Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਉਵਾਚ ।
ਅਥ ਕਾਨ੍ਤ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕੁਣ੍ਡਲੀਚੇਤਨਾਦਿਕਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਕਲਂ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਯਂ ਸੁਖਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਤਵ ਪ੍ਰੇਮਵਸ਼ੇਨੈਵ ਕਥਯਾਮਿ ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵ ਤਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਵਿਨਾ ਯਜਨਯੋਗੇਨ ਵਿਨਾ ਧ੍ਯਾਨੇਨ ਯਤ੍ਫਲਮ੍ ।
ਤਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਸਦ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਯਾਃ ਸੁਕਪਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਾਨੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਰਿਪੂਜਿਤਾ ।
ਸਾ ਦੇਵੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਪਾਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੪ ॥

ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਾਨਿ ਚ ।
ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਪਠਨਾਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਾਭਕ੍ਤੋ ਭਵੇਦਿਹ ॥ ੫ ॥

ਐਹਿਕੇ ਸ ਭਵੇਨ੍ਨਾਥ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਬਲੀ ॥ ੬ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲੀਸਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ੀਰ੍ਜਗਤੀਚ੍ਛਨ੍ਦੋ
ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲੀਦੇਵਤਾ ਸਰ੍ਵਯੋਗਸਮਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕੁਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਲੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲੀ ਚ ਕੁਲਕਨ੍ਯਾ ਕੁਲਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭ ॥

ਕੁਲਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਥਿਤਾ ਕੌਲੀ ਕੁਲੀਨਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਲਾਖ੍ਯਾ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਕੁਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਪਾਤਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਕੁਲਜ੍ਞਾ ਕੁਲਯੋਗ੍ਯਾ ਚ ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਚ ਕੁਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਕੁਲਚਨ੍ਦਨਲੇਪਿਤਾ ॥ ੯ ॥

ਕੁਲਰੂਪਾ ਕੁਲੋਦ੍ਭੂਤਾ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਲਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਲਾਭਿਨ੍ਨਾ ਕੁਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਕੁਲਾਚਾਰਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੦ ॥

ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਕੁਲਮਾਲਾ ਕੁਲਪ੍ਰਭਾ ।
ਕੁਲਜ੍ਞਾ ਕੁਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਲਕਙ੍ਕਣਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਕੁਲੋਤ੍ਤਰਾ ਕੌਲਪੂਜਾ ਕੁਲਾਲਾਪਾ ਕੁਲਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਲਭੇਦਾ ਕੁਲਪ੍ਰਾਣਾ ਕੁਲਦੇਵੀ ਕੁਲਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਕੌਲਿਕਾ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲ੍ਯਾ ਕਲਿਭਿਨ੍ਨਾ ਕਲਾਕਲਾ ।
ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਲਿਦੋਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਕੇਵਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕਾਲਜ੍ਞਾ ਕਾਲਧਾਰਿਣੀ ।
ਕੌਤੁਕੀ ਕੌਮੁਦੀ ਕੇਕਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਲਯਾਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੪ ॥

ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਕਰਾਲਾਸ੍ਯਾ ਕਨ੍ਦਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਕੋਮਲਾ ।
ਕੈਸ਼ੋਰੀ ਕਾਕਪੁਚ੍ਛਸ੍ਥਾ ਕਮ੍ਬਲਾਸਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਕੈਕੇਯੀਪੂਜਿਤਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲਪੁਤ੍ਰੀ ਕਪਿਧ੍ਵਜਾ ।
ਕਮਲਾ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਕਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੬ ॥

ਕਲਿਕਾਭਙ੍ਗਦੋਸ਼ਸ੍ਥਾ ਕਾਲਜ੍ਞਾ ਕਾਲਕੁਣ੍ਡਲੀ ।
ਕਾਵ੍ਯਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਾਣੀ ਕਾਲਸਨ੍ਦਰ੍ਭਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਕੁਮਾਰੀ ਕਰੁਣਾਕਾਰਾ ਕੁਰੁਸੈਨ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਨ੍ਤਾ ਕੁਲਗਤਾ ਕਾਮਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕਾਮੋਦ੍ਭਵਾ ਕਾਮਕਨ੍ਯਾ ਕੇਵਲਾ ਕਾਲਘਾਤਿਨੀ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਰੂਢਾ ਕੈਲਾਸਪਤਿਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਕੈਲਾਸਨਾਥਨਮਿਤਾ ਕੇਯੂਰਹਾਰਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾ ਕਠਿਨਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਲਗਾ ਕੀਚਕਤ੍ਯਹਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਮਲਾਸ੍ਯਾ ਕਠੋਰਾ ਚ ਕੀਟਰੂਪਾ ਕਟਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਨ੍ਦੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਨ੍ਦਰੂਪਾ ਕੋਲਿਕਾ ਕਨ੍ਦਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕੂਟਭਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਕਾਲਕੂਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਮਲਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਰਾਜਤਨੂਦ੍ਭਵਾ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਮਰੂਪਧਰਾ ਕਮ੍ਰਾ ਕਮਨੀਯਾ ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਞ੍ਜਾਨਨਾ ਕਞ੍ਜਹਸ੍ਤਾ ਕਞ੍ਜਪਤ੍ਰਾਯਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੨੩ ॥

ਕਾਕਿਨੀ ਕਾਮਰੂਪਸ੍ਥਾ ਕਾਮਰੂਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੋਲਾਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਕਙ੍ਕਾ ਕਲਙ੍ਕਾਰ੍ਕਕਲਙ੍ਕਿਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਮਹਾਕੁਲਨਦੀ ਕਰ੍ਣਾ ਕਰ੍ਣਕਾਣ੍ਡਵਿਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਣ੍ਡਸ੍ਥਾ ਕਾਣ੍ਡਕਰੁਣਾ ਕਰ੍ਮਕਸ੍ਥਾ ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ॥ ੨੫ ॥

ਕਮਲਾਭਾ ਭਵਾ ਕਲ੍ਲਾ ਕਰੁਣਾ ਕਰੁਣਾਮਯੀ ।
ਕਰੁਣੇਸ਼ੀ ਕਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਤਹਸ੍ਤਾ ਕਲੋਦਯਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਸਾਗਰੋਦ੍ਭੂਤਾ ਕਾਰੁਣ੍ਯਸਿਨ੍ਧੁਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਤ੍ਤੀਕੇਸ਼ੀ ਕਾਤ੍ਤੀਕਸ੍ਥਾ ਕਾਤ੍ਤੀਕਪ੍ਰਾਣਪਾਲਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਕਰਣੀਯਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਲਾ ।
ਕਲ੍ਪਸ੍ਥਾ ਕਲ੍ਪਨਿਲਯਾ ਕਲ੍ਪਾਤੀਤਾ ਚ ਕਲ੍ਪਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਕੁਲਯਾ ਕੁਲਵਿਜ੍ਞਾਨਾ ਕਰ੍ਸ਼ੀਣੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਦਾ ਕੋਕਰਸ੍ਥਾ ਕਲਮਞ੍ਜੀਰਰਞ੍ਜਨੀ ॥ ੨੯ ॥

ਕਲਯਨ੍ਤੀ ਕਾਲਜਿਹ੍ਵਾ ਕਿਙ੍ਕਰਾਸਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਮੁਦਾ ਕੁਸ਼ਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾਕਾਸ਼ਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੦ ॥

ਕਸਾਪਹਾਸਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕੈਵਲ੍ਯਗੁਣਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਏਕਾਕਿਨੀ ਅਰ੍ਕਰੂਪਾ ਕੁਵਲਾ ਕਰ੍ਕਟਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੧ ॥

ਕਰ੍ਕੋਟਕਾ ਕੋਸ਼੍ਠਰੂਪਾ ਕੂਟਵਹ੍ਨਿਕਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕੂਜਨ੍ਤੀ ਮਧੁਰਧ੍ਵਾਨਂ ਕਾਮਯਨ੍ਤੀ ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਾਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਕੇਤਕੀ ਕੁਸੁਮਾਨਨ੍ਦਾ ਕੇਤਕੀਪੁਣ੍ਯਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਪੂਰਰੁਚਿਰਾ ਕਰ੍ਪੂਰਭਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੩ ॥

ਕਪਾਲਪਾਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕਪਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਧੇਨੁਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਕਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਸ਼੍ਯਪਾ ਕੁਨ੍ਤੀ ਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਕੇਸ਼ਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਲਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕੂਪਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕੁਲਪਾ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਭਾ ਕਜ੍ਜਲਸ੍ਥਾ ਕਮਿਤਾ ਕੋਪਘਾਤਿਨੀ ।
ਕੇਲਿਸ੍ਥਾ ਕੇਲਿਕਲਿਤਾ ਕੋਪਨਾ ਕਰ੍ਪਟਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੬ ॥

ਕਲਾਤੀਤਾ ਕਾਲਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਲਾਤ੍ਮਪੁਰੁਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਕਸ਼੍ਟਸ੍ਥਾ ਕਸ਼੍ਟਕੁਸ਼੍ਠਸ੍ਥਾ ਕੁਸ਼੍ਠਹਾ ਕਸ਼੍ਟਹਾ ਕੁਸ਼ਾ ॥ ੩੭ ॥

ਕਾਲਿਕਾ ਸ੍ਫੁਟਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਾਮ੍ਬੋਜਾ ਕਾਮਲਾ ਕੁਲਾ ।
ਕੁਸ਼ਲਾਖ੍ਯਾ ਕਾਕਕੁਸ਼੍ਠਾ ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਾ ਕੂਰ੍ਮਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੩੮ ॥

ਕੁਣ੍ਡਲਾਕਾਰਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾ ਕਫਾ ।
ਕਪਿਤ੍ਥਾਗ੍ਰਵਸਾਕਾਸ਼ਾ ਕਪਿਤ੍ਥਰੋਧਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੯ ॥

ਕਾਹੋਡ ਕਾਹਡ ਕਾਡ ਕਙ੍ਕਲਾ ਭਾਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਨਕਾ ਕਨਕਾਭਾ ਚ ਕਨਕਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਕਾਰ੍ਪਾਸਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੂਟਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਥਸਾਧਿਨੀ ।
ਕਲਞ੍ਜਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਕ੍ਰੂਰਾ ਕ੍ਰੋਧਪੁਞ੍ਜਾ ਕਪਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਕਪਾਲੀ ਸਾਧਨਰਤਾ ਕਨਿਸ਼੍ਠਾਕਾਸ਼ਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼ੀ ਕੁਞ੍ਜਰਸ੍ਥਾ ਕੁਞ੍ਜਰਾ ਕੁਞ੍ਜਰਾਗਤਿਃ ॥ ੪੨ ॥

ਕੁਞ੍ਜਸ੍ਥਾ ਕੁਞ੍ਜਰਮਣੀ ਕੁਞ੍ਜਮਨ੍ਦਿਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਪਿਤਾ ਕੋਪਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਚ ਕੋਪਾਕੋਪਵਿਵਰ੍ਜੀਤਾ ॥ ੪੩ ॥

ਕਪਿਞ੍ਜਲਸ੍ਥਾ ਕਾਪਿਞ੍ਜਾ ਕਪਿਞ੍ਜਲਤਰੂਦ੍ਭਵਾ ।
ਕੁਨ੍ਤੀਪ੍ਰੇਮਕਥਾਵਿਸ਼੍ਟਾ ਕੁਨ੍ਤੀਮਾਨਸਪੂਜਿਤਾ ॥ ੪੪ ॥

ਕੁਨ੍ਤਲਾ ਕੁਨ੍ਤਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕੁਲਕੁਨ੍ਤਲਲੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਙ੍ਘ੍ਰਸੇਵਿਕਾ ਕਾਨ੍ਤਕੁਸ਼ਲਾ ਕੋਸ਼ਲਾਵਤੀ ॥ ੪੫ ॥

ਕੇਸ਼ਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਕੁਤ੍ਸ੍ਥਾ ਚ ਕਕੁਤ੍ਸ੍ਥਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਨਨ੍ਦਾ ਕੈਲਾਸਗਿਰਿਪੂਜਿਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਕੀਲਾਲਨਿਰ੍ਮਲਾਕਾਰਾ ਕੀਲਾਲਮੁਗ੍ਧਕਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਤੁਨਾ ਕੁਟ੍ਟਹੀ ਕੁਟ੍ਠਾ ਕੂਟਨਾ ਮੋਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪੭ ॥

ਕ੍ਰੌਙ੍ਕਾਰੀ ਕ੍ਰੌਙ੍ਕਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਹੁਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਥਾ ਕਿਰਾਤਿਨੀ ।
ਕੂਜਨ੍ਤੀ ਸਰ੍ਵਵਚਨਂ ਕਾਰਯਨ੍ਤੀ ਕਤਾਕਤਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਕਪਾਨਿਧਿਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਪਾਸਾਗਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੇਵਲਾਨਨ੍ਦਨਿਰਤਾ ਕੇਵਲਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪੯ ॥

ਕਮਿਲਾ ਕਮਿਦੋਸ਼ਘ੍ਨੀ ਕਪਾ ਕਪਟਕੁਟ੍ਟਿਤਾ ।
ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਕ੍ਰਮਭਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਕਿਙ੍ਕਰਸ੍ਥਾ ਕਟਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੫੦ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਨ੍ਤਰਤਾ ਕਾਮਰੂਪਸ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਪੀਠਦੇਵੀ ਕਾਮਰੂਪਾਙ੍ਕੁਜਾ ਕੁਜਾ ॥ ੫੧ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਮਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਮਰੂਪਾਦਿਕਾਲਿਕਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਕਲਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਰੂਪਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੨ ॥

ਕਾਮਰੂਪਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਕਾਮਰੂਪਕੁਸ਼ਾਗ੍ਰਧੀਃ ।
ਕਾਮਰੂਪਕਰਾਕਾਸ਼ਾ ਕਾਮਰੂਪਤਰੁਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਕਾਮਾਤ੍ਮਜਾ ਕਾਮਕਲਾ ਕਾਮਰੂਪਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਾਮਰੂਪਕ੍ਰਿਯਾਕਲਾ ॥ ੫੪ ॥

ਕਾਮਰੂਪਮਹਾਕਾਲੀ ਕਾਮਰੂਪਯਸ਼ੋਮਯੀ ।
ਕਾਮਰੂਪਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਕਾਮਰੂਪਾਦਿਕਾਮਿਨੀ ॥ ੫੫ ॥

ਕੂਲਮੂਲਾ ਕਾਮਰੂਪਪਦ੍ਮਮਧ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ਕਤ੍ਯਾ ਕਤ੍ਯਾਦੇਵੀਸ੍ਥਿਤਾ ਕਟਾ ॥ ੫੬ ॥

ਕਟਕਾ ਕਾਟਕਾ ਕੋਟਿਕਟਿਘਣ੍ਟਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਕਟਿਸ੍ਥੂਲਤਰਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੫੭ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਾਚਲਸ੍ਥਾ ਕਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨਾ ਕਥਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਦੇਸ਼ਨਿਰਤਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਿਕਰ੍ਮਜਾ ॥ ੫੮ ॥

ਕਸ਼ਿਕਰ੍ਮਸ੍ਥਿਤਾ ਕੌਰ੍ਮਾ ਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਲਘਣ੍ਟਾ ਨਾਦਰਤਾ ਕਲਮਞ੍ਜੀਰਮੋਹਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਕਲਯਨ੍ਤੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਰ੍ਗਾਨ੍ ਕ੍ਰੋਧਯਨ੍ਤੀ ਗੁਣਾਗੁਣਮ੍ ।
ਕਾਮਯਨ੍ਤੀ ਸਰ੍ਵਕਾਮਂ ਕਾਸ਼ਯਨ੍ਤੀ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਕੌਲਕਨ੍ਯਾ ਕਾਲਕਨ੍ਯਾ ਕੌਲਕਾਲਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕੌਲਮਨ੍ਦਿਰਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਕੁਲਧਰ੍ਮਵਿਡਮ੍ਬਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਰਤਾਕਾਰਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਣ੍ਡਿਤਾ ਚ ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕੌਲਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਚ ਕੌਲਭੋਗੇਨ੍ਦ੍ਰਯੋਗਿਨੀ ।
ਕੌਲਕਰ੍ਮਾ ਨਵਕੁਲਾ ਸ਼੍ਵੇਤਚਮ੍ਪਕਮਾਲਿਨੀ ॥ ੬੩ ॥

ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲ੍ਯਾਕਾਨ੍ਤਾ ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਭਵੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਕੌਲਕੋਲਾਹਲਕਰਾ ਕੌਲਕਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰਾ ॥ ੬੪ ॥

ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਿਤਾ ਕਾਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਕਾਸ਼ੀ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਪ੍ਰਿਯਾ ਕੁਥਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਠਾਸਨਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਪਕ੍ਸ਼ਕਪਾਲਿਕਾ ॥ ੬੫ ॥

ਕਪਾਲਰਸਭੋਜ੍ਯਾ ਚ ਕਪਾਲਨਵਮਾਲਿਨੀ ।
ਕਪਾਲਸ੍ਥਾ ਚ ਕਾਪਾਲੀ ਕਪਾਲਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਕਪਾਲਾ ਕੁਲਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਪਾਲਸ਼ਿਖਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਥਨਾ ਕਪਣਸ਼੍ਰੀਦਾ ਕਪੀ ਕਪਣਸੇਵਿਤਾ ॥ ੬੭ ॥

ਕਰ੍ਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਮਗਤਾ ਕਰ੍ਮਾਕਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜੀਤਾ ।
ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧਿਰਤਾ ਕਾਮੀ ਕਰ੍ਮਜ੍ਞਾਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੮ ॥

ਕਰ੍ਮਧਰ੍ਮਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚ ਕਰ੍ਮਧਰ੍ਮਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਕਨਕਾਬ੍ਜਸੁਨਿਰ੍ਮਾਣਮਹਾਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੬੯ ॥

ਕਨਕਗ੍ਰਨ੍ਥਿਮਾਲ੍ਯਾਢ੍ਯਾ ਕਨਕਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਕਨਕੋਦ੍ਭਵਕਨ੍ਯਾ ਚ ਕਨਕਾਮ੍ਭੋਜਵਾਸਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ਕਾਲਕੂਟਾਦਿਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕਿਟਿਸ਼ਬ੍ਦਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਙ੍ਕਪਕ੍ਸ਼ਿਨਾਦਮੁਖਾ ਕਾਮਧੇਨੂਦ੍ਭਵਾ ਕਲਾ ॥ ੭੧ ॥

ਕਙ੍ਕਣਾਭਾ ਧਰਾ ਕਰ੍ਦ੍ਦਾ ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਾ ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਸ੍ਥਜਲਾਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਸ੍ਥਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੨ ॥

ਕਮਠਸ੍ਥਾ ਕਾਰ੍ਮੁਕਸ੍ਥਾ ਕਮ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕਂਸਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਂਸਪ੍ਰਿਯਾ ਕਂਸਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਂਸਾਜ੍ਞਾਨਕਰਾਲਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਾ ਕਾਞ੍ਚਨਦਾ ਕਾਮਦਾ ਕ੍ਰਮਦਾ ਕਦਾ ।
ਕਾਨ੍ਤਭਿਨ੍ਨਾ ਕਾਨ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾ ਕਮਲਾਸਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੭੪ ॥

ਕਮਲਾਸਨਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਕਮਲਾਸਨਦੇਵਤਾ ।
ਕੁਤ੍ਸਿਤਾ ਕੁਤ੍ਸਿਤਰਤਾ ਕੁਤ੍ਸਾ ਸ਼ਾਪਵਿਵਰ੍ਜੀਤਾ ॥ ੭੫ ॥

ਕੁਪੁਤ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ਕੁਲ੍ਲਾ ਕੁਪੁਤ੍ਰਮਾਨਸਾਪਹਾ ।
ਕੁਜਰਕ੍ਸ਼ਕਰੀ ਕੌਜੀ ਕੁਬ੍ਜਾਖ੍ਯਾ ਕੁਬ੍ਜਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੭੬ ॥

ਕੁਨਖੀ ਕੂਪਦੀਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਥਾ ਕੁਕਰੀ ਕੁਧਨੀ ਕੁਦਾ ।
ਕੁਪ੍ਰਿਯਾ ਕੋਕਿਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕਾਮਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੭ ॥

ਕੁਕਾਮਿਨਾ ਕੁਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਕੂਰ੍ਪਵਾਹਨ ਮੋਹਿਨੀ ।
ਕੁਲਕਾ ਕੁਲਲੋਕਸ੍ਥਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੭੮ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦੇਵਤਾ ਕਸ੍ਯਾ ਕਨ੍ਨਾਦਨਾਦਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਸੌਸ਼੍ਠਵਾ ਕੁਮਿਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੁਮਿਤ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਘਾਤਿਨੀ ॥ ੭੯ ॥

ਕੁਜ੍ਞਾਨਨਿਕਰਾ ਕੁਸ੍ਥਾ ਕੁਜਿਸ੍ਥਾ ਕਰ੍ਜਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਕਰ੍ਜਾ ਕਰ੍ਜ੍ਜਕਰਿਣੀ ਕਰ੍ਜਵਦ੍ਧਵਿਮੋਹਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਕਰ੍ਜਸ਼ੋਧਨਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਾਲਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ਸਦਾ ।
ਕੁਗਤਿਃ ਕਾਲਸੁਗਤਿਃ ਕਲਿਬੁਦ੍ਧਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਕਲਿਕਾਲਫਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਕਲਿਪਾਵਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਲਿਪਾਪਹਰਾ ਕਾਲੀ ਕਲਿਸਿਦ੍ਧਿਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦਾ ॥ ੮੨ ॥

ਕਾਲਿਦਾਸਵਾਕ੍ਯਗਤਾ ਕਾਲਿਦਾਸਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਕਲਿਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਕਾਲਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਕਨ੍ਦਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯਣਾ ॥ ੮੩ ॥

ਕਮਨੀਯਭਾਵਰਤਾ ਕਮਨੀਯਸੁਭਕ੍ਤਿਦਾ ।
ਕਰਕਾਜਨਰੂਪਾ ਚ ਕਕ੍ਸ਼ਾਵਾਦਕਰਾ ਕਰਾ ॥ ੮੪ ॥

ਕਞ੍ਚੁਵਰ੍ਣਾ ਕਾਕਵਰ੍ਣਾ ਕ੍ਰੋਸ਼੍ਟੁਰੂਪਾ ਕਸ਼ਾਮਲਾ ।
ਕ੍ਰੋਸ਼੍ਟ੍ਰਨਾਦਰਤਾ ਕੀਤਾ ਕਾਤਰਾ ਕਾਤਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੫ ॥

ਕਾਤਰਸ੍ਥਾ ਕਾਤਰਾਜ੍ਞਾ ਕਾਤਰਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਸ਼ਮਰ੍ਦ੍ਦਤਰੂਦ੍ਭੂਤਾ ਕਾਸ਼ਮਰ੍ਦ੍ਦਵਿਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਕਸ਼੍ਟਹਾਨਿਃ ਕਸ਼੍ਟਦਾਤ੍ਰੀ ਕਸ਼੍ਟਲੋਕਵਿਰਕ੍ਤਿਦਾ ।
ਕਾਯਾਗਤਾ ਕਾਯਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕਾਯਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਕਾਯਗਨ੍ਧਹਰਾ ਕੁਮ੍ਭਾ ਕਾਯਕੁਮ੍ਭਾ ਕਠੋਰਿਣੀ ।
ਕਠੋਰਤਰੁਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਕਠੋਰਲੋਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੮ ॥

ਕੁਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾਪਿਤਾ ਕੁਪ੍ਰਾ ਕਾਰ੍ਪਾਸਤਰੁਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਕਾਰ੍ਪਾਸਵਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੁਵਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਕਰੋਤ੍ਤਰਾ ॥ ੮੯ ॥

ਕਰ੍ਣਾਟਕਰ੍ਣਸਮ੍ਭੂਤਾ ਕਾਰ੍ਣਾਟੀ ਕਰ੍ਣਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਰ੍ਣਾਸ੍ਤ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ਕਰ੍ਣਾ ਕਰ੍ਣਹਾ ਕਰ੍ਣਕੁਣ੍ਡਲਾ ॥ ੯੦ ॥

ਕੁਨ੍ਤਲਾਦੇਸ਼ਨਮਿਤਾ ਕੁਟੁਮ੍ਬਾ ਕੁਮ੍ਭਕਾਰਿਕਾ ।
ਕਰ੍ਣਾਸਰਾਸਨਾ ਕਸ਼੍ਟਾ ਕਸ਼੍ਣਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਾਜੀਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਕਸ਼੍ਣਦੇਹਸ੍ਥਾ ਕੁਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਕੁਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਕ੍ਰੂਰਕਰ੍ਮਸ੍ਥਿਤਾ ਕੋਰਾ ਕਿਰਾਤ ਕੁਲਕਾਮਿਨੀ ॥ ੯੨ ॥

ਕਾਲਵਾਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮਾ ਕਾਵ੍ਯਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਰੁਧਾ ।
ਕਞ੍ਜਲਤਾ ਕੌਮੁਦੀ ਚ ਕੁਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਕਲਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੩ ॥

ਕਲਨਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਕਪਿਤ੍ਥਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਟੁਨਿਮ੍ਬਸ੍ਥਿਤਾ ਕਾਖ੍ਯਾ ਕਵਰ੍ਗਾਖ੍ਯਾ ਕਵਰ੍ਗੀਕਾ ॥ ੯੪ ॥

ਕਿਰਾਤਚ੍ਛੇਦਿਨੀ ਕਾਰ੍ਯਾ ਕਾਰ੍ਯਾਕਾਰ੍ਯਵਿਵਰ੍ਜੀਤਾ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨਾਦਿਕਲ੍ਪਸ੍ਥਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨਸੁਖੋਦਯਾ ॥ ੯੫ ॥

ਕੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੁਲਾਵਿਘ੍ਨਾ ਕਰਣਾਦਿਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਙ੍ਕਾਲੀ ਕਿਙ੍ਕਲਾ ਕਾਲਾ ਕਿਲਿਤਾ ਸਰ੍ਵਕਾਮਿਨੀ ॥ ੯੬ ॥

ਕੀਲਿਤਾਪੇਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਕੂਟਾ ਕੂਟਕੁਙ੍ਕੁਮਚਰ੍ਚੀਤਾ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਗਨ੍ਧਨਿਲਯਾ ਕੁਟੁਮ੍ਬਭਵਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੯੭ ॥

ਕੁਕਪਾ ਕਰਣਾਨਨ੍ਦਾ ਕਵਿਤਾਰਸਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਵ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਰਤਾ ਕਾਵ੍ਯਪੂਜ੍ਯਾ ਕਵੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੮ ॥

ਕਟਕਾਦਿਹਸ੍ਤਿਰਥਹਯਦੁਨ੍ਦੁਭਿਸ਼ਬ੍ਦਿਨੀ ।
ਕਿਤਵਾ ਕ੍ਰੂਰਧੂਰ੍ਤਸ੍ਥਾ ਕੇਕਾਸ਼ਬ੍ਦਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੯੯ ॥

ਕੇਂ ਕੇਵਲਾਮ੍ਬਿਤਾ ਕੇਤਾ ਕੇਤਕੀਪੁਸ਼੍ਪਮੋਹਿਨੀ ।
ਕੈਂ ਕੈਵਲ੍ਯਗੁਣੋਦ੍ਵਾਸ੍ਯਾ ਕੈਵਲ੍ਯਧਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੦ ॥

ਕਰੀ ਧਨੀਨ੍ਦ੍ਰਜਨਨੀ ਕਾਕ੍ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼ਕਲਙ੍ਕਿਨੀ ।
ਕੁਡੁਵਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਿਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਕਾਂਕ੍ਸ਼ਾ ਪਾਰਮਹਂਸ੍ਯਗਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚਿਤ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ਤਾ ਕਸ਼ਣਾ ਕਸ਼ਿਭੋਜਿਨੀ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਸ਼ਕ੍ਤਹਦਯਾ ਕੇਯੂਰਹਾਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕੀਸ਼੍ਵਰੀ ਕੇਸ਼ਵਾ ਕੁਮ੍ਭਾ ਕੈਸ਼ੋਰਜਨਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਲਿਕਾਮਧ੍ਯਨਿਰਤਾ ਕੋਕਿਲਸ੍ਵਰਗਾਮਿਨੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕੁਰਦੇਹਹਰਾ ਕੁਮ੍ਬਾ ਕੁਡੁਮ੍ਬਾ ਕੁਰਭੇਦਿਨੀ ।
ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ਼੍ਵਰਸਂਵਾਦਾ ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ਼੍ਵਰਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕਾਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਕਾਲਯਜ੍ਞਾ ਕਾਲਹਾਰਕਰੀ ਕਹਾ ।
ਕਹਲਸ੍ਥਾ ਕਲਹਸ੍ਥਾ ਕਲਹਾ ਕਲਹਾਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਕੁਰਙ੍ਗੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਰਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਕੋਰਙ੍ਗੀ ਕੁਣ੍ਡਲਾਪਹਾ ।
ਕੁਕਲਙ੍ਕੀ ਕਸ਼੍ਣਬੁਦ੍ਧਿਃ ਕਸ਼੍ਣਾ ਧ੍ਯਾਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕੁਤਵਾ ਕਾਸ਼੍ਠਵਲਤਾ ਕਤਾਰ੍ਥਕਰਣੀ ਕੁਸੀ ।
ਕਲਨਕਸ੍ਥਾ ਕਸ੍ਵਰਸ੍ਥਾ ਕਲਿਕਾ ਦੋਸ਼ਭਙ੍ਗਜਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਕੁਸੁਮਾਕਾਰਕਮਲਾ ਕੁਸੁਮਸ੍ਰਗ੍ਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਾ ਕੈਤਵਾਰ੍ਕਸ਼ਾ ਕਮਨੀਯਜਲੋਦਯਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕਕਾਰਕੂਟਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਕਕਾਰਾਮ੍ਬਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਕਾਲਭੇਦਕਰਾ ਕਾਟਾ ਕਰ੍ਪਵਾਸਾ ਕਕੁਤ੍ਸ੍ਥਲਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਕੁਵਾਸਾ ਕਬਰੀ ਕਰ੍ਵਾ ਕੂਸਵੀ ਕੁਰੁਪਾਲਨੀ ।
ਕੁਰੁਪਸ਼੍ਠਾ ਕੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਕੁਰੂਣਾਂ ਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਕੁਤੂਹਲਰਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕੁਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਕਸ਼੍ਟਬਨ੍ਧਨਾ ।
ਕਸ਼ਾਯਣਤਰੁਸ੍ਥਾ ਚ ਕਸ਼ਾਯਣਰਸੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕਤਿਵਿਦ੍ਯਾ ਕੁਸ਼੍ਠਦਾਤ੍ਰੀ ਕੁਸ਼੍ਠਿਸ਼ੋਕਵਿਸਰ੍ਜਨੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਠਾਸਨਗਤਾ ਕਾਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ਕਾ ਸ਼੍ਰਯਕੌਲਿਕਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਿਸਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਾ ਕੌਲਿਕਧ੍ਯਾਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਕ੍ਲਪ੍ਤਸ੍ਥਾ ਕ੍ਲਪ੍ਤਜਨਨੀ ਕ੍ਲਪ੍ਤਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਕਲਿਧ੍ਵਜਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕੇਸ਼ਵਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨਨ੍ਦਾ ਕੇਸ਼੍ਯਾਦਿਦਾਨਵਾਪਹਾ ।
ਕੇਸ਼ਵਾਙ੍ਗਜਕਨ੍ਯਾ ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਙ੍ਗਜਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕਿਸ਼ੋਰਾਰ੍ਚਨਯੋਗ੍ਯਾ ਚ ਕਿਸ਼ੋਰਦੇਵਦੇਵਤਾ ।
ਕਾਨ੍ਤਸ਼੍ਰੀਕਰਣੀ ਕੁਤ੍ਯਾ ਕਪਟਾ ਪ੍ਰਿਯਘਾਤਿਨੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਕੁਕਾਮਜਨਿਤਾ ਕੌਞ੍ਚਾ ਕੌਞ੍ਚਸ੍ਥਾ ਕੌਞ੍ਚਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੂਪਸ੍ਥਾ ਕੂਪਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਕੂਪਮਾਲਾ ਮਨੋਰਮਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕੂਪਪੁਸ਼੍ਪਾਸ਼੍ਰਯਾ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਮਦਾਕ੍ਰਮਦਾਕ੍ਰਮਾ ।
ਕੁਵਿਕ੍ਰਮਾ ਕੁਕ੍ਰਮਸ੍ਥਾ ਕੁਣ੍ਡਲੀਕੁਣ੍ਡਦੇਵਤਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕੌਣ੍ਡਿਲ੍ਯਨਗਰੋਦ੍ਭੂਤਾ ਕੌਣ੍ਡਿਲ੍ਯਗੋਤ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਪਿਰਾਜਸ੍ਥਿਤਾ ਕਾਪੀ ਕਪਿਬੁਦ੍ਧਿਬਲੋਦਯਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਪਿਧ੍ਯਾਨਪਰਾ ਮੁਖ੍ਯਾ ਕੁਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਕੁਸਾਕ੍ਸ਼ਿਦਾ ।
ਕੁਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਕਲ੍ਪਾ ਚ ਕੁਲਪਙ੍ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕੁਲਭ੍ਰਮਰਦੇਹਸ੍ਥਾ ਕੁਲਭ੍ਰਮਰਨਾਦਿਨੀ ।
ਕੁਲਾਸਙ੍ਗਾ ਕੁਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਕੁਲਮਤ੍ਤਾ ਕੁਲਾਨਿਲਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕਲਿਚਿਨ੍ਹਾ ਕਾਲਚਿਨ੍ਹਾ ਕਣ੍ਠਚਿਨ੍ਹਾ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਜਾ ।
ਕਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾ ਕਮਲੇਸ਼ਸ਼੍ਰੀਃ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਹਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਕੋਟਿਤੇਜੋਮਯੀ ਕੋਟ੍ਯਾ ਕੋਟੀਰਪਦ੍ਮਮਾਲਿਨੀ ।
ਕੋਟੀਰਮੋਹਿਨੀ ਕੋਟਿਃ ਕੋਟਿਕੋਟਿਵਿਧੂਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਾਨਾਸ੍ਯਾ ਕੋਟਿਕਾਲਾਨਲੋਪਮਾ ।
ਕੋਟੀਰਹਾਰਲਲਿਤਾ ਕੋਟਿਪਰ੍ਵਤਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਕੁਚਯੁਗ੍ਮਧਰਾ ਦੇਵੀ ਕੁਚਕਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਚਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਚਾਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਕੁਚਕਾਠਿਨ੍ਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਕੁਚਯੁਗ੍ਮਮੋਹਨਸ੍ਥਾ ਕੁਚਮਾਯਾਤੁਰਾ ਕੁਚਾ ।
ਕੁਚਯੌਵਨਸਮ੍ਮੋਹਾ ਕੁਚਮਰ੍ਦ੍ਦਨਸੌਖ੍ਯਦਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਾਚਸ੍ਥਾ ਕਾਚਦੇਹਾ ਚ ਕਾਚਪੂਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਚਗ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕਾਚਵਰ੍ਣਾ ਕੀਚਕਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਮਲਾ ਲੋਚਨਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਮਲਜਾ ਕਮਲਾਸ੍ਯਾ ਕਰਾਲਜਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਮਲਾਙ੍ਘਿਰਦ੍ਵਯਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਰਾਖ੍ਯਾ ਕਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਕਰਪਦ੍ਮਧਰਾ ਕਨ੍ਦਾ ਕਨ੍ਦਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਪੁਤ੍ਰੀ ਚ ਕਮਲਾ ਪੁਤ੍ਰਕਾਮਿਨੀ ।
ਕਿਰਨ੍ਤੀ ਕਿਰਣਾਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਕਿਰਣਪ੍ਰਾਣਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕਾਵ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਕਾਵ੍ਯਚਿਤ੍ਤਾ ਕਾਵ੍ਯਸਾਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਲਾਮ੍ਬਾ ਕਲ੍ਪਜਨਨੀ ਕਲ੍ਪਭੇਦਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਕਾਲੇਚ੍ਛਾ ਕਾਲਸਾਰਸ੍ਥਾ ਕਾਲਮਾਰਣਘਾਤਿਨੀ ।
ਕਿਰਣਕ੍ਰਮਦੀਪਸ੍ਥਾ ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਾ ਕ੍ਰਮਦੀਪਿਕਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕਾਲਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕਾਲਚਣ੍ਡਾ ਕੁਲਚਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਾਕਿਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਦੇਹਸ੍ਥਾ ਕਿਤਵਾ ਕਿਨ੍ਤਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਕਰਞ੍ਚਾ ਕਞ੍ਚੁਕਾ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾ ਕਾਕਚਞ੍ਚੁਪੁਟਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਾਕਾਖ੍ਯਾ ਕਾਕਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਥਾ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਦਹਨਾਥੀਕਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਕੁਚਕ੍ਸ਼ਨਿਲਯਾ ਕੁਤ੍ਰਾ ਕੁਪੁਤ੍ਰਾ ਕ੍ਰਤੁਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਕਨਕਪ੍ਰਤਿਭਾਕਾਰਾ ਕਰਬਨ੍ਧਾਕਤਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਕਤਿਰੂਪਾ ਕਤਿਪ੍ਰਾਣਾ ਕਤਿਕ੍ਰੋਧਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾ ਕੁਕ੍ਸ਼ਾ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਦੇਵਸ੍ਥਿਤਾ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਦਕ੍ਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਯਾਤੁਰਾ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਨਿਸ਼੍ਠਾ ਕ੍ਰਿਯਾਨਨ੍ਦਾ ਕ੍ਰਤੁਕਰ੍ਮਾ ਕ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕੁਸ਼ਲਾਸਵਸਂਸ਼ਕ੍ਤਾ ਕੁਸ਼ਾਰਿਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਕੁਸ਼ਾਰਿਵਕ੍ਸ਼ਮਦਿਰਾ ਕਾਸ਼ੀਰਾਜਵਸ਼ੋਦ੍ਯਮਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਾਸ਼ੀਰਾਜਗਹਸ੍ਥਾ ਚ ਕਰ੍ਣਭ੍ਰਾਤਗਹਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਰ੍ਣਾਭਰਣਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕਣ੍ਠਭੂਸ਼ਾ ਚ ਕਣ੍ਠਿਕਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਕਣ੍ਠਸ੍ਥਾਨਗਤਾ ਕਣ੍ਠਾ ਕਣ੍ਠਪਦ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਣ੍ਠਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ਕਣ੍ਠਮਾਣਿਕ੍ਯਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਕਣ੍ਠਪਦ੍ਮਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀ ਕਣ੍ਠਾਕਾਸ਼ਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਣ੍ਠਪਦ੍ਮਸਾਕਿਨੀਸ੍ਥਾ ਕਣ੍ਠਸ਼ੋਡਸ਼ਪਤ੍ਰਿਕਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਧਰਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਸੁਵਾਸਸੀ ।
ਕੁਤਕਸ੍ਥਾ ਕੁਖੇਲਸ੍ਥਾ ਕੁਣ੍ਡਵਾਲਙ੍ਕਤਾਕਤਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਕਲਗੀਤਾ ਕਾਲਘਜਾ ਕਲਭਙ੍ਗਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਾਲੀਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਕਲਾ ਕਾਵ੍ਯਾ ਕੁਚਸ੍ਥਾ ਕੁਚਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਕੁਚੌਰਘਾਤਿਨੀ ਕਚ੍ਛਾ ਕਚ੍ਛਾਦਸ੍ਥਾ ਕਜਾਤਨਾ ।
ਕਞ੍ਜਾਛਦਮੁਖੀ ਕਞ੍ਜਾ ਕਞ੍ਜਤੁਣ੍ਡਾ ਕਜੀਵਲੀ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕਾਮਰਾਭਾਰ੍ਸੁਰਵਾਦ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਿਯਧਙ੍ਕਾਰਨਾਦਿਨੀ ।
ਕਣਾਦਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕੀਲਾਲਯਜ੍ਞਸਞ੍ਜ੍ਞਕਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਕਟੁਹਾਸਾ ਕਪਾਟਸ੍ਥਾ ਕਟਧੂਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਟਿਨਾਦਘੋਰਤਰਾ ਕੁਟ੍ਟਲਾ ਪਾਟਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਾਮਚਾਰਾਬ੍ਜਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਕਾਮਚੋਦ੍ਗਾਰਸਙ੍ਕ੍ਰਮਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਠਪਰ੍ਵਤਸਨ੍ਦਾਹਾ ਕੁਸ਼੍ਠਾਕੁਸ਼੍ਠ ਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਹੋਡਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਸ੍ਥਾ ਕਾਹਲਾ ਡਿਣ੍ਡਿਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਲਡਿਣ੍ਡਿਮਵਾਦ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਾਮਡਾਮਰਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਕੁਲਾਮਰਵਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਲਕੇਕਾਨਿਨਾਦਿਨੀ ।
ਕੋਜਾਗਰਢੋਲਨਾਦਾ ਕਾਸ੍ਯਵੀਰਰਣਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕਾਲਾਦਿਕਰਣਚ੍ਛਿਦ੍ਰਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਕ੍ਰਤੁਸ਼੍ਰੀਦਾ ਕਤਾਰ੍ਥਸ਼੍ਰੀਃ ਕਾਲਤਾਰਾ ਕੁਲੋਤ੍ਤਰਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਕਥਾਪੂਜ੍ਯਾ ਕਥਾਨਨ੍ਦਾ ਕਥਨਾ ਕਥਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਾਰ੍ਥਚਿਨ੍ਤਾ ਕਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਮਮਿਥ੍ਯਾਪਵਾਦਿਨੀ ॥ ੧੫੦ ॥

ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਿਨੀ ।
ਕਾਦਮ੍ਬਰੀ ਪਾਨਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਾਯਦਮ੍ਭਾ ਕਦੋਦ੍ਯਮਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਲੇਪਤ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਲਾਧਾਰਾ ਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਲਦੇਵਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਧਾ ਕੁਲਧਾਮਾ ਕਲਾਧਰਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਕਾਮਰਾਗਾ ਭੂਸ਼ਣਾਢ੍ਯਾ ਕਾਮਿਨੀਰਗੁਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਨਾਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕੁਲੀਨਨਾਗਵਾਹਿਨੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਕਾਮਪੂਰਸ੍ਥਿਤਾ ਕੋਪਾ ਕਪਾਲੀ ਬਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਕਾਰਾਗਾਰਜਨਾਪਾਲ੍ਯਾ ਕਾਰਾਗਾਰਪ੍ਰਪਾਲਿਨੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਲਪਙ੍ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਰ੍ਣਪਙ੍ਕ੍ਤਿਃ ਕਫੋਦਯਾ ।
ਕਾਮਫੁਲ੍ਲਾਰਵਿਨ੍ਦਸ੍ਥਾ ਕਾਮਰੂਪਫਲਾਫਲਾ ॥ ੧੫੫ ॥

ਕਾਯਫਲਾ ਕਾਯਫੇਣਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਨਾਡੀਫਲੀਸ਼੍ਵਰਾ ।
ਕਮਫੇਰੁਗਤਾ ਗੌਰੀ ਕਾਯਵਾਣੀ ਕੁਵੀਰਗਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਕਬਰੀਮਣਿਬਨ੍ਧਸ੍ਥਾ ਕਾਵੇਰੀਤੀਰ੍ਥਸਙ੍ਗਮਾ ।
ਕਾਮਭੀਤਿਹਰਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮਵਾਕੁਭ੍ਰਮਾਤੁਰਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕਵਿਭਾਵਹਰਾ ਭਾਮਾ ਕਮਨੀਯਭਯਾਪਹਾ ।
ਕਾਮਗਰ੍ਭਦੇਵਮਾਤਾ ਕਾਮਕਲ੍ਪਲਤਾਮਰਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਕਮਠਪ੍ਰਿਯਮਾਂਸਾਦਾ ਕਮਠਾ ਮਰ੍ਕਟਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਿਮਾਕਾਰਾ ਕਿਮਾਧਾਰਾ ਕੁਮ੍ਭਕਾਰਮਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਕਾਮ੍ਯਯਜ੍ਞਸ੍ਥਿਤਾ ਚਣ੍ਡਾ ਕਾਮ੍ਯਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਕਾ ।
ਕਾਮਯਾਗਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀ ਕਾਮਮੈਥੁਨਯਾਮਿਨੀ ॥ ੧੬੦ ॥

ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਯਮਲਾਸ਼ਸ੍ਥਾ ਕਾਲਯਾਮਾ ਕੁਯੋਗਿਨੀ ।
ਕੁਰੁਯਾਗਹਤਾਯੋਗ੍ਯਾ ਕੁਰੁਮਾਂਸਵਿਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਕੁਰੁਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਕਾਰੀ ਕਿਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਰ੍ਤ੍ਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਰਣਾਤ੍ਮਾ ਕਵਿਭਕ੍ਸ਼ਾ ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕਵਿਸ਼ਤ੍ਰੁਪ੍ਰਸ਼੍ਠਲਗ੍ਨਾ ਕੈਲਾਸੋਪਵਨਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਲਿਤ੍ਰਿਧਾ ਤ੍ਰਿਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਕਲਿਤ੍ਰਿਦਿਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾ ਕਾਲੀ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਕਾਮਦਾ ।
ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਰਙ੍ਗ ਸੂਤ੍ਰਮਣਿਗ੍ਰਨ੍ਥਿਸੁਸ਼ੋਭਨਾ ॥ ੧੬੪ ॥

ਕਮ੍ਬੋਜਵਙ੍ਗਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਕੁਲਵਾਸੁਕਿਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਕੁਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕੁਲਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੬੫ ॥

ਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਲਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਿਨੀ ।
ਕੁਲਸ਼ਟ੍ਪਦ੍ਮਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਲਸ਼ਟ੍ਪਦ੍ਮਦੀਪਿਨੀ ॥ ੧੬੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਮਾਰ੍ਜਾਰਕੋਲਸ੍ਥਾ ਕਸ਼੍ਣਮਾਰ੍ਜਾਰਸ਼ਸ਼੍ਠਿਕਾ ।
ਕੁਲਮਾਰ੍ਜਾਰਕੁਪਿਤਾ ਕੁਲਮਾਰ੍ਜਾਰਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ॥ ੧੬੭ ॥

ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਵਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਕਪਿਲਾਨ੍ਤਕਘਾਤਿਨੀ ।
ਕਲਹਾਸਾ ਕਾਲਹਸ਼੍ਰੀ ਕਲਹਾਰ੍ਥਾ ਕਲਾਮਲਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਕਕ੍ਸ਼ਪਪਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਕੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਕ੍ਸ਼ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਾ ।
ਕਾਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਚ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੧੬੯ ॥

ਅਰ੍ਕਕੋਟਿਸ਼ਤਚ੍ਛਾਯਾ ਆਨ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਕਿਙ੍ਕਰਾਚੀਤਾ ।
ਕਾਵੇਰੀਤੀਰਭੂਮਿਸ੍ਥਾ ਆਗ੍ਨੇਯਾਰ੍ਕਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੭੦ ॥

ਇਂ ਕਿਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਾਮਕਮਲਾ ਪਾਤੁ ਕੈਲਾਸਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਮਮ ਸ਼੍ਰੀਂ ਈਂ ਬੀਜਰੂਪਾ ਪਾਤੁ ਕਾਲੀ ਸ਼ਿਰਸ੍ਥਲਮ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਉਰੁਸ੍ਥਲਾਬ੍ਜਂ ਸਕਲਂ ਤਮੋਲ੍ਕਾ ਪਾਤੁ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਊਡੁਮ੍ਬਨ੍ਯਰ੍ਕਰਮਣੀ ਉਸ਼੍ਟ੍ਰੇਗ੍ਰਾ ਕੁਲਮਾਤਕਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਕਤਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਕਤਿਮਤੀ ਕੁਙ੍ਕਾਰੀ ਕਿਂਲਿਪਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕੁਨ੍ਦੀਰ੍ਘਸ੍ਵਰਾ ਕ੍ਲਪ੍ਤਾ ਚ ਕੇਂ ਕੈਲਾਸਕਰਾਚੀਕਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਕੈਸ਼ੋਰੀ ਕੈਂ ਕਰੀ ਕੈਂ ਕੇਂ ਬੀਜਾਖ੍ਯਾ ਨੇਤ੍ਰਯੁਗ੍ਮਕਮ੍ ।
ਕੋਮਾ ਮਤਙ੍ਗਯਜਿਤਾ ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾਦਿ ਕੁਮਾਰਿਕਾ ॥ ੧੭੪ ॥

ਪਾਤੁ ਮੇ ਕਰ੍ਣਯੁਗ੍ਮਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰੌਂ ਕ੍ਰੌਂ ਜੀਵਕਰਾਲਿਨੀ ।
ਗਣ੍ਡਯੁਗ੍ਮਂ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਅਙ੍ਕਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੭੫ ॥

ਅਰ੍ਕਕੋਟਿਸ਼ਤਾਭਾਸਾ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ਕਰੀ ਹਸ੍ਤਾ ਕੁਲਦੇਵੀ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੧੭੬ ॥

ਪਾਤੁ ਮੇ ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਾਢ੍ਯਾ ਪਸ਼੍ਠਦੇਸ਼ਂ ਸੁਕਤ੍ਤਮਾ ।
ਕੁਮਾਰੀ ਕਾਮਨਾਪੂਰ੍ਣਾ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਦੇਸ਼ਂ ਸਦਾਵਤੁ ॥ ੧੭੭ ॥

ਦੇਵੀ ਕਾਮਾਖ੍ਯਕਾ ਦੇਵੀ ਪਾਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਕਟਿਮ੍ ।
ਕਟਿਸ੍ਥਦੇਵਤਾ ਪਾਤੁ ਲਿਙ੍ਗਮੂਲਂ ਸਦਾ ਮਮ ॥ ੧੭੮ ॥

ਗੁਹ੍ਯਦੇਸ਼ਂ ਕਾਕਿਨੀ ਮੇ ਲਿਙ੍ਗਾਧਃ ਕੁਲਸਿਂਹਿਕਾ ।
ਕੁਲਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਾਤੁ ਨਿਤਮ੍ਬਦੇਸ਼ਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲਮਾਲਿਨੀ ਦੇਵੀ ਮੇ ਪਾਤੁ ਚਾਰੁਮੂਲਕਮ੍ ।
ਜਙ੍ਘਾਯੁਗ੍ਮਂ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਕੀਰ੍ਤੀਃ ਚਕ੍ਰਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮੦ ॥

ਪਾਦਯੁਗ੍ਮਂ ਪਾਕਸਂਸ੍ਥਾ ਪਾਕਸ਼ਾਸਨਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਕੁਲਾਲਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਰਾ ਪਾਤੁ ਪਾਦਾਙ੍ਗੁਲੀਰ੍ਮਮ ॥ ੧੮੧ ॥

ਨਖਾਗ੍ਰਾਣਿ ਦਸ਼ਵਿਧਾ ਤਥਾ ਹਸ੍ਤਦ੍ਵਯਸ੍ਯ ਚ ।
ਵਿਂਸ਼ਰੂਪਾ ਕਾਲਨਾਕ੍ਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ ੧੮੨ ॥

ਕੁਲਚ੍ਛਤ੍ਰਾਧਾਰਰੂਪਾ ਕੁਲਮਣ੍ਡਲਗੋਪਿਤਾ ।
ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਪਣ੍ਡਿਤਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੮੩ ॥

ਕਾਕਾਨਨੀ ਕਾਕਤੁਣ੍ਡੀ ਕਾਕਾਯੁਃ ਪ੍ਰਖਰਾਰ੍ਕਜਾ ।
ਕਾਕਜ੍ਵਰਾ ਕਾਕਜਿਹ੍ਵਾ ਕਾਕਾਜਿਜ੍ਞਾ ਸਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੮੪ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਾ ਕਪਿਕ੍ਰੋਸ਼ਾ ਕਪਿਬਾਲਾ ਹਿਕਸ੍ਵਰਾ ।
ਕਾਲਕਾਞ੍ਚੀ ਵਿਂਸ਼ਤਿਸ੍ਥਾ ਸਦਾ ਵਿਂਸ਼ਨਖਾਗ੍ਰਹਮ੍ ॥ ੧੮੫ ॥

ਪਾਤੁ ਦੇਵੀ ਕਾਲਰੂਪਾ ਕਲਿਕਾਲਫਲਾਲਯਾ ।
ਵਾਤੇ ਵਾ ਪਰ੍ਵਤੇ ਵਾਪਿ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ॥ ੧੮੬ ॥

ਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸਮਯਾਚਾਰਾ ਕੁਲਾਚਾਰਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਲਪਰ੍ਵਤਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਕੁਲਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮੭ ॥

ਮਹਾਦਾਵਾਨਲੇ ਪਾਤੁ ਕੁਮਾਰ੍ਗੇ ਕੁਤ੍ਸਿਤਗ੍ਰਹੇ ।
ਰਾਜ੍ਞੋऽਪ੍ਰਿਯੇ ਰਾਜਵਸ਼੍ਯੇ ਮਹਾਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨੇ ॥ ੧੮੮ ॥

ਕਲਿਕਾਲਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕ੍ਰਿਯਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕੁਲਾਮ੍ਬਰਾ ।
ਕਲੀਨ੍ਦ੍ਰਕੀਲਿਤਾ ਕੀਲਾ ਕੀਲਾਲਸ੍ਵਰ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮੯ ॥

ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦਸ਼ਲੋਕਪਾ ।
ਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨੇ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਸੂਰ੍ਯਾਦਿਕਨਵਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੯੦ ॥

ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਕੁਲਮਾਂਸਾਢ੍ਯਾ ਕੁਲਪਦ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਲਦ੍ਰਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਮਧ੍ਯਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੯੧ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਦੇ ਵਿਵਾਦੇ ਚ ਮਤ੍ਤਕਾਲੇ ਮਹਾਭਯੇ ।
ਦੁਰ੍ਭੀਕ੍ਸ਼ਾਦਿਭਯੇ ਚੈਵ ਵ੍ਯਾਧਿਸਙ੍ਕਰਪੀਡਿਤੇ ॥ ੧੯੨ ॥

ਕਾਲੀਕੁਲ੍ਲਾ ਕਪਾਲੀ ਚ ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ।
ਸਦਾ ਮਾਂ ਕੁਲਸਂਸਰ੍ਗੇ ਪਾਤੁ ਕੌਲੇ ਸੁਸਙ੍ਗਤਾ ॥ ੧੯੩ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਦੇਸ਼ੇ ਚ ਕੁਲਰੂਪਾ ਸਦਾਵਤੁ ।
ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਕਥਿਤਂ ਨਾਥ ਮਾਤੁਃ ਪ੍ਰਸਾਦਹੇਤੁਨਾ ॥ ੧੯੪ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਂ ਕੁਣ੍ਡਲੀਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸੁਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੧੯੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਨੂਨਾਞ੍ਚ ਚੈਤਨ੍ਯਾਯ ਸੁਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੯੬ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਕੁਲਦ੍ਰਵ੍ਯਪਰਾਯ ਚ ।
ਅਕੁਲੀਨੇऽਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇ ਚ ਨ ਦੇਯਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ੍ਤਵਃ ।
ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੇ ਕੁਣ੍ਡਲੀਚਕ੍ਰੇ ਸਰ੍ਵੇ ਵਰ੍ਣਾ ਦ੍ਵਿਜਾਤਯਃ ॥ ੧੯੭ ॥

ਨਿਵਤ੍ਤੇ ਭੈਰਵੀਚਕ੍ਰੇ ਸਰ੍ਵੇ ਵਰ੍ਣਾਃ ਪਥਕ੍ਪਥਕ੍ ।
ਕੁਲੀਨਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਸਾਧਕਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਦਾਨਾਦੇਵ ਹਿ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ਮਮਾਜ੍ਞਾਬਲਹੇਤੁਨਾ ।
ਮਮ ਕ੍ਰਿਯਾਯਾਂ ਯਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠੇਤ੍ਸ ਮੇ ਪੁਤ੍ਰੋ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਸ ਆਯਾਤਿ ਮਮ ਪਦਂ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਵਾਸਵਃ ।
ਆਸਵੇਨ ਸਮਾਂਸੇਨ ਕੁਲਵਹ੍ਨੌ ਮਹਾਨਿਸ਼ਿ ॥ ੨੦੦ ॥

ਨਾਮ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਮੁਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ਜੁਹੁਯਾਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਪਞ੍ਚਾਚਾਰਰਤੋ ਭੂਤ੍ਤ੍ਵਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਭਵੇਦ੍ਯਤਿਃ ॥ ੨੦੧ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ਮਮ ਸ੍ਥਾਨੇ ਆਯਾਤਿ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਐਹਿਕੇ ਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਦੈਹਿਕੇ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੨੦੨ ॥

ਵਸ਼ੀ ਭੂਤ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਭੂਤਲਵਾਸਿਨਃ ।
ਅਸ੍ਯ ਭਤ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਭਵਨ੍ਤਿ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਲੋਕਪਾਲਕਾਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਸ ਏਵ ਯੋਗੀ ਪਰਮੋ ਯਸ੍ਯਾਰ੍ਥੇऽਯਂ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ।
ਸ ਏਵ ਖੇਚਰੋ ਭਕ੍ਤੋ ਨਾਰਦਾਦਿਸ਼ੁਕੋਪਮਃ ॥ ੨੦੪ ॥

ਯੋ ਲੋਕਃ ਪ੍ਰਜਪਤ੍ਯੇਵਂ ਸ ਸ਼ਿਵੋ ਨ ਚ ਮਾਨੁਸ਼ਃ ।
ਸ ਸਮਾਧਿਗਤੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਥੋ ਯੋਗਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੦੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹਗਤੋ ਦੇਵਃ ਸਹਸਾ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਯਃ ਪ੍ਰਧਾਰਯਤੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕਣ੍ਠੇ ਵਾ ਮਸ੍ਤਕੇ ਭੁਜੇ ॥ ੨੦੬ ॥

ਸ ਭਵੇਤ੍ ਕਾਲਿਕਾਪੁਤ੍ਰੋ ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਥਃ ਸ੍ਵਯਂਭੁਵਿ ।
ਧਨੇਸ਼ਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਯੋਗੀ ਯਤੀਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਗੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੦੭ ॥

ਵਾਮਾ ਵਾਮਕਰੇ ਧਤ੍ਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਯਦਿ ਪਠਤਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਵਾ ਮਹਤ੍ਯਾ ॥ ੨੦੮ ॥

ਸਕਲਧਨਜਨੇਸ਼ੀ ਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ਜੀਵਵਤ੍ਸਾ ।
ਕੁਲਪਤਿਰਿਹ ਲੋਕੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਃ
ਸ ਭਵਤਿ ਭਵਨਾਥੋ ਯੋਗਿਨੀਵਲ੍ਲਭੇਸ਼ਃ ॥ ੨੦੯ ॥

ਪਠਤਿ ਯ ਇਹ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ
ਹਰਣਮਪਿ ਕਰੋਤਿ ਪ੍ਰਾਣਵਿਪ੍ਰਾਣਯੋਗਃ ।
ਸ੍ਤਵਨਪਠਨਪੁਣ੍ਯਂ ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਘਨਾਸ਼
ਕਥਿਤੁਮਪਿ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤੋऽਹਂ ਮਹਾਮਾਂਸਭਕ੍ਸ਼ਾ ॥ ੨੧੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਉਤ੍ਤਰਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਭੈਰਵੀਭੈਰਵਸਂਵਾਦੇ
ਮਹਾਕੁਲਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top