1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Dhumavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Dhumavatisahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീധൂമാവതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഥ ധൂമാവതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

ശ്രീഭൈരവ്യുവാച

ധൂമാവത്യാ ധര്‍മരാത്ര്യാഃ കഥയസ്വ മഹേശ്വര ।
സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്മേ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായകം ॥ 1 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച

ശൃണു ദേവി മഹാമായേ പ്രിയേ പ്രാണസ്വരൂപിണി ।
സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്മേ ഭവശത്രുവിനാശം ॥ 2 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീധൂമാവതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ പിപ്പലാദ ഋഷിഃ
പങ്ക്തിശ്ഛന്ദോ ധൂമാവതീ ദേവതാ ശത്രുവിനിഗ്രഹേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

ധുമാ ധൂമവതീ ധൂമാ ധൂമപാനപരായണാ ।
ധൌതാ ധൌതഗിരാ ധാംനീ ധൂമേശ്വരനിവാസിനീ ॥ 3 ॥

അനന്താഽനന്തരൂപാ ച അകാരാകാരരൂപിണീ ।
ആദ്യാ ആനന്ദദാനന്ദാ ഇകാരാ ഇന്ദ്രരൂപിണീ ॥ 4 ॥

ധനധാന്യാര്‍ത്ഥവാണീദാ യശോധര്‍മപ്രിയേഷ്ടദാ ।
ഭാഗ്യസൌഭാഗ്യഭക്തിസ്ഥാ ഗൃഹപര്‍വതവാസിനീ ॥ 5 ॥

രാമരാവണസുഗ്രീവമോഹദാ ഹനുമത്പ്രിയാ ।
വേദശാസ്ത്രപുരാണജ്ഞാ ജ്യോതിശ്ഛന്ദഃസ്വരൂപിണീ ॥ 6 ॥

ചാതുര്യചാരുരുചിരാ രഞ്ജനപ്രേമതോഷദാ ।
കമലാസനസുധാവക്ത്രാ ചന്ദ്രഹാസാ സ്മിതാനനാ ॥ 7 ॥

ചതുരാ ചാരുകേശീ ച ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദാ മുദാ ।
കലാ കാലധരാ ധീരാ ധാരിണീ വസുനീരദാ ॥ 8 ॥

ഹീരാ ഹീരകവര്‍ണാഭാ ഹരിണായതലോചനാ ।
ദംഭമോഹക്രോധലോഭസ്നേഹദ്വേഷഹരാ പരാ ॥ 9 ॥

നാരദേവകരീ രാമാ രാമാനന്ദമനോഹരാ ।
യോഗഭോഗക്രോധലോഭഹരാ ഹരനമസ്കൃതാ ॥ 10 ॥

ദാനമാനജ്ഞാനമാന-പാനഗാനസുഖപ്രദാ ।
ഗജഗോശ്വപദാഗഞ്ജാ ഭൂതിദാ ഭൂതനാശിനീ ॥ 11 ॥

ഭവഭാവാ തഥാ ബാലാ വരദാ ഹരവല്ലഭാ ।
ഭഗഭങ്ഗഭയാ മാലാ മാലതീ താലനാഹൃദാ ॥ 12 ॥

ജാലവാലഹാലകാലകപാലപ്രിയവാദിനീ ।
കരഞ്ജശീലഗുഞ്ജാഢ്യാ ചൂതാങ്കുരനിവാസിനീ ॥ 13 ॥

പനസസ്ഥാ പാനസക്താ പനസേശകുടുംബിനീ ।
പാവനീ പാവനാധാരാ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണമനോരഥാ ॥ 14 ॥

പൂതാ പൂതകലാ പൌരാ പുരാണസുരസുന്ദരീ ।
പരേശീ പരദാ പാരാ പരാത്മാ പരമോഹിനീ ॥ 15 ॥

ജഗന്‍മായാ ജഗത്കര്‍ത്ത്രീ ജഗത്കീര്‍ത്തിര്‍ജഗന്‍മയീ ।
ജനനീ ജയിനീ ജായാ ജിതാ ജിനജയപ്രദാ ॥ 16 ॥

കീര്‍ത്തിര്‍ജ്ഞാനധ്യാനമാനദായിനീ ദാനവേശ്വരീ ।
കാവ്യവ്യാകരണജ്ഞാനാ പ്രജ്ഞാപ്രജ്ഞാനദായിനീ ॥ 17 ॥

വിജ്ഞാജ്ഞാ വിജ്ഞജയദാ വിജ്ഞാ വിജ്ഞപ്രപൂജിതാ ।
പരാവരേജ്യാ വരദാ പാരദാ ശാരദാ ദരാ ॥ 18 ॥

ദാരിണീ ദേവദൂതീ ച മദനാ മദനാമദാ ।
പരമജ്ഞാനഗംയാ ച ഷരേശീ പരഗാ പരാ ॥ 19 ॥

യജ്ഞാ യജ്ഞപ്രദാ യജ്ഞജ്ഞാനകാര്യകരീ ശുഭാ ।
ശോഭിനീ ശുഭ്രമഥിനീ നിശുംഭാസുരമര്‍ദ്ദിനീ ॥ 20 ॥

ശാംഭവീ ശംഭുപത്നീ ച ശംഭുജായാ ശുഭാനനാ ।
ശാങ്കരീ ശങ്കരാരാധ്യാ സന്ധ്യാ സന്ധ്യാസുധര്‍മിണീ ॥ 21 ॥

ശത്രുഘ്നീ ശത്രുഹാ ശത്രുപ്രദാ ശാത്രവനാശിനീ ।
ശൈവീ ശിവലയാ ശൈലാ ശൈലരാജപ്രിയാ സദാ ॥ 22 ॥

