Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Telugu

Shri RamaSahasranamastotram 3 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
(అకారాదిజ్ఞకారాన్త)
॥శ్రీః ॥

సఙ్కల్పః –
యజమానః, ఆచమ్య, ప్రాణానాయమ్య, హస్తే జలాఽక్షతపుష్పద్రవ్యాణ్యాదాయ,
అద్యేత్యాది-మాస-పక్షాద్యుచ్చార్య ఏవం సఙ్కల్పం కుర్యాత్ ।
శుభపుణ్యతిథౌ అముకప్రవరస్య అముకగోత్రస్య అముకనామ్నో మమ
యజమానస్య సకుటుమ్బస్య శ్రుతిస్మృతిపురాణోక్తఫలప్రాప్త్యర్థం
త్రివిధతాపోపశమనార్థం సకలమనోరథసిద్ధ్యర్థం
శ్రీసీతారామచన్ద్రప్రీత్యర్థం చ శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రపాఠం
కరిష్యే । అథవా కౌశల్యానన్దవర్ద్ధనస్య
శ్రీభరతలక్ష్మణాగ్రజస్య స్వమతాభీష్టసిద్ధిదస్య శ్రీసీతాసహితస్య
మర్యాదాపురుషోత్తమశ్రీరామచన్ద్రస్య సహస్రనామభిః శ్రీరామనామాఙ్కిత-
తులసీదలసమర్పణసహితం పూజనమహం కరిష్యే । అథవా సహస్రనమస్కారాన్
కరిష్యే ॥

వినియోగః –
ఓం అస్య శ్రీరామచన్ద్రసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య భగవాన్ శివ ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీరామసీతాలక్ష్మణా దేవతాః,
చతుర్వర్గఫలప్రాప్త్యయర్థం పాఠే (తులసీదలసమర్పణే, పూజాయాం
నమస్కారేషు వా) వినియోగః ॥

కరన్యాసః –
శ్రీరామచన్ద్రాయ, అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
శ్రీసీతాపతయే, తర్జనీభ్యాం నమః ।
శ్రీరఘునాథాయ, మధ్యమాభ్యాం నమః ।
శ్రీభరతాగ్రజాయ, అనామికాభ్యాం నమః ।
శ్రీదశరథాత్మజాయ, కనిష్ఠికామ్యాం నమః ।
శ్రీహనుమత్ప్రభవే, కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అఙ్గన్యాసః –
శ్రీరామచన్ద్రాయ, హృదయాయ నమః ।
శ్రీసీతాపతయే, శిరసే స్వాహా ।
శ్రీరఘునాథాయ శిఖాయై వషట్ ।
శ్రీభరతాగ్రజాయ కవచాయ హుమ్ ।
శ్రీదశరథాత్మజాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
శ్రీహనుమత్ప్రభవే, అస్త్రాయ ఫట్ ॥

ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం
పీతం వాసో వసానం నవకమలదలస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ ।
వామాఙ్కారూఢసీతాముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలఙ్కారదీప్తం దధతమురుజటామణ్డనం రామచన్ద్రమ్ ॥ ౧ ॥ var మణ్డలం
నమోఽస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై ।
నమోఽస్తు రుద్రేన్ద్రయమానిలేభ్యో నమోఽస్తు చన్ద్రార్కమరుద్గణేభ్యః ॥ ౨ ॥

మానస-పఞ్చోపచార-పూజనమ్-
౧ ఓం లం పృథివ్యాత్మనే గన్ధం పరికల్పయామి ।
౨ ఓం హం ఆకాశాత్మనే పుష్పం పరికల్పయామి ।
౩ ఓం యం వాయ్వాత్మనే ధూపం పరికల్పయామి ।
౪ ఓం రం వహ్న్యాత్మనే దీపం పరికల్పయామి ।
౫ ఓం వం అమృతాత్మనే నైవేద్యం పరికల్పయామి ।

అథ శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓం అనాదిరధివాసశ్చాచ్యుత ఆధార ఏవ చ ।
ఆత్మప్రచాలకశ్చాదిరాత్మభుఙ్నామకస్తథా ॥ ౧ ॥

ఇచ్ఛాచారీభబన్ధారీడానాడీశ్వర ఏవ చ ।
ఇన్ద్రియేశశ్చేశ్వరశ్చ తథా చేతివినాశకః ॥ ౨ ॥

ఉమాప్రియ ఉదారజ్ఞ ఉమోత్సాహస్తథైవ చ ।
ఉత్సాహ ఉత్కటశ్చైవ ఉద్యమప్రియ ఏవ చ ॥ ౩ ॥

ఊధాబ్ధిదానకర్తా చ ఊనసత్త్వబలప్రదః ।
ఋణముక్తికరశ్చాథ ఋణదుఃఖవిమోచకః ॥ ౪ ॥

ఏకపత్నిశ్చైకబాణధృట్ తథా చైన్ద్రజాలికః ।
ఐశ్వర్యభోక్తా ఐశ్వర్యమోషధీనాం రసప్రదః ॥ ౫ ॥

ఓణ్డ్రపుష్పాభిలాషీ చౌత్తానపాదిసుఖప్రియః ।
ఔదార్యగుణసమ్పన్న ఔదరశ్చౌషధస్తథా ॥ ౬ ॥

అంశాంశిభావసమ్పన్నశ్చాంసీ చాఙ్కురపూరకః ।
కాకుత్స్థః కమలానాథః కోదణ్డీ కామనాశనః ॥ ౭ ॥

కార్ముకీ కాననస్థశ్చ కౌసల్యానన్దవర్ధనః ।
కోదణ్డభఞ్జనః కాకధ్వంసీ కార్ముకభఞ్జనః ॥ ౮ ॥

కామారిపూజకః కర్తా కర్బూరకులనాశనః ।
కబన్ధారిః క్రతుత్రాతా కౌశికాహ్లాదకారకః ॥ ౯ ॥

కాకపక్షధరః కృష్ణః కృష్ణోత్పలదలప్రభః ।
కఞ్జనేత్రః కృపామూర్తిః కుమ్భకర్ణవిదారణః ॥ ౧౦ ॥

కపిమిత్రం కపిత్రాతా కపికాలః కపీశ్వరః ।
కృతసత్యః కలాభోగీ కలానాథముఖచ్ఛవిః ॥ ౧౧ ॥

కాననీ కామినీసఙ్గీ కుశతాతః కుశాసనః ।
కైకేయీకీర్తిసంహర్తా కృపాసిన్ధుః కృపామయః ॥ ౧౨ ॥

కుమారః కుకురత్రాతా కరుణామయవిగ్రహః ।
కారుణ్యం కుమూదానన్దః కౌసల్యాగర్భసేవనః ॥ ౧౩ ॥

కన్దర్పనిన్దితాఙ్గఃశ్చ కోటిచన్ద్రనిభాననః ।
కమలాపూజితః కామః కమలాపరిసేవితః ॥ ౧౪ ॥

కౌసల్యేయః కృపాధాతా కల్పద్రుమనిషేవితః ।
ఖఙ్గహస్తః ఖరధ్వంసీ ఖరసైన్యవిదారణః ॥ ౧౫ ॥

ఖరషుత్రప్రాణహర్తా ఖణ్డితాసురజీవనః ।
ఖలాన్తకః ఖస్థవిరః ఖణ్డితేశధనుస్తథా ॥ ౧౬ ॥

ఖేదీ ఖేదహరః ఖేదదాయకః ఖేదవారణః ।
ఖేదహా ఖరహా చైవ ఖడ్గీ క్షిప్రప్రసాదనః ॥ ౧౭ ॥

ఖేలత్ఖఞ్జననేత్రశ్చ ఖేలత్సరసిజాననః ।
ఖగచక్షుసునాసశ్చ ఖఞ్జనేశసులోచనః ॥ ౧౮ ॥

ఖఞ్జరీటపతిః ఖఞ్జః ఖఞ్జరీటవిచఞ్చలః ।
గుణాకరో గుణానన్దో గఞ్జితేశధనుస్తథా ॥ ౧౯ ॥

గుణసిన్ధుర్గయావాసీ గయాక్షేత్రప్రకాశకః ।
గుహమిత్రం గుహత్రాతా గుహపూజ్యో గుహేశ్వరః ॥ ౨౦ ॥

