Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Radha Krrishnayugala Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಯುಗಲಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಮಾವಲಿಃ 1-500 ॥

ಓಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಾಯ ನಮಃ । ಶೌರಯೇ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ಬಲಾನುಜಾಯ ।
ಗದಾಗ್ರಜಾಯ । ಕಂಸಮೋಹಾಯ । ಕಂಸಸೇವಕಮೋಹನಾಯ । ಭಿನ್ನಾರ್ಗಲಾಯ ।
ಭಿನ್ನಲೋಹಾಯ । ಪಿತೃವಾಹ್ಯಾಯ । ಪಿತೃಸ್ತುತಾಯ । ಮಾತೃಸ್ತುತಾಯ ।
ಶಿವಧ್ಯೇಯಾಯ । ಯಮುನಾಜಲಭೇದನಾಯ । ವ್ರಜವಾಸಿನೇ । ವ್ರಜಾನನ್ದಿನೇ ।
ನನ್ದಬಾಲಾಯ । ದಯಾನಿಧಯೇ । ಲೀಲಾಬಾಲಾಯ । ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಗೋಪಿಕಾನನ್ದನಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಗೋಪಾನನ್ದಾಯ । ಸತಾಂಗತಯೇ । ಬಕಪ್ರಾಣಹರಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಬಕಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಹರಯೇ । ಬಲದೋಲಾಶಯಶಯಾಯ । ಶ್ಯಾಮಲಾಯ ।
ಸರ್ವಸುನ್ದರಾಯ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ಕ್ರೀಡಾಮನುಜಬಾಲಕಾಯ ।
ಲೀಲಾವಿಧ್ವಸ್ತಶಕಟಾಯ । ವೇದಮನ್ತ್ರಾಭಿಷೇಚಿತಾಯ । ಯಶೋದಾನನ್ದನಾಯ ।
ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮುನಿಕೋಟಿನಿಷೇವಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಂ ಮಧುವನಾವಾಸಿನೇ । ವೈಕುಂಠಾಯ ।
ಸಮ್ಭವಾಯ । ಕ್ರತವೇ । ರಮಾಪತಯೇ । ಯದುಪತಯೇ । ಮುರಾರಯೇ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ।
ಮಾಧವಾಯ । ಮಾನಹಾರಿಣೇ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಭೂಧರಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಬೃಹದ್ವನಮಹಾಲೀಲಾಯ । ನನ್ದಸೂನವೇ । ಮಹಾಸನಾಯ । ತೃಣಾವರ್ತಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೇ ।
ಯಶೋದಾವಿಸ್ಮಯಪ್ರದಾಯ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ । ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।
ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಭೂಪತಯೇ । ಶ್ರೀಧರಾಯ । ಸ್ವರಾಜೇ । ಅಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಯ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಅಮೋಘದೃಶೇ । ಗೋಪೀಕರಾವಲಮ್ಬಿನೇ ।
ಗೋಪಬಾಲಕಸುಪ್ರಿಯಾಯ ಬಲಾನುಯಾಯಿನೇ । ಬಲವತೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀದಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಆತ್ಮವತೇ । ಗೋಪೀಗೃಹಾಂಗಣರತಯೇ । ಭದ್ರಾಯ ।
ಸುಶ್ಲೋಕಮಂಗಲಾಯ । ನವನೀತಹರಾಯ । ಬಲಾಯ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಶನಾಯ ।
ಬಾಲವೃನ್ದಿನೇ । ಮರ್ಕವೃನ್ದಿನೇ । ಚಕಿತಾಕ್ಷಾಯ ।
ಪಲಾಯಿತಾಯ । ಯಶೋದಾತರ್ಜಿತಾಯ । ಕಮ್ಪಿನೇ । ಮಾಯಾರುದಿತಶೋಭನಾಯ ।
ದಾಮೋದರಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ದಯಾಲವೇ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಸುಬದ್ಧೋಲೂಖಲಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನಮ್ರಶಿರಸೇ ನಮಃ । ಗೋಪೀಕದರ್ಥಿತಾಯ । ವೃಕ್ಷಭಂಗಿನೇ ।
ಶೋಕಭಂಗಿನೇ । ಧನದಾತ್ಮಜಮೋಕ್ಷಣಾಯ । ದೇವರ್ಷಿವಚನಶ್ಲಾಘಿನೇ ।
ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಸಾಗರಾಯ । ವ್ರಜಕೋಲಾಹಲಕರಾಯ । ವ್ರಜಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಗೋಪಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರೇರಕಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ವೃನ್ದಾವನನಿವಾಸಕೃತೇ । ವತ್ಸಪಾಲಾಯ ।
ವತ್ಸಪತಯೇ । ಗೋಪದಾರಕಮಂಡನಾಯ । ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಯ । ಬಾಲರತಯೇ । ಬಾಲಕಾಯ ।
ಕನಕಾಂಗದಿನೇ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । ಹೇಮಮಾಲಿನೇ । ಮಣಿಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಣಾಯ । ಕಿಂಕಿಣಿನೇ ।
ಕಟಕಿನೇ । ಸೂತ್ರಿಣೇ । ನೂಪುರಿಣೇ । ಮುದ್ರಿಕಾನ್ವಿತಾಯ । ವತ್ಸಾಸುರಪತಿಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಾಯ । ಅಘಾಸುರವಿನಾಶಿನೇ । ವಿನಿದ್ರೀಕೃತಬಾಲಕಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ ।
ಆತ್ಮಪ್ರದಾಯ । ಸಂಜ್ಞಿನೇ । ಯಮುನಾತೀರಭೋಜನಾಯ । ಗೋಪಾಲಮಂಡಲೀಮಧ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಗೋಪಾಲಭೂಷಣಾಯ । ಕೃತಹಸ್ತತಲಗ್ರಾಸಾಯ ।
ವ್ಯಂಜನಾಶ್ರಿತಶಾಖಿಕಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಕೃತಬಾಹುಶ‍ೃಂಗಯಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಗುಂಜಾಲಂಕೃತಕಂಠಕಾಯ ।
ಮಯೂರಪಿಂಚ್ಛಮುಕುಟಾಯ । ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಗೈರಿಕಾಚಿತ್ರಿತವಪುಷೇ ।
ನವಮೇಘವಪುಷೇ । ಸ್ಮರಾಯ । ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯ । ಲಸನ್ಮಕರಕುಂಡಲಾಯ ।
ಆಜಾನುಬಾಹವೇ । ಭಗವತೇ । ನಿದ್ರಾರಹಿತಲೋಚನಾಯ । ಕೋಟಿಸಾಗರಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಾಯ ।
ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ವಿರಿಂಚಿಮೋಹನವಪುಷೇ । ಗೋಪವತ್ಸವಪುರ್ಧರಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಜನಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹವಿನಾಶಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಡಿತಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಶಕ್ರದರ್ಪಾದಿನಾಶನಾಯ ।
ಗಿರಿಪೂಜೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ಧೃತಗೋವರ್ಧನಾಚಲಾಯ । ಪುರನ್ದರೇಡಿತಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಕಾಮಧೇನುಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಗೋಪರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಕಾಲೀಯಾರ್ತಿಕರಾಯ । ಕ್ರೂರಾಯ । ನಾಗಪತ್ನೀಡಿತಾಯ । ವಿರಾಜೇ । ಧೇನುಕಾರಯೇ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬಾರಯೇ । ವೃಷಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ । ಮಾಯಾಸುರಾತ್ಮಜಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಕೇಶಿಕಂಠವಿದಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಗೋಪಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಧೇನುಗೋಪ್ತ್ರೇ । ದಾವಾಗ್ನಿಪರಿಶೋಷಕಾಯ ।
ಗೋಪಕನ್ಯಾವಸ್ತ್ರಹಾರಿಣೇ । ಗೋಪಕನ್ಯಾವರಪ್ರದಾಯ । ಯಜ್ಞಪತ್ನ್ಯನ್ನಭೋಜಿನೇ ।
ಮುನಿಮಾನಾಪಹಾರಕಾಯ । ಜಲೇಶಮಾನಮಥನಾಯ । ನನ್ದಗೋಪಾಲಜೀವನಾಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವಶಾಪಮೋಕ್ತ್ರೇ । ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋಹರಾಯ । ವಂಶಿನೇ । ವಟಿನೇ ।
ವೇಣುವಾದಿನೇ । ಗೋಪೀಚಿನ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ । ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಸಮಾಹ್ವಾನಾಯ ।
ಸರ್ವಗೋಪೀಮನೋರಥಾಯ । ವ್ಯಂಗಧರ್ಮಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ।
ಗೋಪೀಮಂಡಲಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ರಾಸಕ್ರೀಡಾರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ । ರಸಿಕಾಯ । ರಾಧಿಕಾಧವಾಯ ।
ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ । ವೃಷಭಾನುಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವಗೋಪೀಜನಾನನ್ದಿನೇ ।
ಗೋಪೀಜನವಿಮೋಹನಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಗೀತಚರಿತಾಯ । ಗೋಪೀನರ್ತನಲಾಲಸಾಯ ।
ಗೋಪೀಸ್ಕನ್ಧಾಶ್ರಿತಕರಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಚುಮ್ಬನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಮಾರ್ಜಿತಮುಖಾಯ ।
ಗೋಪೀವ್ಯಜನವೀಜಿತಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಕೇಶಸಂಸ್ಕಾರಿಣೇ । ಗೋಪಿಕಾಪುಷ್ಪಸಂಸ್ತರಾಯ ।
ಗೋಪಿಕಾಹೃದಯಾಲಮ್ಬಿನೇ । ಗೋಪೀವಹನತತ್ಪರಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಮದಹಾರಿಣೇ ।
ಗೋಪಿಕಾಪರಿಮಾರ್ಜಿತಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಕೃತಸನ್ನೀ(ಲ್ಲೀ)ಲಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಸಂಸ್ಮೃತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಪಿಕಾವನ್ದಿತಪದಾಯ । ಗೋಪಿಕಾವಶವರ್ತನಾಯ ।
ರಾಧಾಪರಾಜಿತಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ನಿಕುಂಜೇ ಸುವಿಹಾರವತೇ । ಕುಂಜಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕುಂಜವಾಸಿನೇ । ವೃನ್ದಾವನವಿಕಾಸನಾಯ । ಯಮುನಾಜಲಸಿಕ್ತಾಂಗಾಯ ।
ಯಮುನಾಸೌಖ್ಯದಾಯಕಾಯ । ಶಶಿಸಂಸ್ತಮ್ಭನಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಕಾಮಿನೇ ।
ಕಾಮವಿಮೋಹನಾಯ । ಕಾಮಾದ್ಯಾಯ । ಕಾಮನಾಥಾಯ । ಕಾಮಮಾನಸಭೇದನಾಯ । ಕಾಮದಾಯ ।
ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮಸಂಚಯಾಯ । ನಿತ್ಯಕ್ರೀಡಾಯ । ಮಹಾಲೀಲಾಯ । ಸರ್ವಾಯ ।
ಸರ್ವಗತಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರಾಧೀಶಾಯ । ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ।
ಗೃಹೀತನಾರದವಚಸೇ । ಅಕ್ರೂರಪರಿಚಿನ್ತಿತಾಯ । ಅಕ್ರೂರವನ್ದಿತಪದಾಯ ।
ಗೋಪಿಕಾತೋಷಕಾರಕಾಯ । ಅಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಸಂಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಮಥುರಾವಾಸಕಾರಣಾಯ ।
ಅಕ್ರೂರತಾಪಶಮನಾಯ । ರಜಕಾಯುಃಪ್ರಣಾಶನಾಯ । ಮಥುರಾನನ್ದದಾಯಿನೇ ।
ಕಂಸವಸ್ತ್ರವಿಲುಂಠನಾಯ । ಕಂಸವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯ ।
ಗೋಪವಸ್ತ್ರಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಸುದಾಮಾಗೃಹಗಾಮಿನೇ ನಮಃ । ಸುದಾಮಾಪರಿಪೂಜಿತಾಯ । ತನ್ತುವಾಯಕ-
ಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ । ಕುಬ್ಜಾಚನ್ದನಲೇಪನಾಯ । ಕುಬ್ಜಾರೂಪಪ್ರದಾಯ । ವಿಜ್ಞಾಯ ।
ಮುಕುನ್ದಾಯ । ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಮಥುರಾಽಽಲೋಕಿನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕಾಭಿನನ್ದನಾಯ । ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದರ್ಶಿನೇ । ದೈತ್ಯಾರಿಣೇ ।
