Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Punjabi

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 1 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੧ ॥
(ਚਿਦਮ੍ਬਰਨਟਨਤਨ੍ਤ੍ਰਤਃ)
(ਦਕਾਰਾਦਿਥਕਾਰਾਨ੍ਤਮ੍ )
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਗੁਰੁਰਾਟ੍ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ । ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਨਮਃ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਵਿਦ੍ਯਾਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਾਮਪਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਮਹ੍ਯਂ ਮੇਧਾਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਸ੍ਵਾਹਾ ਇਤਿ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।

ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਯਾਲੁਰ੍ਦੀਨਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਦੀਨਾਰ੍ਤਿਹਾ ਦੀਨਨਾਥੋ ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਰ੍ਦਯਾਪਰਃ ॥ ੧ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨੋऽਦੀਨੋ ਦੀਰ੍ਘੋ ਦਾਨਵਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਦਨੁਜਾਰਿਰ੍ਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਦੁਸ਼੍ਟਭੂਤਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ॥ ੨ ॥

ਦੀਨਾਰ੍ਤਿਹਰਣੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਦੀਪ੍ਤਿਮਾਨ੍ਦਿਵ੍ਯਲੋਚਨਃ ।
ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨੋ ਦੁਰ੍ਗੇਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਵਰਦਾਯਕਃ ॥ ੩ ॥

ਦਰਿਸਂਸ੍ਥੋ ਦਾਨਰੂਪੋ ਦਾਨਸਨ੍ਮਾਨਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਦੀਨੋ ਦਾਡਿਮਪੁਸ਼੍ਪਾਢ੍ਯੋ ਦਾਡਿਮੀਪੁਸ਼੍ਪਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪ ॥

ਦੈਨ੍ਯਹਦ੍ਦੁਰਿਤਘ੍ਨਸ਼੍ਚ ਦਿਸ਼ਾਵਾਸੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਦਿਕ੍ਪਤਿਰ੍ਦੀਰ੍ਘਸੂਤ੍ਰੀ ਚ ਦਰਦਮ੍ਬੁਦਲੋਚਨਃ ॥ ੫ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਪ੍ਰੇਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਵਡਵਾਨਲਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਵਰਦੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੬ ॥

ਦਾਮੋਦਰਪ੍ਰਿਯੋ ਦੀਰ੍ਘੋ ਦੀਰ੍ਘਿਕਾਜਨਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਧਰ੍ਮੋ ਧਨਪ੍ਰਦੋ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧੀਮਾਨ੍ਧੈਰ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਧਰਣੀਧਾਰਕੋ ਧਾਤਾ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ।
ਧੀਧਾਰਕੋ ਧਿਣ੍ਡਿਮਕੋ ਨਗ੍ਨੋ ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਃ ॥ ੮ ॥

ਨਰਨਾਥਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਥੋ ਨਦੀਪੁਲਿਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਨਾਨਾਰੂਪਧਰੋ ਨਮੋ ਨਾਨ੍ਦੀਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯੋ ਨਰਃ ॥ ੯ ॥

ਨਟਾਚਾਰ੍ਯੋ ਨਟਵਰੋ ਨਾਰੀਮਾਨਸਮੋਹਨਃ ।
ਨਦੀਪ੍ਰਿਯੋ ਨੀਤਿਧਰੋ ਨਾਨਾਮਨ੍ਤ੍ਰਰਹਸ੍ਯਵਿਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਨਾਰਦੋ ਨਾਮਰਹਿਤੋ ਨੌਕਾਰੂਢੋ ਨਟਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪਰਮਃ ਪਰਮਾਦਸ਼੍ਚ ਪਰਵਿਦ੍ਯਾਵਿਕਰ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧ ॥

ਪਤਿਃ ਪਾਤਿਤ੍ਯਸਂਹਰ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਯਃ ਪਦ੍ਯਗਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੨ ॥

ਪਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਃ ਪਦ੍ਯਹਸ੍ਤਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਪਰਾਯਣਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੁਰਾਣਾਗਮਸੂਚਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪੁਰਾਣਵੇਤ੍ਤਾ ਪਾਪਘ੍ਨਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਃ ਪਰਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ ।
ਪਦ੍ਮਾਵਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪਰਃ ਪਰਰਹਸ੍ਯਵਿਤ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਰਮਣਃ ਪੀਨਃ ਪੀਤਵਾਸਾਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਪਸ਼ੂਪਹਾਰਰਸਿਕਃ ਪਾਸ਼ੀ ਪਾਸ਼ੁਪਤਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫ ॥

ਪਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਵਾਹਨਪ੍ਰੀਤਃ ਪੁਤ੍ਰਦਃ ਪੁਤ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਫਣਿਨਾਦਃ ਫੈਙ੍ਕਤਿਸ਼੍ਚ ਫਟ੍ਕਾਰਿਃ ਫ੍ਰੇਂ ਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੬ ॥