ശര്‍വരീ ശവരീ ശംഭുഃ സുധാഢ്യാ സൌധവാസിനീ ।
സഗുണാ ഗുണരൂപാ ച ഗൌരവീ ഭൈരവീരവാ ॥ 23 ॥

ഗൌരാങ്ഗീ ഗൌരദേഹാ ച ഗൌരീ ഗുരുമതീ ഗുരുഃ ।
ഗൌര്‍ഗ്ഗൌര്‍ഗവ്യസ്വരൂപാ ച ഗുണാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 24 ॥

ഗണേശഗണദാ ഗുണ്യാ ഗുണാ ഗൌരവവാഞ്ഛിതാ ।
ഗണമാതാ ഗണാരാധ്യാ ഗണകോടിവിനാശിനീ ॥ 25 ॥

ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ജ്ജനഹന്ത്രീ ച ദുര്‍ജ്ജനപ്രീതിദായിനീ ।
സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദാ ദാത്രീ ദീനാ ദീനദയാവതീ ॥ 26 ॥

ദുര്‍ന്നിരീക്ഷ്യാ ദുരാദുഃസ്ഥാ ദൌഃസ്ഥഭഞ്ജനകാരിണീ ।
ശ്വേതപാണ്ഡുരകൃഷ്ണാഭാ കാലദാ കാലനാശിനീ ॥ 27 ॥

കര്‍മനര്‍മകരീ നര്‍മാ ധര്‍മാധര്‍മവിനാശിനീ ।
ഗൌരീ ഗൌരവദാ ഗോദാ ഗണദാ ഗായനപ്രിയാ ॥ 28 ॥

ഗങ്ഗാ ഭാഗീരഥീ ഭങ്ഗാ ഭഗാ ഭാഗ്യവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
ഭവാനീ ഭവഹന്ത്രീ ച ഭൈരവീ ഭൈരവീസമാ ॥ 29 ॥

ഭീമാ ഭീമരവാ ഭൈമീ ഭീമാനന്ദപ്രദായിനീ ।
ശരണ്യാ ശരണാ ശംയാ ശശിനീ ശങ്ഖനാശിനീ ॥ 30 ॥

ഗുണാ ഗുണകരീ ഗൌണീ പ്രിയാപ്രീതിപ്രദായിനീ ।
ജനമോഹനകര്‍ത്ത്രീ ച ജഗദാനന്ദദായിനീ ॥ 31 ॥

ജിതാ ജായാ ച വിജയാ വിജയാ ജയദായിനീ ।
കാമാ കാലീ കരാലാസ്യാ ഖര്‍വാ ഖഞ്ജാ ഖരാ ഗദാ ॥ 32 ॥

ഗര്‍വാ ഗരുത്മതീ ധര്‍മാ ഘര്‍ഗ്ഘരാ ഘോരനാദിനീ ।
ചരാചരീ ചരാരാധ്യാ ഛിനാ ഛിന്നമനോരഥാ ॥ 33 ॥

ഛിന്നമസ്താ ജയാ ജാപ്യാ ജഗജ്ജായാ ച ഝര്‍ജ്ഝരീ ।
ഝകാരാ ഝീഷ്കൃതിഷ്ടീകാ ടങ്കാ ടങ്കാരനാദിനീ ॥ 34 ॥

ഠീകാ ഠക്കുരഠക്കാങ്ഗീ ഠഠഠാങ്കാരഢുണ്ഢുരാ ।
ഢുണ്ഢീതാരാജതീര്‍ണാ ച താലസ്ഥാഭ്രമനാശിനീ ॥ 35 ॥

ഥകാരാ ഥകരാ ദാത്രീ ദീപാ ദീപവിനാശിനീ ।
ധന്യാ ധനാ ധനവതീ നര്‍മദാ നര്‍മമോദിനീ ॥ 36 ॥

പദ്മാ പദ്മാവതീ പീതാ സ്ഫാന്താ ഫൂത്കാരകാരിണീ ।
ഫുല്ലാ ബ്രഹ്മമയീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 37 ॥

ഭവാരാധ്യാ ഭവാധ്യക്ഷാ ഭഗാലീ മന്ദഗാമിനീ ।
മദിരാ മദിരേക്ഷാ ച യശോദാ യമപൂജിതാ ॥ 38 ॥

യാംയാ രാംയാ രാമരൂപാ രമണീ ലലിതാ ലതാ ।
ലങ്കേശ്വരീ വാക്പ്രദാ വാച്യാ സദാശ്രമവാസിനീ ॥ 39 ॥

ശ്രാന്താ ശകാരരൂപാ ച ഷകാരഖരവാഹനാ ।
സഹ്യാദ്രിരൂപാ സാനന്ദാ ഹരിണീ ഹരിരൂപിണീ ॥ 40 ॥

ഹരാരാധ്യാ വാലവാചലവങ്ഗപ്രേമതോഷിതാ ।
ക്ഷപാ ക്ഷയപ്രദാ ക്ഷീരാ അകാരാദിസ്വരൂപിണീ ॥ 41 ॥

കാലികാ കാലമൂര്‍ത്തിശ്ച കലഹാ കലഹപ്രിയാ ।
ശിവാ ശന്ദായിനീ സൌംയാ ശത്രുനിഗ്രഹകാരിണീ ॥ 42 ॥

ഭവാനീ ഭവമൂര്‍ത്തിശ്ച ശര്‍വാണീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
ശത്രുവിദ്ദ്രാവിണീ ശൈവീ ശുംഭാസുരവിനാശിനീ ॥ 43 ॥

