Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srikundalinisahasranamastotram ॥

sriganesaya namah ।
srianandabhairavi uvaca ।
atha kanta pravaksyami kundalicetanadikam ।
sahasranamasakalam kundalinyah priyam sukham ॥ 1 ॥

astottaram mahapunyam saksat siddhipradayakam ।
tava premavasenaiva kathayami srnusva tat ॥ 2 ॥

vina yajanayogena vina dhyanena yatphalam ।
tatphalam labhate sadyo vidyayah sukrpa bhavet ॥ 3 ॥

ya vidya bhuvanesani trailokyaparipujita ।
sa devi kundali mata trailokyam pati sarvada ॥ 4 ॥

tasya nama sahasrani astottarasatani ca ।
sravanatpathananmantri mahabhakto bhavediha ॥ 5 ॥

aihike sa bhavennatha jivanmukto mahabali ॥ 6 ॥

asya srimanmahakundalisastottarasahasranamastotrasya
brahmarsirjagaticchando
bhagavati srimanmahakundalidevata sarvayogasamrddhisiddhyarthe viniyogah ॥

kulesvari kulananda kulina kulakundali ।
srimanmahakundali ca kulakanya kulapriya ॥ 7 ॥

kulaksetrasthita kauli kulinarthaprakasini ।
kulakhya kulamargastha kulasastrarthapatini ॥ 8 ॥

kulajna kulayogya ca kulapuspaprakasini ।
kulina ca kuladhyaksa kulacandanalepita ॥ 9 ॥

kularupa kulodbhuta kulakundalivasini ।
kulabhinna kulotpanna kulacaravinodini ॥ 10 ॥

kulavrksasamudbhuta kulamala kulaprabha ।
kulajna kulamadhyastha kulakaṅkanasobhita ॥ 11 ॥

kulottara kaulapuja kulalapa kulakriya ।
kulabheda kulaprana kuladevi kulastutih ॥ 12 ॥

kaulika kalika kalya kalibhinna kalakala ।
kalikalmasahantri ca kalidosavinasini ॥ 13 ॥

kaṅkali kevalananda kalajna kaladharini ।
kautuki kaumudi keka kaka kakalayantara ॥ 14 ॥

komalaṅgi karalasya kandapujya ca komala ।
kaisori kakapucchastha kambalasanavasini ॥ 15 ॥

kaikeyipujita kola kolaputri kapidhvaja ।
kamala kamalaksi ca kambalasvatarapriya ॥ 16 ॥

kalikabhaṅgadosastha kalajna kalakundali ।
kavyada kavita vani kalasandarbhabhedini ॥ 17 ॥

kumari karunakara kurusainyavinasini ।
kanta kulagata kama kamini kamanasini ॥ 18 ॥

kamodbhava kamakanya kevala kalaghatini ।
kailasasikhararudha kailasapatisevita ॥ 19 ॥

kailasanathanamita keyuraharamandita ।
kandarpa kathinananda kulaga kicakrtyaha ॥ 20 ॥

kamalasya kathora ca kitarupa katisthita ।
kandesvari kandarupa kolika kandavasini ॥ 21 ॥

kutastha kutabhaksa ca kalakutavinasini ।
kamakhya kamala kamya kamarajatanudbhava ॥ 22 ॥

kamarupadhara kamra kamaniya kavipriya ।
kanjanana kanjahasta kanjapatrayateksana ॥ 23 ॥

kakini kamarupastha kamarupaprakasini ।
kolavidhvamsini kaṅka kalaṅkarkakalaṅkini ॥ 24 ॥

mahakulanadi karna karnakandavimohini ।
kandastha kandakaruna karmakastha kutumbini ॥ 25 ॥

kamalabha bhava kalla karuna karunamayi ।
karunesi karakartri kartrhasta kalodaya ॥ 26 ॥

karunyasagarodbhuta karunyasindhuvasini ।
kattikesi kattikastha kattikapranapalani ॥ 27 ॥

karunanidhipujya ca karaniya kriya kala ।
kalpastha kalpanilaya kalpatita ca kalpita ॥ 28 ॥

kulaya kulavijnana karsini kalaratrika ।
kaivalyada kokarastha kalamanjiraranjani ॥ 29 ॥

