Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Dhumavatisahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଧୂମାଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅଥ ଧୂମାଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ଶ୍ରୀଭୈରଵ୍ୟୁଵାଚ

ଧୂମାଵତ୍ୟା ଧର୍ମରାତ୍ର୍ୟାଃ କଥୟସ୍ଵ ମହେଶ୍ଵର ।
ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ମେ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀଭୈରଵ ଉଵାଚ

ଶୃଣୁ ଦେଵି ମହାମାୟେ ପ୍ରିୟେ ପ୍ରାଣସ୍ଵରୂପିଣି ।
ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ମେ ଭଵଶତ୍ରୁଵିନାଶମ୍ ॥ ୨ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଧୂମାଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ପିପ୍ପଲାଦ ଋଷିଃ
ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦୋ ଧୂମାଵତୀ ଦେଵତା ଶତ୍ରୁଵିନିଗ୍ରହେ ପାଠେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଧୁମା ଧୂମଵତୀ ଧୂମା ଧୂମପାନପରାୟଣା ।
ଧୌତା ଧୌତଗିରା ଧାମ୍ନୀ ଧୂମେଶ୍ଵରନିଵାସିନୀ ॥ ୩ ॥

ଅନନ୍ତାଽନନ୍ତରୂପା ଚ ଅକାରାକାରରୂପିଣୀ ।
ଆଦ୍ୟା ଆନନ୍ଦଦାନନ୍ଦା ଇକାରା ଇନ୍ଦ୍ରରୂପିଣୀ ॥ ୪ ॥

ଧନଧାନ୍ୟାର୍ତ୍ଥଵାଣୀଦା ୟଶୋଧର୍ମପ୍ରିୟେଷ୍ଟଦା ।
ଭାଗ୍ୟସୌଭାଗ୍ୟଭକ୍ତିସ୍ଥା ଗୃହପର୍ଵତଵାସିନୀ ॥ ୫ ॥

ରାମରାଵଣସୁଗ୍ରୀଵମୋହଦା ହନୁମତ୍ପ୍ରିୟା ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଛନ୍ଦଃସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬ ॥

ଚାତୁର୍ୟଚାରୁରୁଚିରା ରଞ୍ଜନପ୍ରେମତୋଷଦା ।
କମଲାସନସୁଧାଵକ୍ତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରହାସା ସ୍ମିତାନନା ॥ ୭ ॥

ଚତୁରା ଚାରୁକେଶୀ ଚ ଚତୁର୍ଵର୍ଗପ୍ରଦା ମୁଦା ।
କଲା କାଲଧରା ଧୀରା ଧାରିଣୀ ଵସୁନୀରଦା ॥ ୮ ॥

ହୀରା ହୀରକଵର୍ଣାଭା ହରିଣାୟତଲୋଚନା ।
ଦମ୍ଭମୋହକ୍ରୋଧଲୋଭସ୍ନେହଦ୍ଵେଷହରା ପରା ॥ ୯ ॥

ନାରଦେଵକରୀ ରାମା ରାମାନନ୍ଦମନୋହରା ।
ୟୋଗଭୋଗକ୍ରୋଧଲୋଭହରା ହରନମସ୍କୃତା ॥ ୧୦ ॥

ଦାନମାନଜ୍ଞାନମାନ-ପାନଗାନସୁଖପ୍ରଦା ।
ଗଜଗୋଶ୍ଵପଦାଗଞ୍ଜା ଭୂତିଦା ଭୂତନାଶିନୀ ॥ ୧୧ ॥

ଭଵଭାଵା ତଥା ବାଲା ଵରଦା ହରଵଲ୍ଲଭା ।
ଭଗଭଙ୍ଗଭୟା ମାଲା ମାଲତୀ ତାଲନାହୃଦା ॥ ୧୨ ॥

ଜାଲଵାଲହାଲକାଲକପାଲପ୍ରିୟଵାଦିନୀ ।
କରଞ୍ଜଶୀଲଗୁଞ୍ଜାଢ୍ୟା ଚୂତାଙ୍କୁରନିଵାସିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ପନସସ୍ଥା ପାନସକ୍ତା ପନସେଶକୁଟୁମ୍ବିନୀ ।
ପାଵନୀ ପାଵନାଧାରା ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣମନୋରଥା ॥ ୧୪ ॥

ପୂତା ପୂତକଲା ପୌରା ପୁରାଣସୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ପରେଶୀ ପରଦା ପାରା ପରାତ୍ମା ପରମୋହିନୀ ॥ ୧୫ ॥

ଜଗନ୍ମାୟା ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ୍କୀର୍ତ୍ତିର୍ଜଗନ୍ମୟୀ ।
ଜନନୀ ଜୟିନୀ ଜାୟା ଜିତା ଜିନଜୟପ୍ରଦା ॥ ୧୬ ॥

କୀର୍ତ୍ତିର୍ଜ୍ଞାନଧ୍ୟାନମାନଦାୟିନୀ ଦାନଵେଶ୍ଵରୀ ।
କାଵ୍ୟଵ୍ୟାକରଣଜ୍ଞାନା ପ୍ରଜ୍ଞାପ୍ରଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ॥ ୧୭ ॥

ଵିଜ୍ଞାଜ୍ଞା ଵିଜ୍ଞଜୟଦା ଵିଜ୍ଞା ଵିଜ୍ଞପ୍ରପୂଜିତା ।
ପରାଵରେଜ୍ୟା ଵରଦା ପାରଦା ଶାରଦା ଦରା ॥ ୧୮ ॥

ଦାରିଣୀ ଦେଵଦୂତୀ ଚ ମଦନା ମଦନାମଦା ।
ପରମଜ୍ଞାନଗମ୍ୟା ଚ ଷରେଶୀ ପରଗା ପରା ॥ ୧୯ ॥

ୟଜ୍ଞା ୟଜ୍ଞପ୍ରଦା ୟଜ୍ଞଜ୍ଞାନକାର୍ୟକରୀ ଶୁଭା ।
ଶୋଭିନୀ ଶୁଭ୍ରମଥିନୀ ନିଶୁମ୍ଭାସୁରମର୍ଦ୍ଦିନୀ ॥ ୨୦ ॥

ଶାମ୍ଭଵୀ ଶମ୍ଭୁପତ୍ନୀ ଚ ଶମ୍ଭୁଜାୟା ଶୁଭାନନା ।
ଶାଙ୍କରୀ ଶଙ୍କରାରାଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାସୁଧର୍ମିଣୀ ॥ ୨୧ ॥

ଶତ୍ରୁଘ୍ନୀ ଶତ୍ରୁହା ଶତ୍ରୁପ୍ରଦା ଶାତ୍ରଵନାଶିନୀ ।
ଶୈଵୀ ଶିଵଲୟା ଶୈଲା ଶୈଲରାଜପ୍ରିୟା ସଦା ॥ ୨୨ ॥

