1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Radha Krrishnayugala Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరాధాకృష్ణయుగలసహస్రనామావలిః ॥
శ్రీకృష్ణనామావలిః ౧-౫౦౦ ॥

ఓం దేవకీనన్దనాయ నమః । శౌరయే । వాసుదేవాయ । బలానుజాయ ।
గదాగ్రజాయ । కంసమోహాయ । కంససేవకమోహనాయ । భిన్నార్గలాయ ।
భిన్నలోహాయ । పితృవాహ్యాయ । పితృస్తుతాయ । మాతృస్తుతాయ ।
శివధ్యేయాయ । యమునాజలభేదనాయ । వ్రజవాసినే । వ్రజానన్దినే ।
నన్దబాలాయ । దయానిధయే । లీలాబాలాయ । పద్మనేత్రాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం గోకులోత్సవాయ నమః । ఈశ్వరాయ । గోపికానన్దనాయ । కృష్ణాయ ।
గోపానన్దాయ । సతాఙ్గతయే । బకప్రాణహరాయ । విష్ణవే ।
బకముక్తిప్రదాయ । హరయే । బలదోలాశయశయాయ । శ్యామలాయ ।
సర్వసున్దరాయ । పద్మనాభాయ । హృషీకేశాయ । క్రీడామనుజబాలకాయ ।
లీలావిధ్వస్తశకటాయ । వేదమన్త్రాభిషేచితాయ । యశోదానన్దనాయ ।
కాన్తాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం మునికోటినిషేవితాయ । నిత్యం మధువనావాసినే । వైకుణ్ఠాయ ।
సమ్భవాయ । క్రతవే । రమాపతయే । యదుపతయే । మురారయే । మధుసూదనాయ ।
మాధవాయ । మానహారిణే । శ్రీపతయే । భూధరాయ । ప్రభవే ।
బృహద్వనమహాలీలాయ । నన్దసూనవే । మహాసనాయ । తృణావర్తప్రాణహారిణే ।
యశోదావిస్మయప్రదాయ । త్రైలోక్యవక్త్రాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం పద్మాక్షాయ నమః । పద్మహస్తాయ । ప్రియఙ్కరాయ । బ్రహ్మణ్యాయ ।
ధర్మగోప్త్రే । భూపతయే । శ్రీధరాయ । స్వరాజే । అజాధ్యక్షాయ ।
శివాధ్యక్షాయ । ధర్మాధ్యక్షాయ । మహేశ్వరాయ । వేదాన్తవేద్యాయ ।
బ్రహ్మస్థాయ । ప్రజాపతయే । అమోఘదృశే । గోపీకరావలమ్బినే ।
గోపబాలకసుప్రియాయ బలానుయాయినే । బలవతే నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం శ్రీదామప్రియాయ నమః । ఆత్మవతే । గోపీగృహాఙ్గణరతయే । భద్రాయ ।
సుశ్లోకమఙ్గలాయ । నవనీతహరాయ । బలాయ । నవనీతప్రియాశనాయ ।
బాలవృన్దినే । మర్కవృన్దినే । చకితాక్షాయ ।
పలాయితాయ । యశోదాతర్జితాయ । కమ్పినే । మాయారుదితశోభనాయ ।
దామోదరాయ । అప్రమేయాత్మనే । దయాలవే । భక్తవత్సలాయ ।
సుబద్ధోలూఖలాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం నమ్రశిరసే నమః । గోపీకదర్థితాయ । వృక్షభఙ్గినే ।
శోకభఙ్గినే । ధనదాత్మజమోక్షణాయ । దేవర్షివచనశ్లాఘినే ।
భక్తవాత్సల్యసాగరాయ । వ్రజకోలాహలకరాయ । వ్రజానన్దవివర్ధనాయ ।
గోపాత్మనే । ప్రేరకాయ । సాక్షిణే । వృన్దావననివాసకృతే । వత్సపాలాయ ।
వత్సపతయే । గోపదారకమణ్డనాయ । బాలక్రీడాయ । బాలరతయే । బాలకాయ ।
కనకాఙ్గదినే నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం పీతామ్బరాయ నమః । హేమమాలినే । మణిముక్తావిభూషణాయ । కిఙ్కిణినే ।
కటకినే । సూత్రిణే । నూపురిణే । ముద్రికాన్వితాయ । వత్సాసురపతిధ్వంసినే ।
బకాసురవినాశనాయ । అఘాసురవినాశినే । వినిద్రీకృతబాలకాయ । ఆద్యాయ ।
ఆత్మప్రదాయ । సంజ్ఞినే । యమునాతీరభోజనాయ । గోపాలమణ్డలీమధ్యాయ ।
సర్వగోపాలభూషణాయ । కృతహస్తతలగ్రాసాయ ।
