Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Kundalini Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகுண்ட³லிநீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச ।
அத² காந்த ப்ரவக்ஷ்யாமி குண்ட³லீசேதநாதி³கம் ।
ஸஹஸ்ரநாமஸகலம் குண்ட³லிந்யா: ப்ரியம் ஸுக²ம் ॥ 1 ॥

அஷ்டோத்தரம் மஹாபுண்யம் ஸாக்ஷாத் ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ।
தவ ப்ரேமவஶேநைவ கத²யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ தத் ॥ 2 ॥

விநா யஜநயோகே³ந விநா த்⁴யாநேந யத்ப²லம் ।
தத்ப²லம் லப⁴தே ஸத்³யோ வித்³யாயா: ஸுக்ருʼபா ப⁴வேத் ॥ 3 ॥

யா வித்³யா பு⁴வநேஶாநீ த்ரைலோக்யபரிபூஜிதா ।
ஸா தே³வீ குண்ட³லீ மாதா த்ரைலோக்யம் பாதி ஸர்வதா³ ॥ 4 ॥

தஸ்யா நாம ஸஹஸ்ராணி அஷ்டோத்தரஶதாநி ச ।
ஶ்ரவணாத்பட²நாந்மந்த்ரீ மஹாப⁴க்தோ ப⁴வேதி³ஹ ॥ 5 ॥

ஐஹிகே ஸ ப⁴வேந்நாத² ஜீவந்முக்தோ மஹாப³லீ ॥ 6 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமந்மஹாகுண்ட³லீஸாஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
ப்³ரஹ்மர்ஷீர்ஜக³தீச்ச²ந்தோ³
ப⁴க³வதீ ஶ்ரீமந்மஹாகுண்ட³லீதே³வதா ஸர்வயோக³ஸம்ருʼத்³தி⁴ஸித்³த்⁴யர்தே² விநியோக:³ ॥

குலேஶ்வரீ குலாநந்தா³ குலீநா குலகுண்ட³லீ ।
ஶ்ரீமந்மஹாகுண்ட³லீ ச குலகந்யா குலப்ரியா ॥ 7 ॥

குலக்ஷேத்ரஸ்தி²தா கௌலீ குலீநார்த²ப்ரகாஶிநீ ।
குலாக்²யா குலமார்க³ஸ்தா² குலஶாஸ்த்ரார்த²பாதிநீ ॥ 8 ॥

குலஜ்ஞா குலயோக்³யா ச குலபுஷ்பப்ரகாஶிநீ ।
குலீநா ச குலாத்⁴யக்ஷா குலசந்த³நலேபிதா ॥ 9 ॥

குலரூபா குலோத்³பூ⁴தா குலகுண்ட³லிவாஸிநீ ।
குலாபி⁴ந்நா குலோத்பந்நா குலாசாரவிநோதி³நீ ॥ 10 ॥

குலவ்ருʼக்ஷஸமுத்³பூ⁴தா குலமாலா குலப்ரபா⁴ ।
குலஜ்ஞா குலமத்⁴யஸ்தா² குலகங்கணஶோபி⁴தா ॥ 11 ॥

குலோத்தரா கௌலபூஜா குலாலாபா குலக்ரியா ।
குலபே⁴தா³ குலப்ராணா குலதே³வீ குலஸ்துதி: ॥ 12 ॥

கௌலிகா காலிகா கால்யா கலிபி⁴ந்நா கலாகலா ।
கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கலிதோ³ஷவிநாஶிநீ ॥ 13 ॥

கங்காலீ கேவலாநந்தா³ காலஜ்ஞா காலதா⁴ரிணீ ।
கௌதுகீ கௌமுதீ³ கேகா காகா காகலயாந்தரா ॥ 14 ॥

கோமலாங்கீ³ கராலாஸ்யா கந்த³பூஜ்யா ச கோமலா ।
கைஶோரீ காகபுச்ச²ஸ்தா² கம்ப³லாஸநவாஸிநீ ॥ 15 ॥

கைகேயீபூஜிதா கோலா கோலபுத்ரீ கபித்⁴வஜா ।
கமலா கமலாக்ஷீ ச கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா ॥ 16 ॥

கலிகாப⁴ங்க³தோ³ஷஸ்தா² காலஜ்ஞா காலகுண்ட³லீ ।
காவ்யதா³ கவிதா வாணீ காலஸந்த³ர்ப⁴பே⁴தி³நீ ॥ 17 ॥

குமாரீ கருணாகாரா குருஸைந்யவிநாஶிநீ ।
காந்தா குலக³தா காமா காமிநீ காமநாஶிநீ ॥ 18 ॥

காமோத்³ப⁴வா காமகந்யா கேவலா காலகா⁴திநீ ।
கைலாஸஶிக²ராரூடா⁴ கைலாஸபதிஸேவிதா ॥ 19 ॥

கைலாஸநாத²நமிதா கேயூரஹாரமண்டி³தா ।
கந்த³ர்பா கடி²நாநந்தா³ குலகா³ கீசக்ருʼத்யஹா ॥ 20 ॥

கமலாஸ்யா கடோ²ரா ச கீடரூபா கடிஸ்தி²தா ।
கந்தே³ஶ்வரீ கந்த³ரூபா கோலிகா கந்த³வாஸிநீ ॥ 21 ॥

கூடஸ்தா² கூடப⁴க்ஷா ச காலகூடவிநாஶிநீ ।
காமாக்²யா கமலா காம்யா காமராஜதநூத்³ப⁴வா ॥ 22 ॥

காமரூபத⁴ரா கம்ரா கமநீயா கவிப்ரியா ।
கஞ்ஜாநநா கஞ்ஜஹஸ்தா கஞ்ஜபத்ராயதேக்ஷணா ॥ 23 ॥

காகிநீ காமரூபஸ்தா² காமரூபப்ரகாஶிநீ ।
கோலாவித்⁴வம்ஸிநீ கங்கா கலங்கார்ககலங்கிநீ ॥ 24 ॥

மஹாகுலநதீ³ கர்ணா கர்ணகாண்ட³விமோஹிநீ ।
காண்ட³ஸ்தா² காண்ட³கருணா கர்மகஸ்தா² குடும்பி³நீ ॥ 25 ॥

கமலாபா⁴ ப⁴வா கல்லா கருணா கருணாமயீ ।
கருணேஶீ கராகர்த்ரீ கர்த்ருʼஹஸ்தா கலோத³யா ॥ 26 ॥

காருண்யஸாக³ரோத்³பூ⁴தா காருண்யஸிந்து⁴வாஸிநீ ।
காத்தீகேஶீ காத்தீகஸ்தா² காத்தீகப்ராணபாலநீ ॥ 27 ॥

கருணாநிதி⁴பூஜ்யா ச கரணீயா க்ரியா கலா ।
கல்பஸ்தா² கல்பநிலயா கல்பாதீதா ச கல்பிதா ॥ 28 ॥

குலயா குலவிஜ்ஞாநா கர்ஷீணீ காலராத்ரிகா ।
கைவல்யதா³ கோகரஸ்தா² கலமஞ்ஜீரரஞ்ஜநீ ॥ 29 ॥

கலயந்தீ காலஜிஹ்வா கிங்கராஸநகாரிணீ ।
குமுதா³ குஶலாநந்தா³ கௌஶல்யாகாஶவாஸிநீ ॥ 30 ॥

கஸாபஹாஸஹந்த்ரீ ச கைவல்யகு³ணஸம்ப⁴வா ।
ஏகாகிநீ அர்கரூபா குவலா கர்கடஸ்தி²தா ॥ 31 ॥

கர்கோடகா கோஷ்ட²ரூபா கூடவஹ்நிகரஸ்தி²தா ।
கூஜந்தீ மது⁴ரத்⁴வாநம் காமயந்தீ ஸுலக்ஷணாம் ॥ 32 ॥

கேதகீ குஸுமாநந்தா³ கேதகீபுண்யமண்டி³தா ।
கர்பூரபூரருசிரா கர்பூரப⁴க்ஷணப்ரியா ॥ 33 ॥

கபாலபாத்ரஹஸ்தா ச கபாலசந்த்³ரதா⁴ரிணீ ।
காமதே⁴நுஸ்வரூபா ச காமதே⁴நு: க்ரியாந்விதா ॥ 34 ॥

கஶ்யபீ காஶ்யபா குந்தீ கேஶாந்தா கேஶமோஹிநீ ।
காலகர்த்ரீ கூபகர்த்ரீ குலபா காமசாரிணீ ॥ 35 ॥

குங்குமாபா⁴ கஜ்ஜலஸ்தா² கமிதா கோபகா⁴திநீ ।
கேலிஸ்தா² கேலிகலிதா கோபநா கர்படஸ்தி²தா ॥ 36 ॥

கலாதீதா காலவித்³யா காலாத்மபுருஷோத்³ப⁴வா ।
கஷ்டஸ்தா² கஷ்டகுஷ்ட²ஸ்தா² குஷ்ட²ஹா கஷ்டஹா குஶா ॥ 37 ॥

காலிகா ஸ்பு²டகர்த்ரீ ச காம்போ³ஜா காமலா குலா ।
குஶலாக்²யா காககுஷ்டா² கர்மஸ்தா² கூர்மமத்⁴யகா³ ॥ 38 ॥

குண்ட³லாகாரசக்ரஸ்தா² குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வா கபா² ।
கபித்தா²க்³ரவஸாகாஶா கபித்த²ரோத⁴காரிணீ ॥ 39 ॥

காஹோட³ காஹட³ காட³ கங்கலா பா⁴ஷகாரிணீ ।
கநகா கநகாபா⁴ ச கநகாத்³ரிநிவாஸிநீ ॥ 40 ॥

கார்பாஸயஜ்ஞஸூத்ரஸ்தா² கூடப்³ரஹ்மார்த²ஸாதி⁴நீ ।
கலஞ்ஜப⁴க்ஷிணீ க்ரூரா க்ரோத⁴புஞ்ஜா கபிஸ்தி²தா ॥ 41 ॥

கபாலீ ஸாத⁴நரதா கநிஷ்டா²காஶவாஸிநீ ।
குஞ்ஜரேஶீ குஞ்ஜரஸ்தா² குஞ்ஜரா குஞ்ஜராக³தி: ॥ 42 ॥

குஞ்ஜஸ்தா² குஞ்ஜரமணீ குஞ்ஜமந்தி³ரவாஸிநீ ।
குபிதா கோபஶூந்யா ச கோபாகோபவிவர்ஜீதா ॥ 43 ॥

கபிஞ்ஜலஸ்தா² காபிஞ்ஜா கபிஞ்ஜலதரூத்³ப⁴வா ।
குந்தீப்ரேமகதா²விஷ்டா குந்தீமாநஸபூஜிதா ॥ 44 ॥

குந்தலா குந்தஹஸ்தா ச குலகுந்தலலோஹிநீ ।
காந்தாங்க்⁴ரஸேவிகா காந்தகுஶலா கோஶலாவதீ ॥ 45 ॥

கேஶிஹந்த்ரீ ககுத்ஸ்தா² ச ககுத்ஸ்த²வநவாஸிநீ ।
கைலாஸஶிக²ராநந்தா³ கைலாஸகி³ரிபூஜிதா ॥ 46 ॥

கீலாலநிர்மலாகாரா கீலாலமுக்³த⁴காரிணீ ।
குதுநா குட்டஹீ குட்டா² கூடநா மோத³காரிணீ ॥ 47 ॥

க்ரௌங்காரீ க்ரௌங்கரீ காஶீ குஹுஶப்³த³ஸ்தா² கிராதிநீ ।
கூஜந்தீ ஸர்வவசநம் காரயந்தீ க்ருʼதாக்ருʼதம் ॥ 48 ॥

க்ருʼபாநிதி⁴ஸ்வரூபா ச க்ருʼபாஸாக³ரவாஸிநீ ।
கேவலாநந்த³நிரதா கேவலாநந்த³காரிணீ ॥ 49 ॥

க்ருʼமிலா க்ருʼமிதோ³ஷக்⁴நீ க்ருʼபா கபடகுட்டிதா ।
க்ருʼஶாங்கீ³ க்ரமப⁴ங்க³ஸ்தா² கிங்கரஸ்தா² கடஸ்தி²தா ॥ 50 ॥

காமரூபா காந்தரதா காமரூபஸ்ய ஸித்³தி⁴தா³ ।
காமரூபபீட²தே³வீ காமரூபாங்குஜா குஜா ॥ 51 ॥

காமரூபா காமவித்³யா காமரூபாதி³காலிகா ।
காமரூபகலா காம்யா காமரூபகுலேஶ்வரீ ॥ 52 ॥

காமரூபஜநாநந்தா³ காமரூபகுஶாக்³ரதீ:⁴ ।
காமரூபகராகாஶா காமரூபதருஸ்தி²தா ॥ 53 ॥

காமாத்மஜா காமகலா காமரூபவிஹாரிணீ ।
காமஶாஸ்த்ரார்த²மத்⁴யஸ்தா² காமரூபக்ரியாகலா ॥ 54 ॥

காமரூபமஹாகாலீ காமரூபயஶோமயீ ।
காமரூபபரமாநந்தா³ காமரூபாதி³காமிநீ ॥ 55 ॥

கூலமூலா காமரூபபத்³மமத்⁴யநிவாஸிநீ ।
க்ருʼதாஞ்ஜலிப்ரியா க்ருʼத்யா க்ருʼத்யாதே³வீஸ்தி²தா கடா ॥ 56 ॥

கடகா காடகா கோடிகடிக⁴ண்டவிநோதி³நீ ।
கடிஸ்தூ²லதரா காஷ்டா² காத்யாயநஸுஸித்³தி⁴தா³ ॥ 57 ॥

காத்யாயநீ காசலஸ்தா² காமசந்த்³ராநநா கதா² ।
காஶ்மீரதே³ஶநிரதா காஶ்மீரீ க்ருʼஷிகர்மஜா ॥ 58 ॥

க்ருʼஷிகர்மஸ்தி²தா கௌர்மா கூர்மப்ருʼஷ்ட²நிவாஸிநீ ।
காலக⁴ண்டா நாத³ரதா கலமஞ்ஜீரமோஹிநீ ॥ 59 ॥

கலயந்தீ ஶத்ருவர்கா³ந் க்ரோத⁴யந்தீ கு³ணாகு³ணம் ।
காமயந்தீ ஸர்வகாமம் காஶயந்தீ ஜக³த்த்ரயம் ॥ 60 ॥

கௌலகந்யா காலகந்யா கௌலகாலகுலேஶ்வரீ ।
கௌலமந்தி³ரஸம்ஸ்தா² ச குலத⁴ர்மவிட³ம்பி³நீ ॥ 61 ॥

குலத⁴ர்மரதாகாரா குலத⁴ர்மவிநாஶிநீ ।
குலத⁴ர்மபண்டி³தா ச குலத⁴ர்மஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥ 62 ॥

கௌலபோ⁴க³மோக்ஷதா³ ச கௌலபோ⁴கே³ந்த்³ரயோகி³நீ ।
கௌலகர்மா நவகுலா ஶ்வேதசம்பகமாலிநீ ॥ 63 ॥

குலபுஷ்பமால்யாகாந்தா குலபுஷ்பப⁴வோத்³ப⁴வா ।
கௌலகோலாஹலகரா கௌலகர்மப்ரியா பரா ॥ 64 ॥

காஶீஸ்தி²தா காஶகந்யா காஶீ சக்ஷு:ப்ரியா குதா² ।
காஷ்டா²ஸநப்ரியா காகா காகபக்ஷகபாலிகா ॥ 65 ॥

கபாலரஸபோ⁴ஜ்யா ச கபாலநவமாலிநீ ।
கபாலஸ்தா² ச காபாலீ கபாலஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 66 ॥

கபாலா குலகர்த்ரீ ச கபாலஶிக²ரஸ்தி²தா ।
கத²நா க்ருʼபணஶ்ரீதா³ க்ருʼபீ க்ருʼபணஸேவிதா ॥ 67 ॥

கர்மஹந்த்ரீ கர்மக³தா கர்மாகர்மவிவர்ஜீதா ।
கர்மஸித்³தி⁴ரதா காமீ கர்மஜ்ஞாநநிவாஸிநீ ॥ 68 ॥

கர்மத⁴ர்மஸுஶீலா ச கர்மத⁴ர்மவஶங்கரீ ।
கநகாப்³ஜஸுநிர்மாணமஹாஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தா ॥ 69 ॥

கநகக்³ரந்தி²மால்யாட்⁴யா கநகக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
கநகோத்³ப⁴வகந்யா ச கநகாம்போ⁴ஜவாஸிநீ ॥ 70 ॥

காலகூடாதி³கூடஸ்தா² கிடிஶப்³தா³ந்தரஸ்தி²தா ।
கங்கபக்ஷிநாத³முகா² காமதே⁴நூத்³ப⁴வா கலா ॥ 71 ॥

கங்கணாபா⁴ த⁴ரா கர்த்³தா³ கர்த்³த³மா கர்த்³த³மஸ்தி²தா ।
கர்த்³த³மஸ்த²ஜலாச்ச²ந்நா கர்த்³த³மஸ்த²ஜநப்ரியா ॥ 72 ॥

கமட²ஸ்தா² கார்முகஸ்தா² கம்ரஸ்தா² கம்ஸநாஶிநீ ।
கம்ஸப்ரியா கம்ஸஹந்த்ரீ கம்ஸாஜ்ஞாநகராலிநீ ॥ 73 ॥

காஞ்சநாபா⁴ காஞ்சநதா³ காமதா³ க்ரமதா³ கதா³ ।
காந்தபி⁴ந்நா காந்தசிந்தா கமலாஸநவாஸிநீ ॥ 74 ॥

கமலாஸநஸித்³தி⁴ஸ்தா² கமலாஸநதே³வதா ।
குத்ஸிதா குத்ஸிதரதா குத்ஸா ஶாபவிவர்ஜீதா ॥ 75 ॥

குபுத்ரரக்ஷிகா குல்லா குபுத்ரமாநஸாபஹா ।
குஜரக்ஷகரீ கௌஜீ குப்³ஜாக்²யா குப்³ஜவிக்³ரஹா ॥ 76 ॥

குநகீ² கூபதீ³க்ஷுஸ்தா² குகரீ குத⁴நீ குதா³ ।
குப்ரியா கோகிலாநந்தா³ கோகிலா காமதா³யிநீ ॥ 77 ॥

குகாமிநா குபு³த்³தி⁴ஸ்தா² கூர்பவாஹந மோஹிநீ ।
குலகா குலலோகஸ்தா² குஶாஸநஸுஸித்³தி⁴தா³ ॥ 78 ॥

கௌஶிகீ தே³வதா கஸ்யா கந்நாத³நாத³ஸுப்ரியா ।
குஸௌஷ்ட²வா குமித்ரஸ்தா² குமித்ரஶத்ருகா⁴திநீ ॥ 79 ॥

குஜ்ஞாநநிகரா குஸ்தா² குஜிஸ்தா² கர்ஜதா³யிநீ ।
ககர்ஜா கர்ஜ்ஜகரிணீ கர்ஜவத்³த⁴விமோஹிநீ ॥ 80 ॥

கர்ஜஶோத⁴நகர்த்ரீ ச காலாஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ஸதா³ ।
குக³தி: காலஸுக³தி: கலிபு³த்³தி⁴விநாஶிநீ ॥ 81 ॥

கலிகாலப²லோத்பந்நா கலிபாவநகாரிணீ ।
கலிபாபஹரா காலீ கலிஸித்³தி⁴ஸுஸூக்ஷ்மதா³ ॥ 82 ॥

காலிதா³ஸவாக்யக³தா காலிதா³ஸஸுஸித்³தி⁴தா³ ।
கலிஶிக்ஷா காலஶிக்ஷா கந்த³ஶிக்ஷாபராயணா ॥ 83 ॥

கமநீயபா⁴வரதா கமநீயஸுப⁴க்திதா³ ।
கரகாஜநரூபா ச கக்ஷாவாத³கரா கரா ॥ 84 ॥

கஞ்சுவர்ணா காகவர்ணா க்ரோஷ்டுரூபா கஷாமலா ।
க்ரோஷ்ட்ரநாத³ரதா கீதா காதரா காதரப்ரியா ॥ 85 ॥

காதரஸ்தா² காதராஜ்ஞா காதராநந்த³காரிணீ ।
காஶமர்த்³த³தரூத்³பூ⁴தா காஶமர்த்³த³விப⁴க்ஷிணீ ॥ 86 ॥

கஷ்டஹாநி: கஷ்டதா³த்ரீ கஷ்டலோகவிரக்திதா³ ।
காயாக³தா காயஸித்³தி:⁴ காயாநந்த³ப்ரகாஶிநீ ॥ 87 ॥

காயக³ந்த⁴ஹரா கும்பா⁴ காயகும்பா⁴ கடோ²ரிணீ ।
கடோ²ரதருஸம்ஸ்தா² ச கடோ²ரலோகநாஶிநீ ॥ 88 ॥

குமார்க³ஸ்தா²பிதா குப்ரா கார்பாஸதருஸம்ப⁴வா ।
கார்பாஸவ்ருʼக்ஷஸூத்ரஸ்தா² குவர்க³ஸ்தா² கரோத்தரா ॥ 89 ॥

கர்ணாடகர்ணஸம்பூ⁴தா கார்ணாடீ கர்ணபூஜிதா ।
கர்ணாஸ்த்ரரக்ஷிகா கர்ணா கர்ணஹா கர்ணகுண்ட³லா ॥ 90 ॥

குந்தலாதே³ஶநமிதா குடும்பா³ கும்ப⁴காரிகா ।
கர்ணாஸராஸநா க்ருʼஷ்டா க்ருʼஷ்ணஹஸ்தாம்பு³ஜாஜீதா ॥ 91 ॥

க்ருʼஷ்ணாங்கீ³ க்ருʼஷ்ணதே³ஹஸ்தா² குதே³ஶஸ்தா² குமங்க³ளா ।
க்ரூரகர்மஸ்தி²தா கோரா கிராத குலகாமிநீ ॥ 92 ॥

காலவாரிப்ரியா காமா காவ்யவாக்யப்ரியா க்ருதா⁴ ।
கஞ்ஜலதா கௌமுதீ³ ச குஜ்யோத்ஸ்நா கலநப்ரியா ॥ 93 ॥

கலநா ஸர்வபூ⁴தாநாம் கபித்த²வநவாஸிநீ ।
கடுநிம்ப³ஸ்தி²தா காக்²யா கவர்கா³க்²யா கவர்கீ³கா ॥ 94 ॥

கிராதச்சே²தி³நீ கார்யா கார்யாகார்யவிவர்ஜீதா ।
காத்யாயநாதி³கல்பஸ்தா² காத்யாயநஸுகோ²த³யா ॥ 95 ॥

குக்ஷேத்ரஸ்தா² குலாவிக்⁴நா கரணாதி³ப்ரவேஶிநீ ।
காங்காலீ கிங்கலா காலா கிலிதா ஸர்வகாமிநீ ॥ 96 ॥

கீலிதாபேக்ஷிதா கூடா கூடகுங்குமசர்சீதா ।
குங்குமாக³ந்த⁴நிலயா குடும்ப³ப⁴வநஸ்தி²தா ॥ 97 ॥

குக்ருʼபா கரணாநந்தா³ கவிதாரஸமோஹிநீ ।
காவ்யஶாஸ்த்ராநந்த³ரதா காவ்யபூஜ்யா கவீஶ்வரீ ॥ 98 ॥

கடகாதி³ஹஸ்திரத²ஹயது³ந்து³பி⁴ஶப்³தி³நீ ।
கிதவா க்ரூரதூ⁴ர்தஸ்தா² கேகாஶப்³த³நிவாஸிநீ ॥ 99 ॥

கேம் கேவலாம்பி³தா கேதா கேதகீபுஷ்பமோஹிநீ ।
கைம் கைவல்யகு³ணோத்³வாஸ்யா கைவல்யத⁴நதா³யிநீ ॥ 100 ॥

கரீ த⁴நீந்த்³ரஜநநீ காக்ஷதாக்ஷகலங்கிநீ ।
குடு³வாந்தா காந்திஶாந்தா காங்க்ஷா பாரமஹம்ஸ்யகா³ ॥ 101 ॥

கர்த்ரீ சித்தா காந்தவித்தா க்ருʼஷணா க்ருʼஷிபோ⁴ஜிநீ ।
குங்குமாஶக்தஹ்ருʼத³யா கேயூரஹாரமாலிநீ ॥ 102 ॥

கீஶ்வரீ கேஶவா கும்பா⁴ கைஶோரஜநபூஜிதா ।
கலிகாமத்⁴யநிரதா கோகிலஸ்வரகா³மிநீ ॥ 103 ॥

குரதே³ஹஹரா கும்பா³ குடு³ம்பா³ குரபே⁴தி³நீ ।
குண்ட³லீஶ்வரஸம்வாதா³ குண்ட³லீஶ்வரமத்⁴யகா³ ॥ 104 ॥

காலஸூக்ஷ்மா காலயஜ்ஞா காலஹாரகரீ கஹா ।
கஹலஸ்தா² கலஹஸ்தா² கலஹா கலஹாங்கரீ ॥ 105 ॥

குரங்கீ³ ஶ்ரீகுரங்க³ஸ்தா² கோரங்கீ³ குண்ட³லாபஹா ।
குகலங்கீ க்ருʼஷ்ணபு³த்³தி:⁴ க்ருʼஷ்ணா த்⁴யாநநிவாஸிநீ ॥ 106 ॥

குதவா காஷ்ட²வலதா க்ருʼதார்த²கரணீ குஸீ ।
கலநகஸ்தா² கஸ்வரஸ்தா² கலிகா தோ³ஷப⁴ங்க³ஜா ॥ 107 ॥

குஸுமாகாரகமலா குஸுமஸ்ரக்³விபூ⁴ஷணா ।
கிஞ்ஜல்கா கைதவார்கஶா கமநீயஜலோத³யா ॥ 108 ॥

ககாரகூடஸர்வாங்கீ³ ககாராம்ப³ரமாலிநீ ।
காலபே⁴த³கரா காடா கர்பவாஸா ககுத்ஸ்த²லா ॥ 109 ॥

குவாஸா கப³ரீ கர்வா கூஸவீ குருபாலநீ ।
குருப்ருʼஷ்டா² குருஶ்ரேஷ்டா² குரூணாம் ஜ்ஞாநநாஶிநீ ॥ 110 ॥

குதூஹலரதா காந்தா குவ்யாப்தா கஷ்டப³ந்த⁴நா ।
கஷாயணதருஸ்தா² ச கஷாயணரஸோத்³ப⁴வா ॥ 111 ॥

கதிவித்³யா குஷ்ட²தா³த்ரீ குஷ்டி²ஶோகவிஸர்ஜநீ ।
காஷ்டா²ஸநக³தா கார்யாஶ்ரயா கா ஶ்ரயகௌலிகா ॥ 112 ॥

காலிகா காலிஸந்த்ரஸ்தா கௌலிகத்⁴யாநவாஸிநீ ।
க்ல்ருʼப்தஸ்தா² க்ல்ருʼப்தஜநநீ க்ல்ருʼப்தச்ச²ந்நா கலித்⁴வஜா ॥ 113 ॥

கேஶவா கேஶவாநந்தா³ கேஶ்யாதி³தா³நவாபஹா ।
கேஶவாங்க³ஜகந்யா ச கேஶவாங்க³ஜமோஹிநீ ॥ 114 ॥

கிஶோரார்சநயோக்³யா ச கிஶோரதே³வதே³வதா ।
காந்தஶ்ரீகரணீ குத்யா கபடா ப்ரியகா⁴திநீ ॥ 115 ॥

குகாமஜநிதா கௌஞ்சா கௌஞ்சஸ்தா² கௌஞ்சவாஸிநீ ।
கூபஸ்தா² கூபபு³த்³தி⁴ஸ்தா² கூபமாலா மநோரமா ॥ 116 ॥

கூபபுஷ்பாஶ்ரயா காந்தி: க்ரமதா³க்ரமதா³க்ரமா ।
குவிக்ரமா குக்ரமஸ்தா² குண்ட³லீகுண்ட³தே³வதா ॥ 117 ॥

கௌண்டி³ல்யநக³ரோத்³பூ⁴தா கௌண்டி³ல்யகோ³த்ரபூஜிதா ।
கபிராஜஸ்தி²தா காபீ கபிபு³த்³தி⁴ப³லோத³யா ॥ 118 ॥

கபித்⁴யாநபரா முக்²யா குவ்யவஸ்தா² குஸாக்ஷிதா³ ।
குமத்⁴யஸ்தா² குகல்பா ச குலபங்க்திப்ரகாஶிநீ ॥ 119 ॥

குலப்⁴ரமரதே³ஹஸ்தா² குலப்⁴ரமரநாதி³நீ ।
குலாஸங்கா³ குலாக்ஷீ ச குலமத்தா குலாநிலா ॥ 120 ॥

கலிசிந்ஹா காலசிந்ஹா கண்ட²சிந்ஹா கவீந்த்³ரஜா ।
கரீந்த்³ரா கமலேஶஶ்ரீ: கோடிகந்த³ர்பத³ர்பஹா ॥ 121 ॥

கோடிதேஜோமயீ கோட்யா கோடீரபத்³மமாலிநீ ।
கோடீரமோஹிநீ கோடி: கோடிகோடிவிதூ⁴த்³ப⁴வா ॥ 122 ॥

கோடிஸூர்யஸமாநாஸ்யா கோடிகாலாநலோபமா ।
கோடீரஹாரலலிதா கோடிபர்வததா⁴ரிணீ ॥ 123 ॥

குசயுக்³மத⁴ரா தே³வீ குசகாமப்ரகாஶிநீ ।
குசாநந்தா³ குசாச்ச²ந்நா குசகாடி²ந்யகாரிணீ ॥ 124 ॥

குசயுக்³மமோஹநஸ்தா² குசமாயாதுரா குசா ।
குசயௌவநஸம்மோஹா குசமர்த்³த³நஸௌக்²யதா³ ॥ 125 ॥

காசஸ்தா² காசதே³ஹா ச காசபூரநிவாஸிநீ ।
காசக்³ரஸ்தா² காசவர்ணா கீசகப்ராணநாஶிநீ ॥ 126 ॥

கமலா லோசநப்ரேமா கோமலாக்ஷீ மநுப்ரியா ।
கமலாக்ஷீ கமலஜா கமலாஸ்யா கராலஜா ॥ 127 ॥

கமலாங்கி⁴ரத்³வயா காம்யா கராக்²யா கரமாலிநீ ।
கரபத்³மத⁴ரா கந்தா³ கந்த³பு³த்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 128 ॥

கமலோத்³ப⁴வபுத்ரீ ச கமலா புத்ரகாமிநீ ।
கிரந்தீ கிரணாச்ச²ந்நா கிரணப்ராணவாஸிநீ ॥ 129 ॥

காவ்யப்ரதா³ காவ்யசித்தா காவ்யஸாரப்ரகாஶிநீ ।
கலாம்பா³ கல்பஜநநீ கல்பபே⁴தா³ஸநஸ்தி²தா ॥ 130 ॥

காலேச்சா² காலஸாரஸ்தா² காலமாரணகா⁴திநீ ।
கிரணக்ரமதீ³பஸ்தா² கர்மஸ்தா² க்ரமதீ³பிகா ॥ 131 ॥

காலலக்ஷ்மீ: காலசண்டா³ குலசண்டே³ஶ்வரப்ரியா ।
காகிநீஶக்திதே³ஹஸ்தா² கிதவா கிந்தகாரிணீ ॥ 132 ॥

கரஞ்சா கஞ்சுகா க்ரௌஞ்சா காகசஞ்சுபுடஸ்தி²தா ।
காகாக்²யா காகஶப்³த³ஸ்தா² காலாக்³நித³ஹநாதீ²கா ॥ 133 ॥

குசக்ஷநிலயா குத்ரா குபுத்ரா க்ரதுரக்ஷிகா ।
கநகப்ரதிபா⁴காரா கரப³ந்தா⁴க்ருʼதிஸ்தி²தா ॥ 134 ॥

க்ருʼதிரூபா க்ருʼதிப்ராணா க்ருʼதிக்ரோத⁴நிவாரிணீ ।
குக்ஷிரக்ஷாகரா குக்ஷா குக்ஷிப்³ரஹ்மாண்ட³தா⁴ரிணீ ॥ 135 ॥

குக்ஷிதே³வஸ்தி²தா குக்ஷி: க்ரியாத³க்ஷா க்ரியாதுரா ।
க்ரியாநிஷ்டா² க்ரியாநந்தா³ க்ரதுகர்மா க்ரியாப்ரியா ॥ 136 ॥

குஶலாஸவஸம்ஶக்தா குஶாரிப்ராணவல்லபா⁴ ।
குஶாரிவ்ருʼக்ஷமதி³ரா காஶீராஜவஶோத்³யமா ॥ 137 ॥

காஶீராஜக்³ருʼஹஸ்தா² ச கர்ணப்⁴ராத்ருʼக்³ருʼஹஸ்தி²தா ।
கர்ணாப⁴ரணபூ⁴ஷாட்⁴யா கண்ட²பூ⁴ஷா ச கண்டி²கா ॥ 138 ॥

கண்ட²ஸ்தா²நக³தா கண்டா² கண்ட²பத்³மநிவாஸிநீ ।
கண்ட²ப்ரகாஶகாரிணீ கண்ட²மாணிக்யமாலிநீ ॥ 139 ॥

கண்ட²பத்³மஸித்³தி⁴கரீ கண்டா²காஶநிவாஸிநீ ।
கண்ட²பத்³மஸாகிநீஸ்தா² கண்ட²ஷோட³ஶபத்ரிகா ॥ 140 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜிநத⁴ரா வித்³யா க்ருʼஷ்ணாஜிநஸுவாஸஸீ ।
குதகஸ்தா² குகே²லஸ்தா² குண்ட³வாலங்க்ருʼதாக்ருʼதா ॥ 141 ॥

கலகீ³தா காலக⁴ஜா கலப⁴ங்க³பராயணா ।
காலீசந்த்³ரா கலா காவ்யா குசஸ்தா² குசலப்ரதா³ ॥ 142 ॥

குசௌரகா⁴திநீ கச்சா² கச்சா²த³ஸ்தா² கஜாதநா ।
கஞ்ஜாச²த³முகீ² கஞ்ஜா கஞ்ஜதுண்டா³ கஜீவலீ ॥ 143 ॥

காமராபா⁴ர்ஸுரவாத்³யஸ்தா² கியத⁴ங்காரநாதி³நீ ।
கணாத³யஜ்ஞஸூத்ரஸ்தா² கீலாலயஜ்ஞஸம்ஜ்ஞகா ॥ 144 ॥

கடுஹாஸா கபாடஸ்தா² கடதூ⁴மநிவாஸிநீ ।
கடிநாத³கோ⁴ரதரா குட்டலா பாடலிப்ரியா ॥ 145 ॥

காமசாராப்³ஜநேத்ரா ச காமசோத்³கா³ரஸங்க்ரமா ।
காஷ்ட²பர்வதஸந்தா³ஹா குஷ்டா²குஷ்ட² நிவாரிணீ ॥ 146 ॥

கஹோட³மந்த்ரஸித்³த⁴ஸ்தா² காஹலா டி³ண்டி³மப்ரியா ।
குலடி³ண்டி³மவாத்³யஸ்தா² காமடா³மரஸித்³தி⁴தா³ ॥ 147 ॥

குலாமரவத்⁴யஸ்தா² குலகேகாநிநாதி³நீ ।
கோஜாக³ரடோ⁴லநாதா³ காஸ்யவீரரணஸ்தி²தா ॥ 148 ॥

காலாதி³கரணச்சி²த்³ரா கருணாநிதி⁴வத்ஸலா ।
க்ரதுஶ்ரீதா³ க்ருʼதார்த²ஶ்ரீ: காலதாரா குலோத்தரா ॥ 149 ॥

கதா²பூஜ்யா கதா²நந்தா³ கத²நா கத²நப்ரியா ।
கார்த²சிந்தா கார்த²வித்³யா காமமித்²யாபவாதி³நீ ॥ 150 ॥

கத³ம்ப³புஷ்பஸங்காஶா கத³ம்ப³புஷ்பமாலிநீ ।
காத³ம்ப³ரீ பாநதுஷ்டா காயத³ம்பா⁴ கதோ³த்³யமா ॥ 151 ॥

குங்குலேபத்ரமத்⁴யஸ்தா² குலாதா⁴ரா த⁴ரப்ரியா ।
குலதே³வஶரீரார்தா⁴ குலதா⁴மா கலாத⁴ரா ॥ 152 ॥

காமராகா³ பூ⁴ஷணாட்⁴யா காமிநீரகு³ணப்ரியா ।
குலீநா நாக³ஹஸ்தா ச குலீநநாக³வாஹிநீ ॥ 153 ॥

காமபூரஸ்தி²தா கோபா கபாலீ ப³குலோத்³ப⁴வா ।
காராகா³ரஜநாபால்யா காராகா³ரப்ரபாலிநீ ॥ 154 ॥

க்ரியாஶக்தி: காலபங்க்தி: கார்ணபங்க்தி: கபோ²த³யா ।
காமபு²ல்லாரவிந்த³ஸ்தா² காமரூபப²லாப²லா ॥ 155 ॥

காயப²லா காயபே²ணா காந்தா நாடீ³ப²லீஶ்வரா ।
கமபே²ருக³தா கௌ³ரீ காயவாணீ குவீரகா³ ॥ 156 ॥

கப³ரீமணிப³ந்த⁴ஸ்தா² காவேரீதீர்த²ஸங்க³மா ।
காமபீ⁴திஹரா காந்தா காமவாகுப்⁴ரமாதுரா ॥ 157 ॥

கவிபா⁴வஹரா பா⁴மா கமநீயப⁴யாபஹா ।
காமக³ர்ப⁴தே³வமாதா காமகல்பலதாமரா ॥ 158 ॥

கமட²ப்ரியமாம்ஸாதா³ கமடா² மர்கடப்ரியா ।
கிமாகாரா கிமாதா⁴ரா கும்ப⁴காரமநஸ்தி²தா ॥ 159 ॥

காம்யயஜ்ஞஸ்தி²தா சண்டா³ காம்யயஜ்ஞோபவீதிகா ।
காமயாக³ஸித்³தி⁴கரீ காமமைது²நயாமிநீ ॥ 160 ॥

காமாக்²யா யமலாஶஸ்தா² காலயாமா குயோகி³நீ ।
குருயாக³ஹதாயோக்³யா குருமாம்ஸவிப⁴க்ஷிணீ ॥ 161 ॥

குருரக்தப்ரியாகாரீ கிங்கரப்ரியகாரிணீ ।
கர்த்ரீஶ்வரீ காரணாத்மா கவிப⁴க்ஷா கவிப்ரியா ॥ 162 ॥

கவிஶத்ருப்ரஷ்ட²லக்³நா கைலாஸோபவநஸ்தி²தா ।
கலித்ரிதா⁴ த்ரிஸித்³தி⁴ஸ்தா² கலித்ரிதி³நஸித்³தி⁴தா³ ॥ 163 ॥

கலங்கரஹிதா காலீ கலிகல்மஷகாமதா³ ।
குலபுஷ்பரங்க³ ஸூத்ரமணிக்³ரந்தி²ஸுஶோப⁴நா ॥ 164 ॥

கம்போ³ஜவங்க³தே³ஶஸ்தா² குலவாஸுகிரக்ஷிகா ।
குலஶாஸ்த்ரக்ரியா ஶாந்தி: குலஶாந்தி: குலேஶ்வரீ ॥ 165 ॥

குஶலப்ரதிபா⁴ காஶீ குலஷட்சக்ரபே⁴தி³நீ ।
குலஷட்பத்³மமத்⁴யஸ்தா² குலஷட்பத்³மதீ³பிநீ ॥ 166 ॥

க்ருʼஷ்ணமார்ஜாரகோலஸ்தா² க்ருʼஷ்ணமார்ஜாரஷஷ்டி²கா ।
குலமார்ஜாரகுபிதா குலமார்ஜாரஷோட³ஶீ ॥ 167 ॥

காலாந்தகவலோத்பந்நா கபிலாந்தககா⁴திநீ ।
கலஹாஸா காலஹஶ்ரீ கலஹார்தா² கலாமலா ॥ 168 ॥

கக்ஷபபக்ஷரக்ஷா ச குக்ஷேத்ரபக்ஷஸங்க்ஷயா ।
காக்ஷரக்ஷாஸாக்ஷிணீ ச மஹாமோக்ஷப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 169 ॥

அர்ககோடிஶதச்சா²யா ஆந்வீக்ஷிகிங்கராசீதா ।
காவேரீதீரபூ⁴மிஸ்தா² ஆக்³நேயார்காஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ॥ 170 ॥

இம் கிம் ஶ்ரீம் காமகமலா பாது கைலாஸரக்ஷிணீ ।
மம ஶ்ரீம் ஈம் பீ³ஜரூபா பாது காலீ ஶிரஸ்த²லம் ॥ 171 ॥

உருஸ்த²லாப்³ஜம் ஸகலம் தமோல்கா பாது காலிகா ।
ஊடு³ம்ப³ந்யர்கரமணீ உஷ்ட்ரேக்³ரா குலமாத்ருʼகா ॥ 172 ॥

க்ருʼதாபேக்ஷா க்ருʼதிமதீ குங்காரீ கிம்லிபிஸ்தி²தா ।
குந்தீ³ர்க⁴ஸ்வரா க்ல்ருʼப்தா ச கேம் கைலாஸகராசீகா ॥ 173 ॥

கைஶோரீ கைம் கரீ கைம் கேம் பீ³ஜாக்²யா நேத்ரயுக்³மகம் ।
கோமா மதங்க³யஜிதா கௌஶல்யாதி³ குமாரிகா ॥ 174 ॥

பாது மே கர்ணயுக்³மந்து க்ரௌம் க்ரௌம் ஜீவகராலிநீ ।
க³ண்ட³யுக்³மம் ஸதா³ பாது குண்ட³லீ அங்கவாஸிநீ ॥ 175 ॥

அர்ககோடிஶதாபா⁴ஸா அக்ஷராக்ஷரமாலிநீ ।
ஆஶுதோஷகரீ ஹஸ்தா குலதே³வீ நிரஞ்ஜநா ॥ 176 ॥

பாது மே குலபுஷ்பாட்⁴யா ப்ருʼஷ்ட²தே³ஶம் ஸுக்ருʼத்தமா ।
குமாரீ காமநாபூர்ணா பார்ஶ்வதே³ஶம் ஸதா³வது ॥ 177 ॥

தே³வீ காமாக்²யகா தே³வீ பாது ப்ரத்யங்கி³ரா கடிம் ।
கடிஸ்த²தே³வதா பாது லிங்க³மூலம் ஸதா³ மம ॥ 178 ॥

கு³ஹ்யதே³ஶம் காகிநீ மே லிங்கா³த:⁴ குலஸிம்ஹிகா ।
குலநாகே³ஶ்வரீ பாது நிதம்ப³தே³ஶமுத்தமம் ॥ 179 ॥

கங்காலமாலிநீ தே³வீ மே பாது சாருமூலகம் ।
ஜங்கா⁴யுக்³மம் ஸதா³ பாது கீர்தீ: சக்ராபஹாரிணீ ॥ 180 ॥

பாத³யுக்³மம் பாகஸம்ஸ்தா² பாகஶாஸநரக்ஷிகா ।
குலாலசக்ரப்⁴ரமரா பாது பாதா³ங்கு³லீர்மம ॥ 181 ॥

நகா²க்³ராணி த³ஶவிதா⁴ ததா² ஹஸ்தத்³வயஸ்ய ச ।
விம்ஶரூபா காலநாக்ஷா ஸர்வதா³ பரிரக்ஷது ॥ 182 ॥

குலச்ச²த்ராதா⁴ரரூபா குலமண்ட³லகோ³பிதா ।
குலகுண்ட³லிநீ மாதா குலபண்டி³தமண்டி³தா ॥ 183 ॥

காகாநநீ காகதுண்டீ³ காகாயு: ப்ரக²ரார்கஜா ।
காகஜ்வரா காகஜிஹ்வா காகாஜிஜ்ஞா ஸநஸ்தி²தா ॥ 184 ॥

கபித்⁴வஜா கபிக்ரோஶா கபிபா³லா ஹிகஸ்வரா ।
காலகாஞ்சீ விம்ஶதிஸ்தா² ஸதா³ விம்ஶநகா²க்³ரஹம் ॥ 185 ॥

பாது தே³வீ காலரூபா கலிகாலப²லாலயா ।
வாதே வா பர்வதே வாபி ஶூந்யாகா³ரே சதுஷ்பதே² ॥ 186 ॥

குலேந்த்³ரஸமயாசாரா குலாசாரஜநப்ரியா ।
குலபர்வதஸம்ஸ்தா² ச குலகைலாஸவாஸிநீ ॥ 187 ॥

மஹாதா³வாநலே பாது குமார்கே³ குத்ஸிதக்³ரஹே ।
ராஜ்ஞோঽப்ரியே ராஜவஶ்யே மஹாஶத்ருவிநாஶநே ॥ 188 ॥

கலிகாலமஹாலக்ஷ்மீ: க்ரியாலக்ஷ்மீ: குலாம்ப³ரா ।
கலீந்த்³ரகீலிதா கீலா கீலாலஸ்வர்க³வாஸிநீ ॥ 189 ॥

த³ஶதி³க்ஷு ஸதா³ பாது இந்த்³ராதி³த³ஶலோகபா ।
நவச்சி²ந்நே ஸதா³ பாது ஸூர்யாதி³கநவக்³ரஹா ॥ 190 ॥

பாது மாம் குலமாம்ஸாட்⁴யா குலபத்³மநிவாஸிநீ ।
குலத்³ரவ்யப்ரியா மத்⁴யா ஷோட³ஶீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 191 ॥

வித்³யாவாதே³ விவாதே³ ச மத்தகாலே மஹாப⁴யே ।
து³ர்பீ⁴க்ஷாதி³ப⁴யே சைவ வ்யாதி⁴ஸங்கரபீடி³தே ॥ 192 ॥

காலீகுல்லா கபாலீ ச காமாக்²யா காமசாரிணீ ।
ஸதா³ மாம் குலஸம்ஸர்கே³ பாது கௌலே ஸுஸங்க³தா ॥ 193 ॥

ஸர்வத்ர ஸர்வதே³ஶே ச குலரூபா ஸதா³வது ।
இத்யேதத் கதி²தம் நாத² மாது: ப்ரஸாத³ஹேதுநா ॥ 194 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம ஸஹஸ்ரம் குண்ட³லீப்ரியம் ।
குலகுண்ட³லிநீதே³வ்யா: ஸர்வமந்த்ரஸுஸித்³த⁴யே ॥ 195 ॥

ஸர்வதே³வமநூநாஞ்ச சைதந்யாய ஸுஸித்³த⁴யே ।
அணிமாத்³யஷ்டஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஸாத⁴காநாம் ஹிதாய ச ॥ 196 ॥

ப்³ராஹ்மணாய ப்ரதா³தவ்யம் குலத்³ரவ்யபராய ச ।
அகுலீநேঽப்³ராஹ்மணே ச ந தே³ய: குண்ட³லீஸ்தவ: ।
ப்ரவ்ருʼத்தே குண்ட³லீசக்ரே ஸர்வே வர்ணா த்³விஜாதய: ॥ 197 ॥

நிவ்ருʼத்தே பை⁴ரவீசக்ரே ஸர்வே வர்ணா: ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் ।
குலீநாய ப்ரதா³தவ்யம் ஸாத⁴காய விஶேஷத: ॥ 198 ॥

தா³நாதே³வ ஹி ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாந்மமாஜ்ஞாப³லஹேதுநா ।
மம க்ரியாயாம் யஸ்திஷ்டே²த்ஸ மே புத்ரோ ந ஸம்ஶய: ॥ 199 ॥

ஸ ஆயாதி மம பத³ம் ஜீவந்முக்த: ஸ வாஸவ: ।
ஆஸவேந ஸமாம்ஸேந குலவஹ்நௌ மஹாநிஶி ॥ 200 ॥

நாம ப்ரத்யேகமுச்சார்ய ஜுஹுயாத் கார்யஸித்³த⁴யே ।
பஞ்சாசாரரதோ பூ⁴த்த்வா ஊர்த்⁴வரேதா ப⁴வேத்³யதி: ॥ 201 ॥

ஸம்வத்ஸராந்மம ஸ்தா²நே ஆயாதி நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ஐஹிகே கார்யஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் தை³ஹிகே ஸர்வஸித்³தி⁴த:³ ॥ 202 ॥

வஶீ பூ⁴த்த்வா த்ரிமார்க³ஸ்தா:² ஸ்வர்க³பூ⁴தலவாஸிந: ।
அஸ்ய ப்⁴ருʼத்யா: ப்ரப⁴வந்தி இந்த்³ராதி³லோகபாலகா: ॥ 203 ॥

ஸ ஏவ யோகீ³ பரமோ யஸ்யார்தே²ঽயம் ஸுநிஶ்சல: ।
ஸ ஏவ கே²சரோ ப⁴க்தோ நாரதா³தி³ஶுகோபம: ॥ 204 ॥

யோ லோக: ப்ரஜபத்யேவம் ஸ ஶிவோ ந ச மாநுஷ: ।
ஸ ஸமாதி⁴க³தோ நித்யோ த்⁴யாநஸ்தோ² யோகி³வல்லப:⁴ ॥ 205 ॥

சதுர்வ்யூஹக³தோ தே³வ: ஸஹஸா நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ய: ப்ரதா⁴ரயதே ப⁴க்த்யா கண்டே² வா மஸ்தகே பு⁴ஜே ॥ 206 ॥

ஸ ப⁴வேத் காலிகாபுத்ரோ வித்³யாநாத:² ஸ்வயம்பு⁴வி ।
த⁴நேஶ: புத்ரவாந் யோகீ³ யதீஶ: ஸர்வகோ³ ப⁴வேத் ॥ 207 ॥

வாமா வாமகரே த்⁴ருʼத்த்வா ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
யதி³ பட²தி மநுஷ்யோ மாநுஷீ வா மஹத்யா ॥ 208 ॥

ஸகலத⁴நஜநேஶீ புத்ரிணீ ஜீவவத்ஸா ।
குலபதிரிஹ லோகே ஸ்வர்க³மோக்ஷைகஹேது:
ஸ ப⁴வதி ப⁴வநாதோ² யோகி³நீவல்லபே⁴ஶ: ॥ 209 ॥

பட²தி ய இஹ நித்யம் ப⁴க்திபா⁴வேந மர்த்யோ
ஹரணமபி கரோதி ப்ராணவிப்ராணயோக:³ ।
ஸ்தவநபட²நபுண்யம் கோடிஜந்மாக⁴நாஶ
கதி²துமபி ந ஶக்தோঽஹம் மஹாமாம்ஸப⁴க்ஷா ॥ 210 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே உத்தரதந்த்ரே ஷட்சக்ரப்ரகாஶே பை⁴ரவீபை⁴ரவஸம்வாதே³
மஹாகுலகுண்ட³லிநீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Kundalini:

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kundalini | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top