ଶର୍ଵରୀ ଶଵରୀ ଶମ୍ଭୁଃ ସୁଧାଢ୍ୟା ସୌଧଵାସିନୀ ।
ସଗୁଣା ଗୁଣରୂପା ଚ ଗୌରଵୀ ଭୈରଵୀରଵା ॥ ୨୩ ॥

ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଗୌରଦେହା ଚ ଗୌରୀ ଗୁରୁମତୀ ଗୁରୁଃ ।
ଗୌର୍ଗ୍ଗୌର୍ଗଵ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଚ ଗୁଣାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୨୪ ॥

ଗଣେଶଗଣଦା ଗୁଣ୍ୟା ଗୁଣା ଗୌରଵଵାଞ୍ଛିତା ।
ଗଣମାତା ଗଣାରାଧ୍ୟା ଗଣକୋଟିଵିନାଶିନୀ ॥ ୨୫ ॥

ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଜ୍ଜନହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୁର୍ଜ୍ଜନପ୍ରୀତିଦାୟିନୀ ।
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦା ଦାତ୍ରୀ ଦୀନା ଦୀନଦୟାଵତୀ ॥ ୨୬ ॥

ଦୁର୍ନ୍ନିରୀକ୍ଷ୍ୟା ଦୁରାଦୁଃସ୍ଥା ଦୌଃସ୍ଥଭଞ୍ଜନକାରିଣୀ ।
ଶ୍ଵେତପାଣ୍ଡୁରକୃଷ୍ଣାଭା କାଲଦା କାଲନାଶିନୀ ॥ ୨୭ ॥

କର୍ମନର୍ମକରୀ ନର୍ମା ଧର୍ମାଧର୍ମଵିନାଶିନୀ ।
ଗୌରୀ ଗୌରଵଦା ଗୋଦା ଗଣଦା ଗାୟନପ୍ରିୟା ॥ ୨୮ ॥

ଗଙ୍ଗା ଭାଗୀରଥୀ ଭଙ୍ଗା ଭଗା ଭାଗ୍ୟଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଭଵାନୀ ଭଵହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଭୈରଵୀ ଭୈରଵୀସମା ॥ ୨୯ ॥

ଭୀମା ଭୀମରଵା ଭୈମୀ ଭୀମାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଶରଣ୍ୟା ଶରଣା ଶମ୍ୟା ଶଶିନୀ ଶଙ୍ଖନାଶିନୀ ॥ ୩୦ ॥

ଗୁଣା ଗୁଣକରୀ ଗୌଣୀ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଜନମୋହନକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ଚ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ଜିତା ଜାୟା ଚ ଵିଜୟା ଵିଜୟା ଜୟଦାୟିନୀ ।
କାମା କାଲୀ କରାଲାସ୍ୟା ଖର୍ଵା ଖଞ୍ଜା ଖରା ଗଦା ॥ ୩୨ ॥

ଗର୍ଵା ଗରୁତ୍ମତୀ ଧର୍ମା ଘର୍ଗ୍ଘରା ଘୋରନାଦିନୀ ।
ଚରାଚରୀ ଚରାରାଧ୍ୟା ଛିନା ଛିନ୍ନମନୋରଥା ॥ ୩୩ ॥

ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଜୟା ଜାପ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜାୟା ଚ ଝର୍ଜ୍ଝରୀ ।
ଝକାରା ଝୀଷ୍କୃତିଷ୍ଟୀକା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରନାଦିନୀ ॥ ୩୪ ॥

ଠୀକା ଠକ୍କୁରଠକ୍କାଙ୍ଗୀ ଠଠଠାଙ୍କାରଢୁଣ୍ଢୁରା ।
ଢୁଣ୍ଢୀତାରାଜତୀର୍ଣା ଚ ତାଲସ୍ଥାଭ୍ରମନାଶିନୀ ॥ ୩୫ ॥

ଥକାରା ଥକରା ଦାତ୍ରୀ ଦୀପା ଦୀପଵିନାଶିନୀ ।
ଧନ୍ୟା ଧନା ଧନଵତୀ ନର୍ମଦା ନର୍ମମୋଦିନୀ ॥ ୩୬ ॥

ପଦ୍ମା ପଦ୍ମାଵତୀ ପୀତା ସ୍ଫାନ୍ତା ଫୂତ୍କାରକାରିଣୀ ।
ଫୁଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ଭଵାରାଧ୍ୟା ଭଵାଧ୍ୟକ୍ଷା ଭଗାଲୀ ମନ୍ଦଗାମିନୀ ।
ମଦିରା ମଦିରେକ୍ଷା ଚ ୟଶୋଦା ୟମପୂଜିତା ॥ ୩୮ ॥

ୟାମ୍ୟା ରାମ୍ୟା ରାମରୂପା ରମଣୀ ଲଲିତା ଲତା ।
ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ଵାକ୍ପ୍ରଦା ଵାଚ୍ୟା ସଦାଶ୍ରମଵାସିନୀ ॥ ୩୯ ॥

ଶ୍ରାନ୍ତା ଶକାରରୂପା ଚ ଷକାରଖରଵାହନା ।
ସହ୍ୟାଦ୍ରିରୂପା ସାନନ୍ଦା ହରିଣୀ ହରିରୂପିଣୀ ॥ ୪୦ ॥

ହରାରାଧ୍ୟା ଵାଲଵାଚଲଵଙ୍ଗପ୍ରେମତୋଷିତା ।
କ୍ଷପା କ୍ଷୟପ୍ରଦା କ୍ଷୀରା ଅକାରାଦିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୪୧ ॥

କାଲିକା କାଲମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ କଲହା କଲହପ୍ରିୟା ।
ଶିଵା ଶନ୍ଦାୟିନୀ ସୌମ୍ୟା ଶତ୍ରୁନିଗ୍ରହକାରିଣୀ ॥ ୪୨ ॥

ଭଵାନୀ ଭଵମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଶର୍ଵାଣୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
ଶତ୍ରୁଵିଦ୍ଦ୍ରାଵିଣୀ ଶୈଵୀ ଶୁମ୍ଭାସୁରଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୩ ॥

ଧକାରମନ୍ତ୍ରରୂପା ଚ ଧୂମ୍ବୀଜପରିତୋଷିତା ।
ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷସ୍ତୁତା ଧୀରା ଧରାରୂପା ଧରାଵତୀ ॥ ୪୪ ॥

ଚର୍ଵିଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜ୍ୟା ଚ ଚ୍ଛନ୍ଦୋରୂପା ଛଟାଵତୀ ।
ଛାୟା ଛାୟାଵତୀ ସ୍ଵଚ୍ଛା ଛେଦିନୀ ମେଦିନୀ କ୍ଷମା ॥ ୪୫ ॥

ଵଲ୍ଗିନୀ ଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ଵନ୍ଦ୍ୟା ଵେଦମାତା ବୁଧସ୍ତୁତା ।
ଧାରା ଧାରାଵତୀ ଧନ୍ୟା ଧର୍ମଦାନପରାୟଣା ॥ ୪୬ ॥

