Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Pratyangira Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਰਹਸ੍ਯੇ

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪੁਰਃਸਰਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪਰਮਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾਯਾਃ ਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠੇ ਯਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਰਾਭਵੋ ਨ ਚਾਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਸਭਾਯਾਂ ਵਾਸਨੇ ਰਣੇ ॥

ਤਥਾ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਭਵੇਦ੍ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾਸ੍ਯ ਪਾਠਤਃ ।
ਯਥਾ ਭਵਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਸਾਧਕਃ ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਹਿ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਵਾਜਪੇਯਸ੍ਯ ਕੋਟਯਃ ।
ਸਕਤ੍ਪਾਠੇਨ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਯਤ੍ਪਰਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

ਭੈਰਵੋऽਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਦੇਵਿ ਸਮੀਰਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿ ਹੇਤਵੇ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਂਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਦਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਏਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵੀਂ ਯਦੀਛੇਦਾਤ੍ਮਨੋ ਹਿਤਮ੍ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਆਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾ ਮੁਕ੍ਤਕਚਾ ਘਨਚ੍ਛਵਿਰ੍ਧ੍ਯੇਯਾ ਸਚਰ੍ਮਾਸਿਕਰਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋਗ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਗ੍ਰਸਿਤਾਹਿਤਾ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਤੇਜਸੇਰਿਤਾ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਦੇਵਤਾ,
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ, ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਸ੍ਵਾਹਾ ਕੀਲਕਂ
ਮਮ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਯਰ੍ਥੇ ਵਿਦ੍ਯਾਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼ਿਰਸਾ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਾ ।
ਸਮਾऽਸਮਾ ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਚ ਸਮਸ੍ਤਸੁਰਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸਮਦਾ ਸਿਨ੍ਧੁਸੇਵਿਨੀ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਸੀਮਨ੍ਤਿਨੀ ਸੋਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਚ ਵਸੁਧਾ ਰਸਾ ॥ ੨ ॥

ਰਸਾ ਰਸਵਤੀ ਵੇਲਾ ਵਨ੍ਯਾ ਚ ਵਨਮਾਲਿਨੀ ।
ਵਨਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਨਚਰੀ ਵਨੀ ਵਨਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਵੇਗਿਨੀ ਵੇਗਦਾ ਵੇਗਬਲਾ ਸ੍ਥਾਨਬਲਾਧਿਕਾ ।
ਕਲਾ ਕਲਾਪ੍ਰਿਯਾ ਕੌਲਿ ਕੋਮਲਾ ਕਾਲਕਾਮਿਨੀ ॥ ੪ ॥

ਕਮਲਾ ਕਮਲਾਸ੍ਯਾ ਚ ਕਮਲਸ੍ਥਾ ਕਲਾਵਤੀ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਟਿਲਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕੁਲਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ ੫ ॥

ਕੀਰਕੇਲਿਃ ਕਲਾ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲਿਨ੍ਯਪਿ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਕੇਸ਼ਿਨੀ ਚ ਕੁਸ਼ਾਵਰ੍ਤਾ ਕੌਸ਼ਾਮ੍ਬੀ ਕੇਸ਼ਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੬ ॥

ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ਾਪਹਾ ਕਾਂਸ਼ੀਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਕੇਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ।
ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ੍ਥਾ ਚ ਕੁਣ੍ਡਲਾਙ੍ਗਦਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੭ ॥

ਕੁਸ਼ਾਪਾਸ਼ੀ ਕੁਮੁਦਿਨੀ ਕੁਮੁਦਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਕੁਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯਾ ਕੁਨ੍ਦਰੁਚਿਃ ਕੁਰਙ੍ਗਮਦਮੋਦਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਕੁਰਙ੍ਗਨਯਨਾ ਕੁਨ੍ਦਾ ਕੁਰੁਵਨ੍ਦਾਭਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਕੁਸੁਮ੍ਭਕੁਸੁਮਾ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਕ੍ਵਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾ ਕਟੁਃ ॥ ੯ ॥

ਕਠੋਰਾ ਕਰਣਾ ਕਣ੍ਠਾ ਕੌਮੁਦੀ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠਿਨੀ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕਪਟਿਨੀ ਕਠਿਨੀ ਕਾਲਕਣ੍ਠਿਕਾ ॥ ੧੦ ॥

ਕਿਬ੍ਰੁਹਸ੍ਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚ ਕੁਰੁਨ੍ਦਾ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਞ੍ਜਰਸ੍ਥਾ ਕੁਞ੍ਜਰਤਾ ਕੁਮ੍ਭਿਕੁਮ੍ਭਸ੍ਤਨਦ੍ਵਯਾ ॥ ੧੧ ॥

ਕੁਮ੍ਭਿਕਾ ਕਰਭੋਰੁਸ਼੍ਚ ਕਦਲੀਦਲਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਕੁਪਿਤਾ ਕੋਟਰਸ੍ਥਾ ਚ ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਕਨ੍ਦਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੧੨ ॥

ਏਕਾਨ੍ਤਵਾਸਿਨੀ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਕਮ੍ਪਮਾਨਸ਼ਿਰੋਰੁਹਾ ।
ਕਾਦਮ੍ਬਰੀ ਕਦਮ੍ਬਸ੍ਥਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮੀ ਪ੍ਰੇਮਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩ ॥

ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ਪ੍ਰਿਯਾਯੁਕ੍ਤਾ ਕ੍ਰਤੁਃ ਕ੍ਰਤੁਕਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਚ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਕਾਮਪਤ੍ਨੀ ਕਾਮਧਾਤ੍ਰੀ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਮਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਮਗਤਿਃ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਮੋਹਿਤਾ ॥ ੧੫ ॥

ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖੇਚਰੀ ਖਞ੍ਜਾ ਖਞ੍ਜਰੀਟੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ਖਲਾ ।
ਖਰਗਾ ਖਰਨਾਸਾ ਚ ਖਰਾਸ੍ਯਾ ਖੇਲਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੬ ॥

ਖਰਾਂਸ਼ੁਃ ਖੇਟਿਨੀ ਖਰਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ।
ਖਲਖਣ੍ਡਿਨਿ ਵਿਖ੍ਯਾਤਿਃ ਖਣ੍ਡਿਤਾ ਖਣ੍ਡਵੀ ਸ੍ਥਿਰਾ ॥ ੧੭ ॥

ਖਣ੍ਡਪ੍ਰਿਯਾ ਖਣ੍ਡਖਾਦ੍ਯਾ ਸੇਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਾ ਚ ਖਞ੍ਜਨੀ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੌਰੀ ਗੋਮਤ੍ਯਾਪਿ ਚ ਗੌਤਮੀ ॥ ੧੮ ॥

ਗਯਾ ਗੌਰ੍ਗਜੀ ਗਗਨਾ ਗਾਰੁਡੀ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾ ।
ਗੀਤਾ ਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਗੋਤ੍ਰਾ ਗੋਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ਗਦਾ ॥ ੧੯ ॥

ਗਿਰਿਭੂਪਾਲਦੁਹਿਤਾ ਗੋਗਾ ਗੋਕੁਲਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਘਨਸ੍ਤਨੀ ਘਨਰੁਚਿਰ੍ਘਨੋਰੁਰ੍ਘਨਨਿਃਸ੍ਵਨਾ ॥ ੨੦ ॥

ਘੂਤ੍ਕਾਰਿਣੀ ਘੂਤਕਰੀ ਘੁਘੂਕਪਰਿਵਾਰਿਤਾ ।
ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯਾ ਘਣ੍ਟਾ ਘਨਾਘੋਟਪ੍ਰਵਾਹਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਘੋਰਰੂਪਾ ਚ ਘੋਰਾ ਚ ਘੂਨੀਪ੍ਰੀਤਿ ਘਨਾਞ੍ਜਨੀ ।
ਘਤਾਚੀ ਘਨਮੁਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚ ਘਟਾਘਣ੍ਟਾ ਘਟਾਮਤਾ ॥ ੨੨ ॥

ਘਟਾਸ੍ਯਾ ਘਟਾਨਾਦਾ ਚ ਘਾਤਪਾਤਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਚਞ੍ਚਰੀਕਾ ਚਕੋਰੀ ਚ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚੀਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੨੩ ॥

ਚਾਤੁਰੀ ਚਪਲਾ ਚਾਰੁਸ਼੍ਚਲਾ ਚੇਲਾ ਚਲਾਚਲਾ ।
ਚਤੁਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨਾ ਚਾਕਾ ਚਿਯਾ ਚਾਮੀਕਰਚ੍ਛਵਿਃ ॥ ੨੪ ॥

ਚਾਪਿਨੀ ਚਪਲਾ ਚਮ੍ਪੂਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸ਼੍ਚਿਤਾ ।
ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਮਯੀ ਚਞ੍ਚਚ੍ਚੌਰਾ ਚਾਪਾ ਚਮਤ੍ਕਤਿਃ ॥ ੨੫ ॥

ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿ ਵਧੂਸ਼੍ਚਕ੍ਰਾ ਚਕ੍ਰਾਙ੍ਗਾ ਚਕ੍ਰਮੋਦਿਨੀ ।
ਚੇਤਸ਼੍ਚਰੀ ਚਿਤ੍ਤਵਤ੍ਤਿਰਚੇਤਾ ਚੇਤਨਾਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੬ ॥

ਚਾਮ੍ਪੇਯੀ ਚਮ੍ਪਕਪ੍ਰੀਤਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਾਲਵਾਸਿਨੀ । (ਚਪ੍ਰਿਯਾ ਚਕ੍ਰਿਕਾ)
ਚਿਰਞ੍ਜੀਵਿਤਦਾਚਿਤ੍ਤਾ ਤਰੁਮੂਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਛੁਰਿਕਾ ਛਤ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਛਿਦ੍ਰਾ ਛੇਦਕਰੀ ਛਿਦਾ ।
ਛੁਚ੍ਛੁਨ੍ਦਰੀਪਲਪ੍ਰੀਤਿਃ ਛੁਨ੍ਦਰੀਭਨਿਭਸ੍ਵਨਾ ॥ ੨੮ ॥

ਛਲਿਨੀ ਛਲਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਛਿਟਿਕਾ ਛੇਕਕਤ੍ਤਥਾ ।
ਛਦ੍ਮਿਨੀ ਛਾਨ੍ਦਸੀ ਛਾਯਾ ਛਾਯਾਕਚ੍ਛਾਦਿਰਿਤ੍ਯਪਿ ॥ ੨੯ ॥

ਜਯਾ ਚ ਜਯਦਾ ਜਾਤਿਰ੍ਜਮ੍ਭਿਣੀ ਜਾਮਲਾਯੁਤਾ ।
ਜਯਾਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਜਾਯਾ ਜਾਪ੍ਯਾ ਜਾਪ੍ਯਜਗਜ੍ਜਨਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਜਮ੍ਬੂਪ੍ਰਿਯਾ ਜਯਸ੍ਥਾ ਚ ਜਙ੍ਗਮਾ ਜਙ੍ਗਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਜਨ੍ਤੁਰ੍ਜਨ੍ਤੁਪ੍ਰਧਾਨਾ ਚ ਜਰਤ੍ਕਰ੍ਣਾ ਜਰਦ੍ਗਵਾ ॥ ੩੧ ॥

