Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Telugu

Shri Durgasahasranamastotram 3 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౩ ॥

ధ్యానమ్ ।
౧. సింహస్థా శశిశేఖరా మరకతప్రఖ్యైశ్చతుర్భిర్భుజైః ।
శఙ్ఖం చక్రధనుః శరాంశ్చ దధతీ నేత్రైస్త్రిభిః శోభితా ॥

ఆముక్తాఙ్గదహారకఙ్కణరణత్కాఞ్చీ రణన్నూపురా ।
దుర్గా దుర్గతిహారిణీ భవతు నో రత్నేల్లసత్కుణ్డలా ॥

౨. మాతర్మే మధుకైటభఘ్ని మహిషప్రాణాపహారోద్యమే ।
హేలానిర్జితధూమ్రలోచనవధే హే చణ్డముణ్డార్దిని ॥

నిశ్శేషీకృతరక్తబీజదనుజే నిత్యే నిశుమ్భాపహే ।
శుమ్భధ్వంసిని సంహరాశు దురితం దుర్గే నమస్తేఽమ్బికే ॥

౩. హేమప్రఖ్యామిన్దుఖణ్డార్ధమౌలిమ్ ।
శఙ్ఖారిష్టాభీతిహస్తాం త్రిణేత్రామ్ ॥

హేమాబ్జస్థాం పీతవస్త్రాం ప్రసన్నామ్ ।
దేవీం దుర్గాం దివ్యరూపాం నమామి ॥

౪. ఉద్యద్విద్యుత్కరాలాకులహరిగలసంస్థారిశఙ్ఖాసిఖేటే-
ష్విష్వాసాఖ్యత్రిశూలానరిగణభయదా తర్జనీం సన్దధానా ।
చర్మాస్యుత్తీర్ణదోర్భిః ప్రహరణనిపుణాభిర్వృతా కన్యకాభిః
దద్యాత్కార్శానభీష్టాన్ త్రిణయనలలితా చాపి కాత్యాయనీ వః ॥

౫. అరిశఙ్ఖకృపాణఖేటబాణాన్ సుధనుః శూలకకర్తరీం తర్జనీం దధానా ।
భజతాం మహిషోత్తమాఙ్గసంస్థా నవదూర్వాసదృశీశ్రియేఽస్తు దుర్గా ॥

ఓం శ్రీదుర్గా త్రిజగన్మాతా శ్రీమత్కైలాసవాసినీ ।
హిమాచలగుహాకాన్తమాణిక్యమణిమణ్డపా ॥ ౧ ॥

గిరిదుర్గా గౌరహస్తా గణనాథవృతాఙ్గణా ।
కల్పకారణ్యసంవీతమాలతీకుఞ్జమన్దిరా ॥ ౨ ॥

ధర్మసింహాసనారూఢా డాకిన్యాది సమాశ్రితా ।
సిద్ధవిద్యాధరామర్త్యవధూటీనికరస్తుతా ॥ ౩ ॥

చిన్తామణిశిలాక్లృప్తద్వారావలిగృహాన్తరా ।
కటాక్షవీక్షణాపేక్షకమలాక్షిసురాఙ్గనా ॥ ౪ ॥

లీలాభాషణసంలోలకమలాసనవల్లభా ।
యామలోపనిషన్మన్త్రవిలపచ్ఛుకపుఙ్గవా ॥ ౫ ॥

దూర్వాదలశ్యామరూపా దుర్వారమతవిహ్వలా ।
నవకోరకసమ్పత్శ్రీకల్పకారణ్యకున్తలా ॥ ౬ ॥

వేణీకైతకబర్హాంశువిజితస్మరపట్టసా ।
కచసీమన్తరేఖాన్తలమ్బమాణిక్యలమ్బికా ॥ ౭ ॥

పుష్పబాణశరాలీఢఘనధమ్మిల్లభూషణా ।
భాలచన్ద్రకలాప్రాన్తసత్సుధాబిన్దుమౌక్తికా ॥ ౮ ॥

చూలీకాదమ్బినీశ్లిష్టచన్ద్రరేఖాలలాటికా ।
చన్ద్రమణ్డలసంయుక్తభౌమకుఙ్కుమరేఖికా ॥ ౯ ॥

కేశాభ్రముక్తకోదణ్డసదృగ్భ్రూలతికాఞ్చితా ।
మారచాపలసచ్ఛుభ్రమృగనాభివిశేషకా ॥ ౧౦ ॥

కర్ణపూరితకహ్లారాకాఙ్క్షితాపాఙ్గవీక్షణా ।
క్షీరాశయోత్పలాకారవిలసత్కృష్ణతారకా ॥ ౧౧ ॥

నేత్రపఙ్కేరుహాన్తఃస్థభ్రమద్భ్రమరతారకా ।
గరలావృతకల్లోలనిమేషాఞ్జనభాసురా ॥ ౧౨ ॥

తీక్ష్ణాగ్రధారప్రద్యుమ్నశస్త్రప్రత్యస్త్రవీక్షణా ।
ముఖచన్ద్రసుధాపూరలుఢన్మీనాభలోచనా ॥ ౧౩ ॥

మౌక్తికావృతతాటఙ్కమణ్డలద్వయమణ్డితా ।
కన్దర్పధ్వజతాకీర్ణమకరాఙ్కితకుణ్డలా ॥ ౧౪ ॥

కర్ణరత్నౌఘచిన్తార్కకమనీయముఖామ్బుజా ।
కారుణ్యస్యన్దివదనా కణ్ఠమూలసుకుఙ్కుమా ॥ ౧౫ ॥

ఓష్ఠబిమ్బఫలామోదశుకతుణ్డాభనాసికా ।
తిలచమ్పకపుష్పశ్రీనాసికాభరణోజ్జ్వలా ॥ ౧౬ ॥

నాసాచమ్పకసంస్రస్తమధుబిన్దుకమౌక్తికా ।
ముఖపఙ్కజకిఞ్జల్కముక్తాజాలసునాసికా ॥ ౧౭ ॥

సాలువేశముఖాస్వాదలోలుపాధరపల్లవా ।
రదనాంశనటీరఙ్గప్రస్తావనపటాధరా ॥ ౧౮ ॥

దన్తలక్ష్మీగృహద్వారనీశారాంశ్వధరచ్ఛదా ।
విద్రుమాధరబాలార్కమిశ్రస్మేరాంశుకౌముదీ ॥ ౧౯ ॥

