Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకుణ్డలినీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీఆనన్దభైరవీ ఉవాచ ।
అథ కాన్త ప్రవక్ష్యామి కుణ్డలీచేతనాదికమ్ ।
సహస్రనామసకలం కుణ్డలిన్యాః ప్రియం సుఖమ్ ॥ ౧ ॥

అష్టోత్తరం మహాపుణ్యం సాక్షాత్ సిద్ధిప్రదాయకమ్ ।
తవ ప్రేమవశేనైవ కథయామి శృణుష్వ తత్ ॥ ౨ ॥

వినా యజనయోగేన వినా ధ్యానేన యత్ఫలమ్ ।
తత్ఫలం లభతే సద్యో విద్యాయాః సుకృపా భవేత్ ॥ ౩ ॥

యా విద్యా భువనేశానీ త్రైలోక్యపరిపూజితా ।
సా దేవీ కుణ్డలీ మాతా త్రైలోక్యం పాతి సర్వదా ॥ ౪ ॥

తస్యా నామ సహస్రాణి అష్టోత్తరశతాని చ ।
శ్రవణాత్పఠనాన్మన్త్రీ మహాభక్తో భవేదిహ ॥ ౫ ॥

ఐహికే స భవేన్నాథ జీవన్ముక్తో మహాబలీ ॥ ౬ ॥

అస్య శ్రీమన్మహాకుణ్డలీసాష్టోత్తరసహస్రనామస్తోత్రస్య
బ్రహ్మర్షీర్జగతీచ్ఛన్దో
భగవతీ శ్రీమన్మహాకుణ్డలీదేవతా సర్వయోగసమృద్ధిసిద్ధ్యర్థే వినియోగః ॥

కులేశ్వరీ కులానన్దా కులీనా కులకుణ్డలీ ।
శ్రీమన్మహాకుణ్డలీ చ కులకన్యా కులప్రియా ॥ ౭ ॥

కులక్షేత్రస్థితా కౌలీ కులీనార్థప్రకాశినీ ।
కులాఖ్యా కులమార్గస్థా కులశాస్త్రార్థపాతినీ ॥ ౮ ॥

కులజ్ఞా కులయోగ్యా చ కులపుష్పప్రకాశినీ ।
కులీనా చ కులాధ్యక్షా కులచన్దనలేపితా ॥ ౯ ॥

కులరూపా కులోద్భూతా కులకుణ్డలివాసినీ ।
కులాభిన్నా కులోత్పన్నా కులాచారవినోదినీ ॥ ౧౦ ॥

కులవృక్షసముద్భూతా కులమాలా కులప్రభా ।
కులజ్ఞా కులమధ్యస్థా కులకఙ్కణశోభితా ॥ ౧౧ ॥

కులోత్తరా కౌలపూజా కులాలాపా కులక్రియా ।
కులభేదా కులప్రాణా కులదేవీ కులస్తుతిః ॥ ౧౨ ॥

కౌలికా కాలికా కాల్యా కలిభిన్నా కలాకలా ।
కలికల్మషహన్త్రీ చ కలిదోషవినాశినీ ॥ ౧౩ ॥

కఙ్కాలీ కేవలానన్దా కాలజ్ఞా కాలధారిణీ ।
కౌతుకీ కౌముదీ కేకా కాకా కాకలయాన్తరా ॥ ౧౪ ॥

కోమలాఙ్గీ కరాలాస్యా కన్దపూజ్యా చ కోమలా ।
కైశోరీ కాకపుచ్ఛస్థా కమ్బలాసనవాసినీ ॥ ౧౫ ॥

కైకేయీపూజితా కోలా కోలపుత్రీ కపిధ్వజా ।
కమలా కమలాక్షీ చ కమ్బలాశ్వతరప్రియా ॥ ౧౬ ॥

కలికాభఙ్గదోషస్థా కాలజ్ఞా కాలకుణ్డలీ ।
కావ్యదా కవితా వాణీ కాలసన్దర్భభేదినీ ॥ ౧౭ ॥

కుమారీ కరుణాకారా కురుసైన్యవినాశినీ ।
కాన్తా కులగతా కామా కామినీ కామనాశినీ ॥ ౧౮ ॥

కామోద్భవా కామకన్యా కేవలా కాలఘాతినీ ।
కైలాసశిఖరారూఢా కైలాసపతిసేవితా ॥ ౧౯ ॥

కైలాసనాథనమితా కేయూరహారమణ్డితా ।
కన్దర్పా కఠినానన్దా కులగా కీచకృత్యహా ॥ ౨౦ ॥

కమలాస్యా కఠోరా చ కీటరూపా కటిస్థితా ।
కన్దేశ్వరీ కన్దరూపా కోలికా కన్దవాసినీ ॥ ౨౧ ॥

కూటస్థా కూటభక్షా చ కాలకూటవినాశినీ ।
కామాఖ్యా కమలా కామ్యా కామరాజతనూద్భవా ॥ ౨౨ ॥

కామరూపధరా కమ్రా కమనీయా కవిప్రియా ।
కఞ్జాననా కఞ్జహస్తా కఞ్జపత్రాయతేక్షణా ॥ ౨౩ ॥

కాకినీ కామరూపస్థా కామరూపప్రకాశినీ ।
కోలావిధ్వంసినీ కఙ్కా కలఙ్కార్కకలఙ్కినీ ॥ ౨౪ ॥

మహాకులనదీ కర్ణా కర్ణకాణ్డవిమోహినీ ।
కాణ్డస్థా కాణ్డకరుణా కర్మకస్థా కుటుమ్బినీ ॥ ౨౫ ॥