kalayanti kalajihva kiṅkarasanakarini ।
kumuda kusalananda kausalyakasavasini ॥ 30 ॥

kasapahasahantri ca kaivalyagunasambhava ।
ekakini arkarupa kuvala karkatasthita ॥ 31 ॥

karkotaka kostharupa kutavahnikarasthita ।
kujanti madhuradhvanam kamayanti sulaksanam ॥ 32 ॥

ketaki kusumananda ketakipunyamandita ।
karpurapurarucira karpurabhaksanapriya ॥ 33 ॥

kapalapatrahasta ca kapalacandradharini ।
kamadhenusvarupa ca kamadhenuh kriyanvita ॥ 34 ॥

kasyapi kasyapa kunti kesanta kesamohini ।
kalakartri kupakartri kulapa kamacarini ॥ 35 ॥

kuṅkumabha kajjalastha kamita kopaghatini ।
kelistha kelikalita kopana karpatasthita ॥ 36 ॥

kalatita kalavidya kalatmapurusodbhava ।
kastastha kastakusthastha kusthaha kastaha kusa ॥ 37 ॥

kalika sphutakartri ca kamboja kamala kula ।
kusalakhya kakakustha karmastha kurmamadhyaga ॥ 38 ॥

kundalakaracakrastha kundagolodbhava kapha ।
kapitthagravasakasa kapittharodhakarini ॥ 39 ॥

kahoda kahada kada kaṅkala bhasakarini ।
kanaka kanakabha ca kanakadrinivasini ॥ 40 ॥

karpasayajnasutrastha kutabrahmarthasadhini ।
kalanjabhaksini krura krodhapunja kapisthita ॥ 41 ॥

kapali sadhanarata kanisthakasavasini ।
kunjaresi kunjarastha kunjara kunjaragatih ॥ 42 ॥

kunjastha kunjaramani kunjamandiravasini ।
kupita kopasunya ca kopakopavivarjita ॥ 43 ॥

kapinjalastha kapinja kapinjalatarudbhava ।
kuntipremakathavista kuntimanasapujita ॥ 44 ॥

kuntala kuntahasta ca kulakuntalalohini ।
kantaṅghrasevika kantakusala kosalavati ॥ 45 ॥

kesihantri kakutstha ca kakutsthavanavasini ।
kailasasikharananda kailasagiripujita ॥ 46 ॥

kilalanirmalakara kilalamugdhakarini ।
kutuna kuttahi kuttha kutana modakarini ॥ 47 ॥

krauṅkari krauṅkari kasi kuhusabdastha kiratini ।
kujanti sarvavacanam karayanti krtakrtam ॥ 48 ॥

krpanidhisvarupa ca krpasagaravasini ।
kevalanandanirata kevalanandakarini ॥ 49 ॥

krmila krmidosaghni krpa kapatakuttita ।
krsaṅgi kramabhaṅgastha kiṅkarastha katasthita ॥ 50 ॥

kamarupa kantarata kamarupasya siddhida ।
kamarupapithadevi kamarupaṅkuja kuja ॥ 51 ॥

kamarupa kamavidya kamarupadikalika ।
kamarupakala kamya kamarupakulesvari ॥ 52 ॥

kamarupajanananda kamarupakusagradhih ।
kamarupakarakasa kamarupatarusthita ॥ 53 ॥

kamatmaja kamakala kamarupaviharini ।
kamasastrarthamadhyastha kamarupakriyakala ॥ 54 ॥

kamarupamahakali kamarupayasomayi ।
kamarupaparamananda kamarupadikamini ॥ 55 ॥

kulamula kamarupapadmamadhyanivasini ।
krtanjalipriya krtya krtyadevisthita kata ॥ 56 ॥

kataka kataka kotikatighantavinodini ।
katisthulatara kastha katyayanasusiddhida ॥ 57 ॥

katyayani kacalastha kamacandranana katha ।
kasmiradesanirata kasmiri krsikarmaja ॥ 58 ॥

krsikarmasthita kaurma kurmaprsthanivasini ।
kalaghanta nadarata kalamanjiramohini ॥ 59 ॥

kalayanti satruvargan krodhayanti gunagunam ।
kamayanti sarvakamam kasayanti jagattrayam ॥ 60 ॥

