Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Pratyangira Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీప్రత్యఙ్గిరాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీరుద్రయామలతన్త్రే దశవిద్యారహస్యే

ఈశ్వర ఉవాచ ।
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సామ్ప్రతం త్వత్పురఃసరమ్ ।
సహస్రనామ పరమం ప్రత్యఙ్గిరాయాః సిద్ధయే ॥

సహస్రనామపాఠే యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
పరాభవో న చాస్యాస్తి సభాయాం వాసనే రణే ॥

తథా తుష్టా భవేద్దేవీ ప్రత్యఙ్గిరాస్య పాఠతః ।
యథా భవతి దేవేశి సాధకః శివ ఏవ హి ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయస్య కోటయః ।
సకృత్పాఠేన జాయన్తే ప్రసన్నా యత్పరా భవేత్ ॥

భైరవోఽస్య ఋషిశ్ఛన్దోఽనుష్టుప్ దేవి సమీరితా ।
ప్రత్యఙ్గిరా వినియోగః స్యాత్సర్వసమ్పత్తి హేతవే ॥

సర్వకార్యేషు సంసిద్ధిః సర్వసమ్పత్తిదా భవేత్ ।
ఏవం ధ్యాత్వా పఠేద్దేవీం యదీఛేదాత్మనో హితమ్ ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
ఆశామ్బరా ముక్తకచా ఘనచ్ఛవిర్ధ్యేయా సచర్మాసికరా విభూషణా ।
దంష్ట్రోగ్రవక్త్రా గ్రసితాహితా త్వయా ప్రత్యఙ్గిరా శఙ్కరతేజసేరితా ॥

ఓం అస్య శ్రీప్రత్యఙ్గిరాసహస్రనామమహామన్త్రస్య,
భైరవ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీప్రత్యఙ్గిరా దేవతా,
హ్రీం బీజం, శ్రీం శక్తిః, స్వాహా కీలకం
మమ సర్వకార్యసిద్ధయర్థే విద్యాసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః ।
ఓం దేవీ ప్రత్యఙ్గిరా సేవ్యా శిరసా శశిశేఖరా ।
సమాఽసమా ధర్మిణీ చ సమస్తసురశేముషీ ॥ ౧ ॥

సర్వసమ్పత్తిజననీ సమదా సిన్ధుసేవినీ ।
శమ్భుసీమన్తినీ సోమారాధ్యా చ వసుధా రసా ॥ ౨ ॥

రసా రసవతీ వేలా వన్యా చ వనమాలినీ ।
వనజాక్షీ వనచరీ వనీ వనవినోదినీ ॥ ౩ ॥

వేగినీ వేగదా వేగబలా స్థానబలాధికా ।
కలా కలాప్రియా కౌలి కోమలా కాలకామినీ ॥ ౪ ॥

కమలా కమలాస్యా చ కమలస్థా కలావతీ ।
కులీనా కుటిలా కాన్తా కోకిలా కులభాషిణీ ॥ ౫ ॥

కీరకేలిః కలా కాలీ కపాలిన్యపి కాలికా ।
కేశినీ చ కుశావర్తా కౌశామ్బీ కేశవప్రియా ॥ ౬ ॥

కాశీ కాశాపహా కాంశీసఙ్కాశా కేశదాయినీ ।
కుణ్డలీ కుణ్డలీస్థా చ కుణ్డలాఙ్గదమణ్డితా ॥ ౭ ॥

కుశాపాశీ కుముదినీ కుముదప్రీతివర్ధినీ ।
కున్దప్రియా కున్దరుచిః కురఙ్గమదమోదినీ ॥ ౮ ॥

కురఙ్గనయనా కున్దా కురువృన్దాభినన్దినీ ।
కుసుమ్భకుసుమా కిఞ్చిత్క్వణత్కిఙ్కిణికా కటుః ॥ ౯ ॥

కఠోరా కరణా కణ్ఠా కౌముదీ కమ్బుకణ్ఠినీ ।
కపర్దినీ కపటినీ కఠినీ కాలకణ్ఠికా ॥ ౧౦ ॥

కిబ్రుహస్తా కుమారీ చ కురున్దా కుసుమప్రియా ।
కుఞ్జరస్థా కుఞ్జరతా కుమ్భికుమ్భస్తనద్వయా ॥ ౧౧ ॥