వ్యఞ్జనాశ్రితశాఖికాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం కృతబాహుశ‍ృఙ్గయష్టయే నమః । గుఞ్జాలఙ్కృతకణ్ఠకాయ ।
మయూరపిఞ్చ్ఛముకుటాయ । వనమాలావిభూషితాయ । గైరికాచిత్రితవపుషే ।
నవమేఘవపుషే । స్మరాయ । కోటికన్దర్పలావణ్యాయ । లసన్మకరకుణ్డలాయ ।
ఆజానుబాహవే । భగవతే । నిద్రారహితలోచనాయ । కోటిసాగరగామ్భీర్యాయ ।
కాలకాలాయ । సదాశివాయ । విరిఞ్చిమోహనవపుషే । గోపవత్సవపుర్ధరాయ ।
బ్రహ్మాణ్డకోటిజనకాయ । బ్రహ్మమోహవినాశకాయ । బ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం బ్రహ్మేడితాయ నమః । స్వామినే । శక్రదర్పాదినాశనాయ ।
గిరిపూజోపదేష్ట్రే । ధృతగోవర్ధనాచలాయ । పురన్దరేడితాయ । పూజ్యాయ ।
కామధేనుప్రపూజితాయ । సర్వతీర్థాభిషిక్తాయ । గోవిన్దాయ । గోపరక్షకాయ ।
కాలీయార్తికరాయ । క్రూరాయ । నాగపత్నీడితాయ । విరాజే । ధేనుకారయే ।
ప్రలమ్బారయే । వృషాసురవిమర్దనాయ । మాయాసురాత్మజధ్వంసినే ।
కేశికణ్ఠవిదారకాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం గోపగోప్త్రే నమః । ధేనుగోప్త్రే । దావాగ్నిపరిశోషకాయ ।
గోపకన్యావస్త్రహారిణే । గోపకన్యావరప్రదాయ । యజ్ఞపత్న్యన్నభోజినే ।
మునిమానాపహారకాయ । జలేశమానమథనాయ । నన్దగోపాలజీవనాయ ।
గన్ధర్వశాపమోక్త్రే । శఙ్ఖచూడశిరోహరాయ । వంశినే । వటినే ।
వేణువాదినే । గోపీచిన్తాపహారకాయ । సర్వగోప్త్రే । సమాహ్వానాయ ।
సర్వగోపీమనోరథాయ । వ్యఙ్గధర్మప్రవక్త్రే ।
గోపీమణ్డలమోహనాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం రాసక్రీడారసాస్వాదినే నమః । రసికాయ । రాధికాధవాయ ।
కిశోరీప్రాణనాథాయ । వృషభానుసుతాప్రియాయ । సర్వగోపీజనానన్దినే ।
గోపీజనవిమోహనాయ । గోపికాగీతచరితాయ । గోపీనర్తనలాలసాయ ।
గోపీస్కన్ధాశ్రితకరాయ । గోపికాచుమ్బనప్రియాయ । గోపికామార్జితముఖాయ ।
గోపీవ్యజనవీజితాయ । గోపికాకేశసంస్కారిణే । గోపికాపుష్పసంస్తరాయ ।
గోపికాహృదయాలమ్బినే । గోపీవహనతత్పరాయ । గోపికామదహారిణే ।
గోపికాపరిమార్జితాయ । గోపికాకృతసన్నీ(ల్లీ)లాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం గోపికాసంస్మృతప్రియాయ । గోపికావన్దితపదాయ । గోపికావశవర్తనాయ ।
రాధాపరాజితాయ । శ్రీమతే । నికుఞ్జే సువిహారవతే । కుఞ్జప్రియాయ ।
కుఞ్జవాసినే । వృన్దావనవికాసనాయ । యమునాజలసిక్తాఙ్గాయ ।
యమునాసౌఖ్యదాయకాయ । శశిసంస్తమ్భనాయ । శూరాయ । కామినే ।
కామవిమోహనాయ । కామాద్యాయ । కామనాథాయ । కామమానసభేదనాయ । కామదాయ ।
కామరూపాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం కామినీకామసఞ్చయాయ । నిత్యక్రీడాయ । మహాలీలాయ । సర్వాయ ।
సర్వగతాయ । పరమాత్మనే । పరాధీశాయ । సర్వకారణకారణాయ ।
గృహీతనారదవచసే । అక్రూరపరిచిన్తితాయ । అక్రూరవన్దితపదాయ ।
గోపికాతోషకారకాయ । అక్రూరవాక్యసఙ్గ్రాహిణే । మథురావాసకారణాయ ।
అక్రూరతాపశమనాయ । రజకాయుఃప్రణాశనాయ । మథురానన్దదాయినే ।
కంసవస్త్రవిలుణ్ఠనాయ । కంసవస్త్రపరీధానాయ ।
గోపవస్త్రప్రదాయకాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం సుదామాగృహగామినే నమః । సుదామాపరిపూజితాయ । తన్తువాయక-
సమ్ప్రీతాయ । కుబ్జాచన్దనలేపనాయ । కుబ్జారూపప్రదాయ । విజ్ఞాయ ।
ముకున్దాయ । విష్టరశ్రవసే । సర్వజ్ఞాయ । మథురాఽఽలోకినే ।
సర్వలోకాభినన్దనాయ । కృపాకటాక్షదర్శినే । దైత్యారిణే ।
దేవపాలకాయ । సర్వదుఃఖప్రశమనాయ । ధనుర్భఙ్గినే । మహోత్సవాయ ।
కువలయాపీడహన్త్రే । దన్తస్కన్ధబలాగ్రణ్యే ।
కల్పరూపధరాయ నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం ధీరాయ నమః । దివ్యవస్త్రానులేపనాయ । మల్లరూపాయ ।
మహాకాలాయ । కామరూపిణే । బలాన్వితాయ । కంసత్రాసకరాయ । భీమాయ ।
ముష్టికాన్తాయ । కంసఘ్నే । చాణూరఘ్నాయ । భయహరాయ । శలారయే ।
తోశలాన్తకాయ । వైకుణ్ఠవాసినే । కంసారయే । సర్వదుష్టనిషూదనాయ ।
దేవదున్దుభినిర్ఘోషిణే । పితృశోకనివారణాయ ।
యాదవేన్ద్రాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం సతాం నాథాయ నమః । యాదవారిప్రమర్దనాయ । శౌరిశోకవినాశినే ।
దేవకీతాపనాశనాయ । ఉగ్రసేనపరిత్రాత్రే । ఉగ్రసేనాభిపూజితాయ ।
ఉగ్రసేనాభిషేకినే । ఉగ్రసేనదయాపరాయ । సర్వసాత్వతసాక్షిణే । యదూనాం
అభినన్దనాయ । సర్వమాథురసంసేవ్యాయ । కరుణాయ । భక్తబాన్ధవయ ।
సర్వగోపాలధనదాయ । గోపీగోపాలాలసాయ । శౌరిదత్తోపవీతినే ।
ఉగ్రసేనదయాకరాయ । గురుభక్తాయ । బ్రహ్మచారిణే ।
నిగమాధ్యయనే రతాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం సఙ్కర్షణసహాధ్యాయినే నమః । సుదామాసుహృదే । విద్యానిధయే ।
కలాకోశాయ । మృతపుత్రప్రదాయ । చక్రిణే । పాఞ్చజనినే ।
సర్వనారకిమోచనాయ । యమార్చితాయ । పరాయ దేవాయ । నామోచ్చారవశాయ ।
అచ్యుతాయ । కుబ్జావిలాసినే । సుభగాయ । దీనబన్ధవే । అనూపమాయ ।
అక్రూరగృహగోప్త్రే । ప్రతిజ్ఞాపాలకాయ । శుభాయ ।
జరాసన్ధజయినే నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం విదుషే నమః । యవనాన్తాయ । ద్విజాశ్రయాయ । ముచుకున్దప్రియకరాయ ।
జరాసన్ధపలాయితాయ । ద్వారకాజనకాయ । గూఢాయ । బ్రహ్మణ్యాయ ।
సత్యసఙ్గరాయ । లీలాధరాయ । ప్రియకరాయ । విశ్వకర్మయశఃప్రదాయ ।
రుక్మిణీప్రియసన్దేశాయ । రుక్మిశోకవివర్ధనాయ । చైద్యశోకాలయాయ ।
శ్రేష్ఠాయ । దుష్టరాజన్యనాశనాయ । రుక్మివైరూప్యకరణాయ ।
రుక్మిణీవచనే రతాయ । బలభద్రవచోగ్రాహిణే నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం ముక్తరుక్మిణే నమః । జనార్దనాయ । రుక్మిణీప్రాణనాథాయ ।
స్వయంసత్యభామాపతయే । భక్తపక్షిణే । భక్తివశ్యాయ ।
అక్రూరమణీదాయకాయ । శతధన్వప్రాణహారిణే । ఋక్షరాజసుతాప్రియాయ ।
సత్రాజిత్తనయాకాన్తాయ । మిత్రవిన్దాపహారకాయ । సత్యాపతయే । లక్ష్మణాజితే ।
పూజ్యాయ । భద్రాప్రియఙ్కరాయ । నరకాసురఘాతినే । లీలాకన్యాహరాయ ।
జయినే । మురారయే । మదనేశాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ధరిత్రీదుఃఖనాశనాయ । వైనతేయినే । స్వర్గగామినే । అదిత్యై
కుణ్డలప్రదాయ । ఇన్ద్రార్చితాయ । రమాకాన్తాయ । వజ్రిభార్యాప్రపూజితాయ ।
పారిజాతాపహారిణే । శక్రమానాపహారకాయ । ప్రద్యుమ్నజనకాయ । సామ్బతాతాయ ।
బహుసుతాయ । విధవే । గర్గాచార్యాయ । సత్యగతయే । ధర్మాధారాయ ।