ਫ੍ਰੀਂ ਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟ ਫ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਃ ਫਣਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਫਣਿਵਿਦ੍ਯਾਮਯਃ ਫ੍ਰੈਂ ਫ੍ਰੈਂ ਫ੍ਰੈਂ ਫ੍ਰੈਂ ਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੭ ॥

ਫਡਸ੍ਰਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਬਲਿਭੁਗ੍ ਬਾਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਬਾਣਪੂਜਾਰਤੋ ਬ੍ਲੂਂ ਬ੍ਲੂਂ ਬ੍ਲੂਂ ਬੀਜਨਿਰਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੮ ॥

ਭਵਾਰ੍ਣਵੋ ਬਾਲਮਤਿਃ ਬਾਲੇਸ਼ੋ ਬਾਲਭਾਵਧਤ੍ ।
ਬਾਲਪ੍ਰਿਯੋ ਬਾਲਗਤਿਃ ਬਲਿਵਰਦਪ੍ਰਿਯੋ ਬਲੀ ॥ ੧੯ ॥

ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਬਾਲੋ ਬਾਲਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਭੇਦਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪਾਲਕਃ ॥ ੨੦ ॥

ਭਵਾਨੀ ਭੂਪਤਿਰ੍ਭਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਦੋ ਭਦ੍ਰਵਾਹਨਃ ।
ਭੂਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਭੂਤਪਤਿਃ ਭੂਤਭੀਤਿਨਿਵਾਰਣ ॥ ੨੧ ॥

ਭਦ੍ਰਙ੍ਕਰੋ ਭੀਮਗਰ੍ਭੋ ਭੀਮਸਙ੍ਗਮਲੋਲੁਪਃ ।
ਭੀਮੋ ਭਯਾਨਕੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਭਰਕਾਸੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ੋ ਭਸ੍ਮਸਂਸ੍ਥੋ ਭੈਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਭਾਨੁਭੂਸ਼ੋ ਭਾਨੁਰੂਪੋ ਭਵਾਨੀਪ੍ਰੀਤਿਦੋ ਭਵਃ ॥ ੨੩ ॥

ਭਗੇਦਵੋ ਭਰ੍ਗਵਾਸੋ ਭਰ੍ਗਪੂਜਾਪਰਾਯਣਃ ।
ਭਾਵਵ੍ਰਤੋ ਭਾਵਰਤੋ ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੪ ॥

ਭਰ੍ਗੋ ਭਾਵਾਨਨ੍ਤਯੁਕ੍ਤੋ ਭਾਂ ਭਿਂ ਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ।
ਭ੍ਰਾਂ ਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਭਟ੍ਟਾਰੋ ਭਦ੍ਰਵਾਹਨਃ ॥ ੨੫ ॥

ਭਟ੍ਟਾਰਕੋ ਭੀਮਭੀਮੋ ਭੀਮਚਣ੍ਡਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ।
ਭਵਾਨੀਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਭਵਾਨੀਪੂਜਨੋਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਭ੍ਰਮਰੋ ਭ੍ਰਾਮਰੀਯੁਕ੍ਤੋ ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਾਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਮਾਨ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼ੋ ਮਾਧਵਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮਧੁਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯੋ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਾਨਪੂਜਪਰਾਯਣਃ ।
ਮਧੁਪਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਮੀਨੋ ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀਨਾਯਕੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਮਾਰਦਸ਼ੋ ਮਦਨਘ੍ਨੋ ਮਾਨਨੀਯੋ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਗਃ ।
ਮਾਧਵੋ ਮਾਨਰਹਿਤੋ ਮ੍ਰਾਮ੍ਬੀਜਜਪਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਮਧੁਪਾਨਰਤੋ ਮਾਨੀ ਮਹਾਰ੍ਹੋ ਮੋਹਨਾਸ੍ਰਵਿਤ੍ ।
ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਕਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਧੁਪੂਜਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮੁਦ੍ਰਾਪ੍ਰਿਯੋ ਮਿਤ੍ਰੋ ਮਿਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ।
ਮ੍ਰੀਂ ਮ੍ਰੀਂ ਮਧੁਮਤੀਨਾਥੋ ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਿਯੋ ਮਡਃ ॥ ੩੧ ॥

ਯਾਦੋਨਿਧਿਰ੍ਯਦੁਪਤਿਃ ਯਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਪਰਾਯਣਃ ।
ਯਜ੍ਵਾ ਯਾਗਪ੍ਰਿਯੋ ਯਾਜੀ ਯਾਯੀਭਾਵਪ੍ਰਿਯੋ ਯਮਃ ॥ ੩੨ ॥

ਯਾਤਾਯਾਤਾਦਿਰਹਿਤੋ ਯਤਿਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਯਤਿਸਾਧ੍ਯੋ ਯਸ਼੍ਟਿਧਰੋ ਯਜਮਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਯਜਃ ॥ ੩੩ ॥

ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਪ੍ਰਿਯੋ ਯਾਯੀ ਯਮਸਂਯਮਸਂਯੁਤਃ ।
ਯਮਪੀਡਾਹਰੋ ਯੁਕ੍ਤਿਰ੍ਯੋਗੀ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਲਯਃ ॥ ੩੪ ॥

ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਨਿਃ ਯੋਨਿਦੋਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਯਾਮਿਨੀਨਾਥੋ ਯੂਸ਼ੀ ਚ ਯਮਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭਵਃ ॥ ੩੫ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋ ਯਾਮ੍ਯੋ ਰਾਮੋ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰੋ ਰਾਤ੍ਰਿਚਰੋ ਰਾਮੇਸ਼ੋ ਰਾਮਪੂਜਿਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਰਾਮਪੂਜ੍ਯੋ ਰਾਮਨਾਥੋ ਰਤ੍ਨਦੋ ਰਤ੍ਨਹਾਰਕਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਦੋ ਰਾਮਵਰਦੋ ਰਞ੍ਜਕੋ ਰਤਿਮਾਰ੍ਗਕਤ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਰਮਣੀਯੋ ਰਘੁਨਾਥੋ ਰਘੁਵਂਸ਼ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਰਾਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਜਾ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਰਸਃ ॥ ੩੮ ॥

ਰਤ੍ਨਮਨ੍ਦਿਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਤ੍ਨਪੂਜਾਪਰਾਯਣਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਕਰੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੇਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਕੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੩੯ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਥਪ੍ਰਿਯੋ ਲਾਲੀ ਲਮ੍ਬਿਕਾਯੋਗਮਾਰ੍ਗਧਤ੍ ।
ਲਬ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਲਬ੍ਧਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਲਭ੍ਯੋ ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰੁਣੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੪੦ ॥

ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀਨਾਯਕੋ ਲੋਭੀ ਲੋਕਨਾਥੋ ਲਤਾਮਯਃ ।
ਲਤਾਪੂਜਾਪਰੋ ਲੀਲੋ ਲਕ੍ਸ਼ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੧ ॥

ਲਮ੍ਬਿਕਾਮਾਰ੍ਗਨਿਰਤੋ ਲਕ੍ਸ਼ਕੋਟ੍ਯਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ।
ਵਾਣੀਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਮਮਾਰ੍ਗੋ ਵਾਦੀ ਵਾਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੪੨ ॥

ਵੀਰਮਾਰ੍ਗਰਤੋ ਵੀਰੋ ਵੀਰਚਰ੍ਯਾਪਰਾਯਣਃ ।
ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਵਾਮੋ ਵਾਮਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਾਗਧੀਸ਼ੋ ਵੀਣਾਢ੍ਯੋ ਵੇਣੁਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋ ਵੀਰਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੪੪ ॥

ਵਰ੍ਗੋ ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਯੁਃ ਵਾਯੁਵੇਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਵਾਰ੍ਤਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਵਸ਼ੀਕਾਰੀ ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠੋ ਵਾਮਹਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੪੫ ॥

ਵਾਸਿਸ਼੍ਠੋ ਵਾਕ੍ਪਤਿਰ੍ਵੇਦ੍ਯੋ ਵਾਮਨੋ ਵਸੁਦੋ ਵਿਰਾਟ੍ ।
ਵਾਰਾਹੀਪਾਲਕੋ ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਨਵਾਸੀ ਵਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੬ ॥

ਵਨਪਤਿਰ੍ਵਾਰਿਧਾਰੀ ਵੀਰੋ ਵਾਰਾਙ੍ਗਨਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਨਦੁਰ੍ਗਾਪਤਿਰ੍ਵਨ੍ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪੂਜਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਮੌਲਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਂਸ਼ਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼ਚੀਪਤਿਃ ਸ਼ਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਃ ਸ਼ਰਸ੍ਥਃ ਸ਼ਾਪਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਾਪਾਨੁਗ੍ਰਾਹਕਃ ਸ਼ਙ੍ਖਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ॥ ੪੯ ॥

ਸ਼ਰੀਰਯੋਗੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਰਿਃ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰਮਗਤਃ ਸ਼ੁਭਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭੋਗੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੫੦ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾਨਾਯਕਃ ਸ਼ੌਰਿਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਸ਼ਣ੍ਮਨਾਃ ਸ਼ਢਃ ।
ਸ਼ਣ੍ਡਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਃ ਸ਼ਟ੍ਕਸ਼੍ਚ ਸ਼ਡਧ੍ਵਂਯਾਗਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਜਪਪਰਾਯਣਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਨਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਨਾਦਸ਼ਡ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੨ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਦੋਸ਼ਹਰਃ ਸ਼ਟ੍ਕਃ ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਾਸ੍ਰਾਰ੍ਥਰਹਸ੍ਯਵਿਤ੍ ।
ਸ਼ਡ੍ਭੂਮਿ ਹਿਤਃ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਃ ਸ਼ਡੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਪਾਲਃ ਸ਼ਡਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਕਤ੍ਤਿਕਾਸਮਾਜਸ੍ਥਃ ਸ਼ਡਾਧਾਰਨਿਵਾਸਕਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਮਯਃ ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਪਤਿਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਸਮਃ ਸੁਰਃ ॥ ੫੫ ॥