kaulakanya kalakanya kaulakalakulesvari ।
kaulamandirasamstha ca kuladharmavidambini ॥ 61 ॥

kuladharmaratakara kuladharmavinasini ।
kuladharmapandita ca kuladharmasamrddhida ॥ 62 ॥

kaulabhogamoksada ca kaulabhogendrayogini ।
kaulakarma navakula svetacampakamalini ॥ 63 ॥

kulapuspamalyakanta kulapuspabhavodbhava ।
kaulakolahalakara kaulakarmapriya para ॥ 64 ॥

kasisthita kasakanya kasi caksuhpriya kutha ।
kasthasanapriya kaka kakapaksakapalika ॥ 65 ॥

kapalarasabhojya ca kapalanavamalini ।
kapalastha ca kapali kapalasiddhidayini ॥ 66 ॥

kapala kulakartri ca kapalasikharasthita ।
kathana krpanasrida krpi krpanasevita ॥ 67 ॥

karmahantri karmagata karmakarmavivarjita ।
karmasiddhirata kami karmajnananivasini ॥ 68 ॥

karmadharmasusila ca karmadharmavasaṅkari ।
kanakabjasunirmanamahasimhasanasthita ॥ 69 ॥

kanakagranthimalyadhya kanakagranthibhedini ।
kanakodbhavakanya ca kanakambhojavasini ॥ 70 ॥

kalakutadikutastha kitisabdantarasthita ।
kaṅkapaksinadamukha kamadhenudbhava kala ॥ 71 ॥

kaṅkanabha dhara kardda karddama karddamasthita ।
karddamasthajalacchanna karddamasthajanapriya ॥ 72 ॥

kamathastha karmukastha kamrastha kamsanasini ।
kamsapriya kamsahantri kamsajnanakaralini ॥ 73 ॥

kancanabha kancanada kamada kramada kada ।
kantabhinna kantacinta kamalasanavasini ॥ 74 ॥

kamalasanasiddhistha kamalasanadevata ।
kutsita kutsitarata kutsa sapavivarjita ॥ 75 ॥

kuputraraksika kulla kuputramanasapaha ।
kujaraksakari kauji kubjakhya kubjavigraha ॥ 76 ॥

kunakhi kupadiksustha kukari kudhani kuda ।
kupriya kokilananda kokila kamadayini ॥ 77 ॥

kukamina kubuddhistha kurpavahana mohini ।
kulaka kulalokastha kusasanasusiddhida ॥ 78 ॥

kausiki devata kasya kannadanadasupriya ।
kusausthava kumitrastha kumitrasatrughatini ॥ 79 ॥

kujnananikara kustha kujistha karjadayini ।
kakarja karjjakarini karjavaddhavimohini ॥ 80 ॥

karjasodhanakartri ca kalastradharini sada ।
kugatih kalasugatih kalibuddhivinasini ॥ 81 ॥

kalikalaphalotpanna kalipavanakarini ।
kalipapahara kali kalisiddhisusuksmada ॥ 82 ॥

kalidasavakyagata kalidasasusiddhida ।
kalisiksa kalasiksa kandasiksaparayana ॥ 83 ॥

kamaniyabhavarata kamaniyasubhaktida ।
karakajanarupa ca kaksavadakara kara ॥ 84 ॥

kancuvarna kakavarna krosturupa kasamala ।
krostranadarata kita katara katarapriya ॥ 85 ॥

katarastha katarajna kataranandakarini ।
kasamarddatarudbhuta kasamarddavibhaksini ॥ 86 ॥

kastahanih kastadatri kastalokaviraktida ।
kayagata kayasiddhih kayanandaprakasini ॥ 87 ॥

kayagandhahara kumbha kayakumbha kathorini ।
kathoratarusamstha ca kathoralokanasini ॥ 88 ॥

kumargasthapita kupra karpasatarusambhava ।
karpasavrksasutrastha kuvargastha karottara ॥ 89 ॥

karnatakarnasambhuta karnati karnapujita ।
karnastraraksika karna karnaha karnakundala ॥ 90 ॥

kuntaladesanamita kutumba kumbhakarika ।
karnasarasana krsta krsnahastambujajita ॥ 91 ॥