ధరాధరాయ । ద్వారకామణ్డనాయ । శ్లోక్యాయ । సుశ్లోకాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం నిగమాలయాయ । పౌన్డ్రకప్రాణహారిణే । కాశీరాజశిరోహరయే ।
అవైష్ణవప్రదాహినే । సుదక్షిణభయావహాయ । జరాసన్ధవిదారిణే ।
ధర్మనన్దనయజ్ఞకృతే । శిశుపాలశిరశ్ఛేదినే ।
దన్తవక్త్రవినాశనాయ । విదూరథాన్తకాయ । శ్రీశాయ । శ్రీదాయ ।
ద్వివిదనాశనాయ । రుక్మిణీమానహారిణే । రుక్మిణీమానవర్ధనాయ ।
దేవర్షిశాపహర్త్రే । ద్రౌపదీవాక్యపాలకాయ । దుర్వాసభయహారిణే ।
పాఞ్చాలీస్మరణాగతాయ । పార్థదూతాయ నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం పార్థమన్త్రిణే నమః । పార్థదుఃఖౌఘనాశనాయ । పార్థమానాపహారిణే ।
పార్థజీవనదాయకాయ । పాఞ్చాలీవస్త్రదాత్రే । విశ్వపాలకపాలకాయ ।
శ్వేతాశ్వసారథయే । సత్యాయ । సత్యసాధ్యాయ । భయాపహాయ ।
సత్యసన్ధాయ । సత్యరతయే । సత్యప్రియాయ । ఉదారధియే । మహాసేనజయినే ।
శివసైన్యవినాశానాయ । బాణాసురభుజచ్ఛేత్రే । బాణబాహువరప్రదాయ ।
తార్క్ష్యమానాపహారిణే । తార్క్ష్యతేజోవివర్ధనాయ నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం రామస్వరూపధారిణే నమః । సత్యభామాముదావహాయ ।
రత్నాకరజలక్రీడాయ । వ్రజలీలాప్రదర్శకాయ ।
స్వప్రతిజ్ఞాపరధ్వంసినే । భీష్మాజ్ఞాపరిపాలకాయ । వీరాయుధహరాయ ।
కాలాయ । కాలికేశాయ । మహాబలాయ । వర్వరీషశిరోహారిణే ।
వర్వరీషశిరఃప్రదాయ । ధర్మపుత్రజయినే । శూరదుర్యోధనమదాన్తకాయ ।
గోపికాప్రీతినిర్బన్ధనిత్యక్రీడాయ । వ్రజేశ్వరాయ । రాధాకుణ్డరతయే ।
ధన్యాయ । సదాన్దోలసమాశ్రితాయ । సదామధువనానన్దినే నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం సదావృన్దావనప్రియాయ । అశోకవనసన్నద్ధాయ । సదాతిలకసఙ్గతాయ ।
సదాగోవర్ధనరతయే । సదాగోకులవల్లభాయ । భాణ్డీరవటసంవాసినే ।
నిత్యం వంశీవరస్థితాయ । నన్దిగ్రామకృతావాసాయ ।
వృషభానుగ్రహప్రియాయ । గృహీతకామినీయ । నిత్యం రాసవిలాసకృతే ।
వల్ల్బీజనసఙ్గోప్త్రే । వల్లవీజనవల్లభాయ । దేవశర్మకృపాకర్త్రే ।
కల్పపాదపసంస్థితాయ । శిలానుగన్ధనిలయాయా పాదచారిణే ।
ఘనచ్ఛవయే । అతసీకుసుమప్రఖ్యాయ ।
సదాలక్ష్మీకృపాకరాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం త్రిపురారిప్రియకరాయ నమః । ఉగ్రధన్వనే । అపరాజితాయ ।
షడ్ధురధ్వంసకర్త్రే । నికుమ్భప్రాణహారకాయ । వజ్రనాభపురధ్వంసినే ।
పౌణ్డ్రకప్రాణహారకాయ । బహులాశ్వప్రీతికర్త్రే । ద్విజవర్యప్రియఙ్కరాయ ।
శివసఙ్కటహారిణే । వృకాసురవినాశనాయ । భృగుసత్కారకారిణే ।
శివసాత్వికతాప్రదాయ । గోకర్ణపూజకాయ । సామ్బకుష్ఠవిధ్వంసకారణాయ ।
వేదస్తుతాయ । వేదవేత్త్రే । యదువంశవివర్ధనాయ । యదువంశవినాశినే ।
ఉద్ధవోద్ధారకారకాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

శ్రీరాధానామావలిః ౫౦ ॥౧-౧౦౦ ॥౦ ॥

ఓం రాధాయై నమః । రాధికాయై । ఆనన్దాయై । వృషభానుజాయై ।
వృన్దావనేశ్వర్యై । పుణ్యాయై । కృష్ణమానసహారిణ్యై । ప్రగల్భాయై ।
చతుర్యై । కామాయై । కామిన్యై । హరిమోహిన్యై । లలితాయై । మధురాయై ।
మాధ్వ్యై । కిశోర్యై । కనకప్రభాయై । జితచన్ద్రాయై । జితమృగాయై ।
జితసింహాయై నమః ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం జితద్విపాయై నమః । జితరమ్భాయై । జితపికాయై ।
గోవిన్దహృదయోద్భవాయై । జితబిమ్బాయై । జితశుకాయై । జితపద్మాయై ।
కుమారికాయై । శ్రీకృష్ణాకర్షణాయై । దేవ్యై । నిత్యం యుగ్మస్వరూపిణ్యై ।
నిత్యం విహారిణ్యై । కాన్తాయై । రసికాయై । కృష్ణవల్లభాయై ।
ఆమోదిన్యై । మోదవత్యై । నన్దనన్దనభూషితాయై । దివ్యామ్బరాయై ।
దివ్యహారాయై నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం ముక్తామణివిభూషితాయై నమః । కుఞ్జప్రియాయై । కుఞ్జవాసాయై ।
కుఞ్జనాయకనాయికాయై । చారురూపాయై । చారువక్త్రాయై । చారుహేమాఙ్గదాయై ।
శుభాయై । శ్రీకృష్ణవేణుసఙ్గీతాయై । మురలీహారిణ్యై । శివాయై ।
భద్రాయై । భగవత్యై । శాన్తాయై । కుముదాయై । సున్దర్యై । ప్రియాయై ।
కృష్ణక్రిడాయై । కృష్ణరత్యై । శ్రీకృష్ణసహచారిణ్యై నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం వంశీవటప్రియస్థానాయై । యుగ్మాయుగ్మస్వరూపిణ్యై । భాణ్డీరవాసిన్యై ।
శుభ్రాయై । గోపీనాథప్రియాసఖ్యై । శ్రుతినిఃశ్వసితాయై । దివ్యాయై ।
గోవిన్దరసదాయిన్యై । శ్రీకృష్ణప్రార్థన్యై । ఈశానాయై ।
మహానన్దప్రదాయిన్యై । వైకుణ్ఠజనసంసేవ్యాయై । కోటిలక్ష్మీసుఖావహాయై ।
కోటికన్దర్పలావణ్యాయై । రతికోటిరతిప్రదాయై । భక్తిగ్రాహ్యాయై ।
భక్తిరూపాయై । లావణ్యసరస్యై । ఉమాయై ।
బ్రహ్మరుద్రాదిసంరాధ్యాయై నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం నిత్యం కౌతూహలాన్వితాయై నమః । నిత్యలీలాయై । నిత్యకామాయై ।
నిత్యశ‍ృఙ్గారభూషితాయై । నిత్యవృన్దావనరసాయై ।
నన్దనన్దనసంయుతాయై । గోపికామణ్డలీయుక్తాయై । నిత్యం గోపాలసఙ్గతాయై ।
గోరసక్షేపిణ్యై । శూరాయై । సానన్దాయై । ఆనన్దదాయిన్యై । మహాలీలాయై ।
ప్రకృష్టాయై । నాగర్యై । నగచారిణ్యై । నిత్యమాఘూర్ణితాయై ।
పూర్ణాయై । కస్తూరీతిలకాన్వితాయై । పద్మాయై నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం శ్యామాయై నమః । మృగాక్ష్యై । సిద్ధిరూపాయై । రసావహాయై ।
కోటిచన్ద్రాననాయై । గౌర్యై । కోటికోకిలసుస్వరాయై ।
శీలసౌన్దర్యనిలయాయై । నన్దనన్దనలాలితాయై । అశోకవనసంవాసాయై ।
భాణ్డీరవనసఙ్గతాయై । కల్పద్రుమతలావిష్టాయై । కృష్ణాయై ।
విశ్వాయై । హరిప్రియాయై । అజాగమ్యాయై । భవాగమ్యాయై ।
గోవర్ధనకృతాలయాయై । యమునాతీరనిలయాయై ।
శశ్వద్గోవిన్దజల్పిన్యై నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం శశ్వన్మానవత్యై నమః । స్నిగ్ధాయై । శ్రీకృష్ణపరివన్దితాయై ।
కృష్ణస్తుతాయై । కృష్ణవృతాయై । శ్రీకృష్ణహృదయాలయాయై ।
దేవద్రుమఫలాయై । సేవ్యాయై । వృన్దావనరసాలయాయై । కోటితీర్థమయ్యై ।
సత్యాయై । కోటితీర్థఫలప్రదాయై । కోటియోగసుదుష్ప్రాప్యాయై ।
కోటియజ్ఞదురాశ్రయాయై । మానసాయై । శశిలేఖాయై । శ్రీకోటిసుభగాయై ।
అనఘాయై । కోటిముక్తసుఖాయై । సౌమ్యాయై నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం లక్ష్మీకోటివిలాసిన్యై । తిలోత్తమాయై । త్రికాలస్థాయై । త్రికాలజ్ఞాయై ।