ധകാരമന്ത്രരൂപാ ച ധൂംബീജപരിതോഷിതാ ।
ധനാധ്യക്ഷസ്തുതാ ധീരാ ധരാരൂപാ ധരാവതീ ॥ 44 ॥

ചര്‍വിണീ ചന്ദ്രപൂജ്യാ ച ച്ഛന്ദോരൂപാ ഛടാവതീ ।
ഛായാ ഛായാവതീ സ്വച്ഛാ ഛേദിനീ മേദിനീ ക്ഷമാ ॥ 45 ॥

വല്‍ഗിനീ വര്‍ദ്ധിനീ വന്ദ്യാ വേദമാതാ ബുധസ്തുതാ ।
ധാരാ ധാരാവതീ ധന്യാ ധര്‍മദാനപരായണാ ॥ 46 ॥

ഗര്‍വിണീ ഗുരുപൂജ്യാ ച ജ്ഞാനദാത്രീ ഗുണാന്വിതാ ।
ധര്‍മിണീ ധര്‍മരൂപാ ച ഘണ്ടാനാദപരായണാ ॥। 47 ॥

ഘണ്ടാനിനാദിനീ ഘൂര്‍ണാ ഘൂര്‍ണിതാ ഘോരരൂപിണീ ।
കലിഘ്നീ കലിദൂതീ ച കലിപൂജ്യാ കലിപ്രിയാ ॥ 48 ॥

കാലനിര്‍ണാശിനീ കാല്യാ കാവ്യദാ കാലരൂപിണീ ।
വര്‍ഷിണീ വൃഷ്ടിദാ വൃഷ്ടിര്‍മഹാവൃഷ്ടിനിവാരിണീ ॥ 49 ॥

ഘാതിനീ ഘാടിനീ ഘോണ്ടാ ഘാതകീ ഘനരൂപിണീ ।
ധൂംബീജാ ധൂഞ്ജപാനന്ദാ ധൂംബീജജപതോഷിതാ ॥ 50 ॥

ധൂന്ധൂംബീജജപാസക്താ ധൂന്ധൂംബീജപരായണാ ।
ധൂങ്കാരഹര്‍ഷിണീ ധൂമാ ധനദാ ധനഗര്‍വിതാ ॥ 51 ॥

പദ്മാവതീ പദ്മമാലാ പദ്മയോനിപ്രപൂജിതാ ।
അപാരാ പൂരണീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണിമാപരിവന്ദിതാ ॥ 52 ॥

ഫലദാ ഫലഭോക്ത്രീ ച ഫലിനീ ഫലദായിനീ ।
ഫൂത്കാരിണീ ഫലാവാപ്ത്രീ ഫലഭോക്ത്രീ ഫലാന്വിതാ ॥ 53 ॥

വാരിണീ വരണപ്രീതാ വാരിപാഥോധിപാരഗാ ।
വിവര്‍ണാ ധൂംരനയനാ ധൂംരാക്ഷീ ധൂംരരൂപിണീ ॥ 54 ॥

നീതിര്‍നീതിസ്വരൂപാ ച നീതിജ്ഞാ നയകോവിദാ ।
താരിണീ താരരൂപാ ച തത്ത്വജ്ഞാനപരായണാ ॥ 55 ॥

സ്ഥൂലാ സ്ഥൂലാധരാ സ്ഥാത്രീ ഉത്തമസ്ഥാനവാസിനീ ।
സ്ഥൂലാ പദ്മപദസ്ഥാനാ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടാ സ്ഥലസ്ഥിതാ ॥ 56 ॥

ശോഷിണീ ശോഭിനീ ശീതാ ശീതപാനീയപായിനീ ।
ശാരിണീ ശാങ്ഖിനീ ശുദ്ധാ ശങ്ഖാസുരവിനാശിനീ ॥ 57 ॥

ശര്‍വരീ ശര്‍വരീപൂജ്യാ ശര്‍വരീശപ്രപൂജിതാ ।
ശര്‍വരീജാഗ്രിതാ യോഗ്യാ യോഗിനീ യോഗിവന്ദിതാ ॥ 58 ॥

യോഗിനീഗണസംസേവ്യാ യോഗിനീ യോഗഭാവിതാ ।
യോഗമാര്‍ഗരതായുക്താ യോഗമാര്‍ഗാനുസാരിണീ ॥ 59 ॥

യോഗഭാവാ യോഗയുക്താ യാമിനീപതിവന്ദിതാ ।
അയോഗ്യാ യോഘിനീ യോദ്ധ്രീ യുദ്ധകര്‍മവിശാരദാ ॥ 60 ॥

യുദ്ധമാര്‍ഗരതാനാന്താ യുദ്ധസ്ഥാനനിവാസിനീ ।
സിദ്ധാ സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധിഃ സിദ്ധിഗേഹനിവാസിനീ ॥ 61 ॥

സിദ്ധരീതിസ്സിദ്ധപ്രീതിഃ സിദ്ധാ സിദ്ധാന്തകാരിണീ ।
സിദ്ധഗംയാ സിദ്ധപൂജ്യാ സിദ്ധബന്ദ്യാ സുസിദ്ധിദാ ॥ 62 ॥

സാധിനീ സാധനപ്രീതാ സാധ്യാ സാധനകാരിണീ ।
സാധനീയാ സാധ്യസാധ്യാ സാധ്യസങ്ഘസുശോഭിനീ ॥ 63 ॥

സാധ്വീ സാധുസ്വഭാവാ സാ സാധുസന്തതിദായിനീ ।
സാധുപൂജ്യാ സാധുവന്ദ്യാ സാധുസന്ദര്‍ശനോദ്യതാ ॥ 64 ॥