ದೇವಪಾಲಕಾಯ । ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ । ಧನುರ್ಭಂಗಿನೇ । ಮಹೋತ್ಸವಾಯ ।
ಕುವಲಯಾಪೀಡಹನ್ತ್ರೇ । ದನ್ತಸ್ಕನ್ಧಬಲಾಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ಕಲ್ಪರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ । ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾನುಲೇಪನಾಯ । ಮಲ್ಲರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಕಾಮರೂಪಿಣೇ । ಬಲಾನ್ವಿತಾಯ । ಕಂಸತ್ರಾಸಕರಾಯ । ಭೀಮಾಯ ।
ಮುಷ್ಟಿಕಾನ್ತಾಯ । ಕಂಸಘ್ನೇ । ಚಾಣೂರಘ್ನಾಯ । ಭಯಹರಾಯ । ಶಲಾರಯೇ ।
ತೋಶಲಾನ್ತಕಾಯ । ವೈಕುಂಠವಾಸಿನೇ । ಕಂಸಾರಯೇ । ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಷೂದನಾಯ ।
ದೇವದುನ್ದುಭಿನಿರ್ಘೋಷಿಣೇ । ಪಿತೃಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ।
ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಸತಾಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಯಾದವಾರಿಪ್ರಮರ್ದನಾಯ । ಶೌರಿಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ ।
ದೇವಕೀತಾಪನಾಶನಾಯ । ಉಗ್ರಸೇನಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಉಗ್ರಸೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಉಗ್ರಸೇನಾಭಿಷೇಕಿನೇ । ಉಗ್ರಸೇನದಯಾಪರಾಯ । ಸರ್ವಸಾತ್ವತಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಯದೂನಾಂ
ಅಭಿನನ್ದನಾಯ । ಸರ್ವಮಾಥುರಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕರುಣಾಯ । ಭಕ್ತಬಾನ್ಧವಯ ।
ಸರ್ವಗೋಪಾಲಧನದಾಯ । ಗೋಪೀಗೋಪಾಲಾಲಸಾಯ । ಶೌರಿದತ್ತೋಪವೀತಿನೇ ।
ಉಗ್ರಸೇನದಯಾಕರಾಯ । ಗುರುಭಕ್ತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ನಿಗಮಾಧ್ಯಯನೇ ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಸಹಾಧ್ಯಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಸುದಾಮಾಸುಹೃದೇ । ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ।
ಕಲಾಕೋಶಾಯ । ಮೃತಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ । ಚಕ್ರಿಣೇ । ಪಾಂಚಜನಿನೇ ।
ಸರ್ವನಾರಕಿಮೋಚನಾಯ । ಯಮಾರ್ಚಿತಾಯ । ಪರಾಯ ದೇವಾಯ । ನಾಮೋಚ್ಚಾರವಶಾಯ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಕುಬ್ಜಾವಿಲಾಸಿನೇ । ಸುಭಗಾಯ । ದೀನಬನ್ಧವೇ । ಅನೂಪಮಾಯ ।
ಅಕ್ರೂರಗೃಹಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲಕಾಯ । ಶುಭಾಯ ।
ಜರಾಸನ್ಧಜಯಿನೇ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ । ಯವನಾನ್ತಾಯ । ದ್ವಿಜಾಶ್ರಯಾಯ । ಮುಚುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಕರಾಯ ।
ಜರಾಸನ್ಧಪಲಾಯಿತಾಯ । ದ್ವಾರಕಾಜನಕಾಯ । ಗೂಢಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಸಂಗರಾಯ । ಲೀಲಾಧರಾಯ । ಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಯಶಃಪ್ರದಾಯ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಿಯಸನ್ದೇಶಾಯ । ರುಕ್ಮಿಶೋಕವಿವರ್ಧನಾಯ । ಚೈದ್ಯಶೋಕಾಲಯಾಯ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ದುಷ್ಟರಾಜನ್ಯನಾಶನಾಯ । ರುಕ್ಮಿವೈರೂಪ್ಯಕರಣಾಯ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀವಚನೇ ರತಾಯ । ಬಲಭದ್ರವಚೋಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತರುಕ್ಮಿಣೇ ನಮಃ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ।
ಸ್ವಯಂಸತ್ಯಭಾಮಾಪತಯೇ । ಭಕ್ತಪಕ್ಷಿಣೇ । ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ।
ಅಕ್ರೂರಮಣೀದಾಯಕಾಯ । ಶತಧನ್ವಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೇ । ಋಕ್ಷರಾಜಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸತ್ರಾಜಿತ್ತನಯಾಕಾನ್ತಾಯ । ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪಹಾರಕಾಯ । ಸತ್ಯಾಪತಯೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಜಿತೇ ।
ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಭದ್ರಾಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ನರಕಾಸುರಘಾತಿನೇ । ಲೀಲಾಕನ್ಯಾಹರಾಯ ।
ಜಯಿನೇ । ಮುರಾರಯೇ । ಮದನೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಧರಿತ್ರೀದುಃಖನಾಶನಾಯ । ವೈನತೇಯಿನೇ । ಸ್ವರ್ಗಗಾಮಿನೇ । ಅದಿತ್ಯೈ
ಕುಂಡಲಪ್ರದಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ । ರಮಾಕಾನ್ತಾಯ । ವಜ್ರಿಭಾರ್ಯಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಿಣೇ । ಶಕ್ರಮಾನಾಪಹಾರಕಾಯ । ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಾಯ । ಸಾಮ್ಬತಾತಾಯ ।
ಬಹುಸುತಾಯ । ವಿಧವೇ । ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಗತಯೇ । ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯ ।
ಧರಾಧರಾಯ । ದ್ವಾರಕಾಮಂಡನಾಯ । ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ । ಸುಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ನಿಗಮಾಲಯಾಯ । ಪೌನ್ಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೇ । ಕಾಶೀರಾಜಶಿರೋಹರಯೇ ।