మన్త్రబీజాఙ్కురాకారద్విజావలివిరాజితా ।
సల్లాపలక్ష్మీమాఙ్గల్యమౌక్తికస్రగ్రదాలయా ॥ ౨౦ ॥

తామ్బూలసారసౌగన్ధిసకలామ్నాయతాలుకా ।
కర్ణలక్ష్మీవిలాసార్థమణిదర్పణగణ్డభూః ॥ ౨౧ ॥

కపోలముకులాక్రాన్తకర్ణతాటఙ్కదీధితిః ।
ముఖపద్మరజస్తూలహరిద్రాచూర్ణమణ్డితా ॥ ౨౨ ॥

కణ్ఠాదర్శప్రభాసాన్ద్రవిజితశ్రీవిరాజితా ।
దేశికేశహృదానన్దసమ్పచ్చిబుకపేటికా ॥ ౨౩ ॥

శరభాధీశసమ్బద్ధమాఙ్గల్యమణికన్ధరా ।
కస్తూరీపఙ్కసఞ్జాతగలనాలముఖామ్బుజా ॥ ౨౪ ॥

లావణ్యామ్భోధిమధ్యస్థశఙ్ఖసన్నిభకన్ధరా ।
గలశఙ్ఖప్రసూతాంశుముక్తాదామవిరాజితా ॥ ౨౫ ॥

మాలతీమల్లికాతుల్యభుజద్వయమనోహరా ।
కనకాఙ్గదకేయూరచ్ఛవినిర్జితభాస్కరా ॥ ౨౬ ॥

ప్రకోష్ఠవలయాక్రాన్తపరివేషగ్రహద్యుతిః ।
వలయద్వయవైడూర్యజ్వాలాలీఢకరామ్బుజా ॥ ౨౭ ॥

బాహుద్వయలతాగ్రస్తపల్లవాభకరాఙ్గులిః ।
కరపఙ్కేరుహభ్రామ్యద్రవిమణ్డలకఙ్కణా ॥ ౨౮ ॥

అఙ్గులీవిద్రుమలతాపర్వస్వర్ణాఙ్గులీయకా ।
భాగ్యప్రదకరాన్తస్థశఙ్ఖచక్రాఙ్కముద్రికా ॥ ౨౯ ॥

కరపద్మదలప్రాన్తభాస్వద్రత్ననఖాఙ్కురా ।
రత్నగ్రైవేయహారాతిరమణీయకుచాన్తరా ॥ ౩౦ ॥

ప్రాలమ్బికౌస్తుభమణిప్రభాలిప్తస్తనాన్తరా ।
శరభాధీశనేత్రాంశుకఞ్చుకస్తనమణ్డలా ॥ ౩౧ ॥

రతీవివాహకాలశ్రీపూర్ణకుమ్భస్తనద్వయా ।
అనఙ్గజీవనప్రాణమన్త్రకుమ్భస్తనద్వయా ॥ ౩౨ ॥

మధ్యవల్లీప్రాజ్యఫలద్వయవక్షోజభాసురా ।
స్తనపర్వతపర్యన్తచిత్రకుఙ్కుమపత్రికా ॥ ౩౩ ॥

భ్రమరాలీఢరాజీవకుడ్మలస్తనచూచుకా ।
మహాశరభహృద్రాగరక్తవస్త్రోత్తరీయకా ॥ ౩౪ ॥

అనౌపమ్యాతిలావణ్యపార్ష్ణిభాగాభినన్దితా ।
స్తనస్తబకరారాజద్రోమవల్లీతలోదరా ॥ ౩౫ ॥

కృష్ణరోమావలీకృష్ణసప్తపత్రోదరచ్ఛవిః ।
సౌన్దర్యపూరసమ్పూర్ణప్రవాహావర్తనాభికా ॥ ౩౬ ॥

అనఙ్గరసపూరాబ్ధితరఙ్గాభవలిత్రయా ।
సన్ధ్యారుణాంశుకౌసుమ్భపటావృతకటీతటీ ॥ ౩౭ ॥

సప్తకిఙ్కిణికాశిఞ్జద్రత్నకాన్తికలాపినీ ।
మేఖలాదామసఙ్కీర్ణమయూఖావృతనీవికా ॥ ౩౮ ॥

సువర్ణసూత్రాకలితసూక్ష్మరత్నామ్బరాచలా ।
వీరేశ్వరానఙ్గసరిత్పులినీజఘనస్థలా ॥ ౩౯ ॥

అసాదృశ్యనితమ్బశ్రీరమ్యరమ్భోరుకాణ్డయుక్ ।
హలమల్లకనేత్రాభావ్యాప్తసన్ధిమనోహరా ॥ ౪౦ ॥

జానుమణ్డలధిక్కారిరాశికూటతటీకటీ ।
స్మరతూణీరసఙ్కాశజఙ్ఘాద్వితయసున్దరీ ॥ ౪౧ ॥

గుల్ఫద్వితయసౌభాగ్యజితతాలఫలద్వయీ ।
ద్యుమణిమ్రక్షణాభాఙ్ఘ్రియుగ్మనూపురమణ్డలా ॥ ౪౨ ॥

రణద్వలయసల్లాపద్రత్నమాలాభపాదుకా ।
ప్రపదాత్మకశస్త్రౌఘవిలసచ్చర్మపుస్తకా ॥ ౪౩ ॥

ఆధారకూర్మపృష్ఠాభపాదపృష్ఠవిరాజితా ।
పాదాఙ్గులిప్రభాజాలపరాజితదివాకరా ॥ ౪౪ ॥

చక్రచామరమత్స్యాఙ్కచరణస్థలపఙ్కజా ।
సురేన్ద్రకోటిముకుటీరత్నసఙ్క్రాన్తపాదుకా ॥ ౪౫ ॥

అవ్యాజకరుణాగుప్తతనురవ్యాజసున్దరీ ।
శృఙ్గారరససామ్రాజ్యపదపట్టాభిషేచితా ॥ ౪౬ ॥

శివా భవానీ రుద్రాణీ శర్వాణీ సర్వమఙ్గలా ।
ఉమా కాత్యాయనీ భద్రా పార్వతీ పావనాకృతిః ॥ ౪౭ ॥

