1008 - Sahasranamavali Durga Stotram

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Shri Durgasahasranamastotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૩ ॥

ધ્યાનમ્ ।
૧. સિંહસ્થા શશિશેખરા મરકતપ્રખ્યૈશ્ચતુર્ભિર્ભુજૈઃ ।
શઙ્ખં ચક્રધનુઃ શરાંશ્ચ દધતી નેત્રૈસ્ત્રિભિઃ શોભિતા ॥

આમુક્તાઙ્ગદહારકઙ્કણરણત્કાઞ્ચી રણન્નૂપુરા ।
દુર્ગા દુર્ગતિહારિણી ભવતુ નો રત્નેલ્લસત્કુણ્ડલા ॥

૨. માતર્મે મધુકૈટભઘ્નિ મહિષપ્રાણાપહારોદ્યમે ।
હેલાનિર્જિતધૂમ્રલોચનવધે હે ચણ્ડમુણ્ડાર્દિનિ ॥

નિશ્શેષીકૃતરક્તબીજદનુજે નિત્યે નિશુમ્ભાપહે ।
શુમ્ભધ્વંસિનિ સંહરાશુ દુરિતં દુર્ગે નમસ્તેઽમ્બિકે ॥

૩. હેમપ્રખ્યામિન્દુખણ્ડાર્ધમૌલિમ્ ।
શઙ્ખારિષ્ટાભીતિહસ્તાં ત્રિણેત્રામ્ ॥

હેમાબ્જસ્થાં પીતવસ્ત્રાં પ્રસન્નામ્ ।
દેવીં દુર્ગાં દિવ્યરૂપાં નમામિ ॥

૪. ઉદ્યદ્વિદ્યુત્કરાલાકુલહરિગલસંસ્થારિશઙ્ખાસિખેટે-
ષ્વિષ્વાસાખ્યત્રિશૂલાનરિગણભયદા તર્જનીં સન્દધાના ।
ચર્માસ્યુત્તીર્ણદોર્ભિઃ પ્રહરણનિપુણાભિર્વૃતા કન્યકાભિઃ
દદ્યાત્કાર્શાનભીષ્ટાન્ ત્રિણયનલલિતા ચાપિ કાત્યાયની વઃ ॥

૫. અરિશઙ્ખકૃપાણખેટબાણાન્ સુધનુઃ શૂલકકર્તરીં તર્જનીં દધાના ।
ભજતાં મહિષોત્તમાઙ્ગસંસ્થા નવદૂર્વાસદૃશીશ્રિયેઽસ્તુ દુર્ગા ॥

ૐ શ્રીદુર્ગા ત્રિજગન્માતા શ્રીમત્કૈલાસવાસિની ।
હિમાચલગુહાકાન્તમાણિક્યમણિમણ્ડપા ॥ ૧ ॥

ગિરિદુર્ગા ગૌરહસ્તા ગણનાથવૃતાઙ્ગણા ।
કલ્પકારણ્યસંવીતમાલતીકુઞ્જમન્દિરા ॥ ૨ ॥

ધર્મસિંહાસનારૂઢા ડાકિન્યાદિ સમાશ્રિતા ।
સિદ્ધવિદ્યાધરામર્ત્યવધૂટીનિકરસ્તુતા ॥ ૩ ॥

ચિન્તામણિશિલાક્લૃપ્તદ્વારાવલિગૃહાન્તરા ।
કટાક્ષવીક્ષણાપેક્ષકમલાક્ષિસુરાઙ્ગના ॥ ૪ ॥

લીલાભાષણસંલોલકમલાસનવલ્લભા ।
યામલોપનિષન્મન્ત્રવિલપચ્છુકપુઙ્ગવા ॥ ૫ ॥

દૂર્વાદલશ્યામરૂપા દુર્વારમતવિહ્વલા ।
નવકોરકસમ્પત્શ્રીકલ્પકારણ્યકુન્તલા ॥ ૬ ॥

વેણીકૈતકબર્હાંશુવિજિતસ્મરપટ્ટસા ।
કચસીમન્તરેખાન્તલમ્બમાણિક્યલમ્બિકા ॥ ૭ ॥

પુષ્પબાણશરાલીઢઘનધમ્મિલ્લભૂષણા ।
ભાલચન્દ્રકલાપ્રાન્તસત્સુધાબિન્દુમૌક્તિકા ॥ ૮ ॥

ચૂલીકાદમ્બિનીશ્લિષ્ટચન્દ્રરેખાલલાટિકા ।
ચન્દ્રમણ્ડલસંયુક્તભૌમકુઙ્કુમરેખિકા ॥ ૯ ॥

કેશાભ્રમુક્તકોદણ્ડસદૃગ્ભ્રૂલતિકાઞ્ચિતા ।
મારચાપલસચ્છુભ્રમૃગનાભિવિશેષકા ॥ ૧૦ ॥

કર્ણપૂરિતકહ્લારાકાઙ્ક્ષિતાપાઙ્ગવીક્ષણા ।
ક્ષીરાશયોત્પલાકારવિલસત્કૃષ્ણતારકા ॥ ૧૧ ॥

નેત્રપઙ્કેરુહાન્તઃસ્થભ્રમદ્ભ્રમરતારકા ।
ગરલાવૃતકલ્લોલનિમેષાઞ્જનભાસુરા ॥ ૧૨ ॥

તીક્ષ્ણાગ્રધારપ્રદ્યુમ્નશસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવીક્ષણા ।
મુખચન્દ્રસુધાપૂરલુઢન્મીનાભલોચના ॥ ૧૩ ॥

મૌક્તિકાવૃતતાટઙ્કમણ્ડલદ્વયમણ્ડિતા ।
કન્દર્પધ્વજતાકીર્ણમકરાઙ્કિતકુણ્ડલા ॥ ૧૪ ॥

કર્ણરત્નૌઘચિન્તાર્કકમનીયમુખામ્બુજા ।
કારુણ્યસ્યન્દિવદના કણ્ઠમૂલસુકુઙ્કુમા ॥ ૧૫ ॥

ઓષ્ઠબિમ્બફલામોદશુકતુણ્ડાભનાસિકા ।
તિલચમ્પકપુષ્પશ્રીનાસિકાભરણોજ્જ્વલા ॥ ૧૬ ॥

નાસાચમ્પકસંસ્રસ્તમધુબિન્દુકમૌક્તિકા ।
મુખપઙ્કજકિઞ્જલ્કમુક્તાજાલસુનાસિકા ॥ ૧૭ ॥

સાલુવેશમુખાસ્વાદલોલુપાધરપલ્લવા ।
રદનાંશનટીરઙ્ગપ્રસ્તાવનપટાધરા ॥ ૧૮ ॥

દન્તલક્ષ્મીગૃહદ્વારનીશારાંશ્વધરચ્છદા ।
વિદ્રુમાધરબાલાર્કમિશ્રસ્મેરાંશુકૌમુદી ॥ ૧૯ ॥

મન્ત્રબીજાઙ્કુરાકારદ્વિજાવલિવિરાજિતા ।
સલ્લાપલક્ષ્મીમાઙ્ગલ્યમૌક્તિકસ્રગ્રદાલયા ॥ ૨૦ ॥

તામ્બૂલસારસૌગન્ધિસકલામ્નાયતાલુકા ।
કર્ણલક્ષ્મીવિલાસાર્થમણિદર્પણગણ્ડભૂઃ ॥ ૨૧ ॥

કપોલમુકુલાક્રાન્તકર્ણતાટઙ્કદીધિતિઃ ।
મુખપદ્મરજસ્તૂલહરિદ્રાચૂર્ણમણ્ડિતા ॥ ૨૨ ॥

કણ્ઠાદર્શપ્રભાસાન્દ્રવિજિતશ્રીવિરાજિતા ।
દેશિકેશહૃદાનન્દસમ્પચ્ચિબુકપેટિકા ॥ ૨૩ ॥

શરભાધીશસમ્બદ્ધમાઙ્ગલ્યમણિકન્ધરા ।
કસ્તૂરીપઙ્કસઞ્જાતગલનાલમુખામ્બુજા ॥ ૨૪ ॥

લાવણ્યામ્ભોધિમધ્યસ્થશઙ્ખસન્નિભકન્ધરા ।
ગલશઙ્ખપ્રસૂતાંશુમુક્તાદામવિરાજિતા ॥ ૨૫ ॥

માલતીમલ્લિકાતુલ્યભુજદ્વયમનોહરા ।
કનકાઙ્ગદકેયૂરચ્છવિનિર્જિતભાસ્કરા ॥ ૨૬ ॥

પ્રકોષ્ઠવલયાક્રાન્તપરિવેષગ્રહદ્યુતિઃ ।
વલયદ્વયવૈડૂર્યજ્વાલાલીઢકરામ્બુજા ॥ ૨૭ ॥

બાહુદ્વયલતાગ્રસ્તપલ્લવાભકરાઙ્ગુલિઃ ।
કરપઙ્કેરુહભ્રામ્યદ્રવિમણ્ડલકઙ્કણા ॥ ૨૮ ॥

અઙ્ગુલીવિદ્રુમલતાપર્વસ્વર્ણાઙ્ગુલીયકા ।
ભાગ્યપ્રદકરાન્તસ્થશઙ્ખચક્રાઙ્કમુદ્રિકા ॥ ૨૯ ॥

કરપદ્મદલપ્રાન્તભાસ્વદ્રત્નનખાઙ્કુરા ।
રત્નગ્રૈવેયહારાતિરમણીયકુચાન્તરા ॥ ૩૦ ॥

પ્રાલમ્બિકૌસ્તુભમણિપ્રભાલિપ્તસ્તનાન્તરા ।
શરભાધીશનેત્રાંશુકઞ્ચુકસ્તનમણ્ડલા ॥ ૩૧ ॥

રતીવિવાહકાલશ્રીપૂર્ણકુમ્ભસ્તનદ્વયા ।
અનઙ્ગજીવનપ્રાણમન્ત્રકુમ્ભસ્તનદ્વયા ॥ ૩૨ ॥

મધ્યવલ્લીપ્રાજ્યફલદ્વયવક્ષોજભાસુરા ।
સ્તનપર્વતપર્યન્તચિત્રકુઙ્કુમપત્રિકા ॥ ૩૩ ॥

ભ્રમરાલીઢરાજીવકુડ્મલસ્તનચૂચુકા ।
મહાશરભહૃદ્રાગરક્તવસ્ત્રોત્તરીયકા ॥ ૩૪ ॥

અનૌપમ્યાતિલાવણ્યપાર્ષ્ણિભાગાભિનન્દિતા ।
સ્તનસ્તબકરારાજદ્રોમવલ્લીતલોદરા ॥ ૩૫ ॥

કૃષ્ણરોમાવલીકૃષ્ણસપ્તપત્રોદરચ્છવિઃ ।
સૌન્દર્યપૂરસમ્પૂર્ણપ્રવાહાવર્તનાભિકા ॥ ૩૬ ॥

અનઙ્ગરસપૂરાબ્ધિતરઙ્ગાભવલિત્રયા ।
સન્ધ્યારુણાંશુકૌસુમ્ભપટાવૃતકટીતટી ॥ ૩૭ ॥

સપ્તકિઙ્કિણિકાશિઞ્જદ્રત્નકાન્તિકલાપિની ।
મેખલાદામસઙ્કીર્ણમયૂખાવૃતનીવિકા ॥ ૩૮ ॥

સુવર્ણસૂત્રાકલિતસૂક્ષ્મરત્નામ્બરાચલા ।
વીરેશ્વરાનઙ્ગસરિત્પુલિનીજઘનસ્થલા ॥ ૩૯ ॥

અસાદૃશ્યનિતમ્બશ્રીરમ્યરમ્ભોરુકાણ્ડયુક્ ।
હલમલ્લકનેત્રાભાવ્યાપ્તસન્ધિમનોહરા ॥ ૪૦ ॥

જાનુમણ્ડલધિક્કારિરાશિકૂટતટીકટી ।
સ્મરતૂણીરસઙ્કાશજઙ્ઘાદ્વિતયસુન્દરી ॥ ૪૧ ॥

ગુલ્ફદ્વિતયસૌભાગ્યજિતતાલફલદ્વયી ।
દ્યુમણિમ્રક્ષણાભાઙ્ઘ્રિયુગ્મનૂપુરમણ્ડલા ॥ ૪૨ ॥

રણદ્વલયસલ્લાપદ્રત્નમાલાભપાદુકા ।
પ્રપદાત્મકશસ્ત્રૌઘવિલસચ્ચર્મપુસ્તકા ॥ ૪૩ ॥

આધારકૂર્મપૃષ્ઠાભપાદપૃષ્ઠવિરાજિતા ।
પાદાઙ્ગુલિપ્રભાજાલપરાજિતદિવાકરા ॥ ૪૪ ॥

ચક્રચામરમત્સ્યાઙ્કચરણસ્થલપઙ્કજા ।
સુરેન્દ્રકોટિમુકુટીરત્નસઙ્ક્રાન્તપાદુકા ॥ ૪૫ ॥

અવ્યાજકરુણાગુપ્તતનુરવ્યાજસુન્દરી ।
શૃઙ્ગારરસસામ્રાજ્યપદપટ્ટાભિષેચિતા ॥ ૪૬ ॥

શિવા ભવાની રુદ્રાણી શર્વાણી સર્વમઙ્ગલા ।
ઉમા કાત્યાયની ભદ્રા પાર્વતી પાવનાકૃતિઃ ॥ ૪૭ ॥

મૃડાની ચણ્ડિકા માતા રતિર્મઙ્ગલદેવતા ।
કાલી હૈમવતી વીરા કપાલશૂલધારિણી ॥ ૪૮ ॥

શરભા શામ્ભવી માયાતન્ત્રા તન્ત્રાર્થરૂપિણી ।
તરુણી ધર્મદા ધર્મતાપસી તારકાકૃતિઃ ॥ ૪૯ ॥

હરા મહેશ્વરી મુગ્ધા હંસિની હંસવાહના ।
ભાગ્યા બલકરી નિત્યા ભક્તિગમ્યા ભયાપહા ॥ ૫૦ ॥

માતઙ્ગી રસિકા મત્તા માલિની માલ્યધારિણી ।
મોહિની મુદિતા કૃષ્ણા મુક્તિદા મોદહર્ષિતા ॥ ૫૧ ॥

શૃઙ્ગારી શ્રીકરી શૂરજયિની જયશૃઙ્ખલા ।
સતી તારાત્મિકા તન્વી તારનાદા તડિત્પ્રભા ॥ ૫૨ ॥

અપર્ણા વિજયા નીલી રઞ્જિતા ત્વપરાજિતા ।
શઙ્કરી રમણી રામા શૈલેન્દ્રતનયા મહી ॥ ૫૩ ॥

બાલા સરસ્વતી લક્ષ્મીઃ પરમા પરદેવતા ।
ગાયત્રીરસિકા વિદ્યા ગઙ્ગા ગમ્ભીરવૈભવા ॥ ૫૪ ॥

દેવી દાક્ષાયણી દક્ષદમની દારુણપ્રભા ।
મારી મારકરી મૃષ્ટા મન્ત્રિણી મન્ત્રવિગ્રહા ॥ ૫૫ ॥

જ્વાલામયી પરારક્તા જ્વાલાક્ષી ધૂમ્રલોચના ।
વામા કુતૂહલા કુલ્યા કોમલા કુડ્મલસ્તની ॥ ૫૬ ॥

દણ્ડિની મુણ્ડિની ધીરા જયકન્યા જયઙ્કરી ।
ચામુણ્ડી ચણ્ડમુણ્ડેશી ચણ્ડમુણ્ડનિષૂદિની ॥ ૫૭ ॥

ભદ્રકાલી વહ્નિદુર્ગા પાલિતામરસૈનિકા ।
યોગિનીગણસંવીતા પ્રબલા હંસગામિની ॥ ૫૮ ॥

શુમ્ભાસુરપ્રાણહન્ત્રી સૂક્ષ્મા શોભનવિક્રમા ।
નિશુમ્ભવીર્યશમની નિર્નિદ્રા નિરુપપ્લવા ॥ ૫૯ ॥

ધર્મસિંહધૃતા માલી નારસિંહાઙ્ગલોલુપા ।
ભુજાષ્ટકયુતા તુઙ્ગા તુઙ્ગસિંહાસનેશ્વરી ॥ ૬૦ ॥

રાજરાજેશ્વરી જ્યોત્સ્ના રાજ્યસામ્રાજ્યદાયિની ।
મન્ત્રકેલિશુકાલાપા મહનીયા મહાશના ॥ ૬૧ ॥

દુર્વારકરુણાસિન્ધુર્ધૂમલા દુષ્ટનાશિની ।
વીરલક્ષ્મીર્વીરપૂજ્યા વીરવેષમહોત્સવા ॥ ૬૨ ॥

વનદુર્ગા વહ્નિહસ્તા વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયિની ।
વનમાલી ચ વારાહી વાગાસારનિવાસિની ॥ ૬૩ ॥

એકાકિન્યેકસિંહસ્થા ચૈકદન્તપ્રસૂતિની ।
નૃસિંહચર્મવસના નિર્નિરીક્ષ્યા નિરઙ્કુશા ॥ ૬૪ ॥

નૃપાલવીર્યનિર્વેગા નીચગ્રામનિષૂદિની ।
સુદર્શનાસ્ત્રદર્પઘ્ની સોમખણ્ડાવતંસિકા ॥ ૬૫ ॥

પુલિન્દકુલસંસેવ્યા પુષ્પધુત્તૂરમાલિકા ।
ગુઞ્જામણિલસન્માલા શઙ્ખતાટઙ્કશોભિની ॥ ૬૬ ॥

માતઙ્ગમદસિન્દૂરતિલકા મધુવાસિની ।
પુલિન્દિનીશ્વરી શ્યામા ચલચેલકટિસ્થલા ॥ ૬૭ ॥

બર્હાવતંસધમ્મિલ્લા તમાલશ્યામલાકૃતિઃ ।
શત્રુસંહારશસ્ત્રાઙ્ગપાશકોદણ્ડધારિણી ॥ ૬૮ ॥

કઙ્કાલી નારસિંહાઙ્ગરક્તપાનસમુત્સુકા ।
વસામલિનવારાહદંષ્ટ્રા પ્રાલમ્બમાલિકા ॥ ૬૯ ॥

સન્ધ્યારુણજટાધારિકાલમેઘસમપ્રભા ।
ચતુર્મુખશિરોમાલા સર્પયજ્ઞેપવીતિની ॥ ૭૦ ॥

દક્ષયજ્ઞાનલધ્વંસદલિતામરડામ્ભિકા ।
વીરભદ્રામોદકરવીરાટોપવિહારિણી ॥ ૭૧ ॥

જલદુર્ગા મહામત્તદનુજપ્રાણભક્ષિણી ।
પરમન્ત્રભક્ષિવહ્નિજ્વાલાકીર્ણત્રિલોચના ॥ ૭૨ ॥

શત્રુશલ્યમયામોઘનાદનિર્ભિન્નદાનવા ।
રાક્ષસપ્રાણમથનવક્રદંષ્ટ્રા મહોજ્વલા ॥ ૭૩ ॥

ક્ષુદ્રગ્રહાપહા ક્ષુદ્રમન્ત્રતન્ત્રક્રિયાપહા ।
વ્યાઘ્રાજિનામ્બરધરા વ્યાલકઙ્કણભૂષણા ॥ ૭૪ ॥

બલિપૂજાપ્રિયક્ષુદ્રપૈશાચમદનાશિની ।
સમ્મોહનાસ્ત્રમન્ત્રાત્તદાનવૌઘવિનાશિની ॥ ૭૫ ॥

કામક્રાન્તમનોવૃત્તિઃ કામકેલિ કલારતા ।
કર્પૂરવીટિકાપ્રીતા કામિનીજનમોહિની ॥ ૭૬ ॥

સ્વપ્નવતી સ્વપ્નભોગા ધ્વંસિતાખિલદાનવા ।
આકર્ષણક્રિયાલોલા ચાશ્રિતાભીષ્ટદાયિની ॥ ૭૭ ॥

જ્વાલામુખી જ્વાલનેત્રા જ્વાલાઙ્ગા જ્વરનાશિની ।
શલ્યાકરી શલ્યહન્ત્રી શલ્યમન્ત્રચલાચલા ॥ ૭૮ ॥

ચતુર્થ્યકુહરા રૌદ્રી તાપઘ્ની દરનાશિની ।
દારિદ્ર્યશમની ક્રુદ્ધા વ્યાધિની વ્યાધિનાશિની ॥ ૭૯ ॥

બ્રહ્મરક્ષોહરા બ્રાહ્મિગણહારી ગણેશ્વરી ।
આવેશગ્રહસંહારી હન્ત્રી મન્ત્રી હરિપ્રિયા ॥ ૮૦ ॥

કૃત્તિકા કૃત્તિહરણા ગૌરી ગમ્ભીરમાનસા ।
યુદ્ધપ્રીતા યુદ્ધકારી યોદ્ધૃગણ્યા યુધિષ્ઠિરા ॥ ૮૧ ॥

તુષ્ટિદા પુષ્ટિદા પુણ્યભોગમોક્ષફલપ્રદા ।
અપાપા પાપશમની ત્વરૂપા રૂપદારુણા ॥ ૮૨ ॥

અન્નદા ધનદા પૂતા ત્વણિમાદિફલપ્રદા ।
સિદ્ધિદા બુદ્ધિદા શૂલા શિષ્ટાચારપરાયણા ॥ ૮૩ ॥

અમાયા હ્યમરારાધ્યા હંસમન્ત્રા હલાયુધા ।
ક્ષામપ્રધ્વંસિની ક્ષોભ્યા શાર્દૂલાસનવાસિની ॥ ૮૪ ॥

સત્ત્વરૂપા તમોહન્ત્રી સૌમ્યા સારઙ્ગભાવના ।
દ્વિસહસ્રકરા શુદ્ધા સ્થૂલસિંહસુવાસિની ॥ ૮૫ ॥

નારાયણી મહાવીર્યા નાદબિન્દ્વન્તરાત્મિકા ।
ષડ્ગુણા તત્ત્વનિલયા તત્વાતીતાઽમૃતેશ્વરી ॥ ૮૬ ॥

સુરમૂર્તિઃ સુરારાધ્યા સુમુખા કાલરૂપિણી ।
સન્ધ્યારૂપા કાન્તિમતી ખેચરી ભુવનેશ્વરી ॥ ૮૭ ॥

મૂલપ્રકૃતિરવ્યક્તા મહામાયા મનોન્મની ।
જ્યેષ્ઠા વામા જગન્મૂલા સૃષ્ટિસંહારકારણા ॥ ૮૮ ॥

સ્વતન્ત્રા સ્વવશા લોકભોગદા સુરનન્દિની ।
ચિત્રાચિત્રાકૃતિશ્ચૈવ સચિત્રવસનપ્રિયા ॥ ૮૯ ॥

વિષાપહા વેદમન્ત્રા વેદવિદ્યાવિલાસિની ।
કુણ્ડલીકન્દનિલયા ગુહ્યા ગુહ્યકવન્દિતા ॥ ૯૦ ॥

કાલરાત્રી કલાનિષ્ઠા કૌમારી કામમોહિની ।
વશ્યાદિની વરારોહા વન્દારુજનવત્સલા ॥ ૯૧ ॥

સઞ્જ્વાલામાલિની શક્તિઃ સુરાપ્રીતા સુવાસિની ।
મહિષાસુરસંહારી મત્તમાતઙ્ગગામિની ॥ ૯૨ ॥

મદગન્ધિતમાતઙ્ગા વિદ્યુદ્દામાભિસુન્દરી ।
રક્તબીજાસુરધ્વંસી વીરપાણારુણેક્ષણા ॥ ૯૩ ॥

મહિષોત્તમસંરૂઢમાંસપ્રોતાયુતાઞ્ચલા ।
યશોવતી હેમકૂટતુઙ્ગશૃઙ્ગનિકેતના ॥ ૯૪ ॥

દાનકલ્પકસચ્છાયા સન્તાનાદિફલપ્રદા ।
આશ્રિતાભીષ્ટવરદા ચાખિલાગમગોપિતા ॥ ૯૫ ॥

દારિદ્ર્યશૈલદમ્ભોલિઃ ક્ષુદ્રપઙ્કજચન્દ્રિકા ।
રોગાન્ધકારચણ્ડાંશુઃ પાપદ્રુમકુઠારિકા ॥ ૯૬ ॥

ભવાટવીદાવવહ્નિશત્રુતૂલસ્ફુલિઙ્ગરુક્ ।
સ્ફોટકોરકમાયૂરી ક્ષુદ્રપ્રાણનિવારિણી ॥ ૯૭ ॥

અપસ્મારમૃગવ્યાઘ્રીચિત્તક્ષોભવિમોચિની ।
ક્ષયમાતઙ્ગપઞ્ચાસ્યા કૃચ્છ્રવર્ગાપહારિણી ॥ ૯૮ ॥

પીનસશ્વાસકાસઘ્ની પિશાચોપાધિમોચિની ।
વિવાદશમની લોકબાધાપઞ્ચકનાશિની ॥ ૯૯ ॥

અપવાદહરાસેવ્યા સઙ્ગ્રામવિજયપ્રદા ।
રક્તપિત્તગલવ્યાધિહરા હરવિમોહિની ॥ ૧૦૦ ॥

ક્ષુદ્રશલ્યમયા દાસકાર્યારમ્ભસમુત્સુકા ।
કુષ્ઠગુલ્મપ્રમેહઘ્ની ગૂઢશલ્યવિનાશિની ॥ ૧૦૧ ॥

ભક્તિમત્પ્રાણસૌહાર્દા સુહૃદ્વંશાભિવર્ધિકા ।
ઉપાસ્યા ચાખિલમ્લેચ્છમદમાનવિમોચની ॥ ૧૦૨ ॥

ભૈરવી ભીષણા ભીષા ભિન્નારાતિરણાઞ્ચલા ।
વ્યૂહધ્વંસી વીરહવ્યા વીર્યાત્મા વ્યૂહરક્ષિકા ॥ ૧૦૩ ॥

મહારાષ્ટ્રા મહાસેના માંસાશી માધવાનુજા ।
વ્યાઘ્રધ્વજા વજ્રનખી વજ્રી વ્યાઘ્રનિષૂદિની ॥ ૧૦૪ ॥

ખડ્ગિની કન્યકાવેષા કૌમારી ખડ્ગવાસિની ।
સઙ્ગ્રામવાસિન્યસ્તાસ્ત્રા ધીરજ્યાસાયકાસના ॥ ૧૦૫ ॥

કોદણ્ડધ્વનિકૃત્ક્રુદ્ધા ક્રૂરદૃષ્ટિભયાનકા ।
વીરાગ્રગામિની દુષ્ટાસન્તુષ્ટા શત્રુભક્ષિણી ॥ ૧૦૬ ॥

સન્ધ્યાટવીચરા વિત્તગોપના વિત્તકૃચ્ચલા ।
કૈટભાસુરસંહારી કાલી કલ્યાણકોમલા ॥ ૧૦૭ ॥

નન્દિની નન્દિચરિતા નરકાલયમોચના ।
મલયાચલશૃઙ્ગસ્થા ગન્ધિની સુરતાલસા ॥ ૧૦૮ ॥

કાદમ્બરી કાન્તિમતી કાન્તા કાદમ્બરાશના ।
મધુદાનવવિદ્રાવી મધુપા પાટલારુણા ॥ ૧૦૯ ॥

રાત્રિઞ્ચરા રાક્ષસઘ્ની રમ્યા રાત્રિસમર્ચિતા ।
શિવરાત્રિમહાપૂજ્યા દેવલોકવિહારિણી ॥ ૧૧૦ ॥

ધ્યાનાદિકાલસઞ્જપ્યા ભક્તસન્તાનભાગ્યદા ।
મધ્યાહ્નકાલસન્તર્પ્યા જયસંહારશૂલિની ॥ ૧૧૧ ॥

ત્રિયમ્બકા મખધ્વંસી ત્રિપુરા પુરશૂલિની ।
રઙ્ગસ્થા રઞ્જિની રઙ્ગા સિન્દૂરારુણશાલિની ॥ ૧૧૨ ॥

સુન્દોપસુન્દહન્ત્રી તુ સૂક્ષ્મા મોહનશૂલિની ।
અષ્ટમૂર્તિઃ કલાનાથા ચાષ્ટહસ્તા સુતપ્રદા ॥ ૧૧૩ ॥

અઙ્ગારકા કોપનાક્ષી હંસાસુરમદાપહા ।
આપીનસ્તનનમ્રાઙ્ગી હરિદ્રાલેપિતસ્તની ॥ ૧૧૪ ॥

ઇન્દ્રાક્ષી હેમસઙ્કાશા હેમવસ્ત્રા હરપ્રિયા ।
ઈશ્વરી ત્વિતિહાસાત્મા ઈતિબાધાનિવારિણી ॥ ૧૧૫ ॥

ઉપાસ્યા ચોન્મદાકારા હ્યુલ્લઙ્ઘિતસુરાપગા ।
ઊષરસ્થલકાસારા હ્યુત્પલશ્યામલાકૃતિઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ઋઙ્મયી સામસઙ્ગીતા શુદ્ધિઃ કલ્પકવલ્લરી ।
સાયન્તનહુતિર્દાસકામધેનુસ્વરૂપિણી ॥ ૧૧૭ ॥

પઞ્ચદશાક્ષરીમન્ત્રા તારકાવૃતષોડશી ।
હ્રીઙ્કારનિષ્ઠા હ્રીઙ્કારહુઙ્કારી દુરિતાપહા ॥ ૧૧૮ ॥

ષડઙ્ગા નવકોણસ્થા ત્રિકોણા સર્વતોમુખી ।
સહસ્રવદના પદ્મા શૂલિની સુરપાલિની ॥ ૧૧૯ ॥

મહાશૂલધરા શક્તિર્માતા માહેન્દ્રપૂજિતા ।
શૂલદુર્ગા શૂલહરા શોભના ચૈવ શૂલિની ॥ ૧૨૦ ॥

શ્રીશૂલિની જગદ્બીજા મૂલાહઙ્કારશૂલિની ।
પ્રકાશા પરમાકાશા ભાવિતા વીરશૂલિની ॥ ૧૨૧ ॥

નારસિંહી મહેન્દ્રાણી સાલીશરભશૂલિની ।
ઋઙ્કાર્યૃતુમતી ચૈવાઘોરાઽથર્વણગોપિકા ॥ ૧૨૨ ॥

ઘોરઘોરા જપારાગપ્રસૂનાઞ્ચિતમાલિકા ।
સુસ્વરૂપા સૌહૃદાઢ્યાલીઢા દાડિમપાટકા ॥ ૧૨૩ ॥

લયા ચ લમ્પટા લીના કુઙ્કુમારુણકન્ધરા ।
ઇકારાધ્યાત્વિલાનાથા ત્વિલાવૃતજનાવૃતા ॥ ૧૨૪ ॥

ઐશ્વર્યનિષ્ઠા હરિતા હરિતાલસમપ્રભા ।
મુદ્ગમાષાજ્યભોજ્યા ચ યુક્તાયુક્તભટાન્વિતા ॥ ૧૨૫ ॥

ઔત્સુકી ચાણિમદ્ગમ્યા ત્વખિલાણ્ડનિવાસિની ।
હંસમુક્તામણિશ્રેણિઃ હંસાખ્યા હાસકારિણી ॥ ૧૨૬ ॥

કલિદોષહરા ક્ષીરપાયિની વિપ્રપૂજિતા ।
ખટ્વાઙ્ગસ્થા ખડ્ગરૂપા ખબીજા ખરસૂદના ॥ ૧૨૭ ॥

આજ્યપાયિન્યસ્થિમાલા પાર્થિવારાધ્યપાદુકા ।
ગમ્ભીરનાભિકાસિદ્ધકિન્નરસ્ત્રી સમાવૃતા ॥ ૧૨૮ ॥

ખડ્ગાત્મિકા ઘનનિભા વૈશ્યાર્ચ્યા માક્ષિકપ્રિયા ।
મકારવર્ણા ગમ્ભીરા શૂદ્રાર્ચ્યા ચાસવપ્રિયા ॥ ૧૨૯ ॥

ચાતુરી પાર્વણારાધ્યા મુક્તાધાવલ્યરૂપિણી ।
છન્દોમયી ભૌમપૂજ્યા દુષ્ટશત્રુવિનાશિની ॥ ૧૩૦ ॥

જયિની ચાષ્ટમીસેવ્યા ક્રૂરહોમસમન્વિતા ।
ઝઙ્કારી નવમીપૂજ્યા લાઙ્ગલીકુસુમપ્રિયા ॥ ૧૩૧ ॥

સદા ચતુર્દશીપૂજ્યા ભક્તાનાં પુષ્ટિકારિણી ।
જ્ઞાનગમ્યા દર્શપૂજ્યા ડામરી રિપુમારિણી ॥ ૧૩૨ ॥

સત્યસઙ્કલ્પસંવેદ્યા કલિકાલસુસન્ધિકા ।
ડમ્ભાકારા કલ્પસિદ્ધા શલ્યકૌતુકવર્ધિની ॥ ૧૩૩ ॥

ઠાકૃતિઃ કવિવરારાધ્યા સર્વસમ્પત્પ્રદાયિકા ।
નવરાત્રિદિનારાધ્યા રાષ્ટ્રદા રાષ્ટ્રવર્ધિની ॥ ૧૩૪ ॥

પાનાસવમદધ્વંસિમૂલિકાસિદ્ધિદાયિની ।
ફલપ્રદા કુબેરાધ્યા પારિજાતપ્રસૂનભાક્ ॥ ૧૩૫ ॥

બલિમન્ત્રૌઘસંસિદ્ધા મન્ત્રચિન્ત્યફલાવહા ।
ભક્તિપ્રિયા ભક્તિગમ્યા કિઙ્કરા ભગમાલિની ॥ ૧૩૬ ॥

માધવી વિપિનાન્તસ્સ્થા મહતી મહિષાર્દિની ।
યજુર્વેદગતા શઙ્ખચક્રહસ્તામ્બુજદ્વયા ॥ ૧૩૭ ॥

રાજસા રાજમાતઙ્ગી રાકાચન્દ્રનિભાનના ।
લાઘવાલાઘવારાધ્યા રમણીજનમધ્યગા ॥ ૧૩૮ ॥

વાગીશ્વરી વકુલમાલ્યા વાઙ્મયી વારિતાસુખા ।
શરભાધીશવનિતા ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગા ॥ ૧૩૯ ॥

ષડધ્વાન્તરતારા ચ રક્તજુષ્ટાહુતાવહા ।
તત્ત્વજ્ઞાનાનન્દકલામયા સાયુજ્યસાધના ॥ ૧૪૦ ॥

કર્મસાધકસંલીનધનદર્શનદા સદા ।
હઙ્કારિકા સ્થાવરાત્મા ત્વમરીલાસ્યમોદના ॥ ૧૪૧ ॥

લકારત્રયસમ્ભૂતા લલિતા લક્ષ્મણાર્ચિતા ।
લક્ષ્મમૂર્તિસ્સદાહારા પ્રાસાદાવાસલોચના ॥ ૧૪૨ ॥

નીલકણ્ઠી હરિદ્રશ્મિઃ શુકી ગૌરી ચ ગોત્રજા ।
અપર્ણા યક્ષિણી યક્ષા હરિદ્રા હલિની હલી ॥ ૧૪૩ ॥

દદતી ચોર્મદા ચોર્મી રસા વિશ્વમ્ભરા સ્થિરા ।
પઞ્ચાસ્યા પઞ્ચમીરાગા ભાગ્યયોગાત્મિકામ્બિકા ॥ ૧૪૪ ॥

ગણિકા ચૈવ કાલી ચ વીણા શોણારુણાત્મિકા ।
રમાદૂતી કલાસિંહી લજ્જા ધૂમવતી જડા ॥ ૧૪૫ ॥

ભૃઙ્ગિસઙ્ગિસખી પીના સ્નેહારોગમનસ્વિની ।
રણીમૃડા દૃઢા જ્યેષ્ઠા રમણી યમુનારતા ॥ ૧૪૬ ॥

મુસલીકુણ્ઠિતામોટા ચણ્ડખણ્ડા ગણાબલા ।
શુક્લા સ્રષ્ટ્રીવશા જ્ઞાનિમાની લીલાલકા શચી ॥ ૧૪૭ ॥

સૂરચન્દ્રઘૃણિર્યોષાવીર્યાક્રીડા રસાવહા ।
નૂત્ના સોમા મહારાજ્ઞી ગયાયાગાહુતપ્રભા ॥ ૧૪૮ ॥

ધૂર્તા સુધાઘનાલીનપુષ્ટિમૃષ્ટસુધાકરા ।
કરિણી કામિની મુક્તામણિશ્રેણી ફણીશ્વરા ॥ ૧૪૯ ॥

તાર્ક્ષી સૂક્ષ્મા નતાચાર્યા ગૌરિકા ગિરિજાઙ્ગના ।
ઇન્દ્રજાલા ચેન્દુમુખીત્વિન્દ્રોપેન્દ્રાદિ સંસ્તુતા ॥ ૧૫૦ ॥

શિવદૂતી ચ ગરલશિતિકણ્ઠકુટુમ્બિની ।
જ્વલન્તીજ્વલનાકારા જ્વલજ્જાજ્વલ્યજમ્ભદા ॥ ૧૫૧ ॥

જ્વાલાશયા જ્વાલમણિર્જ્યોતિષાં ગતિરેવ હિ ।
જ્યોતિઃશાસ્ત્રાનુમેયાત્મા જ્યોતિષી જ્વલિતોજ્જ્વલા ॥ ૧૫૨ ॥

જ્યોતિષ્મતી દુર્ગવાસી જ્યોત્સ્નાભા જ્વલનાર્ચિતા ।
લઙ્કારી લલિતાવાસા લલિતાલલિતાત્મિકા ॥ ૧૫૩ ॥

લઙ્કાધિપા લાસ્યલોલા લયભોગમયાલયા ।
લાવણ્યશાલિની લોલા લાઙ્ગલા લલિતામ્બિકા ॥ ૧૫૪ ॥

લાઞ્છના લમ્પટાલઙ્ઘ્યા લકુલાર્ણવમુક્તિદા ।
લલાટનેત્રા લજ્જાઢ્યા લાસ્યાલાપમુદાકરા ॥ ૧૫૫ ॥

જ્વાલાકૃતિર્જ્વલદ્બીજા જ્યોતિર્મણ્ડલમધ્યગા ।
જ્યોતિસ્સ્તમ્ભા જ્વલદ્વીર્યા જ્વલન્મન્ત્રા જ્વલત્ફલા ॥ ૧૫૬ ॥

જુષિરા જુમ્પટા જ્યોતિર્માલિકા જ્યોતિકાસ્મિતા ।
જ્વલદ્વલયહસ્તાબ્જા જ્વલત્પ્રજ્વલકોજ્જ્વલા ॥ ૧૫૭ ॥

જ્વાલમાલ્યા જગજ્જ્વાલા જ્વલજ્જ્વલનસજ્જ્વલા ।
લમ્બીજા લેલિહાનાત્મા લીલાક્લિન્ના લયાવહા ॥ ૧૫૮ ॥

લજ્જાવતી લબ્ધપુત્રી લાકિની લોલકુણ્ડલા ।
લબ્ધભાગ્યા લબ્ધકામા લબ્ધધીર્લબ્ધમઙ્ગલા ॥ ૧૫૯ ॥

લબ્ધવીર્યા લબ્ધવૃતા લાભા લબ્ધવિનાશિની ।
લસદ્વસ્ત્રા લસત્પીડા લસન્માલ્યા લસત્પ્રભા ॥ ૧૬૦ ॥

શૂલહસ્તા શૂરસેવ્યા શૂલિની શૂલનાશિની ।
શૂઙ્કૃત્યનુમતિઃ શૂર્પશોભના શૂર્પધારિણી ॥ ૧૬૧ ॥

શૂલસ્થા શૂરચિત્તસ્થા શૂલા શુક્લસુરાર્ચિતા ।
શુક્લપદ્માસનારૂઢા શુક્લા શુક્લામ્બરાંશુકા ॥ ૧૬૨ ॥

શુકલાલિતહસ્તાબ્જા શ્વેતા શુકનુતા શુભા ।
લલિતાક્ષરમન્ત્રસ્થા લિપ્તકુઙ્કુમભાસુરા ॥ ૧૬૩ ॥

લિપિરૂપા લિપ્તભસ્મા લિપ્તચન્દનપઙ્કિલા ।
લીલાભાષણસંલોલા લીનકસ્તૂરિકાદ્રવા ॥ ૧૬૪ ॥

લિખિતામ્બુજચક્રસ્થા લિખ્યાલિખિતવૈભવા ।
નીલાલકા નીતિમતી નીતિશાસ્ત્રસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬૫ ॥

નીચઘ્ની નિષ્કલા નિત્યા નીલકણ્ઠપ્રિયાઙ્ગના ।
નિરાશા નિર્ગુણાતીતા નિર્મદા નિરુપપ્લવા ॥ ૧૬૬ ॥

નિર્ણીતા નિર્મલા નિષ્ઠા નિરઙ્કુશપરાક્રમા ।
નિર્વિણ્ણદાનવબલા નિશ્શેષીકૃતતારકા ॥ ૧૬૭ ॥

નિરઞ્જનકરામન્ત્રી નિર્વિઘ્નપરનાશિની ।
નિત્યક્લિન્ના નિરાહારા નીવીનીલામ્બરાઞ્ચિતા ॥ ૧૬૮ ॥

નિશાકરકુલધ્વંસી નિત્યાનન્દપરમ્પરા ।
નિમ્બપ્રિયા નિરાવેશા નિન્દિ તાસુરસુન્દરી ॥ ૧૬૯ ॥

નિર્ઘોષા નિગલાકૃષ્ટકૃત્તિજ્જ્વાલાવૃતાઙ્ગણા ।
નીરસા નિત્યકલ્યાણી નિરન્તરસુખપ્રદા ॥ ૧૭૦ ॥

નિર્લોભા નીતિમત્પ્રીતા નિર્વિઘ્ના નિમિષાપહા ।
દુમ્બીજા દુષ્ટસંહારી દુર્મદા દુરિતાપહા ॥ ૧૭૧ ॥

દુરુત્સહમહાવીર્યા દુર્મેધોત્સવનાશિની ।
દુર્માંસભક્ષિણી દુષ્ટા દૂરીકૃતનિશાચરા ॥ ૧૭૨ ॥

દૂતી દુષ્ટગ્રહમદચુમ્બી દુર્બલરક્ષકી ।
ષ્ટઙ્કારી ષ્ટમ્મયી ષ્ટમ્ભા ષ્ટમ્બીજા ષ્ટમ્ભકીલકા ॥ ૧૭૩ ॥

ગ્રહેશ્વરી ગ્રહારાધ્યા ગ્રહણીરોગમોચિની ।
ગ્રહાવેશકરી ગ્રાહ્યા ગ્રહગ્રામાભિરક્ષિણી ॥ ૧૭૪ ॥

ગ્રામૌષધમહાવીર્યા ગ્રામ્યસર્વભયાપહા ।
ગ્રહદ્વેષી ગ્રહારૂઢા ગ્રામણીર્ગ્રામદેવતા ॥ ૧૭૫ ॥

ગૃહીતબ્રહ્મમુખ્યાસ્ત્રા ગૃહીતાયુધશક્તિદા ।
ગ્રાસમાંસા ગૃહસ્થાર્ચ્યા ગ્રહભૂતનિવારિણી ॥ ૧૭૬ ॥

હમ્ભૂતા હલધૃક્સેવ્યા હારહારિકુચાઞ્ચલા ।
હર્ષપ્રદા હરારાધ્યા હાસનિન્દ્યનિશાકરા ॥ ૧૭૭ ॥

હવિર્ભોક્ત્રી હરિદ્રાભા હરિતાશ્વાધિરોહિણી ।
હરિત્પતિસમારાધ્યા હલાકૃષ્ટસુરાસુરા ॥ ૧૭૮ ॥

હારીતશુકવત્પાણિઃ હયમેધાભિરક્ષકી ।
હંસાક્ષરી હંસબીજા હાહાકારહરાશુગા ॥ ૧૭૯ ॥

હય્યઙ્ગવીનહૃદ્વૃત્તિઃ હારીતાંશુમણિદ્યુતિઃ ।
હુઙ્કારાત્મા હુતાહોમ્યા હુઙ્કારાલયનાયિકા ॥ ૧૮૦ ॥

હુઙ્કારપઞ્જરશુકી હુઙ્કારકમલેન્દિરા ।
હુઙ્કારરાત્રિકાજ્યોત્સ્ના હુઙ્કારદ્રુમમઞ્જરી ॥ ૧૮૧ ॥

હુઙ્કારદીપિકાજ્વાલા હુઙ્કારાર્ણવકૌમુદી ।
હુમ્ફટ્કરી હુમ્ફટ્દ્યુતિઃ હુઙ્કારાકાશભાસ્કરા ॥ ૧૮૨ ॥

ફટ્કારી સ્ફાટિકાકારા સ્ફટિકાક્ષકરામ્બુજા ।
ફટ્કીલકા ફડસ્ત્રા ચ ફટ્કારાહિશિખામણિઃ ॥ ૧૮૩ ॥

ફટ્કારસુમનોમાધ્વી ફટ્કારકમલેન્દિરા ।
ફટ્કારસૌધશૃઙ્ગસ્થા ફટ્કારાધ્વરદક્ષિણા ॥ ૧૮૪ ॥

ફટ્કારશુક્તિકામુક્તા ફટ્કારદ્રુમમઞ્જરી ।
ફટ્કારવીરખડ્ગાસ્ત્રા ફટ્કારતનુમધ્યગા ॥ ૧૮૫ ॥

ફટ્કારશિબિકારૂઢા ફટ્કારચ્છત્રલાઞ્છિતા ।
ફટ્કારપીઠનિલયા ફટ્કારાવૃતમણ્ડલા ॥ ૧૮૬ ॥

ફટ્કારકુઞ્જરમદપ્રવાહા ફાલલોચના ।
ફલાશિની ફલકરી ફલદાનપરાયણા ॥ ૧૮૭ ॥

ફટ્કારાસ્ત્રફલાકારા ફલન્તી ફલવર્જિતા ।
સ્વાતન્ત્ર્યચરિતા સ્વસ્થા સ્વપ્નગ્રહનિષૂદિની ॥ ૧૮૮ ॥

સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજારૂઢા સ્વયમ્ભૂતા સ્વરાત્મિકા ।
સ્વર્ગાધિપા સ્વર્ણવર્ણા સ્વાહાકારસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮૯ ॥

સ્વયંવરા સ્વરારોહા સ્વપ્રકાશા સ્વરપ્રિયા ।
સ્વચક્રરાજનિલયા સ્વસૈન્યવિજયપ્રદા ॥ ૧૯૦ ॥

સ્વપ્રધાના સ્વાપકારી સ્વકૃતાખિલવૈભવા ।
સ્વૈરિણી ખેદશમની સ્વરૂપજિતમોહિની ॥ ૧૯૧ ॥

હાનોપાદાનનિર્મુક્તા હાનિદૌઘનિરાસના ।
હસ્તિકુમ્ભદ્વયકુચા હસ્તિરાજાધિરોહિણી ॥ ૧૯૨ ॥

હયગ્રીવસમારાધ્યા હસ્તિકૃત્તિપ્રિયાઙ્ગના ।
હાલીકૃતસ્વરકુલા હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતા ॥ ૧૯૩ ॥

હાહાહૂહૂમુખસ્તુત્યા હઠદાનિતકૃત્તિકા ।
હતાસુરા હતદ્વેષા હાટકાદ્રિગુહાગૃહા ॥ ૧૯૪ ॥

હલ્લીનટનસન્તુષ્ટા હરિગહ્વરવલ્લભા ।
હનુમદ્ગીતસઙ્ગીતહાસિતા હરિસોદરી ॥ ૧૯૫ ॥

હકારકન્દરાસિંહી હકારકુસુમાસવા ।
હકારતટિનીપૂરા હકારજલપઙ્કજા ॥ ૧૯૬ ॥

હકારયામિની જ્યોત્સ્ના હકારખજિતારસા ।
હકારચક્રવાલાર્કા હકારમરુદીધિતિઃ ॥ ૧૯૭ ॥

હકારવાસરઙ્ગી ચ હકારગિરિનિર્ઝરા ।
હકારમધુમાધુર્યા હકારાશ્રમતાપસી ॥ ૧૯૮ ॥

હકારમધુવાસન્તી હકારસ્વરકાહલી ।
હકારમન્ત્રબીજાર્ણા હકારપટહધ્વનિઃ ॥ ૧૯૯ ॥

હકારનારીલાવણ્યા હકારપરદેવતા ॥ ૨૦૦ ॥

નમો વેદાન્તરૂપાયૈ દુર્ગાદેવ્યૈ નમો નમઃ ।
નમો ભક્તાનુકમ્પાયૈ દુર્ગે શ્રીપરદેવતે ॥

નમો નમો ભગવતિ ત્રાહિ મામપરાધિનમ્ ॥

સર્વપાપાપહં મુખ્યં સર્વમઙ્ગલદાયકમ્ ।
સર્વસમ્પત્કરં પુણ્યં સ્વર્ગમોક્ષસુખપ્રદમ્ ॥

પઠતાં શૃણ્વતાં ચાત્ર પુત્રપૌત્રપ્રદં શુભમ્ ।
સહસ્રનામકં શ્રેષ્ઠં દુર્ગાયાઃ કામદં પરમ્ ॥

ઇતિ શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 3:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment