Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Malayalam

Shri RamaSahasranamastotram 3 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
(അകാരാദിജ്ഞകാരാന്ത)
॥ശ്രീഃ ॥

സങ്കല്‍പഃ –
യജമാനഃ, ആചംയ, പ്രാണാനായംയ, ഹസ്തേ ജലാഽക്ഷതപുഷ്പദ്രവ്യാണ്യാദായ,
അദ്യേത്യാദി-മാസ-പക്ഷാദ്യുച്ചാര്യ ഏവം സങ്കല്‍പം കുര്യാത് ।
ശുഭപുണ്യതിഥൌ അമുകപ്രവരസ്യ അമുകഗോത്രസ്യ അമുകനാംനോ മമ
യജമാനസ്യ സകുടുംബസ്യ ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണോക്തഫലപ്രാപ്ത്യര്‍ഥം
ത്രിവിധതാപോപശമനാര്‍ഥം സകലമനോരഥസിദ്ധ്യര്‍ഥം
ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രപ്രീത്യര്‍ഥം ച ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രപാഠം
കരിഷ്യേ । അഥവാ കൌശല്യാനന്ദവര്‍ദ്ധനസ്യ
ശ്രീഭരതലക്ഷ്മണാഗ്രജസ്യ സ്വമതാഭീഷ്ടസിദ്ധിദസ്യ ശ്രീസീതാസഹിതസ്യ
മര്യാദാപുരുഷോത്തമശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ സഹസ്രനാമഭിഃ ശ്രീരാമനാമാങ്കിത-
തുലസീദലസമര്‍പണസഹിതം പൂജനമഹം കരിഷ്യേ । അഥവാ സഹസ്രനമസ്കാരാന്‍
കരിഷ്യേ ॥

വിനിയോഗഃ –
ഓം അസ്യ ശ്രീരാമചന്ദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ഭഗവാന്‍ ശിവ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ, ശ്രീരാമസീതാലക്ഷ്മണാ ദേവതാഃ,
ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രാപ്ത്യയര്‍ഥം പാഠേ (തുലസീദലസമര്‍പണേ, പൂജായാം
നമസ്കാരേഷു വാ) വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസഃ –
ശ്രീരാമചന്ദ്രായ, അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീസീതാപതയേ, തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീരഘുനാഥായ, മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീഭരതാഗ്രജായ, അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീദശരഥാത്മജായ, കനിഷ്ഠികാംയാം നമഃ ।
ശ്രീഹനുമത്പ്രഭവേ, കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അങ്ഗന്യാസഃ –
ശ്രീരാമചന്ദ്രായ, ഹൃദയായ നമഃ ।
ശ്രീസീതാപതയേ, ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ശ്രീരഘുനാഥായ ശിഖായൈ വഷട് ।
ശ്രീഭരതാഗ്രജായ കവചായ ഹും ।
ശ്രീദശരഥാത്മജായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ശ്രീഹനുമത്പ്രഭവേ, അസ്ത്രായ ഫട് ॥

ധ്യാനം –
ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശരധനുഷം ബദ്ധപദ്മാസനസ്ഥം
പീതം വാസോ വസാനം നവകമലദലസ്പര്‍ധിനേത്രം പ്രസന്നം ।
വാമാങ്കാരൂഢസീതാമുഖകമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭം
നാനാലങ്കാരദീപ്തം ദധതമുരുജടാമണ്ഡനം രാമചന്ദ്രം ॥ 1 ॥ var മണ്ഡലം
നമോഽസ്തു രാമായ സലക്ഷ്മണായ ദേവ്യൈ ച തസ്യൈ ജനകാത്മജായൈ ।
നമോഽസ്തു രുദ്രേന്ദ്രയമാനിലേഭ്യോ നമോഽസ്തു ചന്ദ്രാര്‍കമരുദ്ഗണേഭ്യഃ ॥ 2 ॥

മാനസ-പഞ്ചോപചാര-പൂജനം-
1 ഓം ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം പരികല്‍പയാമി ।
2 ഓം ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പം പരികല്‍പയാമി ।
3 ഓം യം വായ്വാത്മനേ ധൂപം പരികല്‍പയാമി ।
4 ഓം രം വഹ്ന്യാത്മനേ ദീപം പരികല്‍പയാമി ।
5 ഓം വം അമൃതാത്മനേ നൈവേദ്യം പരികല്‍പയാമി ।

അഥ ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ഓം അനാദിരധിവാസശ്ചാച്യുത ആധാര ഏവ ച ।
ആത്മപ്രചാലകശ്ചാദിരാത്മഭുങ്നാമകസ്തഥാ ॥ 1 ॥

ഇച്ഛാചാരീഭബന്ധാരീഡാനാഡീശ്വര ഏവ ച ।
ഇന്ദ്രിയേശശ്ചേശ്വരശ്ച തഥാ ചേതിവിനാശകഃ ॥ 2 ॥

ഉമാപ്രിയ ഉദാരജ്ഞ ഉമോത്സാഹസ്തഥൈവ ച ।
ഉത്സാഹ ഉത്കടശ്ചൈവ ഉദ്യമപ്രിയ ഏവ ച ॥ 3 ॥

ഊധാബ്ധിദാനകര്‍താ ച ഊനസത്ത്വബലപ്രദഃ ।
ഋണമുക്തികരശ്ചാഥ ഋണദുഃഖവിമോചകഃ ॥ 4 ॥

ഏകപത്നിശ്ചൈകബാണധൃട് തഥാ ചൈന്ദ്രജാലികഃ ।
ഐശ്വര്യഭോക്താ ഐശ്വര്യമോഷധീനാം രസപ്രദഃ ॥ 5 ॥

ഓണ്ഡ്രപുഷ്പാഭിലാഷീ ചൌത്താനപാദിസുഖപ്രിയഃ ।
ഔദാര്യഗുണസമ്പന്ന ഔദരശ്ചൌഷധസ്തഥാ ॥ 6 ॥

അംശാംശിഭാവസമ്പന്നശ്ചാംസീ ചാങ്കുരപൂരകഃ ।
കാകുത്സ്ഥഃ കമലാനാഥഃ കോദണ്ഡീ കാമനാശനഃ ॥ 7 ॥

കാര്‍മുകീ കാനനസ്ഥശ്ച കൌസല്യാനന്ദവര്‍ധനഃ ।
കോദണ്ഡഭഞ്ജനഃ കാകധ്വംസീ കാര്‍മുകഭഞ്ജനഃ ॥ 8 ॥

കാമാരിപൂജകഃ കര്‍താ കര്‍ബൂരകുലനാശനഃ ।
കബന്ധാരിഃ ക്രതുത്രാതാ കൌശികാഹ്ലാദകാരകഃ ॥ 9 ॥

കാകപക്ഷധരഃ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണോത്പലദലപ്രഭഃ ।
കഞ്ജനേത്രഃ കൃപാമൂര്‍തിഃ കുംഭകര്‍ണവിദാരണഃ ॥ 10 ॥

കപിമിത്രം കപിത്രാതാ കപികാലഃ കപീശ്വരഃ ।
കൃതസത്യഃ കലാഭോഗീ കലാനാഥമുഖച്ഛവിഃ ॥ 11 ॥

കാനനീ കാമിനീസങ്ഗീ കുശതാതഃ കുശാസനഃ ।
കൈകേയീകീര്‍തിസംഹര്‍താ കൃപാസിന്ധുഃ കൃപാമയഃ ॥ 12 ॥

കുമാരഃ കുകുരത്രാതാ കരുണാമയവിഗ്രഹഃ ।
കാരുണ്യം കുമൂദാനന്ദഃ കൌസല്യാഗര്‍ഭസേവനഃ ॥ 13 ॥

കന്ദര്‍പനിന്ദിതാങ്ഗഃശ്ച കോടിചന്ദ്രനിഭാനനഃ ।
കമലാപൂജിതഃ കാമഃ കമലാപരിസേവിതഃ ॥ 14 ॥

കൌസല്യേയഃ കൃപാധാതാ കല്‍പദ്രുമനിഷേവിതഃ ।
ഖങ്ഗഹസ്തഃ ഖരധ്വംസീ ഖരസൈന്യവിദാരണഃ ॥ 15 ॥

ഖരഷുത്രപ്രാണഹര്‍താ ഖണ്ഡിതാസുരജീവനഃ ।
ഖലാന്തകഃ ഖസ്ഥവിരഃ ഖണ്ഡിതേശധനുസ്തഥാ ॥ 16 ॥

ഖേദീ ഖേദഹരഃ ഖേദദായകഃ ഖേദവാരണഃ ।
ഖേദഹാ ഖരഹാ ചൈവ ഖഡ്ഗീ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ॥ 17 ॥

ഖേലത്ഖഞ്ജനനേത്രശ്ച ഖേലത്സരസിജാനനഃ ।
ഖഗചക്ഷുസുനാസശ്ച ഖഞ്ജനേശസുലോചനഃ ॥ 18 ॥

ഖഞ്ജരീടപതിഃ ഖഞ്ജഃ ഖഞ്ജരീടവിചഞ്ചലഃ ।
ഗുണാകരോ ഗുണാനന്ദോ ഗഞ്ജിതേശധനുസ്തഥാ ॥ 19 ॥

ഗുണസിന്ധുര്‍ഗയാവാസീ ഗയാക്ഷേത്രപ്രകാശകഃ ।
ഗുഹമിത്രം ഗുഹത്രാതാ ഗുഹപൂജ്യോ ഗുഹേശ്വരഃ ॥ 20 ॥

ഗുരുഗൌരവകര്‍താ ച ഗരുഗൌരവരക്ഷകഃ ।
ഗുണീ ഗുണപ്രിയോ ഗീതോ ഗര്‍ഗാശ്രമനിഷേവകഃ ॥ 21 ॥

ഗവേശോ ഗവയത്രാതാ ഗവാക്ഷാമോദദായകഃ ।
ഗന്ധമാദനപൂജ്യശ്ച ഗന്ധമാദനസേവിതഃ ॥ 22 ॥

ഗൌരഭാര്യോ ഗുരുത്രാതാ ഗരുയജ്ഞാധിപാലകഃ ।
ഗോദാവരീതീരവാസീ ഗങ്ഗാസ്നാതോ ഗണാധിപഃ ॥ 23 ॥

ഗരുത്മതരഥീ ഗുര്‍വീ ഗുണാത്മാ ച ഗുണേശ്വരഃ ॥

ഗരുഡീ ഗണ്ഡകീവാസീ ഗണ്ഡകീതീരചാരണഃ ॥ 24 ॥

ഗര്‍ഭവാസനിയന്താഽഥ ഗുരുസേവാപരായണഃ ।
ഗീഷ്പതിസ്തൂയമാനസ്തു ഗീര്‍വാണത്രാണകാരകഃ ॥ 25 ॥

ഗൌരീശപൂജകോ ഗൌരീഹൃദയാനന്ദവര്‍ധനഃ ।
ഗീതപ്രിയോ ഗീതരതസ്തഥാ ഗീര്‍വാണവന്ദിതഃ ॥ 26 ॥

ഘനശ്യാമോ ഘനാനന്ദോ ഘോരരാക്ഷസഘാതകഃ ।
ഘനവിഘ്നവിനാശോ വൈ ഘനാനന്ദവിനാശകഃ ॥ 27 ॥

ഘനാനന്ദോ ഘനാനാദീ ഘനഗര്‍ജിനിവാരണഃ ।
ഘോരകാനനവാസീ ച ഘോരശസ്ത്രവിനാശകഃ ॥ 28 ॥

ഘോരബാണധരോ ഘോരധന്വീ ഘോരപരാക്രമഃ ।
ഘര്‍മബിന്ദുമുഖശ്രീമാന്‍ ഘര്‍മബിന്ദുവിഭൂഷിതഃ ॥ 29 ॥

ഘോരമാരീചഹര്‍താ ച ഘോരവീരവിഘാതകഃ ।
ചന്ദ്രവക്ത്രശ്ചഞ്ചലാക്ഷശ്ചന്ദ്രമൂര്‍തിശ്ചതുഷ്കലഃ ॥ 30 ॥

ചന്ദ്രകാന്തിശ്ചകോരാക്ഷശ്ചകോരീനയനപ്രിയഃ ।
ചണ്ഡവാണശ്ചണ്ഡധന്വാ ചകോരീപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 31 ॥

ചതുരശ്ചാതുരീയുക്തശ്ചാതുരീചിത്തചോരക്രഃ ।
ചലത്ഖഡ്ഗശ്ചലദ്ബാണശ്ചതുരങ്ഗബലാന്വിതഃ ॥ 32 ॥

ചാരുനേത്രശ്ചാരുവക്ത്രശ്ചാരുഹാസപ്രിയസ്തഥാ ।
ചിന്താമണിവിഭൂഷാങ്ഗശ്ചിന്താമണിമനോരഥീ ॥ 33 ॥

ചിന്താമണിസുദീപശ്ച ചിന്താമണിമണിപ്രിയഃ ।
ചിത്തഹര്‍താ ചിത്തരൂപീ ചലച്ചിത്തശ്ചിതാഞ്ചിതഃ ॥ 34 ॥

ചരാചരഭയത്രാതാ ചരാചരമനോഹരഃ ।
ചതുര്‍വേദമയശ്ചിന്ത്യശ്ചിന്താസാഗരവാരണഃ ॥ 35 ॥

ചണ്ഡകോദണ്ഡധാരീ ച ചണ്ഡകോദണ്ഡഖണ്ഡനഃ ।
ചണ്ഡപ്രതാപയുക്തശ്ച ചണ്ഡേഷുശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ ॥ 36 ॥

ചതുര്‍വിക്രമയുക്തശ്ച ചതുരങ്ഗബലാപഹഃ ।
ചതുരാനനപൂജ്യശ്ച ചതുഃസാഗരശാസിതാ ॥ 37 ॥

ചമൂനാഥശ്ചമൂഭര്‍താ ചമൂപൂജ്യശ്ചമൂയുതഃ ।
ചമൂഹര്‍താ ചമൂഭഞ്ജീ ചമൂതേജോവിനാശകഃ ॥ 38 ॥

ചാമരീ ചാരുചരണശ്ചരണാരുണശോഭനഃ ।
ചര്‍മീ ചര്‍മപ്രിയശ്ചാരുമൃഗചര്‍മവിഭൂഷിതഃ ॥ 39 ॥

ചിദ്രൂപീ ച ചിദാനന്ദശ്ചിത്സ്വരൂപീ ചരാചരഃ ।
ഛത്രരൂപീ ഛത്രസങ്ഗീ ഛാത്രവൃന്ദവിഭൂഷിതഃ ॥ 40 ॥

ഛാത്രശ്ഛത്രപ്രിയശ്ഛത്രീ ഛത്രമോഹാര്‍തപാലകഃ ।
ഛത്രചാമരയുക്തശ്ച ഛത്രചാമരമണ്ഡിതഃ ॥ 41 ॥

ഛത്രചാമരഹര്‍താ ച ഛത്രചാമരദായകഃ ।
ഛത്രധാരീ ഛത്രഹര്‍താ ഛത്രത്യാഗീ ച ഛത്രദഃ ॥ 42 ॥

ഛത്രരൂപീ ഛലത്യാഗീ ഛലാത്മാ ഛലവിഗ്രഹഃ ।
ഛിദ്രഹര്‍ത്താ ഛിദ്രരൂപീ ഛിദ്രൌഘവിനിഷൂദനഃ ॥ 43 ॥

ഛിന്നശത്രുശ്ഛിന്നരോഗശ്ഛിന്നധന്വാ ഛലാപഹഃ ।
ഛിന്നഛത്രപ്രദാതാ ച ഛന്ദശ്ചാരീ ഛലാപഹാ ॥ 44 ॥

ജാനകീശോ ജിതാമിത്രോ ജാനകീഹൃദയപ്രിയഃ ।
ജാനകീപാലകോ ജേതാ ജിതശത്രുര്‍ജിതാസുരഃ ॥ 45 ॥

ജാനക്യുദ്ധാരകോ ജിഷ്ണുര്‍ജിതസിന്ധുര്‍ജയപ്രദഃ ।
ജാനകീജീവനാനന്ദോ ജാനകീപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 46 ॥

ജാനകീപ്രാണഭര്‍താ ച ജാനകീദൃഷ്ടിമോഹനഃ ।
ജാനകീചിത്തഹര്‍താ ച ജാനകീദുഃഖഭഞ്ജനഃ ॥ 47 ॥

ജയദോ ജയകര്‍താ ച ജഗദീശോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ജനപ്രിയോ ജനാനന്ദോ ജനപാലോ ജനോത്സുകഃ ॥ 48 ॥

ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജീവേശോ ജീവനപ്രിയഃ ।
ജടായുമോക്ഷദോ ജീവത്രാതാ ജീവനദായകഃ ॥ 49 ॥

ജയന്താരിര്‍ജാനകീശോ ജനകോത്സവദായകഃ ।
ജഗത്ത്രാതാ ജഗത്പാതാ ജഗത്കര്‍താ ജഗത്പതിഃ ॥ 50 ॥

ജാഡ്യഹാ ജാഡ്യഹര്‍താ ച ജാഡ്യേന്ധനഹുതാശനഃ ।
ജഗത്സ്ഥിതിര്‍ജഗന്‍മൂര്‍തിര്‍ജഗതാം പാപനാശനഃ ॥ 51 ॥

ജഗച്ചിന്ത്യോ ജഗദ്വന്ദ്യോ ജഗജ്ജേതാ ജഗത്പ്രഭുഃ ।
ജനകാരിവിഹര്‍താ ച ജഗജ്ജാഡ്യവിനാശകഃ ॥ 52 ॥

ജടീ ജടിലരൂപശ്ച ജടാധാരീ ജടാബഹഃ ।
ഝര്‍ഝരപ്രിയവാദ്യശ്ച ഝഞ്ഝാവാതനിവാരകഃ ॥ 53 ॥

ഝഞ്ഝാരവസ്വനോ ഝാന്തോ ഝാര്‍ണോ ഝാര്‍ണവഭൂഷിതഃ ।
ടങ്കാരിഷ്ടങ്കദാതാ ച ടീകാദൃഷ്ടിസ്വരൂപധൃട് ॥ 54 ॥

ഠകാരവര്‍ണനിയമോ ഡമരുധ്വനികാരകഃ ।
ഢക്കാവാദ്യപ്രിയോ ഢാര്‍ണോ ഢക്കാവാദ്യമഹോത്സവഃ ॥ 55 ॥

തീര്‍ഥസേവീ തീര്‍ഥവാസീ തരുസ്തീര്‍ഥനിവാസകഃ ।
താലഭേത്താ താലഘാതീ തപോനിഷ്ഠസ്തപഃ പ്രഭുഃ ॥ 56 ॥

താപസാശ്രമസേവീ ച തപോധനസമാശ്രയഃ ।
തപോവനസ്ഥിതശ്ചൈവ തപസ്താപസപൂജിതഃ ॥ 57 ॥

തന്വീഭാര്യസ്തനൂകര്‍താ ത്രൈലോക്യവശകാരകഃ ।
ത്രിലോകീശസ്ത്രിഗുണകസ്ത്രൈഗുണ്യസ്ത്രിദിവേശ്വരഃ ॥ 58 ॥

ത്രിദിവേശസ്ത്രിസര്‍ഗേശസ്ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ ।
തന്ത്രരൂപസ്തന്ത്രവിജ്ഞസ്തന്ത്രവിജ്ഞാനദായകഃ ॥ 59 ॥

താരേശവദനോദ്യോതീ താരേശമുഖമണ്ഡലഃ ।
ത്രിവിക്രമസ്ത്രിപാദൂര്‍ധ്വസ്ത്രിസ്വരസ്ത്രിപ്രവാഹകഃ ॥ 60 ॥

ത്രിപുരാരികൃതഭക്തിശ്ച ത്രിപുരാരിപ്രപൂജിതഃ ।
ത്രിപുരേശസ്ത്രിസര്‍ഗശ്ച ത്രിവിധസ്ത്രിതനുസ്തഥാ ॥ 61 ॥

തൂണീ തൂണീരയുക്തശ്ച തൂണബാണധരസ്തഥാ ।
താടകാവധകര്‍താ ച താടകാപ്രാണഘാതകഃ ॥ 62 ॥

താടകാഭയകര്‍താ ച താടകാദര്‍പനാശകഃ ।
ഥകാരവര്‍ണനിയമസ്ഥകാരപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 63 ॥

ദീനബന്ധുര്‍ദയാസിന്ധുര്‍ദാരിദ്രയാപദ്വിനാശകഃ ।
ദയാമയോ ദയാമൂര്‍തിര്‍ദയാസാഗര ഏവ ച ॥ 64 ॥

ദിവ്യമൂര്‍തിര്‍ദിവ്യബാഹുര്‍ദീര്‍ഘനേത്രോ ദുരാസദഃ ।
ദുരാധര്‍ഷോ ദുരാരാധ്യോ ദുര്‍മദോ ദുര്‍ഗനാശനഃ ॥ 65 ॥

ദൈത്യാരിര്‍ദനുജേന്ദ്രാരിര്‍ദാനവേന്ദ്രവിനാശനഃ ।
ദൂര്‍വാദലശ്യാമമൂര്‍തിര്‍ദൂര്‍വാദലഘനച്ഛവിഃ ॥ 66 ॥

ദൂരദര്‍ശീ ദീര്‍ഘദര്‍ശീ ദുഷ്ടാരിബലഹാരകഃ ।
ദശഗ്രീവവധാകാങ്ക്ഷീ ദശകന്ധരനാശകഃ ॥ 67 ॥

ദൂര്‍വാദലശ്യാമകാന്തോ ദൂര്‍വാദലസമപ്രഭഃ ।
ദാതാ ദാനപരോ ദിവ്യോ ദിവ്യസിംഹാസനസ്ഥിതഃ ॥ 68 ॥

ദിവ്യദോലാസമാസീനോ ദിവ്യചാമരമണ്ഡിതഃ ।
ദിവ്യച്ഛത്രസമായുക്തോ ദിവ്യാലങ്കാരമണ്ഡിതഃ ॥ 69 ॥

ദിവ്യാങ്ഗനാപ്രമോദശ്ച ദിലീപാന്വയസംഭവഃ ।
ദൂഷണാരിര്‍ദിവ്യരൂപീ ദേവോ ദശരഥാത്മജഃ ॥ 70 ॥

ദിവ്യദോ ദധിഭുഗൂ ദാനീ ദുഃഖസാഗരഭഞ്ജനഃ ।
ദണ്ഡീ ദണ്ഡധരോ ദാന്തോ ദന്തുരോ ദനുജാപഹഃ ॥ 71 ॥

ധൈര്യം ധീരോ ധരാനാഥോ ധനേശോ ധരണീപതിഃ ।
ധന്വീ ധനുഷ്മാന്‍ ധേനുഷ്കോ ധനുര്‍ഭക്താ ധനാധിപഃ ॥ 72 ॥

ധാര്‍മികോ ധര്‍മശീലശ്ച ധര്‍മിഷ്ഠോ ധര്‍മപാലകഃ ।
ധര്‍മപാതാ ധര്‍മയുക്തോ ധര്‍മനിന്ദകവര്‍ജകഃ ॥ 73 ॥

ധര്‍മാത്മാ ധരണീത്യാഗീ ധര്‍മയൂപോ ധനാര്‍ഥദഃ ।
ധര്‍മാരണ്യകൃതാവാസോ ധര്‍മാരണ്യനിഷേവകഃ ॥ 74 ॥

ധരോദ്ധര്‍താ ധരാവാസീ ധൈര്യവാന്‍ ധരണീധരഃ ।
നാരായണോ നരോ നേതാ നന്ദികേശ്വരപൂജിതഃ ॥ 75 ॥

നായകോ നൃപതിര്‍നേതാ നേയോ നരപതിര്‍നടഃ ।
നടേശോ നഗരത്യാഗീ നന്ദിഗ്രാമകൃതാശ്രമഃ ॥ 76 ॥

നവീനേന്ദുകലാകാന്തിര്‍നൌപതിര്‍നൃപതേഃ പതിഃ ।
നീലേശോ നീലസന്താപീ നീലദേഹോ നലേശ്വരഃ ॥ 77 ॥

നീലാങ്ഗോ നീലമേഘാഭോ നീലാഞ്ജനസമദ്യുതിഃ ।
നീലോത്പലദലപ്രഖ്യോ നീലോത്പലദലേക്ഷണഃ ॥ 78 ॥

നവീനകേതകീകുന്ദോ നൂത്നമാലാവിരാജിതഃ ।
നാരീശോ നാഗരീപ്രാണോ നീലബാഹുര്‍നദീ നദഃ ॥ 79 ॥

നിദ്രാത്യാഗീ നിദ്രിതശ്ച നിദ്രാലുര്‍നദബന്ധകഃ ।
നാദോ നാദസ്വരൂപച്ച നാദാത്മാ നാദമണ്ഡിതഃ ॥ 80 ॥

പൂര്‍ണാനന്ദോ പരബ്രഹ്മ പരന്തേജാഃ പരാത്പരഃ ।
പരം ധാമ പരം മൂര്‍തിഃ പരഹംസഃ പരാവരഃ ॥ 81 ॥

പൂര്‍ണഃ പൂര്‍ണോദരഃ പൂര്‍വഃ പൂര്‍ണാരിവിനിഷൂദനഃ ।
പ്രകാശഃ പ്രകടഃ പ്രാപ്യഃ പദ്മനേത്രഃ പരോത്കടഃ ॥ 82 ॥

പൂര്‍ണബ്രഹ്മ പൂര്‍ണമൂര്‍തിഃ പൂര്‍ണതേജാഃ പരംവഷുഃ ।
പദ്മബാഹുഃ പദ്യവക്ത്രഃ പഞ്ചാനനസുപൂജിതഃ ॥ 83 ॥

പ്രപഞ്ചഃ പഞ്ചപൂതശ്ച പഞ്ചാംനായഃ പരപ്രഭൂഃ ।
പദ്മേശഃ പദ്മകോശശ്ച പദ്മാക്ഷഃ പദ്മലോചനഃ ॥ 84 ॥

പദ്മാപതിഃ പുരാണശ്ച പുരാണഷുരുഷഃ പ്രഭുഃ ।
പയോധിശയനഃ പാലഃ പാലകഃ പൃഥിവീപതിഃ ॥ 85 ॥

പവനാത്മജവന്ദ്യശ്ച പവനാത്മജസേവിതഃ ।
പഞ്ചപ്രാണഃ പഞ്ചവായുഃ പഞ്ചാങ്ഗഃ പഞ്ചസായകഃ ॥ 86 ॥

പഞ്ചബാണഃ പൂരകശ്ച പ്രപഞ്ചനാശകഃ പ്രിയഃ ।
പാതാലം പ്രമഥഃ പ്രൌഢഃ പാശീ പ്രാര്‍ഥ്യഃ പ്രിയംവദഃ ॥ 87 ॥

പ്രിയങ്കരഃ പണ്ഡിതാത്മാ പാപഹാ പാപനാശനഃ ।
പാണ്ഡ്യേശഃ പൂര്‍ണശീലശ്ച പദ്മീ പദ്മസമര്‍ചിതഃ ॥ 88 ॥

ഫണീശഃ ഫണിശായീ ച ഫണിപൂജ്യഃ ഫണാന്വിതഃ ।
ഫലമൂലപ്രഭോക്താ ച ഫലദാതാ ഫലേശ്വരഃ ॥ 89 ॥

ഫണിരൂപഃ ഫണേര്‍ഭര്‍ത്താ ഫണിഭുഗ്വാഹനസ്തഥാ ।
ഫല്‍ഗുതീര്‍ഥസദാസ്നായീ ഫല്‍ഗുതീര്‍ഥപ്രകാശകഃ ॥ 90 ॥

ഫലാശീ ഫലദഃ ഫുല്ലഃ ഫലകഃ ഫലഭക്ഷകഃ ।
ബുധോ ബോധപ്രിയോ ബുദ്ധോ ബുദ്ധാചാരനിവാരകഃ ॥ 91 ॥

ബഹുദോ ബലദോ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മദായകഃ ।
ഭരതേശോ ഭാരതീശോ ഭാരദ്വാജപ്രപൂജിതഃ ॥ 92 ॥

ഭര്‍താ ച ഭഗവാന്‍ ഭോക്താ ഭീതിഘ്നോ ഭയനാശനഃ ।
ഭവോ ഭീതിഹരോ ഭവ്യോ ഭൂപതിര്‍ഭൂപവന്ദിതഃ ॥ 93 ॥

ഭൂപാലോ ഭവനം ഭോഗീ ഭാവനോ ഭുവനപ്രിയഃ ।
ഭാരതാരോ ഭാരഹര്‍താ ഭാരഭൃദ്ഭരതാഗ്രജഃ ॥ 94 ॥

ഭൂര്‍ഭുഗ്ഭുവനഭര്‍താ ച ഭൂനാഥോ ഭൂതിസുന്ദരഃ ।
ഭേദ്യോ ഭേദകരോ ഭേത്താ ഭൂതാസുരവിനാശനഃ ॥ 95 ॥

ഭൂമിദോ ഭൂമിഹര്‍താ ച ഭൂമിദാതാ ച ഭൂമിപഃ ।
ഭൂതേശോ ഭൂതനാഥശ്ച ഭൂതേശപരിപൂജിതഃ ॥ 96 ॥

ഭൂധരോ ഭൂധരാധീശോ ഭൂധരാത്മാ ഭയാപഹഃ ।
ഭയദോ ഭയദാതാ ച ഭയഹര്‍താ ഭയാവഹഃ ॥ 97 ॥

ഭക്ഷോ ഭക്ഷ്യോ ഭവാനന്ദോ ഭവമൂര്‍തിര്‍ഭവോദയഃ ।
ഭവാബ്ധിര്‍ഭാരതീനാഥോ ഭരതോ ഭൂമിഭൂധരൌ ॥ 98 ॥

മാരീചാരിര്‍മരുത്ത്രാതാ മാധവോ മധുസൂദനഃ ।
മന്ദോദരീസ്തൂയമാനോ മധുഗദ്ഗദഭാഷണഃ ॥ 99 ॥

മന്ദോ മന്ദാരുമന്താരൌ മങ്ഗലം മതിദായകഃ ।
മായീ മാരീചഹന്താ ച മദനോ മാതൃപാലകഃ ॥ 100 ॥

മഹാമായോ മഹാകായോ മഹാതേജാ മഹാബലഃ ।
മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാശക്തിര്‍മഹാദര്‍പോ മഹായശാഃ ॥ 101 ॥

മഹാത്മാ മാനനീയശ്ച മൂര്‍തോ മരകതച്ഛവിഃ ।
മുരാരിര്‍മകരാക്ഷാരിര്‍മത്തമാതങ്ഗവിക്രമഃ ॥ 102 ॥

മധുകൈടഭഹന്താ ച മാതങ്ഗവനസേവിതഃ ।
മദനാരിപ്രഭുര്‍മത്തോ മാര്‍തണ്ഡകുലഭൂഷണഃ ॥ 103 ॥

മദോ മദവിനാശീ ച മര്‍ദനോ മുനിപൂജകഃ ।
മുക്തിര്‍മരകതാഭശ്ച മഹിമാ മനനാശ്രയഃ ॥ 104 ॥

മര്‍മജ്ഞോ മര്‍മഘാതീ ച മന്ദാരകുസുമപ്രിയഃ ।
മന്ദരസ്ഥോ മുഹൂര്‍താത്മാ മങ്ഗല്യോ മങ്ഗലാലകഃ ॥ 105 ॥

മിഹിരോ മണ്ഡലേശശ്ച മന്യുര്‍മാന്യോ മഹോദധിഃ ।
മാരുതോ മാരുതേയശ്ച മാരുതീശോ മരുത്തഥാ ॥ 106 ॥

യശസ്യശ്ച യശോരാശിര്യാദവോ യദുനന്ദനഃ ।
യശോദാഹൃദയാനന്ദോ യശോദാതാ യശോഹരഃ ॥ 107 ॥

യുദ്ധതേജാ യുദ്ധകര്‍താ യോധോ യുദ്ധസ്വരൂപകഃ ।
യോഗോ യോഗീശ്വരോ യോഗീ യോഗേന്ദ്രോ യോഗപാവനഃ ॥ 108 ॥

യോഗാത്മാ യോഗകര്‍താ ച യോഗഭൃദ്യോഗദായകഃ ।
യോദ്ധാ യോധഗണാസങ്ഗീ യോഗകൃദ്യോഗഭൂഷണഃ ॥ 109 ॥

യുവാ യുവതിഭര്‍താ ച യുവഭ്രാതാ യുവാര്‍ജകഃ ।
രാമഭദ്രോ രാമചന്ദ്രോ രാഘവോ രഘുനന്ദനഃ ॥ 110 ॥

രാമോ രാവണഹന്താ ച രാവണാരീ രമാപതിഃ ।
രജനീചരഹന്താ ച രാക്ഷസീപ്രാണഹാരകഃ ॥ 111 ॥

രക്താക്ഷോ രക്തപദ്മാക്ഷോ രമണോ രാക്ഷസാന്തകഃ ।
രാഘവേന്ദ്രോ രമാഭര്‍താ രമേശോ രക്തലോചനഃ ॥ 112 ॥

രണരാമോ രണാസക്തോ രണോ രക്തോ രണാത്മകഃ ।
രങ്ഗസ്ഥോ രങ്ഗഭൂമിസ്ഥോ രങ്ഗശായീ രണാര്‍ഗലഃ ॥ 113 ॥

രേവാസ്നായീ രമാനാഥോ രണദര്‍പവിനാശനഃ ।
രാജരാജേശ്വരോ രാജാ രാജമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ॥ 114 ॥

രാജ്യദോ രാജ്യഹര്‍താ ച രമണീപ്രാണവല്ലഭഃ ।
രാജ്യത്യാഗീ രാജ്യഭോഗീ രസികോഽഥ രഘൂദ്വഹഃ ॥ 115 ॥

രാജേന്ദ്രോ രധുനായശ്ച രക്ഷോഹാ രാവണാന്തകഃ ।
ലക്ഷ്മീകാന്തശ്ച ലക്ഷ്മീപോ ലക്ഷ്മീശോ ലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ ॥ 116 ॥

ലക്ഷ്മണത്രാണകര്‍താ ച ലക്ഷ്മണപ്രീതിപാലകഃ ।
ലീലാവതാരോ ലങ്കാരിര്ലങ്കേശോ ലക്ഷ്മണേശ്വരഃ ॥ 117 ॥

ലക്ഷ്മണത്രാണകശ്ചൈവ ലക്ഷ്മണപ്രതിപാലകഃ ।
ലങ്ഗേശഘാതകശ്ചാഥ ലങ്ഗേശപ്രാണഹാരകഃ ॥ 118 ॥

ലങ്കേശവീര്യഹര്‍താ ച ലാക്ഷാരസവിലോചനഃ ।
ലവങ്ഗകുസുമാസക്തോ ലവങ്ഗകുസുമപ്രിയഃ ॥ 119 ॥

ലലനാപാലനോ ലക്ഷോ ലിങ്ഗരൂപീ ലസത്തനുഃ ।
ലാവണ്യരാമോ ലാവണ്യം ലക്ഷ്മീനാരായണാത്മകഃ ॥ 120 ॥

ലവണാംബുധിബന്ധശ്ച ലവണാംബുധിസേതുകൃത് ।
ലീലാമയോ ലവണജിത് ലോലോ ലവണജിത്പ്രിയഃ ॥ 121 ॥

വസുധാപാലകോ വിഷ്ണുര്‍വിദ്വാന്‍ വിദ്വജ്ജനപ്രിയഃ ।
വസുധേശോ വാസുകീശോ വരിഷ്ഠോ വരവാഹനഃ ॥ 122 ॥

വേദോ വിശിഷ്ടോ വക്താ ച വദാന്യോ വരദോ വിഭുഃ ।
വിധിര്‍വിധാതാ വാസിഷ്ഠോ വസിഷ്ഠോ വസുപാലകഃ ॥ 123 ॥

വസുര്‍വസുമതീഭര്‍താ വസുമാന്‍ വസുദായകഃ ।
വാര്‍താധാരീ വനസ്ഥശ്ച വനവാസീ വനാശ്രയഃ ॥ 124 ॥

വിശ്വഭര്‍താ വിശ്വപാതാ വിശ്വനാഥോ വിഭാവസുഃ ।
വിഭുര്‍വിഭുജ്യമാനശ്ച വിഭക്തോ വധബന്ധനഃ ॥ 125 ॥

വിവിക്തോ വരദോ വന്യോ വിരക്തോ വീരദര്‍പഹാ ।
വീരോ വീരഗുരുര്‍വീരദര്‍പധ്വംസീ വിശാമ്പതിഃ ॥ 126 ॥

വാനരാരിര്‍വാനരാത്മാ വീരോ വാനരപാലകഃ ।
വാഹനോ വാഹനസ്ഥശ്ച വനാശീ വിശ്വകാരകഃ ॥ 127 ॥

വരേണ്യോ വരദാതാ ച വരദോ വരവഞ്ചകഃ ।
വസുദോ വാസുദേവശ്ച വസുര്‍വന്ദനമേവ ച ॥ 128 ॥

വിദ്യാധരോ വേദ്യവിന്ധ്യോ തഥാ വിന്ധ്യാചലാശനഃ ।
വിദ്യാപ്രിയോ വിശിഷ്ടാത്മാ വാദ്യഭാണ്ഡപ്രിയസ്തഥാ ॥ 129 ॥

വന്ദ്യശ്ച വസുദേവശ്ച വസുപ്രിയവസുപ്രദൌ ।
ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീപതിഃ ശരണാശ്രയഃ ॥ 130 ॥

ശ്രീധരഃ ശ്രീകരഃ ശ്രീലഃ ശരണ്യഃ ശരണാത്മകഃ ।
ശിവാര്‍ജിതഃ ശിവപ്രാണഃ ശിവദഃ ശിവപൂജകഃ ॥ 131 ॥

ശിവകൃത് ശിവഹര്‍താ ച ശിവാത്മാ ശിവവാഞ്ഛകഃ ।
ശായകീ ശങ്കരാത്മാ ച ശങ്കഃരാര്‍ചനതത്പരഃ ॥ 132 ॥

ശങ്കരേശഃ ശിശുഃ ശൌരിഃ ശാബ്ദികഃ ശബ്ദരൂപകഃ ।
ശബ്ദഭേദീ ശബ്ദഹര്‍താ ശായകഃ ശരണാര്‍തിഹാ ॥ 133 ॥

ശര്‍വഃ ശര്‍വപ്രഭുഃ ശൂലീ ശൂലപാണിപ്രപൂജിതഃ ।
ശാര്‍ങ്ഗീ ച ശങ്കരാത്മാ ച ശിവഃ ശകടഭഞ്ജനഃ ॥ 134 ॥

ശാന്തഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിദാതാ ശാന്തികൃത് ശാന്തികാരകഃ ।
ശാന്തികഃ ശങ്ഖധാരീ ച ശങ്ഖീ ശങ്ഖധ്വനിപ്രിയഃ ॥ 135 ॥

ഷട്ചക്രഭേദനകരഃ ഷഡ്ഗുണശ്ച ഷഡൂര്‍മികഃ ।
ഷഡിന്ദ്രിയഃ ഷഡങ്ഗാത്മാ ഷോഡശഃ ഷോഡശാത്മകഃ ॥ 136 ॥

സ്ഫുരത്കുണ്ഡലഹാരാഢ്യഃ സ്ഫുരന്‍മരകതച്ഛവിഃ ।
സദാനന്ദഃ സതീഭര്‍താ സര്‍വേശഃ സജ്ജനപ്രിയഃ ॥ 137 ॥

സര്‍വാത്മാ സര്‍വകര്‍താ ച സര്‍വപാതാ സനാതനഃ ।
സിദ്ധഃ സാധ്യഃ സാധകേന്ദ്രഃ സാധകഃ സാധകപ്രിയഃ ॥ 138 ॥

സിദ്ധേശഃ സിദ്ധിദഃ സാധുഃ സത്കര്‍താ വൈ സദീശ്വരഃ ।
സദ്ഗതിഃ സഞ്ചിദാനന്ദഃ സദ്ബ്രഹ്മാ സകലാത്മകഃ ॥ 139 ॥

സതീപ്രിയഃ സതീഭാര്യഃ സ്വാധ്യായശ്ച സതീപതിഃ ।
സത്കവിഃ സകലത്രാതാ സര്‍വപാപപ്രമോചകഃ ॥ 140 ॥

സര്‍വശാസ്ത്രമയഃ സൂര്യഃ സര്‍വാംനായനമസ്കൃതഃ ।
സര്‍വദേവമയഃ സാക്ഷീ സര്‍വയജ്ഞസ്വരൂപകഃ ॥ 141 ॥

സര്‍വഃ സങ്കടഹര്‍താ ച സാഹസീ സഗുണാത്മകഃ ।
സുസ്നിഗ്ധഃ സുഖദാതാ ച സത്ത്വഃ സത്ത്വഗുണാശ്രയഃ ॥ 142 ॥

സത്യഃ സത്യവ്രതശ്ചൈവ സത്യവാന്‍ സത്യപാലകഃ ।
സത്യാത്മാ സുഭഗശ്ചൈവ സൌഭാഗ്യം സഗരാന്വയഃ ॥ 143 ॥

സീതാപതിഃ സസീതശ്ച സാത്വതഃ സാത്വതാമ്പതിഃ ।
ഹരിര്‍ഹലീ ഹലശ്ചൈവ ഹര-കോദണ്ഡ-ഖണ്ഡനഃ ॥ 144 ॥

ഹുങ്കാരധ്വനിപൂരശ്ച ഹുങ്കാരധ്വനിസംഭവഃ ।
ഹര്‍താ ഹരോ ഹരാത്മാ ച ഹാരഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 145 ॥

ഹരകാര്‍മുകഭങ്ക്താ ച ഹരപൂജാപരായണഃ ।
ക്ഷോണീശഃ ക്ഷിതിഭുഗ് ക്ഷോണീനേതാ ചൈവ ക്ഷമാപരഃ ॥ 146 ॥

ക്ഷമാശീലഃ ക്ഷമായുക്തഃ ക്ഷോദീ ക്ഷോദവിമോചനഃ ।
ക്ഷേമങ്കരസ്തഥാ ക്ഷേമദായകോ ജ്ഞാനദായകഃ ॥ 147 ॥

ഫലശ്രുതിഃ –
നാംനാമേതത്സഹസ്രം തു ശ്രീരാമസ്യ ജഗത്പ്രഭോഃ ।
രുദ്രയാമലതന്ത്രേഽസ്മിന്‍ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായകം ॥ 148 ॥

ശ്രീഗൌര്യൈ ശ്രാവിതം സ്തോത്രം ഭക്ത്യാ ശ്രീശസ്മൃനാ സ്വയം ।
രാമസായുജ്യലക്ഷ്മീകം സര്‍വസൌഖ്യകരം നൃണാം ॥

പഠന്‍ ശൃണ്വന്‍ ഗൃണന്‍ വാപി ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്‍പതേ ॥ 149 ॥

ശ്രീരാമനാംനാ പരമം സഹസ്രകം പാപാപഹം പുണ്യസുഖാവഹം ശുഭം ।
ഭക്തിപ്രദം ഭക്തജനൈകപാലകം സ്ത്രീപുത്രപൌത്രപ്രദമിഷ്ചദായകം ॥ 150 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ഓം തത്സത് ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രാര്‍പണമസ്തു ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top