Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Kannada

Shri Durgasahasranamastotram 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
1. ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ ಮರಕತಪ್ರಖ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ಭುಜೈಃ ।
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಧನುಃ ಶರಾಂಶ್ಚ ದಧತೀ ನೇತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಾ ॥

ಆಮುಕ್ತಾಂಗದಹಾರಕಂಕಣರಣತ್ಕಾಂಚೀ ರಣನ್ನೂಪುರಾ ।
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ ಭವತು ನೋ ರತ್ನೇಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲಾ ॥

2. ಮಾತರ್ಮೇ ಮಧುಕೈಟಭಘ್ನಿ ಮಹಿಷಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ ।
ಹೇಲಾನಿರ್ಜಿತಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೇ ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನಿ ॥

ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತರಕ್ತಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಮ್ಭಾಪಹೇ ।
ಶುಮ್ಭಧ್ವಂಸಿನಿ ಸಂಹರಾಶು ದುರಿತಂ ದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೇಽಮ್ಬಿಕೇ ॥

3. ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿನ್ದುಖಂಡಾರ್ಧಮೌಲಿಮ್ ।
ಶಂಖಾರಿಷ್ಟಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಮ್ ॥

ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ।
ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

4. ಉದ್ಯದ್ವಿದ್ಯುತ್ಕರಾಲಾಕುಲಹರಿಗಲಸಂಸ್ಥಾರಿಶಂಖಾಸಿಖೇಟೇ-
ಷ್ವಿಷ್ವಾಸಾಖ್ಯತ್ರಿಶೂಲಾನರಿಗಣಭಯದಾ ತರ್ಜನೀಂ ಸನ್ದಧಾನಾ ।
ಚರ್ಮಾಸ್ಯುತ್ತೀರ್ಣದೋರ್ಭಿಃ ಪ್ರಹರಣನಿಪುಣಾಭಿರ್ವೃತಾ ಕನ್ಯಕಾಭಿಃ
ದದ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಶಾನಭೀಷ್ಟಾನ್ ತ್ರಿಣಯನಲಲಿತಾ ಚಾಪಿ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವಃ ॥

5. ಅರಿಶಂಖಕೃಪಾಣಖೇಟಬಾಣಾನ್ ಸುಧನುಃ ಶೂಲಕಕರ್ತರೀಂ ತರ್ಜನೀಂ ದಧಾನಾ ।
ಭಜತಾಂ ಮಹಿಷೋತ್ತಮಾಂಗಸಂಸ್ಥಾ ನವದೂರ್ವಾಸದೃಶೀಶ್ರಿಯೇಽಸ್ತು ದುರ್ಗಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ।
ಹಿಮಾಚಲಗುಹಾಕಾನ್ತಮಾಣಿಕ್ಯಮಣಿಮಂಡಪಾ ॥ 1 ॥

ಗಿರಿದುರ್ಗಾ ಗೌರಹಸ್ತಾ ಗಣನಾಥವೃತಾಂಗಣಾ ।
ಕಲ್ಪಕಾರಣ್ಯಸಂವೀತಮಾಲತೀಕುಂಜಮನ್ದಿರಾ ॥ 2 ॥

ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾ ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಸಮಾಶ್ರಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಮರ್ತ್ಯವಧೂಟೀನಿಕರಸ್ತುತಾ ॥ 3 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶಿಲಾಕ್ಲೃಪ್ತದ್ವಾರಾವಲಿಗೃಹಾನ್ತರಾ ।
ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಪೇಕ್ಷಕಮಲಾಕ್ಷಿಸುರಾಂಗನಾ ॥ 4 ॥

ಲೀಲಾಭಾಷಣಸಂಲೋಲಕಮಲಾಸನವಲ್ಲಭಾ ।
ಯಾಮಲೋಪನಿಷನ್ಮನ್ತ್ರವಿಲಪಚ್ಛುಕಪುಂಗವಾ ॥ 5 ॥

ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮರೂಪಾ ದುರ್ವಾರಮತವಿಹ್ವಲಾ ।
ನವಕೋರಕಸಮ್ಪತ್ಶ್ರೀಕಲ್ಪಕಾರಣ್ಯಕುನ್ತಲಾ ॥ 6 ॥

ವೇಣೀಕೈತಕಬರ್ಹಾಂಶುವಿಜಿತಸ್ಮರಪಟ್ಟಸಾ ।
ಕಚಸೀಮನ್ತರೇಖಾನ್ತಲಮ್ಬಮಾಣಿಕ್ಯಲಮ್ಬಿಕಾ ॥ 7 ॥

ಪುಷ್ಪಬಾಣಶರಾಲೀಢಘನಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭೂಷಣಾ ।
ಭಾಲಚನ್ದ್ರಕಲಾಪ್ರಾನ್ತಸತ್ಸುಧಾಬಿನ್ದುಮೌಕ್ತಿಕಾ ॥ 8 ॥

ಚೂಲೀಕಾದಮ್ಬಿನೀಶ್ಲಿಷ್ಟಚನ್ದ್ರರೇಖಾಲಲಾಟಿಕಾ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಭೌಮಕುಂಕುಮರೇಖಿಕಾ ॥ 9 ॥

ಕೇಶಾಭ್ರಮುಕ್ತಕೋದಂಡಸದೃಗ್ಭ್ರೂಲತಿಕಾಂಚಿತಾ ।
ಮಾರಚಾಪಲಸಚ್ಛುಭ್ರಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ ॥ 10 ॥

ಕರ್ಣಪೂರಿತಕಹ್ಲಾರಾಕಾಂಕ್ಷಿತಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ ।
ಕ್ಷೀರಾಶಯೋತ್ಪಲಾಕಾರವಿಲಸತ್ಕೃಷ್ಣತಾರಕಾ ॥ 11 ॥

ನೇತ್ರಪಂಕೇರುಹಾನ್ತಃಸ್ಥಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರತಾರಕಾ ।
ಗರಲಾವೃತಕಲ್ಲೋಲನಿಮೇಷಾಂಜನಭಾಸುರಾ ॥ 12 ॥

ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗ್ರಧಾರಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವೀಕ್ಷಣಾ ।
ಮುಖಚನ್ದ್ರಸುಧಾಪೂರಲುಢನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ ॥ 13 ॥

ಮೌಕ್ತಿಕಾವೃತತಾಟಂಕಮಂಡಲದ್ವಯಮಂಡಿತಾ ।
ಕನ್ದರ್ಪಧ್ವಜತಾಕೀರ್ಣಮಕರಾಂಕಿತಕುಂಡಲಾ ॥ 14 ॥

ಕರ್ಣರತ್ನೌಘಚಿನ್ತಾರ್ಕಕಮನೀಯಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಕಾರುಣ್ಯಸ್ಯನ್ದಿವದನಾ ಕಂಠಮೂಲಸುಕುಂಕುಮಾ ॥ 15 ॥

ಓಷ್ಠಬಿಮ್ಬಫಲಾಮೋದಶುಕತುಂಡಾಭನಾಸಿಕಾ ।
ತಿಲಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಶ್ರೀನಾಸಿಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 16 ॥

ನಾಸಾಚಮ್ಪಕಸಂಸ್ರಸ್ತಮಧುಬಿನ್ದುಕಮೌಕ್ತಿಕಾ ।
ಮುಖಪಂಕಜಕಿಂಜಲ್ಕಮುಕ್ತಾಜಾಲಸುನಾಸಿಕಾ ॥ 17 ॥

ಸಾಲುವೇಶಮುಖಾಸ್ವಾದಲೋಲುಪಾಧರಪಲ್ಲವಾ ।
ರದನಾಂಶನಟೀರಂಗಪ್ರಸ್ತಾವನಪಟಾಧರಾ ॥ 18 ॥

ದನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಗೃಹದ್ವಾರನೀಶಾರಾಂಶ್ವಧರಚ್ಛದಾ ।
ವಿದ್ರುಮಾಧರಬಾಲಾರ್ಕಮಿಶ್ರಸ್ಮೇರಾಂಶುಕೌಮುದೀ ॥ 19 ॥

ಮನ್ತ್ರಬೀಜಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಾವಲಿವಿರಾಜಿತಾ ।
ಸಲ್ಲಾಪಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಂಗಲ್ಯಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಗ್ರದಾಲಯಾ ॥ 20 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಸಾರಸೌಗನ್ಧಿಸಕಲಾಮ್ನಾಯತಾಲುಕಾ ।
ಕರ್ಣಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಾರ್ಥಮಣಿದರ್ಪಣಗಂಡಭೂಃ ॥ 21 ॥

ಕಪೋಲಮುಕುಲಾಕ್ರಾನ್ತಕರ್ಣತಾಟಂಕದೀಧಿತಿಃ ।
ಮುಖಪದ್ಮರಜಸ್ತೂಲಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮಂಡಿತಾ ॥ 22 ॥

ಕಂಠಾದರ್ಶಪ್ರಭಾಸಾನ್ದ್ರವಿಜಿತಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ ।
ದೇಶಿಕೇಶಹೃದಾನನ್ದಸಮ್ಪಚ್ಚಿಬುಕಪೇಟಿಕಾ ॥ 23 ॥

ಶರಭಾಧೀಶಸಮ್ಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಮಣಿಕನ್ಧರಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪಂಕಸಂಜಾತಗಲನಾಲಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 24 ॥

ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಭೋಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಶಂಖಸನ್ನಿಭಕನ್ಧರಾ ।
ಗಲಶಂಖಪ್ರಸೂತಾಂಶುಮುಕ್ತಾದಾಮವಿರಾಜಿತಾ ॥ 25 ॥

ಮಾಲತೀಮಲ್ಲಿಕಾತುಲ್ಯಭುಜದ್ವಯಮನೋಹರಾ ।
ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಚ್ಛವಿನಿರ್ಜಿತಭಾಸ್ಕರಾ ॥ 26 ॥

ಪ್ರಕೋಷ್ಠವಲಯಾಕ್ರಾನ್ತಪರಿವೇಷಗ್ರಹದ್ಯುತಿಃ ।
ವಲಯದ್ವಯವೈಡೂರ್ಯಜ್ವಾಲಾಲೀಢಕರಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 27 ॥

ಬಾಹುದ್ವಯಲತಾಗ್ರಸ್ತಪಲ್ಲವಾಭಕರಾಂಗುಲಿಃ ।
ಕರಪಂಕೇರುಹಭ್ರಾಮ್ಯದ್ರವಿಮಂಡಲಕಂಕಣಾ ॥ 28 ॥

ಅಂಗುಲೀವಿದ್ರುಮಲತಾಪರ್ವಸ್ವರ್ಣಾಂಗುಲೀಯಕಾ ।
ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಕರಾನ್ತಸ್ಥಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಮುದ್ರಿಕಾ ॥ 29 ॥

ಕರಪದ್ಮದಲಪ್ರಾನ್ತಭಾಸ್ವದ್ರತ್ನನಖಾಂಕುರಾ ।
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾತಿರಮಣೀಯಕುಚಾನ್ತರಾ ॥ 30 ॥

ಪ್ರಾಲಮ್ಬಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಪ್ರಭಾಲಿಪ್ತಸ್ತನಾನ್ತರಾ ।
ಶರಭಾಧೀಶನೇತ್ರಾಂಶುಕಂಚುಕಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 31 ॥

ರತೀವಿವಾಹಕಾಲಶ್ರೀಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯಾ ।
ಅನಂಗಜೀವನಪ್ರಾಣಮನ್ತ್ರಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯಾ ॥ 32 ॥

ಮಧ್ಯವಲ್ಲೀಪ್ರಾಜ್ಯಫಲದ್ವಯವಕ್ಷೋಜಭಾಸುರಾ ।
ಸ್ತನಪರ್ವತಪರ್ಯನ್ತಚಿತ್ರಕುಂಕುಮಪತ್ರಿಕಾ ॥ 33 ॥

ಭ್ರಮರಾಲೀಢರಾಜೀವಕುಡ್ಮಲಸ್ತನಚೂಚುಕಾ ।
ಮಹಾಶರಭಹೃದ್ರಾಗರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾ ॥ 34 ॥

ಅನೌಪಮ್ಯಾತಿಲಾವಣ್ಯಪಾರ್ಷ್ಣಿಭಾಗಾಭಿನನ್ದಿತಾ ।
ಸ್ತನಸ್ತಬಕರಾರಾಜದ್ರೋಮವಲ್ಲೀತಲೋದರಾ ॥ 35 ॥

ಕೃಷ್ಣರೋಮಾವಲೀಕೃಷ್ಣಸಪ್ತಪತ್ರೋದರಚ್ಛವಿಃ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಪೂರಸಮ್ಪೂರ್ಣಪ್ರವಾಹಾವರ್ತನಾಭಿಕಾ ॥ 36 ॥

ಅನಂಗರಸಪೂರಾಬ್ಧಿತರಂಗಾಭವಲಿತ್ರಯಾ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣಾಂಶುಕೌಸುಮ್ಭಪಟಾವೃತಕಟೀತಟೀ ॥ 37 ॥

ಸಪ್ತಕಿಂಕಿಣಿಕಾಶಿಂಜದ್ರತ್ನಕಾನ್ತಿಕಲಾಪಿನೀ ।
ಮೇಖಲಾದಾಮಸಂಕೀರ್ಣಮಯೂಖಾವೃತನೀವಿಕಾ ॥ 38 ॥

ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರಾಕಲಿತಸೂಕ್ಷ್ಮರತ್ನಾಮ್ಬರಾಚಲಾ ।
ವೀರೇಶ್ವರಾನಂಗಸರಿತ್ಪುಲಿನೀಜಘನಸ್ಥಲಾ ॥ 39 ॥

ಅಸಾದೃಶ್ಯನಿತಮ್ಬಶ್ರೀರಮ್ಯರಮ್ಭೋರುಕಾಂಡಯುಕ್ ।
ಹಲಮಲ್ಲಕನೇತ್ರಾಭಾವ್ಯಾಪ್ತಸನ್ಧಿಮನೋಹರಾ ॥ 40 ॥

ಜಾನುಮಂಡಲಧಿಕ್ಕಾರಿರಾಶಿಕೂಟತಟೀಕಟೀ ।
ಸ್ಮರತೂಣೀರಸಂಕಾಶಜಂಘಾದ್ವಿತಯಸುನ್ದರೀ ॥ 41 ॥

ಗುಲ್ಫದ್ವಿತಯಸೌಭಾಗ್ಯಜಿತತಾಲಫಲದ್ವಯೀ ।
ದ್ಯುಮಣಿಮ್ರಕ್ಷಣಾಭಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮನೂಪುರಮಂಡಲಾ ॥ 42 ॥

ರಣದ್ವಲಯಸಲ್ಲಾಪದ್ರತ್ನಮಾಲಾಭಪಾದುಕಾ ।
ಪ್ರಪದಾತ್ಮಕಶಸ್ತ್ರೌಘವಿಲಸಚ್ಚರ್ಮಪುಸ್ತಕಾ ॥ 43 ॥

ಆಧಾರಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಾಭಪಾದಪೃಷ್ಠವಿರಾಜಿತಾ ।
ಪಾದಾಂಗುಲಿಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಜಿತದಿವಾಕರಾ ॥ 44 ॥

ಚಕ್ರಚಾಮರಮತ್ಸ್ಯಾಂಕಚರಣಸ್ಥಲಪಂಕಜಾ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಕೋಟಿಮುಕುಟೀರತ್ನಸಂಕ್ರಾನ್ತಪಾದುಕಾ ॥ 45 ॥

ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಗುಪ್ತತನುರವ್ಯಾಜಸುನ್ದರೀ ।
ಶೃಂಗಾರರಸಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚಿತಾ ॥ 46 ॥

ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಭದ್ರಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ ॥ 47 ॥

ಮೃಡಾನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಮಾತಾ ರತಿರ್ಮಂಗಲದೇವತಾ ।
ಕಾಲೀ ಹೈಮವತೀ ವೀರಾ ಕಪಾಲಶೂಲಧಾರಿಣೀ ॥ 48 ॥

ಶರಭಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಮಾಯಾತನ್ತ್ರಾ ತನ್ತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ ।
ತರುಣೀ ಧರ್ಮದಾ ಧರ್ಮತಾಪಸೀ ತಾರಕಾಕೃತಿಃ ॥ 49 ॥

ಹರಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮುಗ್ಧಾ ಹಂಸಿನೀ ಹಂಸವಾಹನಾ ।
ಭಾಗ್ಯಾ ಬಲಕರೀ ನಿತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 50 ॥

ಮಾತಂಗೀ ರಸಿಕಾ ಮತ್ತಾ ಮಾಲಿನೀ ಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣೀ ।
ಮೋಹಿನೀ ಮುದಿತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮೋದಹರ್ಷಿತಾ ॥ 51 ॥

ಶೃಂಗಾರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಶೂರಜಯಿನೀ ಜಯಶೃಂಖಲಾ ।
ಸತೀ ತಾರಾತ್ಮಿಕಾ ತನ್ವೀ ತಾರನಾದಾ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾ ॥ 52 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ವಿಜಯಾ ನೀಲೀ ರಂಜಿತಾ ತ್ವಪರಾಜಿತಾ ।
ಶಂಕರೀ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ ಮಹೀ ॥ 53 ॥

ಬಾಲಾ ಸರಸ್ವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಮಾ ಪರದೇವತಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀರಸಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಗಂಗಾ ಗಮ್ಭೀರವೈಭವಾ ॥ 54 ॥

ದೇವೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷದಮನೀ ದಾರುಣಪ್ರಭಾ ।
ಮಾರೀ ಮಾರಕರೀ ಮೃಷ್ಟಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾ ॥ 55 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಯೀ ಪರಾರಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾಕ್ಷೀ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾ ।
ವಾಮಾ ಕುತೂಹಲಾ ಕುಲ್ಯಾ ಕೋಮಲಾ ಕುಡ್ಮಲಸ್ತನೀ ॥ 56 ॥

ದಂಡಿನೀ ಮುಂಡಿನೀ ಧೀರಾ ಜಯಕನ್ಯಾ ಜಯಂಕರೀ ।
ಚಾಮುಂಡೀ ಚಂಡಮುಂಡೇಶೀ ಚಂಡಮುಂಡನಿಷೂದಿನೀ ॥ 57 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ವಹ್ನಿದುರ್ಗಾ ಪಾಲಿತಾಮರಸೈನಿಕಾ ।
ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂವೀತಾ ಪ್ರಬಲಾ ಹಂಸಗಾಮಿನೀ ॥ 58 ॥

ಶುಮ್ಭಾಸುರಪ್ರಾಣಹನ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶೋಭನವಿಕ್ರಮಾ ।
ನಿಶುಮ್ಭವೀರ್ಯಶಮನೀ ನಿರ್ನಿದ್ರಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ ॥ 59 ॥

ಧರ್ಮಸಿಂಹಧೃತಾ ಮಾಲೀ ನಾರಸಿಂಹಾಂಗಲೋಲುಪಾ ।
ಭುಜಾಷ್ಟಕಯುತಾ ತುಂಗಾ ತುಂಗಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ॥ 60 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರಕೇಲಿಶುಕಾಲಾಪಾ ಮಹನೀಯಾ ಮಹಾಶನಾ ॥ 61 ॥

ದುರ್ವಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರ್ಧೂಮಲಾ ದುಷ್ಟನಾಶಿನೀ ।
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೀರಪೂಜ್ಯಾ ವೀರವೇಷಮಹೋತ್ಸವಾ ॥ 62 ॥

ವನದುರ್ಗಾ ವಹ್ನಿಹಸ್ತಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ವನಮಾಲೀ ಚ ವಾರಾಹೀ ವಾಗಾಸಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 63 ॥

ಏಕಾಕಿನ್ಯೇಕಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಚೈಕದನ್ತಪ್ರಸೂತಿನೀ ।
ನೃಸಿಂಹಚರ್ಮವಸನಾ ನಿರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ನಿರಂಕುಶಾ ॥ 64 ॥

ನೃಪಾಲವೀರ್ಯನಿರ್ವೇಗಾ ನೀಚಗ್ರಾಮನಿಷೂದಿನೀ ।
ಸುದರ್ಶನಾಸ್ತ್ರದರ್ಪಘ್ನೀ ಸೋಮಖಂಡಾವತಂಸಿಕಾ ॥ 65 ॥

ಪುಲಿನ್ದಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಧುತ್ತೂರಮಾಲಿಕಾ ।
ಗುಂಜಾಮಣಿಲಸನ್ಮಾಲಾ ಶಂಖತಾಟಂಕಶೋಭಿನೀ ॥ 66 ॥

ಮಾತಂಗಮದಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾ ಮಧುವಾಸಿನೀ ।
ಪುಲಿನ್ದಿನೀಶ್ವರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಚಲಚೇಲಕಟಿಸ್ಥಲಾ ॥ 67 ॥

ಬರ್ಹಾವತಂಸಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ಶತ್ರುಸಂಹಾರಶಸ್ತ್ರಾಂಗಪಾಶಕೋದಂಡಧಾರಿಣೀ ॥ 68 ॥

ಕಂಕಾಲೀ ನಾರಸಿಂಹಾಂಗರಕ್ತಪಾನಸಮುತ್ಸುಕಾ ।
ವಸಾಮಲಿನವಾರಾಹದಂಷ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಲಮ್ಬಮಾಲಿಕಾ ॥ 69 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣಜಟಾಧಾರಿಕಾಲಮೇಘಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಚತುರ್ಮುಖಶಿರೋಮಾಲಾ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೇಪವೀತಿನೀ ॥ 70 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾನಲಧ್ವಂಸದಲಿತಾಮರಡಾಮ್ಭಿಕಾ ।
ವೀರಭದ್ರಾಮೋದಕರವೀರಾಟೋಪವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 71 ॥

ಜಲದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮತ್ತದನುಜಪ್ರಾಣಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ಪರಮನ್ತ್ರಭಕ್ಷಿವಹ್ನಿಜ್ವಾಲಾಕೀರ್ಣತ್ರಿಲೋಚನಾ ॥ 72 ॥

ಶತ್ರುಶಲ್ಯಮಯಾಮೋಘನಾದನಿರ್ಭಿನ್ನದಾನವಾ ।
ರಾಕ್ಷಸಪ್ರಾಣಮಥನವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹೋಜ್ವಲಾ ॥ 73 ॥

ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಾಪಹಾ ಕ್ಷುದ್ರಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಪಹಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಧರಾ ವ್ಯಾಲಕಂಕಣಭೂಷಣಾ ॥ 74 ॥

ಬಲಿಪೂಜಾಪ್ರಿಯಕ್ಷುದ್ರಪೈಶಾಚಮದನಾಶಿನೀ ।
ಸಮ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾತ್ತದಾನವೌಘವಿನಾಶಿನೀ ॥ 75 ॥

ಕಾಮಕ್ರಾನ್ತಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಕಾಮಕೇಲಿ ಕಲಾರತಾ ।
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಪ್ರೀತಾ ಕಾಮಿನೀಜನಮೋಹಿನೀ ॥ 76 ॥

ಸ್ವಪ್ನವತೀ ಸ್ವಪ್ನಭೋಗಾ ಧ್ವಂಸಿತಾಖಿಲದಾನವಾ ।
ಆಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಲೋಲಾ ಚಾಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೀ ॥ 77 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜ್ವಾಲನೇತ್ರಾ ಜ್ವಾಲಾಂಗಾ ಜ್ವರನಾಶಿನೀ ।
ಶಲ್ಯಾಕರೀ ಶಲ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಶಲ್ಯಮನ್ತ್ರಚಲಾಚಲಾ ॥ 78 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯಕುಹರಾ ರೌದ್ರೀ ತಾಪಘ್ನೀ ದರನಾಶಿನೀ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ಕ್ರುದ್ಧಾ ವ್ಯಾಧಿನೀ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೀ ॥ 79 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷೋಹರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗಣಹಾರೀ ಗಣೇಶ್ವರೀ ।
ಆವೇಶಗ್ರಹಸಂಹಾರೀ ಹನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 80 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೃತ್ತಿಹರಣಾ ಗೌರೀ ಗಮ್ಭೀರಮಾನಸಾ ।
ಯುದ್ಧಪ್ರೀತಾ ಯುದ್ಧಕಾರೀ ಯೋದ್ಧೃಗಣ್ಯಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾ ॥ 81 ॥

ತುಷ್ಟಿದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಣ್ಯಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾ ।
ಅಪಾಪಾ ಪಾಪಶಮನೀ ತ್ವರೂಪಾ ರೂಪದಾರುಣಾ ॥ 82 ॥

ಅನ್ನದಾ ಧನದಾ ಪೂತಾ ತ್ವಣಿಮಾದಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಶೂಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ॥ 83 ॥

ಅಮಾಯಾ ಹ್ಯಮರಾರಾಧ್ಯಾ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾ ಹಲಾಯುಧಾ ।
ಕ್ಷಾಮಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀ ಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಶಾರ್ದೂಲಾಸನವಾಸಿನೀ ॥ 84 ॥

ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸಾರಂಗಭಾವನಾ ।
ದ್ವಿಸಹಸ್ರಕರಾ ಶುದ್ಧಾ ಸ್ಥೂಲಸಿಂಹಸುವಾಸಿನೀ ॥ 85 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ನಾದಬಿನ್ದ್ವನ್ತರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಷಡ್ಗುಣಾ ತತ್ತ್ವನಿಲಯಾ ತತ್ವಾತೀತಾಽಮೃತೇಶ್ವರೀ ॥ 86 ॥

ಸುರಮೂರ್ತಿಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾ ಸುಮುಖಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾರೂಪಾ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಖೇಚರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 87 ॥

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವಾಮಾ ಜಗನ್ಮೂಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾ ॥ 88 ॥

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ ಸ್ವವಶಾ ಲೋಕಭೋಗದಾ ಸುರನನ್ದಿನೀ ।
ಚಿತ್ರಾಚಿತ್ರಾಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಸಚಿತ್ರವಸನಪ್ರಿಯಾ ॥ 89 ॥

ವಿಷಾಪಹಾ ವೇದಮನ್ತ್ರಾ ವೇದವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಕುಂಡಲೀಕನ್ದನಿಲಯಾ ಗುಹ್ಯಾ ಗುಹ್ಯಕವನ್ದಿತಾ ॥ 90 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕಲಾನಿಷ್ಠಾ ಕೌಮಾರೀ ಕಾಮಮೋಹಿನೀ ।
ವಶ್ಯಾದಿನೀ ವರಾರೋಹಾ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ ॥ 91 ॥

ಸಂಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸುರಾಪ್ರೀತಾ ಸುವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ॥ 92 ॥

ಮದಗನ್ಧಿತಮಾತಂಗಾ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಾಭಿಸುನ್ದರೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಧ್ವಂಸೀ ವೀರಪಾಣಾರುಣೇಕ್ಷಣಾ ॥ 93 ॥

ಮಹಿಷೋತ್ತಮಸಂರೂಢಮಾಂಸಪ್ರೋತಾಯುತಾಂಚಲಾ ।
ಯಶೋವತೀ ಹೇಮಕೂಟತುಂಗಶೃಂಗನಿಕೇತನಾ ॥ 94 ॥

ದಾನಕಲ್ಪಕಸಚ್ಛಾಯಾ ಸನ್ತಾನಾದಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಆಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟವರದಾ ಚಾಖಿಲಾಗಮಗೋಪಿತಾ ॥ 95 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಶೈಲದಮ್ಭೋಲಿಃ ಕ್ಷುದ್ರಪಂಕಜಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ರೋಗಾನ್ಧಕಾರಚಂಡಾಂಶುಃ ಪಾಪದ್ರುಮಕುಠಾರಿಕಾ ॥ 96 ॥

ಭವಾಟವೀದಾವವಹ್ನಿಶತ್ರುತೂಲಸ್ಫುಲಿಂಗರುಕ್ ।
ಸ್ಫೋಟಕೋರಕಮಾಯೂರೀ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣನಿವಾರಿಣೀ ॥ 97 ॥

ಅಪಸ್ಮಾರಮೃಗವ್ಯಾಘ್ರೀಚಿತ್ತಕ್ಷೋಭವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಕ್ಷಯಮಾತಂಗಪಂಚಾಸ್ಯಾ ಕೃಚ್ಛ್ರವರ್ಗಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 98 ॥

ಪೀನಸಶ್ವಾಸಕಾಸಘ್ನೀ ಪಿಶಾಚೋಪಾಧಿಮೋಚಿನೀ ।
ವಿವಾದಶಮನೀ ಲೋಕಬಾಧಾಪಂಚಕನಾಶಿನೀ ॥ 99 ॥

ಅಪವಾದಹರಾಸೇವ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಾಮವಿಜಯಪ್ರದಾ ।
ರಕ್ತಪಿತ್ತಗಲವ್ಯಾಧಿಹರಾ ಹರವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 100 ॥

ಕ್ಷುದ್ರಶಲ್ಯಮಯಾ ದಾಸಕಾರ್ಯಾರಮ್ಭಸಮುತ್ಸುಕಾ ।
ಕುಷ್ಠಗುಲ್ಮಪ್ರಮೇಹಘ್ನೀ ಗೂಢಶಲ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 101 ॥

ಭಕ್ತಿಮತ್ಪ್ರಾಣಸೌಹಾರ್ದಾ ಸುಹೃದ್ವಂಶಾಭಿವರ್ಧಿಕಾ ।
ಉಪಾಸ್ಯಾ ಚಾಖಿಲಮ್ಲೇಚ್ಛಮದಮಾನವಿಮೋಚನೀ ॥ 102 ॥

ಭೈರವೀ ಭೀಷಣಾ ಭೀಷಾ ಭಿನ್ನಾರಾತಿರಣಾಂಚಲಾ ।
ವ್ಯೂಹಧ್ವಂಸೀ ವೀರಹವ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಾ ವ್ಯೂಹರಕ್ಷಿಕಾ ॥ 103 ॥

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಸೇನಾ ಮಾಂಸಾಶೀ ಮಾಧವಾನುಜಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಧ್ವಜಾ ವಜ್ರನಖೀ ವಜ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರನಿಷೂದಿನೀ ॥ 104 ॥

ಖಡ್ಗಿನೀ ಕನ್ಯಕಾವೇಷಾ ಕೌಮಾರೀ ಖಡ್ಗವಾಸಿನೀ ।
ಸಂಗ್ರಾಮವಾಸಿನ್ಯಸ್ತಾಸ್ತ್ರಾ ಧೀರಜ್ಯಾಸಾಯಕಾಸನಾ ॥ 105 ॥

ಕೋದಂಡಧ್ವನಿಕೃತ್ಕ್ರುದ್ಧಾ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಭಯಾನಕಾ ।
ವೀರಾಗ್ರಗಾಮಿನೀ ದುಷ್ಟಾಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 106 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾಟವೀಚರಾ ವಿತ್ತಗೋಪನಾ ವಿತ್ತಕೃಚ್ಚಲಾ ।
ಕೈಟಭಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಕಾಲೀ ಕಲ್ಯಾಣಕೋಮಲಾ ॥ 107 ॥

ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಿಚರಿತಾ ನರಕಾಲಯಮೋಚನಾ ।
ಮಲಯಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಗನ್ಧಿನೀ ಸುರತಾಲಸಾ ॥ 108 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಕಾನ್ತಾ ಕಾದಮ್ಬರಾಶನಾ ।
ಮಧುದಾನವವಿದ್ರಾವೀ ಮಧುಪಾ ಪಾಟಲಾರುಣಾ ॥ 109 ॥

ರಾತ್ರಿಂಚರಾ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಮ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಶಿವರಾತ್ರಿಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ದೇವಲೋಕವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 110 ॥

ಧ್ಯಾನಾದಿಕಾಲಸಂಜಪ್ಯಾ ಭಕ್ತಸನ್ತಾನಭಾಗ್ಯದಾ ।
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲಸನ್ತರ್ಪ್ಯಾ ಜಯಸಂಹಾರಶೂಲಿನೀ ॥ 111 ॥

ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾ ಮಖಧ್ವಂಸೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಪುರಶೂಲಿನೀ ।
ರಂಗಸ್ಥಾ ರಂಜಿನೀ ರಂಗಾ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಶಾಲಿನೀ ॥ 112 ॥

ಸುನ್ದೋಪಸುನ್ದಹನ್ತ್ರೀ ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮೋಹನಶೂಲಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಾನಾಥಾ ಚಾಷ್ಟಹಸ್ತಾ ಸುತಪ್ರದಾ ॥ 113 ॥

ಅಂಗಾರಕಾ ಕೋಪನಾಕ್ಷೀ ಹಂಸಾಸುರಮದಾಪಹಾ ।
ಆಪೀನಸ್ತನನಮ್ರಾಂಗೀ ಹರಿದ್ರಾಲೇಪಿತಸ್ತನೀ ॥ 114 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಹೇಮಸಂಕಾಶಾ ಹೇಮವಸ್ತ್ರಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ ।
ಈಶ್ವರೀ ತ್ವಿತಿಹಾಸಾತ್ಮಾ ಈತಿಬಾಧಾನಿವಾರಿಣೀ ॥ 115 ॥

ಉಪಾಸ್ಯಾ ಚೋನ್ಮದಾಕಾರಾ ಹ್ಯುಲ್ಲಂಘಿತಸುರಾಪಗಾ ।
ಊಷರಸ್ಥಲಕಾಸಾರಾ ಹ್ಯುತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಃ ॥ 116 ॥

ಋಙ್ಮಯೀ ಸಾಮಸಂಗೀತಾ ಶುದ್ಧಿಃ ಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರೀ ।
ಸಾಯನ್ತನಹುತಿರ್ದಾಸಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 117 ॥

ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರಾ ತಾರಕಾವೃತಷೋಡಶೀ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರನಿಷ್ಠಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಹುಂಕಾರೀ ದುರಿತಾಪಹಾ ॥ 118 ॥

ಷಡಂಗಾ ನವಕೋಣಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕೋಣಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಸಹಸ್ರವದನಾ ಪದ್ಮಾ ಶೂಲಿನೀ ಸುರಪಾಲಿನೀ ॥ 119 ॥

ಮಹಾಶೂಲಧರಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾತಾ ಮಾಹೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಶೂಲದುರ್ಗಾ ಶೂಲಹರಾ ಶೋಭನಾ ಚೈವ ಶೂಲಿನೀ ॥ 120 ॥

ಶ್ರೀಶೂಲಿನೀ ಜಗದ್ಬೀಜಾ ಮೂಲಾಹಂಕಾರಶೂಲಿನೀ ।
ಪ್ರಕಾಶಾ ಪರಮಾಕಾಶಾ ಭಾವಿತಾ ವೀರಶೂಲಿನೀ ॥ 121 ॥

ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಸಾಲೀಶರಭಶೂಲಿನೀ ।
ಋಂಕಾರ್ಯೃತುಮತೀ ಚೈವಾಘೋರಾಽಥರ್ವಣಗೋಪಿಕಾ ॥ 122 ॥

ಘೋರಘೋರಾ ಜಪಾರಾಗಪ್ರಸೂನಾಂಚಿತಮಾಲಿಕಾ ।
ಸುಸ್ವರೂಪಾ ಸೌಹೃದಾಢ್ಯಾಲೀಢಾ ದಾಡಿಮಪಾಟಕಾ ॥ 123 ॥

ಲಯಾ ಚ ಲಮ್ಪಟಾ ಲೀನಾ ಕುಂಕುಮಾರುಣಕನ್ಧರಾ ।
ಇಕಾರಾಧ್ಯಾತ್ವಿಲಾನಾಥಾ ತ್ವಿಲಾವೃತಜನಾವೃತಾ ॥ 124 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾಲಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಮುದ್ಗಮಾಷಾಜ್ಯಭೋಜ್ಯಾ ಚ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಭಟಾನ್ವಿತಾ ॥ 125 ॥

ಔತ್ಸುಕೀ ಚಾಣಿಮದ್ಗಮ್ಯಾ ತ್ವಖಿಲಾಂಡನಿವಾಸಿನೀ ।
ಹಂಸಮುಕ್ತಾಮಣಿಶ್ರೇಣಿಃ ಹಂಸಾಖ್ಯಾ ಹಾಸಕಾರಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಕಲಿದೋಷಹರಾ ಕ್ಷೀರಪಾಯಿನೀ ವಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಸ್ಥಾ ಖಡ್ಗರೂಪಾ ಖಬೀಜಾ ಖರಸೂದನಾ ॥ 127 ॥

ಆಜ್ಯಪಾಯಿನ್ಯಸ್ಥಿಮಾಲಾ ಪಾರ್ಥಿವಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾ ।
ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿಕಾಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾವೃತಾ ॥ 128 ॥

ಖಡ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ಘನನಿಭಾ ವೈಶ್ಯಾರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಕ್ಷಿಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಕಾರವರ್ಣಾ ಗಮ್ಭೀರಾ ಶೂದ್ರಾರ್ಚ್ಯಾ ಚಾಸವಪ್ರಿಯಾ ॥ 129 ॥

ಚಾತುರೀ ಪಾರ್ವಣಾರಾಧ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾಧಾವಲ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ಛನ್ದೋಮಯೀ ಭೌಮಪೂಜ್ಯಾ ದುಷ್ಟಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 130 ॥

ಜಯಿನೀ ಚಾಷ್ಟಮೀಸೇವ್ಯಾ ಕ್ರೂರಹೋಮಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಝಂಕಾರೀ ನವಮೀಪೂಜ್ಯಾ ಲಾಂಗಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 131 ॥

ಸದಾ ಚತುರ್ದಶೀಪೂಜ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುಷ್ಟಿಕಾರಿಣೀ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ದರ್ಶಪೂಜ್ಯಾ ಡಾಮರೀ ರಿಪುಮಾರಿಣೀ ॥ 132 ॥

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸಂವೇದ್ಯಾ ಕಲಿಕಾಲಸುಸನ್ಧಿಕಾ ।
ಡಮ್ಭಾಕಾರಾ ಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಶಲ್ಯಕೌತುಕವರ್ಧಿನೀ ॥ 133 ॥

ಠಾಕೃತಿಃ ಕವಿವರಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿಕಾ ।
ನವರಾತ್ರಿದಿನಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಾ ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಧಿನೀ ॥ 134 ॥

ಪಾನಾಸವಮದಧ್ವಂಸಿಮೂಲಿಕಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಫಲಪ್ರದಾ ಕುಬೇರಾಧ್ಯಾ ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಸೂನಭಾಕ್ ॥ 135 ॥

ಬಲಿಮನ್ತ್ರೌಘಸಂಸಿದ್ಧಾ ಮನ್ತ್ರಚಿನ್ತ್ಯಫಲಾವಹಾ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಕಿಂಕರಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 136 ॥

ಮಾಧವೀ ವಿಪಿನಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾ ಮಹತೀ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನೀ ।
ಯಜುರ್ವೇದಗತಾ ಶಂಖಚಕ್ರಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಾ ॥ 137 ॥

ರಾಜಸಾ ರಾಜಮಾತಂಗೀ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಲಾಘವಾಲಾಘವಾರಾಧ್ಯಾ ರಮಣೀಜನಮಧ್ಯಗಾ ॥ 138 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ವಕುಲಮಾಲ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವಾರಿತಾಸುಖಾ ।
ಶರಭಾಧೀಶವನಿತಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ॥ 139 ॥

ಷಡಧ್ವಾನ್ತರತಾರಾ ಚ ರಕ್ತಜುಷ್ಟಾಹುತಾವಹಾ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನನ್ದಕಲಾಮಯಾ ಸಾಯುಜ್ಯಸಾಧನಾ ॥ 140 ॥

ಕರ್ಮಸಾಧಕಸಂಲೀನಧನದರ್ಶನದಾ ಸದಾ ।
ಹಂಕಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಾ ತ್ವಮರೀಲಾಸ್ಯಮೋದನಾ ॥ 141 ॥

ಲಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಭೂತಾ ಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಚಿತಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಮೂರ್ತಿಸ್ಸದಾಹಾರಾ ಪ್ರಾಸಾದಾವಾಸಲೋಚನಾ ॥ 142 ॥

ನೀಲಕಂಠೀ ಹರಿದ್ರಶ್ಮಿಃ ಶುಕೀ ಗೌರೀ ಚ ಗೋತ್ರಜಾ ।
ಅಪರ್ಣಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯಕ್ಷಾ ಹರಿದ್ರಾ ಹಲಿನೀ ಹಲೀ ॥ 143 ॥

ದದತೀ ಚೋರ್ಮದಾ ಚೋರ್ಮೀ ರಸಾ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ಸ್ಥಿರಾ ।
ಪಂಚಾಸ್ಯಾ ಪಂಚಮೀರಾಗಾ ಭಾಗ್ಯಯೋಗಾತ್ಮಿಕಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 144 ॥

ಗಣಿಕಾ ಚೈವ ಕಾಲೀ ಚ ವೀಣಾ ಶೋಣಾರುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ರಮಾದೂತೀ ಕಲಾಸಿಂಹೀ ಲಜ್ಜಾ ಧೂಮವತೀ ಜಡಾ ॥ 145 ॥

ಭೃಂಗಿಸಂಗಿಸಖೀ ಪೀನಾ ಸ್ನೇಹಾರೋಗಮನಸ್ವಿನೀ ।
ರಣೀಮೃಡಾ ದೃಢಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ರಮಣೀ ಯಮುನಾರತಾ ॥ 146 ॥

ಮುಸಲೀಕುಂಠಿತಾಮೋಟಾ ಚಂಡಖಂಡಾ ಗಣಾಬಲಾ ।
ಶುಕ್ಲಾ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೀವಶಾ ಜ್ಞಾನಿಮಾನೀ ಲೀಲಾಲಕಾ ಶಚೀ ॥ 147 ॥

ಸೂರಚನ್ದ್ರಘೃಣಿರ್ಯೋಷಾವೀರ್ಯಾಕ್ರೀಡಾ ರಸಾವಹಾ ।
ನೂತ್ನಾ ಸೋಮಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಗಯಾಯಾಗಾಹುತಪ್ರಭಾ ॥ 148 ॥

ಧೂರ್ತಾ ಸುಧಾಘನಾಲೀನಪುಷ್ಟಿಮೃಷ್ಟಸುಧಾಕರಾ ।
ಕರಿಣೀ ಕಾಮಿನೀ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಫಣೀಶ್ವರಾ ॥ 149 ॥

ತಾರ್ಕ್ಷೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ನತಾಚಾರ್ಯಾ ಗೌರಿಕಾ ಗಿರಿಜಾಂಗನಾ ।
ಇನ್ದ್ರಜಾಲಾ ಚೇನ್ದುಮುಖೀತ್ವಿನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಾದಿ ಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 150 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಚ ಗರಲಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ಜ್ವಲನ್ತೀಜ್ವಲನಾಕಾರಾ ಜ್ವಲಜ್ಜಾಜ್ವಲ್ಯಜಮ್ಭದಾ ॥ 151 ॥

ಜ್ವಾಲಾಶಯಾ ಜ್ವಾಲಮಣಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಗತಿರೇವ ಹಿ ।
ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮೇಯಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿಷೀ ಜ್ವಲಿತೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 152 ॥

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ದುರ್ಗವಾಸೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಾ ಜ್ವಲನಾರ್ಚಿತಾ ।
ಲಂಕಾರೀ ಲಲಿತಾವಾಸಾ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 153 ॥

ಲಂಕಾಧಿಪಾ ಲಾಸ್ಯಲೋಲಾ ಲಯಭೋಗಮಯಾಲಯಾ ।
ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನೀ ಲೋಲಾ ಲಾಂಗಲಾ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 154 ॥

ಲಾಂಛನಾ ಲಮ್ಪಟಾಲಂಘ್ಯಾ ಲಕುಲಾರ್ಣವಮುಕ್ತಿದಾ ।
ಲಲಾಟನೇತ್ರಾ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾ ಲಾಸ್ಯಾಲಾಪಮುದಾಕರಾ ॥ 155 ॥

ಜ್ವಾಲಾಕೃತಿರ್ಜ್ವಲದ್ಬೀಜಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ತಮ್ಭಾ ಜ್ವಲದ್ವೀರ್ಯಾ ಜ್ವಲನ್ಮನ್ತ್ರಾ ಜ್ವಲತ್ಫಲಾ ॥ 156 ॥

ಜುಷಿರಾ ಜುಮ್ಪಟಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾಲಿಕಾ ಜ್ಯೋತಿಕಾಸ್ಮಿತಾ ।
ಜ್ವಲದ್ವಲಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾ ಜ್ವಲತ್ಪ್ರಜ್ವಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 157 ॥

ಜ್ವಾಲಮಾಲ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಸಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಲಮ್ಬೀಜಾ ಲೇಲಿಹಾನಾತ್ಮಾ ಲೀಲಾಕ್ಲಿನ್ನಾ ಲಯಾವಹಾ ॥ 158 ॥

ಲಜ್ಜಾವತೀ ಲಬ್ಧಪುತ್ರೀ ಲಾಕಿನೀ ಲೋಲಕುಂಡಲಾ ।
ಲಬ್ಧಭಾಗ್ಯಾ ಲಬ್ಧಕಾಮಾ ಲಬ್ಧಧೀರ್ಲಬ್ಧಮಂಗಲಾ ॥ 159 ॥

ಲಬ್ಧವೀರ್ಯಾ ಲಬ್ಧವೃತಾ ಲಾಭಾ ಲಬ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ಲಸದ್ವಸ್ತ್ರಾ ಲಸತ್ಪೀಡಾ ಲಸನ್ಮಾಲ್ಯಾ ಲಸತ್ಪ್ರಭಾ ॥ 160 ॥

ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಶೂರಸೇವ್ಯಾ ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲನಾಶಿನೀ ।
ಶೂಂಕೃತ್ಯನುಮತಿಃ ಶೂರ್ಪಶೋಭನಾ ಶೂರ್ಪಧಾರಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಶೂಲಸ್ಥಾ ಶೂರಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಶೂಲಾ ಶುಕ್ಲಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಶುಕ್ಲಪದ್ಮಾಸನಾರೂಢಾ ಶುಕ್ಲಾ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಾಂಶುಕಾ ॥ 162 ॥

ಶುಕಲಾಲಿತಹಸ್ತಾಬ್ಜಾ ಶ್ವೇತಾ ಶುಕನುತಾ ಶುಭಾ ।
ಲಲಿತಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಲಿಪ್ತಕುಂಕುಮಭಾಸುರಾ ॥ 163 ॥

ಲಿಪಿರೂಪಾ ಲಿಪ್ತಭಸ್ಮಾ ಲಿಪ್ತಚನ್ದನಪಂಕಿಲಾ ।
ಲೀಲಾಭಾಷಣಸಂಲೋಲಾ ಲೀನಕಸ್ತೂರಿಕಾದ್ರವಾ ॥ 164 ॥

ಲಿಖಿತಾಮ್ಬುಜಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಲಿಖ್ಯಾಲಿಖಿತವೈಭವಾ ।
ನೀಲಾಲಕಾ ನೀತಿಮತೀ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 165 ॥

ನೀಚಘ್ನೀ ನಿಷ್ಕಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನೀಲಕಂಠಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ ।
ನಿರಾಶಾ ನಿರ್ಗುಣಾತೀತಾ ನಿರ್ಮದಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ ॥ 166 ॥

ನಿರ್ಣೀತಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಷ್ಠಾ ನಿರಂಕುಶಪರಾಕ್ರಮಾ ।
ನಿರ್ವಿಣ್ಣದಾನವಬಲಾ ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತತಾರಕಾ ॥ 167 ॥

ನಿರಂಜನಕರಾಮನ್ತ್ರೀ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪರನಾಶಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನೀವೀನೀಲಾಮ್ಬರಾಂಚಿತಾ ॥ 168 ॥

ನಿಶಾಕರಕುಲಧ್ವಂಸೀ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪರಮ್ಪರಾ ।
ನಿಮ್ಬಪ್ರಿಯಾ ನಿರಾವೇಶಾ ನಿನ್ದಿ ತಾಸುರಸುನ್ದರೀ ॥ 169 ॥

ನಿರ್ಘೋಷಾ ನಿಗಲಾಕೃಷ್ಟಕೃತ್ತಿಜ್ಜ್ವಾಲಾವೃತಾಂಗಣಾ ।
ನೀರಸಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣೀ ನಿರನ್ತರಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 170 ॥

ನಿರ್ಲೋಭಾ ನೀತಿಮತ್ಪ್ರೀತಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾ ನಿಮಿಷಾಪಹಾ ।
ದುಮ್ಬೀಜಾ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರೀ ದುರ್ಮದಾ ದುರಿತಾಪಹಾ ॥ 171 ॥

ದುರುತ್ಸಹಮಹಾವೀರ್ಯಾ ದುರ್ಮೇಧೋತ್ಸವನಾಶಿನೀ ।
ದುರ್ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಣೀ ದುಷ್ಟಾ ದೂರೀಕೃತನಿಶಾಚರಾ ॥ 172 ॥

ದೂತೀ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಮದಚುಮ್ಬೀ ದುರ್ಬಲರಕ್ಷಕೀ ।
ಷ್ಟಂಕಾರೀ ಷ್ಟಮ್ಮಯೀ ಷ್ಟಮ್ಭಾ ಷ್ಟಮ್ಬೀಜಾ ಷ್ಟಮ್ಭಕೀಲಕಾ ॥ 173 ॥

ಗ್ರಹೇಶ್ವರೀ ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಾ ಗ್ರಹಣೀರೋಗಮೋಚಿನೀ ।
ಗ್ರಹಾವೇಶಕರೀ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗ್ರಹಗ್ರಾಮಾಭಿರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 174 ॥

ಗ್ರಾಮೌಷಧಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ್ಯಸರ್ವಭಯಾಪಹಾ ।
ಗ್ರಹದ್ವೇಷೀ ಗ್ರಹಾರೂಢಾ ಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗ್ರಾಮದೇವತಾ ॥ 175 ॥

ಗೃಹೀತಬ್ರಹ್ಮಮುಖ್ಯಾಸ್ತ್ರಾ ಗೃಹೀತಾಯುಧಶಕ್ತಿದಾ ।
ಗ್ರಾಸಮಾಂಸಾ ಗೃಹಸ್ಥಾರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಹಭೂತನಿವಾರಿಣೀ ॥ 176 ॥

ಹಮ್ಭೂತಾ ಹಲಧೃಕ್ಸೇವ್ಯಾ ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಂಚಲಾ ।
ಹರ್ಷಪ್ರದಾ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹಾಸನಿನ್ದ್ಯನಿಶಾಕರಾ ॥ 177 ॥

ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಹರಿದ್ರಾಭಾ ಹರಿತಾಶ್ವಾಧಿರೋಹಿಣೀ ।
ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹಲಾಕೃಷ್ಟಸುರಾಸುರಾ ॥ 178 ॥

ಹಾರೀತಶುಕವತ್ಪಾಣಿಃ ಹಯಮೇಧಾಭಿರಕ್ಷಕೀ ।
ಹಂಸಾಕ್ಷರೀ ಹಂಸಬೀಜಾ ಹಾಹಾಕಾರಹರಾಶುಗಾ ॥ 179 ॥

ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದ್ವೃತ್ತಿಃ ಹಾರೀತಾಂಶುಮಣಿದ್ಯುತಿಃ ।
ಹುಂಕಾರಾತ್ಮಾ ಹುತಾಹೋಮ್ಯಾ ಹುಂಕಾರಾಲಯನಾಯಿಕಾ ॥ 180 ॥

ಹುಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀ ಹುಂಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾ ।
ಹುಂಕಾರರಾತ್ರಿಕಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಹುಂಕಾರದ್ರುಮಮಂಜರೀ ॥ 181 ॥

ಹುಂಕಾರದೀಪಿಕಾಜ್ವಾಲಾ ಹುಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಮುದೀ ।
ಹುಮ್ಫಟ್ಕರೀ ಹುಮ್ಫಟ್ದ್ಯುತಿಃ ಹುಂಕಾರಾಕಾಶಭಾಸ್ಕರಾ ॥ 182 ॥

ಫಟ್ಕಾರೀ ಸ್ಫಾಟಿಕಾಕಾರಾ ಸ್ಫಟಿಕಾಕ್ಷಕರಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಫಟ್ಕೀಲಕಾ ಫಡಸ್ತ್ರಾ ಚ ಫಟ್ಕಾರಾಹಿಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 183 ॥

ಫಟ್ಕಾರಸುಮನೋಮಾಧ್ವೀ ಫಟ್ಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾ ।
ಫಟ್ಕಾರಸೌಧಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಫಟ್ಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 184 ॥

ಫಟ್ಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾಮುಕ್ತಾ ಫಟ್ಕಾರದ್ರುಮಮಂಜರೀ ।
ಫಟ್ಕಾರವೀರಖಡ್ಗಾಸ್ತ್ರಾ ಫಟ್ಕಾರತನುಮಧ್ಯಗಾ ॥ 185 ॥

ಫಟ್ಕಾರಶಿಬಿಕಾರೂಢಾ ಫಟ್ಕಾರಚ್ಛತ್ರಲಾಂಛಿತಾ ।
ಫಟ್ಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾ ಫಟ್ಕಾರಾವೃತಮಂಡಲಾ ॥ 186 ॥

ಫಟ್ಕಾರಕುಂಜರಮದಪ್ರವಾಹಾ ಫಾಲಲೋಚನಾ ।
ಫಲಾಶಿನೀ ಫಲಕರೀ ಫಲದಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 187 ॥

ಫಟ್ಕಾರಾಸ್ತ್ರಫಲಾಕಾರಾ ಫಲನ್ತೀ ಫಲವರ್ಜಿತಾ ।
ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಚರಿತಾ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಪ್ನಗ್ರಹನಿಷೂದಿನೀ ॥ 188 ॥

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಾ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಾ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 189 ॥

ಸ್ವಯಂವರಾ ಸ್ವರಾರೋಹಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಸ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ಸ್ವಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಸ್ವಸೈನ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾ ॥ 190 ॥

ಸ್ವಪ್ರಧಾನಾ ಸ್ವಾಪಕಾರೀ ಸ್ವಕೃತಾಖಿಲವೈಭವಾ ।
ಸ್ವೈರಿಣೀ ಖೇದಶಮನೀ ಸ್ವರೂಪಜಿತಮೋಹಿನೀ ॥ 191 ॥

ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಹಾನಿದೌಘನಿರಾಸನಾ ।
ಹಸ್ತಿಕುಮ್ಭದ್ವಯಕುಚಾ ಹಸ್ತಿರಾಜಾಧಿರೋಹಿಣೀ ॥ 192 ॥

ಹಯಗ್ರೀವಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ ।
ಹಾಲೀಕೃತಸ್ವರಕುಲಾ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 193 ॥

ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾ ಹಠದಾನಿತಕೃತ್ತಿಕಾ ।
ಹತಾಸುರಾ ಹತದ್ವೇಷಾ ಹಾಟಕಾದ್ರಿಗುಹಾಗೃಹಾ ॥ 194 ॥

ಹಲ್ಲೀನಟನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಹರಿಗಹ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಹನುಮದ್ಗೀತಸಂಗೀತಹಾಸಿತಾ ಹರಿಸೋದರೀ ॥ 195 ॥

ಹಕಾರಕನ್ದರಾಸಿಂಹೀ ಹಕಾರಕುಸುಮಾಸವಾ ।
ಹಕಾರತಟಿನೀಪೂರಾ ಹಕಾರಜಲಪಂಕಜಾ ॥ 196 ॥

ಹಕಾರಯಾಮಿನೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಹಕಾರಖಜಿತಾರಸಾ ।
ಹಕಾರಚಕ್ರವಾಲಾರ್ಕಾ ಹಕಾರಮರುದೀಧಿತಿಃ ॥ 197 ॥

ಹಕಾರವಾಸರಂಗೀ ಚ ಹಕಾರಗಿರಿನಿರ್ಝರಾ ।
ಹಕಾರಮಧುಮಾಧುರ್ಯಾ ಹಕಾರಾಶ್ರಮತಾಪಸೀ ॥ 198 ॥

ಹಕಾರಮಧುವಾಸನ್ತೀ ಹಕಾರಸ್ವರಕಾಹಲೀ ।
ಹಕಾರಮನ್ತ್ರಬೀಜಾರ್ಣಾ ಹಕಾರಪಟಹಧ್ವನಿಃ ॥ 199 ॥

ಹಕಾರನಾರೀಲಾವಣ್ಯಾ ಹಕಾರಪರದೇವತಾ ॥ 200 ॥

ನಮೋ ವೇದಾನ್ತರೂಪಾಯೈ ದುರ್ಗಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಾಯೈ ದುರ್ಗೇ ಶ್ರೀಪರದೇವತೇ ॥

ನಮೋ ನಮೋ ಭಗವತಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ ॥

ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥

ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚಾತ್ರ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಕಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದುರ್ಗಾಯಾಃ ಕಾಮದಂ ಪರಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 3:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top