krsnaṅgi krsnadehastha kudesastha kumaṅgala ।
krurakarmasthita kora kirata kulakamini ॥ 92 ॥

kalavaripriya kama kavyavakyapriya krudha ।
kanjalata kaumudi ca kujyotsna kalanapriya ॥ 93 ॥

kalana sarvabhutanam kapitthavanavasini ।
katunimbasthita kakhya kavargakhya kavargika ॥ 94 ॥

kiratacchedini karya karyakaryavivarjita ।
katyayanadikalpastha katyayanasukhodaya ॥ 95 ॥

kuksetrastha kulavighna karanadipravesini ।
kaṅkali kiṅkala kala kilita sarvakamini ॥ 96 ॥

kilitapeksita kuta kutakuṅkumacarcita ।
kuṅkumagandhanilaya kutumbabhavanasthita ॥ 97 ॥

kukrpa karanananda kavitarasamohini ।
kavyasastranandarata kavyapujya kavisvari ॥ 98 ॥

katakadihastirathahayadundubhisabdini ।
kitava kruradhurtastha kekasabdanivasini ॥ 99 ॥

kem kevalambita keta ketakipuspamohini ।
kaim kaivalyagunodvasya kaivalyadhanadayini ॥ 100 ॥

kari dhanindrajanani kaksataksakalaṅkini ।
kuduvanta kantisanta kamksa paramahamsyaga ॥ 101 ॥

kartri citta kantavitta krsana krsibhojini ।
kuṅkumasaktahrdaya keyuraharamalini ॥ 102 ॥

kisvari kesava kumbha kaisorajanapujita ।
kalikamadhyanirata kokilasvaragamini ॥ 103 ॥

kuradehahara kumba kudumba kurabhedini ।
kundalisvarasamvada kundalisvaramadhyaga ॥ 104 ॥

kalasuksma kalayajna kalaharakari kaha ।
kahalastha kalahastha kalaha kalahaṅkari ॥ 105 ॥

kuraṅgi srikuraṅgastha koraṅgi kundalapaha ।
kukalaṅki krsnabuddhih krsna dhyananivasini ॥ 106 ॥

kutava kasthavalata krtarthakarani kusi ।
kalanakastha kasvarastha kalika dosabhaṅgaja ॥ 107 ॥

kusumakarakamala kusumasragvibhusana ।
kinjalka kaitavarkasa kamaniyajalodaya ॥ 108 ॥

kakarakutasarvaṅgi kakarambaramalini ।
kalabhedakara kata karpavasa kakutsthala ॥ 109 ॥

kuvasa kabari karva kusavi kurupalani ।
kuruprstha kurusrestha kurunam jnananasini ॥ 110 ॥

kutuhalarata kanta kuvyapta kastabandhana ।
kasayanatarustha ca kasayanarasodbhava ॥ 111 ॥

katividya kusthadatri kusthisokavisarjani ।
kasthasanagata karyasraya ka srayakaulika ॥ 112 ॥

kalika kalisantrasta kaulikadhyanavasini ।
klrptastha klrptajanani klrptacchanna kalidhvaja ॥ 113 ॥

kesava kesavananda kesyadidanavapaha ।
kesavaṅgajakanya ca kesavaṅgajamohini ॥ 114 ॥

kisorarcanayogya ca kisoradevadevata ।
kantasrikarani kutya kapata priyaghatini ॥ 115 ॥

kukamajanita kaunca kauncastha kauncavasini ।
kupastha kupabuddhistha kupamala manorama ॥ 116 ॥

kupapuspasraya kantih kramadakramadakrama ।
kuvikrama kukramastha kundalikundadevata ॥ 117 ॥

kaundilyanagarodbhuta kaundilyagotrapujita ।
kapirajasthita kapi kapibuddhibalodaya ॥ 118 ॥

kapidhyanapara mukhya kuvyavastha kusaksida ।
kumadhyastha kukalpa ca kulapaṅktiprakasini ॥ 119 ॥

kulabhramaradehastha kulabhramaranadini ।
kulasaṅga kulaksi ca kulamatta kulanila ॥ 120 ॥

kalicinha kalacinha kanthacinha kavindraja ।
karindra kamalesasrih kotikandarpadarpaha ॥ 121 ॥

kotitejomayi kotya kotirapadmamalini ।
kotiramohini kotih kotikotividhudbhava ॥ 122 ॥

kotisuryasamanasya kotikalanalopama ।
kotiraharalalita kotiparvatadharini ॥ 123 ॥

kucayugmadhara devi kucakamaprakasini ।
kucananda kucacchanna kucakathinyakarini ॥ 124 ॥

kucayugmamohanastha kucamayatura kuca ।
kucayauvanasammoha kucamarddanasaukhyada ॥ 125 ॥

kacastha kacadeha ca kacapuranivasini ।
kacagrastha kacavarna kicakaprananasini ॥ 126 ॥

kamala locanaprema komalaksi manupriya ।
kamalaksi kamalaja kamalasya karalaja ॥ 127 ॥

kamalaṅghiradvaya kamya karakhya karamalini ।
karapadmadhara kanda kandabuddhipradayini ॥ 128 ॥

kamalodbhavaputri ca kamala putrakamini ।
kiranti kiranacchanna kiranapranavasini ॥ 129 ॥

kavyaprada kavyacitta kavyasaraprakasini ।
kalamba kalpajanani kalpabhedasanasthita ॥ 130 ॥

kaleccha kalasarastha kalamaranaghatini ।
kiranakramadipastha karmastha kramadipika ॥ 131 ॥

kalalaksmih kalacanda kulacandesvarapriya ।
kakinisaktidehastha kitava kintakarini ॥ 132 ॥

karanca kancuka kraunca kakacancuputasthita ।
kakakhya kakasabdastha kalagnidahanathika ॥ 133 ॥

kucaksanilaya kutra kuputra kraturaksika ।
kanakapratibhakara karabandhakrtisthita ॥ 134 ॥

krtirupa krtiprana krtikrodhanivarini ।
kuksiraksakara kuksa kuksibrahmandadharini ॥ 135 ॥

kuksidevasthita kuksih kriyadaksa kriyatura ।
kriyanistha kriyananda kratukarma kriyapriya ॥ 136 ॥

kusalasavasamsakta kusaripranavallabha ।
kusarivrksamadira kasirajavasodyama ॥ 137 ॥

kasirajagrhastha ca karnabhratrgrhasthita ।
karnabharanabhusadhya kanthabhusa ca kanthika ॥ 138 ॥

kanthasthanagata kantha kanthapadmanivasini ।
kanthaprakasakarini kanthamanikyamalini ॥ 139 ॥

kanthapadmasiddhikari kanthakasanivasini ।
kanthapadmasakinistha kanthasodasapatrika ॥ 140 ॥

krsnajinadhara vidya krsnajinasuvasasi ।
kutakastha kukhelastha kundavalaṅkrtakrta ॥ 141 ॥

kalagita kalaghaja kalabhaṅgaparayana ।
kalicandra kala kavya kucastha kucalaprada ॥ 142 ॥

kucauraghatini kaccha kacchadastha kajatana ।
kanjachadamukhi kanja kanjatunda kajivali ॥ 143 ॥

kamarabharsuravadyastha kiyadhaṅkaranadini ।
kanadayajnasutrastha kilalayajnasanjnaka ॥ 144 ॥

katuhasa kapatastha katadhumanivasini ।
katinadaghoratara kuttala patalipriya ॥ 145 ॥

kamacarabjanetra ca kamacodgarasaṅkrama ।
kasthaparvatasandaha kusthakustha nivarini ॥ 146 ॥

kahodamantrasiddhastha kahala dindimapriya ।
kuladindimavadyastha kamadamarasiddhida ॥ 147 ॥

kulamaravadhyastha kulakekaninadini ।
kojagaradholanada kasyaviraranasthita ॥ 148 ॥

kaladikaranacchidra karunanidhivatsala ।
kratusrida krtarthasrih kalatara kulottara ॥ 149 ॥

kathapujya kathananda kathana kathanapriya ।
karthacinta karthavidya kamamithyapavadini ॥ 150 ॥

kadambapuspasaṅkasa kadambapuspamalini ।
kadambari panatusta kayadambha kadodyama ॥ 151 ॥

kuṅkulepatramadhyastha kuladhara dharapriya ।
kuladevasarirardha kuladhama kaladhara ॥ 152 ॥

kamaraga bhusanadhya kaminiragunapriya ।
kulina nagahasta ca kulinanagavahini ॥ 153 ॥

kamapurasthita kopa kapali bakulodbhava ।
karagarajanapalya karagaraprapalini ॥ 154 ॥

kriyasaktih kalapaṅktih karnapaṅktih kaphodaya ।
kamaphullaravindastha kamarupaphalaphala ॥ 155 ॥

kayaphala kayaphena kanta nadiphalisvara ।
kamapherugata gauri kayavani kuviraga ॥ 156 ॥

kabarimanibandhastha kaveritirthasaṅgama ।
kamabhitihara kanta kamavakubhramatura ॥ 157 ॥

kavibhavahara bhama kamaniyabhayapaha ।
kamagarbhadevamata kamakalpalatamara ॥ 158 ॥

kamathapriyamamsada kamatha markatapriya ।
kimakara kimadhara kumbhakaramanasthita ॥ 159 ॥

kamyayajnasthita canda kamyayajnopavitika ।
kamayagasiddhikari kamamaithunayamini ॥ 160 ॥

kamakhya yamalasastha kalayama kuyogini ।
kuruyagahatayogya kurumamsavibhaksini ॥ 161 ॥

kururaktapriyakari kiṅkarapriyakarini ।
kartrisvari karanatma kavibhaksa kavipriya ॥ 162 ॥

kavisatruprasthalagna kailasopavanasthita ।
kalitridha trisiddhistha kalitridinasiddhida ॥ 163 ॥

kalaṅkarahita kali kalikalmasakamada ।
kulapusparaṅga sutramanigranthisusobhana ॥ 164 ॥

kambojavaṅgadesastha kulavasukiraksika ।
kulasastrakriya santih kulasantih kulesvari ॥ 165 ॥

kusalapratibha kasi kulasatcakrabhedini ।
kulasatpadmamadhyastha kulasatpadmadipini ॥ 166 ॥

krsnamarjarakolastha krsnamarjarasasthika ।
kulamarjarakupita kulamarjarasodasi ॥ 167 ॥

kalantakavalotpanna kapilantakaghatini ।
kalahasa kalahasri kalahartha kalamala ॥ 168 ॥

kaksapapaksaraksa ca kuksetrapaksasamksaya ।
kaksaraksasaksini ca mahamoksapratisthita ॥ 169 ॥

arkakotisatacchaya anviksikiṅkaracita ।
kaveritirabhumistha agneyarkastradharini ॥ 170 ॥

im kim srim kamakamala patu kailasaraksini ।
mama srim im bijarupa patu kali sirasthalam ॥ 171 ॥

urusthalabjam sakalam tamolka patu kalika ।
udumbanyarkaramani ustregra kulamatrka ॥ 172 ॥

krtapeksa krtimati kuṅkari kimlipisthita ।
kundirghasvara klrpta ca kem kailasakaracika ॥ 173 ॥

kaisori kaim kari kaim kem bijakhya netrayugmakam ।
koma mataṅgayajita kausalyadi kumarika ॥ 174 ॥

patu me karnayugmantu kraum kraum jivakaralini ।
gandayugmam sada patu kundali aṅkavasini ॥ 175 ॥

arkakotisatabhasa aksaraksaramalini ।
asutosakari hasta kuladevi niranjana ॥ 176 ॥

patu me kulapuspadhya prsthadesam sukrttama ।
kumari kamanapurna parsvadesam sadavatu ॥ 177 ॥

devi kamakhyaka devi patu pratyaṅgira katim ।
katisthadevata patu liṅgamulam sada mama ॥ 178 ॥

guhyadesam kakini me liṅgadhah kulasimhika ।
kulanagesvari patu nitambadesamuttamam ॥ 179 ॥

kaṅkalamalini devi me patu carumulakam ।
jaṅghayugmam sada patu kirtih cakrapaharini ॥ 180 ॥

padayugmam pakasamstha pakasasanaraksika ।
kulalacakrabhramara patu padaṅgulirmama ॥ 181 ॥

nakhagrani dasavidha tatha hastadvayasya ca ।
vimsarupa kalanaksa sarvada pariraksatu ॥ 182 ॥

kulacchatradhararupa kulamandalagopita ।
kulakundalini mata kulapanditamandita ॥ 183 ॥

kakanani kakatundi kakayuh prakhararkaja ।
kakajvara kakajihva kakajijna sanasthita ॥ 184 ॥

kapidhvaja kapikrosa kapibala hikasvara ।
kalakanci vimsatistha sada vimsanakhagraham ॥ 185 ॥

patu devi kalarupa kalikalaphalalaya ।
vate va parvate vapi sunyagare catuspathe ॥ 186 ॥

kulendrasamayacara kulacarajanapriya ।
kulaparvatasamstha ca kulakailasavasini ॥ 187 ॥

mahadavanale patu kumarge kutsitagrahe ।
rajno’priye rajavasye mahasatruvinasane ॥ 188 ॥

kalikalamahalaksmih kriyalaksmih kulambara ।
kalindrakilita kila kilalasvargavasini ॥ 189 ॥

dasadiksu sada patu indradidasalokapa ।
navacchinne sada patu suryadikanavagraha ॥ 190 ॥

patu mam kulamamsadhya kulapadmanivasini ।
kuladravyapriya madhya sodasi bhuvanesvari ॥ 191 ॥

vidyavade vivade ca mattakale mahabhaye ।
durbhiksadibhaye caiva vyadhisaṅkarapidite ॥ 192 ॥

kalikulla kapali ca kamakhya kamacarini ।
sada mam kulasamsarge patu kaule susaṅgata ॥ 193 ॥

sarvatra sarvadese ca kularupa sadavatu ।
ityetat kathitam natha matuh prasadahetuna ॥ 194 ॥

astottarasatam nama sahasram kundalipriyam ।
kulakundalinidevyah sarvamantrasusiddhaye ॥ 195 ॥

sarvadevamanunanca caitanyaya susiddhaye ।
animadyastasiddhyartham sadhakanam hitaya ca ॥ 196 ॥

brahmanaya pradatavyam kuladravyaparaya ca ।
akuline’brahmane ca na deyah kundalistavah ।
pravrtte kundalicakre sarve varna dvijatayah ॥ 197 ॥

nivrtte bhairavicakre sarve varnah prthakprthak ।
kulinaya pradatavyam sadhakaya visesatah ॥ 198 ॥

danadeva hi siddhih syanmamajnabalahetuna ।
mama kriyayam yastisthetsa me putro na samsayah ॥ 199 ॥

sa ayati mama padam jivanmuktah sa vasavah ।
asavena samamsena kulavahnau mahanisi ॥ 200 ॥

nama pratyekamuccarya juhuyat karyasiddhaye ।
pancacararato bhuttva urdhvareta bhavedyatih ॥ 201 ॥

samvatsaranmama sthane ayati natra samsayah ।
aihike karyasiddhih syat daihike sarvasiddhidah ॥ 202 ॥

vasi bhuttva trimargasthah svargabhutalavasinah ।
asya bhrtyah prabhavanti indradilokapalakah ॥ 203 ॥

sa eva yogi paramo yasyarthe’yam suniscalah ।
sa eva khecaro bhakto naradadisukopamah ॥ 204 ॥

yo lokah prajapatyevam sa sivo na ca manusah ।
sa samadhigato nityo dhyanastho yogivallabhah ॥ 205 ॥

caturvyuhagato devah sahasa natra samsayah ।
yah pradharayate bhaktya kanthe va mastake bhuje ॥ 206 ॥

sa bhavet kalikaputro vidyanathah svayambhuvi ।
dhanesah putravan yogi yatisah sarvago bhavet ॥ 207 ॥

vama vamakare dhrttva sarvasiddhisvaro bhavet ।
yadi pathati manusyo manusi va mahatya ॥ 208 ॥

sakaladhanajanesi putrini jivavatsa ।
kulapatiriha loke svargamoksaikahetuh
sa bhavati bhavanatho yoginivallabhesah ॥ 209 ॥

pathati ya iha nityam bhaktibhavena martyo
haranamapi karoti pranavipranayogah ।
stavanapathanapunyam kotijanmaghanasa
kathitumapi na sakto’ham mahamamsabhaksa ॥ 210 ॥

॥ iti srirudrayamale uttaratantre satcakraprakase bhairavibhairavasamvade
mahakulakundalini sahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top