ଗର୍ଵିଣୀ ଗୁରୁପୂଜ୍ୟା ଚ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଗୁଣାନ୍ଵିତା ।
ଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମରୂପା ଚ ଘଣ୍ଟାନାଦପରାୟଣା ॥। ୪୭ ॥

ଘଣ୍ଟାନିନାଦିନୀ ଘୂର୍ଣା ଘୂର୍ଣିତା ଘୋରରୂପିଣୀ ।
କଲିଘ୍ନୀ କଲିଦୂତୀ ଚ କଲିପୂଜ୍ୟା କଲିପ୍ରିୟା ॥ ୪୮ ॥

କାଲନିର୍ଣାଶିନୀ କାଲ୍ୟା କାଵ୍ୟଦା କାଲରୂପିଣୀ ।
ଵର୍ଷିଣୀ ଵୃଷ୍ଟିଦା ଵୃଷ୍ଟିର୍ମହାଵୃଷ୍ଟିନିଵାରିଣୀ ॥ ୪୯ ॥

ଘାତିନୀ ଘାଟିନୀ ଘୋଣ୍ଟା ଘାତକୀ ଘନରୂପିଣୀ ।
ଧୂମ୍ବୀଜା ଧୂଞ୍ଜପାନନ୍ଦା ଧୂମ୍ବୀଜଜପତୋଷିତା ॥ ୫୦ ॥

ଧୂନ୍ଧୂମ୍ବୀଜଜପାସକ୍ତା ଧୂନ୍ଧୂମ୍ବୀଜପରାୟଣା ।
ଧୂଙ୍କାରହର୍ଷିଣୀ ଧୂମା ଧନଦା ଧନଗର୍ଵିତା ॥ ୫୧ ॥

ପଦ୍ମାଵତୀ ପଦ୍ମମାଲା ପଦ୍ମୟୋନିପ୍ରପୂଜିତା ।
ଅପାରା ପୂରଣୀ ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣିମାପରିଵନ୍ଦିତା ॥ ୫୨ ॥

ଫଲଦା ଫଲଭୋକ୍ତ୍ରୀ ଚ ଫଲିନୀ ଫଲଦାୟିନୀ ।
ଫୂତ୍କାରିଣୀ ଫଲାଵାପ୍ତ୍ରୀ ଫଲଭୋକ୍ତ୍ରୀ ଫଲାନ୍ଵିତା ॥ ୫୩ ॥

ଵାରିଣୀ ଵରଣପ୍ରୀତା ଵାରିପାଥୋଧିପାରଗା ।
ଵିଵର୍ଣା ଧୂମ୍ରନୟନା ଧୂମ୍ରାକ୍ଷୀ ଧୂମ୍ରରୂପିଣୀ ॥ ୫୪ ॥

ନୀତିର୍ନୀତିସ୍ଵରୂପା ଚ ନୀତିଜ୍ଞା ନୟକୋଵିଦା ।
ତାରିଣୀ ତାରରୂପା ଚ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପରାୟଣା ॥ ୫୫ ॥

ସ୍ଥୂଲା ସ୍ଥୂଲାଧରା ସ୍ଥାତ୍ରୀ ଉତ୍ତମସ୍ଥାନଵାସିନୀ ।
ସ୍ଥୂଲା ପଦ୍ମପଦସ୍ଥାନା ସ୍ଥାନଭ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥଲସ୍ଥିତା ॥ ୫୬ ॥

ଶୋଷିଣୀ ଶୋଭିନୀ ଶୀତା ଶୀତପାନୀୟପାୟିନୀ ।
ଶାରିଣୀ ଶାଙ୍ଖିନୀ ଶୁଦ୍ଧା ଶଙ୍ଖାସୁରଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୭ ॥

ଶର୍ଵରୀ ଶର୍ଵରୀପୂଜ୍ୟା ଶର୍ଵରୀଶପ୍ରପୂଜିତା ।
ଶର୍ଵରୀଜାଗ୍ରିତା ୟୋଗ୍ୟା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗିଵନ୍ଦିତା ॥ ୫୮ ॥

ୟୋଗିନୀଗଣସଂସେଵ୍ୟା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଭାଵିତା ।
ୟୋଗମାର୍ଗରତାୟୁକ୍ତା ୟୋଗମାର୍ଗାନୁସାରିଣୀ ॥ ୫୯ ॥

ୟୋଗଭାଵା ୟୋଗୟୁକ୍ତା ୟାମିନୀପତିଵନ୍ଦିତା ।
ଅୟୋଗ୍ୟା ୟୋଘିନୀ ୟୋଦ୍ଧ୍ରୀ ୟୁଦ୍ଧକର୍ମଵିଶାରଦା ॥ ୬୦ ॥

ୟୁଦ୍ଧମାର୍ଗରତାନାନ୍ତା ୟୁଦ୍ଧସ୍ଥାନନିଵାସିନୀ ।
ସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀ ସିଦ୍ଧିଃ ସିଦ୍ଧିଗେହନିଵାସିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ସିଦ୍ଧରୀତିସ୍ସିଦ୍ଧପ୍ରୀତିଃ ସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରିଣୀ ।
ସିଦ୍ଧଗମ୍ୟା ସିଦ୍ଧପୂଜ୍ୟା ସିଦ୍ଧବନ୍ଦ୍ୟା ସୁସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୬୨ ॥

ସାଧିନୀ ସାଧନପ୍ରୀତା ସାଧ୍ୟା ସାଧନକାରିଣୀ ।
ସାଧନୀୟା ସାଧ୍ୟସାଧ୍ୟା ସାଧ୍ୟସଙ୍ଘସୁଶୋଭିନୀ ॥ ୬୩ ॥

ସାଧ୍ଵୀ ସାଧୁସ୍ଵଭାଵା ସା ସାଧୁସନ୍ତତିଦାୟିନୀ ।
ସାଧୁପୂଜ୍ୟା ସାଧୁଵନ୍ଦ୍ୟା ସାଧୁସନ୍ଦର୍ଶନୋଦ୍ୟତା ॥ ୬୪ ॥

ସାଧୁଦୃଷ୍ଟା ସାଧୁପୃଷ୍ଠା ସାଧୁପୋଷଣତତ୍ପରା ।
ସାତ୍ତ୍ଵିକୀ ସତ୍ତ୍ଵସଂସିଦ୍ଧା ସତ୍ତ୍ଵସେଵ୍ୟା ସୁଖୋଦୟା ॥ ୬୫ ॥

ସତ୍ତ୍ଵଵୃଦ୍ଧିକରୀ ଶାନ୍ତା ସତ୍ତ୍ଵସଂହର୍ଷମାନସା ।
ସତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନା ସତ୍ତ୍ଵଵିଦ୍ୟା ସତ୍ତ୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରିଣୀ ॥ ୬୬ ॥

ସତ୍ତ୍ଵଵୃଦ୍ଧିସ୍ସତ୍ତ୍ଵସିଦ୍ଧିସ୍ସତ୍ତ୍ଵସମ୍ପନ୍ନମାନସା ।
ଚାରୁରୂପା ଚାରୁଦେହା ଚାରୁଚଞ୍ଚଲଲୋଚନା ॥ ୬୭ ॥

ଛଦ୍ମିନୀ ଛଦ୍ମସଙ୍କଲ୍ପା ଛଦ୍ମଵାର୍ତ୍ତା କ୍ଷମାପ୍ରିୟା ।
ହଠିନୀ ହଠସମ୍ପ୍ରୀତିର୍ହଠଵାର୍ତ୍ତା ହଠୋଦ୍ୟମା ॥ ୬୮ ॥

ହଠକାର୍ୟା ହଠଧର୍ମା ହଠକର୍ମପରାୟଣା ।
ହଠସମ୍ଭୋଗନିରତା ହଠାତ୍କାରରତିପ୍ରିୟା ॥ ୬୯ ॥

ହଠସମ୍ଭେଦିନୀ ହୃଦ୍ୟା ହୃଦ୍ୟଵାର୍ତ୍ତା ହରିପ୍ରିୟା ।
ହରିଣୀ ହରିଣୀଦୃଷ୍ଟିର୍ହରିଣୀମାଂସଭକ୍ଷଣା ॥ ୭୦ ॥

ହରିଣାକ୍ଷୀ ହରିଣପା ହରିଣୀଗଣହର୍ଷଦା ।
ହରିଣୀଗଣସଂହର୍ତ୍ରୀ ହରିଣୀପରିପୋଷିକା ॥ ୭୧ ॥

ହରିଣୀମୃଗୟାସକ୍ତା ହରିଣୀମାନପୁରସ୍ସରା ।
ଦୀନା ଦୀନାକୃତିର୍ଦୂନା ଦ୍ରାଵିଣୀ ଦ୍ରଵିଣପ୍ରଦା ॥ ୭୨ ॥

ଦ୍ରଵିଣାଚଲସଂଵ୍ଵାସା ଦ୍ରଵିତା ଦ୍ରଵ୍ୟସଂୟ୍ୟୁତା ।
ଦୀର୍ଗ୍ଘା ଦୀର୍ଗ୍ଘପଦା ଦୃଶ୍ୟା ଦର୍ଶନୀୟା ଦୃଢାକୃତିଃ ॥ ୭୩ ॥

ଦୃଢା ଦ୍ଵିଷ୍ଟମତିର୍ଦ୍ଦୁଷ୍ଟା ଦ୍ଵେଷିଣୀ ଦ୍ଵେଷିଭଞ୍ଜିନୀ ।
ଦୋଷିଣୀ ଦୋଷସଂୟ୍ୟୁକ୍ତା ଦୁଷ୍ଟଶତ୍ରୁଵିନାଶିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଦେଵତାର୍ତ୍ତିହରା ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟସଙ୍ଘଵିଦାରିଣୀ ।
ଦୁଷ୍ଟଦାନଵହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟନିଷୂଦିନୀ ॥ ୭୫ ॥

ଦେଵତାପ୍ରାଣଦା ଦେଵୀ ଦେଵଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ।
ନଟନାୟକସଂସେଵ୍ୟା ନର୍ତ୍ତକୀ ନର୍ତ୍ତକପ୍ରିୟା ॥ ୭୬ ॥

ନାଟ୍ୟଵିଦ୍ୟା ନାଟ୍ୟକର୍ତ୍ରୀ ନାଦିନୀ ନାଦକାରିଣୀ ।
ନଵୀନନୂତନା ନଵ୍ୟା ନଵୀନଵସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ ॥ ୭୭ ॥

ନଵ୍ୟଭୂଷା ନଵ୍ୟମାଲ୍ୟା ନଵ୍ୟାଲଙ୍କାରଶୋଭିତା ।
ନକାରଵାଦିନୀ ନମ୍ୟା ନଵଭୂଷଣଭୂଷିତା ॥ ୭୮ ॥

ନୀଚମାର୍ଗା ନୀଚଭୂମିର୍ନୀଚମାର୍ଗଗତିର୍ଗତିଃ ।
ନାଥସେଵ୍ୟା ନାଥଭକ୍ତା ନାଥାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୭୯ ॥

ନମ୍ରା ନମ୍ରଗତିର୍ନ୍ନେତ୍ରୀ ନିଦାନଵାକ୍ୟଵାଦିନୀ ।
ନାରୀମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ନାରୀ ନାରୀମଧ୍ୟଗତାଽନଘା ॥ ୮୦ ॥

ନାରୀପ୍ରୀତି ନରାରାଧ୍ୟା ନରନାମପ୍ରକାଶିନୀ ।
ରତୀ ରତିପ୍ରିୟା ରମ୍ୟା ରତିପ୍ରେମା ରତିପ୍ରଦା ॥ ୮୧ ॥

ରତିସ୍ଥାନସ୍ଥିତାରାଧ୍ୟା ରତିହର୍ଷପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ରତିରୂପା ରତିଧ୍ୟାନା ରତିରୀତିସୁଧାରିଣୀ ॥ ୮୨ ॥

ରତିରାସମହୋଲ୍ଲାସା ରତିରାସଵିହାରିଣୀ ।
ରତିକାନ୍ତସ୍ତୁତା ରାଶୀ ରାଶିରକ୍ଷଣକାରିଣୀ ॥ ୮୩ ॥

ଅରୂପା ଶୁଦ୍ଧରୂପା ଚ ସୁରୂପା ରୂପଗର୍ଵିତା ।
ରୂପୟୌଵନସମ୍ପନ୍ନା ରୂପରାଶୀ ରମାଵତୀ ॥ ୮୪ ॥

ରୋଧିନୀ ରୋଷିଣୀ ରୁଷ୍ଟା ରୋଷିରୁଦ୍ଧା ରସପ୍ରଦା ।
ମାଦିନୀ ମଦନପ୍ରୀତା ମଧୁମତ୍ତା ମଧୁପ୍ରଦା ॥ ୮୫ ॥

ମଦ୍ୟପା ମଦ୍ୟପଧ୍ୟେୟା ମଦ୍ୟପପ୍ରାଣରକ୍ଷିଣୀ ।
ମଦ୍ୟପାନନ୍ଦସନ୍ଦାତ୍ରୀ ମଦ୍ୟପପ୍ରେମତୋଷିତା ॥ ୮୬ ॥

ମଦ୍ୟପାନରତା ମତ୍ତା ମଦ୍ୟପାନଵିହାରିଣୀ ।
ମଦିରା ମଦିରାରକ୍ତା ମଦିରାପାନହର୍ଷିଣୀ ॥ ୮୭ ॥

ମଦିରାପାନସନ୍ତୁଷ୍ଟା ମଦିରାପାନମୋହିନୀ ।
ମଦିରାମାନସାମୁଗ୍ଧା ମାଧ୍ଵୀପା ମଦିରାପ୍ରଦା ॥ ୮୮ ॥

ମାଧ୍ଵୀଦାନସଦାନନ୍ଦା ମାଧ୍ଵୀପାନରତା ମଦା ।
ମୋଦିନୀ ମୋଦସନ୍ଦାତ୍ରୀ ମୁଦିତା ମୋଦମାନସା ॥ ୮୯ ॥

ମୋଦକର୍ତ୍ରୀ ମୋଦଦାତ୍ରୀ ମୋଦମଙ୍ଗଲକାରିଣୀ ।
ମୋଦକାଦାନସନ୍ତୁଷ୍ଟା ମୋଦକଗ୍ରହଣକ୍ଷମା ॥ ୯୦ ॥

ମୋଦକାଲବ୍ଧିସଙ୍କ୍ରୁଦ୍ଧା ମୋଦକପ୍ରାପ୍ତିତୋଷିଣୀ ।
ମାଂସାଦା ମାଂସସମ୍ଭକ୍ଷା ମାଂସଭକ୍ଷଣହର୍ଷିଣୀ ॥ ୯୧ ॥

ମାଂସପାକପରପ୍ରେମା ମାଂସପାକାଲୟସ୍ଥିତା ।
ମତ୍ସ୍ୟମାଂସକୃତାସ୍ଵାଦା ମକାରପଞ୍ଚକାନ୍ଵିତା ॥ ୯୨ ॥

ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରାନ୍ଵିତା ମାତା ମହାମୋହା ମନସ୍ଵିନୀ ।
ମୁଦ୍ରିକା ମୁଦ୍ରିକାୟୁକ୍ତା ମୁଦ୍ରିକାକୃତଲକ୍ଷଣା ॥ ୯୩ ॥

ମୁଦ୍ରିକାଲଙ୍କୃତା ମାଦ୍ରୀ ମନ୍ଦରାଚଲଵାସିନୀ ।
ମନ୍ଦରାଚଲସଂସେଵ୍ୟା ମନ୍ଦରାଚଲଵାସିନୀ ॥ ୯୪ ॥

ମନ୍ଦରଧ୍ୟେୟପାଦାବ୍ଜା ମନ୍ଦରାରଣ୍ୟଵାସିନୀ ।
ମନ୍ଦୁରାଵାସିନୀ ମନ୍ଦା ମାରିଣୀ ମାରିକାମିତା ॥ ୯୫ ॥

ମହାମାରୀ ମହାମାରୀଶମିନୀ ଶଵସଂସ୍ଥିତା ।
ଶଵମାଂସକୃତାହାରା ଶ୍ମଶାନାଲୟଵାସିନୀ ॥ ୯୬ ॥

ଶ୍ମଶାନସିଦ୍ଧିସଂହୃଷ୍ଟା ଶ୍ମଶାନଭଵନସ୍ଥିତା ।
ଶ୍ମଶାନଶୟନାଗାରା ଶ୍ମଶାନଭସ୍ମଲେପିତା ॥ ୯୭ ॥

ଶ୍ମଶାନଭସ୍ମଭୀମାଙ୍ଗୀ ଶ୍ମଶାନାଵାସକାରିଣୀ ।
ଶାମିନୀ ଶମନାରାଧ୍ୟା ଶମନସ୍ତୁତିଵନ୍ଦିତା ॥ ୯୮ ॥

ଶମନାଚାରସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଶମନାଗାରଵାସିନୀ ।
ଶମନସ୍ଵାମିନୀ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତସଜ୍ଜନପୂଜିତା ॥ ୯୯ ॥

ଶାନ୍ତପୂଜାପରା ଶାନ୍ତା ଶାନ୍ତାଗାରପ୍ରଭୋଜିନୀ ।
ଶାନ୍ତପୂଜ୍ୟା ଶାନ୍ତଵନ୍ଦ୍ୟା ଶାନ୍ତଗ୍ରହସୁଧାରିଣୀ ॥ ୧୦୦ ॥

ଶାନ୍ତରୂପା ଶାନ୍ତିୟୁକ୍ତା ଶାନ୍ତଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଽମଲା ।
ଅମଲା ଵିମଲା ମ୍ଲାନା ମାଲତୀ କୁଞ୍ଜଵାସିନୀ ॥ ୧୦୧ ॥

ମାଲତୀପୁଷ୍ପସମ୍ପ୍ରୀତା ମାଲତୀପୁଷ୍ପପୂଜିତା ।
ମହୋଗ୍ରା ମହତୀ ମଧ୍ୟା ମଧ୍ୟଦେଶନିଵାସିନୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ମଧ୍ୟମଧ୍ଵନିସମ୍ପ୍ରୀତା ମଧ୍ୟମଧ୍ଵନିକାରିଣୀ ।
ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟମପ୍ରୀତିର୍ମଧ୍ୟମପ୍ରେମପୂରିତା ॥ ୧୦୩ ॥

ମଧ୍ୟାଙ୍ଗଚିତ୍ରଵସନା ମଧ୍ୟଖିନ୍ନା ମହୋଦ୍ଧତା ।
ମହେନ୍ଦ୍ରକୃତସମ୍ପୂଜା ମହେନ୍ଦ୍ରପରିଵନ୍ଦିତା ॥ ୧୦୪ ॥

ମହେନ୍ଦ୍ରଜାଲସଂୟ୍ୟୁକ୍ତା ମହେନ୍ଦ୍ରଜାଲକାରିଣୀ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରମାନିତାଽମାନା ମାନିନୀଗଣମଧ୍ୟଗା ॥ ୧୦୫ ॥

ମାନିନୀମାନସମ୍ପ୍ରୀତା ମାନଵିଧ୍ଵଂସକାରିଣୀ ।
ମାନିନ୍ୟାକର୍ଷିଣୀ ମୁକ୍ତିର୍ମୁକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ସୁମୁକ୍ତିଦା ॥ ୧୦୬ ॥

ମୁକ୍ତିଦ୍ଵେଷକରୀ ମୂଲ୍ୟକାରିଣୀ ମୂଲ୍ୟହାରିଣୀ ।
ନିର୍ମଲା ମୂଲସଂୟ୍ୟୁକ୍ତା ମୂଲିନୀ ମୂଲମନ୍ତ୍ରିଣୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ମୂଲମନ୍ତ୍ରକୃତାର୍ହାଦ୍ୟା ମୂଲମନ୍ତ୍ରାର୍ଗ୍ଘ୍ୟହର୍ଷିଣୀ ।
ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରହର୍ଷିଣୀ ॥ ୧୦୮ ॥

ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରସନ୍ନାସ୍ୟା ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରପୂଜିତା ।
ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରଣେତ୍ରୀ ଚ ମୂଲମନ୍ତ୍ରକୃତାର୍ଚ୍ଚନା ॥ ୧୦୯ ॥

ମୂଲମନ୍ତ୍ରପ୍ରହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ମୂଲଵିଦ୍ୟା ମଲାପହା ।
ଵିଦ୍ୟାଽଵିଦ୍ୟା ଵଟସ୍ଥା ଚ ଵଟଵୃକ୍ଷନିଵାସିନୀ ॥ ୧୧୦ ॥

ଵଟଵୃକ୍ଷକୃତସ୍ଥାନା ଵଟପୂଜାପରାୟଣା ।
ଵଟପୂଜାପରିପ୍ରୀତା ଵଟଦର୍ଶନଲାଲସା ॥ ୧୧୧ ॥

ଵଟପୂଜା କୃତା ହ୍ଲାଦା ଵଟପୂଜାଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଵଶିନୀ ଵିଵଶାରାଧ୍ୟା ଵଶୀକରଣମନ୍ତ୍ରିଣୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ଵଶୀକରଣସମ୍ପ୍ରୀତା ଵଶୀକାରକସିଦ୍ଧିଦା ।
ବଟୁକା ବଟୁକାରାଧ୍ୟା ବଟୁକାହାରଦାୟିନୀ ॥ ୧୧୩ ॥

ବଟୁକାର୍ଚ୍ଚାପରା ପୂଜ୍ୟା ବଟୁକାର୍ଚ୍ଚାଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ବଟୁକାନନ୍ଦକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ଚ ବଟୁକପ୍ରାଣରକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୧୪ ॥

ବଟୁକେଜ୍ୟାପ୍ରଦାଽପାରା ପାରିଣୀ ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟା ।
ପର୍ଵତାଗ୍ରକୃତାଵାସା ପର୍ଵତେନ୍ଦ୍ରପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୧୫ ॥

ପାର୍ଵତୀପତିପୂଜ୍ୟା ଚ ପାର୍ଵତୀପତିହର୍ଷଦା ।
ପାର୍ଵତୀପତିବୁଦ୍ଧିସ୍ଥା ପାର୍ଵତୀପତିମୋହିନୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ପାର୍ଵତୀୟଦ୍ଦ୍ଵିଜାରାଧ୍ୟା ପର୍ଵତସ୍ଥା ପ୍ରତାରିଣୀ ।
ପଦ୍ମଲା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମମାଲାଵିଭୂଷିତା ॥ ୧୧୭ ॥

ପଦ୍ମଜେଡ୍ୟପଦା ପଦ୍ମମାଲାଲଙ୍କୃତମସ୍ତକା ।
ପଦ୍ମାର୍ଚ୍ଚିତପଦଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵା ପଦ୍ମହସ୍ତପୟୋଧିଜା ॥ ୧୧୮ ॥

ପୟୋଧିପାରଗନ୍ତ୍ରୀ ଚ ପାଥୋଧିପରିକୀର୍ତ୍ତିତା ।
ପାଥୋଧିପାରଗାପୂତା ପଲ୍ଵଲାମ୍ବୁପ୍ରତର୍ପିତା ॥ ୧୧୯ ॥

ପଲ୍ଵଲାନ୍ତଃ ପୟୋମଗ୍ନା ପଵମାନଗତିର୍ଗତିଃ ।
ପୟଃ ପାନା ପୟୋଦାତ୍ରୀ ପାନୀୟପରିକାଙ୍କ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ପୟୋଜମାଲାଭରଣା ମୁଣ୍ଡମାଲାଵିଭୂଷଣା ।
ମୁଣ୍ଡିନୀ ମୁଣ୍ଡହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମୁଣ୍ଡିତା ମୁଣ୍ଡଶୋଭିତା ॥ ୧୨୧ ॥

ମଣିଭୂଷା ମଣିଗ୍ରୀଵା ମଣିମାଲାଵିରାଜିତା ।
ମହାମୋହା ମହାମର୍ଷା ମହାମାୟା ମହାହଵା ॥ ୧୨୨ ॥

ମାନଵୀ ମାନଵୀପୂଜ୍ୟା ମନୁଵଂଶଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ମଠିନୀ ମଠସଂହନ୍ତ୍ରୀ ମଠସମ୍ପତ୍ତିହାରିଣୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ମହାକ୍ରୋଧଵତୀ ମୂଢା ମୂଢଶତ୍ରୁଵିନାଶିନୀ ।
ପାଠୀନଭୋଜିନୀ ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣହାରଵିହାରିଣୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ପ୍ରଲୟାନଲତୁଲ୍ୟାଭା ପ୍ରଲୟାନଲରୂପିଣୀ ।
ପ୍ରଲୟାର୍ଣଵସମ୍ମଗ୍ନା ପ୍ରଲୟାବ୍ଧିଵିହାରିଣୀ ॥ ୧୨୫ ॥

ମହାପ୍ରଲୟସମ୍ଭୂତା ମହାପ୍ରଲୟକାରିଣୀ ।
ମହାପ୍ରଲୟସମ୍ପ୍ରୀତା ମହାପ୍ରଲୟସାଧିନୀ ॥ ୧୨୬ ॥

ମହାମହାପ୍ରଲୟେଜ୍ୟା ମହାପ୍ରଲୟମୋଦିନୀ ।
ଛେଦିନୀ ଛିନ୍ନମୁଣ୍ଡୋଗ୍ରା ଛିନ୍ନା ଛିନ୍ନରୁହାର୍ତ୍ଥିନୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ଶତ୍ରୁସଞ୍ଛେଦିନୀ ଛନ୍ନା କ୍ଷୋଦିନୀ କ୍ଷୋଦକାରିଣୀ ।
ଲକ୍ଷିଣୀ ଲକ୍ଷସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଲକ୍ଷିତା ଲକ୍ଷଣାନ୍ଵିତା ॥ ୧୨୮ ॥

ଲକ୍ଷଶସ୍ତ୍ରସମାୟୁକ୍ତା ଲକ୍ଷବାଣପ୍ରମୋଚିନୀ ।
ଲକ୍ଷପୂଜାପରାଽଲକ୍ଷ୍ୟା ଲକ୍ଷକୋଦଣ୍ଡଖଣ୍ଡିନୀ ॥ ୧୨୯ ॥

ଲକ୍ଷକୋଦଣ୍ଡସଂୟ୍ୟୁକ୍ତା ଲକ୍ଷକୋଦଣ୍ଡଧାରିଣୀ ।
ଲକ୍ଷଲୀଲାଲୟାଲଭ୍ୟା ଲାକ୍ଷାଗାରନିଵାସିନୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ଲକ୍ଷଲୋଭପରା ଲୋଲା ଲକ୍ଷଭକ୍ତପ୍ରପୂଜିତା ।
ଲୋକିନୀ ଲୋକସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଲୋକରକ୍ଷଣକାରିଣୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ଲୋକଵନ୍ଦିତପାଦାବ୍ଜା ଲୋକମୋହନକାରିଣୀ ।
ଲଲିତା ଲାଲିତାଲୀନା ଲୋକସଂହାରକାରିଣୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ଲୋକଲୀଲାକରୀ ଲୋକ୍ୟାଲୋକସମ୍ଭଵକାରିଣୀ ।
ଭୂତଶୁଦ୍ଧିକରୀ ଭୂତରକ୍ଷିଣୀ ଭୂତତୋଷିଣୀ ॥ ୧୩୩ ॥

ଭୂତଵେତାଲସଂୟ୍ୟୁକ୍ତା ଭୂତସେନାସମାଵୃତା ।
ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚାଦିସ୍ଵାମିନୀ ଭୂତପୂଜିତା ॥ ୧୩୪ ॥

ଡାକିନୀ ଶାକିନୀ ଡେୟା ଡିଣ୍ଡିମାରାଵକାରିଣୀ ।
ଡମରୂଵାଦ୍ୟସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଡମରୂଵାଦ୍ୟକାରିଣୀ ॥ ୧୩୫ ॥

ହୁଙ୍କାରକାରିଣୀ ହୋତ୍ରୀ ହାଵିନୀ ହାଵନାର୍ତ୍ଥିନୀ ।
ହାସିନୀ ହ୍ଵାସିନୀ ହାସ୍ୟହର୍ଷିଣୀ ହଠଵାଦିନୀ ॥ ୧୩୬ ॥

ଅଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସିନୀ ଟୀକା ଟୀକାନିର୍ମାଣକାରିଣୀ ।
ଟଙ୍କିନୀ ଟଙ୍କିତା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କମାତ୍ରସୁଵର୍ଣଦା ॥ ୧୩୭ ॥

ଟଙ୍କାରିଣୀ ଟକାରାଢ୍ୟା ଶତ୍ରୁତ୍ରୋଟନକାରିଣୀ ।
ତ୍ରୁଟିତା ତ୍ରୁଟିରୂପା ଚ ତ୍ରୁଟିସନ୍ଦେହକାରିଣୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ତର୍ଷିଣ ତୃଟ୍ପରିକ୍ଲାନ୍ତା କ୍ଷୁତ୍କ୍ଷାମା କ୍ଷୁତ୍ପରିପ୍ଲୁତା ।
ଅକ୍ଷିଣୀ ତକ୍ଷିଣୀ ଭିକ୍ଷାପ୍ରାର୍ତ୍ଥିନୀ ଶତ୍ରୁଭକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୩୯ ॥

କାଙ୍କ୍ଷିଣୀ କୁଟ୍ଟନୀ କ୍ରୂରା କୁଟ୍ଟନୀଵେଶ୍ମଵାସିନୀ ।
କୁଟ୍ଟନୀକୋଟିସମ୍ପୂଜ୍ୟା କୁଟ୍ଟନୀକୁଲମାର୍ଗିଣୀ ॥ ୧୪୦ ॥

କୁଟ୍ଟନୀକୁଲସଂରକ୍ଷା କୁଟ୍ଟନୀକୁଲରକ୍ଷିଣୀ ।
କାଲପାଶାଵୃତା କନ୍ୟା କୁମାରୀପୂଜନପ୍ରିୟା ॥ ୧୪୧ ॥

କୌମୁଦୀ କୌମୁଦୀହୃଷ୍ଟା କରୁଣାଦୃଷ୍ଟିସଂୟ୍ୟୁତା ।
କୌତୁକାଚାରନିପୁଣା କୌତୁକାଗାରଵାସିନୀ ॥ ୧୪୨ ॥

କାକପକ୍ଷଧରା କାକରକ୍ଷିଣୀ କାକସଂଵ୍ଵୃତା ।
କାକାଙ୍କରଥସଂସ୍ଥାନା କାକାଙ୍କସ୍ୟନ୍ଦନାସ୍ଥିତା ॥ ୧୪୩ ॥

କାକିନୀ କାକଦୃଷ୍ଟିଶ୍ଚ କାକଭକ୍ଷଣଦାୟିନୀ ।
କାକମାତା କାକୟୋନିଃ କାକମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତା ॥ ୧୪୪ ॥

କାକଦର୍ଶନସଂଶୀଲା କାକସଙ୍କୀର୍ଣମନ୍ଦିରା ।
କାକଧ୍ୟାନସ୍ଥଦେହାଦିଧ୍ୟାନଗମ୍ୟା ଧମାଵୃତା ॥ ୧୪୫ ॥

ଧନିନୀ ଧନିସଂସେଵ୍ୟା ଧନଚ୍ଛେଦନକାରିଣୀ ।
ଧୁନ୍ଧୁରା ଧୁନ୍ଧୁରାକାରା ଧୂମ୍ରଲୋଚନଘାତିନୀ ॥ ୧୪୬ ॥

ଧୂଙ୍କାରିଣୀ ଚ ଧୂମ୍ମନ୍ତ୍ରପୂଜିତା ଧର୍ମନାଶିନୀ ।
ଧୂମ୍ରଵର୍ଣିନୀ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷୀ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷାସୁରଘାତିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ଧୂମ୍ବୀଜଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଧୂମ୍ବୀଜଜପମାନସା ।
ଧୂମ୍ବୀଜଜପପୂଜାର୍ହା ଧୂମ୍ବୀଜଜପକାରିଣୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ଧୂମ୍ବୀଜାକର୍ଷିତା ଧୃଷ୍ୟା ଧର୍ଷିଣୀ ଧୃଷ୍ଟମାନସା ।
ଧୂଲୀପ୍ରକ୍ଷେପିଣୀ ଧୂଲୀଵ୍ୟାପ୍ତଧମ୍ମିଲ୍ଲଧାରିଣୀ ॥ ୧୪୯ ॥

ଧୂମ୍ବୀଜଜପମାଲାଢ୍ୟା ଧୂମ୍ବୀଜନିନ୍ଦକାନ୍ତକା ।
ଧର୍ମଵିଦ୍ଵେଷିଣୀ ଧର୍ମରକ୍ଷିଣୀ ଧର୍ମତୋଷିତା ॥ ୧୫୦ ॥

ଧାରାସ୍ତମ୍ଭକରୀ ଧୂର୍ତା ଧାରାଵାରିଵିଲାସିନୀ ।
ଧାଂଧୀଂଧୂଂଧୈମ୍ମନ୍ତ୍ରଵର୍ଣା ଧୌଂଧଃସ୍ଵାହାସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୫୧ ॥

ଧରିତ୍ରୀପୂଜିତା ଧୂର୍ଵା ଧାନ୍ୟଚ୍ଛେଦନକାରିଣୀ ।
ଧିକ୍କାରିଣୀ ସୁଧୀପୂଜ୍ୟା ଧାମୋଦ୍ୟାନନିଵାସିନୀ ॥ ୧୫୨ ॥

ଧାମୋଦ୍ୟାନପୟୋଦାତ୍ରୀ ଧାମଧୂଲୀପ୍ରଧୂଲିତା ।
ମହାଧ୍ଵନିମତୀ ଧୂପ୍ୟା ଧୂପାମୋଦପ୍ରହର୍ଷିଣୀ ॥ ୧୫୩ ॥