സാധുദൃഷ്ടാ സാധുപൃഷ്ഠാ സാധുപോഷണതത്പരാ ।
സാത്ത്വികീ സത്ത്വസംസിദ്ധാ സത്ത്വസേവ്യാ സുഖോദയാ ॥ 65 ॥

സത്ത്വവൃദ്ധികരീ ശാന്താ സത്ത്വസംഹര്‍ഷമാനസാ ।
സത്ത്വജ്ഞാനാ സത്ത്വവിദ്യാ സത്ത്വസിദ്ധാന്തകാരിണീ ॥ 66 ॥

സത്ത്വവൃദ്ധിസ്സത്ത്വസിദ്ധിസ്സത്ത്വസമ്പന്നമാനസാ ।
ചാരുരൂപാ ചാരുദേഹാ ചാരുചഞ്ചലലോചനാ ॥ 67 ॥

ഛദ്മിനീ ഛദ്മസങ്കല്‍പാ ഛദ്മവാര്‍ത്താ ക്ഷമാപ്രിയാ ।
ഹഠിനീ ഹഠസമ്പ്രീതിര്‍ഹഠവാര്‍ത്താ ഹഠോദ്യമാ ॥ 68 ॥

ഹഠകാര്യാ ഹഠധര്‍മാ ഹഠകര്‍മപരായണാ ।
ഹഠസംഭോഗനിരതാ ഹഠാത്കാരരതിപ്രിയാ ॥ 69 ॥

ഹഠസംഭേദിനീ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്യവാര്‍ത്താ ഹരിപ്രിയാ ।
ഹരിണീ ഹരിണീദൃഷ്ടിര്‍ഹരിണീമാംസഭക്ഷണാ ॥ 70 ॥

ഹരിണാക്ഷീ ഹരിണപാ ഹരിണീഗണഹര്‍ഷദാ ।
ഹരിണീഗണസംഹര്‍ത്രീ ഹരിണീപരിപോഷികാ ॥ 71 ॥

ഹരിണീമൃഗയാസക്താ ഹരിണീമാനപുരസ്സരാ ।
ദീനാ ദീനാകൃതിര്‍ദൂനാ ദ്രാവിണീ ദ്രവിണപ്രദാ ॥ 72 ॥

ദ്രവിണാചലസംവ്വാസാ ദ്രവിതാ ദ്രവ്യസംയ്യുതാ ।
ദീര്‍ഗ്ഘാ ദീര്‍ഗ്ഘപദാ ദൃശ്യാ ദര്‍ശനീയാ ദൃഢാകൃതിഃ ॥ 73 ॥

ദൃഢാ ദ്വിഷ്ടമതിര്‍ദ്ദുഷ്ടാ ദ്വേഷിണീ ദ്വേഷിഭഞ്ജിനീ ।
ദോഷിണീ ദോഷസംയ്യുക്താ ദുഷ്ടശത്രുവിനാശിനീ ॥ 74 ॥

ദേവതാര്‍ത്തിഹരാ ദുഷ്ടദൈത്യസങ്ഘവിദാരിണീ ।
ദുഷ്ടദാനവഹന്ത്രീ ച ദുഷ്ടദൈത്യനിഷൂദിനീ ॥ 75 ॥

ദേവതാപ്രാണദാ ദേവീ ദേവദുര്‍ഗതിനാശിനീ ।
നടനായകസംസേവ്യാ നര്‍ത്തകീ നര്‍ത്തകപ്രിയാ ॥ 76 ॥

നാട്യവിദ്യാ നാട്യകര്‍ത്രീ നാദിനീ നാദകാരിണീ ।
നവീനനൂതനാ നവ്യാ നവീനവസ്ത്രധാരിണീ ॥ 77 ॥

നവ്യഭൂഷാ നവ്യമാല്യാ നവ്യാലങ്കാരശോഭിതാ ।
നകാരവാദിനീ നംയാ നവഭൂഷണഭൂഷിതാ ॥ 78 ॥

നീചമാര്‍ഗാ നീചഭൂമിര്‍നീചമാര്‍ഗഗതിര്‍ഗതിഃ ।
നാഥസേവ്യാ നാഥഭക്താ നാഥാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 79 ॥

നംരാ നംരഗതിര്‍ന്നേത്രീ നിദാനവാക്യവാദിനീ ।
നാരീമധ്യസ്ഥിതാ നാരീ നാരീമധ്യഗതാഽനഘാ ॥ 80 ॥

നാരീപ്രീതി നരാരാധ്യാ നരനാമപ്രകാശിനീ ।
രതീ രതിപ്രിയാ രംയാ രതിപ്രേമാ രതിപ്രദാ ॥ 81 ॥

രതിസ്ഥാനസ്ഥിതാരാധ്യാ രതിഹര്‍ഷപ്രദായിനീ ।
രതിരൂപാ രതിധ്യാനാ രതിരീതിസുധാരിണീ ॥ 82 ॥

രതിരാസമഹോല്ലാസാ രതിരാസവിഹാരിണീ ।
രതികാന്തസ്തുതാ രാശീ രാശിരക്ഷണകാരിണീ ॥ 83 ॥

അരൂപാ ശുദ്ധരൂപാ ച സുരൂപാ രൂപഗര്‍വിതാ ।
രൂപയൌവനസമ്പന്നാ രൂപരാശീ രമാവതീ ॥ 84 ॥

രോധിനീ രോഷിണീ രുഷ്ടാ രോഷിരുദ്ധാ രസപ്രദാ ।
മാദിനീ മദനപ്രീതാ മധുമത്താ മധുപ്രദാ ॥ 85 ॥

മദ്യപാ മദ്യപധ്യേയാ മദ്യപപ്രാണരക്ഷിണീ ।
മദ്യപാനന്ദസന്ദാത്രീ മദ്യപപ്രേമതോഷിതാ ॥ 86 ॥

