Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Pratyangira Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீப்ரத்யங்கி³ராஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீருத்³ரயாமலதந்த்ரே த³ஶவித்³யாரஹஸ்யே

ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் த்வத்புர:ஸரம் ।
ஸஹஸ்ரநாம பரமம் ப்ரத்யங்கி³ராயா: ஸித்³த⁴யே ॥

ஸஹஸ்ரநாமபாடே² ய: ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
பராப⁴வோ ந சாஸ்யாஸ்தி ஸபா⁴யாம் வாஸநே ரணே ॥

ததா² துஷ்டா ப⁴வேத்³தே³வீ ப்ரத்யங்கி³ராஸ்ய பாட²த: ।
யதா² ப⁴வதி தே³வேஶி ஸாத⁴க: ஶிவ ஏவ ஹி ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஸ்ய கோடய: ।
ஸக்ருʼத்பாடே²ந ஜாயந்தே ப்ரஸந்நா யத்பரா ப⁴வேத் ॥

பை⁴ரவோঽஸ்ய ருʼஷிஶ்ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் தே³வி ஸமீரிதா ।
ப்ரத்யங்கி³ரா விநியோக:³ ஸ்யாத்ஸர்வஸம்பத்தி ஹேதவே ॥

ஸர்வகார்யேஷு ஸம்ஸித்³தி:⁴ ஸர்வஸம்பத்திதா³ ப⁴வேத் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா படே²த்³தே³வீம் யதீ³சே²தா³த்மநோ ஹிதம் ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ஆஶாம்ப³ரா முக்தகசா க⁴நச்ச²விர்த்⁴யேயா ஸசர்மாஸிகரா விபூ⁴ஷணா ।
த³ம்ஷ்ட்ரோக்³ரவக்த்ரா க்³ரஸிதாஹிதா த்வயா ப்ரத்யங்கி³ரா ஶங்கரதேஜஸேரிதா ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப்ரத்யங்கி³ராஸஹஸ்ரநாமமஹாமந்த்ரஸ்ய,
பை⁴ரவ ருʼஷி:, அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீப்ரத்யங்கி³ரா தே³வதா,
ஹ்ரீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:, ஸ்வாஹா கீலகம்
மம ஸர்வகார்யஸித்³த⁴யர்தே² வித்³யாஸித்³த்⁴யர்தே² நாமபாராயணே விநியோக:³ ।
ௐ தே³வீ ப்ரத்யங்கி³ரா ஸேவ்யா ஶிரஸா ஶஶிஶேக²ரா ।
ஸமாঽஸமா த⁴ர்மிணீ ச ஸமஸ்தஸுரஶேமுஷீ ॥ 1 ॥

ஸர்வஸம்பத்திஜநநீ ஸமதா³ ஸிந்து⁴ஸேவிநீ ।
ஶம்பு⁴ஸீமந்திநீ ஸோமாராத்⁴யா ச வஸுதா⁴ ரஸா ॥ 2 ॥

ரஸா ரஸவதீ வேலா வந்யா ச வநமாலிநீ ।
வநஜாக்ஷீ வநசரீ வநீ வநவிநோதி³நீ ॥ 3 ॥

வேகி³நீ வேக³தா³ வேக³ப³லா ஸ்தா²நப³லாதி⁴கா ।
கலா கலாப்ரியா கௌலி கோமலா காலகாமிநீ ॥ 4 ॥

கமலா கமலாஸ்யா ச கமலஸ்தா² கலாவதீ ।
குலீநா குடிலா காந்தா கோகிலா குலபா⁴ஷிணீ ॥ 5 ॥

கீரகேலி: கலா காலீ கபாலிந்யபி காலிகா ।
கேஶிநீ ச குஶாவர்தா கௌஶாம்பீ³ கேஶவப்ரியா ॥ 6 ॥

காஶீ காஶாபஹா காம்ஶீஸங்காஶா கேஶதா³யிநீ ।
குண்ட³லீ குண்ட³லீஸ்தா² ச குண்ட³லாங்க³த³மண்டி³தா ॥ 7 ॥

குஶாபாஶீ குமுதி³நீ குமுத³ப்ரீதிவர்தி⁴நீ ।
குந்த³ப்ரியா குந்த³ருசி: குரங்க³மத³மோதி³நீ ॥ 8 ॥

குரங்க³நயநா குந்தா³ குருவ்ருʼந்தா³பி⁴நந்தி³நீ ।
குஸும்ப⁴குஸுமா கிஞ்சித்க்வணத்கிங்கிணிகா கடு: ॥ 9 ॥

கடோ²ரா கரணா கண்டா² கௌமுதீ³ கம்பு³கண்டி²நீ ।
கபர்தி³நீ கபடிநீ கடி²நீ காலகண்டி²கா ॥ 10 ॥

கிப்³ருஹஸ்தா குமாரீ ச குருந்தா³ குஸுமப்ரியா ।
குஞ்ஜரஸ்தா² குஞ்ஜரதா கும்பி⁴கும்ப⁴ஸ்தநத்³வயா ॥ 11 ॥

கும்பி⁴கா கரபோ⁴ருஶ்ச கத³லீத³லஶாலிநீ ।
குபிதா கோடரஸ்தா² ச கங்காலீ கந்த³ஶேக²ரா ॥ 12 ॥

ஏகாந்தவாஸிநீ கிஞ்சித்கம்பமாநஶிரோருஹா ।
காத³ம்ப³ரீ கத³ம்ப³ஸ்தா² குங்குமீ ப்ரேமதா⁴ரிணீ ॥ 13 ॥

குடும்பி³நீ ப்ரியாயுக்தா க்ரது: க்ரதுகரீ க்ரியா ।
காத்யாயநீ க்ருʼத்திகா ச கார்திகேயப்ரவர்திநீ ॥ 14 ॥

காமபத்நீ காமதா⁴த்ரீ காமேஶீ காமவந்தி³தா ।
காமரூபா காமக³தி: காமாக்ஷீ காமமோஹிதா ॥ 15 ॥

க²ட்³கி³நீ கே²சரீ க²ஞ்ஜா க²ஞ்ஜரீடேக்ஷணா க²லா ।
க²ரகா³ க²ரநாஸா ச க²ராஸ்யா கே²லநப்ரியா ॥ 16 ॥

க²ராம்ஶு: கே²டிநீ க²ரக²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ।
க²லக²ண்டி³நி விக்²யாதி: க²ண்டி³தா க²ண்ட³வீ ஸ்தி²ரா ॥ 17 ॥

க²ண்ட³ப்ரியா க²ண்ட³கா²த்³யா ஸேந்து³க²ண்டா³ ச க²ஞ்ஜநீ ।
க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ கௌ³ரீ கோ³மத்யாபி ச கௌ³தமீ ॥ 18 ॥

க³யா கௌ³ர்க³ஜீ க³க³நா கா³ருடீ³ க³ருட³த்⁴வஜா ।
கீ³தா கீ³தப்ரியா கோ³த்ரா கோ³த்ரக்ஷயகரீ க³தா³ ॥ 19 ॥

கி³ரிபூ⁴பாலது³ஹிதா கோ³கா³ கோ³குலவர்தி⁴நீ ।
க⁴நஸ்தநீ க⁴நருசிர்க⁴நோருர்க⁴நநி:ஸ்வநா ॥ 20 ॥

கூ⁴த்காரிணீ கூ⁴தகரீ கு⁴கூ⁴கபரிவாரிதா ।
க⁴ண்டாநாத³ப்ரியா க⁴ண்டா க⁴நாகோ⁴டப்ரவாஹிநீ ॥ 21 ॥

கோ⁴ரரூபா ச கோ⁴ரா ச கூ⁴நீப்ரீதி க⁴நாஞ்ஜநீ ।
க்⁴ருʼதாசீ க⁴நமுஷ்டிஶ்ச க⁴டாக⁴ண்டா க⁴டாம்ருʼதா ॥ 22 ॥

க⁴டாஸ்யா க⁴டாநாதா³ ச கா⁴தபாதநிவாரிணீ ।
சஞ்சரீகா சகோரீ ச சாமுண்டா³ சீரதா⁴ரிணீ ॥ 23 ॥

சாதுரீ சபலா சாருஶ்சலா சேலா சலாசலா ।
சதுஶ்சிரந்தநா சாகா சியா சாமீகரச்ச²வி: ॥ 24 ॥

சாபிநீ சபலா சம்பூஶ்சித்தசிந்தாமணிஶ்சிதா ।
சாதுர்வர்ண்யமயீ சஞ்சச்சௌரா சாபா சமத்க்ருʼதி: ॥ 25 ॥

சக்ரவர்தி வதூ⁴ஶ்சக்ரா சக்ராங்கா³ சக்ரமோதி³நீ ।
சேதஶ்சரீ சித்தவ்ருʼத்திரசேதா சேதநாப்ரதா³ ॥ 26 ॥

சாம்பேயீ சம்பகப்ரீதிஶ்சண்டீ³ சண்டா³லவாஸிநீ । (சப்ரியா சக்ரிகா)
சிரஞ்ஜீவிததா³சித்தா தருமூலநிவாஸிநீ ॥ 27 ॥

சு²ரிகா ச²த்ரமத்⁴யஸ்தா² சி²த்³ரா சே²த³கரீ சி²தா³ ।
சு²ச்சு²ந்த³ரீபலப்ரீதி: சு²ந்த³ரீப⁴நிப⁴ஸ்வநா ॥ 28 ॥

ச²லிநீ ச²லவச்சி²ந்நா சி²டிகா சே²கக்ருʼத்ததா² ।
ச²த்³மிநீ சா²ந்த³ஸீ சா²யா சா²யாக்ருʼச்சா²தி³ரித்யபி ॥ 29 ॥