కమలాభా భవా కల్లా కరుణా కరుణామయీ ।
కరుణేశీ కరాకర్త్రీ కర్తృహస్తా కలోదయా ॥ ౨౬ ॥

కారుణ్యసాగరోద్భూతా కారుణ్యసిన్ధువాసినీ ।
కాత్తీకేశీ కాత్తీకస్థా కాత్తీకప్రాణపాలనీ ॥ ౨౭ ॥

కరుణానిధిపూజ్యా చ కరణీయా క్రియా కలా ।
కల్పస్థా కల్పనిలయా కల్పాతీతా చ కల్పితా ॥ ౨౮ ॥

కులయా కులవిజ్ఞానా కర్షీణీ కాలరాత్రికా ।
కైవల్యదా కోకరస్థా కలమఞ్జీరరఞ్జనీ ॥ ౨౯ ॥

కలయన్తీ కాలజిహ్వా కిఙ్కరాసనకారిణీ ।
కుముదా కుశలానన్దా కౌశల్యాకాశవాసినీ ॥ ౩౦ ॥

కసాపహాసహన్త్రీ చ కైవల్యగుణసమ్భవా ।
ఏకాకినీ అర్కరూపా కువలా కర్కటస్థితా ॥ ౩౧ ॥

కర్కోటకా కోష్ఠరూపా కూటవహ్నికరస్థితా ।
కూజన్తీ మధురధ్వానం కామయన్తీ సులక్షణామ్ ॥ ౩౨ ॥

కేతకీ కుసుమానన్దా కేతకీపుణ్యమణ్డితా ।
కర్పూరపూరరుచిరా కర్పూరభక్షణప్రియా ॥ ౩౩ ॥

కపాలపాత్రహస్తా చ కపాలచన్ద్రధారిణీ ।
కామధేనుస్వరూపా చ కామధేనుః క్రియాన్వితా ॥ ౩౪ ॥

కశ్యపీ కాశ్యపా కున్తీ కేశాన్తా కేశమోహినీ ।
కాలకర్త్రీ కూపకర్త్రీ కులపా కామచారిణీ ॥ ౩౫ ॥

కుఙ్కుమాభా కజ్జలస్థా కమితా కోపఘాతినీ ।
కేలిస్థా కేలికలితా కోపనా కర్పటస్థితా ॥ ౩౬ ॥

కలాతీతా కాలవిద్యా కాలాత్మపురుషోద్భవా ।
కష్టస్థా కష్టకుష్ఠస్థా కుష్ఠహా కష్టహా కుశా ॥ ౩౭ ॥

కాలికా స్ఫుటకర్త్రీ చ కామ్బోజా కామలా కులా ।
కుశలాఖ్యా కాకకుష్ఠా కర్మస్థా కూర్మమధ్యగా ॥ ౩౮ ॥

కుణ్డలాకారచక్రస్థా కుణ్డగోలోద్భవా కఫా ।
కపిత్థాగ్రవసాకాశా కపిత్థరోధకారిణీ ॥ ౩౯ ॥

కాహోడ కాహడ కాడ కఙ్కలా భాషకారిణీ ।
కనకా కనకాభా చ కనకాద్రినివాసినీ ॥ ౪౦ ॥

కార్పాసయజ్ఞసూత్రస్థా కూటబ్రహ్మార్థసాధినీ ।
కలఞ్జభక్షిణీ క్రూరా క్రోధపుఞ్జా కపిస్థితా ॥ ౪౧ ॥

కపాలీ సాధనరతా కనిష్ఠాకాశవాసినీ ।
కుఞ్జరేశీ కుఞ్జరస్థా కుఞ్జరా కుఞ్జరాగతిః ॥ ౪౨ ॥

కుఞ్జస్థా కుఞ్జరమణీ కుఞ్జమన్దిరవాసినీ ।
కుపితా కోపశూన్యా చ కోపాకోపవివర్జీతా ॥ ౪౩ ॥

కపిఞ్జలస్థా కాపిఞ్జా కపిఞ్జలతరూద్భవా ।
కున్తీప్రేమకథావిష్టా కున్తీమానసపూజితా ॥ ౪౪ ॥

కున్తలా కున్తహస్తా చ కులకున్తలలోహినీ ।
కాన్తాఙ్ఘ్రసేవికా కాన్తకుశలా కోశలావతీ ॥ ౪౫ ॥

కేశిహన్త్రీ కకుత్స్థా చ కకుత్స్థవనవాసినీ ।
కైలాసశిఖరానన్దా కైలాసగిరిపూజితా ॥ ౪౬ ॥

కీలాలనిర్మలాకారా కీలాలముగ్ధకారిణీ ।
కుతునా కుట్టహీ కుట్ఠా కూటనా మోదకారిణీ ॥ ౪౭ ॥

క్రౌఙ్కారీ క్రౌఙ్కరీ కాశీ కుహుశబ్దస్థా కిరాతినీ ।
కూజన్తీ సర్వవచనం కారయన్తీ కృతాకృతమ్ ॥ ౪౮ ॥

కృపానిధిస్వరూపా చ కృపాసాగరవాసినీ ।
కేవలానన్దనిరతా కేవలానన్దకారిణీ ॥ ౪౯ ॥

కృమిలా కృమిదోషఘ్నీ కృపా కపటకుట్టితా ।
కృశాఙ్గీ క్రమభఙ్గస్థా కిఙ్కరస్థా కటస్థితా ॥ ౫౦ ॥