అధీశ్వర్యై । త్రివేదజ్ఞాయై । త్రిలోకజ్ఞాయై । తురీయాన్తనివాసిన్యై ।
దుర్గారాధ్యాయై । రమారాధ్యాయై । విశ్వారాధ్యాయై । చిదాత్మికాయై ।
దేవారాధ్యాయై । పరారాధ్యాయై । బ్రహ్మారాధ్యాయై । పరాత్మికాయై ।
శివారాధ్యాయై । ప్రేమసాధ్యాయై । భక్తారాధ్యాయై ।
రసాత్మికాయై నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం కృష్ణప్రాణార్పిణ్యై నమః । భామాయై । శుద్ధప్రేమవిలాసిన్యై ।
కృష్ణారాధ్యాయై । భక్తిసాధ్యాయై । భక్తవృన్దనిషేవితాయై ।
విశ్వాధారాయై । కృపాధారాయై । జీవాధారాయై । అతినాయికాయై ।
శుద్ధప్రేమమయ్యై । లజ్జాయై । నిత్యసిద్ధ్యై । శిరోమణయే । దివ్యరూపాయై ।
దివ్యభోగాయై । దివ్యవేషాయై । ముదాన్వితాయై । దివ్యాఙ్గనావృన్దసారాయై ।
నిత్యనూతనయౌవనాయై నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం పరబ్రహ్మావృతాయై నమః । ధ్యేయాయై । మహారూపాయై । మహోజ్జ్వలాయై ।
కోటిసూర్యప్రభాయై । కోటిచన్ద్రబిమ్బాధికచ్ఛవయే । కోమలాయై ।
అమృతవాగాద్యాయై । వేదాద్యాయై । వేదదుర్లభాయై । కృష్ణాసక్తాయై ।
కృష్ణభక్తాయై । చన్ద్రావలినిషేవితాయై । కలాషోడశసమ్పూర్ణాయై ।
కృష్ణదేహార్ధధారిణ్యై । కృష్ణబుద్ధయే । కృష్ణసారాయై ।
కృష్ణరూపవిహారిణ్యై । కృష్ణకాన్తాయై । కృష్ణధనాయై నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం కృష్ణమోహనకారిణ్యై నమః । కృష్ణదృష్టయే । కృష్ణగోప్త్ర్యై ।
కృష్ణదేవ్యై । కులోద్వహాయై । సర్వభూతస్థితాత్మనే ।
సర్వలోకనమస్కృతాయై । కృష్ణదాత్ర్యై । ప్రేమధాత్ర్యై । స్వర్ణగాత్ర్యై ।
మనోరమాయై । నగధాత్ర్యై । యశోదాత్ర్యై । మహాదేవ్యై । శుభఙ్కర్యై ।
శ్రీశేషదేవజనన్యై । అవతారగణప్రసువే । ఉత్పలాఙ్కాయై ।
అరవిన్దాఙ్కాయై । ప్రసాదాఙ్కాయై నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం అద్వితీయకాయై నమః । రథాఙ్కాయై । కుఞ్జారాఙ్కాయై ।
కుణ్డలాఙ్కాయై । పదస్థితాయై । ఛత్రాఙ్కాయై । విద్యుదఙ్కాయై ।
పుష్పమాలాఙ్కితాయై । దణ్డాఙ్కాయై । ముకుటాఙ్కాయై । పూర్ణచన్ద్రాయై ।
శుకాఙ్కితాయై । కృష్ణాన్నాహారపాకాయై । వృన్దాకుఞ్జవిహారిణ్యై ।
కృష్ణప్రబోధనకర్యై । కృష్ణశేషాన్నభోజిన్యై ।
పద్మకేసరమధ్యస్థాయై । సఙ్గీతాగమవేదిన్యై ।
కోటికల్పాన్తభ్రూభఙ్గాయై । అప్రాప్తప్రలయాచ్యుతాయై నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం సర్వసత్వనిధయే । పద్మశఙ్ఖాదినిధిసేవితాయై ।
అణిమాదిగుణైశ్వర్యాయై । దేవృవృన్దవిమోహిన్యై । సర్వానన్దప్రదాయై ।
సర్వాయై । సువర్ణలతికాకృతయే । కృష్ణాభిసారసఙ్కేతాయై । మాలిన్యై ।
నృత్యపణ్డితాయై । గోపీసిన్ధుసకాశాహ్వాయై । గోపమణ్డలశోభిన్యై ।
శ్రీకృష్ణప్రీతిదాయై । అభీతాయై । ప్రత్యఙ్గపులకాఞ్చితాయై ।
శ్రీకృష్ణాలిఙ్గనరతాయై । గోవిన్దవిరహాక్షమాయై ।
అనన్తగుణసమ్పన్నాయై । కృష్ణకీర్తనలాలసాయై । బీజత్రయమయ్యై
మూర్త్యై నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం కృష్ణానుగ్రహవాఞ్ఛితాయై నమః । విమలాదినిషేవ్యాయై ।
లలితాద్యర్చితాయై సత్యై । పద్మవృన్దస్థితాయై హృష్టాయై ।