ஜயா ச ஜயதா³ ஜாதிர்ஜ்ருʼம்பி⁴ணீ ஜாமலாயுதா ।
ஜயாபுஷ்பப்ரியா ஜாயா ஜாப்யா ஜாப்யஜக³ஜ்ஜநி: ॥ 30 ॥

ஜம்பூ³ப்ரியா ஜயஸ்தா² ச ஜங்க³மா ஜங்க³மப்ரியா ।
ஜந்துர்ஜந்துப்ரதா⁴நா ச ஜரத்கர்ணா ஜரத்³க³வா ॥ 31 ॥

ஜாதீப்ரியா ஜீவநஸ்தா² ஜீமூதஸத்³ருʼஶச்ச²வி: ।
ஜந்யா ஜநஹிதா ஜாயா ஜம்ப⁴ஜம்பி⁴லஶாலிநீ ॥ 32 ॥

ஜவதா³ ஜவவத்³வாஹா ஜமாநீ ஜ்வரஹா ஜ்வரீ ।
ஜ²ஞ்ஜா² நீலமயீ ஜ²ஞ்ஜா²ஜ²ணத்காரகராசலா ॥ 33 ॥

ஜி²ண்டீஶா ஜ²ஸ்யக்ருʼத் ஜ²ம்பா யமத்ராஸநிவாரிணீ ।
டங்காரஸ்தா² டங்கத⁴ரா டங்காரகாரணா டஸீ ॥ 34 ॥ var டகாரஸ்தா²
ட²குரா டீ²க்ருʼதிஶ்சைவ டி²ண்டீ²ரவஸநாவ்ருʼதா ।
ட²ண்டா² நீலமயீ ட²ண்டா² ட²ணத்காரகரா ட²ஸா ॥ 35 ॥

டா³கிநீ டா³மரா சைவ டி³ண்டி³மத்⁴வநிநாதி³நீ ।
ட⁴க்காப்ரியஸ்வநா ட⁴க்காதபிநீ தாபிநீ ததா² ॥ 36 ॥

தருணீ துந்தி³லா துந்தா³ தாமஸீ ச தப:ப்ரியா ।
தாம்ரா தாம்ராம்ப³ரா தாலீ தாலீத³லவிபூ⁴ஷணா ॥ 37 ॥

துரங்கா³ த்வரிதா தோதா தோதலா தாதி³நீ துலா ।
தாபத்ரயஹரா தாரா தாலகேஶீ தமாலிநீ ॥ 38 ॥

தமாலத³லவச்சா²யா தாலஸ்வநவதீ தமீ ।
தாமஸீ ச தமிஸ்ரா ச தீவ்ரா தீவ்ரபராக்ரமா ॥ 39 ॥

தடஸ்தா²திலதைலாக்தா தாரிணீ தபநத்³யுதி: ।
திலோத்தமா திலகக்ருʼத்தாரகாதீ⁴ஶஶேக²ரா ॥ 40 ॥

திலபுஷ்பப்ரியா தாரா தாரகேஶகுடும்பி³நீ ।
ஸ்தா²ணுபத்நீ ஸ்தி²திகரீ ஸ்த²லஸ்தா² ஸ்த²லவர்தி⁴நீ ॥ 41 ॥

ஸ்தி²திஸ்தை²ர்யா ஸ்த²விஷ்டா² ச ஸ்தா²வதி: ஸ்தூ²லவிக்³ரஹா ।
த³ந்திநீ த³ண்டி³நீ தீ³நா த³ரித்³ரா தீ³நவத்ஸலா ॥ 42 ॥

தே³வீ தே³வவதூ⁴ர்தை³த்யத³மிநீ த³ந்தபூ⁴ஷணா ।
த³யாவதீ த³மவதீ த³மதா³ தா³டி³மஸ்தநீ ॥ 43 ॥

த³ந்த³ஶூகநிபா⁴ தை³த்யதா³ரிணீ தே³வதாঽঽநநா ।
தோ³லாக்ரீடா³ த³யாலுஶ்ச த³ம்பதீ தே³வதாமயீ ॥ 44 ॥

த³ஶா தீ³பஸ்தி²தா தோ³ஷா தோ³ஷஹா தோ³ஷகாரிணீ ।
து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திஶமநீ து³ர்க³மா து³ர்க³வாஸிநீ ॥ 45 ॥

து³ர்க³ந்த⁴நாஶிநீ து:³ஸ்தா² து:³ஸ்வப்நஶமகாரிணீ ।
து³ர்வாரா து³ந்து³பி⁴த்⁴வாநா தூ³ரகா³ தூ³ரவாஸிநீ ॥ 46 ॥

த³ரதா³ த³ரஹா தா³த்ரீ த³யாதா³ து³ஹிதா த³ஶா ।
து⁴ரந்த⁴ரா து⁴ரீணா ச தௌ⁴ரேயீ த⁴நதா³யிநீ ॥ 47 ॥

தீ⁴ரா தீ⁴ராத⁴ரித்ரீ ச த⁴ர்மதா³ தீ⁴ரமாநஸா ।
த⁴நுர்த⁴ரா ச த⁴மிநீ தூ⁴ர்தா தூ⁴ர்தபரிக்³ரஹா ॥ 48 ॥

தூ⁴மவர்ணா தூ⁴மபாநா தூ⁴மலா தூ⁴மமோதி³நீ ।
நலிநீ நந்த³நீ நந்தா³ நந்தி³நீ நந்த³பா³லிகா ॥ 49 ॥

நவீநா நர்மதா³ நர்மீ நேமிர்நியமநிஶ்சயா ।
நிர்மலா நிக³மாசரா நிம்நகா³ நக்³நிகா நிமி: ॥ 50 ॥

நாலா நிரந்தரா நிக்⁴நீ நிர்லேபா நிர்கு³ணா நதி: ।
நீலக்³ரீவா நிரீஹா ச நிரஞ்ஜநஜநீ நவீ ॥ 51 ॥

நவநீதப்ரியா நாரீ நரகார்ணவதாரிணீ ।
நாராயணீ நிராகாரா நிபுணா நிபுணப்ரியா ॥ 52 ॥

நிஶா நித்³ரா நரேந்த்³ரஸ்தா² நமிதா நமிதாபி ச ।
நிர்கு³ண்டி³கா ச நிர்கு³ண்டா³ நிர்மாம்ஸா நாஸிகாபி⁴தா⁴ ॥ 53 ॥

பதாகிநீ பதாகா ச பலப்ரீதிர்யஶஶ்விநீ ।
பீநா பீநஸ்தநா பத்நீ பவநாஶநஶாயிநீ ॥ 54 ॥

பரா பராகலா பாகா பாகக்ருʼத்யரதிப்ரியா ।
பவநஸ்தா² ஸுபவநா தாபஸீ ப்ரீதிவர்தி⁴நீ ॥ 55 ॥

பஶுவ்ருʼத்³தி⁴கரீ புஷ்டி: போஷணீ புஷ்பவர்தி⁴நீ ।
புஷ்பிணீ புஸ்தககரா புந்நாக³தலவாஸிநீ ॥ 56 ॥

புரந்த³ரப்ரியா ப்ரீதி: புரமார்க³நிவாஸிநீ ।
பேஶா பாஶகரா பாஶப³ந்த⁴ஹா பாம்ஶுலாபஶு: ॥ 57 ॥

பட: படாஶா பரஶுதா⁴ரிணீ பாஶிநீ ததா² ।
பாபக்⁴நீ பதிபத்நீ ச பதிதாঽபதிதாபி ச ॥ 58 ॥

பிஶாசீ ச பிஶாசக்⁴நீ பிஶிதாஶநதோஷிதா ।
பாநதா³ பாநபாத்ரா ச பாநதா³நகரோத்³யதா ॥ 59 ॥

பேஷா ப்ரஸித்³தி:⁴ பீயூஷா பூர்ணா பூர்ணமநோரதா² ।
பதத்³க³ர்பா⁴ பதத்³கா³த்ரா பௌந:புண்யபிவாபுரா ॥ 60 ॥

பங்கிலா பங்கமக்³நா ச பாமீபா பஞ்ஜரஸ்தி²தா ।
பஞ்சமா பஞ்சயாமா ச பஞ்சதா பஞ்சமப்ரியா ॥ 61 ॥

பஞ்சமுத்³ரா புண்ட³ரீகா பிங்க³லா பிங்க³லோசநா ।
ப்ரியங்கு³மஞ்ஜரீ பிண்டீ³ பண்டி³தா பாண்டு³ரப்ரபா⁴ ॥ 62 ॥

ப்ரேதாஸநா ப்ரியாலுஸ்தா² பாண்டு³க்⁴நீ பீதஸாபஹா ।
ப²லிநீ ப²லதா³த்ரீ ச ப²லஶ்ரீ ப²ணிபூ⁴ஷணா ॥ 63 ॥

பூ²த்காரகாரிணீ ஸ்பா²ரா பு²ல்லா பு²ல்லாம்பு³ஜாஸநா ।
பி²ரங்க³ஹா ஸ்பீ²தமதி: ஸ்பி²தி: ஸ்பீ²திகரீ ததா² ॥ 64 ॥

வநமாயா ப³லாராதிர்ப³லிநீ ப³லவர்தி⁴நீ ।
வேணுவாத்³யா வநசரீ வீரா பீ³ஜமயீ அபி ॥ 65 ॥

வித்³யா வித்³யாப்ரதா³ வித்³யாபோ³தி⁴நீ வேத³தா³யிநீ ।
பு³த⁴மாதா ச பு³த்³தா⁴ ச வநமாலாவதீ வரா ॥ 66 ॥

வரதா³ வாருணீ வீணா வீணாவாத³நதத்பரா ।
விநோதி³நீ விநோத³ஸ்தா² வைஷ்ணவீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 67 ॥

வித்³யா வைத்³யசிகித்ஸா ச விவஶா விஶ்வவிஶ்ருதா ।
விதந்த்³ரா விஹ்வலா வேலா விராவா விரதிர்வரா ॥ 68 ॥

விவிதா⁴ர்ககரா வீரா பி³ம்போ³ஷ்டீ² பி³ம்ப³வத்ஸலா ।
விந்த்⁴யஸ்தா² வீரவந்த்³யா ச வரீயாநபராசவித் ॥ 69 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யா வைத்³யா ச வேத³ஸ்ய விஜயப்ரதா³ ।
விரோத⁴வர்தி⁴நீ வந்த்⁴யா வந்த்⁴யாப³ந்த⁴நிவாரிணீ ॥ 70 ॥

ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலா ச ப⁴வாநீ ப⁴யபா⁴விநீ ।
பீ⁴மா பீ⁴மாநநா பை⁴மீ ப⁴ங்கு³ரா பீ⁴மத³ர்ஶநா ॥ 71 ॥

பி⁴ல்லீ ப⁴ல்லத⁴ரா பீ⁴ருர்பே⁴ருண்டீ³ பீ⁴ர்ப⁴யாபஹா ।
ப⁴க³ஸர்பிண்யபி ப⁴கா³ ப⁴க³ரூபா ப⁴கா³லயா ॥ 72 ॥

ப⁴கா³ஸநா ப⁴கா³மோதா³ பே⁴ரீ ப⁴ங்காரரஞ்ஜிதா ।
பீ⁴ஷணா பீ⁴ஷணாராவா ப⁴க³வத்யபி பூ⁴ஷணா ॥ 73 ॥

பா⁴ரத்³வாஜீ போ⁴க³தா³த்ரீ ப⁴வக்⁴நீ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
பூ⁴திதா³ பூ⁴மிதா³த்ரீ ச பூ⁴பதித்வப்ரதா³யிநீ ॥ 74 ॥

ப்⁴ரமரீ ப்⁴ராமரீ நீலா பூ⁴பாலமுகுடஸ்தி²தா ।
மத்தா மநோஹரமநா மாநிநீ மோஹநீ மஹீ ॥ 75 ॥ var பா⁴மிநீ
மஹாலக்ஷ்மீர்மத³க்ஷீபா³ மதீ³ய மதி³ராலயா ।
மதோ³த்³த⁴தா மதங்க³ஸ்தா² மாத⁴வீ மது⁴மாதி³நீ ॥ 76 ॥

மேதா⁴ மேதா⁴கரீ மேத்⁴யா மத்⁴யா மத்⁴யவயஸ்தி²தா ।
மத்³யபா மாம்ஸலா மத்ஸ்யமோதி³நீ மைது²நோத்³த⁴தா ॥ 77 ॥

முத்³ரா முத்³ராவதீ மாதா மாயா மஹிம மந்தி³ரா ।
மஹாமாயா மஹாவித்³யா மஹாமாரீ மஹேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

மஹாதே³வவதூ⁴ர்மாந்யா மது⁴ரா வீரமண்ட³லா ।
மேத³ஸ்விநீ மீலத³ஶ்ரீர்மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 79 ॥

மண்ட³பஸ்தா² மட²ஸ்தா² ச மதி³ராக³மக³ர்விதா ।
மோக்ஷதா³ முண்ட³மாலா ச மாலா மாலாவிலாஸிநீ ॥ 80 ॥

மாதங்கி³நீ ச மாதங்கீ³ மதங்க³தநயாபி ச ।
மது⁴ஸ்ரவா மது⁴ரஸா மதூ⁴ககுஸுமப்ரியா ॥ 81 ॥

யாமிநீ யாமிநீநாத²பூ⁴ஷா யாவகரஞ்ஜிதா ।
யவாங்குரப்ரியா மாயா யவநீ யவநாதி⁴பா ॥ 82 ॥

யமக்⁴நீ யமகந்யா ச யஜமாநஸ்வரூபிணீ ।
யஜ்ஞா யஜ்வா யஜுர்யஜ்வா யஶோநிகரகாரிணீ ॥ 83 ॥

யஜ்ஞஸூத்ரப்ரதா³ ஜ்யேஷ்டா² யஜ்ஞகர்மகரீ ததா² ।
யஶஸ்விநீ யகாரஸ்தா² யூபஸ்தம்ப⁴நிவாஸிநீ ॥ 84 ॥

ரஞ்ஜிதா ராஜபத்நீ ச ரமா ரேகா² ரவேரணீ ।
ரஜோவதீ ரஜஶ்சித்ரா ரஜநீ ரஜநீபதி: ॥ 85 ॥

ராகி³ணீ ராஜ்யநீராஜ்யா ராஜ்யதா³ ராஜ்யவர்தி⁴நீ ।
ராஜந்வதீ ராஜநீதிஸ்ததா² ரஜதவாஸிநீ ॥ 86 ॥

ரமணீ ரமணீயா ச ராமா ராமாவதீ ரதி: ।
ரேதோவதீ ரதோத்ஸாஹா ரோக³ஹ்ருʼத்³ரோக³காரிணீ ॥ 87 ॥

ரங்கா³ ரங்க³வதீ ராகா³ ராக³ஜ்ஞா ராக³க்ருʼத்³ரணா ।
ரஞ்ஜிகா ரஞ்ஜிகாரஞ்ஜா ரஞ்ஜிநீ ரக்தலோசநா ॥ 88 ॥

ரக்தசர்மத⁴ரா ரஞ்ஜா ரக்தஸ்தா² ரக்தவாதி³நீ ।
ரம்பா⁴ ரம்பா⁴ப²லப்ரீதி ரம்போ⁴ரு ராக⁴வப்ரியா ॥ 89 ॥

ரங்க³ப்⁴ருʼத்³ரங்க³மது⁴ரா ரோத³ஸீ ரோத³ஸீக்³ரஹா ।
ரோத⁴க்ருʼத்³ரோத⁴ஹந்த்ரீ ச ரோக³ப்⁴ருʼத்³ரோக³ஶாயிநீ ॥ 90 ॥

வந்தீ³ வதி³ஸ்துதா ப³ந்தா⁴ ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாத⁴ரா ।
வந்தீ³த்ரா வந்தி³தாமாதா விந்து³ரா வைந்த³வீவிதா⁴ ॥ 91 ॥

விங்கி விங்கபலா விங்கா விங்கஸ்தா² விங்கவத்ஸலா ।
வதி³ர்விலக்³நா விப்ரா ச விதி⁴ர்விதி⁴கரீ விதா⁴ ॥ 92 ॥

ஶங்கி²நீ ஶங்க²வலயா ஶங்க²மாலாவதீ ஶமீ ।
ஶங்க²பாத்ராஶிநீ ஶங்கா²ஶங்கா² ஶங்க²க³லா ஶஶீ ॥ 93 ॥

ஶம்வீ ஶராவதீ ஶ்யாமா ஶ்யாமாங்கீ³ ஶ்யாமலோசநா ।
ஶ்மஶாநஸ்தா² ஶ்மஶாநா ச ஶ்மஶாநஸ்த²லபூ⁴ஷணா ॥ 94 ॥

ஶமதா³ ஶமஹந்த்ரீ ச ஶாகிநீ ஶங்குஶேக²ரா ।
ஶாந்தி: ஶாந்திப்ரதா³ ஶேஷா ஶேஷஸ்தா² ஶேஷதா³யிநீ ॥ 95 ॥

ஶேமுஷீ ஶோஷிணீ ஶீரீ ஶௌரி: ஶௌர்யா ஶரா ஶிரி: ।
ஶாபஹா ஶாபஹாநீஶா ஶம்பா ஶபத²தா³யிநீ ॥ 96 ॥

ஶ்ருʼங்கி³ணீ ஶ்ருʼங்க³பலபு⁴க் ஶங்கரீ ஶங்கரீ ச யா ।
ஶங்கா ஶங்காபஹா ஸம்ஸ்தா² ஶாஶ்வதீ ஶீதலா ஶிவா ॥ 97 ॥

ஶிவஸ்தா² ஶவபு⁴க்தா ச ஶவவர்ணா ஶிவோத³ரீ ।
ஶாயிநீ ஶாவஶயநா ஶிம்ஶபா ஶிஶுபாலிநீ ॥ 98 ॥

ஶவகுண்ட³லிநீ ஶைவா ஶங்கரா ஶிஶிரா ஶிரா ।
ஶவகாஞ்சீ ஶவஶ்ரீகா ஶவமாலா ஶவாக்ருʼதி: ॥ 99 ॥

ஶயநீ ஶங்குவா ஶக்தி: ஶந்தநு: ஶீலதா³யிநீ ।
ஸிந்து:⁴ ஸரஸ்வதீ ஸிந்து⁴ஸுந்த³ரீ ஸுந்த³ராநநா ॥ 100 ॥

ஸாது:⁴ ஸித்³தி:⁴ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴ஸரஸ்வதீ ।
ஸந்ததி: ஸம்பதா³ ஸம்பத்ஸம்வித்ஸரதிதா³யிநீ ॥ 101 ॥

ஸபத்நீ ஸரஸா ஸாரா ஸரஸ்வதிகரீ ஸ்வதா⁴ ।
ஸர:ஸமா ஸமாநா ச ஸமாராத்⁴யா ஸமஸ்ததா³ ॥ 102 ॥

ஸமித்³தா⁴ ஸமதா³ ஸம்மா ஸம்மோஹா ஸமத³ர்ஶநா ।
ஸமிதி: ஸமிதா⁴ ஸீமா ஸவித்ரீ ஸவிதா⁴ ஸதீ ॥ 103 ॥

ஸவதா ஸவநாதா³ரா ஸாவநா ஸமரா ஸமீ ।
ஸிமிரா ஸததா ஸாத்⁴வீ ஸக்⁴ரீசீ ச ஸஹாயிநீ ॥ 104 ॥

ஹம்ஸீ ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸா ஹம்ஸோஜ்ஜ்வலநிசோலுயுக் ।
ஹலிநீ ஹலதா³ ஹாலா ஹரஶ்ரீர்ஹரவல்லபா⁴ ॥ 105 ॥

ஹேலா ஹேலாவதீ ஹேஷா ஹ்ரேஷஸ்தா² ஹ்ரேஷவர்தி⁴நீ ।
ஹந்தா ஹந்திர்ஹதா ஹத்யா ஹா ஹந்த தாபஹாரிணீ ॥ 106 ॥

ஹங்காரீ ஹந்தக்ருʼத்³த⁴ங்கா ஹீஹா ஹாதா ஹதாஹதா ।
ஹேமப்ரதா³ ஹம்ஸவதீ ஹாரீ ஹாதரிஸம்மதா ॥ 107 ॥

ஹோரீ ஹோத்ரீ ஹோலிகா ச ஹோமா ஹோமோ ஹவிர்ஹரி: ।
ஹாரிணீ ஹரிணீநேத்ரா ஹிமாசலநிவாஸிநீ ॥ 108 ॥

லம்போ³த³ரீ லம்ப³கர்ணா லம்பி³கா லம்ப³விக்³ரஹா ।
லீலா லோலாவதீ லோலா லலநீ லாலிதா லதா ॥ 109 ॥ var லோகா
லலாமலோசநா லோச்யா லோலாக்ஷீ லக்ஷணா லலா ।
லம்பதீ லும்பதீ லம்பா லோபாமுத்³ரா லலந்திநீ ॥ 110 ॥

லந்திகா லம்பி³கா லம்பா³ லகி⁴மா லகு⁴மத்⁴யமா ।
லகீ⁴யஸீ லகு⁴த³யீ லூதா லூதாநிவாரிணீ ॥ 111 ॥

லோமப்⁴ருʼல்லோமலோப்தா ச லுலுதீ லுலுஸம்யதீ ।
லுலாயஸ்தா² ச லஹரீ லங்காபுரபுரந்த³ரீ ॥ 112 ॥

லக்ஷ்மீர்லக்ஷ்மீப்ரதா³ லக்ஷ்ம்யா லக்ஷாப³லமதிப்ரதா³ ।
க்ஷுண்ணா க்ஷுபா க்ஷணா க்ஷீணா க்ஷமா க்ஷாந்தி: க்ஷணாவதீ ॥ 113 ॥

க்ஷாமா க்ஷாமோத³ரீ க்ஷீமா க்ஷௌமப்⁴ருʼத்க்ஷத்ரியாங்க³நா ।
க்ஷயா க்ஷயகரீ க்ஷீரா க்ஷீரதா³ க்ஷீரஸாக³ரா ॥ 114 ॥

க்ஷேமங்கரீ க்ஷயகரீ க்ஷயதா³ க்ஷணதா³ க்ஷதி: ।
க்ஷுரந்தீ க்ஷுத்³ரிகா க்ஷுத்³ரா க்ஷுத்க்ஷாமா க்ஷரபாதகா ॥ 115 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥

மாது: ஸஹஸ்ரநாமேத³ம் ப்ரத்யங்கி³ர்யா வரப்ரத³ம் ॥ 1 ॥

ய: படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் ஸ ஏவ ஸ்யாந்மஹேஶ்வர: ।
அநாசாந்த: படே²ந்நித்யம் த³ரித்³ரோ த⁴நதோ³ ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

( var ய: படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் த³ரித்³ரோ த⁴நதோ³ ப⁴வேத்)
மூக: ஸ்யாத்³வாக்பதிர்தே³வி ரோகீ³ நிரோக³தாம் வ்ரஜேத் ।
அபுத்ர: புத்ரமாப்நோதி த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 3 ॥

வந்த்⁴யாபி ஸூதே தநயாந் கா³வஶ்ச ப³ஹுது³க்³த⁴தா:³ ।
ராஜாந: பாத³நம்ரா: ஸ்யுஸ்தஸ்யதா³ஸா இவ ஸ்பு²டா: ॥ 4 ॥

அரய: ஸங்க்ஷயம் யாந்தி மநஸா ஸம்ஸ்ம்ருʼதா அபி ।
த³ர்ஶநாதே³வ ஜாயந்தே நரா நார்யோঽபி தத்³வஶா: ॥ 5 ॥

கர்தா ஹர்தா ஸ்வயம்வீரோ ஜாயதே நாத்ரஸம்ஶய: ।
யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 6 ॥

து³ரிதம் ந ச தஸ்யாஸ்தே நாஸ்தி ஶோகா: கதா³சந ।
சதுஷ்பதே²ঽர்த⁴ராத்ரே ச ய: படே²த்ஸாத⁴கோத்தம: ॥ 7 ॥

ஏகாகீ நிர்ப⁴யோ தீ⁴ரோ த³ஶாவர்தம் ஸ்தவோத்தமம் ।
மநஸா சிந்திதம் கார்யம் தஸ்ய ஸிதி⁴ர்ந ஸம்ஶய: ॥ 8 ॥

விநா ஸஹஸ்ரநாம்நா யோ ஜபேந்மந்த்ரம் கதா³சந ।
ந ஸித்³தோ⁴ ஜாயதே தஸ்ய மந்த்ர: கல்பஶதைரபி ॥ 9 ॥

குஜவாரே ஶ்மஶாநே ச மத்⁴யாந்ஹே யோ ஜபேத³த² ।
ஶதாவர்த்யா ஸர்ஜயேத கர்தா ஹர்தா ந்ருʼணாமிஹ ॥ 10 ॥

ரோகா³ந்தர்தோ⁴ நிஶாயாந்தே படி²தாமஸி ஸம்ஸ்தி²த: ।
ஸத்³யோ நீரோக³தாமேதி யதி³ ஸ்யாந்நிர்ப⁴யஸ்ததா³ ॥ 11 ॥

அர்த⁴ராத்ரே ஶ்மஶாநே வா ஶநிவாரே ஜபேந்மநும் ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் தத்³த³ஶவாரம் ஜபேத்தத: ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ரநாம சேத்தத்³தி⁴ ததா³ யாதி ஸ்வயம் ஶிவா ।
மஹாபவநரூபேண கோ⁴ரகோ³மாயுநாதி³நீ ॥ 13 ॥

ததா³ யதி³ ந பீ⁴தி: ஸ்யாத்ததோ த்³ரோஹீதி வா ப⁴வேத் ।
ததா³ பஶுப³லிம் த³த்³யாத்ஸ்வயம் க்³ருʼண்ஹாதி சண்டி³கா ॥ 14 ॥

யதே²ஷ்டம் ச வரம் த³த்த்வா யாதி ப்ரத்யங்கி³ரா ஶிவா ।
ரோசநாகு³ருகஸ்தூரீ கர்பூரமத³சந்த³ந: ॥ 15 ॥

குங்குமப்ரத²மாப்⁴யாம் து லிகி²தம் பூ⁴ர்ஜபத்ரகே ।
ஶுப⁴நக்ஷத்ரயோகே³ து க்ருʼத்ரிமாக்ருʼதஸத்க்ரிய: ॥ 16 ॥

க்ருʼதஸம்பாதநாஸித்³தி⁴ர்தா⁴ரயேத்³த³க்ஷிணே கரே ।
ஸஹஸ்ராநாம ஸ்வர்ணஸ்த²ம் கண்டே² வாபீ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 17 ॥

ததா³ யந்த்ரே நமேந்மந்த்ரீ க்ருத்³தா⁴ ஸம்ம்ரியதே நர: ।
யஸ்மை த³தா³தி ய: ஸ்வஸ்தி ஸ ப⁴வேத்³த⁴நதோ³பம: ॥ 18 ॥

து³ஷ்டஶ்வாபத³ஜந்தூநாம் ந பீ:⁴ குத்ராபி ஜாயதே ।
பா³லகாநாமிமாம் ரக்ஷாம் க³ர்பி⁴ணீநாமபி த்⁴ருவம் ॥ 19 ॥

மோஹநம் ஸ்தம்ப⁴நாகர்ஷமாரணோச்சாடநாநி ச ।
யந்த்ரதா⁴ரணதோ நூநம் ஜாயந்தே ஸாத⁴கஸ்ய து ॥ 20 ॥

நீலவஸ்த்ரே விலிக²தம் த்⁴வஜாயாம் யதி³ திஷ்ட²தி ।
ததா³ நஷ்டா ப⁴வத்யேவ ப்ரசண்டா³ பரிவாஹிநீ ॥ 21 ॥

ஏதஜ்ஜப்தம் மஹாப⁴ஸ்ம லலாடே யதி³ தா⁴ரயேத் ।
தத்³த³ர்ஶநத ஏவ ஸ்யு: ப்ராணிநஸ்தஸ்ய கிங்கரா: ॥ 22 ॥

ராஜபத்ந்யோঽபி வஶகா:³ கிமந்யா: பரயோஷித: ।
ஏதஜ்ஜப்தம் பிபே³த்தோயம் மாஸைகேந மஹாகவி: ॥ 23 ॥

பண்டி³தஶ்ச மஹாதீ³க்ஷோ ஜாயதே நாத்ரஸம்ஶய: ।
ஶக்திம் ஸம்பூஜ்ய தே³வேஶி படே²த்ஸ்தோத்ரம் வரம் ஶுப⁴ம் ॥ 24 ॥

இஹ லோகே ஸுக²ம்பு⁴க்த்வா பரத்ர த்ரிதி³வம் வ்ரஜேத் ।
இதி நாமஸஹஸ்ரம் து ப்ரத்யங்கி³ரா மநோஹரம் ॥ 25 ॥

கோ³ப்யம் கு³ப்ததமம் லோகே கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ॥ 26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே த³ஶவித்³யாரஹஸ்யே
ஶ்ரீப்ரத்யங்கி³ராஸஹஸ்ரநமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Pratyangira Devi:

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top