కామరూపా కాన్తరతా కామరూపస్య సిద్ధిదా ।
కామరూపపీఠదేవీ కామరూపాఙ్కుజా కుజా ॥ ౫౧ ॥

కామరూపా కామవిద్యా కామరూపాదికాలికా ।
కామరూపకలా కామ్యా కామరూపకులేశ్వరీ ॥ ౫౨ ॥

కామరూపజనానన్దా కామరూపకుశాగ్రధీః ।
కామరూపకరాకాశా కామరూపతరుస్థితా ॥ ౫౩ ॥

కామాత్మజా కామకలా కామరూపవిహారిణీ ।
కామశాస్త్రార్థమధ్యస్థా కామరూపక్రియాకలా ॥ ౫౪ ॥

కామరూపమహాకాలీ కామరూపయశోమయీ ।
కామరూపపరమానన్దా కామరూపాదికామినీ ॥ ౫౫ ॥

కూలమూలా కామరూపపద్మమధ్యనివాసినీ ।
కృతాఞ్జలిప్రియా కృత్యా కృత్యాదేవీస్థితా కటా ॥ ౫౬ ॥

కటకా కాటకా కోటికటిఘణ్టవినోదినీ ।
కటిస్థూలతరా కాష్ఠా కాత్యాయనసుసిద్ధిదా ॥ ౫౭ ॥

కాత్యాయనీ కాచలస్థా కామచన్ద్రాననా కథా ।
కాశ్మీరదేశనిరతా కాశ్మీరీ కృషికర్మజా ॥ ౫౮ ॥

కృషికర్మస్థితా కౌర్మా కూర్మపృష్ఠనివాసినీ ।
కాలఘణ్టా నాదరతా కలమఞ్జీరమోహినీ ॥ ౫౯ ॥

కలయన్తీ శత్రువర్గాన్ క్రోధయన్తీ గుణాగుణమ్ ।
కామయన్తీ సర్వకామం కాశయన్తీ జగత్త్రయమ్ ॥ ౬౦ ॥

కౌలకన్యా కాలకన్యా కౌలకాలకులేశ్వరీ ।
కౌలమన్దిరసంస్థా చ కులధర్మవిడమ్బినీ ॥ ౬౧ ॥

కులధర్మరతాకారా కులధర్మవినాశినీ ।
కులధర్మపణ్డితా చ కులధర్మసమృద్ధిదా ॥ ౬౨ ॥

కౌలభోగమోక్షదా చ కౌలభోగేన్ద్రయోగినీ ।
కౌలకర్మా నవకులా శ్వేతచమ్పకమాలినీ ॥ ౬౩ ॥

కులపుష్పమాల్యాకాన్తా కులపుష్పభవోద్భవా ।
కౌలకోలాహలకరా కౌలకర్మప్రియా పరా ॥ ౬౪ ॥

కాశీస్థితా కాశకన్యా కాశీ చక్షుఃప్రియా కుథా ।
కాష్ఠాసనప్రియా కాకా కాకపక్షకపాలికా ॥ ౬౫ ॥

కపాలరసభోజ్యా చ కపాలనవమాలినీ ।
కపాలస్థా చ కాపాలీ కపాలసిద్ధిదాయినీ ॥ ౬౬ ॥

కపాలా కులకర్త్రీ చ కపాలశిఖరస్థితా ।
కథనా కృపణశ్రీదా కృపీ కృపణసేవితా ॥ ౬౭ ॥

కర్మహన్త్రీ కర్మగతా కర్మాకర్మవివర్జీతా ।
కర్మసిద్ధిరతా కామీ కర్మజ్ఞాననివాసినీ ॥ ౬౮ ॥

కర్మధర్మసుశీలా చ కర్మధర్మవశఙ్కరీ ।
కనకాబ్జసునిర్మాణమహాసింహాసనస్థితా ॥ ౬౯ ॥

కనకగ్రన్థిమాల్యాఢ్యా కనకగ్రన్థిభేదినీ ।
కనకోద్భవకన్యా చ కనకామ్భోజవాసినీ ॥ ౭౦ ॥

కాలకూటాదికూటస్థా కిటిశబ్దాన్తరస్థితా ।
కఙ్కపక్షినాదముఖా కామధేనూద్భవా కలా ॥ ౭౧ ॥

కఙ్కణాభా ధరా కర్ద్దా కర్ద్దమా కర్ద్దమస్థితా ।
కర్ద్దమస్థజలాచ్ఛన్నా కర్ద్దమస్థజనప్రియా ॥ ౭౨ ॥

కమఠస్థా కార్ముకస్థా కమ్రస్థా కంసనాశినీ ।
కంసప్రియా కంసహన్త్రీ కంసాజ్ఞానకరాలినీ ॥ ౭౩ ॥

కాఞ్చనాభా కాఞ్చనదా కామదా క్రమదా కదా ।
కాన్తభిన్నా కాన్తచిన్తా కమలాసనవాసినీ ॥ ౭౪ ॥

కమలాసనసిద్ధిస్థా కమలాసనదేవతా ।
కుత్సితా కుత్సితరతా కుత్సా శాపవివర్జీతా ॥ ౭౫ ॥

కుపుత్రరక్షికా కుల్లా కుపుత్రమానసాపహా ।
కుజరక్షకరీ కౌజీ కుబ్జాఖ్యా కుబ్జవిగ్రహా ॥ ౭౬ ॥

కునఖీ కూపదీక్షుస్థా కుకరీ కుధనీ కుదా ।
కుప్రియా కోకిలానన్దా కోకిలా కామదాయినీ ॥ ౭౭ ॥

కుకామినా కుబుద్ధిస్థా కూర్పవాహన మోహినీ ।
కులకా కులలోకస్థా కుశాసనసుసిద్ధిదా ॥ ౭౮ ॥

కౌశికీ దేవతా కస్యా కన్నాదనాదసుప్రియా ।
కుసౌష్ఠవా కుమిత్రస్థా కుమిత్రశత్రుఘాతినీ ॥ ౭౯ ॥

కుజ్ఞాననికరా కుస్థా కుజిస్థా కర్జదాయినీ ।
కకర్జా కర్జ్జకరిణీ కర్జవద్ధవిమోహినీ ॥ ౮౦ ॥

కర్జశోధనకర్త్రీ చ కాలాస్త్రధారిణీ సదా ।
కుగతిః కాలసుగతిః కలిబుద్ధివినాశినీ ॥ ౮౧ ॥

కలికాలఫలోత్పన్నా కలిపావనకారిణీ ।
కలిపాపహరా కాలీ కలిసిద్ధిసుసూక్ష్మదా ॥ ౮౨ ॥

కాలిదాసవాక్యగతా కాలిదాససుసిద్ధిదా ।
కలిశిక్షా కాలశిక్షా కన్దశిక్షాపరాయణా ॥ ౮౩ ॥

కమనీయభావరతా కమనీయసుభక్తిదా ।
కరకాజనరూపా చ కక్షావాదకరా కరా ॥ ౮౪ ॥

కఞ్చువర్ణా కాకవర్ణా క్రోష్టురూపా కషామలా ।
క్రోష్ట్రనాదరతా కీతా కాతరా కాతరప్రియా ॥ ౮౫ ॥

కాతరస్థా కాతరాజ్ఞా కాతరానన్దకారిణీ ।
కాశమర్ద్దతరూద్భూతా కాశమర్ద్దవిభక్షిణీ ॥ ౮౬ ॥

కష్టహానిః కష్టదాత్రీ కష్టలోకవిరక్తిదా ।
కాయాగతా కాయసిద్ధిః కాయానన్దప్రకాశినీ ॥ ౮౭ ॥

కాయగన్ధహరా కుమ్భా కాయకుమ్భా కఠోరిణీ ।
కఠోరతరుసంస్థా చ కఠోరలోకనాశినీ ॥ ౮౮ ॥

కుమార్గస్థాపితా కుప్రా కార్పాసతరుసమ్భవా ।
కార్పాసవృక్షసూత్రస్థా కువర్గస్థా కరోత్తరా ॥ ౮౯ ॥

కర్ణాటకర్ణసమ్భూతా కార్ణాటీ కర్ణపూజితా ।
కర్ణాస్త్రరక్షికా కర్ణా కర్ణహా కర్ణకుణ్డలా ॥ ౯౦ ॥

కున్తలాదేశనమితా కుటుమ్బా కుమ్భకారికా ।
కర్ణాసరాసనా కృష్టా కృష్ణహస్తామ్బుజాజీతా ॥ ౯౧ ॥

కృష్ణాఙ్గీ కృష్ణదేహస్థా కుదేశస్థా కుమఙ్గలా ।
క్రూరకర్మస్థితా కోరా కిరాత కులకామినీ ॥ ౯౨ ॥

కాలవారిప్రియా కామా కావ్యవాక్యప్రియా క్రుధా ।
కఞ్జలతా కౌముదీ చ కుజ్యోత్స్నా కలనప్రియా ॥ ౯౩ ॥

కలనా సర్వభూతానాం కపిత్థవనవాసినీ ।
కటునిమ్బస్థితా కాఖ్యా కవర్గాఖ్యా కవర్గీకా ॥ ౯౪ ॥

కిరాతచ్ఛేదినీ కార్యా కార్యాకార్యవివర్జీతా ।
కాత్యాయనాదికల్పస్థా కాత్యాయనసుఖోదయా ॥ ౯౫ ॥

కుక్షేత్రస్థా కులావిఘ్నా కరణాదిప్రవేశినీ ।
కాఙ్కాలీ కిఙ్కలా కాలా కిలితా సర్వకామినీ ॥ ౯౬ ॥

కీలితాపేక్షితా కూటా కూటకుఙ్కుమచర్చీతా ।
కుఙ్కుమాగన్ధనిలయా కుటుమ్బభవనస్థితా ॥ ౯౭ ॥

కుకృపా కరణానన్దా కవితారసమోహినీ ।
కావ్యశాస్త్రానన్దరతా కావ్యపూజ్యా కవీశ్వరీ ॥ ౯౮ ॥

కటకాదిహస్తిరథహయదున్దుభిశబ్దినీ ।
కితవా క్రూరధూర్తస్థా కేకాశబ్దనివాసినీ ॥ ౯౯ ॥

కేం కేవలామ్బితా కేతా కేతకీపుష్పమోహినీ ।
కైం కైవల్యగుణోద్వాస్యా కైవల్యధనదాయినీ ॥ ౧౦౦ ॥

కరీ ధనీన్ద్రజననీ కాక్షతాక్షకలఙ్కినీ ।
కుడువాన్తా కాన్తిశాన్తా కాంక్షా పారమహంస్యగా ॥ ౧౦౧ ॥

కర్త్రీ చిత్తా కాన్తవిత్తా కృషణా కృషిభోజినీ ।
కుఙ్కుమాశక్తహృదయా కేయూరహారమాలినీ ॥ ౧౦౨ ॥

కీశ్వరీ కేశవా కుమ్భా కైశోరజనపూజితా ।
కలికామధ్యనిరతా కోకిలస్వరగామినీ ॥ ౧౦౩ ॥

కురదేహహరా కుమ్బా కుడుమ్బా కురభేదినీ ।
కుణ్డలీశ్వరసంవాదా కుణ్డలీశ్వరమధ్యగా ॥ ౧౦౪ ॥

కాలసూక్ష్మా కాలయజ్ఞా కాలహారకరీ కహా ।
కహలస్థా కలహస్థా కలహా కలహాఙ్కరీ ॥ ౧౦౫ ॥

కురఙ్గీ శ్రీకురఙ్గస్థా కోరఙ్గీ కుణ్డలాపహా ।
కుకలఙ్కీ కృష్ణబుద్ధిః కృష్ణా ధ్యాననివాసినీ ॥ ౧౦౬ ॥