ਸੁਭਗਃ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸੌਮ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਜਃ ਸਾਮ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਰਹਸ੍ਯਵਿਤ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਸਮਿਦ੍ਧੋਮਪ੍ਰਿਯਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਸੁਰਦੇਵਃ ਸੁਦੇਵਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਃ ਸਿਦ੍ਧਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸਾਧੁਵਿਤ੍ਸਾਧੁਃ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਵੇਦ੍ਯਃ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਸੂਚਕੋऽਰ੍ਥਵਿਤ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਹਾਰੀ ਹਰਿਰ੍ਹਰੋ ਹਦ੍ਯੋ ਹਰੋ ਹਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦੋ ਹਰਿਃ ।
ਹਰਯੋਗੀ ਹੇਹਰਤੋ ਹਰਿਵਾਹੋ ਹਰਿਧ੍ਵਜਃ ॥ ੫੯ ॥

ਹ੍ਰਾਦਿਮਾਰ੍ਗਰਤੋ ਹ੍ਰੀਂ ਚ ਹਾਰੀਤਵਰਦਾਯਕਃ ।
ਹਾਰੀਤਵਰਦੋ ਹੀਨੋ ਹਿਤਕਦ੍ਧੁਂਕਤਿਰ੍ਹਵਿਃ ॥ ੬੦ ॥

ਹਵਿਸ਼੍ਯਭੁਗ੍ ਹਵਿਸ਼੍ਯਾਸ਼ੀ ਹਰਿਦ੍ਵਰ੍ਣੋ ਹਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਹੈਹਯੇਸ਼ੋ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਤਿਸ਼੍ਚ ਹਰਿਮਾਨਸਤੋਸ਼ਣਃ ॥ ੬੧ ॥

ਹ੍ਰਾਂਙ੍ਕਾਰਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਜਪਚਿਹ੍ਨਿਤਃ ।
ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਰਿਣਦਕ੍ ਹਲਿਤੋ ਹਰਨਾਯਕਃ ॥ ੬੨ ॥

ਹਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਹਾਰਰਤੋ ਹਾਹਾਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ।
ਲ਼ਕਾਰ ਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯੋ ਲ਼ਕਾਰੇਸ਼ੋ ਮਹਾਮੁਨਿਃ ॥ ੬੩ ॥

ਲ਼ਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯੋ ਲ਼ਾਂਲ਼ਿਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀਪ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਸ਼ਾਮ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਭਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਹਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੋਭਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੋਭਹਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ਰੀਂ ਬੀਜ ਕ੍ਸ਼੍ਰਾਂ ਸ੍ਵਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਕ੍ਸ਼੍ਰਾਙ੍ਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯਃ ਕ੍ਸ਼ੌਮਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਰਥਃ ਪ੍ਰਿਯਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪਾਲਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਕਰਃ ॥ ੬੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਯਰੋਗਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਮੋਦਰਃ ਕ੍ਸ਼ਾਮਗਾਤ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ਾਮਰੂਪਃ ਕ੍ਸ਼ਯੋਦਰਃ ॥ ੬੭ ॥

ਅਦ੍ਭੁਤੋऽਨਨ੍ਤਵਰਦਃ ਅਨਸੂਯੁਃ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ।
ਅਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰੋऽਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚ ਅਭੂਤੋऽਨਨ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੬੮ ॥

ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਃ ਅਣਿਮਾਦਿ ਗੁਣਾਕਰਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰੋऽਸ਼੍ਟਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਃ ਅਰ੍ਹੋऽਨਰ੍ਹਃ ਸ ਉਚ੍ਯਤੇ ॥ ੬੯ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਸ਼੍ਚਾਗੁਣਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਆਦ੍ਯਸ਼੍ਚਾਮ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚਾਮ੍ਰ ਆਮ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਆਮ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਆਰ੍ਸ਼ ਆਮ੍ਰਾਤਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਇਙ੍ਗਿਤਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਇਸ਼੍ਟਜ੍ਞ ਇਸ਼੍ਟਭਦ੍ਰ ਇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੧ ॥

ਇਸ਼੍ਟਾਪੂਰ੍ਤਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟ ਈਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਈਙ੍ਕਾਰਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਾਧੀਨਃ ਈਸ਼ਤਟਿਦਿਨ੍ਦ੍ਰਵਾਚਕਃ ॥ ੭੨ ॥

ਉਕ੍ਸ਼ਿਰੂਕਾਰਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚ ਊਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਊਹ੍ਯ ਊਹਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਊਸ਼੍ਮਾ ਊਸ਼੍ਮਮਣਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੩ ॥

ऋਦ੍ਧਿਕਾਰੀ ऋਦ੍ਧਿਰੂਪੀ ऋਦ੍ਧਿਪ੍ਰਾਵਰ੍ਤਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ॠਕਾਰਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਃ ॠਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੪ ॥

ऌਕਾਰਗਰ੍ਭੋ ॡਕਾਰ ॡਂ ॡਙ੍ਕਾਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਏਕਾਰਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚੈਕਾਰਃ ਏਕਸ਼੍ਚੈਕਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਏਕਙ੍ਕਾਰਿਸ਼੍ਚੈਕਕਰ ਏਕਪ੍ਰਿਯਤਰਾਯ ਤੇ ।
ਏਕਵੀਰ ਏਕਪਤਿਃ ਏਂ ਐਂ ਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੭੬ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਕ੍ਯਕਾਰੀ ਐਂ ਬੀਜਜਪਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਸ਼੍ਚੋਙ੍ਕਾਰਬੀਜਃ ਓਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੭ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਪੀਠਨਿਲਯਃ ਓਙ੍ਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਙ੍ਕਿਤੋਤ੍ਤਮਵਰ੍ਣਸ਼੍ਚ ਅਙ੍ਕਿਤਜ੍ਞਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭੮ ॥

ਕਲਙ੍ਕਹਰਃ ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕ੍ਰੂਰਃ ਕੁਕ੍ਕੁਟਵਾਹਨਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਵਲ੍ਲਭਃ ਕਾਮੀ ਕਾਮ੍ਯਾਰ੍ਥਃ ਕਮਨੀਯਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਕਲਾਨਿਧਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਨਾਥਃ ਕਾਮੇਸ਼ੀਹਦਯਙ੍ਗਮਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਕਪਾਨਿਧਿਃ ॥ ੮੦ ॥

ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਾਲੀਪਤਿਃ ਕਾਲਿ ਕਸ਼ਚੂਡਾਮਣਿਃ ਕਲਃ ।
ਕੇਸ਼ਵਃ ਕੇਵਲਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਲੀਸ਼ੋ ( ਸ਼) ਵਰਦਾਯਕਃ ॥ ੮੧ ॥

ਕਾਲਿਕਾਸਂਪ੍ਰਦਾਯਜ੍ਞਃ ਕਾਲਃ ਕਾਮਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਪਾਣਿਃ ਖਤਿਤਃ ਖਰਸ਼ੂਲਃ ਖਰਾਨ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਖੇਲਨਃ ਖੇਟਕਃ ਖਡ੍ਗਃ ਖਡ੍ਗਨਾਥਃ ਖਗੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਖੇਚਰਃ ਖੇਚਰਨਾਥੋ ਗਣਨਾਥਸਹੋਦਰਃ ॥ ੮੩ ॥

ਗਾਢੋ ਗਹਨਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗੋਪਾਲੋ ਗੂਰ੍ਜਰੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਾਯਕੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਗੁਣੀ ॥ ੮੪ ॥

ਗੋਮਨ੍ਤੋ ਗਾਰੁਡੋ ਗੌਰੋ ਗੌਰੀਸ਼ੋ ਗਿਰਿਸ਼ੋ ਗੁਹਃ ।
ਗੀਰਰ੍ਗਰ੍ਯੋ ਗੋਪਨੀਯੋ ਗੋਮਯੋ ਗੋਚਰੋ ਗੁਣਃ ॥ ੮੫ ॥

ਹੇਰਮ੍ਬਾਯੁਸ਼੍ਯਰੁਚਿਰੋ ਗਾਣਾਪਤ੍ਯਾਗਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣੋ ਘਰ੍ਮਰਸ਼੍ਮਿਰ੍ਘਣਿਰ੍ਘਣ੍ਟਾਪ੍ਰਿਯੋ ਘਟਃ ॥ ੮੬ ॥

ਘਟਸਰ੍ਪੋ ਘੂਰ੍ਣਿਤਸ਼੍ਚ ਘਮਣਿਰ੍ਘਤਕਮ੍ਬਲਃ ।
ਘਣ੍ਟਾਦਿਨਾਦਰੁਚਿਰੋ ਘਣੀ ਲਜ੍ਜਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੮੭ ॥

ਘਣਿਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰੀਤੋ ਘਤਯੋਨਿਰ੍ਘਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਘਰ੍ਘਰੋ ਘੋਰਨਾਦਸ਼੍ਚਾਘੋਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੮੮ ॥

ਘਨਾਘਨੋ ਘੋਸ਼ਯੁਕ੍ਤੋ ਘੇਟਕੋ ਘੇਟਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਘਨੋ ਘਨਰੁਚਿਃ ਘ੍ਰਿਂ ਘ੍ਰਾਂ ਘ੍ਰਾਂ ਘ੍ਰਿਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਘਨਸ਼੍ਯਾਮੋ ਘਨਤਰੋ ਘਟੋਤ੍ਕਚੋ ਘਟਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਘਙ੍ਘਾਦੋ ਘੁਰ੍ਘੁਰੋ ਘੂਕੋ ਘਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ਙਕਾਰਾਖ੍ਯੋ ਙਕਾਰੇਸ਼ੋ ਙਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਙਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯੋ ਙਾਂ ਙਿਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਦਾਯੀ ਚਤੁਰਸ਼੍ਚਞ੍ਚਲਸ਼੍ਚਲਃ ।
ਚਕ੍ਰੀ ਚਕ੍ਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਬੀਜਜਪਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੯੨ ॥

ਚਣ੍ਡਸ਼੍ਚਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਾਰੁਃ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਸ਼੍ਚਰਾਚਰਃ ।
ਚਰਾਚਰਮਯਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਸਾਰਥਿਃ ॥ ੯੩ ॥

ਚਣ੍ਡਰਸ਼੍ਮਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡੀਹਦਯਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਸ਼੍ਚਣ੍ਡਦੀਪ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੂਡਾਲਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੯੪ ॥

ਚਣ੍ਡਸ਼੍ਚਣ੍ਡਾਲਦਮਨਃ ਚਿਨ੍ਤਿਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਦਃ ।
ਚਿਤ੍ਤਾਰ੍ਪਿਤਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਮਾਯੀ ਚਿਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਮਯਸ਼੍ਚ ਚਿਤ੍ ॥ ੯੫ ॥

ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚੇਤਨਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਚਿਦਾਭਾਸਸ਼੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਛਨ੍ਦਚਾਰੀ ਛਨ੍ਦਗਤਿਸ਼੍ਛਾਤ੍ਰਸ਼੍ਛਾਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਛਿਤ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਛੇਦਕਚ੍ਛੇਦਨਸ਼੍ਛੇਦਃ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਛਨ੍ਦੋਮਯਸ਼੍ਚ ਛਾਨ੍ਦੋਗ੍ਯਸ਼੍ਛਨ੍ਦਸਾਂ ਪਤਿਰਿਤ੍ਯਪਿ ॥ ੯੭ ॥

ਛਨ੍ਦੋਭੇਦਸ਼੍ਛਨ੍ਦਨੀਯਃ ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਰਹਸ੍ਯਵਿਤ੍ ।
ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ਛਤ੍ਰਭਤਸ਼੍ਛਤ੍ਰਦਸ਼੍ਛਤ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਛਿਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਃ ਛਿਨ੍ਨਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਕਃ ।
ਛਿਨ੍ਨਤਾਣ੍ਡਵਸਮ੍ਭੂਤਃ ਛਿਨ੍ਨਯੋਗਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੯੯ ॥

ਜਾਬਾਲਿਪੂਜ੍ਯੋ ਜਨ੍ਮਾਦ੍ਯੋ ਜਨਿਤਾ ਜਨ੍ਮਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਜਪਾਯੁਸ਼੍ਯਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਜਪਾਦਾਡਿਮਰਾਗਧਤ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਜਮਲੋ ਜੈਨਤੋ ਜਨ੍ਯੋ ਜਨ੍ਮਭੂਮਿਰ੍ਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਨ੍ਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਜਨਿਤਾ ਜਾਜਿਰਾਗਧਤ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਜੈਨਮਾਰ੍ਗਰਤੋ ਜੈਨੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਰ੍ਜਜ੍ਜਟੋ ਜਰ੍ਜਭੂਸ਼ੀ ਜਟਾਘਾਰੋ ਜਟਾਧਰਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਰ੍ਜਗਤ੍ਕਾਰੀ ਜਾਮਾਤਵਰਦੋऽਜਰਃ ।
ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਨਾਧਾਰੋ ਜ੍ਯੋਤਿਃਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮਯੋ ਜੇਤਾ ਜਯੋ ਜਨ੍ਮਕਤਾਦਰਃ ।
ਜਾਮਿਤ੍ਰੋ ਜੈਮਿਨੀਪੁਤ੍ਰੋ ਜ੍ਯੋਤਿਃਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗੋ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪੋ ਜੀਮੂਤਵਰਦਾਯਕਃ ।
ਜਿਤੋ ਜੇਤਾ ਜਨ੍ਮਪੁਤ੍ਰੋ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਜਾਲਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਜਨ੍ਮਾਦਿਨਾਸ਼ਕੋ ਜੀਵੋ ਜੀਵਾਤੁਰ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧਮ੍ ।
ਜਰਾਹਰੋ ਜਾਡ੍ਯਹਰੋ ਜਨ੍ਮਾਜਨ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਜਨਕੋ ਜਨਨੀਨਾਥੋ ਜੀਮੂਤੋ ਜਾਮ੍ਬਵਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਪਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਵਰਜਙ੍ਗਮਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਜਾਰਦੋ ਜਾਰਵਿਦ੍ਜਾਰੋ ਜਠਰਾਗ੍ਨਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਜੀਰ੍ਣੋ ਜੀਰ੍ਣਰਤੋ ਜਾਤਿਃ ਜਾਤਿਨਾਥੋ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਦੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਜਗਜ੍ਜੀਵਨਕੌਤੁਕਃ ।
ਜਙ੍ਗਮੋ ਜਙ੍ਗਮਾਕਾਰੋ ਜਟਿਲਸ਼੍ਚ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਝੀਰਰ੍ਝਞ੍ਝਾਰਿਕੋ ਝਞ੍ਝੋ ਝਞ੍ਝਾਨੁਰ੍ਝਰੁਲਨ੍ਦਕਤ੍ ।
ਝਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯੋ ਝੂਂ ਝੂਂ ਝੂਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੧੧੦
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਮਾਰ੍ਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਕਾਣ੍ਡੀ ਜ੍ਞੇਯਕਾਣ੍ਡੀ ਜ੍ਞੇਯਾਜ੍ਞੇਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਟਙ੍ਕਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰੀ ਟਙ੍ਕਾਰਃ ਟੀਕਾਟਿਪ੍ਪਣਕਾਰਕਃ ।
ਟਾਂ ਟੀਂ ਟੂਂ ਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਟਿਟ੍ਟਿਭਸ਼੍ਟਿਟ੍ਟਿਭਾਨਨਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਟਿਟ੍ਟਿਭਾਨਨਸਹਿਤਃ ਟਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਟਙ੍ਕਾਰਕਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਰਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਸ਼੍ਟਹਾ ॥ ੧੧੩ ॥ ॥

ਠਾਙ੍ਕੁਰਸ਼੍ਠਕੁਰੁਸ਼੍ਠਸ਼੍ਠਃ ਠਂ ਠੇ ਬੀਜਪਰਾਯਣਃ ।
ਠਾਂ ਠੀਂ ਠੂਂ ਜਪਯੋਗਾਢ੍ਯੋ ਡਾਮਰੋ ਡਾਕਿਨੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਡਾਕਿਨੀਨਾਯਕੋ ਡਾਡਿਃ ਡੂਂ ਡੂਂ ਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ।
ਡਕਾਰਾਤ੍ਮਾ ਡਾਮਰਸ਼੍ਚ ਡਾਮਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਰਞ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਡਾਕਾਰੋ ਡਾਙ੍ਕਰੋ ਡਾਂ ਡਿਂ ਡਿਣ੍ਡਿਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਡਕਾਰਾਢ੍ਯੋ ਡਙ੍ਕਹੀਨੋ ਡਾਮਰੀਵਾਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਢਾਙ੍ਕਤਿਢਾਂ ਪਤਿਃ ਢਾਂ ਢੀਂ ਢੂਂ ਢੈਂ ਢੌਂ ਸ਼ਬ੍ਦਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਢੋਢਿਭੂਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯੋ ਢੀਂ ਢੀਂ ਪਾਲੋ ਢਪਾਰਜਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਣਕਾਰਕੁਣ੍ਡਲੋ ਣਾਡੀਵਰ੍ਗਪ੍ਰਾਣੋ ਣਣਾਦ੍ਰਿਭੂਃ ।
ਣਕਾਰਪਞ੍ਜਰੀਸ਼ਾਯ ਣਾਂ ਣਿਂ ਣੂਂ ਣਂ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਤਰੁਸ਼ਸ੍ਤਰੁਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਤਰ੍ਵਨ੍ਤਸ੍ਤਰੁਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਤਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤਾਰਨਾਥਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਤਰੁਣਸ੍ਤਾਮ੍ਰਚੂਡਸ਼੍ਚ ਤਮਿਸ੍ਰਾਨਾਯਕਸ੍ਤਮੀ ।
ਤੋਤਸ੍ਤ੍ਰਿਪਥਗਸ੍ਤੀਵ੍ਰਸ੍ਤੀਵ੍ਰਵੇਗਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਬ੍ਦਕਤ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਤਾਰਿਮਤਸ੍ਤਾਲਧਰਃ ਤਪਃਸ਼ੀਲਸ੍ਤ੍ਰਪਾਕਰਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਰ੍ਗਰਤਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਸ੍ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਤੁਸ਼ਾਰਾਚਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਤੁਸ਼ਾਰਵਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਤੁਰਸ੍ਤੁਮ੍ਬੀਫਲਪ੍ਰਾਣਸ੍ਤੁਲਜਾਪੁਰਨਾਯਕਃ ॥ ੧੨੨
ਤੀਵ੍ਰਯਸ਼੍ਟਿਕਰਸ੍ਤੀਵ੍ਰਸ੍ਤੁਣ੍ਡਦੁਰ੍ਗਸਮਾਜਗਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਯਜ੍ਞਕਤ੍ਤ੍ਰਯੀ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਸਂਹਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀਤਤੀਯਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕਮੁਦ੍ਰਿਕਾਭੂਸ਼ਃ ਤ੍ਰਿਪਞ੍ਚਨ੍ਯਾਸਸਂਯੁਤਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਤ੍ਰਿਸੁਗਨ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਸਾਰਥਿਃ ।
ਤ੍ਰਯੀਮਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਗੁਣਃ ਤ੍ਰਿਪਾਦਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਹਸ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਿਕੋਣੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮਯਃ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਕਾਲਸ਼੍ਚ ਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਜਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਤੋਮਰਸ੍ਤੁਮੁਲਃ ਸ੍ਥੂਲਃ ਸ੍ਥੂਲਪੁਰੁਸ਼ਰੂਪਧਤ੍ ।
ਤਤ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਤੀਯਸ੍ਤਰੁਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਤਰੁਣੇਨ੍ਦੁਸ਼ਿਖਸ੍ਤਾਲਸ੍ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਨਾਤਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੇਖਰਃ ।
ਤ੍ਰਿਜੋऽਜੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਿਤ੍ਰਿਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਤਾਰਨਾਯਕਭੂਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਰੁਵਾਦਨਚਞ੍ਚਲਃ ।
ਤਿਸ਼੍ਕਸ੍ਤ੍ਰਿਰਾਸ਼ਿਕਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਤਰੁਣਸ੍ਤਾਟਵਾਹਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਤਤੀਯਸ੍ਤਾਰਕਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਮਧ੍ਯਗਤਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਸ੍ਤਲਸ੍ਤਾਲਸ੍ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਤਥ੍ਯਸ੍ਤੁਤਿਮਯਃ ਸ੍ਥੂਲਃ ਸ੍ਥੂਲਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਰਪਾਕਰਃ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਤੁਤਿਮਯਃ ਸ੍ਤੋਤਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰੀਤਃ ਸ੍ਤੁਤੀਡਿਤਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਤ੍ਰਿਰਾਸ਼ਿਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਬਨ੍ਧੁਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਪ੍ਰਸ੍ਤਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾਗਤਿਃ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਃ ਤ੍ਰਿਜਨ੍ਮਾ ਚ ਤ੍ਰਿਮੇਖਲਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰੈਰਾਸ਼ਿਕਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਰਤਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮਧੁਰਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਕਤਤ੍ਤ੍ਵਧਤ੍ ।
ਤੀਰ੍ਥਪ੍ਰੀਤਸ੍ਤੀਰ੍ਥਰਤਸ੍ਤੀਰ੍ਥੋਦਾਨਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਤ੍ਰਯਕ੍ਲੇਸ਼ਃ ਤਨ੍ਤ੍ਰਣੇਸ਼ਃ ਤੀਰ੍ਥਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਤੀਰ੍ਥਭੂਮਿਰਤਸ੍ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਤਿਤ੍ਤਿਡੀਫਲਭੋਜਨਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਤਿਤ੍ਤਿਡੀਫਲਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਃ ਤਾਮ੍ਰਨੇਤ੍ਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਤਕ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਠਪ੍ਰੀਤਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਯਃ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸ੍ਤਵਰਾਜਜਪਪ੍ਰਾਣਃ ਸ੍ਤਵਰਾਜਜਪਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤੈਲਸ੍ਤਿਲਮਨਾਸ੍ਤੈਲਪਕ੍ਵਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਤੈਲਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਤੈਲਚਰ੍ਵਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਤੈਲਾਹਾਰਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਤਿਲਮੋਦਕਤੋਸ਼ਣਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਤਿਲਪਿਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਭੋਜੀ ਚ ਤਿਲਪਰ੍ਵਤਰੂਪਧਤ੍ ।
ਥਕਾਰ ਕੂਟਨਿਲਯਃ ਥੈਰਿਃ ਥੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਥਿਮਾਥਿਮਾਥਿਮਾਰੂਪਃ ਥੈ ਥੈ ਥੈ ਨਾਟ੍ਯਨਾਯਕਃ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਰੂਪੋ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਗੋਪ੍ਯਾਦ੍ਗੋਪ੍ਯਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਸਾਰਾਤ੍ਸਾਰਤਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਜ੍ਞਾਨਕੈਵਲ੍ਯਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੧੪੧ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਯਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮੂਲਾਭਰਣੋ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਜਪਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪ੍ਰਪਠੇਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਕੈਵਲ੍ਯਕਾਭਿਧਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰਂ ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੧੪੩ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੁਦ੍ਰਾਂ ਵਾਮਕਰੇ ਕਤ੍ਵਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਪਠੇਤ੍ਪਞ੍ਚਸਾਹਸ੍ਰਂ ਪੁਰਸ਼੍ਚਰਣਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸ਼ਿਵਨਾਮ੍ਨਾ ਜਾਤਭਾਵੋ ਵਾਙ੍ਮਨਃ ਕਾਯਕਰ੍ਮਭਿਃ ।
ਸ਼ਿਵੋऽਹਮਿਤਿ ਵੈ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਰੋਗਾਰ੍ਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਰੋਗਾਦ੍ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟਂ ਲਭਤੇ ਤਥਾ ॥ ੧੪੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਚਿਦਮ੍ਬਰਨਟਨਤਨ੍ਤ੍ਰਤਃ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 1:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top