Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Dhumavatisahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீதூ⁴மாவதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² தூ⁴மாவதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச

தூ⁴மாவத்யா த⁴ர்மராத்ர்யா: கத²யஸ்வ மஹேஶ்வர ।
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்மே ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச

ஶ்ருʼணு தே³வி மஹாமாயே ப்ரியே ப்ராணஸ்வரூபிணி ।
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்மே ப⁴வஶத்ருவிநாஶம் ॥ 2 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீதூ⁴மாவதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய பிப்பலாத³ ருʼஷி:
பங்க்திஶ்ச²ந்தோ³ தூ⁴மாவதீ தே³வதா ஶத்ருவிநிக்³ரஹே பாடே² விநியோக:³ ॥

து⁴மா தூ⁴மவதீ தூ⁴மா தூ⁴மபாநபராயணா ।
தௌ⁴தா தௌ⁴தகி³ரா தா⁴ம்நீ தூ⁴மேஶ்வரநிவாஸிநீ ॥ 3 ॥

அநந்தாঽநந்தரூபா ச அகாராகாரரூபிணீ ।
ஆத்³யா ஆநந்த³தா³நந்தா³ இகாரா இந்த்³ரரூபிணீ ॥ 4 ॥

த⁴நதா⁴ந்யார்த்த²வாணீதா³ யஶோத⁴ர்மப்ரியேஷ்டதா³ ।
பா⁴க்³யஸௌபா⁴க்³யப⁴க்திஸ்தா² க்³ருʼஹபர்வதவாஸிநீ ॥ 5 ॥

ராமராவணஸுக்³ரீவமோஹதா³ ஹநுமத்ப்ரியா ।
வேத³ஶாஸ்த்ரபுராணஜ்ஞா ஜ்யோதிஶ்ச²ந்த:³ஸ்வரூபிணீ ॥ 6 ॥

சாதுர்யசாருருசிரா ரஞ்ஜநப்ரேமதோஷதா³ ।
கமலாஸநஸுதா⁴வக்த்ரா சந்த்³ரஹாஸா ஸ்மிதாநநா ॥ 7 ॥

சதுரா சாருகேஶீ ச சதுர்வர்க³ப்ரதா³ முதா³ ।
கலா காலத⁴ரா தீ⁴ரா தா⁴ரிணீ வஸுநீரதா³ ॥ 8 ॥

ஹீரா ஹீரகவர்ணாபா⁴ ஹரிணாயதலோசநா ।
த³ம்ப⁴மோஹக்ரோத⁴லோப⁴ஸ்நேஹத்³வேஷஹரா பரா ॥ 9 ॥

நாரதே³வகரீ ராமா ராமாநந்த³மநோஹரா ।
யோக³போ⁴க³க்ரோத⁴லோப⁴ஹரா ஹரநமஸ்க்ருʼதா ॥ 10 ॥

தா³நமாநஜ்ஞாநமாந-பாநகா³நஸுக²ப்ரதா³ ।
க³ஜகோ³ஶ்வபதா³க³ஞ்ஜா பூ⁴திதா³ பூ⁴தநாஶிநீ ॥ 11 ॥

ப⁴வபா⁴வா ததா² பா³லா வரதா³ ஹரவல்லபா⁴ ।
ப⁴க³ப⁴ங்க³ப⁴யா மாலா மாலதீ தாலநாஹ்ருʼதா³ ॥ 12 ॥

ஜாலவாலஹாலகாலகபாலப்ரியவாதி³நீ ।
கரஞ்ஜஶீலகு³ஞ்ஜாட்⁴யா சூதாங்குரநிவாஸிநீ ॥ 13 ॥

பநஸஸ்தா² பாநஸக்தா பநஸேஶகுடும்பி³நீ ।
பாவநீ பாவநாதா⁴ரா பூர்ணா பூர்ணமநோரதா² ॥ 14 ॥

பூதா பூதகலா பௌரா புராணஸுரஸுந்த³ரீ ।
பரேஶீ பரதா³ பாரா பராத்மா பரமோஹிநீ ॥ 15 ॥

ஜக³ந்மாயா ஜக³த்கர்த்த்ரீ ஜக³த்கீர்த்திர்ஜக³ந்மயீ ।
ஜநநீ ஜயிநீ ஜாயா ஜிதா ஜிநஜயப்ரதா³ ॥ 16 ॥

கீர்த்திர்ஜ்ஞாநத்⁴யாநமாநதா³யிநீ தா³நவேஶ்வரீ ।
காவ்யவ்யாகரணஜ்ஞாநா ப்ரஜ்ஞாப்ரஜ்ஞாநதா³யிநீ ॥ 17 ॥

விஜ்ஞாஜ்ஞா விஜ்ஞஜயதா³ விஜ்ஞா விஜ்ஞப்ரபூஜிதா ।
பராவரேஜ்யா வரதா³ பாரதா³ ஶாரதா³ த³ரா ॥ 18 ॥

தா³ரிணீ தே³வதூ³தீ ச மத³நா மத³நாமதா³ ।
பரமஜ்ஞாநக³ம்யா ச ஷரேஶீ பரகா³ பரா ॥ 19 ॥

யஜ்ஞா யஜ்ஞப்ரதா³ யஜ்ஞஜ்ஞாநகார்யகரீ ஶுபா⁴ ।
ஶோபி⁴நீ ஶுப்⁴ரமதி²நீ நிஶும்பா⁴ஸுரமர்த்³தி³நீ ॥ 20 ॥

ஶாம்ப⁴வீ ஶம்பு⁴பத்நீ ச ஶம்பு⁴ஜாயா ஶுபா⁴நநா ।
ஶாங்கரீ ஶங்கராராத்⁴யா ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாஸுத⁴ர்மிணீ ॥ 21 ॥

ஶத்ருக்⁴நீ ஶத்ருஹா ஶத்ருப்ரதா³ ஶாத்ரவநாஶிநீ ।
ஶைவீ ஶிவலயா ஶைலா ஶைலராஜப்ரியா ஸதா³ ॥ 22 ॥

ஶர்வரீ ஶவரீ ஶம்பு:⁴ ஸுதா⁴ட்⁴யா ஸௌத⁴வாஸிநீ ।
ஸகு³ணா கு³ணரூபா ச கௌ³ரவீ பை⁴ரவீரவா ॥ 23 ॥

கௌ³ராங்கீ³ கௌ³ரதே³ஹா ச கௌ³ரீ கு³ருமதீ கு³ரு: ।
கௌ³ர்க்³கௌ³ர்க³வ்யஸ்வரூபா ச கு³ணாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 24 ॥

க³ணேஶக³ணதா³ கு³ண்யா கு³ணா கௌ³ரவவாஞ்சி²தா ।
க³ணமாதா க³ணாராத்⁴யா க³ணகோடிவிநாஶிநீ ॥ 25 ॥

து³ர்கா³ து³ர்ஜ்ஜநஹந்த்ரீ ச து³ர்ஜ்ஜநப்ரீதிதா³யிநீ ।
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ தா³த்ரீ தீ³நா தீ³நத³யாவதீ ॥ 26 ॥

து³ர்ந்நிரீக்ஷ்யா து³ராது:³ஸ்தா² தௌ:³ஸ்த²ப⁴ஞ்ஜநகாரிணீ ।
ஶ்வேதபாண்டு³ரக்ருʼஷ்ணாபா⁴ காலதா³ காலநாஶிநீ ॥ 27 ॥

கர்மநர்மகரீ நர்மா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநாஶிநீ ।
கௌ³ரீ கௌ³ரவதா³ கோ³தா³ க³ணதா³ கா³யநப்ரியா ॥ 28 ॥

க³ங்கா³ பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴ங்கா³ ப⁴கா³ பா⁴க்³யவிவர்த்³தி⁴நீ ।
ப⁴வாநீ ப⁴வஹந்த்ரீ ச பை⁴ரவீ பை⁴ரவீஸமா ॥ 29 ॥

பீ⁴மா பீ⁴மரவா பை⁴மீ பீ⁴மாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ।
ஶரண்யா ஶரணா ஶம்யா ஶஶிநீ ஶங்க²நாஶிநீ ॥ 30 ॥

கு³ணா கு³ணகரீ கௌ³ணீ ப்ரியாப்ரீதிப்ரதா³யிநீ ।
ஜநமோஹநகர்த்த்ரீ ச ஜக³தா³நந்த³தா³யிநீ ॥ 31 ॥

ஜிதா ஜாயா ச விஜயா விஜயா ஜயதா³யிநீ ।
காமா காலீ கராலாஸ்யா க²ர்வா க²ஞ்ஜா க²ரா க³தா³ ॥ 32 ॥

க³ர்வா க³ருத்மதீ த⁴ர்மா க⁴ர்க்³க⁴ரா கோ⁴ரநாதி³நீ ।
சராசரீ சராராத்⁴யா சி²நா சி²ந்நமநோரதா² ॥ 33 ॥

சி²ந்நமஸ்தா ஜயா ஜாப்யா ஜக³ஜ்ஜாயா ச ஜ²ர்ஜ்ஜ²ரீ ।
ஜ²காரா ஜீ²ஷ்க்ருʼதிஷ்டீகா டங்கா டங்காரநாதி³நீ ॥ 34 ॥

டீ²கா ட²க்குரட²க்காங்கீ³ ட²ட²டா²ங்காரடு⁴ண்டு⁴ரா ।
டு⁴ண்டீ⁴தாராஜதீர்ணா ச தாலஸ்தா²ப்⁴ரமநாஶிநீ ॥ 35 ॥

த²காரா த²கரா தா³த்ரீ தீ³பா தீ³பவிநாஶிநீ ।
த⁴ந்யா த⁴நா த⁴நவதீ நர்மதா³ நர்மமோதி³நீ ॥ 36 ॥

பத்³மா பத்³மாவதீ பீதா ஸ்பா²ந்தா பூ²த்காரகாரிணீ ।
பு²ல்லா ப்³ரஹ்மமயீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 37 ॥

ப⁴வாராத்⁴யா ப⁴வாத்⁴யக்ஷா ப⁴கா³லீ மந்த³கா³மிநீ ।
மதி³ரா மதி³ரேக்ஷா ச யஶோதா³ யமபூஜிதா ॥ 38 ॥

யாம்யா ராம்யா ராமரூபா ரமணீ லலிதா லதா ।
லங்கேஶ்வரீ வாக்ப்ரதா³ வாச்யா ஸதா³ஶ்ரமவாஸிநீ ॥ 39 ॥

ஶ்ராந்தா ஶகாரரூபா ச ஷகாரக²ரவாஹநா ।
ஸஹ்யாத்³ரிரூபா ஸாநந்தா³ ஹரிணீ ஹரிரூபிணீ ॥ 40 ॥

ஹராராத்⁴யா வாலவாசலவங்க³ப்ரேமதோஷிதா ।
க்ஷபா க்ஷயப்ரதா³ க்ஷீரா அகாராதி³ஸ்வரூபிணீ ॥ 41 ॥

காலிகா காலமூர்த்திஶ்ச கலஹா கலஹப்ரியா ।
ஶிவா ஶந்தா³யிநீ ஸௌம்யா ஶத்ருநிக்³ரஹகாரிணீ ॥ 42 ॥

ப⁴வாநீ ப⁴வமூர்த்திஶ்ச ஶர்வாணீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஶத்ருவித்³த்³ராவிணீ ஶைவீ ஶும்பா⁴ஸுரவிநாஶிநீ ॥ 43 ॥

த⁴காரமந்த்ரரூபா ச தூ⁴ம்பீ³ஜபரிதோஷிதா ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷஸ்துதா தீ⁴ரா த⁴ராரூபா த⁴ராவதீ ॥ 44 ॥