ਜਾਤੀਪ੍ਰਿਯਾ ਜੀਵਨਸ੍ਥਾ ਜੀਮੂਤਸਦਸ਼ਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਜਨ੍ਯਾ ਜਨਹਿਤਾ ਜਾਯਾ ਜਮ੍ਭਜਮ੍ਭਿਲਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਜਵਦਾ ਜਵਵਦ੍ਵਾਹਾ ਜਮਾਨੀ ਜ੍ਵਰਹਾ ਜ੍ਵਰੀ ।
ਝਞ੍ਝਾ ਨੀਲਮਯੀ ਝਞ੍ਝਾਝਣਤ੍ਕਾਰਕਰਾਚਲਾ ॥ ੩੩ ॥

ਝਿਂਟੀਸ਼ਾ ਝਸ੍ਯਕਤ੍ ਝਮ੍ਪਾ ਯਮਤ੍ਰਾਸਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਟਙ੍ਕਾਰਸ੍ਥਾ ਟਙ੍ਕਧਰਾ ਟਙ੍ਕਾਰਕਾਰਣਾ ਟਸੀ ॥ ੩੪ ॥ var ਟਕਾਰਸ੍ਥਾ
ਠਕੁਰਾ ਠੀਕਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਠਿਣ੍ਠੀਰਵਸਨਾਵਤਾ ।
ਠਣ੍ਠਾ ਨੀਲਮਯੀ ਠਣ੍ਠਾ ਠਣਤ੍ਕਾਰਕਰਾ ਠਸਾ ॥ ੩੫ ॥

ਡਾਕਿਨੀ ਡਾਮਰਾ ਚੈਵ ਡਿਣ੍ਡਿਮਧ੍ਵਨਿਨਾਦਿਨੀ ।
ਢਕ੍ਕਾਪ੍ਰਿਯਸ੍ਵਨਾ ਢਕ੍ਕਾਤਪਿਨੀ ਤਾਪਿਨੀ ਤਥਾ ॥ ੩੬ ॥

ਤਰੁਣੀ ਤੁਨ੍ਦਿਲਾ ਤੁਨ੍ਦਾ ਤਾਮਸੀ ਚ ਤਪਃਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਤਾਮ੍ਰਾ ਤਾਮ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾ ਤਾਲੀ ਤਾਲੀਦਲਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੩੭ ॥

ਤੁਰਙ੍ਗਾ ਤ੍ਵਰਿਤਾ ਤੋਤਾ ਤੋਤਲਾ ਤਾਦਿਨੀ ਤੁਲਾ ।
ਤਾਪਤ੍ਰਯਹਰਾ ਤਾਰਾ ਤਾਲਕੇਸ਼ੀ ਤਮਾਲਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਤਮਾਲਦਲਵਚ੍ਛਾਯਾ ਤਾਲਸ੍ਵਨਵਤੀ ਤਮੀ ।
ਤਾਮਸੀ ਚ ਤਮਿਸ੍ਰਾ ਚ ਤੀਵ੍ਰਾ ਤੀਵ੍ਰਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ॥ ੩੯ ॥

ਤਟਸ੍ਥਾਤਿਲਤੈਲਾਕ੍ਤਾ ਤਾਰਿਣੀ ਤਪਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਤਿਲੋਤ੍ਤਮਾ ਤਿਲਕਕਤ੍ਤਾਰਕਾਧੀਸ਼ਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੪੦ ॥

ਤਿਲਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਕੇਸ਼ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਪਤ੍ਨੀ ਸ੍ਥਿਤਿਕਰੀ ਸ੍ਥਲਸ੍ਥਾ ਸ੍ਥਲਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਸ੍ਥਿਤਿਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਸ੍ਥਾਵਤਿਃ ਸ੍ਥੂਲਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਦਨ੍ਤਿਨੀ ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਦੀਨਾ ਦਰਿਦ੍ਰਾ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੪੨ ॥

ਦੇਵੀ ਦੇਵਵਧੂਰ੍ਦੈਤ੍ਯਦਮਿਨੀ ਦਨ੍ਤਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਦਯਾਵਤੀ ਦਮਵਤੀ ਦਮਦਾ ਦਾਡਿਮਸ੍ਤਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਦਨ੍ਦਸ਼ੂਕਨਿਭਾ ਦੈਤ੍ਯਦਾਰਿਣੀ ਦੇਵਤਾऽऽਨਨਾ ।
ਦੋਲਾਕ੍ਰੀਡਾ ਦਯਾਲੁਸ਼੍ਚ ਦਮ੍ਪਤੀ ਦੇਵਤਾਮਯੀ ॥ ੪੪ ॥

ਦਸ਼ਾ ਦੀਪਸ੍ਥਿਤਾ ਦੋਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ਹਾ ਦੋਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ।
ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੀ ਦੁਰ੍ਗਮਾ ਦੁਰ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੫ ॥

ਦੁਰ੍ਗਨ੍ਧਨਾਸ਼ਿਨੀ ਦੁਃਸ੍ਥਾ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਸ਼ਮਕਾਰਿਣੀ ।
ਦੁਰ੍ਵਾਰਾ ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਧ੍ਵਾਨਾ ਦੂਰਗਾ ਦੂਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੬ ॥

ਦਰਦਾ ਦਰਹਾ ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਯਾਦਾ ਦੁਹਿਤਾ ਦਸ਼ਾ ।
ਧੁਰਨ੍ਧਰਾ ਧੁਰੀਣਾ ਚ ਧੌਰੇਯੀ ਧਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੭ ॥

ਧੀਰਾ ਧੀਰਾਧਰਿਤ੍ਰੀ ਚ ਧਰ੍ਮਦਾ ਧੀਰਮਾਨਸਾ ।
ਧਨੁਰ੍ਧਰਾ ਚ ਧਮਿਨੀ ਧੂਰ੍ਤਾ ਧੂਰ੍ਤਪਰਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੪੮ ॥

ਧੂਮਵਰ੍ਣਾ ਧੂਮਪਾਨਾ ਧੂਮਲਾ ਧੂਮਮੋਦਿਨੀ ।
ਨਲਿਨੀ ਨਨ੍ਦਨੀ ਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨਨ੍ਦਬਾਲਿਕਾ ॥ ੪੯ ॥

ਨਵੀਨਾ ਨਰ੍ਮਦਾ ਨਰ੍ਮੀ ਨੇਮਿਰ੍ਨਿਯਮਨਿਸ਼੍ਚਯਾ ।
ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਨਿਗਮਾਚਰਾ ਨਿਮ੍ਨਗਾ ਨਗ੍ਨਿਕਾ ਨਿਮਿਃ ॥ ੫੦ ॥

ਨਾਲਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ ਨਿਘ੍ਨੀ ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਤਿਃ ।
ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਾ ਨਿਰੀਹਾ ਚ ਨਿਰਞ੍ਜਨਜਨੀ ਨਵੀ ॥ ੫੧ ॥

ਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਨਾਰੀ ਨਰਕਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰਾ ਨਿਪੁਣਾ ਨਿਪੁਣਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੨ ॥

ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਥਾ ਨਮਿਤਾ ਨਮਿਤਾਪਿ ਚ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣ੍ਡਿਕਾ ਚ ਨਿਰ੍ਗੁਣ੍ਡਾ ਨਿਰ੍ਮਾਂਸਾ ਨਾਸਿਕਾਭਿਧਾ ॥ ੫੩ ॥

ਪਤਾਕਿਨੀ ਪਤਾਕਾ ਚ ਪਲਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ਼੍ਵਿਨੀ ।
ਪੀਨਾ ਪੀਨਸ੍ਤਨਾ ਪਤ੍ਨੀ ਪਵਨਾਸ਼ਨਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਪਰਾ ਪਰਾਕਲਾ ਪਾਕਾ ਪਾਕਕਤ੍ਯਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪਵਨਸ੍ਥਾ ਸੁਪਵਨਾ ਤਾਪਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੫੫ ॥

ਪਸ਼ੁਵਦ੍ਧਿਕਰੀ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੋਸ਼ਣੀ ਪੁਸ਼੍ਪਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀ ਪੁਸ੍ਤਕਕਰਾ ਪੁਨ੍ਨਾਗਤਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਪੁਰਨ੍ਦਰਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੀਤਿਃ ਪੁਰਮਾਰ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਪੇਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ਕਰਾ ਪਾਸ਼ਬਨ੍ਧਹਾ ਪਾਂਸ਼ੁਲਾਪਸ਼ੁਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪਟਃ ਪਟਾਸ਼ਾ ਪਰਸ਼ੁਧਾਰਿਣੀ ਪਾਸ਼ਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਪਾਪਘ੍ਨੀ ਪਤਿਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪਤਿਤਾऽਪਤਿਤਾਪਿ ਚ ॥ ੫੮ ॥

ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਚ ਪਿਸ਼ਾਚਘ੍ਨੀ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਨਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਪਾਨਦਾ ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਾ ਚ ਪਾਨਦਾਨਕਰੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੫੯ ॥

ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪੀਯੂਸ਼ਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਮਨੋਰਥਾ ।
ਪਤਦ੍ਗਰ੍ਭਾ ਪਤਦ੍ਗਾਤ੍ਰਾ ਪੌਨਃਪੁਣ੍ਯਪਿਵਾਪੁਰਾ ॥ ੬੦ ॥

ਪਙ੍ਕਿਲਾ ਪਙ੍ਕਮਗ੍ਨਾ ਚ ਪਾਮੀਪਾ ਪਞ੍ਜਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਪਞ੍ਚਮਾ ਪਞ੍ਚਯਾਮਾ ਚ ਪਞ੍ਚਤਾ ਪਞ੍ਚਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੬੧ ॥

ਪਞ੍ਚਮੁਦ੍ਰਾ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲੋਚਨਾ ।
ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਗੁਮਞ੍ਜਰੀ ਪਿਣ੍ਡੀ ਪਣ੍ਡਿਤਾ ਪਾਣ੍ਡੁਰਪ੍ਰਭਾ ॥ ੬੨ ॥

ਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾ ਪ੍ਰਿਯਾਲੁਸ੍ਥਾ ਪਾਣ੍ਡੁਘ੍ਨੀ ਪੀਤਸਾਪਹਾ ।
ਫਲਿਨੀ ਫਲਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਫਲਸ਼੍ਰੀ ਫਣਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੬੩ ॥

ਫੂਤ੍ਕਾਰਕਾਰਿਣੀ ਸ੍ਫਾਰਾ ਫੁਲ੍ਲਾ ਫੁਲ੍ਲਾਮ੍ਬੁਜਾਸਨਾ ।
ਫਿਰਙ੍ਗਹਾ ਸ੍ਫੀਤਮਤਿਃ ਸ੍ਫਿਤਿਃ ਸ੍ਫੀਤਿਕਰੀ ਤਥਾ ॥ ੬੪ ॥

ਵਨਮਾਯਾ ਬਲਾਰਾਤਿਰ੍ਬਲਿਨੀ ਬਲਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਾ ਵਨਚਰੀ ਵੀਰਾ ਬੀਜਮਯੀ ਅਪਿ ॥ ੬੫ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾ ਵਿਦ੍ਯਾਬੋਧਿਨੀ ਵੇਦਦਾਯਿਨੀ ।
ਬੁਧਮਾਤਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧਾ ਚ ਵਨਮਾਲਾਵਤੀ ਵਰਾ ॥ ੬੬ ॥

ਵਰਦਾ ਵਾਰੁਣੀ ਵੀਣਾ ਵੀਣਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਵਿਨੋਦਿਨੀ ਵਿਨੋਦਸ੍ਥਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੬੭ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਵੈਦ੍ਯਚਿਕਿਤ੍ਸਾ ਚ ਵਿਵਸ਼ਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ।
ਵਿਤਨ੍ਦ੍ਰਾ ਵਿਹ੍ਵਲਾ ਵੇਲਾ ਵਿਰਾਵਾ ਵਿਰਤਿਰ੍ਵਰਾ ॥ ੬੮ ॥

ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਕਕਰਾ ਵੀਰਾ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਬਿਮ੍ਬਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਵੀਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਵਰੀਯਾਨਪਰਾਚਵਿਤ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾ ਵੈਦ੍ਯਾ ਚ ਵੇਦਸ੍ਯ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਿਰੋਧਵਰ੍ਧਿਨੀ ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਨ੍ਧ੍ਯਾਬਨ੍ਧਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੭੦ ॥

ਭਗਿਨੀ ਭਗਮਾਲਾ ਚ ਭਵਾਨੀ ਭਯਭਾਵਿਨੀ ।
ਭੀਮਾ ਭੀਮਾਨਨਾ ਭੈਮੀ ਭਙ੍ਗੁਰਾ ਭੀਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ॥ ੭੧ ॥

ਭਿਲ੍ਲੀ ਭਲ੍ਲਧਰਾ ਭੀਰੁਰ੍ਭੇਰੁਣ੍ਡੀ ਭੀਰ੍ਭਯਾਪਹਾ ।
ਭਗਸਰ੍ਪਿਣ੍ਯਪਿ ਭਗਾ ਭਗਰੂਪਾ ਭਗਾਲਯਾ ॥ ੭੨ ॥

ਭਗਾਸਨਾ ਭਗਾਮੋਦਾ ਭੇਰੀ ਭਙ੍ਕਾਰਰਞ੍ਜਿਤਾ ।
ਭੀਸ਼ਣਾ ਭੀਸ਼ਣਾਰਾਵਾ ਭਗਵਤ੍ਯਪਿ ਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੭੩ ॥

ਭਾਰਦ੍ਵਾਜੀ ਭੋਗਦਾਤ੍ਰੀ ਭਵਘ੍ਨੀ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਮਿਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੂਪਤਿਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੪ ॥

ਭ੍ਰਮਰੀ ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਨੀਲਾ ਭੂਪਾਲਮੁਕੁਟਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਮਤ੍ਤਾ ਮਨੋਹਰਮਨਾ ਮਾਨਿਨੀ ਮੋਹਨੀ ਮਹੀ ॥ ੭੫ ॥ var ਭਾਮਿਨੀ
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਦਕ੍ਸ਼ੀਬਾ ਮਦੀਯ ਮਦਿਰਾਲਯਾ ।
ਮਦੋਦ੍ਧਤਾ ਮਤਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਮਾਧਵੀ ਮਧੁਮਾਦਿਨੀ ॥ ੭੬ ॥

ਮੇਧਾ ਮੇਧਾਕਰੀ ਮੇਧ੍ਯਾ ਮਧ੍ਯਾ ਮਧ੍ਯਵਯਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਮਦ੍ਯਪਾ ਮਾਂਸਲਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਮੋਦਿਨੀ ਮੈਥੁਨੋਦ੍ਧਤਾ ॥ ੭੭ ॥

ਮੁਦ੍ਰਾ ਮੁਦ੍ਰਾਵਤੀ ਮਾਤਾ ਮਾਯਾ ਮਹਿਮ ਮਨ੍ਦਿਰਾ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭੮ ॥

ਮਹਾਦੇਵਵਧੂਰ੍ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਧੁਰਾ ਵੀਰਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਮੇਦਸ੍ਵਿਨੀ ਮੀਲਦਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੭੯ ॥

ਮਣ੍ਡਪਸ੍ਥਾ ਮਠਸ੍ਥਾ ਚ ਮਦਿਰਾਗਮਗਰ੍ਵਿਤਾ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾ ਚ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀ ਚ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਮਤਙ੍ਗਤਨਯਾਪਿ ਚ ।
ਮਧੁਸ੍ਰਵਾ ਮਧੁਰਸਾ ਮਧੂਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੧ ॥

ਯਾਮਿਨੀ ਯਾਮਿਨੀਨਾਥਭੂਸ਼ਾ ਯਾਵਕਰਞ੍ਜਿਤਾ ।
ਯਵਾਙ੍ਕੁਰਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਯਾ ਯਵਨੀ ਯਵਨਾਧਿਪਾ ॥ ੮੨ ॥

ਯਮਘ੍ਨੀ ਯਮਕਨ੍ਯਾ ਚ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਯਜ੍ਞਾ ਯਜ੍ਵਾ ਯਜੁਰ੍ਯਜ੍ਵਾ ਯਸ਼ੋਨਿਕਰਕਾਰਿਣੀ ॥ ੮੩ ॥

ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਕਰੀ ਤਥਾ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਕਾਰਸ੍ਥਾ ਯੂਪਸ੍ਤਮ੍ਭਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੪ ॥

ਰਞ੍ਜਿਤਾ ਰਾਜਪਤ੍ਨੀ ਚ ਰਮਾ ਰੇਖਾ ਰਵੇਰਣੀ ।
ਰਜੋਵਤੀ ਰਜਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਾ ਰਜਨੀ ਰਜਨੀਪਤਿਃ ॥ ੮੫ ॥

ਰਾਗਿਣੀ ਰਾਜ੍ਯਨੀਰਾਜ੍ਯਾ ਰਾਜ੍ਯਦਾ ਰਾਜ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਰਾਜਨ੍ਵਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਸ੍ਤਥਾ ਰਜਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੬ ॥

ਰਮਣੀ ਰਮਣੀਯਾ ਚ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾਵਤੀ ਰਤਿਃ ।
ਰੇਤੋਵਤੀ ਰਤੋਤ੍ਸਾਹਾ ਰੋਗਹਦ੍ਰੋਗਕਾਰਿਣੀ ॥ ੮੭ ॥

ਰਙ੍ਗਾ ਰਙ੍ਗਵਤੀ ਰਾਗਾ ਰਾਗਜ੍ਞਾ ਰਾਗਕਦ੍ਰਣਾ ।
ਰਞ੍ਜਿਕਾ ਰਞ੍ਜਿਕਾਰਞ੍ਜਾ ਰਞ੍ਜਿਨੀ ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਾ ॥ ੮੮ ॥

ਰਕ੍ਤਚਰ੍ਮਧਰਾ ਰਞ੍ਜਾ ਰਕ੍ਤਸ੍ਥਾ ਰਕ੍ਤਵਾਦਿਨੀ ।
ਰਮ੍ਭਾ ਰਮ੍ਭਾਫਲਪ੍ਰੀਤਿ ਰਮ੍ਭੋਰੁ ਰਾਘਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੯ ॥

ਰਙ੍ਗਭਦ੍ਰਙ੍ਗਮਧੁਰਾ ਰੋਦਸੀ ਰੋਦਸੀਗ੍ਰਹਾ ।
ਰੋਧਕਦ੍ਰੋਧਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਰੋਗਭਦ੍ਰੋਗਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੯੦ ॥

ਵਨ੍ਦੀ ਵਦਿਸ੍ਤੁਤਾ ਬਨ੍ਧਾ ਬਨ੍ਧੂਕਕੁਸੁਮਾਧਰਾ ।
ਵਨ੍ਦੀਤ੍ਰਾ ਵਨ੍ਦਿਤਾਮਾਤਾ ਵਿਨ੍ਦੁਰਾ ਵੈਨ੍ਦਵੀਵਿਧਾ ॥ ੯੧ ॥

ਵਿਙ੍ਕਿ ਵਿਙ੍ਕਪਲਾ ਵਿਙ੍ਕਾ ਵਿਙ੍ਕਸ੍ਥਾ ਵਿਙ੍ਕਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਵਦਿਰ੍ਵਿਲਗ੍ਨਾ ਵਿਪ੍ਰਾ ਚ ਵਿਧਿਰ੍ਵਿਧਿਕਰੀ ਵਿਧਾ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਵਲਯਾ ਸ਼ਙ੍ਖਮਾਲਾਵਤੀ ਸ਼ਮੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਤ੍ਰਾਸ਼ਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਾਸ਼ਙ੍ਖਾ ਸ਼ਙ੍ਖਗਲਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ॥ ੯੩ ॥

ਸ਼ਂਵੀ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾਙ੍ਗੀ ਸ਼੍ਯਾਮਲੋਚਨਾ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾ ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਲਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ਮਦਾ ਸ਼ਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਕੁਸ਼ੇਖਰਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਸ਼ੇਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ਸ਼ੀਰੀ ਸ਼ੌਰਿਃ ਸ਼ੌਰ੍ਯਾ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਿਰਿਃ ।
ਸ਼ਾਪਹਾ ਸ਼ਾਪਹਾਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਮ੍ਪਾ ਸ਼ਪਥਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੬ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਿਣੀ ਸ਼ਙ੍ਗਪਲਭੁਕ੍ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਚ ਯਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਸ਼ਙ੍ਕਾਪਹਾ ਸਂਸ੍ਥਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੯੭ ॥

ਸ਼ਿਵਸ੍ਥਾ ਸ਼ਵਭੁਕ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ਵਵਰ੍ਣਾ ਸ਼ਿਵੋਦਰੀ ।
ਸ਼ਾਯਿਨੀ ਸ਼ਾਵਸ਼ਯਨਾ ਸ਼ਿਂਸ਼ਪਾ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਸ਼ਵਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਸ਼ੈਵਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾ ਸ਼ਿਰਾ ।
ਸ਼ਵਕਾਞ੍ਚੀ ਸ਼ਵਸ਼੍ਰੀਕਾ ਸ਼ਵਮਾਲਾ ਸ਼ਵਾਕਤਿਃ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼ਯਨੀ ਸ਼ਙ੍ਕੁਵਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਨ੍ਤਨੁਃ ਸ਼ੀਲਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਿਨ੍ਧੁਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸਾਧੁਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਿਦ੍ਧਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਸਨ੍ਤਤਿਃ ਸਮ੍ਪਦਾ ਸਮ੍ਪਤ੍ਸਂਵਿਤ੍ਸਰਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਪਤ੍ਨੀ ਸਰਸਾ ਸਾਰਾ ਸਰਸ੍ਵਤਿਕਰੀ ਸ੍ਵਧਾ ।
ਸਰਃਸਮਾ ਸਮਾਨਾ ਚ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸਮਸ੍ਤਦਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸਮਿਦ੍ਧਾ ਸਮਦਾ ਸਮ੍ਮਾ ਸਮ੍ਮੋਹਾ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ।
ਸਮਿਤਿਃ ਸਮਿਧਾ ਸੀਮਾ ਸਵਿਤ੍ਰੀ ਸਵਿਧਾ ਸਤੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸਵਤਾ ਸਵਨਾਦਾਰਾ ਸਾਵਨਾ ਸਮਰਾ ਸਮੀ ।
ਸਿਮਿਰਾ ਸਤਤਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਘ੍ਰੀਚੀ ਚ ਸਹਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਹਂਸੀ ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਹਂਸਾ ਹਂਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨਿਚੋਲੁਯੁਕ੍ ।
ਹਲਿਨੀ ਹਲਦਾ ਹਾਲਾ ਹਰਸ਼੍ਰੀਰ੍ਹਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਹੇਲਾ ਹੇਲਾਵਤੀ ਹੇਸ਼ਾ ਹ੍ਰੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਹ੍ਰੇਸ਼ਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਹਨ੍ਤਾ ਹਨ੍ਤਿਰ੍ਹਤਾ ਹਤ੍ਯਾ ਹਾ ਹਨ੍ਤ ਤਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਹਙ੍ਕਾਰੀ ਹਨ੍ਤਕਦ੍ਧਙ੍ਕਾ ਹੀਹਾ ਹਾਤਾ ਹਤਾਹਤਾ ।
ਹੇਮਪ੍ਰਦਾ ਹਂਸਵਤੀ ਹਾਰੀ ਹਾਤਰਿਸਮ੍ਮਤਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਹੋਰੀ ਹੋਤ੍ਰੀ ਹੋਲਿਕਾ ਚ ਹੋਮਾ ਹੋਮੋ ਹਵਿਰ੍ਹਰਿਃ ।
ਹਾਰਿਣੀ ਹਰਿਣੀਨੇਤ੍ਰਾ ਹਿਮਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰੀ ਲਮ੍ਬਕਰ੍ਣਾ ਲਮ੍ਬਿਕਾ ਲਮ੍ਬਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਲੀਲਾ ਲੋਲਾਵਤੀ ਲੋਲਾ ਲਲਨੀ ਲਾਲਿਤਾ ਲਤਾ ॥ ੧੦੯ ॥ var ਲੋਕਾ
ਲਲਾਮਲੋਚਨਾ ਲੋਚ੍ਯਾ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਲਲਾ ।
ਲਮ੍ਪਤੀ ਲੁਮ੍ਪਤੀ ਲਮ੍ਪਾ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾ ਲਲਨ੍ਤਿਨੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਲਨ੍ਤਿਕਾ ਲਮ੍ਬਿਕਾ ਲਮ੍ਬਾ ਲਘਿਮਾ ਲਘੁਮਧ੍ਯਮਾ ।
ਲਘੀਯਸੀ ਲਘੁਦਯੀ ਲੂਤਾ ਲੂਤਾਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਲੋਮਭਲ੍ਲੋਮਲੋਪ੍ਤਾ ਚ ਲੁਲੁਤੀ ਲੁਲੁਸਂਯਤੀ ।
ਲੁਲਾਯਸ੍ਥਾ ਚ ਲਹਰੀ ਲਙ੍ਕਾਪੁਰਪੁਰਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼ਾਬਲਮਤਿਪ੍ਰਦਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਣ੍ਣਾ ਕ੍ਸ਼ੁਪਾ ਕ੍ਸ਼ਣਾ ਕ੍ਸ਼ੀਣਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਣਾਵਤੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਮਾ ਕ੍ਸ਼ਾਮੋਦਰੀ ਕ੍ਸ਼ੀਮਾ ਕ੍ਸ਼ੌਮਭਤ੍ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਙ੍ਗਨਾ ।
ਕ੍ਸ਼ਯਾ ਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਦਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ਯਦਾ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾ ਕ੍ਸ਼ਤਿਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਰਨ੍ਤੀ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਿਕਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੁਤ੍ਕ੍ਸ਼ਾਮਾ ਕ੍ਸ਼ਰਪਾਤਕਾ ॥ ੧੧੫ ॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

ਮਾਤੁਃ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮੇਦਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰ੍ਯਾ ਵਰਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਯਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ ਏਵ ਸ੍ਯਾਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨਾਚਾਨ੍ਤਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਰਿਦ੍ਰੋ ਧਨਦੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨ ॥

( var ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਯਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਰਿਦ੍ਰੋ ਧਨਦੋ ਭਵੇਤ੍)
ਮੂਕਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਾਕ੍ਪਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਰੋਗੀ ਨਿਰੋਗਤਾਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
ਅਪੁਤ੍ਰਃ ਪੁਤ੍ਰਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪਿ ਸੂਤੇ ਤਨਯਾਨ੍ ਗਾਵਸ਼੍ਚ ਬਹੁਦੁਗ੍ਧਦਾਃ ।
ਰਾਜਾਨਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਾਃ ਸ੍ਯੁਸ੍ਤਸ੍ਯਦਾਸਾ ਇਵ ਸ੍ਫੁਟਾਃ ॥ ੪ ॥

ਅਰਯਃ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਮਨਸਾ ਸਂਸ੍ਮਤਾ ਅਪਿ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦੇਵ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਨਰਾ ਨਾਰ੍ਯੋऽਪਿ ਤਦ੍ਵਸ਼ਾਃ ॥ ੫ ॥

ਕਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਸ੍ਵਯਂਵੀਰੋ ਜਾਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਦੁਰਿਤਂ ਨ ਚ ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ੋਕਾਃ ਕਦਾਚਨ ।
ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇऽਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਚ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭ ॥

ਏਕਾਕੀ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਧੀਰੋ ਦਸ਼ਾਵਰ੍ਤਂ ਸ੍ਤਵੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਮਨਸਾ ਚਿਨ੍ਤਿਤਂ ਕਾਰ੍ਯਂ ਤਸ੍ਯ ਸਿਧਿਰ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੮ ॥

ਵਿਨਾ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾ ਯੋ ਜਪੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਕਦਾਚਨ ।
ਨ ਸਿਦ੍ਧੋ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਕਲ੍ਪਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੯ ॥

ਕੁਜਵਾਰੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਚ ਮਧ੍ਯਾਨ੍ਹੇ ਯੋ ਜਪੇਦਥ ।
ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਜਯੇਤ ਕਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਨਣਾਮਿਹ ॥ ੧੦ ॥

ਰੋਗਾਨ੍ਤਰ੍ਧੋ ਨਿਸ਼ਾਯਾਨ੍ਤੇ ਪਠਿਤਾਮਸਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸਦ੍ਯੋ ਨੀਰੋਗਤਾਮੇਤਿ ਯਦਿ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨਿਰ੍ਭਯਸ੍ਤਦਾ ॥ ੧੧ ॥

ਅਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਵਾ ਸ਼ਨਿਵਾਰੇ ਜਪੇਨ੍ਮਨੁਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਂ ਤਦ੍ਦਸ਼ਵਾਰਂ ਜਪੇਤ੍ਤਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਚੇਤ੍ਤਦ੍ਧਿ ਤਦਾ ਯਾਤਿ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਮਹਾਪਵਨਰੂਪੇਣ ਘੋਰਗੋਮਾਯੁਨਾਦਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਤਦਾ ਯਦਿ ਨ ਭੀਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਤਤੋ ਦ੍ਰੋਹੀਤਿ ਵਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਤਦਾ ਪਸ਼ੁਬਲਿਂ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ਸ੍ਵਯਂ ਗਣ੍ਹਾਤਿ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੧੪ ॥

ਯਥੇਸ਼੍ਟਂ ਚ ਵਰਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਯਾਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਰੋਚਨਾਗੁਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀ ਕਰ੍ਪੂਰਮਦਚਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮਪ੍ਰਥਮਾਭ੍ਯਾਂ ਤੁ ਲਿਖਿਤਂ ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰਕੇ ।
ਸ਼ੁਭਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯੋਗੇ ਤੁ ਕਤ੍ਰਿਮਾਕਤਸਤ੍ਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਤਸਮ੍ਪਾਤਨਾਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਧਾਰਯੇਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਕਰੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਨਾਮ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸ੍ਥਂ ਕਣ੍ਠੇ ਵਾਪੀ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਤਦਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਾ ਸਮ੍ਮ੍ਰਿਯਤੇ ਨਰਃ ।
ਯਸ੍ਮੈ ਦਦਾਤਿ ਯਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿ ਸ ਭਵੇਦ੍ਧਨਦੋਪਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼੍ਵਾਪਦਜਨ੍ਤੂਨਾਂ ਨ ਭੀਃ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਜਾਯਤੇ ।
ਬਾਲਕਾਨਾਮਿਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਗਰ੍ਭਿਣੀਨਾਮਪਿ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਮੋਹਨਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਾਕਰ੍ਸ਼ਮਾਰਣੋਚ੍ਚਾਟਨਾਨਿ ਚ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਧਾਰਣਤੋ ਨੂਨਂ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਸਾਧਕਸ੍ਯ ਤੁ ॥ ੨੦ ॥

ਨੀਲਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵਿਲਿਖਤਂ ਧ੍ਵਜਾਯਾਂ ਯਦਿ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ।
ਤਦਾ ਨਸ਼੍ਟਾ ਭਵਤ੍ਯੇਵ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਪਰਿਵਾਹਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਏਤਜ੍ਜਪ੍ਤਂ ਮਹਾਭਸ੍ਮ ਲਲਾਟੇ ਯਦਿ ਧਾਰਯੇਤ੍ ।
ਤਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਤ ਏਵ ਸ੍ਯੁਃ ਪ੍ਰਾਣਿਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਿਙ੍ਕਰਾਃ ॥ ੨੨ ॥

ਰਾਜਪਤ੍ਨ੍ਯੋऽਪਿ ਵਸ਼ਗਾਃ ਕਿਮਨ੍ਯਾਃ ਪਰਯੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਏਤਜ੍ਜਪ੍ਤਂ ਪਿਬੇਤ੍ਤੋਯਂ ਮਾਸੈਕੇਨ ਮਹਾਕਵਿਃ ॥ ੨੩ ॥

ਪਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਚ ਮਹਾਦੀਕ੍ਸ਼ੋ ਜਾਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਰਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖਮ੍ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਰਤ੍ਰ ਤ੍ਰਿਦਿਵਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
ਇਤਿ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਮਨੋਹਰਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਗੋਪ੍ਯਂ ਗੁਪ੍ਤਤਮਂ ਲੋਕੇ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਵਤ੍ ॥ ੨੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਰਹਸ੍ਯੇ
ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾਸਹਸ੍ਰਨਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Pratyangira Devi:

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Pratyangira Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top