కుతవా కాష్ఠవలతా కృతార్థకరణీ కుసీ ।
కలనకస్థా కస్వరస్థా కలికా దోషభఙ్గజా ॥ ౧౦౭ ॥

కుసుమాకారకమలా కుసుమస్రగ్విభూషణా ।
కిఞ్జల్కా కైతవార్కశా కమనీయజలోదయా ॥ ౧౦౮ ॥

కకారకూటసర్వాఙ్గీ కకారామ్బరమాలినీ ।
కాలభేదకరా కాటా కర్పవాసా కకుత్స్థలా ॥ ౧౦౯ ॥

కువాసా కబరీ కర్వా కూసవీ కురుపాలనీ ।
కురుపృష్ఠా కురుశ్రేష్ఠా కురూణాం జ్ఞాననాశినీ ॥ ౧౧౦ ॥

కుతూహలరతా కాన్తా కువ్యాప్తా కష్టబన్ధనా ।
కషాయణతరుస్థా చ కషాయణరసోద్భవా ॥ ౧౧౧ ॥

కతివిద్యా కుష్ఠదాత్రీ కుష్ఠిశోకవిసర్జనీ ।
కాష్ఠాసనగతా కార్యాశ్రయా కా శ్రయకౌలికా ॥ ౧౧౨ ॥

కాలికా కాలిసన్త్రస్తా కౌలికధ్యానవాసినీ ।
క్లృప్తస్థా క్లృప్తజననీ క్లృప్తచ్ఛన్నా కలిధ్వజా ॥ ౧౧౩ ॥

కేశవా కేశవానన్దా కేశ్యాదిదానవాపహా ।
కేశవాఙ్గజకన్యా చ కేశవాఙ్గజమోహినీ ॥ ౧౧౪ ॥

కిశోరార్చనయోగ్యా చ కిశోరదేవదేవతా ।
కాన్తశ్రీకరణీ కుత్యా కపటా ప్రియఘాతినీ ॥ ౧౧౫ ॥

కుకామజనితా కౌఞ్చా కౌఞ్చస్థా కౌఞ్చవాసినీ ।
కూపస్థా కూపబుద్ధిస్థా కూపమాలా మనోరమా ॥ ౧౧౬ ॥

కూపపుష్పాశ్రయా కాన్తిః క్రమదాక్రమదాక్రమా ।
కువిక్రమా కుక్రమస్థా కుణ్డలీకుణ్డదేవతా ॥ ౧౧౭ ॥

కౌణ్డిల్యనగరోద్భూతా కౌణ్డిల్యగోత్రపూజితా ।
కపిరాజస్థితా కాపీ కపిబుద్ధిబలోదయా ॥ ౧౧౮ ॥

కపిధ్యానపరా ముఖ్యా కువ్యవస్థా కుసాక్షిదా ।
కుమధ్యస్థా కుకల్పా చ కులపఙ్క్తిప్రకాశినీ ॥ ౧౧౯ ॥

కులభ్రమరదేహస్థా కులభ్రమరనాదినీ ।
కులాసఙ్గా కులాక్షీ చ కులమత్తా కులానిలా ॥ ౧౨౦ ॥

కలిచిన్హా కాలచిన్హా కణ్ఠచిన్హా కవీన్ద్రజా ।
కరీన్ద్రా కమలేశశ్రీః కోటికన్దర్పదర్పహా ॥ ౧౨౧ ॥

కోటితేజోమయీ కోట్యా కోటీరపద్మమాలినీ ।
కోటీరమోహినీ కోటిః కోటికోటివిధూద్భవా ॥ ౧౨౨ ॥

కోటిసూర్యసమానాస్యా కోటికాలానలోపమా ।
కోటీరహారలలితా కోటిపర్వతధారిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

కుచయుగ్మధరా దేవీ కుచకామప్రకాశినీ ।
కుచానన్దా కుచాచ్ఛన్నా కుచకాఠిన్యకారిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

కుచయుగ్మమోహనస్థా కుచమాయాతురా కుచా ।
కుచయౌవనసమ్మోహా కుచమర్ద్దనసౌఖ్యదా ॥ ౧౨౫ ॥

కాచస్థా కాచదేహా చ కాచపూరనివాసినీ ।
కాచగ్రస్థా కాచవర్ణా కీచకప్రాణనాశినీ ॥ ౧౨౬ ॥

కమలా లోచనప్రేమా కోమలాక్షీ మనుప్రియా ।
కమలాక్షీ కమలజా కమలాస్యా కరాలజా ॥ ౧౨౭ ॥

కమలాఙ్ఘిరద్వయా కామ్యా కరాఖ్యా కరమాలినీ ।
కరపద్మధరా కన్దా కన్దబుద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౧౨౮ ॥

కమలోద్భవపుత్రీ చ కమలా పుత్రకామినీ ।
కిరన్తీ కిరణాచ్ఛన్నా కిరణప్రాణవాసినీ ॥ ౧౨౯ ॥

కావ్యప్రదా కావ్యచిత్తా కావ్యసారప్రకాశినీ ।
కలామ్బా కల్పజననీ కల్పభేదాసనస్థితా ॥ ౧౩౦ ॥

కాలేచ్ఛా కాలసారస్థా కాలమారణఘాతినీ ।
కిరణక్రమదీపస్థా కర్మస్థా క్రమదీపికా ॥ ౧౩౧ ॥

కాలలక్ష్మీః కాలచణ్డా కులచణ్డేశ్వరప్రియా ।
కాకినీశక్తిదేహస్థా కితవా కిన్తకారిణీ ॥ ౧౩౨ ॥

కరఞ్చా కఞ్చుకా క్రౌఞ్చా కాకచఞ్చుపుటస్థితా ।
కాకాఖ్యా కాకశబ్దస్థా కాలాగ్నిదహనాథీకా ॥ ౧౩౩ ॥

కుచక్షనిలయా కుత్రా కుపుత్రా క్రతురక్షికా ।
కనకప్రతిభాకారా కరబన్ధాకృతిస్థితా ॥ ౧౩౪ ॥

కృతిరూపా కృతిప్రాణా కృతిక్రోధనివారిణీ ।
కుక్షిరక్షాకరా కుక్షా కుక్షిబ్రహ్మాణ్డధారిణీ ॥ ౧౩౫ ॥

కుక్షిదేవస్థితా కుక్షిః క్రియాదక్షా క్రియాతురా ।
క్రియానిష్ఠా క్రియానన్దా క్రతుకర్మా క్రియాప్రియా ॥ ౧౩౬ ॥

కుశలాసవసంశక్తా కుశారిప్రాణవల్లభా ।
కుశారివృక్షమదిరా కాశీరాజవశోద్యమా ॥ ౧౩౭ ॥

కాశీరాజగృహస్థా చ కర్ణభ్రాతృగృహస్థితా ।
కర్ణాభరణభూషాఢ్యా కణ్ఠభూషా చ కణ్ఠికా ॥ ౧౩౮ ॥

కణ్ఠస్థానగతా కణ్ఠా కణ్ఠపద్మనివాసినీ ।
కణ్ఠప్రకాశకారిణీ కణ్ఠమాణిక్యమాలినీ ॥ ౧౩౯ ॥

కణ్ఠపద్మసిద్ధికరీ కణ్ఠాకాశనివాసినీ ।
కణ్ఠపద్మసాకినీస్థా కణ్ఠషోడశపత్రికా ॥ ౧౪౦ ॥

కృష్ణాజినధరా విద్యా కృష్ణాజినసువాససీ ।
కుతకస్థా కుఖేలస్థా కుణ్డవాలఙ్కృతాకృతా ॥ ౧౪౧ ॥

కలగీతా కాలఘజా కలభఙ్గపరాయణా ।
కాలీచన్ద్రా కలా కావ్యా కుచస్థా కుచలప్రదా ॥ ౧౪౨ ॥

కుచౌరఘాతినీ కచ్ఛా కచ్ఛాదస్థా కజాతనా ।
కఞ్జాఛదముఖీ కఞ్జా కఞ్జతుణ్డా కజీవలీ ॥ ౧౪౩ ॥

కామరాభార్సురవాద్యస్థా కియధఙ్కారనాదినీ ।
కణాదయజ్ఞసూత్రస్థా కీలాలయజ్ఞసఞ్జ్ఞకా ॥ ౧౪౪ ॥

కటుహాసా కపాటస్థా కటధూమనివాసినీ ।
కటినాదఘోరతరా కుట్టలా పాటలిప్రియా ॥ ౧౪౫ ॥

కామచారాబ్జనేత్రా చ కామచోద్గారసఙ్క్రమా ।
కాష్ఠపర్వతసన్దాహా కుష్ఠాకుష్ఠ నివారిణీ ॥ ౧౪౬ ॥

కహోడమన్త్రసిద్ధస్థా కాహలా డిణ్డిమప్రియా ।
కులడిణ్డిమవాద్యస్థా కామడామరసిద్ధిదా ॥ ౧౪౭ ॥

కులామరవధ్యస్థా కులకేకానినాదినీ ।
కోజాగరఢోలనాదా కాస్యవీరరణస్థితా ॥ ౧౪౮ ॥

కాలాదికరణచ్ఛిద్రా కరుణానిధివత్సలా ।
క్రతుశ్రీదా కృతార్థశ్రీః కాలతారా కులోత్తరా ॥ ౧౪౯ ॥

కథాపూజ్యా కథానన్దా కథనా కథనప్రియా ।
కార్థచిన్తా కార్థవిద్యా కామమిథ్యాపవాదినీ ॥ ౧౫౦ ॥

కదమ్బపుష్పసఙ్కాశా కదమ్బపుష్పమాలినీ ।
కాదమ్బరీ పానతుష్టా కాయదమ్భా కదోద్యమా ॥ ౧౫౧ ॥

కుఙ్కులేపత్రమధ్యస్థా కులాధారా ధరప్రియా ।
కులదేవశరీరార్ధా కులధామా కలాధరా ॥ ౧౫౨ ॥

కామరాగా భూషణాఢ్యా కామినీరగుణప్రియా ।
కులీనా నాగహస్తా చ కులీననాగవాహినీ ॥ ౧౫౩ ॥

కామపూరస్థితా కోపా కపాలీ బకులోద్భవా ।
కారాగారజనాపాల్యా కారాగారప్రపాలినీ ॥ ౧౫౪ ॥

క్రియాశక్తిః కాలపఙ్క్తిః కార్ణపఙ్క్తిః కఫోదయా ।
కామఫుల్లారవిన్దస్థా కామరూపఫలాఫలా ॥ ౧౫౫ ॥

కాయఫలా కాయఫేణా కాన్తా నాడీఫలీశ్వరా ।
కమఫేరుగతా గౌరీ కాయవాణీ కువీరగా ॥ ౧౫౬ ॥

కబరీమణిబన్ధస్థా కావేరీతీర్థసఙ్గమా ।
కామభీతిహరా కాన్తా కామవాకుభ్రమాతురా ॥ ౧౫౭ ॥

కవిభావహరా భామా కమనీయభయాపహా ।
కామగర్భదేవమాతా కామకల్పలతామరా ॥ ౧౫౮ ॥

కమఠప్రియమాంసాదా కమఠా మర్కటప్రియా ।
కిమాకారా కిమాధారా కుమ్భకారమనస్థితా ॥ ౧౫౯ ॥

కామ్యయజ్ఞస్థితా చణ్డా కామ్యయజ్ఞోపవీతికా ।
కామయాగసిద్ధికరీ కామమైథునయామినీ ॥ ౧౬౦ ॥

కామాఖ్యా యమలాశస్థా కాలయామా కుయోగినీ ।
కురుయాగహతాయోగ్యా కురుమాంసవిభక్షిణీ ॥ ౧౬౧ ॥

కురురక్తప్రియాకారీ కిఙ్కరప్రియకారిణీ ।
కర్త్రీశ్వరీ కారణాత్మా కవిభక్షా కవిప్రియా ॥ ౧౬౨ ॥

కవిశత్రుప్రష్ఠలగ్నా కైలాసోపవనస్థితా ।
కలిత్రిధా త్రిసిద్ధిస్థా కలిత్రిదినసిద్ధిదా ॥ ౧౬౩ ॥

కలఙ్కరహితా కాలీ కలికల్మషకామదా ।
కులపుష్పరఙ్గ సూత్రమణిగ్రన్థిసుశోభనా ॥ ౧౬౪ ॥

కమ్బోజవఙ్గదేశస్థా కులవాసుకిరక్షికా ।
కులశాస్త్రక్రియా శాన్తిః కులశాన్తిః కులేశ్వరీ ॥ ౧౬౫ ॥

కుశలప్రతిభా కాశీ కులషట్చక్రభేదినీ ।
కులషట్పద్మమధ్యస్థా కులషట్పద్మదీపినీ ॥ ౧౬౬ ॥

కృష్ణమార్జారకోలస్థా కృష్ణమార్జారషష్ఠికా ।
కులమార్జారకుపితా కులమార్జారషోడశీ ॥ ౧౬౭ ॥

కాలాన్తకవలోత్పన్నా కపిలాన్తకఘాతినీ ।
కలహాసా కాలహశ్రీ కలహార్థా కలామలా ॥ ౧౬౮ ॥

కక్షపపక్షరక్షా చ కుక్షేత్రపక్షసంక్షయా ।
కాక్షరక్షాసాక్షిణీ చ మహామోక్షప్రతిష్ఠితా ॥ ౧౬౯ ॥

అర్కకోటిశతచ్ఛాయా ఆన్వీక్షికిఙ్కరాచీతా ।
కావేరీతీరభూమిస్థా ఆగ్నేయార్కాస్త్రధారిణీ ॥ ౧౭౦ ॥

ఇం కిం శ్రీం కామకమలా పాతు కైలాసరక్షిణీ ।
మమ శ్రీం ఈం బీజరూపా పాతు కాలీ శిరస్థలమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

ఉరుస్థలాబ్జం సకలం తమోల్కా పాతు కాలికా ।
ఊడుమ్బన్యర్కరమణీ ఉష్ట్రేగ్రా కులమాతృకా ॥ ౧౭౨ ॥

కృతాపేక్షా కృతిమతీ కుఙ్కారీ కింలిపిస్థితా ।
కున్దీర్ఘస్వరా క్లృప్తా చ కేం కైలాసకరాచీకా ॥ ౧౭౩ ॥

కైశోరీ కైం కరీ కైం కేం బీజాఖ్యా నేత్రయుగ్మకమ్ ।
కోమా మతఙ్గయజితా కౌశల్యాది కుమారికా ॥ ౧౭౪ ॥

పాతు మే కర్ణయుగ్మన్తు క్రౌం క్రౌం జీవకరాలినీ ।
గణ్డయుగ్మం సదా పాతు కుణ్డలీ అఙ్కవాసినీ ॥ ౧౭౫ ॥

అర్కకోటిశతాభాసా అక్షరాక్షరమాలినీ ।
ఆశుతోషకరీ హస్తా కులదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౧౭౬ ॥

పాతు మే కులపుష్పాఢ్యా పృష్ఠదేశం సుకృత్తమా ।
కుమారీ కామనాపూర్ణా పార్శ్వదేశం సదావతు ॥ ౧౭౭ ॥

దేవీ కామాఖ్యకా దేవీ పాతు ప్రత్యఙ్గిరా కటిమ్ ।
కటిస్థదేవతా పాతు లిఙ్గమూలం సదా మమ ॥ ౧౭౮ ॥

గుహ్యదేశం కాకినీ మే లిఙ్గాధః కులసింహికా ।
కులనాగేశ్వరీ పాతు నితమ్బదేశముత్తమమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

కఙ్కాలమాలినీ దేవీ మే పాతు చారుమూలకమ్ ।
జఙ్ఘాయుగ్మం సదా పాతు కీర్తీః చక్రాపహారిణీ ॥ ౧౮౦ ॥

పాదయుగ్మం పాకసంస్థా పాకశాసనరక్షికా ।
కులాలచక్రభ్రమరా పాతు పాదాఙ్గులీర్మమ ॥ ౧౮౧ ॥

నఖాగ్రాణి దశవిధా తథా హస్తద్వయస్య చ ।
వింశరూపా కాలనాక్షా సర్వదా పరిరక్షతు ॥ ౧౮౨ ॥

కులచ్ఛత్రాధారరూపా కులమణ్డలగోపితా ।
కులకుణ్డలినీ మాతా కులపణ్డితమణ్డితా ॥ ౧౮౩ ॥

కాకాననీ కాకతుణ్డీ కాకాయుః ప్రఖరార్కజా ।
కాకజ్వరా కాకజిహ్వా కాకాజిజ్ఞా సనస్థితా ॥ ౧౮౪ ॥

కపిధ్వజా కపిక్రోశా కపిబాలా హికస్వరా ।
కాలకాఞ్చీ వింశతిస్థా సదా వింశనఖాగ్రహమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

పాతు దేవీ కాలరూపా కలికాలఫలాలయా ।
వాతే వా పర్వతే వాపి శూన్యాగారే చతుష్పథే ॥ ౧౮౬ ॥

కులేన్ద్రసమయాచారా కులాచారజనప్రియా ।
కులపర్వతసంస్థా చ కులకైలాసవాసినీ ॥ ౧౮౭ ॥

మహాదావానలే పాతు కుమార్గే కుత్సితగ్రహే ।
రాజ్ఞోఽప్రియే రాజవశ్యే మహాశత్రువినాశనే ॥ ౧౮౮ ॥

కలికాలమహాలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీః కులామ్బరా ।
కలీన్ద్రకీలితా కీలా కీలాలస్వర్గవాసినీ ॥ ౧౮౯ ॥

దశదిక్షు సదా పాతు ఇన్ద్రాదిదశలోకపా ।
నవచ్ఛిన్నే సదా పాతు సూర్యాదికనవగ్రహా ॥ ౧౯౦ ॥

పాతు మాం కులమాంసాఢ్యా కులపద్మనివాసినీ ।
కులద్రవ్యప్రియా మధ్యా షోడశీ భువనేశ్వరీ ॥ ౧౯౧ ॥

విద్యావాదే వివాదే చ మత్తకాలే మహాభయే ।
దుర్భీక్షాదిభయే చైవ వ్యాధిసఙ్కరపీడితే ॥ ౧౯౨ ॥

కాలీకుల్లా కపాలీ చ కామాఖ్యా కామచారిణీ ।
సదా మాం కులసంసర్గే పాతు కౌలే సుసఙ్గతా ॥ ౧౯౩ ॥

సర్వత్ర సర్వదేశే చ కులరూపా సదావతు ।
ఇత్యేతత్ కథితం నాథ మాతుః ప్రసాదహేతునా ॥ ౧౯౪ ॥

అష్టోత్తరశతం నామ సహస్రం కుణ్డలీప్రియమ్ ।
కులకుణ్డలినీదేవ్యాః సర్వమన్త్రసుసిద్ధయే ॥ ౧౯౫ ॥

సర్వదేవమనూనాఞ్చ చైతన్యాయ సుసిద్ధయే ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధ్యర్థం సాధకానాం హితాయ చ ॥ ౧౯౬ ॥

బ్రాహ్మణాయ ప్రదాతవ్యం కులద్రవ్యపరాయ చ ।
అకులీనేఽబ్రాహ్మణే చ న దేయః కుణ్డలీస్తవః ।
ప్రవృత్తే కుణ్డలీచక్రే సర్వే వర్ణా ద్విజాతయః ॥ ౧౯౭ ॥

నివృత్తే భైరవీచక్రే సర్వే వర్ణాః పృథక్పృథక్ ।
కులీనాయ ప్రదాతవ్యం సాధకాయ విశేషతః ॥ ౧౯౮ ॥

దానాదేవ హి సిద్ధిః స్యాన్మమాజ్ఞాబలహేతునా ।
మమ క్రియాయాం యస్తిష్ఠేత్స మే పుత్రో న సంశయః ॥ ౧౯౯ ॥

స ఆయాతి మమ పదం జీవన్ముక్తః స వాసవః ।
ఆసవేన సమాంసేన కులవహ్నౌ మహానిశి ॥ ౨౦౦ ॥

నామ ప్రత్యేకముచ్చార్య జుహుయాత్ కార్యసిద్ధయే ।
పఞ్చాచారరతో భూత్త్వా ఊర్ధ్వరేతా భవేద్యతిః ॥ ౨౦౧ ॥

సంవత్సరాన్మమ స్థానే ఆయాతి నాత్ర సంశయః ।
ఐహికే కార్యసిద్ధిః స్యాత్ దైహికే సర్వసిద్ధిదః ॥ ౨౦౨ ॥

వశీ భూత్త్వా త్రిమార్గస్థాః స్వర్గభూతలవాసినః ।
అస్య భృత్యాః ప్రభవన్తి ఇన్ద్రాదిలోకపాలకాః ॥ ౨౦౩ ॥

స ఏవ యోగీ పరమో యస్యార్థేఽయం సునిశ్చలః ।
స ఏవ ఖేచరో భక్తో నారదాదిశుకోపమః ॥ ౨౦౪ ॥

యో లోకః ప్రజపత్యేవం స శివో న చ మానుషః ।
స సమాధిగతో నిత్యో ధ్యానస్థో యోగివల్లభః ॥ ౨౦౫ ॥

చతుర్వ్యూహగతో దేవః సహసా నాత్ర సంశయః ।
యః ప్రధారయతే భక్త్యా కణ్ఠే వా మస్తకే భుజే ॥ ౨౦౬ ॥

స భవేత్ కాలికాపుత్రో విద్యానాథః స్వయంభువి ।
ధనేశః పుత్రవాన్ యోగీ యతీశః సర్వగో భవేత్ ॥ ౨౦౭ ॥

వామా వామకరే ధృత్త్వా సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ ।
యది పఠతి మనుష్యో మానుషీ వా మహత్యా ॥ ౨౦౮ ॥

సకలధనజనేశీ పుత్రిణీ జీవవత్సా ।
కులపతిరిహ లోకే స్వర్గమోక్షైకహేతుః
స భవతి భవనాథో యోగినీవల్లభేశః ॥ ౨౦౯ ॥

పఠతి య ఇహ నిత్యం భక్తిభావేన మర్త్యో
హరణమపి కరోతి ప్రాణవిప్రాణయోగః ।
స్తవనపఠనపుణ్యం కోటిజన్మాఘనాశ
కథితుమపి న శక్తోఽహం మహామాంసభక్షా ॥ ౨౧౦ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరతన్త్రే షట్చక్రప్రకాశే భైరవీభైరవసంవాదే
మహాకులకుణ్డలినీ సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top