మృడానీ చణ్డికా మాతా రతిర్మఙ్గలదేవతా ।
కాలీ హైమవతీ వీరా కపాలశూలధారిణీ ॥ ౪౮ ॥

శరభా శామ్భవీ మాయాతన్త్రా తన్త్రార్థరూపిణీ ।
తరుణీ ధర్మదా ధర్మతాపసీ తారకాకృతిః ॥ ౪౯ ॥

హరా మహేశ్వరీ ముగ్ధా హంసినీ హంసవాహనా ।
భాగ్యా బలకరీ నిత్యా భక్తిగమ్యా భయాపహా ॥ ౫౦ ॥

మాతఙ్గీ రసికా మత్తా మాలినీ మాల్యధారిణీ ।
మోహినీ ముదితా కృష్ణా ముక్తిదా మోదహర్షితా ॥ ౫౧ ॥

శృఙ్గారీ శ్రీకరీ శూరజయినీ జయశృఙ్ఖలా ।
సతీ తారాత్మికా తన్వీ తారనాదా తడిత్ప్రభా ॥ ౫౨ ॥

అపర్ణా విజయా నీలీ రఞ్జితా త్వపరాజితా ।
శఙ్కరీ రమణీ రామా శైలేన్ద్రతనయా మహీ ॥ ౫౩ ॥

బాలా సరస్వతీ లక్ష్మీః పరమా పరదేవతా ।
గాయత్రీరసికా విద్యా గఙ్గా గమ్భీరవైభవా ॥ ౫౪ ॥

దేవీ దాక్షాయణీ దక్షదమనీ దారుణప్రభా ।
మారీ మారకరీ మృష్టా మన్త్రిణీ మన్త్రవిగ్రహా ॥ ౫౫ ॥

జ్వాలామయీ పరారక్తా జ్వాలాక్షీ ధూమ్రలోచనా ।
వామా కుతూహలా కుల్యా కోమలా కుడ్మలస్తనీ ॥ ౫౬ ॥

దణ్డినీ ముణ్డినీ ధీరా జయకన్యా జయఙ్కరీ ।
చాముణ్డీ చణ్డముణ్డేశీ చణ్డముణ్డనిషూదినీ ॥ ౫౭ ॥

భద్రకాలీ వహ్నిదుర్గా పాలితామరసైనికా ।
యోగినీగణసంవీతా ప్రబలా హంసగామినీ ॥ ౫౮ ॥

శుమ్భాసురప్రాణహన్త్రీ సూక్ష్మా శోభనవిక్రమా ।
నిశుమ్భవీర్యశమనీ నిర్నిద్రా నిరుపప్లవా ॥ ౫౯ ॥

ధర్మసింహధృతా మాలీ నారసింహాఙ్గలోలుపా ।
భుజాష్టకయుతా తుఙ్గా తుఙ్గసింహాసనేశ్వరీ ॥ ౬౦ ॥

రాజరాజేశ్వరీ జ్యోత్స్నా రాజ్యసామ్రాజ్యదాయినీ ।
మన్త్రకేలిశుకాలాపా మహనీయా మహాశనా ॥ ౬౧ ॥

దుర్వారకరుణాసిన్ధుర్ధూమలా దుష్టనాశినీ ।
వీరలక్ష్మీర్వీరపూజ్యా వీరవేషమహోత్సవా ॥ ౬౨ ॥

వనదుర్గా వహ్నిహస్తా వాఞ్ఛితార్థప్రదాయినీ ।
వనమాలీ చ వారాహీ వాగాసారనివాసినీ ॥ ౬౩ ॥

ఏకాకిన్యేకసింహస్థా చైకదన్తప్రసూతినీ ।
నృసింహచర్మవసనా నిర్నిరీక్ష్యా నిరఙ్కుశా ॥ ౬౪ ॥

నృపాలవీర్యనిర్వేగా నీచగ్రామనిషూదినీ ।
సుదర్శనాస్త్రదర్పఘ్నీ సోమఖణ్డావతంసికా ॥ ౬౫ ॥

పులిన్దకులసంసేవ్యా పుష్పధుత్తూరమాలికా ।
గుఞ్జామణిలసన్మాలా శఙ్ఖతాటఙ్కశోభినీ ॥ ౬౬ ॥

మాతఙ్గమదసిన్దూరతిలకా మధువాసినీ ।
పులిన్దినీశ్వరీ శ్యామా చలచేలకటిస్థలా ॥ ౬౭ ॥

బర్హావతంసధమ్మిల్లా తమాలశ్యామలాకృతిః ।
శత్రుసంహారశస్త్రాఙ్గపాశకోదణ్డధారిణీ ॥ ౬౮ ॥

కఙ్కాలీ నారసింహాఙ్గరక్తపానసముత్సుకా ।
వసామలినవారాహదంష్ట్రా ప్రాలమ్బమాలికా ॥ ౬౯ ॥

సన్ధ్యారుణజటాధారికాలమేఘసమప్రభా ।
చతుర్ముఖశిరోమాలా సర్పయజ్ఞేపవీతినీ ॥ ౭౦ ॥

దక్షయజ్ఞానలధ్వంసదలితామరడామ్భికా ।
వీరభద్రామోదకరవీరాటోపవిహారిణీ ॥ ౭౧ ॥

జలదుర్గా మహామత్తదనుజప్రాణభక్షిణీ ।
పరమన్త్రభక్షివహ్నిజ్వాలాకీర్ణత్రిలోచనా ॥ ౭౨ ॥

శత్రుశల్యమయామోఘనాదనిర్భిన్నదానవా ।
రాక్షసప్రాణమథనవక్రదంష్ట్రా మహోజ్వలా ॥ ౭౩ ॥

క్షుద్రగ్రహాపహా క్షుద్రమన్త్రతన్త్రక్రియాపహా ।
వ్యాఘ్రాజినామ్బరధరా వ్యాలకఙ్కణభూషణా ॥ ౭౪ ॥

బలిపూజాప్రియక్షుద్రపైశాచమదనాశినీ ।
సమ్మోహనాస్త్రమన్త్రాత్తదానవౌఘవినాశినీ ॥ ౭౫ ॥

కామక్రాన్తమనోవృత్తిః కామకేలి కలారతా ।
కర్పూరవీటికాప్రీతా కామినీజనమోహినీ ॥ ౭౬ ॥

స్వప్నవతీ స్వప్నభోగా ధ్వంసితాఖిలదానవా ।
ఆకర్షణక్రియాలోలా చాశ్రితాభీష్టదాయినీ ॥ ౭౭ ॥

జ్వాలాముఖీ జ్వాలనేత్రా జ్వాలాఙ్గా జ్వరనాశినీ ।
శల్యాకరీ శల్యహన్త్రీ శల్యమన్త్రచలాచలా ॥ ౭౮ ॥

చతుర్థ్యకుహరా రౌద్రీ తాపఘ్నీ దరనాశినీ ।
దారిద్ర్యశమనీ క్రుద్ధా వ్యాధినీ వ్యాధినాశినీ ॥ ౭౯ ॥

బ్రహ్మరక్షోహరా బ్రాహ్మిగణహారీ గణేశ్వరీ ।
ఆవేశగ్రహసంహారీ హన్త్రీ మన్త్రీ హరిప్రియా ॥ ౮౦ ॥

కృత్తికా కృత్తిహరణా గౌరీ గమ్భీరమానసా ।
యుద్ధప్రీతా యుద్ధకారీ యోద్ధృగణ్యా యుధిష్ఠిరా ॥ ౮౧ ॥

తుష్టిదా పుష్టిదా పుణ్యభోగమోక్షఫలప్రదా ।
అపాపా పాపశమనీ త్వరూపా రూపదారుణా ॥ ౮౨ ॥

అన్నదా ధనదా పూతా త్వణిమాదిఫలప్రదా ।
సిద్ధిదా బుద్ధిదా శూలా శిష్టాచారపరాయణా ॥ ౮౩ ॥

అమాయా హ్యమరారాధ్యా హంసమన్త్రా హలాయుధా ।
క్షామప్రధ్వంసినీ క్షోభ్యా శార్దూలాసనవాసినీ ॥ ౮౪ ॥

సత్త్వరూపా తమోహన్త్రీ సౌమ్యా సారఙ్గభావనా ।
ద్విసహస్రకరా శుద్ధా స్థూలసింహసువాసినీ ॥ ౮౫ ॥

నారాయణీ మహావీర్యా నాదబిన్ద్వన్తరాత్మికా ।
షడ్గుణా తత్త్వనిలయా తత్వాతీతాఽమృతేశ్వరీ ॥ ౮౬ ॥

సురమూర్తిః సురారాధ్యా సుముఖా కాలరూపిణీ ।
సన్ధ్యారూపా కాన్తిమతీ ఖేచరీ భువనేశ్వరీ ॥ ౮౭ ॥

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా మహామాయా మనోన్మనీ ।
జ్యేష్ఠా వామా జగన్మూలా సృష్టిసంహారకారణా ॥ ౮౮ ॥

స్వతన్త్రా స్వవశా లోకభోగదా సురనన్దినీ ।
చిత్రాచిత్రాకృతిశ్చైవ సచిత్రవసనప్రియా ॥ ౮౯ ॥

విషాపహా వేదమన్త్రా వేదవిద్యావిలాసినీ ।
కుణ్డలీకన్దనిలయా గుహ్యా గుహ్యకవన్దితా ॥ ౯౦ ॥

కాలరాత్రీ కలానిష్ఠా కౌమారీ కామమోహినీ ।
వశ్యాదినీ వరారోహా వన్దారుజనవత్సలా ॥ ౯౧ ॥

సఞ్జ్వాలామాలినీ శక్తిః సురాప్రీతా సువాసినీ ।
మహిషాసురసంహారీ మత్తమాతఙ్గగామినీ ॥ ౯౨ ॥

మదగన్ధితమాతఙ్గా విద్యుద్దామాభిసున్దరీ ।
రక్తబీజాసురధ్వంసీ వీరపాణారుణేక్షణా ॥ ౯౩ ॥

మహిషోత్తమసంరూఢమాంసప్రోతాయుతాఞ్చలా ।
యశోవతీ హేమకూటతుఙ్గశృఙ్గనికేతనా ॥ ౯౪ ॥

దానకల్పకసచ్ఛాయా సన్తానాదిఫలప్రదా ।
ఆశ్రితాభీష్టవరదా చాఖిలాగమగోపితా ॥ ౯౫ ॥

దారిద్ర్యశైలదమ్భోలిః క్షుద్రపఙ్కజచన్ద్రికా ।
రోగాన్ధకారచణ్డాంశుః పాపద్రుమకుఠారికా ॥ ౯౬ ॥

భవాటవీదావవహ్నిశత్రుతూలస్ఫులిఙ్గరుక్ ।
స్ఫోటకోరకమాయూరీ క్షుద్రప్రాణనివారిణీ ॥ ౯౭ ॥

అపస్మారమృగవ్యాఘ్రీచిత్తక్షోభవిమోచినీ ।
క్షయమాతఙ్గపఞ్చాస్యా కృచ్ఛ్రవర్గాపహారిణీ ॥ ౯౮ ॥

పీనసశ్వాసకాసఘ్నీ పిశాచోపాధిమోచినీ ।
వివాదశమనీ లోకబాధాపఞ్చకనాశినీ ॥ ౯౯ ॥

అపవాదహరాసేవ్యా సఙ్గ్రామవిజయప్రదా ।
రక్తపిత్తగలవ్యాధిహరా హరవిమోహినీ ॥ ౧౦౦ ॥

క్షుద్రశల్యమయా దాసకార్యారమ్భసముత్సుకా ।
కుష్ఠగుల్మప్రమేహఘ్నీ గూఢశల్యవినాశినీ ॥ ౧౦౧ ॥

భక్తిమత్ప్రాణసౌహార్దా సుహృద్వంశాభివర్ధికా ।
ఉపాస్యా చాఖిలమ్లేచ్ఛమదమానవిమోచనీ ॥ ౧౦౨ ॥

భైరవీ భీషణా భీషా భిన్నారాతిరణాఞ్చలా ।
వ్యూహధ్వంసీ వీరహవ్యా వీర్యాత్మా వ్యూహరక్షికా ॥ ౧౦౩ ॥

మహారాష్ట్రా మహాసేనా మాంసాశీ మాధవానుజా ।
వ్యాఘ్రధ్వజా వజ్రనఖీ వజ్రీ వ్యాఘ్రనిషూదినీ ॥ ౧౦౪ ॥

ఖడ్గినీ కన్యకావేషా కౌమారీ ఖడ్గవాసినీ ।
సఙ్గ్రామవాసిన్యస్తాస్త్రా ధీరజ్యాసాయకాసనా ॥ ౧౦౫ ॥

కోదణ్డధ్వనికృత్క్రుద్ధా క్రూరదృష్టిభయానకా ।
వీరాగ్రగామినీ దుష్టాసన్తుష్టా శత్రుభక్షిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

సన్ధ్యాటవీచరా విత్తగోపనా విత్తకృచ్చలా ।
కైటభాసురసంహారీ కాలీ కల్యాణకోమలా ॥ ౧౦౭ ॥

నన్దినీ నన్దిచరితా నరకాలయమోచనా ।
మలయాచలశృఙ్గస్థా గన్ధినీ సురతాలసా ॥ ౧౦౮ ॥

కాదమ్బరీ కాన్తిమతీ కాన్తా కాదమ్బరాశనా ।
మధుదానవవిద్రావీ మధుపా పాటలారుణా ॥ ౧౦౯ ॥

రాత్రిఞ్చరా రాక్షసఘ్నీ రమ్యా రాత్రిసమర్చితా ।
శివరాత్రిమహాపూజ్యా దేవలోకవిహారిణీ ॥ ౧౧౦ ॥

ధ్యానాదికాలసఞ్జప్యా భక్తసన్తానభాగ్యదా ।
మధ్యాహ్నకాలసన్తర్ప్యా జయసంహారశూలినీ ॥ ౧౧౧ ॥

త్రియమ్బకా మఖధ్వంసీ త్రిపురా పురశూలినీ ।
రఙ్గస్థా రఞ్జినీ రఙ్గా సిన్దూరారుణశాలినీ ॥ ౧౧౨ ॥

సున్దోపసున్దహన్త్రీ తు సూక్ష్మా మోహనశూలినీ ।
అష్టమూర్తిః కలానాథా చాష్టహస్తా సుతప్రదా ॥ ౧౧౩ ॥

అఙ్గారకా కోపనాక్షీ హంసాసురమదాపహా ।
ఆపీనస్తననమ్రాఙ్గీ హరిద్రాలేపితస్తనీ ॥ ౧౧౪ ॥

ఇన్ద్రాక్షీ హేమసఙ్కాశా హేమవస్త్రా హరప్రియా ।
ఈశ్వరీ త్వితిహాసాత్మా ఈతిబాధానివారిణీ ॥ ౧౧౫ ॥

ఉపాస్యా చోన్మదాకారా హ్యుల్లఙ్ఘితసురాపగా ।
ఊషరస్థలకాసారా హ్యుత్పలశ్యామలాకృతిః ॥ ౧౧౬ ॥

ఋఙ్మయీ సామసఙ్గీతా శుద్ధిః కల్పకవల్లరీ ।
సాయన్తనహుతిర్దాసకామధేనుస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

పఞ్చదశాక్షరీమన్త్రా తారకావృతషోడశీ ।
హ్రీఙ్కారనిష్ఠా హ్రీఙ్కారహుఙ్కారీ దురితాపహా ॥ ౧౧౮ ॥

షడఙ్గా నవకోణస్థా త్రికోణా సర్వతోముఖీ ।
సహస్రవదనా పద్మా శూలినీ సురపాలినీ ॥ ౧౧౯ ॥

మహాశూలధరా శక్తిర్మాతా మాహేన్ద్రపూజితా ।
శూలదుర్గా శూలహరా శోభనా చైవ శూలినీ ॥ ౧౨౦ ॥

శ్రీశూలినీ జగద్బీజా మూలాహఙ్కారశూలినీ ।
ప్రకాశా పరమాకాశా భావితా వీరశూలినీ ॥ ౧౨౧ ॥

నారసింహీ మహేన్ద్రాణీ సాలీశరభశూలినీ ।
ఋఙ్కార్యృతుమతీ చైవాఘోరాఽథర్వణగోపికా ॥ ౧౨౨ ॥

ఘోరఘోరా జపారాగప్రసూనాఞ్చితమాలికా ।
సుస్వరూపా సౌహృదాఢ్యాలీఢా దాడిమపాటకా ॥ ౧౨౩ ॥

లయా చ లమ్పటా లీనా కుఙ్కుమారుణకన్ధరా ।
ఇకారాధ్యాత్విలానాథా త్విలావృతజనావృతా ॥ ౧౨౪ ॥

ఐశ్వర్యనిష్ఠా హరితా హరితాలసమప్రభా ।
ముద్గమాషాజ్యభోజ్యా చ యుక్తాయుక్తభటాన్వితా ॥ ౧౨౫ ॥

ఔత్సుకీ చాణిమద్గమ్యా త్వఖిలాణ్డనివాసినీ ।
హంసముక్తామణిశ్రేణిః హంసాఖ్యా హాసకారిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

కలిదోషహరా క్షీరపాయినీ విప్రపూజితా ।
ఖట్వాఙ్గస్థా ఖడ్గరూపా ఖబీజా ఖరసూదనా ॥ ౧౨౭ ॥

ఆజ్యపాయిన్యస్థిమాలా పార్థివారాధ్యపాదుకా ।
గమ్భీరనాభికాసిద్ధకిన్నరస్త్రీ సమావృతా ॥ ౧౨౮ ॥

ఖడ్గాత్మికా ఘననిభా వైశ్యార్చ్యా మాక్షికప్రియా ।
మకారవర్ణా గమ్భీరా శూద్రార్చ్యా చాసవప్రియా ॥ ౧౨౯ ॥

చాతురీ పార్వణారాధ్యా ముక్తాధావల్యరూపిణీ ।
ఛన్దోమయీ భౌమపూజ్యా దుష్టశత్రువినాశినీ ॥ ౧౩౦ ॥

జయినీ చాష్టమీసేవ్యా క్రూరహోమసమన్వితా ।
ఝఙ్కారీ నవమీపూజ్యా లాఙ్గలీకుసుమప్రియా ॥ ౧౩౧ ॥

సదా చతుర్దశీపూజ్యా భక్తానాం పుష్టికారిణీ ।
జ్ఞానగమ్యా దర్శపూజ్యా డామరీ రిపుమారిణీ ॥ ౧౩౨ ॥

సత్యసఙ్కల్పసంవేద్యా కలికాలసుసన్ధికా ।
డమ్భాకారా కల్పసిద్ధా శల్యకౌతుకవర్ధినీ ॥ ౧౩౩ ॥

ఠాకృతిః కవివరారాధ్యా సర్వసమ్పత్ప్రదాయికా ।
నవరాత్రిదినారాధ్యా రాష్ట్రదా రాష్ట్రవర్ధినీ ॥ ౧౩౪ ॥

పానాసవమదధ్వంసిమూలికాసిద్ధిదాయినీ ।
ఫలప్రదా కుబేరాధ్యా పారిజాతప్రసూనభాక్ ॥ ౧౩౫ ॥

బలిమన్త్రౌఘసంసిద్ధా మన్త్రచిన్త్యఫలావహా ।
భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా కిఙ్కరా భగమాలినీ ॥ ౧౩౬ ॥

మాధవీ విపినాన్తస్స్థా మహతీ మహిషార్దినీ ।
యజుర్వేదగతా శఙ్ఖచక్రహస్తామ్బుజద్వయా ॥ ౧౩౭ ॥

రాజసా రాజమాతఙ్గీ రాకాచన్ద్రనిభాననా ।
లాఘవాలాఘవారాధ్యా రమణీజనమధ్యగా ॥ ౧౩౮ ॥

వాగీశ్వరీ వకులమాల్యా వాఙ్మయీ వారితాసుఖా ।
శరభాధీశవనితా చన్ద్రమణ్డలమధ్యగా ॥ ౧౩౯ ॥

షడధ్వాన్తరతారా చ రక్తజుష్టాహుతావహా ।
తత్త్వజ్ఞానానన్దకలామయా సాయుజ్యసాధనా ॥ ౧౪౦ ॥

కర్మసాధకసంలీనధనదర్శనదా సదా ।
హఙ్కారికా స్థావరాత్మా త్వమరీలాస్యమోదనా ॥ ౧౪౧ ॥

లకారత్రయసమ్భూతా లలితా లక్ష్మణార్చితా ।
లక్ష్మమూర్తిస్సదాహారా ప్రాసాదావాసలోచనా ॥ ౧౪౨ ॥

నీలకణ్ఠీ హరిద్రశ్మిః శుకీ గౌరీ చ గోత్రజా ।
అపర్ణా యక్షిణీ యక్షా హరిద్రా హలినీ హలీ ॥ ౧౪౩ ॥

దదతీ చోర్మదా చోర్మీ రసా విశ్వమ్భరా స్థిరా ।
పఞ్చాస్యా పఞ్చమీరాగా భాగ్యయోగాత్మికామ్బికా ॥ ౧౪౪ ॥

గణికా చైవ కాలీ చ వీణా శోణారుణాత్మికా ।
రమాదూతీ కలాసింహీ లజ్జా ధూమవతీ జడా ॥ ౧౪౫ ॥

భృఙ్గిసఙ్గిసఖీ పీనా స్నేహారోగమనస్వినీ ।
రణీమృడా దృఢా జ్యేష్ఠా రమణీ యమునారతా ॥ ౧౪౬ ॥

ముసలీకుణ్ఠితామోటా చణ్డఖణ్డా గణాబలా ।
శుక్లా స్రష్ట్రీవశా జ్ఞానిమానీ లీలాలకా శచీ ॥ ౧౪౭ ॥

సూరచన్ద్రఘృణిర్యోషావీర్యాక్రీడా రసావహా ।
నూత్నా సోమా మహారాజ్ఞీ గయాయాగాహుతప్రభా ॥ ౧౪౮ ॥

ధూర్తా సుధాఘనాలీనపుష్టిమృష్టసుధాకరా ।
కరిణీ కామినీ ముక్తామణిశ్రేణీ ఫణీశ్వరా ॥ ౧౪౯ ॥

తార్క్షీ సూక్ష్మా నతాచార్యా గౌరికా గిరిజాఙ్గనా ।
ఇన్ద్రజాలా చేన్దుముఖీత్విన్ద్రోపేన్ద్రాది సంస్తుతా ॥ ౧౫౦ ॥

శివదూతీ చ గరలశితికణ్ఠకుటుమ్బినీ ।
జ్వలన్తీజ్వలనాకారా జ్వలజ్జాజ్వల్యజమ్భదా ॥ ౧౫౧ ॥

జ్వాలాశయా జ్వాలమణిర్జ్యోతిషాం గతిరేవ హి ।
జ్యోతిఃశాస్త్రానుమేయాత్మా జ్యోతిషీ జ్వలితోజ్జ్వలా ॥ ౧౫౨ ॥

జ్యోతిష్మతీ దుర్గవాసీ జ్యోత్స్నాభా జ్వలనార్చితా ।
లఙ్కారీ లలితావాసా లలితాలలితాత్మికా ॥ ౧౫౩ ॥

లఙ్కాధిపా లాస్యలోలా లయభోగమయాలయా ।
లావణ్యశాలినీ లోలా లాఙ్గలా లలితామ్బికా ॥ ౧౫౪ ॥

లాఞ్ఛనా లమ్పటాలఙ్ఘ్యా లకులార్ణవముక్తిదా ।
లలాటనేత్రా లజ్జాఢ్యా లాస్యాలాపముదాకరా ॥ ౧౫౫ ॥

జ్వాలాకృతిర్జ్వలద్బీజా జ్యోతిర్మణ్డలమధ్యగా ।
జ్యోతిస్స్తమ్భా జ్వలద్వీర్యా జ్వలన్మన్త్రా జ్వలత్ఫలా ॥ ౧౫౬ ॥

జుషిరా జుమ్పటా జ్యోతిర్మాలికా జ్యోతికాస్మితా ।
జ్వలద్వలయహస్తాబ్జా జ్వలత్ప్రజ్వలకోజ్జ్వలా ॥ ౧౫౭ ॥

జ్వాలమాల్యా జగజ్జ్వాలా జ్వలజ్జ్వలనసజ్జ్వలా ।
లమ్బీజా లేలిహానాత్మా లీలాక్లిన్నా లయావహా ॥ ౧౫౮ ॥

లజ్జావతీ లబ్ధపుత్రీ లాకినీ లోలకుణ్డలా ।
లబ్ధభాగ్యా లబ్ధకామా లబ్ధధీర్లబ్ధమఙ్గలా ॥ ౧౫౯ ॥

లబ్ధవీర్యా లబ్ధవృతా లాభా లబ్ధవినాశినీ ।
లసద్వస్త్రా లసత్పీడా లసన్మాల్యా లసత్ప్రభా ॥ ౧౬౦ ॥

శూలహస్తా శూరసేవ్యా శూలినీ శూలనాశినీ ।
శూఙ్కృత్యనుమతిః శూర్పశోభనా శూర్పధారిణీ ॥ ౧౬౧ ॥

శూలస్థా శూరచిత్తస్థా శూలా శుక్లసురార్చితా ।
శుక్లపద్మాసనారూఢా శుక్లా శుక్లామ్బరాంశుకా ॥ ౧౬౨ ॥

శుకలాలితహస్తాబ్జా శ్వేతా శుకనుతా శుభా ।
లలితాక్షరమన్త్రస్థా లిప్తకుఙ్కుమభాసురా ॥ ౧౬౩ ॥

లిపిరూపా లిప్తభస్మా లిప్తచన్దనపఙ్కిలా ।
లీలాభాషణసంలోలా లీనకస్తూరికాద్రవా ॥ ౧౬౪ ॥

లిఖితామ్బుజచక్రస్థా లిఖ్యాలిఖితవైభవా ।
నీలాలకా నీతిమతీ నీతిశాస్త్రస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౫ ॥

నీచఘ్నీ నిష్కలా నిత్యా నీలకణ్ఠప్రియాఙ్గనా ।
నిరాశా నిర్గుణాతీతా నిర్మదా నిరుపప్లవా ॥ ౧౬౬ ॥

నిర్ణీతా నిర్మలా నిష్ఠా నిరఙ్కుశపరాక్రమా ।
నిర్విణ్ణదానవబలా నిశ్శేషీకృతతారకా ॥ ౧౬౭ ॥

నిరఞ్జనకరామన్త్రీ నిర్విఘ్నపరనాశినీ ।
నిత్యక్లిన్నా నిరాహారా నీవీనీలామ్బరాఞ్చితా ॥ ౧౬౮ ॥

నిశాకరకులధ్వంసీ నిత్యానన్దపరమ్పరా ।
నిమ్బప్రియా నిరావేశా నిన్ది తాసురసున్దరీ ॥ ౧౬౯ ॥

నిర్ఘోషా నిగలాకృష్టకృత్తిజ్జ్వాలావృతాఙ్గణా ।
నీరసా నిత్యకల్యాణీ నిరన్తరసుఖప్రదా ॥ ౧౭౦ ॥

నిర్లోభా నీతిమత్ప్రీతా నిర్విఘ్నా నిమిషాపహా ।
దుమ్బీజా దుష్టసంహారీ దుర్మదా దురితాపహా ॥ ౧౭౧ ॥

దురుత్సహమహావీర్యా దుర్మేధోత్సవనాశినీ ।
దుర్మాంసభక్షిణీ దుష్టా దూరీకృతనిశాచరా ॥ ౧౭౨ ॥

దూతీ దుష్టగ్రహమదచుమ్బీ దుర్బలరక్షకీ ।
ష్టఙ్కారీ ష్టమ్మయీ ష్టమ్భా ష్టమ్బీజా ష్టమ్భకీలకా ॥ ౧౭౩ ॥

గ్రహేశ్వరీ గ్రహారాధ్యా గ్రహణీరోగమోచినీ ।
గ్రహావేశకరీ గ్రాహ్యా గ్రహగ్రామాభిరక్షిణీ ॥ ౧౭౪ ॥

గ్రామౌషధమహావీర్యా గ్రామ్యసర్వభయాపహా ।
గ్రహద్వేషీ గ్రహారూఢా గ్రామణీర్గ్రామదేవతా ॥ ౧౭౫ ॥

గృహీతబ్రహ్మముఖ్యాస్త్రా గృహీతాయుధశక్తిదా ।
గ్రాసమాంసా గృహస్థార్చ్యా గ్రహభూతనివారిణీ ॥ ౧౭౬ ॥

హమ్భూతా హలధృక్సేవ్యా హారహారికుచాఞ్చలా ।
హర్షప్రదా హరారాధ్యా హాసనిన్ద్యనిశాకరా ॥ ౧౭౭ ॥

హవిర్భోక్త్రీ హరిద్రాభా హరితాశ్వాధిరోహిణీ ।
హరిత్పతిసమారాధ్యా హలాకృష్టసురాసురా ॥ ౧౭౮ ॥

హారీతశుకవత్పాణిః హయమేధాభిరక్షకీ ।
హంసాక్షరీ హంసబీజా హాహాకారహరాశుగా ॥ ౧౭౯ ॥

హయ్యఙ్గవీనహృద్వృత్తిః హారీతాంశుమణిద్యుతిః ।
హుఙ్కారాత్మా హుతాహోమ్యా హుఙ్కారాలయనాయికా ॥ ౧౮౦ ॥

హుఙ్కారపఞ్జరశుకీ హుఙ్కారకమలేన్దిరా ।
హుఙ్కారరాత్రికాజ్యోత్స్నా హుఙ్కారద్రుమమఞ్జరీ ॥ ౧౮౧ ॥

హుఙ్కారదీపికాజ్వాలా హుఙ్కారార్ణవకౌముదీ ।
హుమ్ఫట్కరీ హుమ్ఫట్ద్యుతిః హుఙ్కారాకాశభాస్కరా ॥ ౧౮౨ ॥

ఫట్కారీ స్ఫాటికాకారా స్ఫటికాక్షకరామ్బుజా ।
ఫట్కీలకా ఫడస్త్రా చ ఫట్కారాహిశిఖామణిః ॥ ౧౮౩ ॥

ఫట్కారసుమనోమాధ్వీ ఫట్కారకమలేన్దిరా ।
ఫట్కారసౌధశృఙ్గస్థా ఫట్కారాధ్వరదక్షిణా ॥ ౧౮౪ ॥

ఫట్కారశుక్తికాముక్తా ఫట్కారద్రుమమఞ్జరీ ।
ఫట్కారవీరఖడ్గాస్త్రా ఫట్కారతనుమధ్యగా ॥ ౧౮౫ ॥

ఫట్కారశిబికారూఢా ఫట్కారచ్ఛత్రలాఞ్ఛితా ।
ఫట్కారపీఠనిలయా ఫట్కారావృతమణ్డలా ॥ ౧౮౬ ॥

ఫట్కారకుఞ్జరమదప్రవాహా ఫాలలోచనా ।
ఫలాశినీ ఫలకరీ ఫలదానపరాయణా ॥ ౧౮౭ ॥

ఫట్కారాస్త్రఫలాకారా ఫలన్తీ ఫలవర్జితా ।
స్వాతన్త్ర్యచరితా స్వస్థా స్వప్నగ్రహనిషూదినీ ॥ ౧౮౮ ॥

స్వాధిష్ఠానామ్బుజారూఢా స్వయమ్భూతా స్వరాత్మికా ।
స్వర్గాధిపా స్వర్ణవర్ణా స్వాహాకారస్వరూపిణీ ॥ ౧౮౯ ॥

స్వయంవరా స్వరారోహా స్వప్రకాశా స్వరప్రియా ।
స్వచక్రరాజనిలయా స్వసైన్యవిజయప్రదా ॥ ౧౯౦ ॥

స్వప్రధానా స్వాపకారీ స్వకృతాఖిలవైభవా ।
స్వైరిణీ ఖేదశమనీ స్వరూపజితమోహినీ ॥ ౧౯౧ ॥

హానోపాదాననిర్ముక్తా హానిదౌఘనిరాసనా ।
హస్తికుమ్భద్వయకుచా హస్తిరాజాధిరోహిణీ ॥ ౧౯౨ ॥

హయగ్రీవసమారాధ్యా హస్తికృత్తిప్రియాఙ్గనా ।
హాలీకృతస్వరకులా హానివృద్ధివివర్జితా ॥ ౧౯౩ ॥

హాహాహూహూముఖస్తుత్యా హఠదానితకృత్తికా ।
హతాసురా హతద్వేషా హాటకాద్రిగుహాగృహా ॥ ౧౯౪ ॥

హల్లీనటనసన్తుష్టా హరిగహ్వరవల్లభా ।
హనుమద్గీతసఙ్గీతహాసితా హరిసోదరీ ॥ ౧౯౫ ॥

హకారకన్దరాసింహీ హకారకుసుమాసవా ।
హకారతటినీపూరా హకారజలపఙ్కజా ॥ ౧౯౬ ॥

హకారయామినీ జ్యోత్స్నా హకారఖజితారసా ।
హకారచక్రవాలార్కా హకారమరుదీధితిః ॥ ౧౯౭ ॥

హకారవాసరఙ్గీ చ హకారగిరినిర్ఝరా ।
హకారమధుమాధుర్యా హకారాశ్రమతాపసీ ॥ ౧౯౮ ॥

హకారమధువాసన్తీ హకారస్వరకాహలీ ।
హకారమన్త్రబీజార్ణా హకారపటహధ్వనిః ॥ ౧౯౯ ॥

హకారనారీలావణ్యా హకారపరదేవతా ॥ ౨౦౦ ॥

నమో వేదాన్తరూపాయై దుర్గాదేవ్యై నమో నమః ।
నమో భక్తానుకమ్పాయై దుర్గే శ్రీపరదేవతే ॥

నమో నమో భగవతి త్రాహి మామపరాధినమ్ ॥

సర్వపాపాపహం ముఖ్యం సర్వమఙ్గలదాయకమ్ ।
సర్వసమ్పత్కరం పుణ్యం స్వర్గమోక్షసుఖప్రదమ్ ॥

పఠతాం శృణ్వతాం చాత్ర పుత్రపౌత్రప్రదం శుభమ్ ।
సహస్రనామకం శ్రేష్ఠం దుర్గాయాః కామదం పరమ్ ॥

ఇతి శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 3:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top