சர்விணீ சந்த்³ரபூஜ்யா ச ச்ச²ந்தோ³ரூபா ச²டாவதீ ।
சா²யா சா²யாவதீ ஸ்வச்சா² சே²தி³நீ மேதி³நீ க்ஷமா ॥ 45 ॥

வல்கி³நீ வர்த்³தி⁴நீ வந்த்³யா வேத³மாதா பு³த⁴ஸ்துதா ।
தா⁴ரா தா⁴ராவதீ த⁴ந்யா த⁴ர்மதா³நபராயணா ॥ 46 ॥

க³ர்விணீ கு³ருபூஜ்யா ச ஜ்ஞாநதா³த்ரீ கு³ணாந்விதா ।
த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மரூபா ச க⁴ண்டாநாத³பராயணா ॥। 47 ॥

க⁴ண்டாநிநாதி³நீ கூ⁴ர்ணா கூ⁴ர்ணிதா கோ⁴ரரூபிணீ ।
கலிக்⁴நீ கலிதூ³தீ ச கலிபூஜ்யா கலிப்ரியா ॥ 48 ॥

காலநிர்ணாஶிநீ கால்யா காவ்யதா³ காலரூபிணீ ।
வர்ஷிணீ வ்ருʼஷ்டிதா³ வ்ருʼஷ்டிர்மஹாவ்ருʼஷ்டிநிவாரிணீ ॥ 49 ॥

கா⁴திநீ கா⁴டிநீ கோ⁴ண்டா கா⁴தகீ க⁴நரூபிணீ ।
தூ⁴ம்பீ³ஜா தூ⁴ஞ்ஜபாநந்தா³ தூ⁴ம்பீ³ஜஜபதோஷிதா ॥ 50 ॥

தூ⁴ந்தூ⁴ம்பீ³ஜஜபாஸக்தா தூ⁴ந்தூ⁴ம்பீ³ஜபராயணா ।
தூ⁴ங்காரஹர்ஷிணீ தூ⁴மா த⁴நதா³ த⁴நக³ர்விதா ॥ 51 ॥

பத்³மாவதீ பத்³மமாலா பத்³மயோநிப்ரபூஜிதா ।
அபாரா பூரணீ பூர்ணா பூர்ணிமாபரிவந்தி³தா ॥ 52 ॥

ப²லதா³ ப²லபோ⁴க்த்ரீ ச ப²லிநீ ப²லதா³யிநீ ।
பூ²த்காரிணீ ப²லாவாப்த்ரீ ப²லபோ⁴க்த்ரீ ப²லாந்விதா ॥ 53 ॥

வாரிணீ வரணப்ரீதா வாரிபாதோ²தி⁴பாரகா³ ।
விவர்ணா தூ⁴ம்ரநயநா தூ⁴ம்ராக்ஷீ தூ⁴ம்ரரூபிணீ ॥ 54 ॥

நீதிர்நீதிஸ்வரூபா ச நீதிஜ்ஞா நயகோவிதா³ ।
தாரிணீ தாரரூபா ச தத்த்வஜ்ஞாநபராயணா ॥ 55 ॥

ஸ்தூ²லா ஸ்தூ²லாத⁴ரா ஸ்தா²த்ரீ உத்தமஸ்தா²நவாஸிநீ ।
ஸ்தூ²லா பத்³மபத³ஸ்தா²நா ஸ்தா²நப்⁴ரஷ்டா ஸ்த²லஸ்தி²தா ॥ 56 ॥

ஶோஷிணீ ஶோபி⁴நீ ஶீதா ஶீதபாநீயபாயிநீ ।
ஶாரிணீ ஶாங்கி²நீ ஶுத்³தா⁴ ஶங்கா²ஸுரவிநாஶிநீ ॥ 57 ॥

ஶர்வரீ ஶர்வரீபூஜ்யா ஶர்வரீஶப்ரபூஜிதா ।
ஶர்வரீஜாக்³ரிதா யோக்³யா யோகி³நீ யோகி³வந்தி³தா ॥ 58 ॥

யோகி³நீக³ணஸம்ஸேவ்யா யோகி³நீ யோக³பா⁴விதா ।
யோக³மார்க³ரதாயுக்தா யோக³மார்கா³நுஸாரிணீ ॥ 59 ॥

யோக³பா⁴வா யோக³யுக்தா யாமிநீபதிவந்தி³தா ।
அயோக்³யா யோகி⁴நீ யோத்³த்⁴ரீ யுத்³த⁴கர்மவிஶாரதா³ ॥ 60 ॥

யுத்³த⁴மார்க³ரதாநாந்தா யுத்³த⁴ஸ்தா²நநிவாஸிநீ ।
ஸித்³தா⁴ ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³தி:⁴ ஸித்³தி⁴கே³ஹநிவாஸிநீ ॥ 61 ॥

ஸித்³த⁴ரீதிஸ்ஸித்³த⁴ப்ரீதி: ஸித்³தா⁴ ஸித்³தா⁴ந்தகாரிணீ ।
ஸித்³த⁴க³ம்யா ஸித்³த⁴பூஜ்யா ஸித்³த⁴ப³ந்த்³யா ஸுஸித்³தி⁴தா³ ॥ 62 ॥

ஸாதி⁴நீ ஸாத⁴நப்ரீதா ஸாத்⁴யா ஸாத⁴நகாரிணீ ।
ஸாத⁴நீயா ஸாத்⁴யஸாத்⁴யா ஸாத்⁴யஸங்க⁴ஸுஶோபி⁴நீ ॥ 63 ॥

ஸாத்⁴வீ ஸாது⁴ஸ்வபா⁴வா ஸா ஸாது⁴ஸந்ததிதா³யிநீ ।
ஸாது⁴பூஜ்யா ஸாது⁴வந்த்³யா ஸாது⁴ஸந்த³ர்ஶநோத்³யதா ॥ 64 ॥

ஸாது⁴த்³ருʼஷ்டா ஸாது⁴ப்ருʼஷ்டா² ஸாது⁴போஷணதத்பரா ।
ஸாத்த்விகீ ஸத்த்வஸம்ஸித்³தா⁴ ஸத்த்வஸேவ்யா ஸுகோ²த³யா ॥ 65 ॥

ஸத்த்வவ்ருʼத்³தி⁴கரீ ஶாந்தா ஸத்த்வஸம்ஹர்ஷமாநஸா ।
ஸத்த்வஜ்ஞாநா ஸத்த்வவித்³யா ஸத்த்வஸித்³தா⁴ந்தகாரிணீ ॥ 66 ॥

ஸத்த்வவ்ருʼத்³தி⁴ஸ்ஸத்த்வஸித்³தி⁴ஸ்ஸத்த்வஸம்பந்நமாநஸா ।
சாருரூபா சாருதே³ஹா சாருசஞ்சலலோசநா ॥ 67 ॥

ச²த்³மிநீ ச²த்³மஸங்கல்பா ச²த்³மவார்த்தா க்ஷமாப்ரியா ।
ஹடி²நீ ஹட²ஸம்ப்ரீதிர்ஹட²வார்த்தா ஹடோ²த்³யமா ॥ 68 ॥

ஹட²கார்யா ஹட²த⁴ர்மா ஹட²கர்மபராயணா ।
ஹட²ஸம்போ⁴க³நிரதா ஹடா²த்காரரதிப்ரியா ॥ 69 ॥

ஹட²ஸம்பே⁴தி³நீ ஹ்ருʼத்³யா ஹ்ருʼத்³யவார்த்தா ஹரிப்ரியா ।
ஹரிணீ ஹரிணீத்³ருʼஷ்டிர்ஹரிணீமாம்ஸப⁴க்ஷணா ॥ 70 ॥

ஹரிணாக்ஷீ ஹரிணபா ஹரிணீக³ணஹர்ஷதா³ ।
ஹரிணீக³ணஸம்ஹர்த்ரீ ஹரிணீபரிபோஷிகா ॥ 71 ॥

ஹரிணீம்ருʼக³யாஸக்தா ஹரிணீமாநபுரஸ்ஸரா ।
தீ³நா தீ³நாக்ருʼதிர்தூ³நா த்³ராவிணீ த்³ரவிணப்ரதா³ ॥ 72 ॥

த்³ரவிணாசலஸம்வ்வாஸா த்³ரவிதா த்³ரவ்யஸம்ய்யுதா ।
தீ³ர்க்³கா⁴ தீ³ர்க்³க⁴பதா³ த்³ருʼஶ்யா த³ர்ஶநீயா த்³ருʼடா⁴க்ருʼதி: ॥ 73 ॥

த்³ருʼடா⁴ த்³விஷ்டமதிர்த்³து³ஷ்டா த்³வேஷிணீ த்³வேஷிப⁴ஞ்ஜிநீ ।
தோ³ஷிணீ தோ³ஷஸம்ய்யுக்தா து³ஷ்டஶத்ருவிநாஶிநீ ॥ 74 ॥

தே³வதார்த்திஹரா து³ஷ்டதை³த்யஸங்க⁴விதா³ரிணீ ।
து³ஷ்டதா³நவஹந்த்ரீ ச து³ஷ்டதை³த்யநிஷூதி³நீ ॥ 75 ॥

தே³வதாப்ராணதா³ தே³வீ தே³வது³ர்க³திநாஶிநீ ।
நடநாயகஸம்ஸேவ்யா நர்த்தகீ நர்த்தகப்ரியா ॥ 76 ॥

நாட்யவித்³யா நாட்யகர்த்ரீ நாதி³நீ நாத³காரிணீ ।
நவீநநூதநா நவ்யா நவீநவஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ॥ 77 ॥

நவ்யபூ⁴ஷா நவ்யமால்யா நவ்யாலங்காரஶோபி⁴தா ।
நகாரவாதி³நீ நம்யா நவபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 78 ॥

நீசமார்கா³ நீசபூ⁴மிர்நீசமார்க³க³திர்க³தி: ।
நாத²ஸேவ்யா நாத²ப⁴க்தா நாதா²நந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 79 ॥

நம்ரா நம்ரக³திர்ந்நேத்ரீ நிதா³நவாக்யவாதி³நீ ।
நாரீமத்⁴யஸ்தி²தா நாரீ நாரீமத்⁴யக³தாঽநகா⁴ ॥ 80 ॥

நாரீப்ரீதி நராராத்⁴யா நரநாமப்ரகாஶிநீ ।
ரதீ ரதிப்ரியா ரம்யா ரதிப்ரேமா ரதிப்ரதா³ ॥ 81 ॥

ரதிஸ்தா²நஸ்தி²தாராத்⁴யா ரதிஹர்ஷப்ரதா³யிநீ ।
ரதிரூபா ரதித்⁴யாநா ரதிரீதிஸுதா⁴ரிணீ ॥ 82 ॥

ரதிராஸமஹோல்லாஸா ரதிராஸவிஹாரிணீ ।
ரதிகாந்தஸ்துதா ராஶீ ராஶிரக்ஷணகாரிணீ ॥ 83 ॥

அரூபா ஶுத்³த⁴ரூபா ச ஸுரூபா ரூபக³ர்விதா ।
ரூபயௌவநஸம்பந்நா ரூபராஶீ ரமாவதீ ॥ 84 ॥

ரோதி⁴நீ ரோஷிணீ ருஷ்டா ரோஷிருத்³தா⁴ ரஸப்ரதா³ ।
மாதி³நீ மத³நப்ரீதா மது⁴மத்தா மது⁴ப்ரதா³ ॥ 85 ॥

மத்³யபா மத்³யபத்⁴யேயா மத்³யபப்ராணரக்ஷிணீ ।
மத்³யபாநந்த³ஸந்தா³த்ரீ மத்³யபப்ரேமதோஷிதா ॥ 86 ॥

மத்³யபாநரதா மத்தா மத்³யபாநவிஹாரிணீ ।
மதி³ரா மதி³ராரக்தா மதி³ராபாநஹர்ஷிணீ ॥ 87 ॥

மதி³ராபாநஸந்துஷ்டா மதி³ராபாநமோஹிநீ ।
மதி³ராமாநஸாமுக்³தா⁴ மாத்⁴வீபா மதி³ராப்ரதா³ ॥ 88 ॥

மாத்⁴வீதா³நஸதா³நந்தா³ மாத்⁴வீபாநரதா மதா³ ।
மோதி³நீ மோத³ஸந்தா³த்ரீ முதி³தா மோத³மாநஸா ॥ 89 ॥

மோத³கர்த்ரீ மோத³தா³த்ரீ மோத³மங்க³ளகாரிணீ ।
மோத³காதா³நஸந்துஷ்டா மோத³கக்³ரஹணக்ஷமா ॥ 90 ॥

மோத³காலப்³தி⁴ஸங்க்ருத்³தா⁴ மோத³கப்ராப்திதோஷிணீ ।
மாம்ஸாதா³ மாம்ஸஸம்ப⁴க்ஷா மாம்ஸப⁴க்ஷணஹர்ஷிணீ ॥ 91 ॥

மாம்ஸபாகபரப்ரேமா மாம்ஸபாகாலயஸ்தி²தா ।
மத்ஸ்யமாம்ஸக்ருʼதாஸ்வாதா³ மகாரபஞ்சகாந்விதா ॥ 92 ॥

முத்³ரா முத்³ராந்விதா மாதா மஹாமோஹா மநஸ்விநீ ।
முத்³ரிகா முத்³ரிகாயுக்தா முத்³ரிகாக்ருʼதலக்ஷணா ॥ 93 ॥

முத்³ரிகாலங்க்ருʼதா மாத்³ரீ மந்த³ராசலவாஸிநீ ।
மந்த³ராசலஸம்ஸேவ்யா மந்த³ராசலவாஸிநீ ॥ 94 ॥

மந்த³ரத்⁴யேயபாதா³ப்³ஜா மந்த³ராரண்யவாஸிநீ ।
மந்து³ராவாஸிநீ மந்தா³ மாரிணீ மாரிகாமிதா ॥ 95 ॥

மஹாமாரீ மஹாமாரீஶமிநீ ஶவஸம்ஸ்தி²தா ।
ஶவமாம்ஸக்ருʼதாஹாரா ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீ ॥ 96 ॥

ஶ்மஶாநஸித்³தி⁴ஸம்ஹ்ருʼஷ்டா ஶ்மஶாநப⁴வநஸ்தி²தா ।
ஶ்மஶாநஶயநாகா³ரா ஶ்மஶாநப⁴ஸ்மலேபிதா ॥ 97 ॥

ஶ்மஶாநப⁴ஸ்மபீ⁴மாங்கீ³ ஶ்மஶாநாவாஸகாரிணீ ।
ஶாமிநீ ஶமநாராத்⁴யா ஶமநஸ்துதிவந்தி³தா ॥ 98 ॥

ஶமநாசாரஸந்துஷ்டா ஶமநாகா³ரவாஸிநீ ।
ஶமநஸ்வாமிநீ ஶாந்தி: ஶாந்தஸஜ்ஜநபூஜிதா ॥ 99 ॥

ஶாந்தபூஜாபரா ஶாந்தா ஶாந்தாகா³ரப்ரபோ⁴ஜிநீ ।
ஶாந்தபூஜ்யா ஶாந்தவந்த்³யா ஶாந்தக்³ரஹஸுதா⁴ரிணீ ॥ 100 ॥

ஶாந்தரூபா ஶாந்தியுக்தா ஶாந்தசந்த்³ரப்ரபா⁴ঽமலா ।
அமலா விமலா ம்லாநா மாலதீ குஞ்ஜவாஸிநீ ॥ 101 ॥

மாலதீபுஷ்பஸம்ப்ரீதா மாலதீபுஷ்பபூஜிதா ।
மஹோக்³ரா மஹதீ மத்⁴யா மத்⁴யதே³ஶநிவாஸிநீ ॥ 102 ॥

மத்⁴யமத்⁴வநிஸம்ப்ரீதா மத்⁴யமத்⁴வநிகாரிணீ ।
மத்⁴யமா மத்⁴யமப்ரீதிர்மத்⁴யமப்ரேமபூரிதா ॥ 103 ॥

மத்⁴யாங்க³சித்ரவஸநா மத்⁴யகி²ந்நா மஹோத்³த⁴தா ।
மஹேந்த்³ரக்ருʼதஸம்பூஜா மஹேந்த்³ரபரிவந்தி³தா ॥ 104 ॥

மஹேந்த்³ரஜாலஸம்ய்யுக்தா மஹேந்த்³ரஜாலகாரிணீ ।
மஹேந்த்³ரமாநிதாঽமாநா மாநிநீக³ணமத்⁴யகா³ ॥ 105 ॥

மாநிநீமாநஸம்ப்ரீதா மாநவித்⁴வம்ஸகாரிணீ ।
மாநிந்யாகர்ஷிணீ முக்திர்முக்திதா³த்ரீ ஸுமுக்திதா³ ॥ 106 ॥

முக்தித்³வேஷகரீ மூல்யகாரிணீ மூல்யஹாரிணீ ।
நிர்மலா மூலஸம்ய்யுக்தா மூலிநீ மூலமந்த்ரிணீ ॥ 107 ॥

மூலமந்த்ரக்ருʼதார்ஹாத்³யா மூலமந்த்ரார்க்³க்⁴யஹர்ஷிணீ ।
மூலமந்த்ரப்ரதிஷ்டா²த்ரீ மூலமந்த்ரப்ரஹர்ஷிணீ ॥ 108 ॥

மூலமந்த்ரப்ரஸந்நாஸ்யா மூலமந்த்ரப்ரபூஜிதா ।
மூலமந்த்ரப்ரணேத்ரீ ச மூலமந்த்ரக்ருʼதார்ச்சநா ॥ 109 ॥

மூலமந்த்ரப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா மூலவித்³யா மலாபஹா ।
வித்³யாঽவித்³யா வடஸ்தா² ச வடவ்ருʼக்ஷநிவாஸிநீ ॥ 110 ॥

வடவ்ருʼக்ஷக்ருʼதஸ்தா²நா வடபூஜாபராயணா ।
வடபூஜாபரிப்ரீதா வடத³ர்ஶநலாலஸா ॥ 111 ॥

வடபூஜா க்ருʼதா ஹ்லாதா³ வடபூஜாவிவர்த்³தி⁴நீ ।
வஶிநீ விவஶாராத்⁴யா வஶீகரணமந்த்ரிணீ ॥ 112 ॥

வஶீகரணஸம்ப்ரீதா வஶீகாரகஸித்³தி⁴தா³ ।
ப³டுகா ப³டுகாராத்⁴யா ப³டுகாஹாரதா³யிநீ ॥ 113 ॥

ப³டுகார்ச்சாபரா பூஜ்யா ப³டுகார்ச்சாவிவர்த்³தி⁴நீ ।
ப³டுகாநந்த³கர்த்த்ரீ ச ப³டுகப்ராணரக்ஷிணீ ॥ 114 ॥

ப³டுகேஜ்யாப்ரதா³ঽபாரா பாரிணீ பார்வதீப்ரியா ।
பர்வதாக்³ரக்ருʼதாவாஸா பர்வதேந்த்³ரப்ரபூஜிதா ॥ 115 ॥

பார்வதீபதிபூஜ்யா ச பார்வதீபதிஹர்ஷதா³ ।
பார்வதீபதிபு³த்³தி⁴ஸ்தா² பார்வதீபதிமோஹிநீ ॥ 116 ॥

பார்வதீயத்³த்³விஜாராத்⁴யா பர்வதஸ்தா² ப்ரதாரிணீ ।
பத்³மலா பத்³மிநீ பத்³மா பத்³மமாலாவிபூ⁴ஷிதா ॥ 117 ॥

பத்³மஜேட்³யபதா³ பத்³மமாலாலங்க்ருʼதமஸ்தகா ।
பத்³மார்ச்சிதபத³த்³வந்த்³வா பத்³மஹஸ்தபயோதி⁴ஜா ॥ 118 ॥

பயோதி⁴பாரக³ந்த்ரீ ச பாதோ²தி⁴பரிகீர்த்திதா ।
பாதோ²தி⁴பாரகா³பூதா பல்வலாம்பு³ப்ரதர்பிதா ॥ 119 ॥

பல்வலாந்த: பயோமக்³நா பவமாநக³திர்க³தி: ।
பய: பாநா பயோதா³த்ரீ பாநீயபரிகாங்க்ஷிணீ ॥ 120 ॥

பயோஜமாலாப⁴ரணா முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
முண்டி³நீ முண்ட³ஹந்த்ரீ ச முண்டி³தா முண்ட³ஶோபி⁴தா ॥ 121 ॥

மணிபூ⁴ஷா மணிக்³ரீவா மணிமாலாவிராஜிதா ।
மஹாமோஹா மஹாமர்ஷா மஹாமாயா மஹாஹவா ॥ 122 ॥

மாநவீ மாநவீபூஜ்யா மநுவம்ஶவிவர்த்³தி⁴நீ ।
மடி²நீ மட²ஸம்ஹந்த்ரீ மட²ஸம்பத்திஹாரிணீ ॥ 123 ॥

மஹாக்ரோத⁴வதீ மூடா⁴ மூட⁴ஶத்ருவிநாஶிநீ ।
பாடீ²நபோ⁴ஜிநீ பூர்ணா பூர்ணஹாரவிஹாரிணீ ॥ 124 ॥

ப்ரலயாநலதுல்யாபா⁴ ப்ரலயாநலரூபிணீ ।
ப்ரலயார்ணவஸம்மக்³நா ப்ரலயாப்³தி⁴விஹாரிணீ ॥ 125 ॥

மஹாப்ரலயஸம்பூ⁴தா மஹாப்ரலயகாரிணீ ।
மஹாப்ரலயஸம்ப்ரீதா மஹாப்ரலயஸாதி⁴நீ ॥ 126 ॥

மஹாமஹாப்ரலயேஜ்யா மஹாப்ரலயமோதி³நீ ।
சே²தி³நீ சி²ந்நமுண்டோ³க்³ரா சி²ந்நா சி²ந்நருஹார்த்தி²நீ ॥ 127 ॥

ஶத்ருஸஞ்சே²தி³நீ ச²ந்நா க்ஷோதி³நீ க்ஷோத³காரிணீ ।
லக்ஷிணீ லக்ஷஸம்பூஜ்யா லக்ஷிதா லக்ஷணாந்விதா ॥ 128 ॥

லக்ஷஶஸ்த்ரஸமாயுக்தா லக்ஷபா³ணப்ரமோசிநீ ।
லக்ஷபூஜாபராঽலக்ஷ்யா லக்ஷகோத³ண்ட³க²ண்டி³நீ ॥ 129 ॥

லக்ஷகோத³ண்ட³ஸம்ய்யுக்தா லக்ஷகோத³ண்ட³தா⁴ரிணீ ।
லக்ஷலீலாலயாலப்⁴யா லாக்ஷாகா³ரநிவாஸிநீ ॥ 130 ॥

லக்ஷலோப⁴பரா லோலா லக்ஷப⁴க்தப்ரபூஜிதா ।
லோகிநீ லோகஸம்பூஜ்யா லோகரக்ஷணகாரிணீ ॥ 131 ॥

லோகவந்தி³தபாதா³ப்³ஜா லோகமோஹநகாரிணீ ।
லலிதா லாலிதாலீநா லோகஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 132 ॥

லோகலீலாகரீ லோக்யாலோகஸம்ப⁴வகாரிணீ ।
பூ⁴தஶுத்³தி⁴கரீ பூ⁴தரக்ஷிணீ பூ⁴ததோஷிணீ ॥ 133 ॥

பூ⁴தவேதாலஸம்ய்யுக்தா பூ⁴தஸேநாஸமாவ்ருʼதா ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³ஸ்வாமிநீ பூ⁴தபூஜிதா ॥ 134 ॥

டா³கிநீ ஶாகிநீ டே³யா டி³ண்டி³மாராவகாரிணீ ।
ட³மரூவாத்³யஸந்துஷ்டா ட³மரூவாத்³யகாரிணீ ॥ 135 ॥

ஹுங்காரகாரிணீ ஹோத்ரீ ஹாவிநீ ஹாவநார்த்தி²நீ ।
ஹாஸிநீ ஹ்வாஸிநீ ஹாஸ்யஹர்ஷிணீ ஹட²வாதி³நீ ॥ 136 ॥

அட்டாட்டஹாஸிநீ டீகா டீகாநிர்மாணகாரிணீ ।
டங்கிநீ டங்கிதா டங்கா டங்கமாத்ரஸுவர்ணதா³ ॥ 137 ॥

டங்காரிணீ டகாராட்⁴யா ஶத்ருத்ரோடநகாரிணீ ।
த்ருடிதா த்ருடிரூபா ச த்ருடிஸந்தே³ஹகாரிணீ ॥ 138 ॥

தர்ஷிண த்ருʼட்பரிக்லாந்தா க்ஷுத்க்ஷாமா க்ஷுத்பரிப்லுதா ।
அக்ஷிணீ தக்ஷிணீ பி⁴க்ஷாப்ரார்த்தி²நீ ஶத்ருப⁴க்ஷிணீ ॥ 139 ॥

காங்க்ஷிணீ குட்டநீ க்ரூரா குட்டநீவேஶ்மவாஸிநீ ।
குட்டநீகோடிஸம்பூஜ்யா குட்டநீகுலமார்கி³ணீ ॥ 140 ॥

குட்டநீகுலஸம்ரக்ஷா குட்டநீகுலரக்ஷிணீ ।
காலபாஶாவ்ருʼதா கந்யா குமாரீபூஜநப்ரியா ॥ 141 ॥

கௌமுதீ³ கௌமுதீ³ஹ்ருʼஷ்டா கருணாத்³ருʼஷ்டிஸம்ய்யுதா ।
கௌதுகாசாரநிபுணா கௌதுகாகா³ரவாஸிநீ ॥ 142 ॥

காகபக்ஷத⁴ரா காகரக்ஷிணீ காகஸம்வ்வ்ருʼதா ।
காகாங்கரத²ஸம்ஸ்தா²நா காகாங்கஸ்யந்த³நாஸ்தி²தா ॥ 143 ॥

காகிநீ காகத்³ருʼஷ்டிஶ்ச காகப⁴க்ஷணதா³யிநீ ।
காகமாதா காகயோநி: காகமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 144 ॥

காகத³ர்ஶநஸம்ஶீலா காகஸங்கீர்ணமந்தி³ரா ।
காகத்⁴யாநஸ்த²தே³ஹாதி³த்⁴யாநக³ம்யா த⁴மாவ்ருʼதா ॥ 145 ॥

த⁴நிநீ த⁴நிஸம்ஸேவ்யா த⁴நச்சே²த³நகாரிணீ ।
து⁴ந்து⁴ரா து⁴ந்து⁴ராகாரா தூ⁴ம்ரலோசநகா⁴திநீ ॥ 146 ॥

தூ⁴ங்காரிணீ ச தூ⁴ம்மந்த்ரபூஜிதா த⁴ர்மநாஶிநீ ।
தூ⁴ம்ரவர்ணிநீ தூ⁴ம்ராக்ஷீ தூ⁴ம்ராக்ஷாஸுரகா⁴திநீ ॥ 147 ॥

தூ⁴ம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டா தூ⁴ம்பீ³ஜஜபமாநஸா ।
தூ⁴ம்பீ³ஜஜபபூஜார்ஹா தூ⁴ம்பீ³ஜஜபகாரிணீ ॥ 148 ॥

தூ⁴ம்பீ³ஜாகர்ஷிதா த்⁴ருʼஷ்யா த⁴ர்ஷிணீ த்⁴ருʼஷ்டமாநஸா ।
தூ⁴லீப்ரக்ஷேபிணீ தூ⁴லீவ்யாப்தத⁴ம்மில்லதா⁴ரிணீ ॥ 149 ॥

தூ⁴ம்பீ³ஜஜபமாலாட்⁴யா தூ⁴ம்பீ³ஜநிந்த³காந்தகா ।
த⁴ர்மவித்³வேஷிணீ த⁴ர்மரக்ஷிணீ த⁴ர்மதோஷிதா ॥ 150 ॥

தா⁴ராஸ்தம்ப⁴கரீ தூ⁴ர்தா தா⁴ராவாரிவிலாஸிநீ ।
தா⁴ந்தீ⁴ந்தூ⁴ந்தை⁴ம்மந்த்ரவர்ணா தௌ⁴ந்த:⁴ஸ்வாஹாஸ்வரூபிணீ ॥ 151 ॥

த⁴ரித்ரீபூஜிதா தூ⁴ர்வா தா⁴ந்யச்சே²த³நகாரிணீ ।
தி⁴க்காரிணீ ஸுதீ⁴பூஜ்யா தா⁴மோத்³யாநநிவாஸிநீ ॥ 152 ॥

தா⁴மோத்³யாநபயோதா³த்ரீ தா⁴மதூ⁴லீப்ரதூ⁴லிதா ।
மஹாத்⁴வநிமதீ தூ⁴ப்யா தூ⁴பாமோத³ப்ரஹர்ஷிணீ ॥ 153 ॥

தூ⁴பாதா³நமதிப்ரீதா தூ⁴பதா³நவிநோதி³நீ ।
தீ⁴வரீக³ணஸம்பூஜ்யா தீ⁴வரீவரதா³யிநீ ॥ 154 ॥

தீ⁴வரீக³ணமத்⁴யஸ்தா² தீ⁴வரீதா⁴மவாஸிநீ ।
தீ⁴வரீக³ணகோ³ப்த்ரீ ச தீ⁴வரீக³ணதோஷிதா ॥ 155 ॥

தீ⁴வரீத⁴நதா³த்ரீ ச தீ⁴வரீப்ராணரக்ஷிணீ ।
தா⁴த்ரீஶா தா⁴த்ருʼஸம்பூஜ்யா தா⁴த்ரீவ்ருʼக்ஷஸமாஶ்ரயா ॥ 156 ॥

தா⁴த்ரீபூஜநகர்த்ரீ ச தா⁴த்ரீரோபணகாரிணீ ।
தூ⁴ம்ரபாநரதாஸக்தா தூ⁴ம்ரபாநரதேஷ்டதா³ ॥ 157 ॥

தூ⁴ம்ரபாநகராநந்தா³ தூ⁴ம்ரவர்ஷணகாரிணீ ।
த⁴ந்யஶப்³த³ஶ்ருதிப்ரீதா து⁴ந்து⁴காரீஜநச்சி²தா³ ॥ 158 ॥

து⁴ந்து⁴காரீஷ்டஸந்தா³த்ரீ து²ந்து⁴காரிஸுமுக்திதா³ ।
து⁴ந்து⁴கார்யாராத்⁴யரூபா து⁴ந்து⁴காரிமநஸ்ஸ்தி²தா ॥ 159 ॥

து⁴ந்து⁴காரிஹிதாகாங்க்ஷா து⁴ந்து⁴காரிஹிதைஷிணீ ।
தி⁴ந்தி⁴மாராவிணீ த்⁴யாத்ரீ த்⁴யாநக³ம்யா த⁴நார்தி²நீ ॥ 160 ॥

தோ⁴ரிணீ தோ⁴ரணப்ரீதா தா⁴ரிணீ கோ⁴ரரூபிணீ ।
த⁴ரித்ரீரக்ஷிணீ தே³வீ த⁴ராப்ரலயகாரிணீ ॥ 161 ॥

த⁴ராத⁴ரஸுதாঽஶேஷதா⁴ராத⁴ரஸமத்³யுதி: ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நப்ராப்திர்த்³த⁴நதா⁴ந்யவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 162 ॥

த⁴நாகர்ஷணகர்த்த்ரீ ச த⁴நாஹரணகாரிணீ ।
த⁴நச்சே²த³நகர்த்ரீ ச த⁴நஹீநா த⁴நப்ரியா ॥ 163 ॥

த⁴நஸँவ்வ்ருʼத்³தி⁴ஸம்பந்நா த⁴நதா³நபராயணா ॥ 164 ॥

த⁴நஹ்ருʼஷ்டா த⁴நபுஷ்டா தா³நாத்⁴யயநகாரிணீ ।
த⁴நரக்ஷா த⁴நப்ராணா த⁴நாநந்த³கரீ ஸதா³ ॥ 165 ॥

ஶத்ருஹந்த்ரீ ஶவாரூடா⁴ ஶத்ருஸம்ஹாரகாரிணீ ।
ஶத்ருபக்ஷக்ஷதிப்ரீதா ஶத்ருபக்ஷநிஷூதி³நீ ॥ 166 ॥

ஶத்ருக்³ரீவாச்சி²தா³சா²யா ஶத்ருபத்³த⁴திக²ண்டி³நீ ।
ஶத்ருப்ராணஹராஹார்யா ஶத்ரூந்மூலநகாரிணீ ॥ 167 ॥

ஶத்ருகார்யவிஹந்த்ரீ ச ஸாங்க³ஶத்ருவிநாஶிநீ ।
ஸாங்க³ஶத்ருகுலச்சே²த்ரீ ஶத்ருஸத்³மப்ரதா³யிநீ ॥ 168 ॥

ஸாங்க³ஸாயுத⁴ஸர்வாரி-ஸர்வஸம்பத்திநாஶிநீ ।
ஸாங்க³ஸாயுத⁴ஸர்வாரி-தே³ஹகே³ஹப்ரதா³ஹிநீ ॥ 169 ॥

இதீத³ந்தூ⁴மரூபிண்யாஸ்ஸ்தோத்ரந்நாம ஸஹஸ்ரகம் ।
ய: படே²ச்சூ²ந்யப⁴வநே ஸத்⁴வாந்தே யதமாநஸ: ॥ 170 ॥

மதி³ராமோத³யுக்தோ வை தே³வீத்⁴யாநபராயண: ।
தஸ்ய ஶத்ரு: க்ஷயம் யாதி யதி³ ஶக்ரஸமோঽபி வை ॥ 171 ॥

ப⁴வபாஶஹரம்புண்யந்தூ⁴மாவத்யா: ப்ரியம்மஹத் ।
ஸ்தோத்ரம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம்மம வக்த்ராத்³விநிர்க³தம் ॥ 172 ॥

படே²த்³வா ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி ஶத்ருகா⁴தகரோ ப⁴வேத் ।
ந தே³யம்பரஶிஷ்யாயாঽப⁴க்தாய ப்ராணவல்லபே⁴ ॥ 173 ॥

தே³யம் ஶிஷ்யாய ப⁴க்தாய தே³வீப⁴க்திபராய ச ।
இத³ம் ரஹஸ்யம்பரமந்து³ர்ல்லப⁴ந்து³ஷ்டசேதஸாம் ॥ 174 ॥

இதி தூ⁴மாவதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dhumavati:

1000 Names of Sri Dhumavati | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top