമനോഽദീനോ ദീര്‍ഘോ ദാനവനാശനഃ ।
ദനുജാരിര്‍ദുഃഖഹന്താ ദുഷ്ടഭൂതനിഷൂദനഃ ॥ 2 ॥

ദീനാര്‍തിഹരണോ ദാന്തോ ദീപ്തിമാന്ദിവ്യലോചനഃ ।
ദേദീപ്യമാനോ ദുര്‍ഗേശഃ ശ്രീദുര്‍ഗാവരദായകഃ ॥ 3 ॥

ദരിസംസ്ഥോ ദാനരൂപോ ദാനസന്‍മാനതോഷിതഃ ।
ദീനോ ദാഡിമപുഷ്പാഢ്യോ ദാഡിമീപുഷ്പഭൂഷിതഃ ॥ 4 ॥

ദൈന്യഹൃദ്ദുരിതഘ്നശ്ച ദിശാവാസോ ദിഗംബരഃ ।
ദിക്പതിര്‍ദീര്‍ഘസൂത്രീ ച ദരദംബുദലോചനഃ ॥ 5 ॥

ദക്ഷിണാപ്രേമസന്തുഷ്ടോ ദാരിദ്ര്യവഡവാനലഃ ।
ദക്ഷിണാവരദോ ദക്ഷോ ദക്ഷാധ്വരവിനാശകൃത് ॥ 6 ॥

ദാമോദരപ്രിയോ ദീര്‍ഘോ ദീര്‍ഘികാജനമധ്യഗഃ ।
ധര്‍മോ ധനപ്രദോ ധ്യേയോ ധീമാന്ധൈര്യവിഭൂഷിതഃ ॥ 7 ॥

ധരണീധാരകോ ധാതാ ധനാധ്യക്ഷോ ധുരന്ധരഃ ।
ധീധാരകോ ധിണ്ഡിമകോ നഗ്നോ നാരായണോ നരഃ ॥ 8 ॥

നരനാഥപ്രിയോ നാഥോ നദീപുലിനസംസ്ഥിതഃ ।
നാനാരൂപധരോ നമോ നാന്ദീശ്രാദ്ധപ്രിയോ നരഃ ॥ 9 ॥

നടാചാര്യോ നടവരോ നാരീമാനസമോഹനഃ ।
നദീപ്രിയോ നീതിധരോ നാനാമന്ത്രരഹസ്യവിത് ॥ 10 ॥

നാരദോ നാമരഹിതോ നൌകാരൂഢോ നടപ്രിയഃ ।
പരമഃ പരമാദശ്ച പരവിദ്യാവികര്‍ഷണഃ ॥ 11 ॥

പതിഃ പാതിത്യസംഹര്‍താ പരമേശഃ പുരാതനഃ ।
പുരാണപുരുഷഃ പുണ്യഃ പദ്യഗദ്യവിശാരദഃ ॥ 12 ॥

പദ്യപ്രിയഃ പദ്യഹസ്തഃ പരമാര്‍ഥപരായണഃ ।
പ്രീതഃ പുരാണപുരുഷഃ പുരാണാഗമസൂചകഃ ॥ 13 ॥

പുരാണവേത്താ പാപഘ്നഃ പാര്‍വതീശഃ പരാര്‍ഥവിത് ।
പദ്മാവതീപ്രിയഃ പ്രാണഃ പരഃ പരരഹസ്യവിത് ॥ 14 ॥

പാര്‍വതീരമണഃ പീനഃ പീതവാസാഃ പരാത്പരഃ ।
പശൂപഹാരരസികഃ പാശീ പാശുപതഃ പ്രിയഃ ॥ 15 ॥

പക്ഷീന്ദ്രവാഹനപ്രീതഃ പുത്രദഃ പുത്രപൂജിതഃ ।
ഫണിനാദഃ ഫൈങ്കൃതിശ്ച ഫട്കാരിഃ ഫ്രേം പരായണഃ ॥ 16 ॥

ഫ്രീം ബീജജപസന്തുഷ്ട ഫ്രീങ്കാരഃ ഫണിഭൂഷിതഃ ।
ഫണിവിദ്യാമയഃ ഫ്രൈം ഫ്രൈം ഫ്രൈം ഫ്രൈം ശബ്ദപരായണഃ ॥ 17 ॥

ഫഡസ്രജപസന്തുഷ്ടോ ബലിഭുഗ് ബാണഭൂഷിതഃ ।
ബാണപൂജാരതോ ബ്ലൂം ബ്ലൂം ബ്ലൂം ബീജനിരതഃ ശുചിഃ ॥ 18 ॥

ഭവാര്‍ണവോ ബാലമതിഃ ബാലേശോ ബാലഭാവധൃത് ।
ബാലപ്രിയോ ബാലഗതിഃ ബലിവരദപ്രിയോ ബലീ ॥ 19 ॥

ബാലചന്ദ്രപ്രിയോ ബാലോ ബാലശബ്ദപരായണഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡഭേദനോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ ബ്രാഹ്മണപാലകഃ ॥ 20 ॥

ഭവാനീ ഭൂപതിര്‍ഭദ്രോ ഭദ്രദോ ഭദ്രവാഹനഃ ।
ഭൂതാധ്യക്ഷോ ഭൂതപതിഃ ഭൂതഭീതിനിവാരണ ॥ 21 ॥

ഭദ്രങ്കരോ ഭീമഗര്‍ഭോ ഭീമസങ്ഗമലോലുപഃ ।
ഭീമോ ഭയാനകോ ഭ്രാതാ ഭ്രാന്തോ ഭരകാസുരപ്രിയഃ ॥ 22 ॥

ഭസ്മഭൂഷോ ഭസ്മസംസ്ഥോ ഭൈക്ഷകര്‍മപരായണഃ ।
ഭാനുഭൂഷോ ഭാനുരൂപോ ഭവാനീപ്രീതിദോ ഭവഃ ॥ 23 ॥

ഭഗേദവോ ഭര്‍ഗവാസോ ഭര്‍ഗപൂജാപരായണഃ ।
ഭാവവ്രതോ ഭാവരതോ ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതഃ ॥ 24 ॥

ഭര്‍ഗോ ഭാവാനന്തയുക്തോ ഭാം ഭിം ശബ്ദപരായണഃ ।
ഭ്രാം ബീജജപസന്തുഷ്ടോ ഭട്ടാരോ ഭദ്രവാഹനഃ ॥ 25 ॥

ഭട്ടാരകോ ഭീമഭീമോ ഭീമചണ്ഡപതിര്‍ഭവഃ ।
ഭവാനീജപസന്തുഷ്ടോ ഭവാനീപൂജനോത്സുകഃ ॥ 26 ॥

ഭ്രമരോ ഭ്രാമരീയുക്തോ ഭ്രമരാംബാപ്രപൂജിതഃ ।
മഹാദേവോ മഹാമാന്യോ മഹേശോ മാധവപ്രിയഃ ॥ 27 ॥

മധുപുഷ്പപ്രിയോ മാധ്വീ മാനപൂജപരായണഃ ।
മധുപാനപ്രിയോ മീനോ മീനാക്ഷീനായകോ മഹാന്‍ ॥ 28 ॥

മാരദൃശോ മദനഘ്നോ മാനനീയോ മഹോക്ഷഗഃ ।
മാധവോ മാനരഹിതോ ംരാംബീജജപതോഷിതഃ ॥ 29 ॥

മധുപാനരതോ മാനീ മഹാര്‍ഹോ മോഹനാസ്രവിത് ।
മഹാതാണ്ഡവകൃന്‍മന്ത്രോ മധുപൂജാപരായണഃ ॥ 30 ॥

മൂര്‍തിര്‍മുദ്രാപ്രിയോ മിത്രോ മിത്രസന്തുഷ്ടമാനസഃ ।
ംരീം ംരീം മധുമതീനാഥോ മഹാദേവപ്രിയോ മൃഡഃ ॥ 31 ॥

യാദോനിധിര്യദുപതിഃ യതിര്യജ്ഞപരായണഃ ।
യജ്വാ യാഗപ്രിയോ യാജീ യായീഭാവപ്രിയോ യമഃ ॥ 32 ॥

യാതായാതാദിരഹിതോ യതിധര്‍മപരായണഃ ।
യതിസാധ്യോ യഷ്ടിധരോ യജമാനപ്രിയോ യജഃ ॥ 33 ॥

യജുര്‍വേദപ്രിയോ യായീ യമസംയമസംയുതഃ ।
യമപീഡാഹരോ യുക്തിര്യോഗീ യോഗീശ്വരാലയഃ ॥ 34 ॥

യാജ്ഞവല്‍ക്യപ്രിയോ യോനിഃ യോനിദോഷവിവര്‍ജിതഃ ।
യാമിനീനാഥോ യൂഷീ ച യമവംശസമുദ്ഭവഃ ॥ 35 ॥

യക്ഷോ യക്ഷപ്രിയോ യാംയോ രാമോ രാജീവലോചനഃ ।
രാത്രിഞ്ചരോ രാത്രിചരോ രാമേശോ രാമപൂജിതഃ ॥ 36 ॥

രാമപൂജ്യോ രാമനാഥോ രത്നദോ രത്നഹാരകഃ ।
രാജ്യദോ രാമവരദോ രഞ്ജകോ രതിമാര്‍ഗകൃത് ॥ 37 ॥

രമണീയോ രഘുനാഥോ രഘുവംശപ്രവര്‍തകഃ ।
രാമാനന്ദപ്രിയോ രാജാ രാജരാജേശ്വരോ രസഃ ॥ 38 ॥

രത്നമന്ദിരമധ്യസ്ഥോ രത്നപൂജാപരായണഃ ।
രത്നാകരോ ലക്ഷ്മണേശോ ലക്ഷ്മകോ ലക്ഷ്മലക്ഷണഃ ॥ 39 ॥

ലക്ഷ്മീനാഥപ്രിയോ ലാലീ ലംബികായോഗമാര്‍ഗധൃത് ।
ലബ്ധലക്ഷ്യോ ലബ്ധസിദ്ധിര്ലഭ്യോ ലാക്ഷാരുണേക്ഷണഃ ॥ 40 ॥

ലോലാക്ഷീനായകോ ലോഭീ ലോകനാഥോ ലതാമയഃ ।
ലതാപൂജാപരോ ലീലോ ലക്ഷമന്ത്രജപപ്രിയഃ ॥ 41 ॥

ലംബികാമാര്‍ഗനിരതോ ലക്ഷകോട്യണ്ഡനായകഃ ।
വാണീപ്രിയോ വാമമാര്‍ഗോ വാദീ വാദപരായണഃ ॥ 42 ॥

വീരമാര്‍ഗരതോ വീരോ വീരചര്യാപരായണഃ ।
വരേണ്യോ വരദോ വാമോ വാമമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ॥ 43 ॥

വാമദേവോ വാഗധീശോ വീണാഢ്യോ വേണുതത്പരഃ ।
വിദ്യാപ്രദോ വീതിഹോത്രോ വീരവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 44 ॥

വര്‍ഗോ വര്‍ഗപ്രിയോ വായുഃ വായുവേഗപരായണഃ ।
വാര്‍തജ്ഞശ്ച വശീകാരീ വര്‍ഷിഷ്ഠോ വാമഹര്‍ഷകഃ ॥ 45 ॥

വാസിഷ്ഠോ വാക്പതിര്‍വേദ്യോ വാമനോ വസുദോ വിരാട് ।
വാരാഹീപാലകോ വശ്യോ വനവാസീ വനപ്രിയഃ ॥ 46 ॥

വനപതിര്‍വാരിധാരീ വീരോ വാരാങ്ഗനാപ്രിയഃ ।
വനദുര്‍ഗാപതിര്‍വന്യഃ ശക്തിപൂജാപരായണഃ ॥ 47 ॥

ശശാങ്കമൌലിഃ ശാന്താത്മാ ശക്തിമാര്‍ഗപരായണഃ ।
ശരച്ചന്ദ്രനിഭഃ ശാന്തഃ ശക്തിഃ സംശയവര്‍ജിതഃ ॥ 48 ॥

ശചീപതിഃ ശക്രപൂജ്യഃ ശരസ്ഥഃ ശാപവര്‍ജിതഃ ।
ശാപാനുഗ്രാഹകഃ ശങ്ഖപ്രിയഃ ശത്രുനിഷൂദനഃ ॥ 49 ॥

ശരീരയോഗീ ശാന്താരിഃ ശക്താ ശ്രമഗതഃ ശുഭഃ ।
ശുക്രപൂജ്യഃ ശുക്രഭോഗീ ശുക്രഭക്ഷണതത്പരഃ ॥ 50 ॥

ശാരദാനായകഃ ശൌരിഃ ഷണ്‍മുഖഃ ഷണ്‍മനാഃ ഷഢഃ ।
ഷണ്ഡഃ ഷഡങ്ഗഃ ഷട്കശ്ച ഷഡധ്വംയാഗതത്പരഃ ॥ 51 ॥

ഷഡാംനായരഹസ്യജ്ഞഃ ഷഷ്ഠീജപപരായണഃ ।
ഷട്ചക്രഭേദനഃ ഷഷ്ഠീനാദഷഡ്ദര്‍ശനപ്രിയഃ ॥ 52 ॥

ഷഷ്ഠീദോഷഹരഃ ഷട്കഃ ഷട്ശാസ്രാര്‍ഥരഹസ്യവിത് ।
ഷഡ്ഭൂമി ഹിതഃ ഷഡ്വര്‍ഗഃ ഷഡൈശ്വര്യഫലപ്രദഃ ॥ 53 ॥

ഷഡ്ഗുണഃ ഷണ്‍മുഖപ്രീതഃ ഷഷ്ഠിപാലഃ ഷഡാത്മകഃ ।
ഷട്കൃത്തികാസമാജസ്ഥഃ ഷഡാധാരനിവാസകഃ ॥ 54 ॥

ഷോഢാന്യാസമയഃ സിന്ധുഃ സുന്ദരഃ സുരസുന്ദരഃ ।
സുരാധ്യക്ഷഃ സുരപതിഃ സുമുഖഃ സുസമഃ സുരഃ ॥ 55 ॥

സുഭഗഃ സര്‍വവിത്സൌംയ സിദ്ധമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ।
സഹജാനന്ദജഃ സാമ സര്‍വശാസ്ത്രരഹസ്യവിത് ॥ 56 ॥

സമിദ്ധോമപ്രിയഃ സര്‍വഃ സര്‍വശക്തിപ്രപൂജിതഃ ।
സുരദേവഃ സുദേവശ്ച സന്‍മാര്‍ഗഃ സിദ്ധദര്‍ശനഃ ॥ 57 ॥

സര്‍വവിത്സാധുവിത്സാധുഃ സര്‍വധര്‍മസമന്വിതഃ ।
സര്‍വാധ്യക്ഷഃ സര്‍വവേദ്യഃ സന്‍മാര്‍ഗസൂചകോഽര്‍ഥവിത് ॥ 58 ॥

ഹാരീ ഹരിര്‍ഹരോ ഹൃദ്യോ ഹരോ ഹര്‍ഷപ്രദോ ഹരിഃ ।
ഹരയോഗീ ഹേഹരതോ ഹരിവാഹോ ഹരിധ്വജഃ ॥ 59 ॥

ഹ്രാദിമാര്‍ഗരതോ ഹ്രീം ച ഹാരീതവരദായകഃ ।
ഹാരീതവരദോ ഹീനോ ഹിതകൃദ്ധുംകൃതിര്‍ഹവിഃ ॥ 60 ॥

ഹവിഷ്യഭുഗ് ഹവിഷ്യാശീ ഹരിദ്വര്‍ണോ ഹരാത്മകഃ ।
ഹൈഹയേശോ ഹ്രീങ്കൃതിശ്ച ഹരിമാനസതോഷണഃ ॥ 61 ॥

ഹ്രാംങ്കാരജപസന്തുഷ്ടോ ഹ്രീങ്കാരജപചിഹ്നിതഃ ।
ഹിതകാരീ ഹരിണദൃക് ഹലിതോ ഹരനായകഃ ॥ 62 ॥

ഹാരപ്രിയോ ഹാരരതോ ഹാഹാശബ്ദപരായണഃ ।
ളകാര വര്‍ണഭൂഷാഢ്യോ ളകാരേശോ മഹാമുനിഃ ॥ 63 ॥

ളകാരബീജനിലയോ ളാംളിം മന്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ।
ക്ഷേമങ്കരീപ്രിയഃ ക്ഷാംയഃ ക്ഷമാഭൃത്ക്ഷണരക്ഷകഃ ॥ 64 ॥

ക്ഷാങ്കാരബീജനിലയഃ ക്ഷോഭഹൃത് ക്ഷോഭവര്‍ജിതഃ ।
ക്ഷോഭഹാരീ ക്ഷോഭകാരീ ക്ഷ്രീം ബീജ ക്ഷ്രാം സ്വരൂപധൃത് ॥ 65 ॥

ക്ഷ്രാങ്കാരബീജനിലയഃ ക്ഷൌമാംബരവിഭൂഷിതഃ ।
ക്ഷോണീരഥഃ പ്രിയകരഃ ക്ഷമാപാലഃ ക്ഷമാകരഃ ॥ 66 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലശ്ച ക്ഷയരോഗക്ഷയങ്കരഃ ।
ക്ഷാമോദരഃ ക്ഷാമഗാത്രഃ ക്ഷാമരൂപഃ ക്ഷയോദരഃ ॥ 67 ॥

അദ്ഭുതോഽനന്തവരദഃ അനസൂയുഃ പ്രിയംവദഃ ।
അത്രിപുത്രോഽഗ്നിഗര്‍ഭശ്ച അഭൂതോഽനന്തവിക്രമഃ ॥ 68 ॥

ആദിമധ്യാന്തരഹിതഃ അണിമാദി ഗുണാകരഃ ।
അക്ഷരോഽഷ്ടഗുണൈശ്വര്യഃ അര്‍ഹോഽനര്‍ഹഃ സ ഉച്യതേ ॥ 69 ॥

ആദിത്യശ്ചാഗുണശ്ചാത്മാ അധ്യാത്മപ്രീതമാനസഃ ।
ആദ്യശ്ചാംരപ്രിയശ്ചാംര ആംരപുഷ്പവിഭൂഷിതഃ ॥ 70 ॥

ആംരപുഷ്പപ്രിയഃ പ്രാണഃ ആര്‍ഷ ആംരാതകേശ്വരഃ ।
ഇങ്ഗിതജ്ഞശ്ച ഇഷ്ടജ്ഞ ഇഷ്ടഭദ്ര ഇഷ്ടപ്രദസ്തഥാ ॥ 71 ॥

ഇഷ്ടാപൂര്‍തപ്രിയശ്ചേഷ്ട ഈശ ഈശ്വരവല്ലഭഃ ।
ഈങ്കാരശ്ചേശ്വരാധീനഃ ഈശതടിദിന്ദ്രവാചകഃ ॥ 72 ॥

ഉക്ഷിരൂകാരഗര്‍ഭശ്ച ഊകാരായ നമോ നമഃ ।
ഊഹ്യ ഊഹവിനിര്‍മുക്ത ഊഷ്മാ ഊഷ്മമണിസ്തഥാ ॥ 73 ॥

ഋദ്ധികാരീ ഋദ്ധിരൂപീ ഋദ്ധിപ്രാവര്‍തകേശ്വരഃ ।
ൠകാരവര്‍ണഭൂഷാഢ്യഃ ൠകാരായ നമോ നമഃ ॥ 74 ॥

ഌകാരഗര്‍ഭോ ൡകാര ൡം ൡങ്കാരായ തേ നമഃ ।
ഏകാരഗര്‍ഭശ്ചൈകാരഃ ഏകശ്ചൈകപ്രവാചകഃ ॥ 75 ॥

ഏകങ്കാരിശ്ചൈകകര ഏകപ്രിയതരായ തേ ।
ഏകവീര ഏകപതിഃ ഏം ഐം ശബ്ദപരായണഃ ॥ 76 ॥

ഐന്ദ്രപ്രിയശ്ചൈക്യകാരീ ഐം ബീജജപതത്പരഃ ।
ഓങ്കാരശ്ചോങ്കാരബീജഃ ഓങ്കാരായ നമോ നമഃ ॥ 77 ॥

ഓങ്കാരപീഠനിലയഃ ഓങ്കാരേശ്വരപൂജിതഃ ।
അങ്കിതോത്തമവര്‍ണശ്ച അങ്കിതജ്ഞായ തേ നമഃ ॥ 78 ॥

കലങ്കഹരഃ കങ്കാലഃ ക്രൂരഃ കുക്കുടവാഹനഃ ।
കാമിനീവല്ലഭഃ കാമീ കാംയാര്‍ഥഃ കമനീയകഃ ॥ 79 ॥

കലാനിധിഃ കീര്‍തിനാഥഃ കാമേശീഹൃദയങ്ഗമഃ ।
കാമേശ്വരഃ കാമരൂപഃ കാലഃ കാലകൃപാനിധിഃ ॥ 80 ॥

കൃഷ്ണഃ കാലീപതിഃ കാലി കൃശചൂഡാമണിഃ കലഃ ।
കേശവഃ കേവലഃ കാന്തഃ കാലീശോ ( ശ) വരദായകഃ ॥ 81 ॥

കാലികാസമ്പ്രദായജ്ഞഃ കാലഃ കാമകലാത്മകഃ ।
ഖട്വാങ്ഗപാണിഃ ഖതിതഃ ഖരശൂലഃ ഖരാന്തകൃത് ॥ 82 ॥

ഖേലനഃ ഖേടകഃ ഖഡ്ഗഃ ഖഡ്ഗനാഥഃ ഖഗേശ്വരഃ ।
ഖേചരഃ ഖേചരനാഥോ ഗണനാഥസഹോദരഃ ॥ 83 ॥

ഗാഢോ ഗഹനഗംഭീരോ ഗോപാലോ ഗൂര്‍ജരോ ഗുരുഃ ।
ഗണേശോ ഗായകോ ഗോപ്താ ഗായത്രീവല്ലഭോ ഗുണീ ॥ 84 ॥

ഗോമന്തോ ഗാരുഡോ ഗൌരോ ഗൌരീശോ ഗിരിശോ ഗുഹഃ ।
ഗീരര്‍ഗര്യോ ഗോപനീയോ ഗോമയോ ഗോചരോ ഗുണഃ ॥ 85 ॥

ഹേരംബായുഷ്യരുചിരോ ഗാണാപത്യാഗമപ്രിയഃ ।
ഘണ്ടാകര്‍ണോ ഘര്‍മരശ്മിര്‍ഘൃണിര്‍ഘണ്ടാപ്രിയോ ഘടഃ ॥ 86 ॥

ഘടസര്‍പോ ഘൂര്‍ണിതശ്ച ഘൃമണിര്‍ഘൃതകംബലഃ ।
ഘണ്ടാദിനാദരുചിരോ ഘൃണീ ലജ്ജാവിവര്‍ജിതഃ ॥ 87 ॥

ഘൃണിമന്ത്രജപപ്രീതോ ഘൃതയോനിര്‍ഘൃതപ്രിയഃ ।
ഘര്‍ഘരോ ഘോരനാദശ്ചാഘോരശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 88 ॥

ഘനാഘനോ ഘോഷയുക്തോ ഘേടകോ ഘേടകേശ്വരഃ ।
ഘനോ ഘനരുചിഃ ഘ്രിം ഘ്രാം ഘ്രാം ഘ്രിം മന്ത്രസ്വരൂപധൃത് ॥ 89 ॥

ഘനശ്യാമോ ഘനതരോ ഘടോത്കചോ ഘടാത്മജഃ ।
ഘങ്ഘാദോ ഘുര്‍ഘുരോ ഘൂകോ ഘകാരായ നമോ നമഃ ॥ 90 ॥

ങകാരാഖ്യോ ങകാരേശോ ങകാരായ നമോ നമഃ ।
ങകാരബീജനിലയോ ങാം ങിം മന്ത്രസ്വരൂപധൃത് ॥ 91 ॥

ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാദായീ ചതുരശ്ചഞ്ചലശ്ചലഃ ।
ചക്രീ ചക്രശ്ചക്രധരഃ ശ്രീബീജജപതത്പരഃ ॥ 92 ॥

ചണ്ഡശ്ചണ്ഡേശ്വരശ്ചാരുഃ ചക്രപാണിശ്ചരാചരഃ ।
ചരാചരമയശ്ചിന്താമണിശ്ചിന്തിതസാരഥിഃ ॥ 93 ॥

ചണ്ഡരശ്മിശ്ചന്ദ്രമൌലിശ്ചണ്ഡീഹൃദയനന്ദനഃ ।
ചക്രാങ്കിതശ്ചണ്ഡദീപ്തിപ്രിയശ്ചൂഡാലശേഖരഃ ॥ 94 ॥

ചണ്ഡശ്ചണ്ഡാലദമനഃ ചിന്തിതശ്ചിന്തിതാര്‍ഥദഃ ।
ചിത്താര്‍പിതശ്ചിത്തമായീ ചിത്രവിദ്യാമയശ്ച ചിത് ॥ 95 ॥

ചിച്ഛക്തിശ്ചേതനശ്ചിന്ത്യഃ ചിദാഭാസശ്ചിദാത്മകഃ ।
ഛന്ദചാരീ ഛന്ദഗതിശ്ഛാത്രശ്ഛാത്രപ്രിയശ്ച ഛിത് ॥ 96 ॥

ഛേദകൃച്ഛേദനശ്ഛേദഃ ഛന്ദഃ ശാസ്ത്രവിശാരദഃ ।
ഛന്ദോമയശ്ച ഛാന്ദോഗ്യശ്ഛന്ദസാം പതിരിത്യപി ॥ 97 ॥

ഛന്ദോഭേദശ്ഛന്ദനീയഃ ഛന്ദശ്ഛന്ദോരഹസ്യവിത് ।
ഛത്രധാരീ ഛത്രഭൃതശ്ഛത്രദശ്ഛത്രപാലകഃ ॥ 98 ॥

ഛിന്നപ്രിയശ്ഛിന്നമസ്തഃ ഛിന്നമന്ത്രപ്രസാദകഃ ।
ഛിന്നതാണ്ഡവസംഭൂതഃ ഛിന്നയോഗവിശാരദഃ ॥ 99 ॥

ജാബാലിപൂജ്യോ ജന്‍മാദ്യോ ജനിതാ ജന്‍മനാശകഃ ।
ജപായുഷ്യപ്രിയകരോ ജപാദാഡിമരാഗധൃത് ॥ 100 ॥

ജമലോ ജൈനതോ ജന്യോ ജന്‍മഭൂമിര്‍ജനപ്രിയഃ ।
ജന്‍മാദ്യശ്ച പ്രിയകരോ ജനിതാ ജാജിരാഗധൃത് ॥ 101 ॥

ജൈനമാര്‍ഗരതോ ജൈനോ ജിതക്രോധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
ജര്‍ജജ്ജടോ ജര്‍ജഭൂഷീ ജടാഘാരോ ജടാധരഃ ॥ 102 ॥

ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗത്കാരീ ജാമാതൃവരദോഽജരഃ ।
ജീവനോ ജീവനാധാരോ ജ്യോതിഃശാസ്ത്രവിശാരദഃ ॥ 103 ॥

ജ്യോതിര്‍ജ്യോത്സ്നാമയോ ജേതാ ജയോ ജന്‍മകൃതാദരഃ ।
ജാമിത്രോ ജൈമിനീപുത്രോ ജ്യോതിഃശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 104 ॥

ജ്യോതിര്ലിങ്ഗോ ജ്യോതീരൂപോ ജീമൂതവരദായകഃ ।
ജിതോ ജേതാ ജന്‍മപുത്രോ ജ്യോത്സ്നാജാലപ്രവര്‍തകഃ ॥ 105 ॥

ജന്‍മാദിനാശകോ ജീവോ ജീവാതുര്‍ജീവനൌഷധം ।
ജരാഹരോ ജാഡ്യഹരോ ജന്‍മാജന്‍മവിവര്‍ജിതഃ ॥ 106 ॥

ജനകോ ജനനീനാഥോ ജീമൂതോ ജാംബവപ്രിയഃ ।
ജപമൂര്‍തിര്‍ജഗന്നാഥോ ജഗത്സ്ഥാവരജങ്ഗമഃ ॥ 107 ॥

ജാരദോ ജാരവിദ്ജാരോ ജഠരാഗ്നിപ്രവര്‍തകഃ ।
ജീര്‍ണോ ജീര്‍ണരതോ ജാതിഃ ജാതിനാഥോ ജഗന്‍മയഃ ॥ 108 ॥

ജഗത്പ്രദോ ജഗത്ത്രാതാ ജഗജ്ജീവനകൌതുകഃ ।
ജങ്ഗമോ ജങ്ഗമാകാരോ ജടിലശ്ച ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 109 ॥

ഝീരര്‍ഝഞ്ഝാരികോ ഝഞ്ഝോ ഝഞ്ഝാനുര്‍ഝരുലന്ദകൃത് ।
ഝകാരബീജനിലയോ ഝൂം ഝൂം ഝൂം മന്ത്രരൂപധൃത് ॥ 110
ജ്ഞാനേശ്വരോ ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാനമാര്‍ഗപരായണഃ ।
ജ്ഞാനകാണ്ഡീ ജ്ഞേയകാണ്ഡീ ജ്ഞേയാജ്ഞേയവിവര്‍ജിതഃ ॥ 111 ॥

ടങ്കാസ്ത്രധാരീ ടങ്കാരഃ ടീകാടിപ്പണകാരകഃ ।
ടാം ടീം ടൂം ജപസന്തുഷ്ടോ ടിട്ടിഭഷ്ടിട്ടിഭാനനഃ ॥ 112 ॥

ടിട്ടിഭാനനസഹിതഃ ടകാരാക്ഷരഭൂഷിതഃ ।
ടങ്കാരകാര്യഷ്ടസിദ്ധിരഷ്ടമൂര്‍ത്യഷ്ടകഷ്ടഹാ ॥ 113 ॥ ॥

ഠാങ്കുരഷ്ഠകുരുഷ്ഠഷ്ഠഃ ഠം ഠേ ബീജപരായണഃ ।
ഠാം ഠീം ഠൂം ജപയോഗാഢ്യോ ഡാമരോ ഡാകിനീപ്രിയഃ ॥ 114 ॥

ഡാകിനീനായകോ ഡാഡിഃ ഡൂം ഡൂം ശബ്ദപരായണഃ ।
ഡകാരാത്മാ ഡാമരശ്ച ഡാമരീശക്തിരഞ്ജിതഃ ॥ 115 ॥

ഡാകാരോ ഡാങ്കരോ ഡാം ഡിം ഡിണ്ഡിവാദനതത്പരഃ ।
ഡകാരാഢ്യോ ഡങ്കഹീനോ ഡാമരീവാദനപ്രിയഃ ॥ 116 ॥

ഢാങ്കൃതിഢാം പതിഃ ഢാം ഢീം ഢൂം ഢൈം ഢൌം ശബ്ദതത്പരഃ ।
ഢോഢിഭൂഷണ ഭൂഷാഢ്യോ ഢീം ഢീം പാലോ ഢപാരജഃ ॥ 117 ॥

ണകാരകുണ്ഡലോ ണാഡീവര്‍ഗപ്രാണോ ണണാദ്രിഭൂഃ ।
ണകാരപഞ്ജരീശായ ണാം ണിം ണൂം ണം പ്രവര്‍തകഃ ॥ 118 ॥

തരുശസ്തരുമധ്യസ്ഥഃ തര്‍വന്തസ്തരുമധ്യഗഃ ।
താരകസ്താരതംയശ്ച താരനാഥഃ സനാതനഃ ॥ 119 ॥

തരുണസ്താംരചൂഡശ്ച തമിസ്രാനായകസ്തമീ ।
തോതസ്ത്രിപഥഗസ്തീവ്രസ്തീവ്രവേഗസ്ത്രിശബ്ദകൃത് ॥ 120 ॥

താരിമതസ്താലധരഃ തപഃശീലസ്ത്രപാകരഃ ।
തന്ത്രമാര്‍ഗരതസ്തന്ത്രസ്താന്ത്രികസ്താന്ത്രികോത്തമഃ ॥ 121 ॥

തുഷാരാചലമധ്യസ്ഥഃ തുഷാരവരഭൂഷിതഃ ।
തുരസ്തുംബീഫലപ്രാണസ്തുലജാപുരനായകഃ ॥ 122
തീവ്രയഷ്ടികരസ്തീവ്രസ്തുണ്ഡദുര്‍ഗസമാജഗഃ ।
ത്രിവര്‍ഗയജ്ഞകൃത്ത്രയീ ത്ര്യംബകസ്ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 123 ॥

ത്രിപുരാന്തകസംഹാരസ്ത്രിധാമാ സ്ത്രീതൃതീയകഃ ।
ത്രിലോകമുദ്രികാഭൂഷഃ ത്രിപഞ്ചന്യാസസംയുതഃ ॥ 124 ॥

ത്രിസുഗന്ധിസ്ത്രിമൂര്‍തിര്‍സ്ത്രിഗുണസ്ത്രിഗുണസാരഥിഃ ।
ത്രയീമയശ്ച ത്രിഗുണഃ ത്രിപാദശ്ച ത്രിഹസ്തകഃ ॥ 125 ॥

തന്ത്രരൂപസ്ത്രികോണേശസ്ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രയീമയഃ ।
ത്രിസന്ധ്യശ്ച ത്രികാലശ്ച താംരപര്‍ണീജലപ്രിയഃ ॥ 126 ॥

തോമരസ്തുമുലഃ സ്ഥൂലഃ സ്ഥൂലപുരുഷരൂപധൃത് ।
തത്തന്ത്രീ തന്ത്രതന്ത്രീ തൃതീയസ്തരുശേഖരഃ ॥ 127 ॥

തരുണേന്ദുശിഖസ്താലസ്തീര്‍ഥസ്നാതസ്ത്രിശേഖരഃ ।
ത്രിജോഽജേശസ്ത്രിസ്വരൂപസ്ത്രിത്രിശബ്ദപരായണഃ ॥ 128 ॥

താരനായകഭൂഷശ്ച തരുവാദനചഞ്ചലഃ ।
തിഷ്കസ്ത്രിരാശികസ്ത്ര്യക്ഷഃ തരുണസ്താടവാഹനഃ ॥ 129 ॥

തൃതീയസ്താരകഃ സ്തംഭഃ സ്തംഭമധ്യഗതഃ സ്ഥിരഃ ।
തത്ത്വരൂപസ്തലസ്താലസ്താന്ത്രികസ്തന്ത്രഭൂഷണഃ ॥ 130 ॥

തഥ്യസ്തുതിമയഃ സ്ഥൂലഃ സ്ഥൂലബുദ്ധിസ്ത്രപാകരഃ ।
തുഷ്ടഃ സ്തുതിമയഃ സ്തോതാ സ്തോത്രപ്രീതഃ സ്തുതീഡിതഃ ॥ 131 ॥

ത്രിരാശിശ്ച ത്രിബന്ധുശ്ച ത്രിപ്രസ്താരസ്ത്രിധാഗതിഃ ।
ത്രികാലേശസ്ത്രികാലജ്ഞഃ ത്രിജന്‍മാ ച ത്രിമേഖലഃ ॥ 132 ॥

ത്രിദോഷശ്ച ത്രിവര്‍ഗശ്ച ത്രൈരാശികഫലപ്രദഃ ।
തന്ത്രസിദ്ധസ്തന്ത്രരതസ്തന്ത്രസ്തന്ത്രഫലപ്രദഃ ॥ 133 ॥

ത്രിപുരാരിസ്ത്രിമധുരസ്ത്രിശക്തിസ്ത്രികതത്ത്വധൃത് ।
തീര്‍ഥപ്രീതസ്തീര്‍ഥരതസ്തീര്‍ഥോദാനപരായണഃ ॥ 134 ॥

ത്രയക്ലേശഃ തന്ത്രണേശഃ തീര്‍ഥശ്രാദ്ധഫലപ്രദഃ ।
തീര്‍ഥഭൂമിരതസ്തീര്‍ഥസ്തിത്തിഡീഫലഭോജനഃ ॥ 135 ॥

തിത്തിഡീഫലഭൂഷാഢ്യഃ താംരനേത്രവിഭൂഷിതഃ ।
തക്ഷഃ സ്തോത്രപാഠപ്രീതഃ സ്തോത്രമയഃ സ്തുതിപ്രിയഃ ॥ 136 ॥

സ്തവരാജജപപ്രാണഃ സ്തവരാജജപപ്രിയഃ ।
തൈലസ്തിലമനാസ്തൈലപക്വാന്നപ്രീതമാനസഃ ॥ 137 ॥

തൈലാഭിഷേകസന്തുഷ്ടഃ തൈലചര്‍വണതത്പരഃ ।
തൈലാഹാരപ്രിയഃ പ്രാണഃ തിലമോദകതോഷണഃ ॥ 138 ॥

തിലപിഷ്ടാന്നഭോജീ ച തിലപര്‍വതരൂപധൃത് ।
ഥകാര കൂടനിലയഃ ഥൈരിഃ ഥൈഃ ശബ്ദതത്പരഃ ॥ 139 ॥

ഥിമാഥിമാഥിമാരൂപഃ ഥൈ ഥൈ ഥൈ നാട്യനായകഃ ।
സ്ഥാണുരൂപോ മഹേശാനി പ്രോക്തനാമസഹസ്രകം ॥ 140 ॥

ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യം മഹേശാനി സാരാത്സാരതരം പരം ।
ജ്ഞാനകൈവല്യനാമാഖ്യം നാമസാഹസ്രകം ശിവേ ॥ 141 ॥

യഃ പഠേത്പ്രയതോ ഭൂത്വാ ഭസ്മഭൂഷിതവിഗ്രഹഃ ।
രുദ്രാക്ഷമൂലാഭരണോ ഭക്തിമാന്‍ ജപതത്പരഃ ॥ 142 ॥

സഹസ്രനാമ പ്രപഠേത് ജ്ഞാനകൈവല്യകാഭിധം ।
സര്‍വസിദ്ധിമവാപ്നോതി സാക്ഷാത്കാരം ച വിന്ദതി ॥ 143 ॥

തത്ത്വമുദ്രാം വാമകരേ കൃത്വാ നാമസഹസ്രകം ।
പ്രപഠേത്പഞ്ചസാഹസ്രം പുരശ്ചരണമുച്യതേ ॥ 144 ॥

ശിവനാംനാ ജാതഭാവോ വാങ്മനഃ കായകര്‍മഭിഃ ।
ശിവോഽഹമിതി വൈ ധ്യായന്നാമസാഹസ്രകം പഠേത് ॥ 145 ॥

രോഗാര്‍തോ മുച്യതേ രോഗാദ്ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ।
വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം അഭീഷ്ടം ലഭതേ തഥാ ॥ 146 ॥

॥ ഇതി ചിദംബരനടനതന്ത്രതഃ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 1:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top