గురుగౌరవకర్తా చ గరుగౌరవరక్షకః ।
గుణీ గుణప్రియో గీతో గర్గాశ్రమనిషేవకః ॥ ౨౧ ॥

గవేశో గవయత్రాతా గవాక్షామోదదాయకః ।
గన్ధమాదనపూజ్యశ్చ గన్ధమాదనసేవితః ॥ ౨౨ ॥

గౌరభార్యో గురుత్రాతా గరుయజ్ఞాధిపాలకః ।
గోదావరీతీరవాసీ గఙ్గాస్నాతో గణాధిపః ॥ ౨౩ ॥

గరుత్మతరథీ గుర్వీ గుణాత్మా చ గుణేశ్వరః ॥

గరుడీ గణ్డకీవాసీ గణ్డకీతీరచారణః ॥ ౨౪ ॥

గర్భవాసనియన్తాఽథ గురుసేవాపరాయణః ।
గీష్పతిస్తూయమానస్తు గీర్వాణత్రాణకారకః ॥ ౨౫ ॥

గౌరీశపూజకో గౌరీహృదయానన్దవర్ధనః ।
గీతప్రియో గీతరతస్తథా గీర్వాణవన్దితః ॥ ౨౬ ॥

ఘనశ్యామో ఘనానన్దో ఘోరరాక్షసఘాతకః ।
ఘనవిఘ్నవినాశో వై ఘనానన్దవినాశకః ॥ ౨౭ ॥

ఘనానన్దో ఘనానాదీ ఘనగర్జినివారణః ।
ఘోరకాననవాసీ చ ఘోరశస్త్రవినాశకః ॥ ౨౮ ॥

ఘోరబాణధరో ఘోరధన్వీ ఘోరపరాక్రమః ।
ఘర్మబిన్దుముఖశ్రీమాన్ ఘర్మబిన్దువిభూషితః ॥ ౨౯ ॥

ఘోరమారీచహర్తా చ ఘోరవీరవిఘాతకః ।
చన్ద్రవక్త్రశ్చఞ్చలాక్షశ్చన్ద్రమూర్తిశ్చతుష్కలః ॥ ౩౦ ॥

చన్ద్రకాన్తిశ్చకోరాక్షశ్చకోరీనయనప్రియః ।
చణ్డవాణశ్చణ్డధన్వా చకోరీప్రియదర్శనః ॥ ౩౧ ॥

చతురశ్చాతురీయుక్తశ్చాతురీచిత్తచోరక్రః ।
చలత్ఖడ్గశ్చలద్బాణశ్చతురఙ్గబలాన్వితః ॥ ౩౨ ॥

చారునేత్రశ్చారువక్త్రశ్చారుహాసప్రియస్తథా ।
చిన్తామణివిభూషాఙ్గశ్చిన్తామణిమనోరథీ ॥ ౩౩ ॥

చిన్తామణిసుదీపశ్చ చిన్తామణిమణిప్రియః ।
చిత్తహర్తా చిత్తరూపీ చలచ్చిత్తశ్చితాఞ్చితః ॥ ౩౪ ॥

చరాచరభయత్రాతా చరాచరమనోహరః ।
చతుర్వేదమయశ్చిన్త్యశ్చిన్తాసాగరవారణః ॥ ౩౫ ॥

చణ్డకోదణ్డధారీ చ చణ్డకోదణ్డఖణ్డనః ।
చణ్డప్రతాపయుక్తశ్చ చణ్డేషుశ్చణ్డవిక్రమః ॥ ౩౬ ॥

చతుర్విక్రమయుక్తశ్చ చతురఙ్గబలాపహః ।
చతురాననపూజ్యశ్చ చతుఃసాగరశాసితా ॥ ౩౭ ॥

చమూనాథశ్చమూభర్తా చమూపూజ్యశ్చమూయుతః ।
చమూహర్తా చమూభఞ్జీ చమూతేజోవినాశకః ॥ ౩౮ ॥

చామరీ చారుచరణశ్చరణారుణశోభనః ।
చర్మీ చర్మప్రియశ్చారుమృగచర్మవిభూషితః ॥ ౩౯ ॥

చిద్రూపీ చ చిదానన్దశ్చిత్స్వరూపీ చరాచరః ।
ఛత్రరూపీ ఛత్రసఙ్గీ ఛాత్రవృన్దవిభూషితః ॥ ౪౦ ॥

ఛాత్రశ్ఛత్రప్రియశ్ఛత్రీ ఛత్రమోహార్తపాలకః ।
ఛత్రచామరయుక్తశ్చ ఛత్రచామరమణ్డితః ॥ ౪౧ ॥

ఛత్రచామరహర్తా చ ఛత్రచామరదాయకః ।
ఛత్రధారీ ఛత్రహర్తా ఛత్రత్యాగీ చ ఛత్రదః ॥ ౪౨ ॥

ఛత్రరూపీ ఛలత్యాగీ ఛలాత్మా ఛలవిగ్రహః ।
ఛిద్రహర్త్తా ఛిద్రరూపీ ఛిద్రౌఘవినిషూదనః ॥ ౪౩ ॥

ఛిన్నశత్రుశ్ఛిన్నరోగశ్ఛిన్నధన్వా ఛలాపహః ।
ఛిన్నఛత్రప్రదాతా చ ఛన్దశ్చారీ ఛలాపహా ॥ ౪౪ ॥

జానకీశో జితామిత్రో జానకీహృదయప్రియః ।
జానకీపాలకో జేతా జితశత్రుర్జితాసురః ॥ ౪౫ ॥

జానక్యుద్ధారకో జిష్ణుర్జితసిన్ధుర్జయప్రదః ।
జానకీజీవనానన్దో జానకీప్రాణవల్లభః ॥ ౪౬ ॥

జానకీప్రాణభర్తా చ జానకీదృష్టిమోహనః ।
జానకీచిత్తహర్తా చ జానకీదుఃఖభఞ్జనః ॥ ౪౭ ॥

జయదో జయకర్తా చ జగదీశో జనార్దనః ।
జనప్రియో జనానన్దో జనపాలో జనోత్సుకః ॥ ౪౮ ॥

జితేన్ద్రియో జితక్రోధో జీవేశో జీవనప్రియః ।
జటాయుమోక్షదో జీవత్రాతా జీవనదాయకః ॥ ౪౯ ॥

జయన్తారిర్జానకీశో జనకోత్సవదాయకః ।
జగత్త్రాతా జగత్పాతా జగత్కర్తా జగత్పతిః ॥ ౫౦ ॥

జాడ్యహా జాడ్యహర్తా చ జాడ్యేన్ధనహుతాశనః ।
జగత్స్థితిర్జగన్మూర్తిర్జగతాం పాపనాశనః ॥ ౫౧ ॥

జగచ్చిన్త్యో జగద్వన్ద్యో జగజ్జేతా జగత్ప్రభుః ।
జనకారివిహర్తా చ జగజ్జాడ్యవినాశకః ॥ ౫౨ ॥

జటీ జటిలరూపశ్చ జటాధారీ జటాబహః ।
ఝర్ఝరప్రియవాద్యశ్చ ఝఞ్ఝావాతనివారకః ॥ ౫౩ ॥

ఝఞ్ఝారవస్వనో ఝాన్తో ఝార్ణో ఝార్ణవభూషితః ।
టఙ్కారిష్టఙ్కదాతా చ టీకాదృష్టిస్వరూపధృట్ ॥ ౫౪ ॥

ఠకారవర్ణనియమో డమరుధ్వనికారకః ।
ఢక్కావాద్యప్రియో ఢార్ణో ఢక్కావాద్యమహోత్సవః ॥ ౫౫ ॥

తీర్థసేవీ తీర్థవాసీ తరుస్తీర్థనివాసకః ।
తాలభేత్తా తాలఘాతీ తపోనిష్ఠస్తపః ప్రభుః ॥ ౫౬ ॥

తాపసాశ్రమసేవీ చ తపోధనసమాశ్రయః ।
తపోవనస్థితశ్చైవ తపస్తాపసపూజితః ॥ ౫౭ ॥

తన్వీభార్యస్తనూకర్తా త్రైలోక్యవశకారకః ।
త్రిలోకీశస్త్రిగుణకస్త్రైగుణ్యస్త్రిదివేశ్వరః ॥ ౫౮ ॥

త్రిదివేశస్త్రిసర్గేశస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ।
తన్త్రరూపస్తన్త్రవిజ్ఞస్తన్త్రవిజ్ఞానదాయకః ॥ ౫౯ ॥

తారేశవదనోద్యోతీ తారేశముఖమణ్డలః ।
త్రివిక్రమస్త్రిపాదూర్ధ్వస్త్రిస్వరస్త్రిప్రవాహకః ॥ ౬౦ ॥

త్రిపురారికృతభక్తిశ్చ త్రిపురారిప్రపూజితః ।
త్రిపురేశస్త్రిసర్గశ్చ త్రివిధస్త్రితనుస్తథా ॥ ౬౧ ॥

తూణీ తూణీరయుక్తశ్చ తూణబాణధరస్తథా ।
తాటకావధకర్తా చ తాటకాప్రాణఘాతకః ॥ ౬౨ ॥

తాటకాభయకర్తా చ తాటకాదర్పనాశకః ।
థకారవర్ణనియమస్థకారప్రియదర్శనః ॥ ౬౩ ॥

దీనబన్ధుర్దయాసిన్ధుర్దారిద్రయాపద్వినాశకః ।
దయామయో దయామూర్తిర్దయాసాగర ఏవ చ ॥ ౬౪ ॥

దివ్యమూర్తిర్దివ్యబాహుర్దీర్ఘనేత్రో దురాసదః ।
దురాధర్షో దురారాధ్యో దుర్మదో దుర్గనాశనః ॥ ౬౫ ॥

దైత్యారిర్దనుజేన్ద్రారిర్దానవేన్ద్రవినాశనః ।
దూర్వాదలశ్యామమూర్తిర్దూర్వాదలఘనచ్ఛవిః ॥ ౬౬ ॥

దూరదర్శీ దీర్ఘదర్శీ దుష్టారిబలహారకః ।
దశగ్రీవవధాకాఙ్క్షీ దశకన్ధరనాశకః ॥ ౬౭ ॥

దూర్వాదలశ్యామకాన్తో దూర్వాదలసమప్రభః ।
దాతా దానపరో దివ్యో దివ్యసింహాసనస్థితః ॥ ౬౮ ॥

దివ్యదోలాసమాసీనో దివ్యచామరమణ్డితః ।
దివ్యచ్ఛత్రసమాయుక్తో దివ్యాలఙ్కారమణ్డితః ॥ ౬౯ ॥

దివ్యాఙ్గనాప్రమోదశ్చ దిలీపాన్వయసమ్భవః ।
దూషణారిర్దివ్యరూపీ దేవో దశరథాత్మజః ॥ ౭౦ ॥

దివ్యదో దధిభుగూ దానీ దుఃఖసాగరభఞ్జనః ।
దణ్డీ దణ్డధరో దాన్తో దన్తురో దనుజాపహః ॥ ౭౧ ॥

ధైర్యం ధీరో ధరానాథో ధనేశో ధరణీపతిః ।
ధన్వీ ధనుష్మాన్ ధేనుష్కో ధనుర్భక్తా ధనాధిపః ॥ ౭౨ ॥

ధార్మికో ధర్మశీలశ్చ ధర్మిష్ఠో ధర్మపాలకః ।
ధర్మపాతా ధర్మయుక్తో ధర్మనిన్దకవర్జకః ॥ ౭౩ ॥

ధర్మాత్మా ధరణీత్యాగీ ధర్మయూపో ధనార్థదః ।
ధర్మారణ్యకృతావాసో ధర్మారణ్యనిషేవకః ॥ ౭౪ ॥

ధరోద్ధర్తా ధరావాసీ ధైర్యవాన్ ధరణీధరః ।
నారాయణో నరో నేతా నన్దికేశ్వరపూజితః ॥ ౭౫ ॥

నాయకో నృపతిర్నేతా నేయో నరపతిర్నటః ।
నటేశో నగరత్యాగీ నన్దిగ్రామకృతాశ్రమః ॥ ౭౬ ॥

నవీనేన్దుకలాకాన్తిర్నౌపతిర్నృపతేః పతిః ।
నీలేశో నీలసన్తాపీ నీలదేహో నలేశ్వరః ॥ ౭౭ ॥

నీలాఙ్గో నీలమేఘాభో నీలాఞ్జనసమద్యుతిః ।
నీలోత్పలదలప్రఖ్యో నీలోత్పలదలేక్షణః ॥ ౭౮ ॥

నవీనకేతకీకున్దో నూత్నమాలావిరాజితః ।
నారీశో నాగరీప్రాణో నీలబాహుర్నదీ నదః ॥ ౭౯ ॥

నిద్రాత్యాగీ నిద్రితశ్చ నిద్రాలుర్నదబన్ధకః ।
నాదో నాదస్వరూపచ్చ నాదాత్మా నాదమణ్డితః ॥ ౮౦ ॥

పూర్ణానన్దో పరబ్రహ్మ పరన్తేజాః పరాత్పరః ।
పరం ధామ పరం మూర్తిః పరహంసః పరావరః ॥ ౮౧ ॥

పూర్ణః పూర్ణోదరః పూర్వః పూర్ణారివినిషూదనః ।
ప్రకాశః ప్రకటః ప్రాప్యః పద్మనేత్రః పరోత్కటః ॥ ౮౨ ॥

పూర్ణబ్రహ్మ పూర్ణమూర్తిః పూర్ణతేజాః పరంవషుః ।
పద్మబాహుః పద్యవక్త్రః పఞ్చాననసుపూజితః ॥ ౮౩ ॥

ప్రపఞ్చః పఞ్చపూతశ్చ పఞ్చామ్నాయః పరప్రభూః ।
పద్మేశః పద్మకోశశ్చ పద్మాక్షః పద్మలోచనః ॥ ౮౪ ॥

పద్మాపతిః పురాణశ్చ పురాణషురుషః ప్రభుః ।
పయోధిశయనః పాలః పాలకః పృథివీపతిః ॥ ౮౫ ॥

పవనాత్మజవన్ద్యశ్చ పవనాత్మజసేవితః ।
పఞ్చప్రాణః పఞ్చవాయుః పఞ్చాఙ్గః పఞ్చసాయకః ॥ ౮౬ ॥

పఞ్చబాణః పూరకశ్చ ప్రపఞ్చనాశకః ప్రియః ।
పాతాలం ప్రమథః ప్రౌఢః పాశీ ప్రార్థ్యః ప్రియంవదః ॥ ౮౭ ॥

ప్రియఙ్కరః పణ్డితాత్మా పాపహా పాపనాశనః ।
పాణ్డ్యేశః పూర్ణశీలశ్చ పద్మీ పద్మసమర్చితః ॥ ౮౮ ॥

ఫణీశః ఫణిశాయీ చ ఫణిపూజ్యః ఫణాన్వితః ।
ఫలమూలప్రభోక్తా చ ఫలదాతా ఫలేశ్వరః ॥ ౮౯ ॥

ఫణిరూపః ఫణేర్భర్త్తా ఫణిభుగ్వాహనస్తథా ।
ఫల్గుతీర్థసదాస్నాయీ ఫల్గుతీర్థప్రకాశకః ॥ ౯౦ ॥

ఫలాశీ ఫలదః ఫుల్లః ఫలకః ఫలభక్షకః ।
బుధో బోధప్రియో బుద్ధో బుద్ధాచారనివారకః ॥ ౯౧ ॥

బహుదో బలదో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మదాయకః ।
భరతేశో భారతీశో భారద్వాజప్రపూజితః ॥ ౯౨ ॥

భర్తా చ భగవాన్ భోక్తా భీతిఘ్నో భయనాశనః ।
భవో భీతిహరో భవ్యో భూపతిర్భూపవన్దితః ॥ ౯౩ ॥

భూపాలో భవనం భోగీ భావనో భువనప్రియః ।
భారతారో భారహర్తా భారభృద్భరతాగ్రజః ॥ ౯౪ ॥

భూర్భుగ్భువనభర్తా చ భూనాథో భూతిసున్దరః ।
భేద్యో భేదకరో భేత్తా భూతాసురవినాశనః ॥ ౯౫ ॥

భూమిదో భూమిహర్తా చ భూమిదాతా చ భూమిపః ।
భూతేశో భూతనాథశ్చ భూతేశపరిపూజితః ॥ ౯౬ ॥

భూధరో భూధరాధీశో భూధరాత్మా భయాపహః ।
భయదో భయదాతా చ భయహర్తా భయావహః ॥ ౯౭ ॥

భక్షో భక్ష్యో భవానన్దో భవమూర్తిర్భవోదయః ।
భవాబ్ధిర్భారతీనాథో భరతో భూమిభూధరౌ ॥ ౯౮ ॥

మారీచారిర్మరుత్త్రాతా మాధవో మధుసూదనః ।
మన్దోదరీస్తూయమానో మధుగద్గదభాషణః ॥ ౯౯ ॥

మన్దో మన్దారుమన్తారౌ మఙ్గలం మతిదాయకః ।
మాయీ మారీచహన్తా చ మదనో మాతృపాలకః ॥ ౧౦౦ ॥

మహామాయో మహాకాయో మహాతేజా మహాబలః ।
మహాబుద్ధిర్మహాశక్తిర్మహాదర్పో మహాయశాః ॥ ౧౦౧ ॥

మహాత్మా మాననీయశ్చ మూర్తో మరకతచ్ఛవిః ।
మురారిర్మకరాక్షారిర్మత్తమాతఙ్గవిక్రమః ॥ ౧౦౨ ॥

మధుకైటభహన్తా చ మాతఙ్గవనసేవితః ।
మదనారిప్రభుర్మత్తో మార్తణ్డకులభూషణః ॥ ౧౦౩ ॥

మదో మదవినాశీ చ మర్దనో మునిపూజకః ।
ముక్తిర్మరకతాభశ్చ మహిమా మననాశ్రయః ॥ ౧౦౪ ॥

మర్మజ్ఞో మర్మఘాతీ చ మన్దారకుసుమప్రియః ।
మన్దరస్థో ముహూర్తాత్మా మఙ్గల్యో మఙ్గలాలకః ॥ ౧౦౫ ॥

మిహిరో మణ్డలేశశ్చ మన్యుర్మాన్యో మహోదధిః ।
మారుతో మారుతేయశ్చ మారుతీశో మరుత్తథా ॥ ౧౦౬ ॥

యశస్యశ్చ యశోరాశిర్యాదవో యదునన్దనః ।
యశోదాహృదయానన్దో యశోదాతా యశోహరః ॥ ౧౦౭ ॥

యుద్ధతేజా యుద్ధకర్తా యోధో యుద్ధస్వరూపకః ।
యోగో యోగీశ్వరో యోగీ యోగేన్ద్రో యోగపావనః ॥ ౧౦౮ ॥

యోగాత్మా యోగకర్తా చ యోగభృద్యోగదాయకః ।
యోద్ధా యోధగణాసఙ్గీ యోగకృద్యోగభూషణః ॥ ౧౦౯ ॥

యువా యువతిభర్తా చ యువభ్రాతా యువార్జకః ।
రామభద్రో రామచన్ద్రో రాఘవో రఘునన్దనః ॥ ౧౧౦ ॥

రామో రావణహన్తా చ రావణారీ రమాపతిః ।
రజనీచరహన్తా చ రాక్షసీప్రాణహారకః ॥ ౧౧౧ ॥

రక్తాక్షో రక్తపద్మాక్షో రమణో రాక్షసాన్తకః ।
రాఘవేన్ద్రో రమాభర్తా రమేశో రక్తలోచనః ॥ ౧౧౨ ॥

రణరామో రణాసక్తో రణో రక్తో రణాత్మకః ।
రఙ్గస్థో రఙ్గభూమిస్థో రఙ్గశాయీ రణార్గలః ॥ ౧౧౩ ॥

రేవాస్నాయీ రమానాథో రణదర్పవినాశనః ।
రాజరాజేశ్వరో రాజా రాజమణ్డలమణ్డితః ॥ ౧౧౪ ॥

రాజ్యదో రాజ్యహర్తా చ రమణీప్రాణవల్లభః ।
రాజ్యత్యాగీ రాజ్యభోగీ రసికోఽథ రఘూద్వహః ॥ ౧౧౫ ॥

రాజేన్ద్రో రధునాయశ్చ రక్షోహా రావణాన్తకః ।
లక్ష్మీకాన్తశ్చ లక్ష్మీపో లక్ష్మీశో లక్ష్మణాగ్రజః ॥ ౧౧౬ ॥

లక్ష్మణత్రాణకర్తా చ లక్ష్మణప్రీతిపాలకః ।
లీలావతారో లఙ్కారిర్లఙ్కేశో లక్ష్మణేశ్వరః ॥ ౧౧౭ ॥

లక్ష్మణత్రాణకశ్చైవ లక్ష్మణప్రతిపాలకః ।
లఙ్గేశఘాతకశ్చాథ లఙ్గేశప్రాణహారకః ॥ ౧౧౮ ॥

లఙ్కేశవీర్యహర్తా చ లాక్షారసవిలోచనః ।
లవఙ్గకుసుమాసక్తో లవఙ్గకుసుమప్రియః ॥ ౧౧౯ ॥

లలనాపాలనో లక్షో లిఙ్గరూపీ లసత్తనుః ।
లావణ్యరామో లావణ్యం లక్ష్మీనారాయణాత్మకః ॥ ౧౨౦ ॥

లవణామ్బుధిబన్ధశ్చ లవణామ్బుధిసేతుకృత్ ।
లీలామయో లవణజిత్ లోలో లవణజిత్ప్రియః ॥ ౧౨౧ ॥

వసుధాపాలకో విష్ణుర్విద్వాన్ విద్వజ్జనప్రియః ।
వసుధేశో వాసుకీశో వరిష్ఠో వరవాహనః ॥ ౧౨౨ ॥

వేదో విశిష్టో వక్తా చ వదాన్యో వరదో విభుః ।
విధిర్విధాతా వాసిష్ఠో వసిష్ఠో వసుపాలకః ॥ ౧౨౩ ॥

వసుర్వసుమతీభర్తా వసుమాన్ వసుదాయకః ।
వార్తాధారీ వనస్థశ్చ వనవాసీ వనాశ్రయః ॥ ౧౨౪ ॥

విశ్వభర్తా విశ్వపాతా విశ్వనాథో విభావసుః ।
విభుర్విభుజ్యమానశ్చ విభక్తో వధబన్ధనః ॥ ౧౨౫ ॥

వివిక్తో వరదో వన్యో విరక్తో వీరదర్పహా ।
వీరో వీరగురుర్వీరదర్పధ్వంసీ విశామ్పతిః ॥ ౧౨౬ ॥

వానరారిర్వానరాత్మా వీరో వానరపాలకః ।
వాహనో వాహనస్థశ్చ వనాశీ విశ్వకారకః ॥ ౧౨౭ ॥

వరేణ్యో వరదాతా చ వరదో వరవఞ్చకః ।
వసుదో వాసుదేవశ్చ వసుర్వన్దనమేవ చ ॥ ౧౨౮ ॥

విద్యాధరో వేద్యవిన్ధ్యో తథా విన్ధ్యాచలాశనః ।
విద్యాప్రియో విశిష్టాత్మా వాద్యభాణ్డప్రియస్తథా ॥ ౧౨౯ ॥

వన్ద్యశ్చ వసుదేవశ్చ వసుప్రియవసుప్రదౌ ।
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీపతిః శరణాశ్రయః ॥ ౧౩౦ ॥

శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రీలః శరణ్యః శరణాత్మకః ।
శివార్జితః శివప్రాణః శివదః శివపూజకః ॥ ౧౩౧ ॥

శివకృత్ శివహర్తా చ శివాత్మా శివవాఞ్ఛకః ।
శాయకీ శఙ్కరాత్మా చ శఙ్కఃరార్చనతత్పరః ॥ ౧౩౨ ॥

శఙ్కరేశః శిశుః శౌరిః శాబ్దికః శబ్దరూపకః ।
శబ్దభేదీ శబ్దహర్తా శాయకః శరణార్తిహా ॥ ౧౩౩ ॥

శర్వః శర్వప్రభుః శూలీ శూలపాణిప్రపూజితః ।
శార్ఙ్గీ చ శఙ్కరాత్మా చ శివః శకటభఞ్జనః ॥ ౧౩౪ ॥

శాన్తః శాన్తిః శాన్తిదాతా శాన్తికృత్ శాన్తికారకః ।
శాన్తికః శఙ్ఖధారీ చ శఙ్ఖీ శఙ్ఖధ్వనిప్రియః ॥ ౧౩౫ ॥

షట్చక్రభేదనకరః షడ్గుణశ్చ షడూర్మికః ।
షడిన్ద్రియః షడఙ్గాత్మా షోడశః షోడశాత్మకః ॥ ౧౩౬ ॥

స్ఫురత్కుణ్డలహారాఢ్యః స్ఫురన్మరకతచ్ఛవిః ।
సదానన్దః సతీభర్తా సర్వేశః సజ్జనప్రియః ॥ ౧౩౭ ॥

సర్వాత్మా సర్వకర్తా చ సర్వపాతా సనాతనః ।
సిద్ధః సాధ్యః సాధకేన్ద్రః సాధకః సాధకప్రియః ॥ ౧౩౮ ॥

సిద్ధేశః సిద్ధిదః సాధుః సత్కర్తా వై సదీశ్వరః ।
సద్గతిః సఞ్చిదానన్దః సద్బ్రహ్మా సకలాత్మకః ॥ ౧౩౯ ॥

సతీప్రియః సతీభార్యః స్వాధ్యాయశ్చ సతీపతిః ।
సత్కవిః సకలత్రాతా సర్వపాపప్రమోచకః ॥ ౧౪౦ ॥

సర్వశాస్త్రమయః సూర్యః సర్వామ్నాయనమస్కృతః ।
సర్వదేవమయః సాక్షీ సర్వయజ్ఞస్వరూపకః ॥ ౧౪౧ ॥

సర్వః సఙ్కటహర్తా చ సాహసీ సగుణాత్మకః ।
సుస్నిగ్ధః సుఖదాతా చ సత్త్వః సత్త్వగుణాశ్రయః ॥ ౧౪౨ ॥

సత్యః సత్యవ్రతశ్చైవ సత్యవాన్ సత్యపాలకః ।
సత్యాత్మా సుభగశ్చైవ సౌభాగ్యం సగరాన్వయః ॥ ౧౪౩ ॥

సీతాపతిః ససీతశ్చ సాత్వతః సాత్వతామ్పతిః ।
హరిర్హలీ హలశ్చైవ హర-కోదణ్డ-ఖణ్డనః ॥ ౧౪౪ ॥

హుఙ్కారధ్వనిపూరశ్చ హుఙ్కారధ్వనిసమ్భవః ।
హర్తా హరో హరాత్మా చ హారభూషణభూషితః ॥ ౧౪౫ ॥

హరకార్ముకభఙ్క్తా చ హరపూజాపరాయణః ।
క్షోణీశః క్షితిభుగ్ క్షోణీనేతా చైవ క్షమాపరః ॥ ౧౪౬ ॥

క్షమాశీలః క్షమాయుక్తః క్షోదీ క్షోదవిమోచనః ।
క్షేమఙ్కరస్తథా క్షేమదాయకో జ్ఞానదాయకః ॥ ౧౪౭ ॥

ఫలశ్రుతిః –
నామ్నామేతత్సహస్రం తు శ్రీరామస్య జగత్ప్రభోః ।
రుద్రయామలతన్త్రేఽస్మిన్ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

శ్రీగౌర్యై శ్రావితం స్తోత్రం భక్త్యా శ్రీశస్మృనా స్వయమ్ ।
రామసాయుజ్యలక్ష్మీకం సర్వసౌఖ్యకరం నృణామ్ ॥

పఠన్ శృణ్వన్ గృణన్ వాపి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥ ౧౪౯ ॥

శ్రీరామనామ్నా పరమం సహస్రకం పాపాపహం పుణ్యసుఖావహం శుభమ్ ।
భక్తిప్రదం భక్తజనైకపాలకం స్త్రీపుత్రపౌత్రప్రదమిష్చదాయకమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

॥ ఇతి శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

॥ ఓం తత్సత్ శ్రీసీతారామచన్ద్రార్పణమస్తు ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top