Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕುಂಡಲಿನೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ ।
ಅಥ ಕಾನ್ತ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಂಡಲೀಚೇತನಾದಿಕಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಕಲಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಂ ಸುಖಮ್ ॥ 1 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ತವ ಪ್ರೇಮವಶೇನೈವ ಕಥಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ॥ 2 ॥

ವಿನಾ ಯಜನಯೋಗೇನ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನೇನ ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸುಕೃಪಾ ಭವೇತ್ ॥ 3 ॥

ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಭುವನೇಶಾನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪೂಜಿತಾ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಕುಂಡಲೀ ಮಾತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಪಾತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 4 ॥

ತಸ್ಯಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾನಿ ಚ ।
ಶ್ರವಣಾತ್ಪಠನಾನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಮಹಾಭಕ್ತೋ ಭವೇದಿಹ ॥ 5 ॥

ಐಹಿಕೇ ಸ ಭವೇನ್ನಾಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಮಹಾಬಲೀ ॥ 6 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಕುಂಡಲೀಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೀರ್ಜಗತೀಚ್ಛನ್ದೋ
ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಕುಂಡಲೀದೇವತಾ ಸರ್ವಯೋಗಸಮೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕುಲೇಶ್ವರೀ ಕುಲಾನನ್ದಾ ಕುಲೀನಾ ಕುಲಕುಂಡಲೀ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಕುಂಡಲೀ ಚ ಕುಲಕನ್ಯಾ ಕುಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 7 ॥

ಕುಲಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಾ ಕೌಲೀ ಕುಲೀನಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕುಲಾಖ್ಯಾ ಕುಲಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪಾತಿನೀ ॥ 8 ॥

ಕುಲಜ್ಞಾ ಕುಲಯೋಗ್ಯಾ ಚ ಕುಲಪುಷ್ಪಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಚ ಕುಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಕುಲಚನ್ದನಲೇಪಿತಾ ॥ 9 ॥

ಕುಲರೂಪಾ ಕುಲೋದ್ಭೂತಾ ಕುಲಕುಂಡಲಿವಾಸಿನೀ ।
ಕುಲಾಭಿನ್ನಾ ಕುಲೋತ್ಪನ್ನಾ ಕುಲಾಚಾರವಿನೋದಿನೀ ॥ 10 ॥

ಕುಲವೃಕ್ಷಸಮುದ್ಭೂತಾ ಕುಲಮಾಲಾ ಕುಲಪ್ರಭಾ ।
ಕುಲಜ್ಞಾ ಕುಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಕಂಕಣಶೋಭಿತಾ ॥ 11 ॥

ಕುಲೋತ್ತರಾ ಕೌಲಪೂಜಾ ಕುಲಾಲಾಪಾ ಕುಲಕ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲಭೇದಾ ಕುಲಪ್ರಾಣಾ ಕುಲದೇವೀ ಕುಲಸ್ತುತಿಃ ॥ 12 ॥

ಕೌಲಿಕಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲ್ಯಾ ಕಲಿಭಿನ್ನಾ ಕಲಾಕಲಾ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಕಲಿದೋಷವಿನಾಶಿನೀ ॥ 13 ॥

ಕಂಕಾಲೀ ಕೇವಲಾನನ್ದಾ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಕಾಲಧಾರಿಣೀ ।
ಕೌತುಕೀ ಕೌಮುದೀ ಕೇಕಾ ಕಾಕಾ ಕಾಕಲಯಾನ್ತರಾ ॥ 14 ॥

ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕನ್ದಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕೋಮಲಾ ।
ಕೈಶೋರೀ ಕಾಕಪುಚ್ಛಸ್ಥಾ ಕಮ್ಬಲಾಸನವಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕೈಕೇಯೀಪೂಜಿತಾ ಕೋಲಾ ಕೋಲಪುತ್ರೀ ಕಪಿಧ್ವಜಾ ।
ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವತರಪ್ರಿಯಾ ॥ 16 ॥

ಕಲಿಕಾಭಂಗದೋಷಸ್ಥಾ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಕಾಲಕುಂಡಲೀ ।
ಕಾವ್ಯದಾ ಕವಿತಾ ವಾಣೀ ಕಾಲಸನ್ದರ್ಭಭೇದಿನೀ ॥ 17 ॥

ಕುಮಾರೀ ಕರುಣಾಕಾರಾ ಕುರುಸೈನ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಾನ್ತಾ ಕುಲಗತಾ ಕಾಮಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮನಾಶಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕಾಮೋದ್ಭವಾ ಕಾಮಕನ್ಯಾ ಕೇವಲಾ ಕಾಲಘಾತಿನೀ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾರೂಢಾ ಕೈಲಾಸಪತಿಸೇವಿತಾ ॥ 19 ॥

ಕೈಲಾಸನಾಥನಮಿತಾ ಕೇಯೂರಹಾರಮಂಡಿತಾ ।
ಕನ್ದರ್ಪಾ ಕಠಿನಾನನ್ದಾ ಕುಲಗಾ ಕೀಚಕೃತ್ಯಹಾ ॥ 20 ॥

ಕಮಲಾಸ್ಯಾ ಕಠೋರಾ ಚ ಕೀಟರೂಪಾ ಕಟಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಕನ್ದೇಶ್ವರೀ ಕನ್ದರೂಪಾ ಕೋಲಿಕಾ ಕನ್ದವಾಸಿನೀ ॥ 21 ॥

ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕೂಟಭಕ್ಷಾ ಚ ಕಾಲಕೂಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮರಾಜತನೂದ್ಭವಾ ॥ 22 ॥

ಕಾಮರೂಪಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕಮನೀಯಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಂಜಾನನಾ ಕಂಜಹಸ್ತಾ ಕಂಜಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾ ॥ 23 ॥

ಕಾಕಿನೀ ಕಾಮರೂಪಸ್ಥಾ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಕಂಕಾ ಕಲಂಕಾರ್ಕಕಲಂಕಿನೀ ॥ 24 ॥

ಮಹಾಕುಲನದೀ ಕರ್ಣಾ ಕರ್ಣಕಾಂಡವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾಂಡಸ್ಥಾ ಕಾಂಡಕರುಣಾ ಕರ್ಮಕಸ್ಥಾ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ॥ 25 ॥

ಕಮಲಾಭಾ ಭವಾ ಕಲ್ಲಾ ಕರುಣಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ।
ಕರುಣೇಶೀ ಕರಾಕರ್ತ್ರೀ ಕರ್ತೃಹಸ್ತಾ ಕಲೋದಯಾ ॥ 26 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರೋದ್ಭೂತಾ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧುವಾಸಿನೀ ।
ಕಾತ್ತೀಕೇಶೀ ಕಾತ್ತೀಕಸ್ಥಾ ಕಾತ್ತೀಕಪ್ರಾಣಪಾಲನೀ ॥ 27 ॥

ಕರುಣಾನಿಧಿಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕರಣೀಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕಲಾ ।
ಕಲ್ಪಸ್ಥಾ ಕಲ್ಪನಿಲಯಾ ಕಲ್ಪಾತೀತಾ ಚ ಕಲ್ಪಿತಾ ॥ 28 ॥

ಕುಲಯಾ ಕುಲವಿಜ್ಞಾನಾ ಕರ್ಷೀಣೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಕಾ ।
ಕೈವಲ್ಯದಾ ಕೋಕರಸ್ಥಾ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜನೀ ॥ 29 ॥

ಕಲಯನ್ತೀ ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕಿಂಕರಾಸನಕಾರಿಣೀ ।
ಕುಮುದಾ ಕುಶಲಾನನ್ದಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಕಾಶವಾಸಿನೀ ॥ 30 ॥

ಕಸಾಪಹಾಸಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಕೈವಲ್ಯಗುಣಸಮ್ಭವಾ ।
ಏಕಾಕಿನೀ ಅರ್ಕರೂಪಾ ಕುವಲಾ ಕರ್ಕಟಸ್ಥಿತಾ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಕೋಟಕಾ ಕೋಷ್ಠರೂಪಾ ಕೂಟವಹ್ನಿಕರಸ್ಥಿತಾ ।
ಕೂಜನ್ತೀ ಮಧುರಧ್ವಾನಂ ಕಾಮಯನ್ತೀ ಸುಲಕ್ಷಣಾಮ್ ॥ 32 ॥

ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಾನನ್ದಾ ಕೇತಕೀಪುಣ್ಯಮಂಡಿತಾ ।
ಕರ್ಪೂರಪೂರರುಚಿರಾ ಕರ್ಪೂರಭಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 33 ॥

ಕಪಾಲಪಾತ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಕಪಾಲಚನ್ದ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಾ ॥ 34 ॥

ಕಶ್ಯಪೀ ಕಾಶ್ಯಪಾ ಕುನ್ತೀ ಕೇಶಾನ್ತಾ ಕೇಶಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾಲಕರ್ತ್ರೀ ಕೂಪಕರ್ತ್ರೀ ಕುಲಪಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಕುಂಕುಮಾಭಾ ಕಜ್ಜಲಸ್ಥಾ ಕಮಿತಾ ಕೋಪಘಾತಿನೀ ।
ಕೇಲಿಸ್ಥಾ ಕೇಲಿಕಲಿತಾ ಕೋಪನಾ ಕರ್ಪಟಸ್ಥಿತಾ ॥ 36 ॥

ಕಲಾತೀತಾ ಕಾಲವಿದ್ಯಾ ಕಾಲಾತ್ಮಪುರುಷೋದ್ಭವಾ ।
ಕಷ್ಟಸ್ಥಾ ಕಷ್ಟಕುಷ್ಠಸ್ಥಾ ಕುಷ್ಠಹಾ ಕಷ್ಟಹಾ ಕುಶಾ ॥ 37 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಸ್ಫುಟಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕಾಮ್ಬೋಜಾ ಕಾಮಲಾ ಕುಲಾ ।
ಕುಶಲಾಖ್ಯಾ ಕಾಕಕುಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಸ್ಥಾ ಕೂರ್ಮಮಧ್ಯಗಾ ॥ 38 ॥

ಕುಂಡಲಾಕಾರಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾ ಕಫಾ ।
ಕಪಿತ್ಥಾಗ್ರವಸಾಕಾಶಾ ಕಪಿತ್ಥರೋಧಕಾರಿಣೀ ॥ 39 ॥

ಕಾಹೋಡ ಕಾಹಡ ಕಾಡ ಕಂಕಲಾ ಭಾಷಕಾರಿಣೀ ।
ಕನಕಾ ಕನಕಾಭಾ ಚ ಕನಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 40 ॥

ಕಾರ್ಪಾಸಯಜ್ಞಸೂತ್ರಸ್ಥಾ ಕೂಟಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ।
ಕಲಂಜಭಕ್ಷಿಣೀ ಕ್ರೂರಾ ಕ್ರೋಧಪುಂಜಾ ಕಪಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 41 ॥

ಕಪಾಲೀ ಸಾಧನರತಾ ಕನಿಷ್ಠಾಕಾಶವಾಸಿನೀ ।
ಕುಂಜರೇಶೀ ಕುಂಜರಸ್ಥಾ ಕುಂಜರಾ ಕುಂಜರಾಗತಿಃ ॥ 42 ॥

ಕುಂಜಸ್ಥಾ ಕುಂಜರಮಣೀ ಕುಂಜಮನ್ದಿರವಾಸಿನೀ ।
ಕುಪಿತಾ ಕೋಪಶೂನ್ಯಾ ಚ ಕೋಪಾಕೋಪವಿವರ್ಜೀತಾ ॥ 43 ॥

ಕಪಿಂಜಲಸ್ಥಾ ಕಾಪಿಂಜಾ ಕಪಿಂಜಲತರೂದ್ಭವಾ ।
ಕುನ್ತೀಪ್ರೇಮಕಥಾವಿಷ್ಟಾ ಕುನ್ತೀಮಾನಸಪೂಜಿತಾ ॥ 44 ॥

ಕುನ್ತಲಾ ಕುನ್ತಹಸ್ತಾ ಚ ಕುಲಕುನ್ತಲಲೋಹಿನೀ ।
ಕಾನ್ತಾಂಘ್ರಸೇವಿಕಾ ಕಾನ್ತಕುಶಲಾ ಕೋಶಲಾವತೀ ॥ 45 ॥

ಕೇಶಿಹನ್ತ್ರೀ ಕಕುತ್ಸ್ಥಾ ಚ ಕಕುತ್ಸ್ಥವನವಾಸಿನೀ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾನನ್ದಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಪೂಜಿತಾ ॥ 46 ॥

ಕೀಲಾಲನಿರ್ಮಲಾಕಾರಾ ಕೀಲಾಲಮುಗ್ಧಕಾರಿಣೀ ।
ಕುತುನಾ ಕುಟ್ಟಹೀ ಕುಟ್ಠಾ ಕೂಟನಾ ಮೋದಕಾರಿಣೀ ॥ 47 ॥

ಕ್ರೌಂಕಾರೀ ಕ್ರೌಂಕರೀ ಕಾಶೀ ಕುಹುಶಬ್ದಸ್ಥಾ ಕಿರಾತಿನೀ ।
ಕೂಜನ್ತೀ ಸರ್ವವಚನಂ ಕಾರಯನ್ತೀ ಕೃತಾಕೃತಮ್ ॥ 48 ॥

ಕೃಪಾನಿಧಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕೃಪಾಸಾಗರವಾಸಿನೀ ।
ಕೇವಲಾನನ್ದನಿರತಾ ಕೇವಲಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಕೃಮಿಲಾ ಕೃಮಿದೋಷಘ್ನೀ ಕೃಪಾ ಕಪಟಕುಟ್ಟಿತಾ ।
ಕೃಶಾಂಗೀ ಕ್ರಮಭಂಗಸ್ಥಾ ಕಿಂಕರಸ್ಥಾ ಕಟಸ್ಥಿತಾ ॥ 50 ॥

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾನ್ತರತಾ ಕಾಮರೂಪಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಕಾಮರೂಪಪೀಠದೇವೀ ಕಾಮರೂಪಾಂಕುಜಾ ಕುಜಾ ॥ 51 ॥

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಾದಿಕಾಲಿಕಾ ।
ಕಾಮರೂಪಕಲಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 52 ॥

ಕಾಮರೂಪಜನಾನನ್ದಾ ಕಾಮರೂಪಕುಶಾಗ್ರಧೀಃ ।
ಕಾಮರೂಪಕರಾಕಾಶಾ ಕಾಮರೂಪತರುಸ್ಥಿತಾ ॥ 53 ॥

ಕಾಮಾತ್ಮಜಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮರೂಪವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾಕಲಾ ॥ 54 ॥

ಕಾಮರೂಪಮಹಾಕಾಲೀ ಕಾಮರೂಪಯಶೋಮಯೀ ।
ಕಾಮರೂಪಪರಮಾನನ್ದಾ ಕಾಮರೂಪಾದಿಕಾಮಿನೀ ॥ 55 ॥

ಕೂಲಮೂಲಾ ಕಾಮರೂಪಪದ್ಮಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕೃತಾಂಜಲಿಪ್ರಿಯಾ ಕೃತ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾದೇವೀಸ್ಥಿತಾ ಕಟಾ ॥ 56 ॥

ಕಟಕಾ ಕಾಟಕಾ ಕೋಟಿಕಟಿಘಂಟವಿನೋದಿನೀ ।
ಕಟಿಸ್ಥೂಲತರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 57 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಚಲಸ್ಥಾ ಕಾಮಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಕಥಾ ।
ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶನಿರತಾ ಕಾಶ್ಮೀರೀ ಕೃಷಿಕರ್ಮಜಾ ॥ 58 ॥

ಕೃಷಿಕರ್ಮಸ್ಥಿತಾ ಕೌರ್ಮಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಲಘಂಟಾ ನಾದರತಾ ಕಲಮಂಜೀರಮೋಹಿನೀ ॥ 59 ॥

ಕಲಯನ್ತೀ ಶತ್ರುವರ್ಗಾನ್ ಕ್ರೋಧಯನ್ತೀ ಗುಣಾಗುಣಮ್ ।
ಕಾಮಯನ್ತೀ ಸರ್ವಕಾಮಂ ಕಾಶಯನ್ತೀ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ 60 ॥

ಕೌಲಕನ್ಯಾ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಕೌಲಕಾಲಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕೌಲಮನ್ದಿರಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕುಲಧರ್ಮವಿಡಮ್ಬಿನೀ ॥ 61 ॥

ಕುಲಧರ್ಮರತಾಕಾರಾ ಕುಲಧರ್ಮವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪಂಡಿತಾ ಚ ಕುಲಧರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 62 ॥

ಕೌಲಭೋಗಮೋಕ್ಷದಾ ಚ ಕೌಲಭೋಗೇನ್ದ್ರಯೋಗಿನೀ ।
ಕೌಲಕರ್ಮಾ ನವಕುಲಾ ಶ್ವೇತಚಮ್ಪಕಮಾಲಿನೀ ॥ 63 ॥

ಕುಲಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯಾಕಾನ್ತಾ ಕುಲಪುಷ್ಪಭವೋದ್ಭವಾ ।
ಕೌಲಕೋಲಾಹಲಕರಾ ಕೌಲಕರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ॥ 64 ॥

ಕಾಶೀಸ್ಥಿತಾ ಕಾಶಕನ್ಯಾ ಕಾಶೀ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಾ ಕುಥಾ ।
ಕಾಷ್ಠಾಸನಪ್ರಿಯಾ ಕಾಕಾ ಕಾಕಪಕ್ಷಕಪಾಲಿಕಾ ॥ 65 ॥

ಕಪಾಲರಸಭೋಜ್ಯಾ ಚ ಕಪಾಲನವಮಾಲಿನೀ ।
ಕಪಾಲಸ್ಥಾ ಚ ಕಾಪಾಲೀ ಕಪಾಲಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 66 ॥

ಕಪಾಲಾ ಕುಲಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕಪಾಲಶಿಖರಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಥನಾ ಕೃಪಣಶ್ರೀದಾ ಕೃಪೀ ಕೃಪಣಸೇವಿತಾ ॥ 67 ॥

ಕರ್ಮಹನ್ತ್ರೀ ಕರ್ಮಗತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವಿವರ್ಜೀತಾ ।
ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿರತಾ ಕಾಮೀ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 68 ॥

ಕರ್ಮಧರ್ಮಸುಶೀಲಾ ಚ ಕರ್ಮಧರ್ಮವಶಂಕರೀ ।
ಕನಕಾಬ್ಜಸುನಿರ್ಮಾಣಮಹಾಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 69 ॥

ಕನಕಗ್ರನ್ಥಿಮಾಲ್ಯಾಢ್ಯಾ ಕನಕಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ।
ಕನಕೋದ್ಭವಕನ್ಯಾ ಚ ಕನಕಾಮ್ಭೋಜವಾಸಿನೀ ॥ 70 ॥

ಕಾಲಕೂಟಾದಿಕೂಟಸ್ಥಾ ಕಿಟಿಶಬ್ದಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಂಕಪಕ್ಷಿನಾದಮುಖಾ ಕಾಮಧೇನೂದ್ಭವಾ ಕಲಾ ॥ 71 ॥

ಕಂಕಣಾಭಾ ಧರಾ ಕರ್ದ್ದಾ ಕರ್ದ್ದಮಾ ಕರ್ದ್ದಮಸ್ಥಿತಾ ।
ಕರ್ದ್ದಮಸ್ಥಜಲಾಚ್ಛನ್ನಾ ಕರ್ದ್ದಮಸ್ಥಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 72 ॥

ಕಮಠಸ್ಥಾ ಕಾರ್ಮುಕಸ್ಥಾ ಕಮ್ರಸ್ಥಾ ಕಂಸನಾಶಿನೀ ।
ಕಂಸಪ್ರಿಯಾ ಕಂಸಹನ್ತ್ರೀ ಕಂಸಾಜ್ಞಾನಕರಾಲಿನೀ ॥ 73 ॥

ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಾಂಚನದಾ ಕಾಮದಾ ಕ್ರಮದಾ ಕದಾ ।
ಕಾನ್ತಭಿನ್ನಾ ಕಾನ್ತಚಿನ್ತಾ ಕಮಲಾಸನವಾಸಿನೀ ॥ 74 ॥

ಕಮಲಾಸನಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕಮಲಾಸನದೇವತಾ ।
ಕುತ್ಸಿತಾ ಕುತ್ಸಿತರತಾ ಕುತ್ಸಾ ಶಾಪವಿವರ್ಜೀತಾ ॥ 75 ॥

ಕುಪುತ್ರರಕ್ಷಿಕಾ ಕುಲ್ಲಾ ಕುಪುತ್ರಮಾನಸಾಪಹಾ ।
ಕುಜರಕ್ಷಕರೀ ಕೌಜೀ ಕುಬ್ಜಾಖ್ಯಾ ಕುಬ್ಜವಿಗ್ರಹಾ ॥ 76 ॥

ಕುನಖೀ ಕೂಪದೀಕ್ಷುಸ್ಥಾ ಕುಕರೀ ಕುಧನೀ ಕುದಾ ।
ಕುಪ್ರಿಯಾ ಕೋಕಿಲಾನನ್ದಾ ಕೋಕಿಲಾ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 77 ॥

ಕುಕಾಮಿನಾ ಕುಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕೂರ್ಪವಾಹನ ಮೋಹಿನೀ ।
ಕುಲಕಾ ಕುಲಲೋಕಸ್ಥಾ ಕುಶಾಸನಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 78 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ದೇವತಾ ಕಸ್ಯಾ ಕನ್ನಾದನಾದಸುಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಸೌಷ್ಠವಾ ಕುಮಿತ್ರಸ್ಥಾ ಕುಮಿತ್ರಶತ್ರುಘಾತಿನೀ ॥ 79 ॥

ಕುಜ್ಞಾನನಿಕರಾ ಕುಸ್ಥಾ ಕುಜಿಸ್ಥಾ ಕರ್ಜದಾಯಿನೀ ।
ಕಕರ್ಜಾ ಕರ್ಜ್ಜಕರಿಣೀ ಕರ್ಜವದ್ಧವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 80 ॥

ಕರ್ಜಶೋಧನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕಾಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ಸದಾ ।
ಕುಗತಿಃ ಕಾಲಸುಗತಿಃ ಕಲಿಬುದ್ಧಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 81 ॥

ಕಲಿಕಾಲಫಲೋತ್ಪನ್ನಾ ಕಲಿಪಾವನಕಾರಿಣೀ ।
ಕಲಿಪಾಪಹರಾ ಕಾಲೀ ಕಲಿಸಿದ್ಧಿಸುಸೂಕ್ಷ್ಮದಾ ॥ 82 ॥

ಕಾಲಿದಾಸವಾಕ್ಯಗತಾ ಕಾಲಿದಾಸಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಕಲಿಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಲಶಿಕ್ಷಾ ಕನ್ದಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾ ॥ 83 ॥

ಕಮನೀಯಭಾವರತಾ ಕಮನೀಯಸುಭಕ್ತಿದಾ ।
ಕರಕಾಜನರೂಪಾ ಚ ಕಕ್ಷಾವಾದಕರಾ ಕರಾ ॥ 84 ॥

ಕಂಚುವರ್ಣಾ ಕಾಕವರ್ಣಾ ಕ್ರೋಷ್ಟುರೂಪಾ ಕಷಾಮಲಾ ।
ಕ್ರೋಷ್ಟ್ರನಾದರತಾ ಕೀತಾ ಕಾತರಾ ಕಾತರಪ್ರಿಯಾ ॥ 85 ॥

ಕಾತರಸ್ಥಾ ಕಾತರಾಜ್ಞಾ ಕಾತರಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಕಾಶಮರ್ದ್ದತರೂದ್ಭೂತಾ ಕಾಶಮರ್ದ್ದವಿಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಕಷ್ಟಹಾನಿಃ ಕಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಕಷ್ಟಲೋಕವಿರಕ್ತಿದಾ ।
ಕಾಯಾಗತಾ ಕಾಯಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಯಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 87 ॥

ಕಾಯಗನ್ಧಹರಾ ಕುಮ್ಭಾ ಕಾಯಕುಮ್ಭಾ ಕಠೋರಿಣೀ ।
ಕಠೋರತರುಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕಠೋರಲೋಕನಾಶಿನೀ ॥ 88 ॥

ಕುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಪಿತಾ ಕುಪ್ರಾ ಕಾರ್ಪಾಸತರುಸಮ್ಭವಾ ।
ಕಾರ್ಪಾಸವೃಕ್ಷಸೂತ್ರಸ್ಥಾ ಕುವರ್ಗಸ್ಥಾ ಕರೋತ್ತರಾ ॥ 89 ॥

ಕರ್ಣಾಟಕರ್ಣಸಮ್ಭೂತಾ ಕಾರ್ಣಾಟೀ ಕರ್ಣಪೂಜಿತಾ ।
ಕರ್ಣಾಸ್ತ್ರರಕ್ಷಿಕಾ ಕರ್ಣಾ ಕರ್ಣಹಾ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಾ ॥ 90 ॥

ಕುನ್ತಲಾದೇಶನಮಿತಾ ಕುಟುಮ್ಬಾ ಕುಮ್ಭಕಾರಿಕಾ ।
ಕರ್ಣಾಸರಾಸನಾ ಕೃಷ್ಟಾ ಕೃಷ್ಣಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಾಜೀತಾ ॥ 91 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಂಗೀ ಕೃಷ್ಣದೇಹಸ್ಥಾ ಕುದೇಶಸ್ಥಾ ಕುಮಂಗಲಾ ।
ಕ್ರೂರಕರ್ಮಸ್ಥಿತಾ ಕೋರಾ ಕಿರಾತ ಕುಲಕಾಮಿನೀ ॥ 92 ॥

ಕಾಲವಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಾ ಕಾವ್ಯವಾಕ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಕ್ರುಧಾ ।
ಕಂಜಲತಾ ಕೌಮುದೀ ಚ ಕುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಲನಪ್ರಿಯಾ ॥ 93 ॥

ಕಲನಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕಪಿತ್ಥವನವಾಸಿನೀ ।
ಕಟುನಿಮ್ಬಸ್ಥಿತಾ ಕಾಖ್ಯಾ ಕವರ್ಗಾಖ್ಯಾ ಕವರ್ಗೀಕಾ ॥ 94 ॥

ಕಿರಾತಚ್ಛೇದಿನೀ ಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವಿವರ್ಜೀತಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನಾದಿಕಲ್ಪಸ್ಥಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಸುಖೋದಯಾ ॥ 95 ॥

ಕುಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾ ಕುಲಾವಿಘ್ನಾ ಕರಣಾದಿಪ್ರವೇಶಿನೀ ।
ಕಾಂಕಾಲೀ ಕಿಂಕಲಾ ಕಾಲಾ ಕಿಲಿತಾ ಸರ್ವಕಾಮಿನೀ ॥ 96 ॥

ಕೀಲಿತಾಪೇಕ್ಷಿತಾ ಕೂಟಾ ಕೂಟಕುಂಕುಮಚರ್ಚೀತಾ ।
ಕುಂಕುಮಾಗನ್ಧನಿಲಯಾ ಕುಟುಮ್ಬಭವನಸ್ಥಿತಾ ॥ 97 ॥

ಕುಕೃಪಾ ಕರಣಾನನ್ದಾ ಕವಿತಾರಸಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾನನ್ದರತಾ ಕಾವ್ಯಪೂಜ್ಯಾ ಕವೀಶ್ವರೀ ॥ 98 ॥

ಕಟಕಾದಿಹಸ್ತಿರಥಹಯದುನ್ದುಭಿಶಬ್ದಿನೀ ।
ಕಿತವಾ ಕ್ರೂರಧೂರ್ತಸ್ಥಾ ಕೇಕಾಶಬ್ದನಿವಾಸಿನೀ ॥ 99 ॥

ಕೇಂ ಕೇವಲಾಮ್ಬಿತಾ ಕೇತಾ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಮೋಹಿನೀ ।
ಕೈಂ ಕೈವಲ್ಯಗುಣೋದ್ವಾಸ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಧನದಾಯಿನೀ ॥ 100 ॥

ಕರೀ ಧನೀನ್ದ್ರಜನನೀ ಕಾಕ್ಷತಾಕ್ಷಕಲಂಕಿನೀ ।
ಕುಡುವಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಿಶಾನ್ತಾ ಕಾಂಕ್ಷಾ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಗಾ ॥ 101 ॥

ಕರ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ತಾ ಕಾನ್ತವಿತ್ತಾ ಕೃಷಣಾ ಕೃಷಿಭೋಜಿನೀ ।
ಕುಂಕುಮಾಶಕ್ತಹೃದಯಾ ಕೇಯೂರಹಾರಮಾಲಿನೀ ॥ 102 ॥

ಕೀಶ್ವರೀ ಕೇಶವಾ ಕುಮ್ಭಾ ಕೈಶೋರಜನಪೂಜಿತಾ ।
ಕಲಿಕಾಮಧ್ಯನಿರತಾ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ 103 ॥

ಕುರದೇಹಹರಾ ಕುಮ್ಬಾ ಕುಡುಮ್ಬಾ ಕುರಭೇದಿನೀ ।
ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಸಂವಾದಾ ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಮಧ್ಯಗಾ ॥ 104 ॥

ಕಾಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಕಾಲಯಜ್ಞಾ ಕಾಲಹಾರಕರೀ ಕಹಾ ।
ಕಹಲಸ್ಥಾ ಕಲಹಸ್ಥಾ ಕಲಹಾ ಕಲಹಾಂಕರೀ ॥ 105 ॥

ಕುರಂಗೀ ಶ್ರೀಕುರಂಗಸ್ಥಾ ಕೋರಂಗೀ ಕುಂಡಲಾಪಹಾ ।
ಕುಕಲಂಕೀ ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಿಃ ಕೃಷ್ಣಾ ಧ್ಯಾನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 106 ॥

ಕುತವಾ ಕಾಷ್ಠವಲತಾ ಕೃತಾರ್ಥಕರಣೀ ಕುಸೀ ।
ಕಲನಕಸ್ಥಾ ಕಸ್ವರಸ್ಥಾ ಕಲಿಕಾ ದೋಷಭಂಗಜಾ ॥ 107 ॥

ಕುಸುಮಾಕಾರಕಮಲಾ ಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಣಾ ।
ಕಿಂಜಲ್ಕಾ ಕೈತವಾರ್ಕಶಾ ಕಮನೀಯಜಲೋದಯಾ ॥ 108 ॥

ಕಕಾರಕೂಟಸರ್ವಾಂಗೀ ಕಕಾರಾಮ್ಬರಮಾಲಿನೀ ।
ಕಾಲಭೇದಕರಾ ಕಾಟಾ ಕರ್ಪವಾಸಾ ಕಕುತ್ಸ್ಥಲಾ ॥ 109 ॥

ಕುವಾಸಾ ಕಬರೀ ಕರ್ವಾ ಕೂಸವೀ ಕುರುಪಾಲನೀ ।
ಕುರುಪೃಷ್ಠಾ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕುರೂಣಾಂ ಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ॥ 110 ॥

ಕುತೂಹಲರತಾ ಕಾನ್ತಾ ಕುವ್ಯಾಪ್ತಾ ಕಷ್ಟಬನ್ಧನಾ ।
ಕಷಾಯಣತರುಸ್ಥಾ ಚ ಕಷಾಯಣರಸೋದ್ಭವಾ ॥ 111 ॥

ಕತಿವಿದ್ಯಾ ಕುಷ್ಠದಾತ್ರೀ ಕುಷ್ಠಿಶೋಕವಿಸರ್ಜನೀ ।
ಕಾಷ್ಠಾಸನಗತಾ ಕಾರ್ಯಾಶ್ರಯಾ ಕಾ ಶ್ರಯಕೌಲಿಕಾ ॥ 112 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಿಸನ್ತ್ರಸ್ತಾ ಕೌಲಿಕಧ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ।
ಕ್ಲೃಪ್ತಸ್ಥಾ ಕ್ಲೃಪ್ತಜನನೀ ಕ್ಲೃಪ್ತಚ್ಛನ್ನಾ ಕಲಿಧ್ವಜಾ ॥ 113 ॥

ಕೇಶವಾ ಕೇಶವಾನನ್ದಾ ಕೇಶ್ಯಾದಿದಾನವಾಪಹಾ ।
ಕೇಶವಾಂಗಜಕನ್ಯಾ ಚ ಕೇಶವಾಂಗಜಮೋಹಿನೀ ॥ 114 ॥

ಕಿಶೋರಾರ್ಚನಯೋಗ್ಯಾ ಚ ಕಿಶೋರದೇವದೇವತಾ ।
ಕಾನ್ತಶ್ರೀಕರಣೀ ಕುತ್ಯಾ ಕಪಟಾ ಪ್ರಿಯಘಾತಿನೀ ॥ 115 ॥

ಕುಕಾಮಜನಿತಾ ಕೌಂಚಾ ಕೌಂಚಸ್ಥಾ ಕೌಂಚವಾಸಿನೀ ।
ಕೂಪಸ್ಥಾ ಕೂಪಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕೂಪಮಾಲಾ ಮನೋರಮಾ ॥ 116 ॥

ಕೂಪಪುಷ್ಪಾಶ್ರಯಾ ಕಾನ್ತಿಃ ಕ್ರಮದಾಕ್ರಮದಾಕ್ರಮಾ ।
ಕುವಿಕ್ರಮಾ ಕುಕ್ರಮಸ್ಥಾ ಕುಂಡಲೀಕುಂಡದೇವತಾ ॥ 117 ॥

ಕೌಂಡಿಲ್ಯನಗರೋದ್ಭೂತಾ ಕೌಂಡಿಲ್ಯಗೋತ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಪಿರಾಜಸ್ಥಿತಾ ಕಾಪೀ ಕಪಿಬುದ್ಧಿಬಲೋದಯಾ ॥ 118 ॥

ಕಪಿಧ್ಯಾನಪರಾ ಮುಖ್ಯಾ ಕುವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕುಸಾಕ್ಷಿದಾ ।
ಕುಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಕಲ್ಪಾ ಚ ಕುಲಪಂಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 119 ॥

ಕುಲಭ್ರಮರದೇಹಸ್ಥಾ ಕುಲಭ್ರಮರನಾದಿನೀ ।
ಕುಲಾಸಂಗಾ ಕುಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಕುಲಮತ್ತಾ ಕುಲಾನಿಲಾ ॥ 120 ॥

ಕಲಿಚಿನ್ಹಾ ಕಾಲಚಿನ್ಹಾ ಕಂಠಚಿನ್ಹಾ ಕವೀನ್ದ್ರಜಾ ।
ಕರೀನ್ದ್ರಾ ಕಮಲೇಶಶ್ರೀಃ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಹಾ ॥ 121 ॥

ಕೋಟಿತೇಜೋಮಯೀ ಕೋಟ್ಯಾ ಕೋಟೀರಪದ್ಮಮಾಲಿನೀ ।
ಕೋಟೀರಮೋಹಿನೀ ಕೋಟಿಃ ಕೋಟಿಕೋಟಿವಿಧೂದ್ಭವಾ ॥ 122 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಾನಾಸ್ಯಾ ಕೋಟಿಕಾಲಾನಲೋಪಮಾ ।
ಕೋಟೀರಹಾರಲಲಿತಾ ಕೋಟಿಪರ್ವತಧಾರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಕುಚಯುಗ್ಮಧರಾ ದೇವೀ ಕುಚಕಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕುಚಾನನ್ದಾ ಕುಚಾಚ್ಛನ್ನಾ ಕುಚಕಾಠಿನ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಕುಚಯುಗ್ಮಮೋಹನಸ್ಥಾ ಕುಚಮಾಯಾತುರಾ ಕುಚಾ ।
ಕುಚಯೌವನಸಮ್ಮೋಹಾ ಕುಚಮರ್ದ್ದನಸೌಖ್ಯದಾ ॥ 125 ॥

ಕಾಚಸ್ಥಾ ಕಾಚದೇಹಾ ಚ ಕಾಚಪೂರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಚಗ್ರಸ್ಥಾ ಕಾಚವರ್ಣಾ ಕೀಚಕಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ ॥ 126 ॥

ಕಮಲಾ ಲೋಚನಪ್ರೇಮಾ ಕೋಮಲಾಕ್ಷೀ ಮನುಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಜಾ ಕಮಲಾಸ್ಯಾ ಕರಾಲಜಾ ॥ 127 ॥

ಕಮಲಾಂಘಿರದ್ವಯಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕರಾಖ್ಯಾ ಕರಮಾಲಿನೀ ।
ಕರಪದ್ಮಧರಾ ಕನ್ದಾ ಕನ್ದಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 128 ॥

ಕಮಲೋದ್ಭವಪುತ್ರೀ ಚ ಕಮಲಾ ಪುತ್ರಕಾಮಿನೀ ।
ಕಿರನ್ತೀ ಕಿರಣಾಚ್ಛನ್ನಾ ಕಿರಣಪ್ರಾಣವಾಸಿನೀ ॥ 129 ॥

ಕಾವ್ಯಪ್ರದಾ ಕಾವ್ಯಚಿತ್ತಾ ಕಾವ್ಯಸಾರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕಲಾಮ್ಬಾ ಕಲ್ಪಜನನೀ ಕಲ್ಪಭೇದಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 130 ॥

ಕಾಲೇಚ್ಛಾ ಕಾಲಸಾರಸ್ಥಾ ಕಾಲಮಾರಣಘಾತಿನೀ ।
ಕಿರಣಕ್ರಮದೀಪಸ್ಥಾ ಕರ್ಮಸ್ಥಾ ಕ್ರಮದೀಪಿಕಾ ॥ 131 ॥

ಕಾಲಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಾಲಚಂಡಾ ಕುಲಚಂಡೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಕಿನೀಶಕ್ತಿದೇಹಸ್ಥಾ ಕಿತವಾ ಕಿನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 132 ॥

ಕರಂಚಾ ಕಂಚುಕಾ ಕ್ರೌಂಚಾ ಕಾಕಚಂಚುಪುಟಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಾಕಾಖ್ಯಾ ಕಾಕಶಬ್ದಸ್ಥಾ ಕಾಲಾಗ್ನಿದಹನಾಥೀಕಾ ॥ 133 ॥

ಕುಚಕ್ಷನಿಲಯಾ ಕುತ್ರಾ ಕುಪುತ್ರಾ ಕ್ರತುರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಕನಕಪ್ರತಿಭಾಕಾರಾ ಕರಬನ್ಧಾಕೃತಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 134 ॥

ಕೃತಿರೂಪಾ ಕೃತಿಪ್ರಾಣಾ ಕೃತಿಕ್ರೋಧನಿವಾರಿಣೀ ।
ಕುಕ್ಷಿರಕ್ಷಾಕರಾ ಕುಕ್ಷಾ ಕುಕ್ಷಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧಾರಿಣೀ ॥ 135 ॥

ಕುಕ್ಷಿದೇವಸ್ಥಿತಾ ಕುಕ್ಷಿಃ ಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷಾ ಕ್ರಿಯಾತುರಾ ।
ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಠಾ ಕ್ರಿಯಾನನ್ದಾ ಕ್ರತುಕರ್ಮಾ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 136 ॥

ಕುಶಲಾಸವಸಂಶಕ್ತಾ ಕುಶಾರಿಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ ।
ಕುಶಾರಿವೃಕ್ಷಮದಿರಾ ಕಾಶೀರಾಜವಶೋದ್ಯಮಾ ॥ 137 ॥

ಕಾಶೀರಾಜಗೃಹಸ್ಥಾ ಚ ಕರ್ಣಭ್ರಾತೃಗೃಹಸ್ಥಿತಾ ।
ಕರ್ಣಾಭರಣಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಕಂಠಭೂಷಾ ಚ ಕಂಠಿಕಾ ॥ 138 ॥

ಕಂಠಸ್ಥಾನಗತಾ ಕಂಠಾ ಕಂಠಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಂಠಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೀ ಕಂಠಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲಿನೀ ॥ 139 ॥

ಕಂಠಪದ್ಮಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಕಂಠಾಕಾಶನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಂಠಪದ್ಮಸಾಕಿನೀಸ್ಥಾ ಕಂಠಷೋಡಶಪತ್ರಿಕಾ ॥ 140 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಾ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಸುವಾಸಸೀ ।
ಕುತಕಸ್ಥಾ ಕುಖೇಲಸ್ಥಾ ಕುಂಡವಾಲಂಕೃತಾಕೃತಾ ॥ 141 ॥

ಕಲಗೀತಾ ಕಾಲಘಜಾ ಕಲಭಂಗಪರಾಯಣಾ ।
ಕಾಲೀಚನ್ದ್ರಾ ಕಲಾ ಕಾವ್ಯಾ ಕುಚಸ್ಥಾ ಕುಚಲಪ್ರದಾ ॥ 142 ॥

ಕುಚೌರಘಾತಿನೀ ಕಚ್ಛಾ ಕಚ್ಛಾದಸ್ಥಾ ಕಜಾತನಾ ।
ಕಂಜಾಛದಮುಖೀ ಕಂಜಾ ಕಂಜತುಂಡಾ ಕಜೀವಲೀ ॥ 143 ॥

ಕಾಮರಾಭಾರ್ಸುರವಾದ್ಯಸ್ಥಾ ಕಿಯಧಂಕಾರನಾದಿನೀ ।
ಕಣಾದಯಜ್ಞಸೂತ್ರಸ್ಥಾ ಕೀಲಾಲಯಜ್ಞಸಂಜ್ಞಕಾ ॥ 144 ॥

ಕಟುಹಾಸಾ ಕಪಾಟಸ್ಥಾ ಕಟಧೂಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಟಿನಾದಘೋರತರಾ ಕುಟ್ಟಲಾ ಪಾಟಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 145 ॥

ಕಾಮಚಾರಾಬ್ಜನೇತ್ರಾ ಚ ಕಾಮಚೋದ್ಗಾರಸಂಕ್ರಮಾ ।
ಕಾಷ್ಠಪರ್ವತಸನ್ದಾಹಾ ಕುಷ್ಠಾಕುಷ್ಠ ನಿವಾರಿಣೀ ॥ 146 ॥

ಕಹೋಡಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಥಾ ಕಾಹಲಾ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲಡಿಂಡಿಮವಾದ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಡಾಮರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 147 ॥

ಕುಲಾಮರವಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಕೇಕಾನಿನಾದಿನೀ ।
ಕೋಜಾಗರಢೋಲನಾದಾ ಕಾಸ್ಯವೀರರಣಸ್ಥಿತಾ ॥ 148 ॥

ಕಾಲಾದಿಕರಣಚ್ಛಿದ್ರಾ ಕರುಣಾನಿಧಿವತ್ಸಲಾ ।
ಕ್ರತುಶ್ರೀದಾ ಕೃತಾರ್ಥಶ್ರೀಃ ಕಾಲತಾರಾ ಕುಲೋತ್ತರಾ ॥ 149 ॥

ಕಥಾಪೂಜ್ಯಾ ಕಥಾನನ್ದಾ ಕಥನಾ ಕಥನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾರ್ಥಚಿನ್ತಾ ಕಾರ್ಥವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಿನೀ ॥ 150 ॥

ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೀ ।
ಕಾದಮ್ಬರೀ ಪಾನತುಷ್ಟಾ ಕಾಯದಮ್ಭಾ ಕದೋದ್ಯಮಾ ॥ 151 ॥

ಕುಂಕುಲೇಪತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಾಧಾರಾ ಧರಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲದೇವಶರೀರಾರ್ಧಾ ಕುಲಧಾಮಾ ಕಲಾಧರಾ ॥ 152 ॥

ಕಾಮರಾಗಾ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀರಗುಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲೀನಾ ನಾಗಹಸ್ತಾ ಚ ಕುಲೀನನಾಗವಾಹಿನೀ ॥ 153 ॥

ಕಾಮಪೂರಸ್ಥಿತಾ ಕೋಪಾ ಕಪಾಲೀ ಬಕುಲೋದ್ಭವಾ ।
ಕಾರಾಗಾರಜನಾಪಾಲ್ಯಾ ಕಾರಾಗಾರಪ್ರಪಾಲಿನೀ ॥ 154 ॥

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಲಪಂಕ್ತಿಃ ಕಾರ್ಣಪಂಕ್ತಿಃ ಕಫೋದಯಾ ।
ಕಾಮಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದಸ್ಥಾ ಕಾಮರೂಪಫಲಾಫಲಾ ॥ 155 ॥

ಕಾಯಫಲಾ ಕಾಯಫೇಣಾ ಕಾನ್ತಾ ನಾಡೀಫಲೀಶ್ವರಾ ।
ಕಮಫೇರುಗತಾ ಗೌರೀ ಕಾಯವಾಣೀ ಕುವೀರಗಾ ॥ 156 ॥

ಕಬರೀಮಣಿಬನ್ಧಸ್ಥಾ ಕಾವೇರೀತೀರ್ಥಸಂಗಮಾ ।
ಕಾಮಭೀತಿಹರಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮವಾಕುಭ್ರಮಾತುರಾ ॥ 157 ॥

ಕವಿಭಾವಹರಾ ಭಾಮಾ ಕಮನೀಯಭಯಾಪಹಾ ।
ಕಾಮಗರ್ಭದೇವಮಾತಾ ಕಾಮಕಲ್ಪಲತಾಮರಾ ॥ 158 ॥

ಕಮಠಪ್ರಿಯಮಾಂಸಾದಾ ಕಮಠಾ ಮರ್ಕಟಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಿಮಾಕಾರಾ ಕಿಮಾಧಾರಾ ಕುಮ್ಭಕಾರಮನಸ್ಥಿತಾ ॥ 159 ॥

ಕಾಮ್ಯಯಜ್ಞಸ್ಥಿತಾ ಚಂಡಾ ಕಾಮ್ಯಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಕಾ ।
ಕಾಮಯಾಗಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಕಾಮಮೈಥುನಯಾಮಿನೀ ॥ 160 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಯಮಲಾಶಸ್ಥಾ ಕಾಲಯಾಮಾ ಕುಯೋಗಿನೀ ।
ಕುರುಯಾಗಹತಾಯೋಗ್ಯಾ ಕುರುಮಾಂಸವಿಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಕುರುರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಕಾರೀ ಕಿಂಕರಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಕರ್ತ್ರೀಶ್ವರೀ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಕವಿಭಕ್ಷಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 162 ॥

ಕವಿಶತ್ರುಪ್ರಷ್ಠಲಗ್ನಾ ಕೈಲಾಸೋಪವನಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಲಿತ್ರಿಧಾ ತ್ರಿಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕಲಿತ್ರಿದಿನಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 163 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಾ ಕಾಲೀ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಕಾಮದಾ ।
ಕುಲಪುಷ್ಪರಂಗ ಸೂತ್ರಮಣಿಗ್ರನ್ಥಿಸುಶೋಭನಾ ॥ 164 ॥

ಕಮ್ಬೋಜವಂಗದೇಶಸ್ಥಾ ಕುಲವಾಸುಕಿರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಕುಲಶಾನ್ತಿಃ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 165 ॥

ಕುಶಲಪ್ರತಿಭಾ ಕಾಶೀ ಕುಲಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ।
ಕುಲಷಟ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಷಟ್ಪದ್ಮದೀಪಿನೀ ॥ 166 ॥

ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಜಾರಕೋಲಸ್ಥಾ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಜಾರಷಷ್ಠಿಕಾ ।
ಕುಲಮಾರ್ಜಾರಕುಪಿತಾ ಕುಲಮಾರ್ಜಾರಷೋಡಶೀ ॥ 167 ॥

ಕಾಲಾನ್ತಕವಲೋತ್ಪನ್ನಾ ಕಪಿಲಾನ್ತಕಘಾತಿನೀ ।
ಕಲಹಾಸಾ ಕಾಲಹಶ್ರೀ ಕಲಹಾರ್ಥಾ ಕಲಾಮಲಾ ॥ 168 ॥

ಕಕ್ಷಪಪಕ್ಷರಕ್ಷಾ ಚ ಕುಕ್ಷೇತ್ರಪಕ್ಷಸಂಕ್ಷಯಾ ।
ಕಾಕ್ಷರಕ್ಷಾಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಚ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 169 ॥

ಅರ್ಕಕೋಟಿಶತಚ್ಛಾಯಾ ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕಿಂಕರಾಚೀತಾ ।
ಕಾವೇರೀತೀರಭೂಮಿಸ್ಥಾ ಆಗ್ನೇಯಾರ್ಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 170 ॥

ಇಂ ಕಿಂ ಶ್ರೀಂ ಕಾಮಕಮಲಾ ಪಾತು ಕೈಲಾಸರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಮಮ ಶ್ರೀಂ ಈಂ ಬೀಜರೂಪಾ ಪಾತು ಕಾಲೀ ಶಿರಸ್ಥಲಮ್ ॥ 171 ॥

ಉರುಸ್ಥಲಾಬ್ಜಂ ಸಕಲಂ ತಮೋಲ್ಕಾ ಪಾತು ಕಾಲಿಕಾ ।
ಊಡುಮ್ಬನ್ಯರ್ಕರಮಣೀ ಉಷ್ಟ್ರೇಗ್ರಾ ಕುಲಮಾತೃಕಾ ॥ 172 ॥

ಕೃತಾಪೇಕ್ಷಾ ಕೃತಿಮತೀ ಕುಂಕಾರೀ ಕಿಂಲಿಪಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಕುನ್ದೀರ್ಘಸ್ವರಾ ಕ್ಲೃಪ್ತಾ ಚ ಕೇಂ ಕೈಲಾಸಕರಾಚೀಕಾ ॥ 173 ॥

ಕೈಶೋರೀ ಕೈಂ ಕರೀ ಕೈಂ ಕೇಂ ಬೀಜಾಖ್ಯಾ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಕಮ್ ।
ಕೋಮಾ ಮತಂಗಯಜಿತಾ ಕೌಶಲ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿಕಾ ॥ 174 ॥

ಪಾತು ಮೇ ಕರ್ಣಯುಗ್ಮನ್ತು ಕ್ರೌಂ ಕ್ರೌಂ ಜೀವಕರಾಲಿನೀ ।
ಗಂಡಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಪಾತು ಕುಂಡಲೀ ಅಂಕವಾಸಿನೀ ॥ 175 ॥

ಅರ್ಕಕೋಟಿಶತಾಭಾಸಾ ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಮಾಲಿನೀ ।
ಆಶುತೋಷಕರೀ ಹಸ್ತಾ ಕುಲದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 176 ॥

ಪಾತು ಮೇ ಕುಲಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಾ ಪೃಷ್ಠದೇಶಂ ಸುಕೃತ್ತಮಾ ।
ಕುಮಾರೀ ಕಾಮನಾಪೂರ್ಣಾ ಪಾರ್ಶ್ವದೇಶಂ ಸದಾವತು ॥ 177 ॥

ದೇವೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಕಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಕಟಿಮ್ ।
ಕಟಿಸ್ಥದೇವತಾ ಪಾತು ಲಿಂಗಮೂಲಂ ಸದಾ ಮಮ ॥ 178 ॥

ಗುಹ್ಯದೇಶಂ ಕಾಕಿನೀ ಮೇ ಲಿಂಗಾಧಃ ಕುಲಸಿಂಹಿಕಾ ।
ಕುಲನಾಗೇಶ್ವರೀ ಪಾತು ನಿತಮ್ಬದೇಶಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 179 ॥

ಕಂಕಾಲಮಾಲಿನೀ ದೇವೀ ಮೇ ಪಾತು ಚಾರುಮೂಲಕಮ್ ।
ಜಂಘಾಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಪಾತು ಕೀರ್ತೀಃ ಚಕ್ರಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 180 ॥

ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾ ಪಾಕಶಾಸನರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಕುಲಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮರಾ ಪಾತು ಪಾದಾಂಗುಲೀರ್ಮಮ ॥ 181 ॥

ನಖಾಗ್ರಾಣಿ ದಶವಿಧಾ ತಥಾ ಹಸ್ತದ್ವಯಸ್ಯ ಚ ।
ವಿಂಶರೂಪಾ ಕಾಲನಾಕ್ಷಾ ಸರ್ವದಾ ಪರಿರಕ್ಷತು ॥ 182 ॥

ಕುಲಚ್ಛತ್ರಾಧಾರರೂಪಾ ಕುಲಮಂಡಲಗೋಪಿತಾ ।
ಕುಲಕುಂಡಲಿನೀ ಮಾತಾ ಕುಲಪಂಡಿತಮಂಡಿತಾ ॥ 183 ॥

ಕಾಕಾನನೀ ಕಾಕತುಂಡೀ ಕಾಕಾಯುಃ ಪ್ರಖರಾರ್ಕಜಾ ।
ಕಾಕಜ್ವರಾ ಕಾಕಜಿಹ್ವಾ ಕಾಕಾಜಿಜ್ಞಾ ಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 184 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಾ ಕಪಿಕ್ರೋಶಾ ಕಪಿಬಾಲಾ ಹಿಕಸ್ವರಾ ।
ಕಾಲಕಾಂಚೀ ವಿಂಶತಿಸ್ಥಾ ಸದಾ ವಿಂಶನಖಾಗ್ರಹಮ್ ॥ 185 ॥

ಪಾತು ದೇವೀ ಕಾಲರೂಪಾ ಕಲಿಕಾಲಫಲಾಲಯಾ ।
ವಾತೇ ವಾ ಪರ್ವತೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ॥ 186 ॥

ಕುಲೇನ್ದ್ರಸಮಯಾಚಾರಾ ಕುಲಾಚಾರಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲಪರ್ವತಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕುಲಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ॥ 187 ॥

ಮಹಾದಾವಾನಲೇ ಪಾತು ಕುಮಾರ್ಗೇ ಕುತ್ಸಿತಗ್ರಹೇ ।
ರಾಜ್ಞೋಽಪ್ರಿಯೇ ರಾಜವಶ್ಯೇ ಮಹಾಶತ್ರುವಿನಾಶನೇ ॥ 188 ॥

ಕಲಿಕಾಲಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕುಲಾಮ್ಬರಾ ।
ಕಲೀನ್ದ್ರಕೀಲಿತಾ ಕೀಲಾ ಕೀಲಾಲಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೀ ॥ 189 ॥

ದಶದಿಕ್ಷು ಸದಾ ಪಾತು ಇನ್ದ್ರಾದಿದಶಲೋಕಪಾ ।
ನವಚ್ಛಿನ್ನೇ ಸದಾ ಪಾತು ಸೂರ್ಯಾದಿಕನವಗ್ರಹಾ ॥ 190 ॥

ಪಾತು ಮಾಂ ಕುಲಮಾಂಸಾಢ್ಯಾ ಕುಲಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕುಲದ್ರವ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಮಧ್ಯಾ ಷೋಡಶೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 191 ॥

ವಿದ್ಯಾವಾದೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಮತ್ತಕಾಲೇ ಮಹಾಭಯೇ ।
ದುರ್ಭೀಕ್ಷಾದಿಭಯೇ ಚೈವ ವ್ಯಾಧಿಸಂಕರಪೀಡಿತೇ ॥ 192 ॥

ಕಾಲೀಕುಲ್ಲಾ ಕಪಾಲೀ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ।
ಸದಾ ಮಾಂ ಕುಲಸಂಸರ್ಗೇ ಪಾತು ಕೌಲೇ ಸುಸಂಗತಾ ॥ 193 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದೇಶೇ ಚ ಕುಲರೂಪಾ ಸದಾವತು ।
ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ನಾಥ ಮಾತುಃ ಪ್ರಸಾದಹೇತುನಾ ॥ 194 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಕುಂಡಲೀಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಕುಲಕುಂಡಲಿನೀದೇವ್ಯಾಃ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸುಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 195 ॥

ಸರ್ವದೇವಮನೂನಾಂಚ ಚೈತನ್ಯಾಯ ಸುಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ ॥ 196 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಕುಲದ್ರವ್ಯಪರಾಯ ಚ ।
ಅಕುಲೀನೇಽಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಚ ನ ದೇಯಃ ಕುಂಡಲೀಸ್ತವಃ ।
ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಕುಂಡಲೀಚಕ್ರೇ ಸರ್ವೇ ವರ್ಣಾ ದ್ವಿಜಾತಯಃ ॥ 197 ॥

ನಿವೃತ್ತೇ ಭೈರವೀಚಕ್ರೇ ಸರ್ವೇ ವರ್ಣಾಃ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ।
ಕುಲೀನಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಸಾಧಕಾಯ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 198 ॥

ದಾನಾದೇವ ಹಿ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಮಾಜ್ಞಾಬಲಹೇತುನಾ ।
ಮಮ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ಸ ಮೇ ಪುತ್ರೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 199 ॥

ಸ ಆಯಾತಿ ಮಮ ಪದಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ವಾಸವಃ ।
ಆಸವೇನ ಸಮಾಂಸೇನ ಕುಲವಹ್ನೌ ಮಹಾನಿಶಿ ॥ 200 ॥

ನಾಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಜುಹುಯಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಪಂಚಾಚಾರರತೋ ಭೂತ್ತ್ವಾ ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಭವೇದ್ಯತಿಃ ॥ 201 ॥

ಸಂವತ್ಸರಾನ್ಮಮ ಸ್ಥಾನೇ ಆಯಾತಿ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಐಹಿಕೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ದೈಹಿಕೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 202 ॥

ವಶೀ ಭೂತ್ತ್ವಾ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಃ ಸ್ವರ್ಗಭೂತಲವಾಸಿನಃ ।
ಅಸ್ಯ ಭೃತ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಇನ್ದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕಾಃ ॥ 203 ॥

ಸ ಏವ ಯೋಗೀ ಪರಮೋ ಯಸ್ಯಾರ್ಥೇಽಯಂ ಸುನಿಶ್ಚಲಃ ।
ಸ ಏವ ಖೇಚರೋ ಭಕ್ತೋ ನಾರದಾದಿಶುಕೋಪಮಃ ॥ 204 ॥

ಯೋ ಲೋಕಃ ಪ್ರಜಪತ್ಯೇವಂ ಸ ಶಿವೋ ನ ಚ ಮಾನುಷಃ ।
ಸ ಸಮಾಧಿಗತೋ ನಿತ್ಯೋ ಧ್ಯಾನಸ್ಥೋ ಯೋಗಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 205 ॥

ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಗತೋ ದೇವಃ ಸಹಸಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಯಃ ಪ್ರಧಾರಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಂಠೇ ವಾ ಮಸ್ತಕೇ ಭುಜೇ ॥ 206 ॥

ಸ ಭವೇತ್ ಕಾಲಿಕಾಪುತ್ರೋ ವಿದ್ಯಾನಾಥಃ ಸ್ವಯಂಭುವಿ ।
ಧನೇಶಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಯೋಗೀ ಯತೀಶಃ ಸರ್ವಗೋ ಭವೇತ್ ॥ 207 ॥

ವಾಮಾ ವಾಮಕರೇ ಧೃತ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಯದಿ ಪಠತಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಮಾನುಷೀ ವಾ ಮಹತ್ಯಾ ॥ 208 ॥

ಸಕಲಧನಜನೇಶೀ ಪುತ್ರಿಣೀ ಜೀವವತ್ಸಾ ।
ಕುಲಪತಿರಿಹ ಲೋಕೇ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುಃ
ಸ ಭವತಿ ಭವನಾಥೋ ಯೋಗಿನೀವಲ್ಲಭೇಶಃ ॥ 209 ॥

ಪಠತಿ ಯ ಇಹ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಮರ್ತ್ಯೋ
ಹರಣಮಪಿ ಕರೋತಿ ಪ್ರಾಣವಿಪ್ರಾಣಯೋಗಃ ।
ಸ್ತವನಪಠನಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶ
ಕಥಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ತೋಽಹಂ ಮಹಾಮಾಂಸಭಕ್ಷಾ ॥ 210 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತನ್ತ್ರೇ ಷಟ್ಚಕ್ರಪ್ರಕಾಶೇ ಭೈರವೀಭೈರವಸಂವಾದೇ
ಮಹಾಕುಲಕುಂಡಲಿನೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top