కుమ్భికా కరభోరుశ్చ కదలీదలశాలినీ ।
కుపితా కోటరస్థా చ కఙ్కాలీ కన్దశేఖరా ॥ ౧౨ ॥

ఏకాన్తవాసినీ కిఞ్చిత్కమ్పమానశిరోరుహా ।
కాదమ్బరీ కదమ్బస్థా కుఙ్కుమీ ప్రేమధారిణీ ॥ ౧౩ ॥

కుటుమ్బినీ ప్రియాయుక్తా క్రతుః క్రతుకరీ క్రియా ।
కాత్యాయనీ కృత్తికా చ కార్తికేయప్రవర్తినీ ॥ ౧౪ ॥

కామపత్నీ కామధాత్రీ కామేశీ కామవన్దితా ।
కామరూపా కామగతిః కామాక్షీ కామమోహితా ॥ ౧౫ ॥

ఖడ్గినీ ఖేచరీ ఖఞ్జా ఖఞ్జరీటేక్షణా ఖలా ।
ఖరగా ఖరనాసా చ ఖరాస్యా ఖేలనప్రియా ॥ ౧౬ ॥

ఖరాంశుః ఖేటినీ ఖరఖట్వాఙ్గధారిణీ ।
ఖలఖణ్డిని విఖ్యాతిః ఖణ్డితా ఖణ్డవీ స్థిరా ॥ ౧౭ ॥

ఖణ్డప్రియా ఖణ్డఖాద్యా సేన్దుఖణ్డా చ ఖఞ్జనీ ।
గఙ్గా గోదావరీ గౌరీ గోమత్యాపి చ గౌతమీ ॥ ౧౮ ॥

గయా గౌర్గజీ గగనా గారుడీ గరుడధ్వజా ।
గీతా గీతప్రియా గోత్రా గోత్రక్షయకరీ గదా ॥ ౧౯ ॥

గిరిభూపాలదుహితా గోగా గోకులవర్ధినీ ।
ఘనస్తనీ ఘనరుచిర్ఘనోరుర్ఘననిఃస్వనా ॥ ౨౦ ॥

ఘూత్కారిణీ ఘూతకరీ ఘుఘూకపరివారితా ।
ఘణ్టానాదప్రియా ఘణ్టా ఘనాఘోటప్రవాహినీ ॥ ౨౧ ॥

ఘోరరూపా చ ఘోరా చ ఘూనీప్రీతి ఘనాఞ్జనీ ।
ఘృతాచీ ఘనముష్టిశ్చ ఘటాఘణ్టా ఘటామృతా ॥ ౨౨ ॥

ఘటాస్యా ఘటానాదా చ ఘాతపాతనివారిణీ ।
చఞ్చరీకా చకోరీ చ చాముణ్డా చీరధారిణీ ॥ ౨౩ ॥

చాతురీ చపలా చారుశ్చలా చేలా చలాచలా ।
చతుశ్చిరన్తనా చాకా చియా చామీకరచ్ఛవిః ॥ ౨౪ ॥

చాపినీ చపలా చమ్పూశ్చిత్తచిన్తామణిశ్చితా ।
చాతుర్వర్ణ్యమయీ చఞ్చచ్చౌరా చాపా చమత్కృతిః ॥ ౨౫ ॥

చక్రవర్తి వధూశ్చక్రా చక్రాఙ్గా చక్రమోదినీ ।
చేతశ్చరీ చిత్తవృత్తిరచేతా చేతనాప్రదా ॥ ౨౬ ॥

చామ్పేయీ చమ్పకప్రీతిశ్చణ్డీ చణ్డాలవాసినీ । (చప్రియా చక్రికా)
చిరఞ్జీవితదాచిత్తా తరుమూలనివాసినీ ॥ ౨౭ ॥

ఛురికా ఛత్రమధ్యస్థా ఛిద్రా ఛేదకరీ ఛిదా ।
ఛుచ్ఛున్దరీపలప్రీతిః ఛున్దరీభనిభస్వనా ॥ ౨౮ ॥

ఛలినీ ఛలవచ్ఛిన్నా ఛిటికా ఛేకకృత్తథా ।
ఛద్మినీ ఛాన్దసీ ఛాయా ఛాయాకృచ్ఛాదిరిత్యపి ॥ ౨౯ ॥

జయా చ జయదా జాతిర్జృమ్భిణీ జామలాయుతా ।
జయాపుష్పప్రియా జాయా జాప్యా జాప్యజగజ్జనిః ॥ ౩౦ ॥

జమ్బూప్రియా జయస్థా చ జఙ్గమా జఙ్గమప్రియా ।
జన్తుర్జన్తుప్రధానా చ జరత్కర్ణా జరద్గవా ॥ ౩౧ ॥

జాతీప్రియా జీవనస్థా జీమూతసదృశచ్ఛవిః ।
జన్యా జనహితా జాయా జమ్భజమ్భిలశాలినీ ॥ ౩౨ ॥

జవదా జవవద్వాహా జమానీ జ్వరహా జ్వరీ ।
ఝఞ్ఝా నీలమయీ ఝఞ్ఝాఝణత్కారకరాచలా ॥ ౩౩ ॥

ఝింటీశా ఝస్యకృత్ ఝమ్పా యమత్రాసనివారిణీ ।
టఙ్కారస్థా టఙ్కధరా టఙ్కారకారణా టసీ ॥ ౩౪ ॥ var టకారస్థా
ఠకురా ఠీకృతిశ్చైవ ఠిణ్ఠీరవసనావృతా ।
ఠణ్ఠా నీలమయీ ఠణ్ఠా ఠణత్కారకరా ఠసా ॥ ౩౫ ॥

డాకినీ డామరా చైవ డిణ్డిమధ్వనినాదినీ ।
ఢక్కాప్రియస్వనా ఢక్కాతపినీ తాపినీ తథా ॥ ౩౬ ॥

తరుణీ తున్దిలా తున్దా తామసీ చ తపఃప్రియా ।
తామ్రా తామ్రామ్బరా తాలీ తాలీదలవిభూషణా ॥ ౩౭ ॥

తురఙ్గా త్వరితా తోతా తోతలా తాదినీ తులా ।
తాపత్రయహరా తారా తాలకేశీ తమాలినీ ॥ ౩౮ ॥

తమాలదలవచ్ఛాయా తాలస్వనవతీ తమీ ।
తామసీ చ తమిస్రా చ తీవ్రా తీవ్రపరాక్రమా ॥ ౩౯ ॥

తటస్థాతిలతైలాక్తా తారిణీ తపనద్యుతిః ।
తిలోత్తమా తిలకకృత్తారకాధీశశేఖరా ॥ ౪౦ ॥

తిలపుష్పప్రియా తారా తారకేశకుటుమ్బినీ ।
స్థాణుపత్నీ స్థితికరీ స్థలస్థా స్థలవర్ధినీ ॥ ౪౧ ॥

స్థితిస్థైర్యా స్థవిష్ఠా చ స్థావతిః స్థూలవిగ్రహా ।
దన్తినీ దణ్డినీ దీనా దరిద్రా దీనవత్సలా ॥ ౪౨ ॥

దేవీ దేవవధూర్దైత్యదమినీ దన్తభూషణా ।
దయావతీ దమవతీ దమదా దాడిమస్తనీ ॥ ౪౩ ॥

దన్దశూకనిభా దైత్యదారిణీ దేవతాఽఽననా ।
దోలాక్రీడా దయాలుశ్చ దమ్పతీ దేవతామయీ ॥ ౪౪ ॥

దశా దీపస్థితా దోషా దోషహా దోషకారిణీ ।
దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గమా దుర్గవాసినీ ॥ ౪౫ ॥

దుర్గన్ధనాశినీ దుఃస్థా దుఃస్వప్నశమకారిణీ ।
దుర్వారా దున్దుభిధ్వానా దూరగా దూరవాసినీ ॥ ౪౬ ॥

దరదా దరహా దాత్రీ దయాదా దుహితా దశా ।
ధురన్ధరా ధురీణా చ ధౌరేయీ ధనదాయినీ ॥ ౪౭ ॥

ధీరా ధీరాధరిత్రీ చ ధర్మదా ధీరమానసా ।
ధనుర్ధరా చ ధమినీ ధూర్తా ధూర్తపరిగ్రహా ॥ ౪౮ ॥

ధూమవర్ణా ధూమపానా ధూమలా ధూమమోదినీ ।
నలినీ నన్దనీ నన్దా నన్దినీ నన్దబాలికా ॥ ౪౯ ॥

నవీనా నర్మదా నర్మీ నేమిర్నియమనిశ్చయా ।
నిర్మలా నిగమాచరా నిమ్నగా నగ్నికా నిమిః ॥ ౫౦ ॥

నాలా నిరన్తరా నిఘ్నీ నిర్లేపా నిర్గుణా నతిః ।
నీలగ్రీవా నిరీహా చ నిరఞ్జనజనీ నవీ ॥ ౫౧ ॥

నవనీతప్రియా నారీ నరకార్ణవతారిణీ ।
నారాయణీ నిరాకారా నిపుణా నిపుణప్రియా ॥ ౫౨ ॥

నిశా నిద్రా నరేన్ద్రస్థా నమితా నమితాపి చ ।
నిర్గుణ్డికా చ నిర్గుణ్డా నిర్మాంసా నాసికాభిధా ॥ ౫౩ ॥

పతాకినీ పతాకా చ పలప్రీతిర్యశశ్వినీ ।
పీనా పీనస్తనా పత్నీ పవనాశనశాయినీ ॥ ౫౪ ॥

పరా పరాకలా పాకా పాకకృత్యరతిప్రియా ।
పవనస్థా సుపవనా తాపసీ ప్రీతివర్ధినీ ॥ ౫౫ ॥

పశువృద్ధికరీ పుష్టిః పోషణీ పుష్పవర్ధినీ ।
పుష్పిణీ పుస్తకకరా పున్నాగతలవాసినీ ॥ ౫౬ ॥

పురన్దరప్రియా ప్రీతిః పురమార్గనివాసినీ ।
పేశా పాశకరా పాశబన్ధహా పాంశులాపశుః ॥ ౫౭ ॥

పటః పటాశా పరశుధారిణీ పాశినీ తథా ।
పాపఘ్నీ పతిపత్నీ చ పతితాఽపతితాపి చ ॥ ౫౮ ॥

పిశాచీ చ పిశాచఘ్నీ పిశితాశనతోషితా ।
పానదా పానపాత్రా చ పానదానకరోద్యతా ॥ ౫౯ ॥

పేషా ప్రసిద్ధిః పీయూషా పూర్ణా పూర్ణమనోరథా ।
పతద్గర్భా పతద్గాత్రా పౌనఃపుణ్యపివాపురా ॥ ౬౦ ॥

పఙ్కిలా పఙ్కమగ్నా చ పామీపా పఞ్జరస్థితా ।
పఞ్చమా పఞ్చయామా చ పఞ్చతా పఞ్చమప్రియా ॥ ౬౧ ॥

పఞ్చముద్రా పుణ్డరీకా పిఙ్గలా పిఙ్గలోచనా ।
ప్రియఙ్గుమఞ్జరీ పిణ్డీ పణ్డితా పాణ్డురప్రభా ॥ ౬౨ ॥

ప్రేతాసనా ప్రియాలుస్థా పాణ్డుఘ్నీ పీతసాపహా ।
ఫలినీ ఫలదాత్రీ చ ఫలశ్రీ ఫణిభూషణా ॥ ౬౩ ॥

ఫూత్కారకారిణీ స్ఫారా ఫుల్లా ఫుల్లామ్బుజాసనా ।
ఫిరఙ్గహా స్ఫీతమతిః స్ఫితిః స్ఫీతికరీ తథా ॥ ౬౪ ॥

వనమాయా బలారాతిర్బలినీ బలవర్ధినీ ।
వేణువాద్యా వనచరీ వీరా బీజమయీ అపి ॥ ౬౫ ॥

విద్యా విద్యాప్రదా విద్యాబోధినీ వేదదాయినీ ।
బుధమాతా చ బుద్ధా చ వనమాలావతీ వరా ॥ ౬౬ ॥

వరదా వారుణీ వీణా వీణావాదనతత్పరా ।
వినోదినీ వినోదస్థా వైష్ణవీ విష్ణువల్లభా ॥ ౬౭ ॥

విద్యా వైద్యచికిత్సా చ వివశా విశ్వవిశ్రుతా ।
వితన్ద్రా విహ్వలా వేలా విరావా విరతిర్వరా ॥ ౬౮ ॥

వివిధార్కకరా వీరా బిమ్బోష్ఠీ బిమ్బవత్సలా ।
విన్ధ్యస్థా వీరవన్ద్యా చ వరీయానపరాచవిత్ ॥ ౬౯ ॥

వేదాన్తవేద్యా వైద్యా చ వేదస్య విజయప్రదా ।
విరోధవర్ధినీ వన్ధ్యా వన్ధ్యాబన్ధనివారిణీ ॥ ౭౦ ॥

భగినీ భగమాలా చ భవానీ భయభావినీ ।
భీమా భీమాననా భైమీ భఙ్గురా భీమదర్శనా ॥ ౭౧ ॥

భిల్లీ భల్లధరా భీరుర్భేరుణ్డీ భీర్భయాపహా ।
భగసర్పిణ్యపి భగా భగరూపా భగాలయా ॥ ౭౨ ॥

భగాసనా భగామోదా భేరీ భఙ్కారరఞ్జితా ।
భీషణా భీషణారావా భగవత్యపి భూషణా ॥ ౭౩ ॥

భారద్వాజీ భోగదాత్రీ భవఘ్నీ భూతిభూషణా ।
భూతిదా భూమిదాత్రీ చ భూపతిత్వప్రదాయినీ ॥ ౭౪ ॥

భ్రమరీ భ్రామరీ నీలా భూపాలముకుటస్థితా ।
మత్తా మనోహరమనా మానినీ మోహనీ మహీ ॥ ౭౫ ॥ var భామినీ
మహాలక్ష్మీర్మదక్షీబా మదీయ మదిరాలయా ।
మదోద్ధతా మతఙ్గస్థా మాధవీ మధుమాదినీ ॥ ౭౬ ॥

మేధా మేధాకరీ మేధ్యా మధ్యా మధ్యవయస్థితా ।
మద్యపా మాంసలా మత్స్యమోదినీ మైథునోద్ధతా ॥ ౭౭ ॥

ముద్రా ముద్రావతీ మాతా మాయా మహిమ మన్దిరా ।
మహామాయా మహావిద్యా మహామారీ మహేశ్వరీ ॥ ౭౮ ॥

మహాదేవవధూర్మాన్యా మధురా వీరమణ్డలా ।
మేదస్వినీ మీలదశ్రీర్మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౭౯ ॥

మణ్డపస్థా మఠస్థా చ మదిరాగమగర్వితా ।
మోక్షదా ముణ్డమాలా చ మాలా మాలావిలాసినీ ॥ ౮౦ ॥

మాతఙ్గినీ చ మాతఙ్గీ మతఙ్గతనయాపి చ ।
మధుస్రవా మధురసా మధూకకుసుమప్రియా ॥ ౮౧ ॥

యామినీ యామినీనాథభూషా యావకరఞ్జితా ।
యవాఙ్కురప్రియా మాయా యవనీ యవనాధిపా ॥ ౮౨ ॥

యమఘ్నీ యమకన్యా చ యజమానస్వరూపిణీ ।
యజ్ఞా యజ్వా యజుర్యజ్వా యశోనికరకారిణీ ॥ ౮౩ ॥

యజ్ఞసూత్రప్రదా జ్యేష్ఠా యజ్ఞకర్మకరీ తథా ।
యశస్వినీ యకారస్థా యూపస్తమ్భనివాసినీ ॥ ౮౪ ॥

రఞ్జితా రాజపత్నీ చ రమా రేఖా రవేరణీ ।
రజోవతీ రజశ్చిత్రా రజనీ రజనీపతిః ॥ ౮౫ ॥

రాగిణీ రాజ్యనీరాజ్యా రాజ్యదా రాజ్యవర్ధినీ ।
రాజన్వతీ రాజనీతిస్తథా రజతవాసినీ ॥ ౮౬ ॥

రమణీ రమణీయా చ రామా రామావతీ రతిః ।
రేతోవతీ రతోత్సాహా రోగహృద్రోగకారిణీ ॥ ౮౭ ॥

రఙ్గా రఙ్గవతీ రాగా రాగజ్ఞా రాగకృద్రణా ।
రఞ్జికా రఞ్జికారఞ్జా రఞ్జినీ రక్తలోచనా ॥ ౮౮ ॥

రక్తచర్మధరా రఞ్జా రక్తస్థా రక్తవాదినీ ।
రమ్భా రమ్భాఫలప్రీతి రమ్భోరు రాఘవప్రియా ॥ ౮౯ ॥

రఙ్గభృద్రఙ్గమధురా రోదసీ రోదసీగ్రహా ।
రోధకృద్రోధహన్త్రీ చ రోగభృద్రోగశాయినీ ॥ ౯౦ ॥

వన్దీ వదిస్తుతా బన్ధా బన్ధూకకుసుమాధరా ।
వన్దీత్రా వన్దితామాతా విన్దురా వైన్దవీవిధా ॥ ౯౧ ॥

విఙ్కి విఙ్కపలా విఙ్కా విఙ్కస్థా విఙ్కవత్సలా ।
వదిర్విలగ్నా విప్రా చ విధిర్విధికరీ విధా ॥ ౯౨ ॥

శఙ్ఖినీ శఙ్ఖవలయా శఙ్ఖమాలావతీ శమీ ।
శఙ్ఖపాత్రాశినీ శఙ్ఖాశఙ్ఖా శఙ్ఖగలా శశీ ॥ ౯౩ ॥

శంవీ శరావతీ శ్యామా శ్యామాఙ్గీ శ్యామలోచనా ।
శ్మశానస్థా శ్మశానా చ శ్మశానస్థలభూషణా ॥ ౯౪ ॥

శమదా శమహన్త్రీ చ శాకినీ శఙ్కుశేఖరా ।
శాన్తిః శాన్తిప్రదా శేషా శేషస్థా శేషదాయినీ ॥ ౯౫ ॥

శేముషీ శోషిణీ శీరీ శౌరిః శౌర్యా శరా శిరిః ।
శాపహా శాపహానీశా శమ్పా శపథదాయినీ ॥ ౯౬ ॥

శృఙ్గిణీ శృఙ్గపలభుక్ శఙ్కరీ శఙ్కరీ చ యా ।
శఙ్కా శఙ్కాపహా సంస్థా శాశ్వతీ శీతలా శివా ॥ ౯౭ ॥

శివస్థా శవభుక్తా చ శవవర్ణా శివోదరీ ।
శాయినీ శావశయనా శింశపా శిశుపాలినీ ॥ ౯౮ ॥

శవకుణ్డలినీ శైవా శఙ్కరా శిశిరా శిరా ।
శవకాఞ్చీ శవశ్రీకా శవమాలా శవాకృతిః ॥ ౯౯ ॥

శయనీ శఙ్కువా శక్తిః శన్తనుః శీలదాయినీ ।
సిన్ధుః సరస్వతీ సిన్ధుసున్దరీ సున్దరాననా ॥ ౧౦౦ ॥

సాధుః సిద్ధిః సిద్ధిదాత్రీ సిద్ధా సిద్ధసరస్వతీ ।
సన్తతిః సమ్పదా సమ్పత్సంవిత్సరతిదాయినీ ॥ ౧౦౧ ॥

సపత్నీ సరసా సారా సరస్వతికరీ స్వధా ।
సరఃసమా సమానా చ సమారాధ్యా సమస్తదా ॥ ౧౦౨ ॥

సమిద్ధా సమదా సమ్మా సమ్మోహా సమదర్శనా ।
సమితిః సమిధా సీమా సవిత్రీ సవిధా సతీ ॥ ౧౦౩ ॥

సవతా సవనాదారా సావనా సమరా సమీ ।
సిమిరా సతతా సాధ్వీ సఘ్రీచీ చ సహాయినీ ॥ ౧౦౪ ॥

హంసీ హంసగతిర్హంసా హంసోజ్జ్వలనిచోలుయుక్ ।
హలినీ హలదా హాలా హరశ్రీర్హరవల్లభా ॥ ౧౦౫ ॥

హేలా హేలావతీ హేషా హ్రేషస్థా హ్రేషవర్ధినీ ।
హన్తా హన్తిర్హతా హత్యా హా హన్త తాపహారిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

హఙ్కారీ హన్తకృద్ధఙ్కా హీహా హాతా హతాహతా ।
హేమప్రదా హంసవతీ హారీ హాతరిసమ్మతా ॥ ౧౦౭ ॥

హోరీ హోత్రీ హోలికా చ హోమా హోమో హవిర్హరిః ।
హారిణీ హరిణీనేత్రా హిమాచలనివాసినీ ॥ ౧౦౮ ॥

లమ్బోదరీ లమ్బకర్ణా లమ్బికా లమ్బవిగ్రహా ।
లీలా లోలావతీ లోలా లలనీ లాలితా లతా ॥ ౧౦౯ ॥ var లోకా
లలామలోచనా లోచ్యా లోలాక్షీ లక్షణా లలా ।
లమ్పతీ లుమ్పతీ లమ్పా లోపాముద్రా లలన్తినీ ॥ ౧౧౦ ॥

లన్తికా లమ్బికా లమ్బా లఘిమా లఘుమధ్యమా ।
లఘీయసీ లఘుదయీ లూతా లూతానివారిణీ ॥ ౧౧౧ ॥

లోమభృల్లోమలోప్తా చ లులుతీ లులుసంయతీ ।
లులాయస్థా చ లహరీ లఙ్కాపురపురన్దరీ ॥ ౧౧౨ ॥

లక్ష్మీర్లక్ష్మీప్రదా లక్ష్మ్యా లక్షాబలమతిప్రదా ।
క్షుణ్ణా క్షుపా క్షణా క్షీణా క్షమా క్షాన్తిః క్షణావతీ ॥ ౧౧౩ ॥

క్షామా క్షామోదరీ క్షీమా క్షౌమభృత్క్షత్రియాఙ్గనా ।
క్షయా క్షయకరీ క్షీరా క్షీరదా క్షీరసాగరా ॥ ౧౧౪ ॥

క్షేమఙ్కరీ క్షయకరీ క్షయదా క్షణదా క్షతిః ।
క్షురన్తీ క్షుద్రికా క్షుద్రా క్షుత్క్షామా క్షరపాతకా ॥ ౧౧౫ ॥

॥ ఫలశ్రుతిః ॥

మాతుః సహస్రనామేదం ప్రత్యఙ్గిర్యా వరప్రదమ్ ॥ ౧ ॥

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం స ఏవ స్యాన్మహేశ్వరః ।
అనాచాన్తః పఠేన్నిత్యం దరిద్రో ధనదో భవేత్ ॥ ౨ ॥

( var యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం దరిద్రో ధనదో భవేత్)
మూకః స్యాద్వాక్పతిర్దేవి రోగీ నిరోగతాం వ్రజేత్ ।
అపుత్రః పుత్రమాప్నోతి త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ॥ ౩ ॥

వన్ధ్యాపి సూతే తనయాన్ గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః ।
రాజానః పాదనమ్రాః స్యుస్తస్యదాసా ఇవ స్ఫుటాః ॥ ౪ ॥

అరయః సఙ్క్షయం యాన్తి మనసా సంస్మృతా అపి ।
దర్శనాదేవ జాయన్తే నరా నార్యోఽపి తద్వశాః ॥ ౫ ॥

కర్తా హర్తా స్వయంవీరో జాయతే నాత్రసంశయః ।
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ॥ ౬ ॥

దురితం న చ తస్యాస్తే నాస్తి శోకాః కదాచన ।
చతుష్పథేఽర్ధరాత్రే చ యః పఠేత్సాధకోత్తమః ॥ ౭ ॥

ఏకాకీ నిర్భయో ధీరో దశావర్తం స్తవోత్తమమ్ ।
మనసా చిన్తితం కార్యం తస్య సిధిర్న సంశయః ॥ ౮ ॥

వినా సహస్రనామ్నా యో జపేన్మన్త్రం కదాచన ।
న సిద్ధో జాయతే తస్య మన్త్రః కల్పశతైరపి ॥ ౯ ॥

కుజవారే శ్మశానే చ మధ్యాన్హే యో జపేదథ ।
శతావర్త్యా సర్జయేత కర్తా హర్తా నృణామిహ ॥ ౧౦ ॥

రోగాన్తర్ధో నిశాయాన్తే పఠితామసి సంస్థితః ।
సద్యో నీరోగతామేతి యది స్యాన్నిర్భయస్తదా ॥ ౧౧ ॥

అర్ధరాత్రే శ్మశానే వా శనివారే జపేన్మనుమ్ ।
అష్టోత్తరసహస్రం తద్దశవారం జపేత్తతః ॥ ౧౨ ॥

సహస్రనామ చేత్తద్ధి తదా యాతి స్వయం శివా ।
మహాపవనరూపేణ ఘోరగోమాయునాదినీ ॥ ౧౩ ॥

తదా యది న భీతిః స్యాత్తతో ద్రోహీతి వా భవేత్ ।
తదా పశుబలిం దద్యాత్స్వయం గృణ్హాతి చణ్డికా ॥ ౧౪ ॥

యథేష్టం చ వరం దత్త్వా యాతి ప్రత్యఙ్గిరా శివా ।
రోచనాగురుకస్తూరీ కర్పూరమదచన్దనః ॥ ౧౫ ॥

కుఙ్కుమప్రథమాభ్యాం తు లిఖితం భూర్జపత్రకే ।
శుభనక్షత్రయోగే తు కృత్రిమాకృతసత్క్రియః ॥ ౧౬ ॥

కృతసమ్పాతనాసిద్ధిర్ధారయేద్దక్షిణే కరే ।
సహస్రానామ స్వర్ణస్థం కణ్ఠే వాపీ జితేన్ద్రియః ॥ ౧౭ ॥

తదా యన్త్రే నమేన్మన్త్రీ క్రుద్ధా సమ్మ్రియతే నరః ।
యస్మై దదాతి యః స్వస్తి స భవేద్ధనదోపమః ॥ ౧౮ ॥

దుష్టశ్వాపదజన్తూనాం న భీః కుత్రాపి జాయతే ।
బాలకానామిమాం రక్షాం గర్భిణీనామపి ధ్రువమ్ ॥ ౧౯ ॥

మోహనం స్తమ్భనాకర్షమారణోచ్చాటనాని చ ।
యన్త్రధారణతో నూనం జాయన్తే సాధకస్య తు ॥ ౨౦ ॥

నీలవస్త్రే విలిఖతం ధ్వజాయాం యది తిష్ఠతి ।
తదా నష్టా భవత్యేవ ప్రచణ్డా పరివాహినీ ॥ ౨౧ ॥

ఏతజ్జప్తం మహాభస్మ లలాటే యది ధారయేత్ ।
తద్దర్శనత ఏవ స్యుః ప్రాణినస్తస్య కిఙ్కరాః ॥ ౨౨ ॥

రాజపత్న్యోఽపి వశగాః కిమన్యాః పరయోషితః ।
ఏతజ్జప్తం పిబేత్తోయం మాసైకేన మహాకవిః ॥ ౨౩ ॥

పణ్డితశ్చ మహాదీక్షో జాయతే నాత్రసంశయః ।
శక్తిం సమ్పూజ్య దేవేశి పఠేత్స్తోత్రం వరం శుభమ్ ॥ ౨౪ ॥

ఇహ లోకే సుఖమ్భుక్త్వా పరత్ర త్రిదివం వ్రజేత్ ।
ఇతి నామసహస్రం తు ప్రత్యఙ్గిరా మనోహరమ్ ॥ ౨౫ ॥

గోప్యం గుప్తతమం లోకే గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౨౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే దశవిద్యారహస్యే
శ్రీప్రత్యఙ్గిరాసహస్రనమస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Pratyangira Devi:

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top