മദ്യപാനരതാ മത്താ മദ്യപാനവിഹാരിണീ ।
മദിരാ മദിരാരക്താ മദിരാപാനഹര്‍ഷിണീ ॥ 87 ॥

മദിരാപാനസന്തുഷ്ടാ മദിരാപാനമോഹിനീ ।
മദിരാമാനസാമുഗ്ധാ മാധ്വീപാ മദിരാപ്രദാ ॥ 88 ॥

മാധ്വീദാനസദാനന്ദാ മാധ്വീപാനരതാ മദാ ।
മോദിനീ മോദസന്ദാത്രീ മുദിതാ മോദമാനസാ ॥ 89 ॥

മോദകര്‍ത്രീ മോദദാത്രീ മോദമങ്ഗലകാരിണീ ।
മോദകാദാനസന്തുഷ്ടാ മോദകഗ്രഹണക്ഷമാ ॥ 90 ॥

മോദകാലബ്ധിസങ്ക്രുദ്ധാ മോദകപ്രാപ്തിതോഷിണീ ।
മാംസാദാ മാംസസംഭക്ഷാ മാംസഭക്ഷണഹര്‍ഷിണീ ॥ 91 ॥

മാംസപാകപരപ്രേമാ മാംസപാകാലയസ്ഥിതാ ।
മത്സ്യമാംസകൃതാസ്വാദാ മകാരപഞ്ചകാന്വിതാ ॥ 92 ॥

മുദ്രാ മുദ്രാന്വിതാ മാതാ മഹാമോഹാ മനസ്വിനീ ।
മുദ്രികാ മുദ്രികായുക്താ മുദ്രികാകൃതലക്ഷണാ ॥ 93 ॥

മുദ്രികാലങ്കൃതാ മാദ്രീ മന്ദരാചലവാസിനീ ।
മന്ദരാചലസംസേവ്യാ മന്ദരാചലവാസിനീ ॥ 94 ॥

മന്ദരധ്യേയപാദാബ്ജാ മന്ദരാരണ്യവാസിനീ ।
മന്ദുരാവാസിനീ മന്ദാ മാരിണീ മാരികാമിതാ ॥ 95 ॥

മഹാമാരീ മഹാമാരീശമിനീ ശവസംസ്ഥിതാ ।
ശവമാംസകൃതാഹാരാ ശ്മശാനാലയവാസിനീ ॥ 96 ॥

ശ്മശാനസിദ്ധിസംഹൃഷ്ടാ ശ്മശാനഭവനസ്ഥിതാ ।
ശ്മശാനശയനാഗാരാ ശ്മശാനഭസ്മലേപിതാ ॥ 97 ॥

ശ്മശാനഭസ്മഭീമാങ്ഗീ ശ്മശാനാവാസകാരിണീ ।
ശാമിനീ ശമനാരാധ്യാ ശമനസ്തുതിവന്ദിതാ ॥ 98 ॥

ശമനാചാരസന്തുഷ്ടാ ശമനാഗാരവാസിനീ ।
ശമനസ്വാമിനീ ശാന്തിഃ ശാന്തസജ്ജനപൂജിതാ ॥ 99 ॥

ശാന്തപൂജാപരാ ശാന്താ ശാന്താഗാരപ്രഭോജിനീ ।
ശാന്തപൂജ്യാ ശാന്തവന്ദ്യാ ശാന്തഗ്രഹസുധാരിണീ ॥ 100 ॥

ശാന്തരൂപാ ശാന്തിയുക്താ ശാന്തചന്ദ്രപ്രഭാഽമലാ ।
അമലാ വിമലാ ംലാനാ മാലതീ കുഞ്ജവാസിനീ ॥ 101 ॥

മാലതീപുഷ്പസമ്പ്രീതാ മാലതീപുഷ്പപൂജിതാ ।
മഹോഗ്രാ മഹതീ മധ്യാ മധ്യദേശനിവാസിനീ ॥ 102 ॥

മധ്യമധ്വനിസമ്പ്രീതാ മധ്യമധ്വനികാരിണീ ।
മധ്യമാ മധ്യമപ്രീതിര്‍മധ്യമപ്രേമപൂരിതാ ॥ 103 ॥

മധ്യാങ്ഗചിത്രവസനാ മധ്യഖിന്നാ മഹോദ്ധതാ ।
മഹേന്ദ്രകൃതസമ്പൂജാ മഹേന്ദ്രപരിവന്ദിതാ ॥ 104 ॥

മഹേന്ദ്രജാലസംയ്യുക്താ മഹേന്ദ്രജാലകാരിണീ ।
മഹേന്ദ്രമാനിതാഽമാനാ മാനിനീഗണമധ്യഗാ ॥ 105 ॥

മാനിനീമാനസമ്പ്രീതാ മാനവിധ്വംസകാരിണീ ।
മാനിന്യാകര്‍ഷിണീ മുക്തിര്‍മുക്തിദാത്രീ സുമുക്തിദാ ॥ 106 ॥

മുക്തിദ്വേഷകരീ മൂല്യകാരിണീ മൂല്യഹാരിണീ ।
നിര്‍മലാ മൂലസംയ്യുക്താ മൂലിനീ മൂലമന്ത്രിണീ ॥ 107 ॥

മൂലമന്ത്രകൃതാര്‍ഹാദ്യാ മൂലമന്ത്രാര്‍ഗ്ഘ്യഹര്‍ഷിണീ ।
മൂലമന്ത്രപ്രതിഷ്ഠാത്രീ മൂലമന്ത്രപ്രഹര്‍ഷിണീ ॥ 108 ॥

