Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Pratyangira Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sripratyangirasahasranamastotram॥
srirudrayamalatantre dasavidyarahasye

isvara uvaca ।
srnu devi pravaksyami sampratam tvatpurahsaram ।
sahasranama paramam pratyangirayah siddhaye ॥

sahasranamapathe yah sarvatra vijayi bhavet ।
parabhavo na casyasti sabhayam vasane rane ॥

tatha tusta bhaveddevi pratyangirasya pathatah ।
yatha bhavati devesi sadhakah siva eva hi ॥

asvamedhasahasrani vajapeyasya kotayah ।
sakrtpathena jayante prasanna yatpara bhavet ॥

bhairavo’sya rsischando’nustup devi samirita ।
pratyangira viniyogah syatsarvasampatti hetave ॥

sarvakaryesu samsiddhih sarvasampattida bhavet ।
evam dhyatva patheddevim yadichedatmano hitam ॥

atha dhyanam ।
asambara muktakaca ghanacchavirdhyeya sacarmasikara vibhusana ।
damstrogravaktra grasitahita tvaya pratyangira sankaratejaserita ॥

Om asya sripratyangirasahasranamamahamantrasya,
bhairava rsih, anustup chandah, sripratyangira devata,
hrim bijam, srim saktih, svaha kilakam
mama sarvakaryasiddhayarthe vidyasiddhyarthe namaparayane viniyogah ।
Om devi pratyangira sevya sirasa sasisekhara ।
sama’sama dharmini ca samastasurasemusi ॥ 1 ॥

sarvasampattijanani samada sindhusevini ।
sambhusimantini somaradhya ca vasudha rasa ॥ 2 ॥

rasa rasavati vela vanya ca vanamalini ।
vanajaksi vanacari vani vanavinodini ॥ 3 ॥

vegini vegada vegabala sthanabaladhika ।
kala kalapriya kauli komala kalakamini ॥ 4 ॥

kamala kamalasya ca kamalastha kalavati ।
kulina kutila kanta kokila kulabhasini ॥ 5 ॥

kirakelih kala kali kapalinyapi kalika ।
kesini ca kusavarta kausambi kesavapriya ॥ 6 ॥

kasi kasapaha kamsisankasa kesadayini ।
kundali kundalistha ca kundalangadamandita ॥ 7 ॥

kusapasi kumudini kumudapritivardhini ।
kundapriya kundarucih kurangamadamodini ॥ 8 ॥

kuranganayana kunda kuruvrndabhinandini ।
kusumbhakusuma kincitkvanatkinkinika katuh ॥ 9 ॥

kathora karana kantha kaumudi kambukanthini ।
kapardini kapatini kathini kalakanthika ॥ 10 ॥

kibruhasta kumari ca kurunda kusumapriya ।
kunjarastha kunjarata kumbhikumbhastanadvaya ॥ 11 ॥

kumbhika karabhorusca kadalidalasalini ।
kupita kotarastha ca kankali kandasekhara ॥ 12 ॥

ekantavasini kincitkampamanasiroruha ।
kadambari kadambastha kunkumi premadharini ॥ 13 ॥

kutumbini priyayukta kratuh kratukari kriya ।
katyayani krttika ca kartikeyapravartini ॥ 14 ॥

kamapatni kamadhatri kamesi kamavandita ।
kamarupa kamagatih kamaksi kamamohita ॥ 15 ॥

khadgini khecari khanja khanjariteksana khala ।
kharaga kharanasa ca kharasya khelanapriya ॥ 16 ॥

kharamsuh khetini kharakhatvangadharini ।
khalakhandini vikhyatih khandita khandavi sthira ॥ 17 ॥

khandapriya khandakhadya sendukhanda ca khanjani ।
ganga godavari gauri gomatyapi ca gautami ॥ 18 ॥

gaya gaurgaji gagana garudi garudadhvaja ।
gita gitapriya gotra gotraksayakari gada ॥ 19 ॥

giribhupaladuhita goga gokulavardhini ।
ghanastani ghanarucirghanorurghananihsvana ॥ 20 ॥

ghutkarini ghutakari ghughukaparivarita ।
ghantanadapriya ghanta ghanaghotapravahini ॥ 21 ॥

ghorarupa ca ghora ca ghunipriti ghananjani ।
ghrtaci ghanamustisca ghataghanta ghatamrta ॥ 22 ॥

ghatasya ghatanada ca ghatapatanivarini ।
cancarika cakori ca camunda ciradharini ॥ 23 ॥

caturi capala caruscala cela calacala ।
catuscirantana caka ciya camikaracchavih ॥ 24 ॥

capini capala campuscittacintamaniscita ।
caturvarnyamayi cancaccaura capa camatkrtih ॥ 25 ॥

cakravarti vadhuscakra cakranga cakramodini ।
cetascari cittavrttiraceta cetanaprada ॥ 26 ॥

campeyi campakapritiscandi candalavasini । (capriya cakrika)
ciranjivitadacitta tarumulanivasini ॥ 27 ॥

churika chatramadhyastha chidra chedakari chida ।
chucchundaripalapritih chundaribhanibhasvana ॥ 28 ॥

chalini chalavacchinna chitika chekakrttatha ।
chadmini chandasi chaya chayakrcchadirityapi ॥ 29 ॥

jaya ca jayada jatirjrmbhini jamalayuta ।
jayapuspapriya jaya japya japyajagajjanih ॥ 30 ॥

jambupriya jayastha ca jangama jangamapriya ।
janturjantupradhana ca jaratkarna jaradgava ॥ 31 ॥

jatipriya jivanastha jimutasadrsacchavih ।
janya janahita jaya jambhajambhilasalini ॥ 32 ॥

javada javavadvaha jamani jvaraha jvari ।
jhanjha nilamayi jhanjhajhanatkarakaracala ॥ 33 ॥

jhimtisa jhasyakrt jhampa yamatrasanivarini ।
tankarastha tankadhara tankarakarana tasi ॥ 34 ॥ var takarastha
thakura thikrtiscaiva thinthiravasanavrta ।
thantha nilamayi thantha thanatkarakara thasa ॥ 35 ॥

dakini damara caiva dindimadhvaninadini ।
dhakkapriyasvana dhakkatapini tapini tatha ॥ 36 ॥

taruni tundila tunda tamasi ca tapahpriya ।
tamra tamrambara tali talidalavibhusana ॥ 37 ॥

turanga tvarita tota totala tadini tula ।
tapatrayahara tara talakesi tamalini ॥ 38 ॥

tamaladalavacchaya talasvanavati tami ।
tamasi ca tamisra ca tivra tivraparakrama ॥ 39 ॥

tatasthatilatailakta tarini tapanadyutih ।
tilottama tilakakrttarakadhisasekhara ॥ 40 ॥

tilapuspapriya tara tarakesakutumbini ।
sthanupatni sthitikari sthalastha sthalavardhini ॥ 41 ॥

sthitisthairya sthavistha ca sthavatih sthulavigraha ।
dantini dandini dina daridra dinavatsala ॥ 42 ॥

devi devavadhurdaityadamini dantabhusana ।
dayavati damavati damada dadimastani ॥ 43 ॥

dandasukanibha daityadarini devata”nana ।
dolakrida dayalusca dampati devatamayi ॥ 44 ॥

dasa dipasthita dosa dosaha dosakarini ।
durga durgartisamani durgama durgavasini ॥ 45 ॥

durgandhanasini duhstha duhsvapnasamakarini ।
durvara dundubhidhvana duraga duravasini ॥ 46 ॥

darada daraha datri dayada duhita dasa ।
dhurandhara dhurina ca dhaureyi dhanadayini ॥ 47 ॥

dhira dhiradharitri ca dharmada dhiramanasa ।
dhanurdhara ca dhamini dhurta dhurtaparigraha ॥ 48 ॥

dhumavarna dhumapana dhumala dhumamodini ।
nalini nandani nanda nandini nandabalika ॥ 49 ॥

navina narmada narmi nemirniyamaniscaya ।
nirmala nigamacara nimnaga nagnika nimih ॥ 50 ॥

nala nirantara nighni nirlepa nirguna natih ।
nilagriva niriha ca niranjanajani navi ॥ 51 ॥

navanitapriya nari narakarnavatarini ।
narayani nirakara nipuna nipunapriya ॥ 52 ॥

nisa nidra narendrastha namita namitapi ca ।
nirgundika ca nirgunda nirmamsa nasikabhidha ॥ 53 ॥

patakini pataka ca palapritiryasasvini ।
pina pinastana patni pavanasanasayini ॥ 54 ॥

para parakala paka pakakrtyaratipriya ।
pavanastha supavana tapasi pritivardhini ॥ 55 ॥

pasuvrddhikari pustih posani puspavardhini ।
puspini pustakakara punnagatalavasini ॥ 56 ॥

purandarapriya pritih puramarganivasini ।
pesa pasakara pasabandhaha pamsulapasuh ॥ 57 ॥

patah patasa parasudharini pasini tatha ।
papaghni patipatni ca patita’patitapi ca ॥ 58 ॥

pisaci ca pisacaghni pisitasanatosita ।
panada panapatra ca panadanakarodyata ॥ 59 ॥

pesa prasiddhih piyusa purna purnamanoratha ।
patadgarbha patadgatra paunahpunyapivapura ॥ 60 ॥

pankila pankamagna ca pamipa panjarasthita ।
pancama pancayama ca pancata pancamapriya ॥ 61 ॥

pancamudra pundarika pingala pingalocana ।
priyangumanjari pindi pandita panduraprabha ॥ 62 ॥

pretasana priyalustha pandughni pitasapaha ।
phalini phaladatri ca phalasri phanibhusana ॥ 63 ॥

phutkarakarini sphara phulla phullambujasana ।
phirangaha sphitamatih sphitih sphitikari tatha ॥ 64 ॥

vanamaya balaratirbalini balavardhini ।
venuvadya vanacari vira bijamayi api ॥ 65 ॥

vidya vidyaprada vidyabodhini vedadayini ।
budhamata ca buddha ca vanamalavati vara ॥ 66 ॥

varada varuni vina vinavadanatatpara ।
vinodini vinodastha vaisnavi visnuvallabha ॥ 67 ॥

vidya vaidyacikitsa ca vivasa visvavisruta ।
vitandra vihvala vela virava viratirvara ॥ 68 ॥

vividharkakara vira bimbosthi bimbavatsala ।
vindhyastha viravandya ca variyanaparacavit ॥ 69 ॥

vedantavedya vaidya ca vedasya vijayaprada ।
virodhavardhini vandhya vandhyabandhanivarini ॥ 70 ॥

bhagini bhagamala ca bhavani bhayabhavini ।
bhima bhimanana bhaimi bhangura bhimadarsana ॥ 71 ॥

bhilli bhalladhara bhirurbherundi bhirbhayapaha ।
bhagasarpinyapi bhaga bhagarupa bhagalaya ॥ 72 ॥

bhagasana bhagamoda bheri bhankararanjita ।
bhisana bhisanarava bhagavatyapi bhusana ॥ 73 ॥

bharadvaji bhogadatri bhavaghni bhutibhusana ।
bhutida bhumidatri ca bhupatitvapradayini ॥ 74 ॥

bhramari bhramari nila bhupalamukutasthita ।
matta manoharamana manini mohani mahi ॥ 75 ॥ var bhamini
mahalaksmirmadaksiba madiya madiralaya ।
madoddhata matangastha madhavi madhumadini ॥ 76 ॥

medha medhakari medhya madhya madhyavayasthita ।
madyapa mamsala matsyamodini maithunoddhata ॥ 77 ॥

mudra mudravati mata maya mahima mandira ।
mahamaya mahavidya mahamari mahesvari ॥ 78 ॥

mahadevavadhurmanya madhura viramandala ।
medasvini miladasrirmahisasuramardini ॥ 79 ॥

mandapastha mathastha ca madiragamagarvita ।
moksada mundamala ca mala malavilasini ॥ 80 ॥

matangini ca matangi matangatanayapi ca ।
madhusrava madhurasa madhukakusumapriya ॥ 81 ॥

yamini yamininathabhusa yavakaranjita ।
yavankurapriya maya yavani yavanadhipa ॥ 82 ॥

yamaghni yamakanya ca yajamanasvarupini ।
yajna yajva yajuryajva yasonikarakarini ॥ 83 ॥

yajnasutraprada jyestha yajnakarmakari tatha ।
yasasvini yakarastha yupastambhanivasini ॥ 84 ॥

ranjita rajapatni ca rama rekha raverani ।
rajovati rajascitra rajani rajanipatih ॥ 85 ॥

ragini rajyanirajya rajyada rajyavardhini ।
rajanvati rajanitistatha rajatavasini ॥ 86 ॥

ramani ramaniya ca rama ramavati ratih ।
retovati ratotsaha rogahrdrogakarini ॥ 87 ॥

ranga rangavati raga ragajna ragakrdrana ।
ranjika ranjikaranja ranjini raktalocana ॥ 88 ॥

raktacarmadhara ranja raktastha raktavadini ।
rambha rambhaphalapriti rambhoru raghavapriya ॥ 89 ॥

rangabhrdrangamadhura rodasi rodasigraha ।
rodhakrdrodhahantri ca rogabhrdrogasayini ॥ 90 ॥

vandi vadistuta bandha bandhukakusumadhara ।
vanditra vanditamata vindura vaindavividha ॥ 91 ॥

vinki vinkapala vinka vinkastha vinkavatsala ।
vadirvilagna vipra ca vidhirvidhikari vidha ॥ 92 ॥

sankhini sankhavalaya sankhamalavati sami ।
sankhapatrasini sankhasankha sankhagala sasi ॥ 93 ॥

samvi saravati syama syamangi syamalocana ।
smasanastha smasana ca smasanasthalabhusana ॥ 94 ॥

samada samahantri ca sakini sankusekhara ।
santih santiprada sesa sesastha sesadayini ॥ 95 ॥

semusi sosini siri saurih saurya sara sirih ।
sapaha sapahanisa sampa sapathadayini ॥ 96 ॥

srngini srngapalabhuk sankari sankari ca ya ।
sanka sankapaha samstha sasvati sitala siva ॥ 97 ॥

sivastha savabhukta ca savavarna sivodari ।
sayini savasayana simsapa sisupalini ॥ 98 ॥

savakundalini saiva sankara sisira sira ।
savakanci savasrika savamala savakrtih ॥ 99 ॥

sayani sankuva saktih santanuh siladayini ।
sindhuh sarasvati sindhusundari sundaranana ॥ 100 ॥

sadhuh siddhih siddhidatri siddha siddhasarasvati ।
santatih sampada sampatsamvitsaratidayini ॥ 101 ॥

sapatni sarasa sara sarasvatikari svadha ।
sarahsama samana ca samaradhya samastada ॥ 102 ॥

samiddha samada samma sammoha samadarsana ।
samitih samidha sima savitri savidha sati ॥ 103 ॥

savata savanadara savana samara sami ।
simira satata sadhvi saghrici ca sahayini ॥ 104 ॥

hamsi hamsagatirhamsa hamsojjvalanicoluyuk ।
halini halada hala harasrirharavallabha ॥ 105 ॥

hela helavati hesa hresastha hresavardhini ।
hanta hantirhata hatya ha hanta tapaharini ॥ 106 ॥

hankari hantakrddhanka hiha hata hatahata ।
hemaprada hamsavati hari hatarisammata ॥ 107 ॥

hori hotri holika ca homa homo havirharih ।
harini harininetra himacalanivasini ॥ 108 ॥

lambodari lambakarna lambika lambavigraha ।
lila lolavati lola lalani lalita lata ॥ 109 ॥ var loka
lalamalocana locya lolaksi laksana lala ।
lampati lumpati lampa lopamudra lalantini ॥ 110 ॥

lantika lambika lamba laghima laghumadhyama ।
laghiyasi laghudayi luta lutanivarini ॥ 111 ॥

lomabhrllomalopta ca luluti lulusamyati ।
lulayastha ca lahari lankapurapurandari ॥ 112 ॥

laksmirlaksmiprada laksmya laksabalamatiprada ।
ksunna ksupa ksana ksina ksama ksantih ksanavati ॥ 113 ॥

ksama ksamodari ksima ksaumabhrtksatriyangana ।
ksaya ksayakari ksira ksirada ksirasagara ॥ 114 ॥

ksemankari ksayakari ksayada ksanada ksatih ।
ksuranti ksudrika ksudra ksutksama ksarapataka ॥ 115 ॥

॥ phalasrutih ॥

matuh sahasranamedam pratyangirya varapradam ॥ 1 ॥

yah pathetprayato nityam sa eva syanmahesvarah ।
anacantah pathennityam daridro dhanado bhavet ॥ 2 ॥

( var yah pathetprayato nityam daridro dhanado bhavet)
mukah syadvakpatirdevi rogi nirogatam vrajet ।
aputrah putramapnoti trisu lokesu visrutam ॥ 3 ॥

vandhyapi sute tanayan gavasca bahudugdhadah ।
rajanah padanamrah syustasyadasa iva sphutah ॥ 4 ॥

arayah sanksayam yanti manasa samsmrta api ।
darsanadeva jayante nara naryo’pi tadvasah ॥ 5 ॥

karta harta svayamviro jayate natrasamsayah ।
yam yam kamayate kamam tam tam prapnoti niscitam ॥ 6 ॥

duritam na ca tasyaste nasti sokah kadacana ।
catuspathe’rdharatre ca yah pathetsadhakottamah ॥ 7 ॥

ekaki nirbhayo dhiro dasavartam stavottamam ।
manasa cintitam karyam tasya sidhirna samsayah ॥ 8 ॥

vina sahasranamna yo japenmantram kadacana ।
na siddho jayate tasya mantrah kalpasatairapi ॥ 9 ॥

kujavare smasane ca madhyanhe yo japedatha ।
satavartya sarjayeta karta harta nrnamiha ॥ 10 ॥

rogantardho nisayante pathitamasi samsthitah ।
sadyo nirogatameti yadi syannirbhayastada ॥ 11 ॥

ardharatre smasane va sanivare japenmanum ।
astottarasahasram taddasavaram japettatah ॥ 12 ॥

sahasranama cettaddhi tada yati svayam siva ।
mahapavanarupena ghoragomayunadini ॥ 13 ॥

tada yadi na bhitih syattato drohiti va bhavet ।
tada pasubalim dadyatsvayam grnhati candika ॥ 14 ॥

yathestam ca varam dattva yati pratyangira siva ।
rocanagurukasturi karpuramadacandanah ॥ 15 ॥

kunkumaprathamabhyam tu likhitam bhurjapatrake ।
subhanaksatrayoge tu krtrimakrtasatkriyah ॥ 16 ॥

krtasampatanasiddhirdharayeddaksine kare ।
sahasranama svarnastham kanthe vapi jitendriyah ॥ 17 ॥

tada yantre namenmantri kruddha sammriyate narah ।
yasmai dadati yah svasti sa bhaveddhanadopamah ॥ 18 ॥

dustasvapadajantunam na bhih kutrapi jayate ।
balakanamimam raksam garbhininamapi dhruvam ॥ 19 ॥

mohanam stambhanakarsamaranoccatanani ca ।
yantradharanato nunam jayante sadhakasya tu ॥ 20 ॥

nilavastre vilikhatam dhvajayam yadi tisthati ।
tada nasta bhavatyeva pracanda parivahini ॥ 21 ॥

etajjaptam mahabhasma lalate yadi dharayet ।
taddarsanata eva syuh praninastasya kinkarah ॥ 22 ॥

rajapatnyo’pi vasagah kimanyah parayositah ।
etajjaptam pibettoyam masaikena mahakavih ॥ 23 ॥

panditasca mahadikso jayate natrasamsayah ।
saktim sampujya devesi pathetstotram varam subham ॥ 24 ॥

iha loke sukhambhuktva paratra tridivam vrajet ।
iti namasahasram tu pratyangira manoharam ॥ 25 ॥

gopyam guptatamam loke gopaniyam svayonivat ॥ 26 ॥

॥ iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
sripratyangirasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Pratyangira Devi:

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top