ଧୂପାଦାନମତିପ୍ରୀତା ଧୂପଦାନଵିନୋଦିନୀ ।
ଧୀଵରୀଗଣସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଧୀଵରୀଵରଦାୟିନୀ ॥ ୧୫୪ ॥

ଧୀଵରୀଗଣମଧ୍ୟସ୍ଥା ଧୀଵରୀଧାମଵାସିନୀ ।
ଧୀଵରୀଗଣଗୋପ୍ତ୍ରୀ ଚ ଧୀଵରୀଗଣତୋଷିତା ॥ ୧୫୫ ॥

ଧୀଵରୀଧନଦାତ୍ରୀ ଚ ଧୀଵରୀପ୍ରାଣରକ୍ଷିଣୀ ।
ଧାତ୍ରୀଶା ଧାତୃସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଧାତ୍ରୀଵୃକ୍ଷସମାଶ୍ରୟା ॥ ୧୫୬ ॥

ଧାତ୍ରୀପୂଜନକର୍ତ୍ରୀ ଚ ଧାତ୍ରୀରୋପଣକାରିଣୀ ।
ଧୂମ୍ରପାନରତାସକ୍ତା ଧୂମ୍ରପାନରତେଷ୍ଟଦା ॥ ୧୫୭ ॥

ଧୂମ୍ରପାନକରାନନ୍ଦା ଧୂମ୍ରଵର୍ଷଣକାରିଣୀ ।
ଧନ୍ୟଶବ୍ଦଶ୍ରୁତିପ୍ରୀତା ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଜନଚ୍ଛିଦା ॥ ୧୫୮ ॥

ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଷ୍ଟସନ୍ଦାତ୍ରୀ ଥୁନ୍ଧୁକାରିସୁମୁକ୍ତିଦା ।
ଧୁନ୍ଧୁକାର୍ୟାରାଧ୍ୟରୂପା ଧୁନ୍ଧୁକାରିମନସ୍ସ୍ଥିତା ॥ ୧୫୯ ॥

ଧୁନ୍ଧୁକାରିହିତାକାଙ୍କ୍ଷା ଧୁନ୍ଧୁକାରିହିତୈଷିଣୀ ।
ଧିନ୍ଧିମାରାଵିଣୀ ଧ୍ୟାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟା ଧନାର୍ଥିନୀ ॥ ୧୬୦ ॥

ଧୋରିଣୀ ଧୋରଣପ୍ରୀତା ଧାରିଣୀ ଘୋରରୂପିଣୀ ।
ଧରିତ୍ରୀରକ୍ଷିଣୀ ଦେଵୀ ଧରାପ୍ରଲୟକାରିଣୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ଧରାଧରସୁତାଽଶେଷଧାରାଧରସମଦ୍ୟୁତିଃ ।
ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର୍ଦ୍ଧନଧାନ୍ୟଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ଧନାକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ଚ ଧନାହରଣକାରିଣୀ ।
ଧନଚ୍ଛେଦନକର୍ତ୍ରୀ ଚ ଧନହୀନା ଧନପ୍ରିୟା ॥ ୧୬୩ ॥

ଧନସଁଵ୍ଵୃଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନା ଧନଦାନପରାୟଣା ॥ ୧୬୪ ॥

ଧନହୃଷ୍ଟା ଧନପୁଷ୍ଟା ଦାନାଧ୍ୟୟନକାରିଣୀ ।
ଧନରକ୍ଷା ଧନପ୍ରାଣା ଧନାନନ୍ଦକରୀ ସଦା ॥ ୧୬୫ ॥

ଶତ୍ରୁହନ୍ତ୍ରୀ ଶଵାରୂଢା ଶତ୍ରୁସଂହାରକାରିଣୀ ।
ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକ୍ଷତିପ୍ରୀତା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷନିଷୂଦିନୀ ॥ ୧୬୬ ॥

ଶତ୍ରୁଗ୍ରୀଵାଚ୍ଛିଦାଛାୟା ଶତ୍ରୁପଦ୍ଧତିଖଣ୍ଡିନୀ ।
ଶତ୍ରୁପ୍ରାଣହରାହାର୍ୟା ଶତ୍ରୂନ୍ମୂଲନକାରିଣୀ ॥ ୧୬୭ ॥

ଶତ୍ରୁକାର୍ୟଵିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସାଙ୍ଗଶତ୍ରୁଵିନାଶିନୀ ।
ସାଙ୍ଗଶତ୍ରୁକୁଲଚ୍ଛେତ୍ରୀ ଶତ୍ରୁସଦ୍ମପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୬୮ ॥

ସାଙ୍ଗସାୟୁଧସର୍ଵାରି-ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ତିନାଶିନୀ ।
ସାଙ୍ଗସାୟୁଧସର୍ଵାରି-ଦେହଗେହପ୍ରଦାହିନୀ ॥ ୧୬୯ ॥

ଇତୀଦନ୍ଧୂମରୂପିଣ୍ୟାସ୍ସ୍ତୋତ୍ରନ୍ନାମ ସହସ୍ରକମ୍ ।
ୟଃ ପଠେଚ୍ଛୂନ୍ୟଭଵନେ ସଧ୍ଵାନ୍ତେ ୟତମାନସଃ ॥ ୧୭୦ ॥

ମଦିରାମୋଦୟୁକ୍ତୋ ଵୈ ଦେଵୀଧ୍ୟାନପରାୟଣଃ ।
ତସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଃ କ୍ଷୟଂ ୟାତି ୟଦି ଶକ୍ରସମୋଽପି ଵୈ ॥ ୧୭୧ ॥

ଭଵପାଶହରମ୍ପୁଣ୍ୟନ୍ଧୂମାଵତ୍ୟାଃ ପ୍ରିୟମ୍ମହତ୍ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟମ୍ମମ ଵକ୍ତ୍ରାଦ୍ଵିନିର୍ଗତମ୍ ॥ ୧୭୨ ॥

ପଠେଦ୍ଵା ଶୃଣୁୟାଦ୍ଵାପି ଶତ୍ରୁଘାତକରୋ ଭଵେତ୍ ।
ନ ଦେୟମ୍ପରଶିଷ୍ୟାୟାଽଭକ୍ତାୟ ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭେ ॥ ୧୭୩ ॥

ଦେୟଂ ଶିଷ୍ୟାୟ ଭକ୍ତାୟ ଦେଵୀଭକ୍ତିପରାୟ ଚ ।
ଇଦଂ ରହସ୍ୟମ୍ପରମନ୍ଦୁର୍ଲ୍ଲଭନ୍ଦୁଷ୍ଟଚେତସାମ୍ ॥ ୧୭୪ ॥

ଇତି ଧୂମାଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dhumavati:

1000 Names of Sri Dhumavati | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top