ಅವೈಷ್ಣವಪ್ರದಾಹಿನೇ । ಸುದಕ್ಷಿಣಭಯಾವಹಾಯ । ಜರಾಸನ್ಧವಿದಾರಿಣೇ ।
ಧರ್ಮನನ್ದನಯಜ್ಞಕೃತೇ । ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಶ್ಛೇದಿನೇ ।
ದನ್ತವಕ್ತ್ರವಿನಾಶನಾಯ । ವಿದೂರಥಾನ್ತಕಾಯ । ಶ್ರೀಶಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ ।
ದ್ವಿವಿದನಾಶನಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀಮಾನಹಾರಿಣೇ । ರುಕ್ಮಿಣೀಮಾನವರ್ಧನಾಯ ।
ದೇವರ್ಷಿಶಾಪಹರ್ತ್ರೇ । ದ್ರೌಪದೀವಾಕ್ಯಪಾಲಕಾಯ । ದುರ್ವಾಸಭಯಹಾರಿಣೇ ।
ಪಾಂಚಾಲೀಸ್ಮರಣಾಗತಾಯ । ಪಾರ್ಥದೂತಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಪಾರ್ಥಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ । ಪಾರ್ಥದುಃಖೌಘನಾಶನಾಯ । ಪಾರ್ಥಮಾನಾಪಹಾರಿಣೇ ।
ಪಾರ್ಥಜೀವನದಾಯಕಾಯ । ಪಾಂಚಾಲೀವಸ್ತ್ರದಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಪಾಲಕಪಾಲಕಾಯ ।
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಸಾರಥಯೇ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಸಾಧ್ಯಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ । ಸತ್ಯರತಯೇ । ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಉದಾರಧಿಯೇ । ಮಹಾಸೇನಜಯಿನೇ ।
ಶಿವಸೈನ್ಯವಿನಾಶಾನಾಯ । ಬಾಣಾಸುರಭುಜಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಬಾಣಬಾಹುವರಪ್ರದಾಯ ।
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮಾನಾಪಹಾರಿಣೇ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ರಾಮಸ್ವರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಭಾಮಾಮುದಾವಹಾಯ ।
ರತ್ನಾಕರಜಲಕ್ರೀಡಾಯ । ವ್ರಜಲೀಲಾಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ಸ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಧ್ವಂಸಿನೇ । ಭೀಷ್ಮಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ವೀರಾಯುಧಹರಾಯ ।
ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಿಕೇಶಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ವರ್ವರೀಷಶಿರೋಹಾರಿಣೇ ।
ವರ್ವರೀಷಶಿರಃಪ್ರದಾಯ । ಧರ್ಮಪುತ್ರಜಯಿನೇ । ಶೂರದುರ್ಯೋಧನಮದಾನ್ತಕಾಯ ।
ಗೋಪಿಕಾಪ್ರೀತಿನಿರ್ಬನ್ಧನಿತ್ಯಕ್ರೀಡಾಯ । ವ್ರಜೇಶ್ವರಾಯ । ರಾಧಾಕುಂಡರತಯೇ ।
ಧನ್ಯಾಯ । ಸದಾನ್ದೋಲಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ಸದಾಮಧುವನಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಸದಾವೃನ್ದಾವನಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಶೋಕವನಸನ್ನದ್ಧಾಯ । ಸದಾತಿಲಕಸಂಗತಾಯ ।
ಸದಾಗೋವರ್ಧನರತಯೇ । ಸದಾಗೋಕುಲವಲ್ಲಭಾಯ । ಭಾಂಡೀರವಟಸಂವಾಸಿನೇ ।
ನಿತ್ಯಂ ವಂಶೀವರಸ್ಥಿತಾಯ । ನನ್ದಿಗ್ರಾಮಕೃತಾವಾಸಾಯ ।
ವೃಷಭಾನುಗ್ರಹಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೃಹೀತಕಾಮಿನೀಯ । ನಿತ್ಯಂ ರಾಸವಿಲಾಸಕೃತೇ ।
ವಲ್ಲ್ಬೀಜನಸಂಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಲ್ಲವೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ । ದೇವಶರ್ಮಕೃಪಾಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕಲ್ಪಪಾದಪಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಶಿಲಾನುಗನ್ಧನಿಲಯಾಯಾ ಪಾದಚಾರಿಣೇ ।
ಘನಚ್ಛವಯೇ । ಅತಸೀಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ।
ಸದಾಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ । ಉಗ್ರಧನ್ವನೇ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ ।
ಷಡ್ಧುರಧ್ವಂಸಕರ್ತ್ರೇ । ನಿಕುಮ್ಭಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ । ವಜ್ರನಾಭಪುರಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಪೌಂಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ । ಬಹುಲಾಶ್ವಪ್ರೀತಿಕರ್ತ್ರೇ । ದ್ವಿಜವರ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ಶಿವಸಂಕಟಹಾರಿಣೇ । ವೃಕಾಸುರವಿನಾಶನಾಯ । ಭೃಗುಸತ್ಕಾರಕಾರಿಣೇ ।
ಶಿವಸಾತ್ವಿಕತಾಪ್ರದಾಯ । ಗೋಕರ್ಣಪೂಜಕಾಯ । ಸಾಮ್ಬಕುಷ್ಠವಿಧ್ವಂಸಕಾರಣಾಯ ।
ವೇದಸ್ತುತಾಯ । ವೇದವೇತ್ತ್ರೇ । ಯದುವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ । ಯದುವಂಶವಿನಾಶಿನೇ ।
ಉದ್ಧವೋದ್ಧಾರಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಶ್ರೀರಾಧಾನಾಮಾವಲಿಃ 50 ॥1-1000 ॥

ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಧಿಕಾಯೈ । ಆನನ್ದಾಯೈ । ವೃಷಭಾನುಜಾಯೈ ।
ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಪುಣ್ಯಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಮಾನಸಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ।
ಚತುರ್ಯೈ । ಕಾಮಾಯೈ । ಕಾಮಿನ್ಯೈ । ಹರಿಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಲಲಿತಾಯೈ । ಮಧುರಾಯೈ ।
ಮಾಧ್ವ್ಯೈ । ಕಿಶೋರ್ಯೈ । ಕನಕಪ್ರಭಾಯೈ । ಜಿತಚನ್ದ್ರಾಯೈ । ಜಿತಮೃಗಾಯೈ ।
ಜಿತಸಿಂಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಜಿತದ್ವಿಪಾಯೈ ನಮಃ । ಜಿತರಮ್ಭಾಯೈ । ಜಿತಪಿಕಾಯೈ ।
ಗೋವಿನ್ದಹೃದಯೋದ್ಭವಾಯೈ । ಜಿತಬಿಮ್ಬಾಯೈ । ಜಿತಶುಕಾಯೈ । ಜಿತಪದ್ಮಾಯೈ ।
ಕುಮಾರಿಕಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಣಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ । ನಿತ್ಯಂ ಯುಗ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ನಿತ್ಯಂ ವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಕಾನ್ತಾಯೈ । ರಸಿಕಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಆಮೋದಿನ್ಯೈ । ಮೋದವತ್ಯೈ । ನನ್ದನನ್ದನಭೂಷಿತಾಯೈ । ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಯೈ ।
ದಿವ್ಯಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಂಜಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕುಂಜವಾಸಾಯೈ ।
ಕುಂಜನಾಯಕನಾಯಿಕಾಯೈ । ಚಾರುರೂಪಾಯೈ । ಚಾರುವಕ್ತ್ರಾಯೈ । ಚಾರುಹೇಮಾಂಗದಾಯೈ ।
ಶುಭಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವೇಣುಸಂಗೀತಾಯೈ । ಮುರಲೀಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಶಿವಾಯೈ ।
ಭದ್ರಾಯೈ । ಭಗವತ್ಯೈ । ಶಾನ್ತಾಯೈ । ಕುಮುದಾಯೈ । ಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಕ್ರಿಡಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣರತ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ವಂಶೀವಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನಾಯೈ । ಯುಗ್ಮಾಯುಗ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಭಾಂಡೀರವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಶುಭ್ರಾಯೈ । ಗೋಪೀನಾಥಪ್ರಿಯಾಸಖ್ಯೈ । ಶ್ರುತಿನಿಃಶ್ವಸಿತಾಯೈ । ದಿವ್ಯಾಯೈ ।
ಗೋವಿನ್ದರಸದಾಯಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನ್ಯೈ । ಈಶಾನಾಯೈ ।
ಮಹಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ವೈಕುಂಠಜನಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಕೋಟಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸುಖಾವಹಾಯೈ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯೈ । ರತಿಕೋಟಿರತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾಯೈ ।
ಭಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ । ಲಾವಣ್ಯಸರಸ್ಯೈ । ಉಮಾಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಸಂರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ಕೌತೂಹಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಲೀಲಾಯೈ । ನಿತ್ಯಕಾಮಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯಶ‍ೃಂಗಾರಭೂಷಿತಾಯೈ । ನಿತ್ಯವೃನ್ದಾವನರಸಾಯೈ ।
ನನ್ದನನ್ದನಸಂಯುತಾಯೈ । ಗೋಪಿಕಾಮಂಡಲೀಯುಕ್ತಾಯೈ । ನಿತ್ಯಂ ಗೋಪಾಲಸಂಗತಾಯೈ ।
ಗೋರಸಕ್ಷೇಪಿಣ್ಯೈ । ಶೂರಾಯೈ । ಸಾನನ್ದಾಯೈ । ಆನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಮಹಾಲೀಲಾಯೈ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಯೈ । ನಾಗರ್ಯೈ । ನಗಚಾರಿಣ್ಯೈ । ನಿತ್ಯಮಾಘೂರ್ಣಿತಾಯೈ ।
ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ । ರಸಾವಹಾಯೈ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ । ಕೋಟಿಕೋಕಿಲಸುಸ್ವರಾಯೈ ।
ಶೀಲಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ । ನನ್ದನನ್ದನಲಾಲಿತಾಯೈ । ಅಶೋಕವನಸಂವಾಸಾಯೈ ।
ಭಾಂಡೀರವನಸಂಗತಾಯೈ । ಕಲ್ಪದ್ರುಮತಲಾವಿಷ್ಟಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ।
ವಿಶ್ವಾಯೈ । ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಅಜಾಗಮ್ಯಾಯೈ । ಭವಾಗಮ್ಯಾಯೈ ।
ಗೋವರ್ಧನಕೃತಾಲಯಾಯೈ । ಯಮುನಾತೀರನಿಲಯಾಯೈ ।
ಶಶ್ವದ್ಗೋವಿನ್ದಜಲ್ಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಶಶ್ವನ್ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣವೃತಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಾಲಯಾಯೈ ।
ದೇವದ್ರುಮಫಲಾಯೈ । ಸೇವ್ಯಾಯೈ । ವೃನ್ದಾವನರಸಾಲಯಾಯೈ । ಕೋಟಿತೀರ್ಥಮಯ್ಯೈ ।
ಸತ್ಯಾಯೈ । ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ಕೋಟಿಯೋಗಸುದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯೈ ।
ಕೋಟಿಯಜ್ಞದುರಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಮಾನಸಾಯೈ । ಶಶಿಲೇಖಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೋಟಿಸುಭಗಾಯೈ ।
ಅನಘಾಯೈ । ಕೋಟಿಮುಕ್ತಸುಖಾಯೈ । ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಟಿವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ । ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಾಯೈ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ।
ಅಧೀಶ್ವರ್ಯೈ । ತ್ರಿವೇದಜ್ಞಾಯೈ । ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾಯೈ । ತುರೀಯಾನ್ತನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ದುರ್ಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ।
ದೇವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಪರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಪರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ।
ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಸಾಧ್ಯಾಯೈ । ಭಕ್ತಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ।
ರಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಾಮಾಯೈ । ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಸಾಧ್ಯಾಯೈ । ಭಕ್ತವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ।
ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯೈ । ಕೃಪಾಧಾರಾಯೈ । ಜೀವಾಧಾರಾಯೈ । ಅತಿನಾಯಿಕಾಯೈ ।
ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮಮಯ್ಯೈ । ಲಜ್ಜಾಯೈ । ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ । ಶಿರೋಮಣಯೇ । ದಿವ್ಯರೂಪಾಯೈ ।
ದಿವ್ಯಭೋಗಾಯೈ । ದಿವ್ಯವೇಷಾಯೈ । ಮುದಾನ್ವಿತಾಯೈ । ದಿವ್ಯಾಂಗನಾವೃನ್ದಸಾರಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯನೂತನಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ । ಧ್ಯೇಯಾಯೈ । ಮಹಾರೂಪಾಯೈ । ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾಯೈ । ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾಧಿಕಚ್ಛವಯೇ । ಕೋಮಲಾಯೈ ।
ಅಮೃತವಾಗಾದ್ಯಾಯೈ । ವೇದಾದ್ಯಾಯೈ । ವೇದದುರ್ಲಭಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಾವಲಿನಿಷೇವಿತಾಯೈ । ಕಲಾಷೋಡಶಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಯೇ । ಕೃಷ್ಣಸಾರಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣರೂಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಧನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣದೃಷ್ಟಯೇ । ಕೃಷ್ಣಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣದೇವ್ಯೈ । ಕುಲೋದ್ವಹಾಯೈ । ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣದಾತ್ರ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಸ್ವರ್ಣಗಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಮನೋರಮಾಯೈ । ನಗಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಯಶೋದಾತ್ರ್ಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ । ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ।
ಶ್ರೀಶೇಷದೇವಜನನ್ಯೈ । ಅವತಾರಗಣಪ್ರಸುವೇ । ಉತ್ಪಲಾಂಕಾಯೈ ।
ಅರವಿನ್ದಾಂಕಾಯೈ । ಪ್ರಸಾದಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಥಾಂಕಾಯೈ । ಕುಂಜಾರಾಂಕಾಯೈ ।
ಕುಂಡಲಾಂಕಾಯೈ । ಪದಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಛತ್ರಾಂಕಾಯೈ । ವಿದ್ಯುದಂಕಾಯೈ ।
ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂಕಿತಾಯೈ । ದಂಡಾಂಕಾಯೈ । ಮುಕುಟಾಂಕಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಯೈ ।
ಶುಕಾಂಕಿತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾನ್ನಾಹಾರಪಾಕಾಯೈ । ವೃನ್ದಾಕುಂಜವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಬೋಧನಕರ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಶೇಷಾನ್ನಭೋಜಿನ್ಯೈ ।
ಪದ್ಮಕೇಸರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಸಂಗೀತಾಗಮವೇದಿನ್ಯೈ ।
ಕೋಟಿಕಲ್ಪಾನ್ತಭ್ರೂಭಂಗಾಯೈ । ಅಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಲಯಾಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ವನಿಧಯೇ । ಪದ್ಮಶಂಖಾದಿನಿಧಿಸೇವಿತಾಯೈ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ । ದೇವೃವೃನ್ದವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯೈ ।
ಸರ್ವಾಯೈ । ಸುವರ್ಣಲತಿಕಾಕೃತಯೇ । ಕೃಷ್ಣಾಭಿಸಾರಸಂಕೇತಾಯೈ । ಮಾಲಿನ್ಯೈ ।
ನೃತ್ಯಪಂಡಿತಾಯೈ । ಗೋಪೀಸಿನ್ಧುಸಕಾಶಾಹ್ವಾಯೈ । ಗೋಪಮಂಡಲಶೋಭಿನ್ಯೈ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಿದಾಯೈ । ಅಭೀತಾಯೈ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಪುಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಲಿಂಗನರತಾಯೈ । ಗೋವಿನ್ದವಿರಹಾಕ್ಷಮಾಯೈ ।
ಅನನ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕೀರ್ತನಲಾಲಸಾಯೈ । ಬೀಜತ್ರಯಮಯ್ಯೈ
ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಮಲಾದಿನಿಷೇವ್ಯಾಯೈ ।
ಲಲಿತಾದ್ಯರ್ಚಿತಾಯೈ ಸತ್ಯೈ । ಪದ್ಮವೃನ್ದಸ್ಥಿತಾಯೈ ಹೃಷ್ಟಾಯೈ ।
ತ್ರಿಪುರಾಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ । ಬೃನ್ದಾವತ್ಯರ್ಚಿತಾಯೈ । ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ।
ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯೈ । ಭಕ್ತವಲ್ಲಭಾಯೈ । ದುರ್ಲಭಾಯೈ । ಸಾನ್ದ್ರಸೌಖ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಶ್ರೇಯೋಹೇತವೇ । ಸುಭೋಗದಾಯೈ । ಸಾರಂಗಾಯೈ । ಶಾರದಾಯೈ । ಬೋಧಾಯೈ ।
ಸದ್ವೃನ್ದಾವನಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯೈ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ
ಧ್ಯಾನಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಗನ್ಧರ್ವಾಯೈ । ಸುರತಜ್ಞಾಯೈ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಾಣಸಂಗಮಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಂಗಭೂಷಣಾಯೈ । ರತ್ನಭೂಷಣಾಯೈ ।
ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಿತಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಾವಾಸಮುಕ್ತಾಕನಕನಾಲಿಕಾಯೈ ।
ಸದ್ರತ್ನಕಂಕಣಯುತಾಯೈ । ಶ್ರೀಮನ್ನೀಲಗಿರಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ।
ಸ್ವರ್ಣನೂಪುರಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ । ಸ್ವರ್ಣಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾಯೈ । ಅಶೇಷರಾಸಕುತುಕಾಯೈ ।
ರಮ್ಭೋರವೇ । ತನುಮಧ್ಯಮಾಯೈ । ಪರಾಕೃತಯೇ । ಪರಾನನ್ದಾಯೈ ।
ಪರಸ್ವರ್ಗವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರಸೂನಕಬರೀಚಿತ್ರಾಯೈ ।
ಮಹಾಸಿನ್ದೂರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ಕೈಶೋರವಯಸಾ ಬಾಲಾಯೈ । ಪ್ರಮದಾಕುಲಶೇಖರ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಾಧರಸುಧಾಸ್ವಾದಾಯೈ । ಶ್ಯಾಮಪ್ರೇಮವಿನೋದಿನ್ಯೈ ।
ಶಿಖಿಪಿಂಛಲಸಚ್ಚೂಡಾಯೈ । ಸ್ವರ್ಣಚಮ್ಪಕಭೂಷಿತಾಯೈ ।
ಕುಂಕುಮಾಲಕ್ತಕಸ್ತೂರೀಮಂಡಿತಾಯೈ । ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ । ಹೇಮಹಾರಾನ್ವಿತಾಯೈ ।
ಪುಷ್ಪಹಾರಾಢ್ಯಾಯೈ । ರಸವತ್ಯೈ । ಮಾಧುರ್ಯಮಧುರಾಯೈ ।
ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ । ಹೇಮಹಾರಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಪುಷ್ಪಹಾರಾಢ್ಯಾಯೈ । ರಸವತ್ಯೈ ।
ಮಾಧುರ್ಯಮಧುರಾಯೈ । ಪದ್ಮಾಯೈ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ । ಸುವಿಶ್ರುತಾಯೈ ।
ಭ್ರೂಭಂಗಾಭಂಗಕೋದಂಡಕಟಾಕ್ಷಶರಸನ್ಧಿನ್ಯೈ । ಶೇಷದೇವಶಿರಃಸ್ಥಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯಸ್ಥಲವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಕಾರುಣ್ಯಜಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಅಧಿರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಷ್ಟಭಾಷಾವತ್ಯೈ । ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾಯೈ ।
ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಸುನೀತಿಜ್ಞಾಯೈ । ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾಯೈ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ।
ದುಃಖಹಾರಿಣ್ಯೈ । ರಜೋಗುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಭಾಸಾಯೈ । ಸದಾಸಿನ್ಧುವನಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಹೇಮಪುಷ್ಪಾಧಿಕಕರಾಯೈ ।
ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯೀಹಿತಾಯೈ । ಸ್ತನಕುಮ್ಭ್ಯೈ । ನರಾಢ್ಯಾಯೈ । ಕ್ಷೀಣಾಪುಣ್ಯಾಯೈ ।
ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ । ವೈರಾಜಸೂಯಜನನ್ಯೈ । ಶ್ರೀಶಾಯೈ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಭುವನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಶೋಭಾಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ । ಮಹಾಕಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಮಹಾಸ್ಮೃತ್ಯೈ । ಮಹಾಮೋಹಾಯೈ । ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಕೀರ್ತ್ಯೈ । ಮಹಾರತ್ಯೈ ।
ಮಹಾಧೈರ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ । ಮಹಾದ್ಯುತ್ಯೈ । ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ।
ಮಹಾಸಮ್ಪದೇ । ಮಹಾಭೋಗವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಸಮಯಾಯೈ । ಭಕ್ತಿದಾಯೈ । ಅಶೋಕಾಯೈ ।
ವಾತ್ಸಲ್ಯರಸದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಸುಹೃದ್ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ । ಮಾಧುರ್ಯರಸವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ।
ಭಾವಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ । ಗೋಪರಾಮಾಯೈ ।
ಅಭಿರಾಮಾಯೈ । ಕ್ರೀಡಾರಾಮಾಯೈ । ಪರೇಶ್ವರ್ಯೈ । ನಿತ್ಯರಾಮಾಯೈ । ಆತ್ಮರಾಮಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣರಾಮಾಯೈ । ರಸೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಏಕಾನೇಕಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾಯೈ । ವಿಶ್ವಲೀಲಾಯೈ ।
ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ । ಸರಸ್ವತೀಶಾಯೈ । ದುರ್ಗೇಶಾಯೈ । ಜಗದೀಶಾಯೈ ।
ಜಗದ್ವಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಂಶನಿವಾಸಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯೈ ।
ವಿಷ್ಣುವಂಶಸ್ತುತಾಯೈ । ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಸದಾ ವಿಷ್ಣುವಂಶಾವನ್ಯೈ । ಆರಾಮಸ್ಥಾಯೈ ।
ವನಸ್ಥಾಯೈ । ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ್ಯವಗಾಹಿನ್ಯೈ । ಪ್ರೀತಿಸ್ಥಾಯೈ । ನಿತ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ।
ಗೋಲೋಕಸ್ಥಾಯೈ । ವಿಭೂತಿದಾಯೈ । ಸ್ವಾನುಭೂತಿಸ್ಥಿತಾಯೈ । ವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ।
ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಅಮೃತಾಯೈ । ಅದ್ಭುತಾಯೈ । ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಸಮೀಡಿತಾಯೈ ।
ಅಕ್ಷರಾಯೈ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಔದಾರ್ಯಭಾವಸಾಧ್ಯಾಯೈ । ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ।
ಅತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಮೃದುಲಾಯೈ । ಗಾಂಗೇಯಮುಕುರಪ್ರಭಾಯೈ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲಜಿತಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಸದ್ರತ್ನಕಬರಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಪರ್ಯಂಕನಿಲಯಾಯೈ ।
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಂಗಗೋಪನಾಯೈ । ಅಭೇದಾಯೈ ।
ಲೀಲಾವರಣನಾಯಿಕಾಯೈ । ಸುಧಾಸಿನ್ಧುಸಮುಲ್ಲಾಸಾಯೈ । ಅಮೃತಾಸ್ಯನ್ದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಚಿತ್ತಾಯೈ । ರಾಸಚಿತ್ತಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಚಿತ್ತಾಯೈ । ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಅಚಿನ್ತನಗುಣಗ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಯೈ । ಮಲಾಪಹಾಯೈ । ರಾಸಸಿನ್ಧುಶಶಾಂಕಾಯೈ ।
ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡಿನ್ಯೈ । ನತವ್ರತಾಯೈ । ಸಿಂಹರೀಚ್ಛಾಯೈ । ಸುಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸುರವನ್ದಿತಾಯೈ । ಗೋಪೀಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಗೋಪೀಗಣೇಡ್ಯಾಯೈ । ವಿರಜಾಧಿಕಾಯೈ ।
ಗೋಪಪ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಗೋಪಕನ್ಯಾಯೈ । ಗೋಪನಾರ್ಯೈ । ಸುಗೋಪಿಕಾಯೈ । ಗೋಪಧಾಮ್ನೇ ।
ಸುದಾಮಾಮ್ಬಾಯೈ । ಗೋಪಾಲ್ಯೈ । ಗೋಪಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಗೋಪಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ।
ವೀಣಾದಿಘೋಷನಿರತಾಯೈ । ರಾಸೋತ್ಸವವಿಕಾಸಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಚೇಷ್ಟಾಪರಿಜ್ಞಾತಾಯೈ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗುಣಗಾನಾಢ್ಯಾಯೈ ।
ದೇವಸುನ್ದರಿಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮನೋಜ್ಞಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣದೇವಸಹೋದರ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಾಭಿಲಾಷಿಣ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾನುಗ್ರಹವಾಂಛಿತಾಯೈ । ಕ್ಷೇಮಾಯೈ ।
ಮಧುರಾಲಾಪಾಯೈ । ಭ್ರುವೋರ್ಮಾಯಾಯೈ । ಸುಭದ್ರಿಕಾಯೈ । ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ।
ಪರಮಾನನ್ದಾಯೈ । ನೀಪದ್ರುಮತಲಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ । ರಮ್ಭಾಯೈ । ಚಾರುನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ । ಸ್ಮರಕೇಲಿನಿಧಾನಾಯೈ ।
ಗಂಡತಾಟಂಕಮಂಡಿತಾಯೈ । ಹೇಮಾದ್ರಿಕಾನ್ತಿರುಚಿರಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಾದ್ಯಾಯೈ ।
ಮದಮನ್ಥರಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಚಿನ್ತಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಚಿನ್ತಾಯೈ । ಅತಿಚಿನ್ತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣದಾಯೈ । ರಾಸಚಿನ್ತಾಯೈ । ಭಾವಚಿನ್ತಾಯೈ । ಶುದ್ಧಚಿನ್ತಾಯೈ ।
ಮಹಾರಸಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣದೃಷ್ಟಿತ್ರುಟಿಯುಗಾಯೈ । ದೃಷ್ಟಿಪಕ್ಷ್ಮವಿನಿನ್ದಿನ್ಯೈ ।
ಕನ್ದರ್ಪಜನನ್ಯೈ । ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ವೈಕುಂಠಗತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಸಭಾವಾಯೈ । ಪ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯೈ ।
ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಪ್ರಥಮನಾಯಿಕಾಯೈ । ಶುದ್ಧಾಯೈ । ಸುಧಾದೇಹಿನ್ಯೈ ।
ಶ್ರೀರಾಮಾಯೈ । ರಸಮಂಜರ್ಯೈ । ಸುಪ್ರಭಾವಾಯೈ । ಶುಭಾಚಾರಾಯೈ ।
ಸ್ವರ್ಣದ್ಯೈ । ನರ್ಮದಾಯೈ । ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಗೋಮತ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಭಾಗೇಡ್ಯಾಯೈ ।
ಸರಯೂತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಸುವೇ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಚರಿತ್ರಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ।
ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಯುಗಲಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Sri Radha Krishna Yugala:

1000 Names of Sri Radha Krrishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top