മൂലമന്ത്രപ്രസന്നാസ്യാ മൂലമന്ത്രപ്രപൂജിതാ ।
മൂലമന്ത്രപ്രണേത്രീ ച മൂലമന്ത്രകൃതാര്‍ച്ചനാ ॥ 109 ॥

മൂലമന്ത്രപ്രഹൃഷ്ടാത്മാ മൂലവിദ്യാ മലാപഹാ ।
വിദ്യാഽവിദ്യാ വടസ്ഥാ ച വടവൃക്ഷനിവാസിനീ ॥ 110 ॥

വടവൃക്ഷകൃതസ്ഥാനാ വടപൂജാപരായണാ ।
വടപൂജാപരിപ്രീതാ വടദര്‍ശനലാലസാ ॥ 111 ॥

വടപൂജാ കൃതാ ഹ്ലാദാ വടപൂജാവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
വശിനീ വിവശാരാധ്യാ വശീകരണമന്ത്രിണീ ॥ 112 ॥

വശീകരണസമ്പ്രീതാ വശീകാരകസിദ്ധിദാ ।
ബടുകാ ബടുകാരാധ്യാ ബടുകാഹാരദായിനീ ॥ 113 ॥

ബടുകാര്‍ച്ചാപരാ പൂജ്യാ ബടുകാര്‍ച്ചാവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
ബടുകാനന്ദകര്‍ത്ത്രീ ച ബടുകപ്രാണരക്ഷിണീ ॥ 114 ॥

ബടുകേജ്യാപ്രദാഽപാരാ പാരിണീ പാര്‍വതീപ്രിയാ ।
പര്‍വതാഗ്രകൃതാവാസാ പര്‍വതേന്ദ്രപ്രപൂജിതാ ॥ 115 ॥

പാര്‍വതീപതിപൂജ്യാ ച പാര്‍വതീപതിഹര്‍ഷദാ ।
പാര്‍വതീപതിബുദ്ധിസ്ഥാ പാര്‍വതീപതിമോഹിനീ ॥ 116 ॥

പാര്‍വതീയദ്ദ്വിജാരാധ്യാ പര്‍വതസ്ഥാ പ്രതാരിണീ ।
പദ്മലാ പദ്മിനീ പദ്മാ പദ്മമാലാവിഭൂഷിതാ ॥ 117 ॥

പദ്മജേഡ്യപദാ പദ്മമാലാലങ്കൃതമസ്തകാ ।
പദ്മാര്‍ച്ചിതപദദ്വന്ദ്വാ പദ്മഹസ്തപയോധിജാ ॥ 118 ॥

പയോധിപാരഗന്ത്രീ ച പാഥോധിപരികീര്‍ത്തിതാ ।
പാഥോധിപാരഗാപൂതാ പല്വലാംബുപ്രതര്‍പിതാ ॥ 119 ॥

പല്വലാന്തഃ പയോമഗ്നാ പവമാനഗതിര്‍ഗതിഃ ।
പയഃ പാനാ പയോദാത്രീ പാനീയപരികാങ്ക്ഷിണീ ॥ 120 ॥

പയോജമാലാഭരണാ മുണ്ഡമാലാവിഭൂഷണാ ।
മുണ്ഡിനീ മുണ്ഡഹന്ത്രീ ച മുണ്ഡിതാ മുണ്ഡശോഭിതാ ॥ 121 ॥

മണിഭൂഷാ മണിഗ്രീവാ മണിമാലാവിരാജിതാ ।
മഹാമോഹാ മഹാമര്‍ഷാ മഹാമായാ മഹാഹവാ ॥ 122 ॥

മാനവീ മാനവീപൂജ്യാ മനുവംശവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
മഠിനീ മഠസംഹന്ത്രീ മഠസമ്പത്തിഹാരിണീ ॥ 123 ॥

മഹാക്രോധവതീ മൂഢാ മൂഢശത്രുവിനാശിനീ ।
പാഠീനഭോജിനീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണഹാരവിഹാരിണീ ॥ 124 ॥

പ്രലയാനലതുല്യാഭാ പ്രലയാനലരൂപിണീ ।
പ്രലയാര്‍ണവസമ്മഗ്നാ പ്രലയാബ്ധിവിഹാരിണീ ॥ 125 ॥

മഹാപ്രലയസംഭൂതാ മഹാപ്രലയകാരിണീ ।
മഹാപ്രലയസമ്പ്രീതാ മഹാപ്രലയസാധിനീ ॥ 126 ॥

മഹാമഹാപ്രലയേജ്യാ മഹാപ്രലയമോദിനീ ।
ഛേദിനീ ഛിന്നമുണ്ഡോഗ്രാ ഛിന്നാ ഛിന്നരുഹാര്‍ത്ഥിനീ ॥ 127 ॥

ശത്രുസഞ്ഛേദിനീ ഛന്നാ ക്ഷോദിനീ ക്ഷോദകാരിണീ ।
ലക്ഷിണീ ലക്ഷസമ്പൂജ്യാ ലക്ഷിതാ ലക്ഷണാന്വിതാ ॥ 128 ॥

ലക്ഷശസ്ത്രസമായുക്താ ലക്ഷബാണപ്രമോചിനീ ।
ലക്ഷപൂജാപരാഽലക്ഷ്യാ ലക്ഷകോദണ്ഡഖണ്ഡിനീ ॥ 129 ॥

ലക്ഷകോദണ്ഡസംയ്യുക്താ ലക്ഷകോദണ്ഡധാരിണീ ।
ലക്ഷലീലാലയാലഭ്യാ ലാക്ഷാഗാരനിവാസിനീ ॥ 130 ॥

ലക്ഷലോഭപരാ ലോലാ ലക്ഷഭക്തപ്രപൂജിതാ ।
ലോകിനീ ലോകസമ്പൂജ്യാ ലോകരക്ഷണകാരിണീ ॥ 131 ॥

ലോകവന്ദിതപാദാബ്ജാ ലോകമോഹനകാരിണീ ।
ലലിതാ ലാലിതാലീനാ ലോകസംഹാരകാരിണീ ॥ 132 ॥

ലോകലീലാകരീ ലോക്യാലോകസംഭവകാരിണീ ।
ഭൂതശുദ്ധികരീ ഭൂതരക്ഷിണീ ഭൂതതോഷിണീ ॥ 133 ॥

ഭൂതവേതാലസംയ്യുക്താ ഭൂതസേനാസമാവൃതാ ।
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദിസ്വാമിനീ ഭൂതപൂജിതാ ॥ 134 ॥

ഡാകിനീ ശാകിനീ ഡേയാ ഡിണ്ഡിമാരാവകാരിണീ ।
ഡമരൂവാദ്യസന്തുഷ്ടാ ഡമരൂവാദ്യകാരിണീ ॥ 135 ॥

ഹുങ്കാരകാരിണീ ഹോത്രീ ഹാവിനീ ഹാവനാര്‍ത്ഥിനീ ।
ഹാസിനീ ഹ്വാസിനീ ഹാസ്യഹര്‍ഷിണീ ഹഠവാദിനീ ॥ 136 ॥

അട്ടാട്ടഹാസിനീ ടീകാ ടീകാനിര്‍മാണകാരിണീ ।
ടങ്കിനീ ടങ്കിതാ ടങ്കാ ടങ്കമാത്രസുവര്‍ണദാ ॥ 137 ॥

ടങ്കാരിണീ ടകാരാഢ്യാ ശത്രുത്രോടനകാരിണീ ।
ത്രുടിതാ ത്രുടിരൂപാ ച ത്രുടിസന്ദേഹകാരിണീ ॥ 138 ॥

തര്‍ഷിണ തൃട്പരിക്ലാന്താ ക്ഷുത്ക്ഷാമാ ക്ഷുത്പരിപ്ലുതാ ।
അക്ഷിണീ തക്ഷിണീ ഭിക്ഷാപ്രാര്‍ത്ഥിനീ ശത്രുഭക്ഷിണീ ॥ 139 ॥

കാങ്ക്ഷിണീ കുട്ടനീ ക്രൂരാ കുട്ടനീവേശ്മവാസിനീ ।
കുട്ടനീകോടിസമ്പൂജ്യാ കുട്ടനീകുലമാര്‍ഗിണീ ॥ 140 ॥

കുട്ടനീകുലസംരക്ഷാ കുട്ടനീകുലരക്ഷിണീ ।
കാലപാശാവൃതാ കന്യാ കുമാരീപൂജനപ്രിയാ ॥ 141 ॥

കൌമുദീ കൌമുദീഹൃഷ്ടാ കരുണാദൃഷ്ടിസംയ്യുതാ ।
കൌതുകാചാരനിപുണാ കൌതുകാഗാരവാസിനീ ॥ 142 ॥

കാകപക്ഷധരാ കാകരക്ഷിണീ കാകസംവ്വൃതാ ।
കാകാങ്കരഥസംസ്ഥാനാ കാകാങ്കസ്യന്ദനാസ്ഥിതാ ॥ 143 ॥

കാകിനീ കാകദൃഷ്ടിശ്ച കാകഭക്ഷണദായിനീ ।
കാകമാതാ കാകയോനിഃ കാകമണ്ഡലമണ്ഡിതാ ॥ 144 ॥

കാകദര്‍ശനസംശീലാ കാകസങ്കീര്‍ണമന്ദിരാ ।
കാകധ്യാനസ്ഥദേഹാദിധ്യാനഗംയാ ധമാവൃതാ ॥ 145 ॥

ധനിനീ ധനിസംസേവ്യാ ധനച്ഛേദനകാരിണീ ।
ധുന്ധുരാ ധുന്ധുരാകാരാ ധൂംരലോചനഘാതിനീ ॥ 146 ॥

ധൂങ്കാരിണീ ച ധൂമ്മന്ത്രപൂജിതാ ധര്‍മനാശിനീ ।
ധൂംരവര്‍ണിനീ ധൂംരാക്ഷീ ധൂംരാക്ഷാസുരഘാതിനീ ॥ 147 ॥

ധൂംബീജജപസന്തുഷ്ടാ ധൂംബീജജപമാനസാ ।
ധൂംബീജജപപൂജാര്‍ഹാ ധൂംബീജജപകാരിണീ ॥ 148 ॥

ധൂംബീജാകര്‍ഷിതാ ധൃഷ്യാ ധര്‍ഷിണീ ധൃഷ്ടമാനസാ ।
ധൂലീപ്രക്ഷേപിണീ ധൂലീവ്യാപ്തധമ്മില്ലധാരിണീ ॥ 149 ॥

ധൂംബീജജപമാലാഢ്യാ ധൂംബീജനിന്ദകാന്തകാ ।
ധര്‍മവിദ്വേഷിണീ ധര്‍മരക്ഷിണീ ധര്‍മതോഷിതാ ॥ 150 ॥

ധാരാസ്തംഭകരീ ധൂര്‍താ ധാരാവാരിവിലാസിനീ ।
ധാംധീംധൂംധൈമ്മന്ത്രവര്‍ണാ ധൌംധഃസ്വാഹാസ്വരൂപിണീ ॥ 151 ॥

ധരിത്രീപൂജിതാ ധൂര്‍വാ ധാന്യച്ഛേദനകാരിണീ ।
ധിക്കാരിണീ സുധീപൂജ്യാ ധാമോദ്യാനനിവാസിനീ ॥ 152 ॥

ധാമോദ്യാനപയോദാത്രീ ധാമധൂലീപ്രധൂലിതാ ।
മഹാധ്വനിമതീ ധൂപ്യാ ധൂപാമോദപ്രഹര്‍ഷിണീ ॥ 153 ॥

ധൂപാദാനമതിപ്രീതാ ധൂപദാനവിനോദിനീ ।
ധീവരീഗണസമ്പൂജ്യാ ധീവരീവരദായിനീ ॥ 154 ॥

ധീവരീഗണമധ്യസ്ഥാ ധീവരീധാമവാസിനീ ।
ധീവരീഗണഗോപ്ത്രീ ച ധീവരീഗണതോഷിതാ ॥ 155 ॥

ധീവരീധനദാത്രീ ച ധീവരീപ്രാണരക്ഷിണീ ।
ധാത്രീശാ ധാതൃസമ്പൂജ്യാ ധാത്രീവൃക്ഷസമാശ്രയാ ॥ 156 ॥

ധാത്രീപൂജനകര്‍ത്രീ ച ധാത്രീരോപണകാരിണീ ।
ധൂംരപാനരതാസക്താ ധൂംരപാനരതേഷ്ടദാ ॥ 157 ॥

ധൂംരപാനകരാനന്ദാ ധൂംരവര്‍ഷണകാരിണീ ।
ധന്യശബ്ദശ്രുതിപ്രീതാ ധുന്ധുകാരീജനച്ഛിദാ ॥ 158 ॥

ധുന്ധുകാരീഷ്ടസന്ദാത്രീ ഥുന്ധുകാരിസുമുക്തിദാ ।
ധുന്ധുകാര്യാരാധ്യരൂപാ ധുന്ധുകാരിമനസ്സ്ഥിതാ ॥ 159 ॥

ധുന്ധുകാരിഹിതാകാങ്ക്ഷാ ധുന്ധുകാരിഹിതൈഷിണീ ।
ധിന്ധിമാരാവിണീ ധ്യാത്രീ ധ്യാനഗംയാ ധനാര്‍ഥിനീ ॥ 160 ॥

ധോരിണീ ധോരണപ്രീതാ ധാരിണീ ഘോരരൂപിണീ ।
ധരിത്രീരക്ഷിണീ ദേവീ ധരാപ്രലയകാരിണീ ॥ 161 ॥

ധരാധരസുതാഽശേഷധാരാധരസമദ്യുതിഃ ।
ധനാധ്യക്ഷാ ധനപ്രാപ്തിര്‍ദ്ധനധാന്യവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 162 ॥

ധനാകര്‍ഷണകര്‍ത്ത്രീ ച ധനാഹരണകാരിണീ ।
ധനച്ഛേദനകര്‍ത്രീ ച ധനഹീനാ ധനപ്രിയാ ॥ 163 ॥

ധനസँവ്വൃദ്ധിസമ്പന്നാ ധനദാനപരായണാ ॥ 164 ॥

ധനഹൃഷ്ടാ ധനപുഷ്ടാ ദാനാധ്യയനകാരിണീ ।
ധനരക്ഷാ ധനപ്രാണാ ധനാനന്ദകരീ സദാ ॥ 165 ॥

ശത്രുഹന്ത്രീ ശവാരൂഢാ ശത്രുസംഹാരകാരിണീ ।
ശത്രുപക്ഷക്ഷതിപ്രീതാ ശത്രുപക്ഷനിഷൂദിനീ ॥ 166 ॥

ശത്രുഗ്രീവാച്ഛിദാഛായാ ശത്രുപദ്ധതിഖണ്ഡിനീ ।
ശത്രുപ്രാണഹരാഹാര്യാ ശത്രൂന്‍മൂലനകാരിണീ ॥ 167 ॥

ശത്രുകാര്യവിഹന്ത്രീ ച സാങ്ഗശത്രുവിനാശിനീ ।
സാങ്ഗശത്രുകുലച്ഛേത്രീ ശത്രുസദ്മപ്രദായിനീ ॥ 168 ॥

സാങ്ഗസായുധസര്‍വാരി-സര്‍വസമ്പത്തിനാശിനീ ।
സാങ്ഗസായുധസര്‍വാരി-ദേഹഗേഹപ്രദാഹിനീ ॥ 169 ॥

ഇതീദന്ധൂമരൂപിണ്യാസ്സ്തോത്രന്നാമ സഹസ്രകം ।
യഃ പഠേച്ഛൂന്യഭവനേ സധ്വാന്തേ യതമാനസഃ ॥ 170 ॥

മദിരാമോദയുക്തോ വൈ ദേവീധ്യാനപരായണഃ ।
തസ്യ ശത്രുഃ ക്ഷയം യാതി യദി ശക്രസമോഽപി വൈ ॥ 171 ॥

ഭവപാശഹരമ്പുണ്യന്ധൂമാവത്യാഃ പ്രിയമ്മഹത് ।
സ്തോത്രം സഹസ്രനാമാഖ്യമ്മമ വക്ത്രാദ്വിനിര്‍ഗതം ॥ 172 ॥

പഠേദ്വാ ശൃണുയാദ്വാപി ശത്രുഘാതകരോ ഭവേത് ।
ന ദേയമ്പരശിഷ്യായാഽഭക്തായ പ്രാണവല്ലഭേ ॥ 173 ॥

ദേയം ശിഷ്യായ ഭക്തായ ദേവീഭക്തിപരായ ച ।
ഇദം രഹസ്യമ്പരമന്ദുര്ല്ലഭന്ദുഷ്ടചേതസാം ॥ 174 ॥

ഇതി ധൂമാവതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dhumavati:

1000 Names of Sri Dhumavati | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment