Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકુણ્ડલિનીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીઆનન્દભૈરવી ઉવાચ ।
અથ કાન્ત પ્રવક્ષ્યામિ કુણ્ડલીચેતનાદિકમ્ ।
સહસ્રનામસકલં કુણ્ડલિન્યાઃ પ્રિયં સુખમ્ ॥ ૧ ॥

અષ્ટોત્તરં મહાપુણ્યં સાક્ષાત્ સિદ્ધિપ્રદાયકમ્ ।
તવ પ્રેમવશેનૈવ કથયામિ શૃણુષ્વ તત્ ॥ ૨ ॥

વિના યજનયોગેન વિના ધ્યાનેન યત્ફલમ્ ।
તત્ફલં લભતે સદ્યો વિદ્યાયાઃ સુકૃપા ભવેત્ ॥ ૩ ॥

યા વિદ્યા ભુવનેશાની ત્રૈલોક્યપરિપૂજિતા ।
સા દેવી કુણ્ડલી માતા ત્રૈલોક્યં પાતિ સર્વદા ॥ ૪ ॥

તસ્યા નામ સહસ્રાણિ અષ્ટોત્તરશતાનિ ચ ।
શ્રવણાત્પઠનાન્મન્ત્રી મહાભક્તો ભવેદિહ ॥ ૫ ॥

ઐહિકે સ ભવેન્નાથ જીવન્મુક્તો મહાબલી ॥ ૬ ॥

અસ્ય શ્રીમન્મહાકુણ્ડલીસાષ્ટોત્તરસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય
બ્રહ્મર્ષીર્જગતીચ્છન્દો
ભગવતી શ્રીમન્મહાકુણ્ડલીદેવતા સર્વયોગસમૃદ્ધિસિદ્ધ્યર્થે વિનિયોગઃ ॥

કુલેશ્વરી કુલાનન્દા કુલીના કુલકુણ્ડલી ।
શ્રીમન્મહાકુણ્ડલી ચ કુલકન્યા કુલપ્રિયા ॥ ૭ ॥

કુલક્ષેત્રસ્થિતા કૌલી કુલીનાર્થપ્રકાશિની ।
કુલાખ્યા કુલમાર્ગસ્થા કુલશાસ્ત્રાર્થપાતિની ॥ ૮ ॥

કુલજ્ઞા કુલયોગ્યા ચ કુલપુષ્પપ્રકાશિની ।
કુલીના ચ કુલાધ્યક્ષા કુલચન્દનલેપિતા ॥ ૯ ॥

કુલરૂપા કુલોદ્ભૂતા કુલકુણ્ડલિવાસિની ।
કુલાભિન્ના કુલોત્પન્ના કુલાચારવિનોદિની ॥ ૧૦ ॥

કુલવૃક્ષસમુદ્ભૂતા કુલમાલા કુલપ્રભા ।
કુલજ્ઞા કુલમધ્યસ્થા કુલકઙ્કણશોભિતા ॥ ૧૧ ॥

કુલોત્તરા કૌલપૂજા કુલાલાપા કુલક્રિયા ।
કુલભેદા કુલપ્રાણા કુલદેવી કુલસ્તુતિઃ ॥ ૧૨ ॥

કૌલિકા કાલિકા કાલ્યા કલિભિન્ના કલાકલા ।
કલિકલ્મષહન્ત્રી ચ કલિદોષવિનાશિની ॥ ૧૩ ॥

કઙ્કાલી કેવલાનન્દા કાલજ્ઞા કાલધારિણી ।
કૌતુકી કૌમુદી કેકા કાકા કાકલયાન્તરા ॥ ૧૪ ॥

કોમલાઙ્ગી કરાલાસ્યા કન્દપૂજ્યા ચ કોમલા ।
કૈશોરી કાકપુચ્છસ્થા કમ્બલાસનવાસિની ॥ ૧૫ ॥

કૈકેયીપૂજિતા કોલા કોલપુત્રી કપિધ્વજા ।
કમલા કમલાક્ષી ચ કમ્બલાશ્વતરપ્રિયા ॥ ૧૬ ॥

કલિકાભઙ્ગદોષસ્થા કાલજ્ઞા કાલકુણ્ડલી ।
કાવ્યદા કવિતા વાણી કાલસન્દર્ભભેદિની ॥ ૧૭ ॥

કુમારી કરુણાકારા કુરુસૈન્યવિનાશિની ।
કાન્તા કુલગતા કામા કામિની કામનાશિની ॥ ૧૮ ॥

કામોદ્ભવા કામકન્યા કેવલા કાલઘાતિની ।
કૈલાસશિખરારૂઢા કૈલાસપતિસેવિતા ॥ ૧૯ ॥

કૈલાસનાથનમિતા કેયૂરહારમણ્ડિતા ।
કન્દર્પા કઠિનાનન્દા કુલગા કીચકૃત્યહા ॥ ૨૦ ॥

કમલાસ્યા કઠોરા ચ કીટરૂપા કટિસ્થિતા ।
કન્દેશ્વરી કન્દરૂપા કોલિકા કન્દવાસિની ॥ ૨૧ ॥

કૂટસ્થા કૂટભક્ષા ચ કાલકૂટવિનાશિની ।
કામાખ્યા કમલા કામ્યા કામરાજતનૂદ્ભવા ॥ ૨૨ ॥

કામરૂપધરા કમ્રા કમનીયા કવિપ્રિયા ।
કઞ્જાનના કઞ્જહસ્તા કઞ્જપત્રાયતેક્ષણા ॥ ૨૩ ॥

કાકિની કામરૂપસ્થા કામરૂપપ્રકાશિની ।
કોલાવિધ્વંસિની કઙ્કા કલઙ્કાર્કકલઙ્કિની ॥ ૨૪ ॥

મહાકુલનદી કર્ણા કર્ણકાણ્ડવિમોહિની ।
કાણ્ડસ્થા કાણ્ડકરુણા કર્મકસ્થા કુટુમ્બિની ॥ ૨૫ ॥

કમલાભા ભવા કલ્લા કરુણા કરુણામયી ।
કરુણેશી કરાકર્ત્રી કર્તૃહસ્તા કલોદયા ॥ ૨૬ ॥

કારુણ્યસાગરોદ્ભૂતા કારુણ્યસિન્ધુવાસિની ।
કાત્તીકેશી કાત્તીકસ્થા કાત્તીકપ્રાણપાલની ॥ ૨૭ ॥

કરુણાનિધિપૂજ્યા ચ કરણીયા ક્રિયા કલા ।
કલ્પસ્થા કલ્પનિલયા કલ્પાતીતા ચ કલ્પિતા ॥ ૨૮ ॥

કુલયા કુલવિજ્ઞાના કર્ષીણી કાલરાત્રિકા ।
કૈવલ્યદા કોકરસ્થા કલમઞ્જીરરઞ્જની ॥ ૨૯ ॥

કલયન્તી કાલજિહ્વા કિઙ્કરાસનકારિણી ।
કુમુદા કુશલાનન્દા કૌશલ્યાકાશવાસિની ॥ ૩૦ ॥

કસાપહાસહન્ત્રી ચ કૈવલ્યગુણસમ્ભવા ।
એકાકિની અર્કરૂપા કુવલા કર્કટસ્થિતા ॥ ૩૧ ॥

કર્કોટકા કોષ્ઠરૂપા કૂટવહ્નિકરસ્થિતા ।
કૂજન્તી મધુરધ્વાનં કામયન્તી સુલક્ષણામ્ ॥ ૩૨ ॥

કેતકી કુસુમાનન્દા કેતકીપુણ્યમણ્ડિતા ।
કર્પૂરપૂરરુચિરા કર્પૂરભક્ષણપ્રિયા ॥ ૩૩ ॥

કપાલપાત્રહસ્તા ચ કપાલચન્દ્રધારિણી ।
કામધેનુસ્વરૂપા ચ કામધેનુઃ ક્રિયાન્વિતા ॥ ૩૪ ॥

કશ્યપી કાશ્યપા કુન્તી કેશાન્તા કેશમોહિની ।
કાલકર્ત્રી કૂપકર્ત્રી કુલપા કામચારિણી ॥ ૩૫ ॥

કુઙ્કુમાભા કજ્જલસ્થા કમિતા કોપઘાતિની ।
કેલિસ્થા કેલિકલિતા કોપના કર્પટસ્થિતા ॥ ૩૬ ॥

કલાતીતા કાલવિદ્યા કાલાત્મપુરુષોદ્ભવા ।
કષ્ટસ્થા કષ્ટકુષ્ઠસ્થા કુષ્ઠહા કષ્ટહા કુશા ॥ ૩૭ ॥

કાલિકા સ્ફુટકર્ત્રી ચ કામ્બોજા કામલા કુલા ।
કુશલાખ્યા કાકકુષ્ઠા કર્મસ્થા કૂર્મમધ્યગા ॥ ૩૮ ॥

કુણ્ડલાકારચક્રસ્થા કુણ્ડગોલોદ્ભવા કફા ।
કપિત્થાગ્રવસાકાશા કપિત્થરોધકારિણી ॥ ૩૯ ॥

કાહોડ કાહડ કાડ કઙ્કલા ભાષકારિણી ।
કનકા કનકાભા ચ કનકાદ્રિનિવાસિની ॥ ૪૦ ॥

કાર્પાસયજ્ઞસૂત્રસ્થા કૂટબ્રહ્માર્થસાધિની ।
કલઞ્જભક્ષિણી ક્રૂરા ક્રોધપુઞ્જા કપિસ્થિતા ॥ ૪૧ ॥

કપાલી સાધનરતા કનિષ્ઠાકાશવાસિની ।
કુઞ્જરેશી કુઞ્જરસ્થા કુઞ્જરા કુઞ્જરાગતિઃ ॥ ૪૨ ॥

કુઞ્જસ્થા કુઞ્જરમણી કુઞ્જમન્દિરવાસિની ।
કુપિતા કોપશૂન્યા ચ કોપાકોપવિવર્જીતા ॥ ૪૩ ॥

કપિઞ્જલસ્થા કાપિઞ્જા કપિઞ્જલતરૂદ્ભવા ।
કુન્તીપ્રેમકથાવિષ્ટા કુન્તીમાનસપૂજિતા ॥ ૪૪ ॥

કુન્તલા કુન્તહસ્તા ચ કુલકુન્તલલોહિની ।
કાન્તાઙ્ઘ્રસેવિકા કાન્તકુશલા કોશલાવતી ॥ ૪૫ ॥

કેશિહન્ત્રી કકુત્સ્થા ચ કકુત્સ્થવનવાસિની ।
કૈલાસશિખરાનન્દા કૈલાસગિરિપૂજિતા ॥ ૪૬ ॥

કીલાલનિર્મલાકારા કીલાલમુગ્ધકારિણી ।
કુતુના કુટ્ટહી કુટ્ઠા કૂટના મોદકારિણી ॥ ૪૭ ॥

ક્રૌઙ્કારી ક્રૌઙ્કરી કાશી કુહુશબ્દસ્થા કિરાતિની ।
કૂજન્તી સર્વવચનં કારયન્તી કૃતાકૃતમ્ ॥ ૪૮ ॥

કૃપાનિધિસ્વરૂપા ચ કૃપાસાગરવાસિની ।
કેવલાનન્દનિરતા કેવલાનન્દકારિણી ॥ ૪૯ ॥

કૃમિલા કૃમિદોષઘ્ની કૃપા કપટકુટ્ટિતા ।
કૃશાઙ્ગી ક્રમભઙ્ગસ્થા કિઙ્કરસ્થા કટસ્થિતા ॥ ૫૦ ॥

કામરૂપા કાન્તરતા કામરૂપસ્ય સિદ્ધિદા ।
કામરૂપપીઠદેવી કામરૂપાઙ્કુજા કુજા ॥ ૫૧ ॥

કામરૂપા કામવિદ્યા કામરૂપાદિકાલિકા ।
કામરૂપકલા કામ્યા કામરૂપકુલેશ્વરી ॥ ૫૨ ॥

કામરૂપજનાનન્દા કામરૂપકુશાગ્રધીઃ ।
કામરૂપકરાકાશા કામરૂપતરુસ્થિતા ॥ ૫૩ ॥

કામાત્મજા કામકલા કામરૂપવિહારિણી ।
કામશાસ્ત્રાર્થમધ્યસ્થા કામરૂપક્રિયાકલા ॥ ૫૪ ॥

કામરૂપમહાકાલી કામરૂપયશોમયી ।
કામરૂપપરમાનન્દા કામરૂપાદિકામિની ॥ ૫૫ ॥

કૂલમૂલા કામરૂપપદ્મમધ્યનિવાસિની ।
કૃતાઞ્જલિપ્રિયા કૃત્યા કૃત્યાદેવીસ્થિતા કટા ॥ ૫૬ ॥

કટકા કાટકા કોટિકટિઘણ્ટવિનોદિની ।
કટિસ્થૂલતરા કાષ્ઠા કાત્યાયનસુસિદ્ધિદા ॥ ૫૭ ॥

કાત્યાયની કાચલસ્થા કામચન્દ્રાનના કથા ।
કાશ્મીરદેશનિરતા કાશ્મીરી કૃષિકર્મજા ॥ ૫૮ ॥

કૃષિકર્મસ્થિતા કૌર્મા કૂર્મપૃષ્ઠનિવાસિની ।
કાલઘણ્ટા નાદરતા કલમઞ્જીરમોહિની ॥ ૫૯ ॥

કલયન્તી શત્રુવર્ગાન્ ક્રોધયન્તી ગુણાગુણમ્ ।
કામયન્તી સર્વકામં કાશયન્તી જગત્ત્રયમ્ ॥ ૬૦ ॥

કૌલકન્યા કાલકન્યા કૌલકાલકુલેશ્વરી ।
કૌલમન્દિરસંસ્થા ચ કુલધર્મવિડમ્બિની ॥ ૬૧ ॥

કુલધર્મરતાકારા કુલધર્મવિનાશિની ।
કુલધર્મપણ્ડિતા ચ કુલધર્મસમૃદ્ધિદા ॥ ૬૨ ॥

કૌલભોગમોક્ષદા ચ કૌલભોગેન્દ્રયોગિની ।
કૌલકર્મા નવકુલા શ્વેતચમ્પકમાલિની ॥ ૬૩ ॥

કુલપુષ્પમાલ્યાકાન્તા કુલપુષ્પભવોદ્ભવા ।
કૌલકોલાહલકરા કૌલકર્મપ્રિયા પરા ॥ ૬૪ ॥

કાશીસ્થિતા કાશકન્યા કાશી ચક્ષુઃપ્રિયા કુથા ।
કાષ્ઠાસનપ્રિયા કાકા કાકપક્ષકપાલિકા ॥ ૬૫ ॥

કપાલરસભોજ્યા ચ કપાલનવમાલિની ।
કપાલસ્થા ચ કાપાલી કપાલસિદ્ધિદાયિની ॥ ૬૬ ॥

કપાલા કુલકર્ત્રી ચ કપાલશિખરસ્થિતા ।
કથના કૃપણશ્રીદા કૃપી કૃપણસેવિતા ॥ ૬૭ ॥

કર્મહન્ત્રી કર્મગતા કર્માકર્મવિવર્જીતા ।
કર્મસિદ્ધિરતા કામી કર્મજ્ઞાનનિવાસિની ॥ ૬૮ ॥

કર્મધર્મસુશીલા ચ કર્મધર્મવશઙ્કરી ।
કનકાબ્જસુનિર્માણમહાસિંહાસનસ્થિતા ॥ ૬૯ ॥

કનકગ્રન્થિમાલ્યાઢ્યા કનકગ્રન્થિભેદિની ।
કનકોદ્ભવકન્યા ચ કનકામ્ભોજવાસિની ॥ ૭૦ ॥

કાલકૂટાદિકૂટસ્થા કિટિશબ્દાન્તરસ્થિતા ।
કઙ્કપક્ષિનાદમુખા કામધેનૂદ્ભવા કલા ॥ ૭૧ ॥

કઙ્કણાભા ધરા કર્દ્દા કર્દ્દમા કર્દ્દમસ્થિતા ।
કર્દ્દમસ્થજલાચ્છન્ના કર્દ્દમસ્થજનપ્રિયા ॥ ૭૨ ॥

કમઠસ્થા કાર્મુકસ્થા કમ્રસ્થા કંસનાશિની ।
કંસપ્રિયા કંસહન્ત્રી કંસાજ્ઞાનકરાલિની ॥ ૭૩ ॥

કાઞ્ચનાભા કાઞ્ચનદા કામદા ક્રમદા કદા ।
કાન્તભિન્ના કાન્તચિન્તા કમલાસનવાસિની ॥ ૭૪ ॥

કમલાસનસિદ્ધિસ્થા કમલાસનદેવતા ।
કુત્સિતા કુત્સિતરતા કુત્સા શાપવિવર્જીતા ॥ ૭૫ ॥

કુપુત્રરક્ષિકા કુલ્લા કુપુત્રમાનસાપહા ।
કુજરક્ષકરી કૌજી કુબ્જાખ્યા કુબ્જવિગ્રહા ॥ ૭૬ ॥

કુનખી કૂપદીક્ષુસ્થા કુકરી કુધની કુદા ।
કુપ્રિયા કોકિલાનન્દા કોકિલા કામદાયિની ॥ ૭૭ ॥

કુકામિના કુબુદ્ધિસ્થા કૂર્પવાહન મોહિની ।
કુલકા કુલલોકસ્થા કુશાસનસુસિદ્ધિદા ॥ ૭૮ ॥

કૌશિકી દેવતા કસ્યા કન્નાદનાદસુપ્રિયા ।
કુસૌષ્ઠવા કુમિત્રસ્થા કુમિત્રશત્રુઘાતિની ॥ ૭૯ ॥

કુજ્ઞાનનિકરા કુસ્થા કુજિસ્થા કર્જદાયિની ।
કકર્જા કર્જ્જકરિણી કર્જવદ્ધવિમોહિની ॥ ૮૦ ॥

કર્જશોધનકર્ત્રી ચ કાલાસ્ત્રધારિણી સદા ।
કુગતિઃ કાલસુગતિઃ કલિબુદ્ધિવિનાશિની ॥ ૮૧ ॥

કલિકાલફલોત્પન્ના કલિપાવનકારિણી ।
કલિપાપહરા કાલી કલિસિદ્ધિસુસૂક્ષ્મદા ॥ ૮૨ ॥

કાલિદાસવાક્યગતા કાલિદાસસુસિદ્ધિદા ।
કલિશિક્ષા કાલશિક્ષા કન્દશિક્ષાપરાયણા ॥ ૮૩ ॥

કમનીયભાવરતા કમનીયસુભક્તિદા ।
કરકાજનરૂપા ચ કક્ષાવાદકરા કરા ॥ ૮૪ ॥

કઞ્ચુવર્ણા કાકવર્ણા ક્રોષ્ટુરૂપા કષામલા ।
ક્રોષ્ટ્રનાદરતા કીતા કાતરા કાતરપ્રિયા ॥ ૮૫ ॥

કાતરસ્થા કાતરાજ્ઞા કાતરાનન્દકારિણી ।
કાશમર્દ્દતરૂદ્ભૂતા કાશમર્દ્દવિભક્ષિણી ॥ ૮૬ ॥

કષ્ટહાનિઃ કષ્ટદાત્રી કષ્ટલોકવિરક્તિદા ।
કાયાગતા કાયસિદ્ધિઃ કાયાનન્દપ્રકાશિની ॥ ૮૭ ॥

કાયગન્ધહરા કુમ્ભા કાયકુમ્ભા કઠોરિણી ।
કઠોરતરુસંસ્થા ચ કઠોરલોકનાશિની ॥ ૮૮ ॥

કુમાર્ગસ્થાપિતા કુપ્રા કાર્પાસતરુસમ્ભવા ।
કાર્પાસવૃક્ષસૂત્રસ્થા કુવર્ગસ્થા કરોત્તરા ॥ ૮૯ ॥

કર્ણાટકર્ણસમ્ભૂતા કાર્ણાટી કર્ણપૂજિતા ।
કર્ણાસ્ત્રરક્ષિકા કર્ણા કર્ણહા કર્ણકુણ્ડલા ॥ ૯૦ ॥

કુન્તલાદેશનમિતા કુટુમ્બા કુમ્ભકારિકા ।
કર્ણાસરાસના કૃષ્ટા કૃષ્ણહસ્તામ્બુજાજીતા ॥ ૯૧ ॥

કૃષ્ણાઙ્ગી કૃષ્ણદેહસ્થા કુદેશસ્થા કુમઙ્ગલા ।
ક્રૂરકર્મસ્થિતા કોરા કિરાત કુલકામિની ॥ ૯૨ ॥

કાલવારિપ્રિયા કામા કાવ્યવાક્યપ્રિયા ક્રુધા ।
કઞ્જલતા કૌમુદી ચ કુજ્યોત્સ્ના કલનપ્રિયા ॥ ૯૩ ॥

કલના સર્વભૂતાનાં કપિત્થવનવાસિની ।
કટુનિમ્બસ્થિતા કાખ્યા કવર્ગાખ્યા કવર્ગીકા ॥ ૯૪ ॥

કિરાતચ્છેદિની કાર્યા કાર્યાકાર્યવિવર્જીતા ।
કાત્યાયનાદિકલ્પસ્થા કાત્યાયનસુખોદયા ॥ ૯૫ ॥

કુક્ષેત્રસ્થા કુલાવિઘ્ના કરણાદિપ્રવેશિની ।
કાઙ્કાલી કિઙ્કલા કાલા કિલિતા સર્વકામિની ॥ ૯૬ ॥

કીલિતાપેક્ષિતા કૂટા કૂટકુઙ્કુમચર્ચીતા ।
કુઙ્કુમાગન્ધનિલયા કુટુમ્બભવનસ્થિતા ॥ ૯૭ ॥

કુકૃપા કરણાનન્દા કવિતારસમોહિની ।
કાવ્યશાસ્ત્રાનન્દરતા કાવ્યપૂજ્યા કવીશ્વરી ॥ ૯૮ ॥

કટકાદિહસ્તિરથહયદુન્દુભિશબ્દિની ।
કિતવા ક્રૂરધૂર્તસ્થા કેકાશબ્દનિવાસિની ॥ ૯૯ ॥

કેં કેવલામ્બિતા કેતા કેતકીપુષ્પમોહિની ।
કૈં કૈવલ્યગુણોદ્વાસ્યા કૈવલ્યધનદાયિની ॥ ૧૦૦ ॥

કરી ધનીન્દ્રજનની કાક્ષતાક્ષકલઙ્કિની ।
કુડુવાન્તા કાન્તિશાન્તા કાંક્ષા પારમહંસ્યગા ॥ ૧૦૧ ॥

કર્ત્રી ચિત્તા કાન્તવિત્તા કૃષણા કૃષિભોજિની ।
કુઙ્કુમાશક્તહૃદયા કેયૂરહારમાલિની ॥ ૧૦૨ ॥

કીશ્વરી કેશવા કુમ્ભા કૈશોરજનપૂજિતા ।
કલિકામધ્યનિરતા કોકિલસ્વરગામિની ॥ ૧૦૩ ॥

કુરદેહહરા કુમ્બા કુડુમ્બા કુરભેદિની ।
કુણ્ડલીશ્વરસંવાદા કુણ્ડલીશ્વરમધ્યગા ॥ ૧૦૪ ॥

કાલસૂક્ષ્મા કાલયજ્ઞા કાલહારકરી કહા ।
કહલસ્થા કલહસ્થા કલહા કલહાઙ્કરી ॥ ૧૦૫ ॥

કુરઙ્ગી શ્રીકુરઙ્ગસ્થા કોરઙ્ગી કુણ્ડલાપહા ।
કુકલઙ્કી કૃષ્ણબુદ્ધિઃ કૃષ્ણા ધ્યાનનિવાસિની ॥ ૧૦૬ ॥

કુતવા કાષ્ઠવલતા કૃતાર્થકરણી કુસી ।
કલનકસ્થા કસ્વરસ્થા કલિકા દોષભઙ્ગજા ॥ ૧૦૭ ॥

કુસુમાકારકમલા કુસુમસ્રગ્વિભૂષણા ।
કિઞ્જલ્કા કૈતવાર્કશા કમનીયજલોદયા ॥ ૧૦૮ ॥

કકારકૂટસર્વાઙ્ગી કકારામ્બરમાલિની ।
કાલભેદકરા કાટા કર્પવાસા કકુત્સ્થલા ॥ ૧૦૯ ॥

કુવાસા કબરી કર્વા કૂસવી કુરુપાલની ।
કુરુપૃષ્ઠા કુરુશ્રેષ્ઠા કુરૂણાં જ્ઞાનનાશિની ॥ ૧૧૦ ॥

કુતૂહલરતા કાન્તા કુવ્યાપ્તા કષ્ટબન્ધના ।
કષાયણતરુસ્થા ચ કષાયણરસોદ્ભવા ॥ ૧૧૧ ॥

કતિવિદ્યા કુષ્ઠદાત્રી કુષ્ઠિશોકવિસર્જની ।
કાષ્ઠાસનગતા કાર્યાશ્રયા કા શ્રયકૌલિકા ॥ ૧૧૨ ॥

કાલિકા કાલિસન્ત્રસ્તા કૌલિકધ્યાનવાસિની ।
ક્લૃપ્તસ્થા ક્લૃપ્તજનની ક્લૃપ્તચ્છન્ના કલિધ્વજા ॥ ૧૧૩ ॥

કેશવા કેશવાનન્દા કેશ્યાદિદાનવાપહા ।
કેશવાઙ્ગજકન્યા ચ કેશવાઙ્ગજમોહિની ॥ ૧૧૪ ॥

કિશોરાર્ચનયોગ્યા ચ કિશોરદેવદેવતા ।
કાન્તશ્રીકરણી કુત્યા કપટા પ્રિયઘાતિની ॥ ૧૧૫ ॥

કુકામજનિતા કૌઞ્ચા કૌઞ્ચસ્થા કૌઞ્ચવાસિની ।
કૂપસ્થા કૂપબુદ્ધિસ્થા કૂપમાલા મનોરમા ॥ ૧૧૬ ॥

કૂપપુષ્પાશ્રયા કાન્તિઃ ક્રમદાક્રમદાક્રમા ।
કુવિક્રમા કુક્રમસ્થા કુણ્ડલીકુણ્ડદેવતા ॥ ૧૧૭ ॥

કૌણ્ડિલ્યનગરોદ્ભૂતા કૌણ્ડિલ્યગોત્રપૂજિતા ।
કપિરાજસ્થિતા કાપી કપિબુદ્ધિબલોદયા ॥ ૧૧૮ ॥

કપિધ્યાનપરા મુખ્યા કુવ્યવસ્થા કુસાક્ષિદા ।
કુમધ્યસ્થા કુકલ્પા ચ કુલપઙ્ક્તિપ્રકાશિની ॥ ૧૧૯ ॥

કુલભ્રમરદેહસ્થા કુલભ્રમરનાદિની ।
કુલાસઙ્ગા કુલાક્ષી ચ કુલમત્તા કુલાનિલા ॥ ૧૨૦ ॥

કલિચિન્હા કાલચિન્હા કણ્ઠચિન્હા કવીન્દ્રજા ।
કરીન્દ્રા કમલેશશ્રીઃ કોટિકન્દર્પદર્પહા ॥ ૧૨૧ ॥

કોટિતેજોમયી કોટ્યા કોટીરપદ્મમાલિની ।
કોટીરમોહિની કોટિઃ કોટિકોટિવિધૂદ્ભવા ॥ ૧૨૨ ॥

કોટિસૂર્યસમાનાસ્યા કોટિકાલાનલોપમા ।
કોટીરહારલલિતા કોટિપર્વતધારિણી ॥ ૧૨૩ ॥

કુચયુગ્મધરા દેવી કુચકામપ્રકાશિની ।
કુચાનન્દા કુચાચ્છન્ના કુચકાઠિન્યકારિણી ॥ ૧૨૪ ॥

કુચયુગ્મમોહનસ્થા કુચમાયાતુરા કુચા ।
કુચયૌવનસમ્મોહા કુચમર્દ્દનસૌખ્યદા ॥ ૧૨૫ ॥

કાચસ્થા કાચદેહા ચ કાચપૂરનિવાસિની ।
કાચગ્રસ્થા કાચવર્ણા કીચકપ્રાણનાશિની ॥ ૧૨૬ ॥

કમલા લોચનપ્રેમા કોમલાક્ષી મનુપ્રિયા ।
કમલાક્ષી કમલજા કમલાસ્યા કરાલજા ॥ ૧૨૭ ॥

કમલાઙ્ઘિરદ્વયા કામ્યા કરાખ્યા કરમાલિની ।
કરપદ્મધરા કન્દા કન્દબુદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૧૨૮ ॥

કમલોદ્ભવપુત્રી ચ કમલા પુત્રકામિની ।
કિરન્તી કિરણાચ્છન્ના કિરણપ્રાણવાસિની ॥ ૧૨૯ ॥

કાવ્યપ્રદા કાવ્યચિત્તા કાવ્યસારપ્રકાશિની ।
કલામ્બા કલ્પજનની કલ્પભેદાસનસ્થિતા ॥ ૧૩૦ ॥

કાલેચ્છા કાલસારસ્થા કાલમારણઘાતિની ।
કિરણક્રમદીપસ્થા કર્મસ્થા ક્રમદીપિકા ॥ ૧૩૧ ॥

કાલલક્ષ્મીઃ કાલચણ્ડા કુલચણ્ડેશ્વરપ્રિયા ।
કાકિનીશક્તિદેહસ્થા કિતવા કિન્તકારિણી ॥ ૧૩૨ ॥

કરઞ્ચા કઞ્ચુકા ક્રૌઞ્ચા કાકચઞ્ચુપુટસ્થિતા ।
કાકાખ્યા કાકશબ્દસ્થા કાલાગ્નિદહનાથીકા ॥ ૧૩૩ ॥

કુચક્ષનિલયા કુત્રા કુપુત્રા ક્રતુરક્ષિકા ।
કનકપ્રતિભાકારા કરબન્ધાકૃતિસ્થિતા ॥ ૧૩૪ ॥