త్రిపురాపరిసేవితాయై । బృన్దావత్యర్చితాయై । శ్రద్ధాయై ।
దుర్జ్ఞేయాయై । భక్తవల్లభాయై । దుర్లభాయై । సాన్ద్రసౌఖ్యాత్మనే ।
శ్రేయోహేతవే । సుభోగదాయై । సారఙ్గాయై । శారదాయై । బోధాయై ।
సద్వృన్దావనచారిణ్యై నమః । బ్రహ్మానన్దాయై । చిదానన్దాయై
ధ్యానానన్దాయై నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం అర్ధమాత్రికాయై నమః । గన్ధర్వాయై । సురతజ్ఞాయై ।
గోవిన్దప్రాణసఙ్గమాయై । కృష్ణాఙ్గభూషణాయై । రత్నభూషణాయై ।
స్వర్ణభూషితాయై । శ్రీకృష్ణహృదయావాసముక్తాకనకనాలికాయై ।
సద్రత్నకఙ్కణయుతాయై । శ్రీమన్నీలగిరిస్థితాయై ।
స్వర్ణనూపురసమ్పన్నాయై । స్వర్ణకిఙ్కిణిమణ్డితాయై । అశేషరాసకుతుకాయై ।
రమ్భోరవే । తనుమధ్యమాయై । పరాకృతయే । పరానన్దాయై ।
పరస్వర్గవిహారిణ్యై । ప్రసూనకబరీచిత్రాయై ।
మహాసిన్దూరసున్దర్యై నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం కైశోరవయసా బాలాయై । ప్రమదాకులశేఖర్యై ।
కృష్ణాధరసుధాస్వాదాయై । శ్యామప్రేమవినోదిన్యై ।
శిఖిపిఞ్ఛలసచ్చూడాయై । స్వర్ణచమ్పకభూషితాయై ।
కుఙ్కుమాలక్తకస్తూరీమణ్డితాయై । అపరాజితాయై । హేమహారాన్వితాయై ।
పుష్పహారాఢ్యాయై । రసవత్యై । మాధుర్యమధురాయై ।
అపరాజితాయై । హేమహారాన్వితాయై । పుష్పహారాఢ్యాయై । రసవత్యై ।
మాధుర్యమధురాయై । పద్మాయై । పద్మహస్తాయై । సువిశ్రుతాయై ।
భ్రూభఙ్గాభఙ్గకోదణ్డకటాక్షశరసన్ధిన్యై । శేషదేవశిరఃస్థాయై ।
నిత్యస్థలవిహారిణ్యై । కారుణ్యజలమధ్యస్థాయై ।
నిత్యమత్తాయై నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం అధిరోహిణ్యై నమః । అష్టభాషావత్యై । అష్టనాయికాయై ।
లక్షణాన్వితాయై । సునీతిజ్ఞాయై । శ్రుతిజ్ఞాయై । సర్వజ్ఞాయై ।
దుఃఖహారిణ్యై । రజోగుణేశ్వర్యై । శరచ్చన్ద్రనిభాననాయై ।
కేతకీకుసుమాభాసాయై । సదాసిన్ధువనస్థితాయై । హేమపుష్పాధికకరాయై ।
పఞ్చశక్తిమయీహితాయై । స్తనకుమ్భ్యై । నరాఢ్యాయై । క్షీణాపుణ్యాయై ।
యశస్విన్యై । వైరాజసూయజనన్యై । శ్రీశాయై నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం భువనమోహిన్యై నమః । మహాశోభాయై । మహామాయాయై । మహాకాన్త్యై ।
మహాస్మృత్యై । మహామోహాయై । మహావిద్యాయై । మహాకీర్త్యై । మహారత్యై ।
మహాధైర్యాయై । మహావీర్యాయై । మహాశక్త్యై । మహాద్యుత్యై । మహాగౌర్యై ।
మహాసమ్పదే । మహాభోగవిలాసిన్యై । సమయాయై । భక్తిదాయై । అశోకాయై ।
వాత్సల్యరసదాయిన్యై నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం సుహృద్భక్తిప్రదాయై నమః । స్వచ్ఛాయై । మాధుర్యరసవర్షిణ్యై ।
భావభక్తిప్రదాయై । శుద్ధప్రేమభక్తివిధాయిన్యై । గోపరామాయై ।
అభిరామాయై । క్రీడారామాయై । పరేశ్వర్యై । నిత్యరామాయై । ఆత్మరామాయై ।
కృష్ణరామాయై । రసేశ్వర్యై । ఏకానేకజగద్వ్యాప్తాయై । విశ్వలీలాయై ।
ప్రకాశిన్యై । సరస్వతీశాయై । దుర్గేశాయై । జగదీశాయై ।
జగద్విధయే నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం విష్ణువంశనివాసాయై । విష్ణువంశసముద్భవాయై ।
విష్ణువంశస్తుతాయై । కర్త్ర్యై । సదా విష్ణువంశావన్యై । ఆరామస్థాయై ।
వనస్థాయై । సూర్యపుత్ర్యవగాహిన్యై । ప్రీతిస్థాయై । నిత్యయన్త్రస్థాయై ।
గోలోకస్థాయై । విభూతిదాయై । స్వానుభూతిస్థితాయై । వ్యక్తాయై ।
సర్వలోకనివాసిన్యై । అమృతాయై । అద్భుతాయై । శ్రీమన్నారాయణసమీడితాయై ।
అక్షరాయై । కూటస్థాయై నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం మహాపురుషసమ్భవాయై నమః । ఔదార్యభావసాధ్యాయై । స్థూలసూక్ష్మాయై ।
అతిరూపిణ్యై । శిరీషపుష్పమృదులాయై । గాఙ్గేయముకురప్రభాయై ।
నీలోత్పలజితాక్ష్యై । సద్రత్నకబరాన్వితాయై । ప్రేమపర్యఙ్కనిలయాయై ।
తేజోమణ్డలమధ్యగాయై । కృష్ణాఙ్గగోపనాయై । అభేదాయై ।
లీలావరణనాయికాయై । సుధాసిన్ధుసముల్లాసాయై । అమృతాస్యన్దవిధాయిన్యై ।
కృష్ణచిత్తాయై । రాసచిత్తాయై । ప్రేమచిత్తాయై । హరిప్రియాయై ।
అచిన్తనగుణగ్రామాయై నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం కృష్ణలీలాయై । మలాపహాయై । రాససిన్ధుశశాఙ్కాయై ।
రాసమణ్డలమణ్డిన్యై । నతవ్రతాయై । సింహరీచ్ఛాయై । సుమూర్తయే ।
సురవన్దితాయై । గోపీచూడామణయే । గోపీగణేడ్యాయై । విరజాధికాయై ।
గోపప్రేష్ఠాయై । గోపకన్యాయై । గోపనార్యై । సుగోపికాయై । గోపధామ్నే ।
సుదామామ్బాయై । గోపాల్యై । గోపమోహిన్యై । గోపభూషాయై నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం కృష్ణభూషాయై నమః । శ్రీవృన్దావనచన్ద్రికాయై ।
వీణాదిఘోషనిరతాయై । రాసోత్సవవికాసిన్యై । కృష్ణచేష్టాపరిజ్ఞాతాయై ।
కోటికన్దర్పమోహిన్యై । శ్రీకృష్ణగుణగానాఢ్యాయై ।
దేవసున్దరిమోహిన్యై । కృష్ణచన్ద్రమనోజ్ఞాయై । కృష్ణదేవసహోదర్యై ।
కృష్ణాభిలాషిణ్యై । కృష్ణప్రేమానుగ్రహవాఞ్ఛితాయై । క్షేమాయై ।
మధురాలాపాయై । భ్రువోర్మాయాయై । సుభద్రికాయై । ప్రకృత్యై ।
పరమానన్దాయై । నీపద్రుమతలస్థితాయై । కృపాకటాక్షాయై నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం బిమ్బోష్ఠ్యై నమః । రమ్భాయై । చారునితమ్బిన్యై । స్మరకేలినిధానాయై ।
గణ్డతాటఙ్కమణ్డితాయై । హేమాద్రికాన్తిరుచిరాయై । ప్రేమాద్యాయై ।
మదమన్థరాయై । కృష్ణచిన్తాయై । ప్రేమచిన్తాయై । అతిచిన్తాయై ।
కృష్ణదాయై । రాసచిన్తాయై । భావచిన్తాయై । శుద్ధచిన్తాయై ।
మహారసాయై । కృష్ణదృష్టిత్రుటియుగాయై । దృష్టిపక్ష్మవినిన్దిన్యై ।
కన్దర్పజనన్యై । ముఖ్యాయై నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం వైకుణ్ఠగతిదాయిన్యై నమః । రాసభావాయై । ప్రియాశ్లిష్టాయై ।
ప్రేష్ఠాయై । ప్రథమనాయికాయై । శుద్ధాయై । సుధాదేహిన్యై ।
శ్రీరామాయై । రసమఞ్జర్యై । సుప్రభావాయై । శుభాచారాయై ।
స్వర్ణద్యై । నర్మదాయై । అమ్బికాయై । గోమత్యై । చన్ద్రభాగేడ్యాయై ।
సరయూతామ్రపర్ణిసువే । నిష్కలఙ్కచరిత్రాయై । నిర్గుణాయై ।
నిరఞ్జనాయై నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఇతి శ్రీరాధాకృష్ణయుగలసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Sri Radha Krishna Yugala:

1000 Names of Sri Radha Krrishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment