1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Dhumavatisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ

ಧೂಮಾವತ್ಯಾ ಧರ್ಮರಾತ್ರ್ಯಾಃ ಕಥಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ಮೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ

ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಪ್ರಿಯೇ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ಮೇ ಭವಶತ್ರುವಿನಾಶಮ್ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಋಷಿಃ
ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛನ್ದೋ ಧೂಮಾವತೀ ದೇವತಾ ಶತ್ರುವಿನಿಗ್ರಹೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧುಮಾ ಧೂಮವತೀ ಧೂಮಾ ಧೂಮಪಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಧೌತಾ ಧೌತಗಿರಾ ಧಾಮ್ನೀ ಧೂಮೇಶ್ವರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 3 ॥

ಅನನ್ತಾಽನನ್ತರೂಪಾ ಚ ಅಕಾರಾಕಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಆದ್ಯಾ ಆನನ್ದದಾನನ್ದಾ ಇಕಾರಾ ಇನ್ದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 4 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಾರ್ತ್ಥವಾಣೀದಾ ಯಶೋಧರ್ಮಪ್ರಿಯೇಷ್ಟದಾ ।
ಭಾಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಭಕ್ತಿಸ್ಥಾ ಗೃಹಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 5 ॥

ರಾಮರಾವಣಸುಗ್ರೀವಮೋಹದಾ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಜ್ಞಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಛನ್ದಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಚಾತುರ್ಯಚಾರುರುಚಿರಾ ರಂಜನಪ್ರೇಮತೋಷದಾ ।
ಕಮಲಾಸನಸುಧಾವಕ್ತ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾ ಸ್ಮಿತಾನನಾ ॥ 7 ॥

ಚತುರಾ ಚಾರುಕೇಶೀ ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾ ಮುದಾ ।
ಕಲಾ ಕಾಲಧರಾ ಧೀರಾ ಧಾರಿಣೀ ವಸುನೀರದಾ ॥ 8 ॥

ಹೀರಾ ಹೀರಕವರ್ಣಾಭಾ ಹರಿಣಾಯತಲೋಚನಾ ।
ದಮ್ಭಮೋಹಕ್ರೋಧಲೋಭಸ್ನೇಹದ್ವೇಷಹರಾ ಪರಾ ॥ 9 ॥

ನಾರದೇವಕರೀ ರಾಮಾ ರಾಮಾನನ್ದಮನೋಹರಾ ।
ಯೋಗಭೋಗಕ್ರೋಧಲೋಭಹರಾ ಹರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 10 ॥

ದಾನಮಾನಜ್ಞಾನಮಾನ-ಪಾನಗಾನಸುಖಪ್ರದಾ ।
ಗಜಗೋಶ್ವಪದಾಗಂಜಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತನಾಶಿನೀ ॥ 11 ॥

ಭವಭಾವಾ ತಥಾ ಬಾಲಾ ವರದಾ ಹರವಲ್ಲಭಾ ।
ಭಗಭಂಗಭಯಾ ಮಾಲಾ ಮಾಲತೀ ತಾಲನಾಹೃದಾ ॥ 12 ॥

ಜಾಲವಾಲಹಾಲಕಾಲಕಪಾಲಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ।
ಕರಂಜಶೀಲಗುಂಜಾಢ್ಯಾ ಚೂತಾಂಕುರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 13 ॥

ಪನಸಸ್ಥಾ ಪಾನಸಕ್ತಾ ಪನಸೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ಪಾವನೀ ಪಾವನಾಧಾರಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾ ॥ 14 ॥

ಪೂತಾ ಪೂತಕಲಾ ಪೌರಾ ಪುರಾಣಸುರಸುನ್ದರೀ ।
ಪರೇಶೀ ಪರದಾ ಪಾರಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಪರಮೋಹಿನೀ ॥ 15 ॥

ಜಗನ್ಮಾಯಾ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ಕೀರ್ತ್ತಿರ್ಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಜನನೀ ಜಯಿನೀ ಜಾಯಾ ಜಿತಾ ಜಿನಜಯಪ್ರದಾ ॥ 16 ॥

ಕೀರ್ತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಧ್ಯಾನಮಾನದಾಯಿನೀ ದಾನವೇಶ್ವರೀ ।
ಕಾವ್ಯವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ॥ 17 ॥

ವಿಜ್ಞಾಜ್ಞಾ ವಿಜ್ಞಜಯದಾ ವಿಜ್ಞಾ ವಿಜ್ಞಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಪರಾವರೇಜ್ಯಾ ವರದಾ ಪಾರದಾ ಶಾರದಾ ದರಾ ॥ 18 ॥

ದಾರಿಣೀ ದೇವದೂತೀ ಚ ಮದನಾ ಮದನಾಮದಾ ।
ಪರಮಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ಷರೇಶೀ ಪರಗಾ ಪರಾ ॥ 19 ॥

ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞಪ್ರದಾ ಯಜ್ಞಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕರೀ ಶುಭಾ ।
ಶೋಭಿನೀ ಶುಭ್ರಮಥಿನೀ ನಿಶುಮ್ಭಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ॥ 20 ॥

ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಮ್ಭುಪತ್ನೀ ಚ ಶಮ್ಭುಜಾಯಾ ಶುಭಾನನಾ ।
ಶಾಂಕರೀ ಶಂಕರಾರಾಧ್ಯಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸನ್ಧ್ಯಾಸುಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 21 ॥

ಶತ್ರುಘ್ನೀ ಶತ್ರುಹಾ ಶತ್ರುಪ್ರದಾ ಶಾತ್ರವನಾಶಿನೀ ।
ಶೈವೀ ಶಿವಲಯಾ ಶೈಲಾ ಶೈಲರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ॥ 22 ॥

ಶರ್ವರೀ ಶವರೀ ಶಮ್ಭುಃ ಸುಧಾಢ್ಯಾ ಸೌಧವಾಸಿನೀ ।
ಸಗುಣಾ ಗುಣರೂಪಾ ಚ ಗೌರವೀ ಭೈರವೀರವಾ ॥ 23 ॥

ಗೌರಾಂಗೀ ಗೌರದೇಹಾ ಚ ಗೌರೀ ಗುರುಮತೀ ಗುರುಃ ।
ಗೌರ್ಗ್ಗೌರ್ಗವ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಗುಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 24 ॥

ಗಣೇಶಗಣದಾ ಗುಣ್ಯಾ ಗುಣಾ ಗೌರವವಾಂಛಿತಾ ।
ಗಣಮಾತಾ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ಗಣಕೋಟಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 25 ॥

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಜ್ಜನಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದುರ್ಜ್ಜನಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ದಾತ್ರೀ ದೀನಾ ದೀನದಯಾವತೀ ॥ 26 ॥

ದುರ್ನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ದುರಾದುಃಸ್ಥಾ ದೌಃಸ್ಥಭಂಜನಕಾರಿಣೀ ।
ಶ್ವೇತಪಾಂಡುರಕೃಷ್ಣಾಭಾ ಕಾಲದಾ ಕಾಲನಾಶಿನೀ ॥ 27 ॥

ಕರ್ಮನರ್ಮಕರೀ ನರ್ಮಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಾಶಿನೀ ।
ಗೌರೀ ಗೌರವದಾ ಗೋದಾ ಗಣದಾ ಗಾಯನಪ್ರಿಯಾ ॥ 28 ॥

ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಂಗಾ ಭಗಾ ಭಾಗ್ಯವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಭವಾನೀ ಭವಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಭೈರವೀ ಭೈರವೀಸಮಾ ॥ 29 ॥

ಭೀಮಾ ಭೀಮರವಾ ಭೈಮೀ ಭೀಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶರಣ್ಯಾ ಶರಣಾ ಶಮ್ಯಾ ಶಶಿನೀ ಶಂಖನಾಶಿನೀ ॥ 30 ॥

ಗುಣಾ ಗುಣಕರೀ ಗೌಣೀ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಜನಮೋಹನಕರ್ತ್ತ್ರೀ ಚ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 31 ॥

ಜಿತಾ ಜಾಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ವಿಜಯಾ ಜಯದಾಯಿನೀ ।
ಕಾಮಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಖರ್ವಾ ಖಂಜಾ ಖರಾ ಗದಾ ॥ 32 ॥

ಗರ್ವಾ ಗರುತ್ಮತೀ ಧರ್ಮಾ ಘರ್ಗ್ಘರಾ ಘೋರನಾದಿನೀ ।
ಚರಾಚರೀ ಚರಾರಾಧ್ಯಾ ಛಿನಾ ಛಿನ್ನಮನೋರಥಾ ॥ 33 ॥

ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಜಯಾ ಜಾಪ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜಾಯಾ ಚ ಝರ್ಜ್ಝರೀ ।
ಝಕಾರಾ ಝೀಷ್ಕೃತಿಷ್ಟೀಕಾ ಟಂಕಾ ಟಂಕಾರನಾದಿನೀ ॥ 34 ॥

ಠೀಕಾ ಠಕ್ಕುರಠಕ್ಕಾಂಗೀ ಠಠಠಾಂಕಾರಢುಂಢುರಾ ।
ಢುಂಢೀತಾರಾಜತೀರ್ಣಾ ಚ ತಾಲಸ್ಥಾಭ್ರಮನಾಶಿನೀ ॥ 35 ॥

ಥಕಾರಾ ಥಕರಾ ದಾತ್ರೀ ದೀಪಾ ದೀಪವಿನಾಶಿನೀ ।
ಧನ್ಯಾ ಧನಾ ಧನವತೀ ನರ್ಮದಾ ನರ್ಮಮೋದಿನೀ ॥ 36 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಪೀತಾ ಸ್ಫಾನ್ತಾ ಫೂತ್ಕಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಫುಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 37 ॥

ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಭಗಾಲೀ ಮನ್ದಗಾಮಿನೀ ।
ಮದಿರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಾ ಚ ಯಶೋದಾ ಯಮಪೂಜಿತಾ ॥ 38 ॥

ಯಾಮ್ಯಾ ರಾಮ್ಯಾ ರಾಮರೂಪಾ ರಮಣೀ ಲಲಿತಾ ಲತಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರೀ ವಾಕ್ಪ್ರದಾ ವಾಚ್ಯಾ ಸದಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ॥ 39 ॥

ಶ್ರಾನ್ತಾ ಶಕಾರರೂಪಾ ಚ ಷಕಾರಖರವಾಹನಾ ।
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರೂಪಾ ಸಾನನ್ದಾ ಹರಿಣೀ ಹರಿರೂಪಿಣೀ ॥ 40 ॥

ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ವಾಲವಾಚಲವಂಗಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾ ।
ಕ್ಷಪಾ ಕ್ಷಯಪ್ರದಾ ಕ್ಷೀರಾ ಅಕಾರಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 41 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಮೂರ್ತ್ತಿಶ್ಚ ಕಲಹಾ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಿವಾ ಶನ್ದಾಯಿನೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಭವಾನೀ ಭವಮೂರ್ತ್ತಿಶ್ಚ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಶತ್ರುವಿದ್ದ್ರಾವಿಣೀ ಶೈವೀ ಶುಮ್ಭಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 43 ॥

ಧಕಾರಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ಧೂಮ್ಬೀಜಪರಿತೋಷಿತಾ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತುತಾ ಧೀರಾ ಧರಾರೂಪಾ ಧರಾವತೀ ॥ 44 ॥

ಚರ್ವಿಣೀ ಚನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಚ್ಛನ್ದೋರೂಪಾ ಛಟಾವತೀ ।
ಛಾಯಾ ಛಾಯಾವತೀ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಛೇದಿನೀ ಮೇದಿನೀ ಕ್ಷಮಾ ॥ 45 ॥

ವಲ್ಗಿನೀ ವರ್ದ್ಧಿನೀ ವನ್ದ್ಯಾ ವೇದಮಾತಾ ಬುಧಸ್ತುತಾ ।
ಧಾರಾ ಧಾರಾವತೀ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮದಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 46 ॥

ಗರ್ವಿಣೀ ಗುರುಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಗುಣಾನ್ವಿತಾ ।
ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮರೂಪಾ ಚ ಘಂಟಾನಾದಪರಾಯಣಾ ॥। 47 ॥

ಘಂಟಾನಿನಾದಿನೀ ಘೂರ್ಣಾ ಘೂರ್ಣಿತಾ ಘೋರರೂಪಿಣೀ ।
ಕಲಿಘ್ನೀ ಕಲಿದೂತೀ ಚ ಕಲಿಪೂಜ್ಯಾ ಕಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 48 ॥

ಕಾಲನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ಕಾಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ವರ್ಷಿಣೀ ವೃಷ್ಟಿದಾ ವೃಷ್ಟಿರ್ಮಹಾವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಘಾತಿನೀ ಘಾಟಿನೀ ಘೋಂಟಾ ಘಾತಕೀ ಘನರೂಪಿಣೀ ।
ಧೂಮ್ಬೀಜಾ ಧೂಂಜಪಾನನ್ದಾ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪತೋಷಿತಾ ॥ 50 ॥

ಧೂನ್ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಾಸಕ್ತಾ ಧೂನ್ಧೂಮ್ಬೀಜಪರಾಯಣಾ ।
ಧೂಂಕಾರಹರ್ಷಿಣೀ ಧೂಮಾ ಧನದಾ ಧನಗರ್ವಿತಾ ॥ 51 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪದ್ಮಯೋನಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಅಪಾರಾ ಪೂರಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 52 ॥

ಫಲದಾ ಫಲಭೋಕ್ತ್ರೀ ಚ ಫಲಿನೀ ಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಫೂತ್ಕಾರಿಣೀ ಫಲಾವಾಪ್ತ್ರೀ ಫಲಭೋಕ್ತ್ರೀ ಫಲಾನ್ವಿತಾ ॥ 53 ॥

ವಾರಿಣೀ ವರಣಪ್ರೀತಾ ವಾರಿಪಾಥೋಧಿಪಾರಗಾ ।
ವಿವರ್ಣಾ ಧೂಮ್ರನಯನಾ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೀ ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 54 ॥

ನೀತಿರ್ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ನೀತಿಜ್ಞಾ ನಯಕೋವಿದಾ ।
ತಾರಿಣೀ ತಾರರೂಪಾ ಚ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 55 ॥

ಸ್ಥೂಲಾ ಸ್ಥೂಲಾಧರಾ ಸ್ಥಾತ್ರೀ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ಸ್ಥೂಲಾ ಪದ್ಮಪದಸ್ಥಾನಾ ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 56 ॥

ಶೋಷಿಣೀ ಶೋಭಿನೀ ಶೀತಾ ಶೀತಪಾನೀಯಪಾಯಿನೀ ।
ಶಾರಿಣೀ ಶಾಂಖಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಂಖಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 57 ॥

ಶರ್ವರೀ ಶರ್ವರೀಪೂಜ್ಯಾ ಶರ್ವರೀಶಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಶರ್ವರೀಜಾಗ್ರಿತಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿವನ್ದಿತಾ ॥ 58 ॥

ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಭಾವಿತಾ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗರತಾಯುಕ್ತಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೀ ॥ 59 ॥

ಯೋಗಭಾವಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಯಾಮಿನೀಪತಿವನ್ದಿತಾ ।
ಅಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಘಿನೀ ಯೋದ್ಧ್ರೀ ಯುದ್ಧಕರ್ಮವಿಶಾರದಾ ॥ 60 ॥

ಯುದ್ಧಮಾರ್ಗರತಾನಾನ್ತಾ ಯುದ್ಧಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಿಗೇಹನಿವಾಸಿನೀ ॥ 61 ॥

ಸಿದ್ಧರೀತಿಸ್ಸಿದ್ಧಪ್ರೀತಿಃ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ।
ಸಿದ್ಧಗಮ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಬನ್ದ್ಯಾ ಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 62 ॥

ಸಾಧಿನೀ ಸಾಧನಪ್ರೀತಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧನಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಧನೀಯಾ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಸಂಘಸುಶೋಭಿನೀ ॥ 63 ॥

ಸಾಧ್ವೀ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವಾ ಸಾ ಸಾಧುಸನ್ತತಿದಾಯಿನೀ ।
ಸಾಧುಪೂಜ್ಯಾ ಸಾಧುವನ್ದ್ಯಾ ಸಾಧುಸನ್ದರ್ಶನೋದ್ಯತಾ ॥ 64 ॥

ಸಾಧುದೃಷ್ಟಾ ಸಾಧುಪೃಷ್ಠಾ ಸಾಧುಪೋಷಣತತ್ಪರಾ ।
ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಸತ್ತ್ವಸಂಸಿದ್ಧಾ ಸತ್ತ್ವಸೇವ್ಯಾ ಸುಖೋದಯಾ ॥ 65 ॥

ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಕರೀ ಶಾನ್ತಾ ಸತ್ತ್ವಸಂಹರ್ಷಮಾನಸಾ ।
ಸತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾ ಸತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಸ್ಸತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಪನ್ನಮಾನಸಾ ।
ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುದೇಹಾ ಚಾರುಚಂಚಲಲೋಚನಾ ॥ 67 ॥

ಛದ್ಮಿನೀ ಛದ್ಮಸಂಕಲ್ಪಾ ಛದ್ಮವಾರ್ತ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಪ್ರಿಯಾ ।
ಹಠಿನೀ ಹಠಸಮ್ಪ್ರೀತಿರ್ಹಠವಾರ್ತ್ತಾ ಹಠೋದ್ಯಮಾ ॥ 68 ॥

ಹಠಕಾರ್ಯಾ ಹಠಧರ್ಮಾ ಹಠಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ಹಠಸಮ್ಭೋಗನಿರತಾ ಹಠಾತ್ಕಾರರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 69 ॥

ಹಠಸಮ್ಭೇದಿನೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯವಾರ್ತ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಹರಿಣೀ ಹರಿಣೀದೃಷ್ಟಿರ್ಹರಿಣೀಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಾ ॥ 70 ॥

ಹರಿಣಾಕ್ಷೀ ಹರಿಣಪಾ ಹರಿಣೀಗಣಹರ್ಷದಾ ।
ಹರಿಣೀಗಣಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಹರಿಣೀಪರಿಪೋಷಿಕಾ ॥ 71 ॥

ಹರಿಣೀಮೃಗಯಾಸಕ್ತಾ ಹರಿಣೀಮಾನಪುರಸ್ಸರಾ ।
ದೀನಾ ದೀನಾಕೃತಿರ್ದೂನಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಾ ॥ 72 ॥

ದ್ರವಿಣಾಚಲಸಂವ್ವಾಸಾ ದ್ರವಿತಾ ದ್ರವ್ಯಸಂಯ್ಯುತಾ ।
ದೀರ್ಗ್ಘಾ ದೀರ್ಗ್ಘಪದಾ ದೃಶ್ಯಾ ದರ್ಶನೀಯಾ ದೃಢಾಕೃತಿಃ ॥ 73 ॥

ದೃಢಾ ದ್ವಿಷ್ಟಮತಿರ್ದ್ದುಷ್ಟಾ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದ್ವೇಷಿಭಂಜಿನೀ ।
ದೋಷಿಣೀ ದೋಷಸಂಯ್ಯುಕ್ತಾ ದುಷ್ಟಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 74 ॥

ದೇವತಾರ್ತ್ತಿಹರಾ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯಸಂಘವಿದಾರಿಣೀ ।
ದುಷ್ಟದಾನವಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯನಿಷೂದಿನೀ ॥ 75 ॥

ದೇವತಾಪ್ರಾಣದಾ ದೇವೀ ದೇವದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ।
ನಟನಾಯಕಸಂಸೇವ್ಯಾ ನರ್ತ್ತಕೀ ನರ್ತ್ತಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 76 ॥

ನಾಟ್ಯವಿದ್ಯಾ ನಾಟ್ಯಕರ್ತ್ರೀ ನಾದಿನೀ ನಾದಕಾರಿಣೀ ।
ನವೀನನೂತನಾ ನವ್ಯಾ ನವೀನವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 77 ॥

ನವ್ಯಭೂಷಾ ನವ್ಯಮಾಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾಲಂಕಾರಶೋಭಿತಾ ।
ನಕಾರವಾದಿನೀ ನಮ್ಯಾ ನವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 78 ॥

ನೀಚಮಾರ್ಗಾ ನೀಚಭೂಮಿರ್ನೀಚಮಾರ್ಗಗತಿರ್ಗತಿಃ ।
ನಾಥಸೇವ್ಯಾ ನಾಥಭಕ್ತಾ ನಾಥಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 79 ॥

ನಮ್ರಾ ನಮ್ರಗತಿರ್ನ್ನೇತ್ರೀ ನಿದಾನವಾಕ್ಯವಾದಿನೀ ।
ನಾರೀಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ನಾರೀ ನಾರೀಮಧ್ಯಗತಾಽನಘಾ ॥ 80 ॥

ನಾರೀಪ್ರೀತಿ ನರಾರಾಧ್ಯಾ ನರನಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ರತೀ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ರತಿಪ್ರೇಮಾ ರತಿಪ್ರದಾ ॥ 81 ॥

ರತಿಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾರಾಧ್ಯಾ ರತಿಹರ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ರತಿರೂಪಾ ರತಿಧ್ಯಾನಾ ರತಿರೀತಿಸುಧಾರಿಣೀ ॥ 82 ॥

ರತಿರಾಸಮಹೋಲ್ಲಾಸಾ ರತಿರಾಸವಿಹಾರಿಣೀ ।
ರತಿಕಾನ್ತಸ್ತುತಾ ರಾಶೀ ರಾಶಿರಕ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 83 ॥

ಅರೂಪಾ ಶುದ್ಧರೂಪಾ ಚ ಸುರೂಪಾ ರೂಪಗರ್ವಿತಾ ।
ರೂಪಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾ ರೂಪರಾಶೀ ರಮಾವತೀ ॥ 84 ॥

ರೋಧಿನೀ ರೋಷಿಣೀ ರುಷ್ಟಾ ರೋಷಿರುದ್ಧಾ ರಸಪ್ರದಾ ।
ಮಾದಿನೀ ಮದನಪ್ರೀತಾ ಮಧುಮತ್ತಾ ಮಧುಪ್ರದಾ ॥ 85 ॥

ಮದ್ಯಪಾ ಮದ್ಯಪಧ್ಯೇಯಾ ಮದ್ಯಪಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಮದ್ಯಪಾನನ್ದಸನ್ದಾತ್ರೀ ಮದ್ಯಪಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾ ॥ 86 ॥

ಮದ್ಯಪಾನರತಾ ಮತ್ತಾ ಮದ್ಯಪಾನವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಮದಿರಾ ಮದಿರಾರಕ್ತಾ ಮದಿರಾಪಾನಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 87 ॥

ಮದಿರಾಪಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಮದಿರಾಪಾನಮೋಹಿನೀ ।
ಮದಿರಾಮಾನಸಾಮುಗ್ಧಾ ಮಾಧ್ವೀಪಾ ಮದಿರಾಪ್ರದಾ ॥ 88 ॥

ಮಾಧ್ವೀದಾನಸದಾನನ್ದಾ ಮಾಧ್ವೀಪಾನರತಾ ಮದಾ ।
ಮೋದಿನೀ ಮೋದಸನ್ದಾತ್ರೀ ಮುದಿತಾ ಮೋದಮಾನಸಾ ॥ 89 ॥

ಮೋದಕರ್ತ್ರೀ ಮೋದದಾತ್ರೀ ಮೋದಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಮೋದಕಾದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಮೋದಕಗ್ರಹಣಕ್ಷಮಾ ॥ 90 ॥

ಮೋದಕಾಲಬ್ಧಿಸಂಕ್ರುದ್ಧಾ ಮೋದಕಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಷಿಣೀ ।
ಮಾಂಸಾದಾ ಮಾಂಸಸಮ್ಭಕ್ಷಾ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 91 ॥

ಮಾಂಸಪಾಕಪರಪ್ರೇಮಾ ಮಾಂಸಪಾಕಾಲಯಸ್ಥಿತಾ ।
ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಕೃತಾಸ್ವಾದಾ ಮಕಾರಪಂಚಕಾನ್ವಿತಾ ॥ 92 ॥

ಮುದ್ರಾ ಮುದ್ರಾನ್ವಿತಾ ಮಾತಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಮುದ್ರಿಕಾ ಮುದ್ರಿಕಾಯುಕ್ತಾ ಮುದ್ರಿಕಾಕೃತಲಕ್ಷಣಾ ॥ 93 ॥

ಮುದ್ರಿಕಾಲಂಕೃತಾ ಮಾದ್ರೀ ಮನ್ದರಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಮನ್ದರಾಚಲಸಂಸೇವ್ಯಾ ಮನ್ದರಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 94 ॥

ಮನ್ದರಧ್ಯೇಯಪಾದಾಬ್ಜಾ ಮನ್ದರಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಮನ್ದುರಾವಾಸಿನೀ ಮನ್ದಾ ಮಾರಿಣೀ ಮಾರಿಕಾಮಿತಾ ॥ 95 ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾಮಾರೀಶಮಿನೀ ಶವಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಶವಮಾಂಸಕೃತಾಹಾರಾ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀ ॥ 96 ॥

ಶ್ಮಶಾನಸಿದ್ಧಿಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಶ್ಮಶಾನಭವನಸ್ಥಿತಾ ।
ಶ್ಮಶಾನಶಯನಾಗಾರಾ ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಲೇಪಿತಾ ॥ 97 ॥

ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಭೀಮಾಂಗೀ ಶ್ಮಶಾನಾವಾಸಕಾರಿಣೀ ।
ಶಾಮಿನೀ ಶಮನಾರಾಧ್ಯಾ ಶಮನಸ್ತುತಿವನ್ದಿತಾ ॥ 98 ॥

ಶಮನಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶಮನಾಗಾರವಾಸಿನೀ ।
ಶಮನಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಾ ॥ 99 ॥

ಶಾನ್ತಪೂಜಾಪರಾ ಶಾನ್ತಾ ಶಾನ್ತಾಗಾರಪ್ರಭೋಜಿನೀ ।
ಶಾನ್ತಪೂಜ್ಯಾ ಶಾನ್ತವನ್ದ್ಯಾ ಶಾನ್ತಗ್ರಹಸುಧಾರಿಣೀ ॥ 100 ॥

ಶಾನ್ತರೂಪಾ ಶಾನ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಶಾನ್ತಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಽಮಲಾ ।
ಅಮಲಾ ವಿಮಲಾ ಮ್ಲಾನಾ ಮಾಲತೀ ಕುಂಜವಾಸಿನೀ ॥ 101 ॥

ಮಾಲತೀಪುಷ್ಪಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಮಾಲತೀಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾ ।
ಮಹೋಗ್ರಾ ಮಹತೀ ಮಧ್ಯಾ ಮಧ್ಯದೇಶನಿವಾಸಿನೀ ॥ 102 ॥

ಮಧ್ಯಮಧ್ವನಿಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಮಧ್ಯಮಧ್ವನಿಕಾರಿಣೀ ।
ಮಧ್ಯಮಾ ಮಧ್ಯಮಪ್ರೀತಿರ್ಮಧ್ಯಮಪ್ರೇಮಪೂರಿತಾ ॥ 103 ॥

ಮಧ್ಯಾಂಗಚಿತ್ರವಸನಾ ಮಧ್ಯಖಿನ್ನಾ ಮಹೋದ್ಧತಾ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಕೃತಸಮ್ಪೂಜಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 104 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಸಂಯ್ಯುಕ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಕಾರಿಣೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಮಾನಿತಾಽಮಾನಾ ಮಾನಿನೀಗಣಮಧ್ಯಗಾ ॥ 105 ॥

ಮಾನಿನೀಮಾನಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಮಾನವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ।
ಮಾನಿನ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ಮುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೀ ಸುಮುಕ್ತಿದಾ ॥ 106 ॥

ಮುಕ್ತಿದ್ವೇಷಕರೀ ಮೂಲ್ಯಕಾರಿಣೀ ಮೂಲ್ಯಹಾರಿಣೀ ।
ನಿರ್ಮಲಾ ಮೂಲಸಂಯ್ಯುಕ್ತಾ ಮೂಲಿನೀ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 107 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕೃತಾರ್ಹಾದ್ಯಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಗ್ಘ್ಯಹರ್ಷಿಣೀ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರೀ ಚ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕೃತಾರ್ಚ್ಚನಾ ॥ 109 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಮೂಲವಿದ್ಯಾ ಮಲಾಪಹಾ ।
ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾ ವಟಸ್ಥಾ ಚ ವಟವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನೀ ॥ 110 ॥

ವಟವೃಕ್ಷಕೃತಸ್ಥಾನಾ ವಟಪೂಜಾಪರಾಯಣಾ ।
ವಟಪೂಜಾಪರಿಪ್ರೀತಾ ವಟದರ್ಶನಲಾಲಸಾ ॥ 111 ॥

ವಟಪೂಜಾ ಕೃತಾ ಹ್ಲಾದಾ ವಟಪೂಜಾವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ವಶಿನೀ ವಿವಶಾರಾಧ್ಯಾ ವಶೀಕರಣಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 112 ॥

ವಶೀಕರಣಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ವಶೀಕಾರಕಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಬಟುಕಾ ಬಟುಕಾರಾಧ್ಯಾ ಬಟುಕಾಹಾರದಾಯಿನೀ ॥ 113 ॥

ಬಟುಕಾರ್ಚ್ಚಾಪರಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಬಟುಕಾರ್ಚ್ಚಾವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಬಟುಕಾನನ್ದಕರ್ತ್ತ್ರೀ ಚ ಬಟುಕಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 114 ॥

ಬಟುಕೇಜ್ಯಾಪ್ರದಾಽಪಾರಾ ಪಾರಿಣೀ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಪರ್ವತಾಗ್ರಕೃತಾವಾಸಾ ಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 115 ॥

ಪಾರ್ವತೀಪತಿಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಹರ್ಷದಾ ।
ಪಾರ್ವತೀಪತಿಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮೋಹಿನೀ ॥ 116 ॥

ಪಾರ್ವತೀಯದ್ದ್ವಿಜಾರಾಧ್ಯಾ ಪರ್ವತಸ್ಥಾ ಪ್ರತಾರಿಣೀ ।
ಪದ್ಮಲಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 117 ॥

ಪದ್ಮಜೇಡ್ಯಪದಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾ ।
ಪದ್ಮಾರ್ಚ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಪಯೋಧಿಜಾ ॥ 118 ॥

ಪಯೋಧಿಪಾರಗನ್ತ್ರೀ ಚ ಪಾಥೋಧಿಪರಿಕೀರ್ತ್ತಿತಾ ।
ಪಾಥೋಧಿಪಾರಗಾಪೂತಾ ಪಲ್ವಲಾಮ್ಬುಪ್ರತರ್ಪಿತಾ ॥ 119 ॥

ಪಲ್ವಲಾನ್ತಃ ಪಯೋಮಗ್ನಾ ಪವಮಾನಗತಿರ್ಗತಿಃ ।
ಪಯಃ ಪಾನಾ ಪಯೋದಾತ್ರೀ ಪಾನೀಯಪರಿಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ॥ 120 ॥

ಪಯೋಜಮಾಲಾಭರಣಾ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಮುಂಡಿನೀ ಮುಂಡಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮುಂಡಿತಾ ಮುಂಡಶೋಭಿತಾ ॥ 121 ॥

ಮಣಿಭೂಷಾ ಮಣಿಗ್ರೀವಾ ಮಣಿಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ ।
ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಮರ್ಷಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಹವಾ ॥ 122 ॥

ಮಾನವೀ ಮಾನವೀಪೂಜ್ಯಾ ಮನುವಂಶವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಮಠಿನೀ ಮಠಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಮಠಸಮ್ಪತ್ತಿಹಾರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಮಹಾಕ್ರೋಧವತೀ ಮೂಢಾ ಮೂಢಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ।
ಪಾಠೀನಭೋಜಿನೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಹಾರವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಪ್ರಲಯಾನಲತುಲ್ಯಾಭಾ ಪ್ರಲಯಾನಲರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರಲಯಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನಾ ಪ್ರಲಯಾಬ್ಧಿವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 125 ॥

ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಮ್ಭೂತಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಧಿನೀ ॥ 126 ॥

ಮಹಾಮಹಾಪ್ರಲಯೇಜ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಮೋದಿನೀ ।
ಛೇದಿನೀ ಛಿನ್ನಮುಂಡೋಗ್ರಾ ಛಿನ್ನಾ ಛಿನ್ನರುಹಾರ್ತ್ಥಿನೀ ॥ 127 ॥

ಶತ್ರುಸಂಛೇದಿನೀ ಛನ್ನಾ ಕ್ಷೋದಿನೀ ಕ್ಷೋದಕಾರಿಣೀ ।
ಲಕ್ಷಿಣೀ ಲಕ್ಷಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಲಕ್ಷಿತಾ ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತಾ ॥ 128 ॥

ಲಕ್ಷಶಸ್ತ್ರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಲಕ್ಷಬಾಣಪ್ರಮೋಚಿನೀ ।
ಲಕ್ಷಪೂಜಾಪರಾಽಲಕ್ಷ್ಯಾ ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಖಂಡಿನೀ ॥ 129 ॥

ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಸಂಯ್ಯುಕ್ತಾ ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಧಾರಿಣೀ ।
ಲಕ್ಷಲೀಲಾಲಯಾಲಭ್ಯಾ ಲಾಕ್ಷಾಗಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 130 ॥

ಲಕ್ಷಲೋಭಪರಾ ಲೋಲಾ ಲಕ್ಷಭಕ್ತಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಲೋಕಿನೀ ಲೋಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಲೋಕರಕ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ಲೋಕವನ್ದಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ಲೋಕಮೋಹನಕಾರಿಣೀ ।
ಲಲಿತಾ ಲಾಲಿತಾಲೀನಾ ಲೋಕಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 132 ॥

ಲೋಕಲೀಲಾಕರೀ ಲೋಕ್ಯಾಲೋಕಸಮ್ಭವಕಾರಿಣೀ ।
ಭೂತಶುದ್ಧಿಕರೀ ಭೂತರಕ್ಷಿಣೀ ಭೂತತೋಷಿಣೀ ॥ 133 ॥

ಭೂತವೇತಾಲಸಂಯ್ಯುಕ್ತಾ ಭೂತಸೇನಾಸಮಾವೃತಾ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಸ್ವಾಮಿನೀ ಭೂತಪೂಜಿತಾ ॥ 134 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಡೇಯಾ ಡಿಂಡಿಮಾರಾವಕಾರಿಣೀ ।
ಡಮರೂವಾದ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಡಮರೂವಾದ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ 135 ॥

ಹುಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಹೋತ್ರೀ ಹಾವಿನೀ ಹಾವನಾರ್ತ್ಥಿನೀ ।
ಹಾಸಿನೀ ಹ್ವಾಸಿನೀ ಹಾಸ್ಯಹರ್ಷಿಣೀ ಹಠವಾದಿನೀ ॥ 136 ॥

ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ಟೀಕಾ ಟೀಕಾನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ।
ಟಂಕಿನೀ ಟಂಕಿತಾ ಟಂಕಾ ಟಂಕಮಾತ್ರಸುವರ್ಣದಾ ॥ 137 ॥

ಟಂಕಾರಿಣೀ ಟಕಾರಾಢ್ಯಾ ಶತ್ರುತ್ರೋಟನಕಾರಿಣೀ ।
ತ್ರುಟಿತಾ ತ್ರುಟಿರೂಪಾ ಚ ತ್ರುಟಿಸನ್ದೇಹಕಾರಿಣೀ ॥ 138 ॥

ತರ್ಷಿಣ ತೃಟ್ಪರಿಕ್ಲಾನ್ತಾ ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಮಾ ಕ್ಷುತ್ಪರಿಪ್ಲುತಾ ।
ಅಕ್ಷಿಣೀ ತಕ್ಷಿಣೀ ಭಿಕ್ಷಾಪ್ರಾರ್ತ್ಥಿನೀ ಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 139 ॥

ಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ಕುಟ್ಟನೀ ಕ್ರೂರಾ ಕುಟ್ಟನೀವೇಶ್ಮವಾಸಿನೀ ।
ಕುಟ್ಟನೀಕೋಟಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲಮಾರ್ಗಿಣೀ ॥ 140 ॥

ಕುಟ್ಟನೀಕುಲಸಂರಕ್ಷಾ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಕಾಲಪಾಶಾವೃತಾ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 141 ॥

ಕೌಮುದೀ ಕೌಮುದೀಹೃಷ್ಟಾ ಕರುಣಾದೃಷ್ಟಿಸಂಯ್ಯುತಾ ।
ಕೌತುಕಾಚಾರನಿಪುಣಾ ಕೌತುಕಾಗಾರವಾಸಿನೀ ॥ 142 ॥

ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾ ಕಾಕರಕ್ಷಿಣೀ ಕಾಕಸಂವ್ವೃತಾ ।
ಕಾಕಾಂಕರಥಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಕಾಂಕಸ್ಯನ್ದನಾಸ್ಥಿತಾ ॥ 143 ॥

ಕಾಕಿನೀ ಕಾಕದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಕಾಕಭಕ್ಷಣದಾಯಿನೀ ।
ಕಾಕಮಾತಾ ಕಾಕಯೋನಿಃ ಕಾಕಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ॥ 144 ॥

ಕಾಕದರ್ಶನಸಂಶೀಲಾ ಕಾಕಸಂಕೀರ್ಣಮನ್ದಿರಾ ।
ಕಾಕಧ್ಯಾನಸ್ಥದೇಹಾದಿಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಧಮಾವೃತಾ ॥ 145 ॥

ಧನಿನೀ ಧನಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಧನಚ್ಛೇದನಕಾರಿಣೀ ।
ಧುನ್ಧುರಾ ಧುನ್ಧುರಾಕಾರಾ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಘಾತಿನೀ ॥ 146 ॥

ಧೂಂಕಾರಿಣೀ ಚ ಧೂಮ್ಮನ್ತ್ರಪೂಜಿತಾ ಧರ್ಮನಾಶಿನೀ ।
ಧೂಮ್ರವರ್ಣಿನೀ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೀ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 147 ॥

ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಮಾನಸಾ ।
ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಪೂಜಾರ್ಹಾ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಕಾರಿಣೀ ॥ 148 ॥

ಧೂಮ್ಬೀಜಾಕರ್ಷಿತಾ ಧೃಷ್ಯಾ ಧರ್ಷಿಣೀ ಧೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ।
ಧೂಲೀಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಣೀ ಧೂಲೀವ್ಯಾಪ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಧಾರಿಣೀ ॥ 149 ॥

ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಧೂಮ್ಬೀಜನಿನ್ದಕಾನ್ತಕಾ ।
ಧರ್ಮವಿದ್ವೇಷಿಣೀ ಧರ್ಮರಕ್ಷಿಣೀ ಧರ್ಮತೋಷಿತಾ ॥ 150 ॥

ಧಾರಾಸ್ತಮ್ಭಕರೀ ಧೂರ್ತಾ ಧಾರಾವಾರಿವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಧಾಂಧೀಂಧೂಂಧೈಮ್ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾ ಧೌಂಧಃಸ್ವಾಹಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಧರಿತ್ರೀಪೂಜಿತಾ ಧೂರ್ವಾ ಧಾನ್ಯಚ್ಛೇದನಕಾರಿಣೀ ।
ಧಿಕ್ಕಾರಿಣೀ ಸುಧೀಪೂಜ್ಯಾ ಧಾಮೋದ್ಯಾನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 152 ॥