કૃતિરૂપા કૃતિપ્રાણા કૃતિક્રોધનિવારિણી ।
કુક્ષિરક્ષાકરા કુક્ષા કુક્ષિબ્રહ્માણ્ડધારિણી ॥ ૧૩૫ ॥

કુક્ષિદેવસ્થિતા કુક્ષિઃ ક્રિયાદક્ષા ક્રિયાતુરા ।
ક્રિયાનિષ્ઠા ક્રિયાનન્દા ક્રતુકર્મા ક્રિયાપ્રિયા ॥ ૧૩૬ ॥

કુશલાસવસંશક્તા કુશારિપ્રાણવલ્લભા ।
કુશારિવૃક્ષમદિરા કાશીરાજવશોદ્યમા ॥ ૧૩૭ ॥

કાશીરાજગૃહસ્થા ચ કર્ણભ્રાતૃગૃહસ્થિતા ।
કર્ણાભરણભૂષાઢ્યા કણ્ઠભૂષા ચ કણ્ઠિકા ॥ ૧૩૮ ॥

કણ્ઠસ્થાનગતા કણ્ઠા કણ્ઠપદ્મનિવાસિની ।
કણ્ઠપ્રકાશકારિણી કણ્ઠમાણિક્યમાલિની ॥ ૧૩૯ ॥

કણ્ઠપદ્મસિદ્ધિકરી કણ્ઠાકાશનિવાસિની ।
કણ્ઠપદ્મસાકિનીસ્થા કણ્ઠષોડશપત્રિકા ॥ ૧૪૦ ॥

કૃષ્ણાજિનધરા વિદ્યા કૃષ્ણાજિનસુવાસસી ।
કુતકસ્થા કુખેલસ્થા કુણ્ડવાલઙ્કૃતાકૃતા ॥ ૧૪૧ ॥

કલગીતા કાલઘજા કલભઙ્ગપરાયણા ।
કાલીચન્દ્રા કલા કાવ્યા કુચસ્થા કુચલપ્રદા ॥ ૧૪૨ ॥

કુચૌરઘાતિની કચ્છા કચ્છાદસ્થા કજાતના ।
કઞ્જાછદમુખી કઞ્જા કઞ્જતુણ્ડા કજીવલી ॥ ૧૪૩ ॥

કામરાભાર્સુરવાદ્યસ્થા કિયધઙ્કારનાદિની ।
કણાદયજ્ઞસૂત્રસ્થા કીલાલયજ્ઞસઞ્જ્ઞકા ॥ ૧૪૪ ॥

કટુહાસા કપાટસ્થા કટધૂમનિવાસિની ।
કટિનાદઘોરતરા કુટ્ટલા પાટલિપ્રિયા ॥ ૧૪૫ ॥

કામચારાબ્જનેત્રા ચ કામચોદ્ગારસઙ્ક્રમા ।
કાષ્ઠપર્વતસન્દાહા કુષ્ઠાકુષ્ઠ નિવારિણી ॥ ૧૪૬ ॥

કહોડમન્ત્રસિદ્ધસ્થા કાહલા ડિણ્ડિમપ્રિયા ।
કુલડિણ્ડિમવાદ્યસ્થા કામડામરસિદ્ધિદા ॥ ૧૪૭ ॥

કુલામરવધ્યસ્થા કુલકેકાનિનાદિની ।
કોજાગરઢોલનાદા કાસ્યવીરરણસ્થિતા ॥ ૧૪૮ ॥

કાલાદિકરણચ્છિદ્રા કરુણાનિધિવત્સલા ।
ક્રતુશ્રીદા કૃતાર્થશ્રીઃ કાલતારા કુલોત્તરા ॥ ૧૪૯ ॥

કથાપૂજ્યા કથાનન્દા કથના કથનપ્રિયા ।
કાર્થચિન્તા કાર્થવિદ્યા કામમિથ્યાપવાદિની ॥ ૧૫૦ ॥

કદમ્બપુષ્પસઙ્કાશા કદમ્બપુષ્પમાલિની ।
કાદમ્બરી પાનતુષ્ટા કાયદમ્ભા કદોદ્યમા ॥ ૧૫૧ ॥

કુઙ્કુલેપત્રમધ્યસ્થા કુલાધારા ધરપ્રિયા ।
કુલદેવશરીરાર્ધા કુલધામા કલાધરા ॥ ૧૫૨ ॥

કામરાગા ભૂષણાઢ્યા કામિનીરગુણપ્રિયા ।
કુલીના નાગહસ્તા ચ કુલીનનાગવાહિની ॥ ૧૫૩ ॥

કામપૂરસ્થિતા કોપા કપાલી બકુલોદ્ભવા ।
કારાગારજનાપાલ્યા કારાગારપ્રપાલિની ॥ ૧૫૪ ॥

ક્રિયાશક્તિઃ કાલપઙ્ક્તિઃ કાર્ણપઙ્ક્તિઃ કફોદયા ।
કામફુલ્લારવિન્દસ્થા કામરૂપફલાફલા ॥ ૧૫૫ ॥

કાયફલા કાયફેણા કાન્તા નાડીફલીશ્વરા ।
કમફેરુગતા ગૌરી કાયવાણી કુવીરગા ॥ ૧૫૬ ॥

કબરીમણિબન્ધસ્થા કાવેરીતીર્થસઙ્ગમા ।
કામભીતિહરા કાન્તા કામવાકુભ્રમાતુરા ॥ ૧૫૭ ॥

કવિભાવહરા ભામા કમનીયભયાપહા ।
કામગર્ભદેવમાતા કામકલ્પલતામરા ॥ ૧૫૮ ॥

કમઠપ્રિયમાંસાદા કમઠા મર્કટપ્રિયા ।
કિમાકારા કિમાધારા કુમ્ભકારમનસ્થિતા ॥ ૧૫૯ ॥

કામ્યયજ્ઞસ્થિતા ચણ્ડા કામ્યયજ્ઞોપવીતિકા ।
કામયાગસિદ્ધિકરી કામમૈથુનયામિની ॥ ૧૬૦ ॥

કામાખ્યા યમલાશસ્થા કાલયામા કુયોગિની ।
કુરુયાગહતાયોગ્યા કુરુમાંસવિભક્ષિણી ॥ ૧૬૧ ॥

કુરુરક્તપ્રિયાકારી કિઙ્કરપ્રિયકારિણી ।
કર્ત્રીશ્વરી કારણાત્મા કવિભક્ષા કવિપ્રિયા ॥ ૧૬૨ ॥

કવિશત્રુપ્રષ્ઠલગ્ના કૈલાસોપવનસ્થિતા ।
કલિત્રિધા ત્રિસિદ્ધિસ્થા કલિત્રિદિનસિદ્ધિદા ॥ ૧૬૩ ॥

કલઙ્કરહિતા કાલી કલિકલ્મષકામદા ।
કુલપુષ્પરઙ્ગ સૂત્રમણિગ્રન્થિસુશોભના ॥ ૧૬૪ ॥

કમ્બોજવઙ્ગદેશસ્થા કુલવાસુકિરક્ષિકા ।
કુલશાસ્ત્રક્રિયા શાન્તિઃ કુલશાન્તિઃ કુલેશ્વરી ॥ ૧૬૫ ॥

કુશલપ્રતિભા કાશી કુલષટ્ચક્રભેદિની ।
કુલષટ્પદ્મમધ્યસ્થા કુલષટ્પદ્મદીપિની ॥ ૧૬૬ ॥

કૃષ્ણમાર્જારકોલસ્થા કૃષ્ણમાર્જારષષ્ઠિકા ।
કુલમાર્જારકુપિતા કુલમાર્જારષોડશી ॥ ૧૬૭ ॥

કાલાન્તકવલોત્પન્ના કપિલાન્તકઘાતિની ।
કલહાસા કાલહશ્રી કલહાર્થા કલામલા ॥ ૧૬૮ ॥

કક્ષપપક્ષરક્ષા ચ કુક્ષેત્રપક્ષસંક્ષયા ।
કાક્ષરક્ષાસાક્ષિણી ચ મહામોક્ષપ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૧૬૯ ॥

અર્કકોટિશતચ્છાયા આન્વીક્ષિકિઙ્કરાચીતા ।
કાવેરીતીરભૂમિસ્થા આગ્નેયાર્કાસ્ત્રધારિણી ॥ ૧૭૦ ॥

ઇં કિં શ્રીં કામકમલા પાતુ કૈલાસરક્ષિણી ।
મમ શ્રીં ઈં બીજરૂપા પાતુ કાલી શિરસ્થલમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

ઉરુસ્થલાબ્જં સકલં તમોલ્કા પાતુ કાલિકા ।
ઊડુમ્બન્યર્કરમણી ઉષ્ટ્રેગ્રા કુલમાતૃકા ॥ ૧૭૨ ॥

કૃતાપેક્ષા કૃતિમતી કુઙ્કારી કિંલિપિસ્થિતા ।
કુન્દીર્ઘસ્વરા ક્લૃપ્તા ચ કેં કૈલાસકરાચીકા ॥ ૧૭૩ ॥

કૈશોરી કૈં કરી કૈં કેં બીજાખ્યા નેત્રયુગ્મકમ્ ।
કોમા મતઙ્ગયજિતા કૌશલ્યાદિ કુમારિકા ॥ ૧૭૪ ॥

પાતુ મે કર્ણયુગ્મન્તુ ક્રૌં ક્રૌં જીવકરાલિની ।
ગણ્ડયુગ્મં સદા પાતુ કુણ્ડલી અઙ્કવાસિની ॥ ૧૭૫ ॥

અર્કકોટિશતાભાસા અક્ષરાક્ષરમાલિની ।
આશુતોષકરી હસ્તા કુલદેવી નિરઞ્જના ॥ ૧૭૬ ॥

પાતુ મે કુલપુષ્પાઢ્યા પૃષ્ઠદેશં સુકૃત્તમા ।
કુમારી કામનાપૂર્ણા પાર્શ્વદેશં સદાવતુ ॥ ૧૭૭ ॥

દેવી કામાખ્યકા દેવી પાતુ પ્રત્યઙ્ગિરા કટિમ્ ।
કટિસ્થદેવતા પાતુ લિઙ્ગમૂલં સદા મમ ॥ ૧૭૮ ॥

ગુહ્યદેશં કાકિની મે લિઙ્ગાધઃ કુલસિંહિકા ।
કુલનાગેશ્વરી પાતુ નિતમ્બદેશમુત્તમમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

કઙ્કાલમાલિની દેવી મે પાતુ ચારુમૂલકમ્ ।
જઙ્ઘાયુગ્મં સદા પાતુ કીર્તીઃ ચક્રાપહારિણી ॥ ૧૮૦ ॥

પાદયુગ્મં પાકસંસ્થા પાકશાસનરક્ષિકા ।
કુલાલચક્રભ્રમરા પાતુ પાદાઙ્ગુલીર્મમ ॥ ૧૮૧ ॥

નખાગ્રાણિ દશવિધા તથા હસ્તદ્વયસ્ય ચ ।
વિંશરૂપા કાલનાક્ષા સર્વદા પરિરક્ષતુ ॥ ૧૮૨ ॥

કુલચ્છત્રાધારરૂપા કુલમણ્ડલગોપિતા ।
કુલકુણ્ડલિની માતા કુલપણ્ડિતમણ્ડિતા ॥ ૧૮૩ ॥

કાકાનની કાકતુણ્ડી કાકાયુઃ પ્રખરાર્કજા ।
કાકજ્વરા કાકજિહ્વા કાકાજિજ્ઞા સનસ્થિતા ॥ ૧૮૪ ॥

કપિધ્વજા કપિક્રોશા કપિબાલા હિકસ્વરા ।
કાલકાઞ્ચી વિંશતિસ્થા સદા વિંશનખાગ્રહમ્ ॥ ૧૮૫ ॥

પાતુ દેવી કાલરૂપા કલિકાલફલાલયા ।
વાતે વા પર્વતે વાપિ શૂન્યાગારે ચતુષ્પથે ॥ ૧૮૬ ॥

કુલેન્દ્રસમયાચારા કુલાચારજનપ્રિયા ।
કુલપર્વતસંસ્થા ચ કુલકૈલાસવાસિની ॥ ૧૮૭ ॥

મહાદાવાનલે પાતુ કુમાર્ગે કુત્સિતગ્રહે ।
રાજ્ઞોઽપ્રિયે રાજવશ્યે મહાશત્રુવિનાશને ॥ ૧૮૮ ॥

કલિકાલમહાલક્ષ્મીઃ ક્રિયાલક્ષ્મીઃ કુલામ્બરા ।
કલીન્દ્રકીલિતા કીલા કીલાલસ્વર્ગવાસિની ॥ ૧૮૯ ॥

દશદિક્ષુ સદા પાતુ ઇન્દ્રાદિદશલોકપા ।
નવચ્છિન્ને સદા પાતુ સૂર્યાદિકનવગ્રહા ॥ ૧૯૦ ॥

પાતુ માં કુલમાંસાઢ્યા કુલપદ્મનિવાસિની ।
કુલદ્રવ્યપ્રિયા મધ્યા ષોડશી ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૯૧ ॥

વિદ્યાવાદે વિવાદે ચ મત્તકાલે મહાભયે ।
દુર્ભીક્ષાદિભયે ચૈવ વ્યાધિસઙ્કરપીડિતે ॥ ૧૯૨ ॥

કાલીકુલ્લા કપાલી ચ કામાખ્યા કામચારિણી ।
સદા માં કુલસંસર્ગે પાતુ કૌલે સુસઙ્ગતા ॥ ૧૯૩ ॥

સર્વત્ર સર્વદેશે ચ કુલરૂપા સદાવતુ ।
ઇત્યેતત્ કથિતં નાથ માતુઃ પ્રસાદહેતુના ॥ ૧૯૪ ॥

અષ્ટોત્તરશતં નામ સહસ્રં કુણ્ડલીપ્રિયમ્ ।
કુલકુણ્ડલિનીદેવ્યાઃ સર્વમન્ત્રસુસિદ્ધયે ॥ ૧૯૫ ॥

સર્વદેવમનૂનાઞ્ચ ચૈતન્યાય સુસિદ્ધયે ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધ્યર્થં સાધકાનાં હિતાય ચ ॥ ૧૯૬ ॥

બ્રાહ્મણાય પ્રદાતવ્યં કુલદ્રવ્યપરાય ચ ।
અકુલીનેઽબ્રાહ્મણે ચ ન દેયઃ કુણ્ડલીસ્તવઃ ।
પ્રવૃત્તે કુણ્ડલીચક્રે સર્વે વર્ણા દ્વિજાતયઃ ॥ ૧૯૭ ॥

નિવૃત્તે ભૈરવીચક્રે સર્વે વર્ણાઃ પૃથક્પૃથક્ ।
કુલીનાય પ્રદાતવ્યં સાધકાય વિશેષતઃ ॥ ૧૯૮ ॥

દાનાદેવ હિ સિદ્ધિઃ સ્યાન્મમાજ્ઞાબલહેતુના ।
મમ ક્રિયાયાં યસ્તિષ્ઠેત્સ મે પુત્રો ન સંશયઃ ॥ ૧૯૯ ॥

સ આયાતિ મમ પદં જીવન્મુક્તઃ સ વાસવઃ ।
આસવેન સમાંસેન કુલવહ્નૌ મહાનિશિ ॥ ૨૦૦ ॥

નામ પ્રત્યેકમુચ્ચાર્ય જુહુયાત્ કાર્યસિદ્ધયે ।
પઞ્ચાચારરતો ભૂત્ત્વા ઊર્ધ્વરેતા ભવેદ્યતિઃ ॥ ૨૦૧ ॥

સંવત્સરાન્મમ સ્થાને આયાતિ નાત્ર સંશયઃ ।
ઐહિકે કાર્યસિદ્ધિઃ સ્યાત્ દૈહિકે સર્વસિદ્ધિદઃ ॥ ૨૦૨ ॥

વશી ભૂત્ત્વા ત્રિમાર્ગસ્થાઃ સ્વર્ગભૂતલવાસિનઃ ।
અસ્ય ભૃત્યાઃ પ્રભવન્તિ ઇન્દ્રાદિલોકપાલકાઃ ॥ ૨૦૩ ॥

સ એવ યોગી પરમો યસ્યાર્થેઽયં સુનિશ્ચલઃ ।
સ એવ ખેચરો ભક્તો નારદાદિશુકોપમઃ ॥ ૨૦૪ ॥

યો લોકઃ પ્રજપત્યેવં સ શિવો ન ચ માનુષઃ ।
સ સમાધિગતો નિત્યો ધ્યાનસ્થો યોગિવલ્લભઃ ॥ ૨૦૫ ॥

ચતુર્વ્યૂહગતો દેવઃ સહસા નાત્ર સંશયઃ ।
યઃ પ્રધારયતે ભક્ત્યા કણ્ઠે વા મસ્તકે ભુજે ॥ ૨૦૬ ॥

સ ભવેત્ કાલિકાપુત્રો વિદ્યાનાથઃ સ્વયંભુવિ ।
ધનેશઃ પુત્રવાન્ યોગી યતીશઃ સર્વગો ભવેત્ ॥ ૨૦૭ ॥

વામા વામકરે ધૃત્ત્વા સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ।
યદિ પઠતિ મનુષ્યો માનુષી વા મહત્યા ॥ ૨૦૮ ॥

સકલધનજનેશી પુત્રિણી જીવવત્સા ।
કુલપતિરિહ લોકે સ્વર્ગમોક્ષૈકહેતુઃ
સ ભવતિ ભવનાથો યોગિનીવલ્લભેશઃ ॥ ૨૦૯ ॥

પઠતિ ય ઇહ નિત્યં ભક્તિભાવેન મર્ત્યો
હરણમપિ કરોતિ પ્રાણવિપ્રાણયોગઃ ।
સ્તવનપઠનપુણ્યં કોટિજન્માઘનાશ
કથિતુમપિ ન શક્તોઽહં મહામાંસભક્ષા ॥ ૨૧૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરતન્ત્રે ષટ્ચક્રપ્રકાશે ભૈરવીભૈરવસંવાદે
મહાકુલકુણ્ડલિની સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top