ಧಾಮೋದ್ಯಾನಪಯೋದಾತ್ರೀ ಧಾಮಧೂಲೀಪ್ರಧೂಲಿತಾ ।
ಮಹಾಧ್ವನಿಮತೀ ಧೂಪ್ಯಾ ಧೂಪಾಮೋದಪ್ರಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 153 ॥

ಧೂಪಾದಾನಮತಿಪ್ರೀತಾ ಧೂಪದಾನವಿನೋದಿನೀ ।
ಧೀವರೀಗಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಧೀವರೀವರದಾಯಿನೀ ॥ 154 ॥

ಧೀವರೀಗಣಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಧೀವರೀಧಾಮವಾಸಿನೀ ।
ಧೀವರೀಗಣಗೋಪ್ತ್ರೀ ಚ ಧೀವರೀಗಣತೋಷಿತಾ ॥ 155 ॥

ಧೀವರೀಧನದಾತ್ರೀ ಚ ಧೀವರೀಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಧಾತ್ರೀಶಾ ಧಾತೃಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಧಾತ್ರೀವೃಕ್ಷಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 156 ॥

ಧಾತ್ರೀಪೂಜನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಧಾತ್ರೀರೋಪಣಕಾರಿಣೀ ।
ಧೂಮ್ರಪಾನರತಾಸಕ್ತಾ ಧೂಮ್ರಪಾನರತೇಷ್ಟದಾ ॥ 157 ॥

ಧೂಮ್ರಪಾನಕರಾನನ್ದಾ ಧೂಮ್ರವರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ।
ಧನ್ಯಶಬ್ದಶ್ರುತಿಪ್ರೀತಾ ಧುನ್ಧುಕಾರೀಜನಚ್ಛಿದಾ ॥ 158 ॥

ಧುನ್ಧುಕಾರೀಷ್ಟಸನ್ದಾತ್ರೀ ಥುನ್ಧುಕಾರಿಸುಮುಕ್ತಿದಾ ।
ಧುನ್ಧುಕಾರ್ಯಾರಾಧ್ಯರೂಪಾ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಮನಸ್ಸ್ಥಿತಾ ॥ 159 ॥

ಧುನ್ಧುಕಾರಿಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ಧಿನ್ಧಿಮಾರಾವಿಣೀ ಧ್ಯಾತ್ರೀ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಧನಾರ್ಥಿನೀ ॥ 160 ॥

ಧೋರಿಣೀ ಧೋರಣಪ್ರೀತಾ ಧಾರಿಣೀ ಘೋರರೂಪಿಣೀ ।
ಧರಿತ್ರೀರಕ್ಷಿಣೀ ದೇವೀ ಧರಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಧರಾಧರಸುತಾಽಶೇಷಧಾರಾಧರಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದ್ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 162 ॥

ಧನಾಕರ್ಷಣಕರ್ತ್ತ್ರೀ ಚ ಧನಾಹರಣಕಾರಿಣೀ ।
ಧನಚ್ಛೇದನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಧನಹೀನಾ ಧನಪ್ರಿಯಾ ॥ 163 ॥

ಧನಸँವ್ವೃದ್ಧಿಸಮ್ಪನ್ನಾ ಧನದಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 164 ॥

ಧನಹೃಷ್ಟಾ ಧನಪುಷ್ಟಾ ದಾನಾಧ್ಯಯನಕಾರಿಣೀ ।
ಧನರಕ್ಷಾ ಧನಪ್ರಾಣಾ ಧನಾನನ್ದಕರೀ ಸದಾ ॥ 165 ॥

ಶತ್ರುಹನ್ತ್ರೀ ಶವಾರೂಢಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಶತ್ರುಪಕ್ಷಕ್ಷತಿಪ್ರೀತಾ ಶತ್ರುಪಕ್ಷನಿಷೂದಿನೀ ॥ 166 ॥

ಶತ್ರುಗ್ರೀವಾಚ್ಛಿದಾಛಾಯಾ ಶತ್ರುಪದ್ಧತಿಖಂಡಿನೀ ।
ಶತ್ರುಪ್ರಾಣಹರಾಹಾರ್ಯಾ ಶತ್ರೂನ್ಮೂಲನಕಾರಿಣೀ ॥ 167 ॥

ಶತ್ರುಕಾರ್ಯವಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸಾಂಗಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸಾಂಗಶತ್ರುಕುಲಚ್ಛೇತ್ರೀ ಶತ್ರುಸದ್ಮಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 168 ॥

ಸಾಂಗಸಾಯುಧಸರ್ವಾರಿ-ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಸಾಂಗಸಾಯುಧಸರ್ವಾರಿ-ದೇಹಗೇಹಪ್ರದಾಹಿನೀ ॥ 169 ॥

ಇತೀದನ್ಧೂಮರೂಪಿಣ್ಯಾಸ್ಸ್ತೋತ್ರನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೂನ್ಯಭವನೇ ಸಧ್ವಾನ್ತೇ ಯತಮಾನಸಃ ॥ 170 ॥

ಮದಿರಾಮೋದಯುಕ್ತೋ ವೈ ದೇವೀಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ।
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಯದಿ ಶಕ್ರಸಮೋಽಪಿ ವೈ ॥ 171 ॥

ಭವಪಾಶಹರಮ್ಪುಣ್ಯನ್ಧೂಮಾವತ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಮ್ಮಹತ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಮ್ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಮ್ ॥ 172 ॥

ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶತ್ರುಘಾತಕರೋ ಭವೇತ್ ।
ನ ದೇಯಮ್ಪರಶಿಷ್ಯಾಯಾಽಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ॥ 173 ॥

ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ದೇವೀಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮ್ಪರಮನ್ದುರ್ಲ್ಲಭನ್ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ ॥ 174 ॥

ಇತಿ ಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dhumavati:

1000 Names of Sri Dhumavati | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment