Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Shri RamaSahasranamastotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરામસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
(અકારાદિજ્ઞકારાન્ત)
॥શ્રીઃ ॥

સઙ્કલ્પઃ –
યજમાનઃ, આચમ્ય, પ્રાણાનાયમ્ય, હસ્તે જલાઽક્ષતપુષ્પદ્રવ્યાણ્યાદાય,
અદ્યેત્યાદિ-માસ-પક્ષાદ્યુચ્ચાર્ય એવં સઙ્કલ્પં કુર્યાત્ ।
શુભપુણ્યતિથૌ અમુકપ્રવરસ્ય અમુકગોત્રસ્ય અમુકનામ્નો મમ
યજમાનસ્ય સકુટુમ્બસ્ય શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણોક્તફલપ્રાપ્ત્યર્થં
ત્રિવિધતાપોપશમનાર્થં સકલમનોરથસિદ્ધ્યર્થં
શ્રીસીતારામચન્દ્રપ્રીત્યર્થં ચ શ્રીરામસહસ્રનામસ્તોત્રપાઠં
કરિષ્યે । અથવા કૌશલ્યાનન્દવર્દ્ધનસ્ય
શ્રીભરતલક્ષ્મણાગ્રજસ્ય સ્વમતાભીષ્ટસિદ્ધિદસ્ય શ્રીસીતાસહિતસ્ય
મર્યાદાપુરુષોત્તમશ્રીરામચન્દ્રસ્ય સહસ્રનામભિઃ શ્રીરામનામાઙ્કિત-
તુલસીદલસમર્પણસહિતં પૂજનમહં કરિષ્યે । અથવા સહસ્રનમસ્કારાન્
કરિષ્યે ॥

વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીરામચન્દ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ભગવાન્ શિવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ, શ્રીરામસીતાલક્ષ્મણા દેવતાઃ,
ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્ત્યયર્થં પાઠે (તુલસીદલસમર્પણે, પૂજાયાં
નમસ્કારેષુ વા) વિનિયોગઃ ॥

કરન્યાસઃ –
શ્રીરામચન્દ્રાય, અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીસીતાપતયે, તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
શ્રીરઘુનાથાય, મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીભરતાગ્રજાય, અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીદશરથાત્મજાય, કનિષ્ઠિકામ્યાં નમઃ ।
શ્રીહનુમત્પ્રભવે, કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અઙ્ગન્યાસઃ –
શ્રીરામચન્દ્રાય, હૃદયાય નમઃ ।
શ્રીસીતાપતયે, શિરસે સ્વાહા ।
શ્રીરઘુનાથાય શિખાયૈ વષટ્ ।
શ્રીભરતાગ્રજાય કવચાય હુમ્ ।
શ્રીદશરથાત્મજાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
શ્રીહનુમત્પ્રભવે, અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશરધનુષં બદ્ધપદ્માસનસ્થં
પીતં વાસો વસાનં નવકમલદલસ્પર્ધિનેત્રં પ્રસન્નમ્ ।
વામાઙ્કારૂઢસીતામુખકમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલઙ્કારદીપ્તં દધતમુરુજટામણ્ડનં રામચન્દ્રમ્ ॥ ૧ ॥ var મણ્ડલં
નમોઽસ્તુ રામાય સલક્ષ્મણાય દેવ્યૈ ચ તસ્યૈ જનકાત્મજાયૈ ।
નમોઽસ્તુ રુદ્રેન્દ્રયમાનિલેભ્યો નમોઽસ્તુ ચન્દ્રાર્કમરુદ્ગણેભ્યઃ ॥ ૨ ॥

માનસ-પઞ્ચોપચાર-પૂજનમ્-
૧ ૐ લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં પરિકલ્પયામિ ।
૨ ૐ હં આકાશાત્મને પુષ્પં પરિકલ્પયામિ ।
૩ ૐ યં વાય્વાત્મને ધૂપં પરિકલ્પયામિ ।
૪ ૐ રં વહ્ન્યાત્મને દીપં પરિકલ્પયામિ ।
૫ ૐ વં અમૃતાત્મને નૈવેદ્યં પરિકલ્પયામિ ।

અથ શ્રીરામસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
ઓં અનાદિરધિવાસશ્ચાચ્યુત આધાર એવ ચ ।
આત્મપ્રચાલકશ્ચાદિરાત્મભુઙ્નામકસ્તથા ॥ ૧ ॥

ઇચ્છાચારીભબન્ધારીડાનાડીશ્વર એવ ચ ।
ઇન્દ્રિયેશશ્ચેશ્વરશ્ચ તથા ચેતિવિનાશકઃ ॥ ૨ ॥

ઉમાપ્રિય ઉદારજ્ઞ ઉમોત્સાહસ્તથૈવ ચ ।
ઉત્સાહ ઉત્કટશ્ચૈવ ઉદ્યમપ્રિય એવ ચ ॥ ૩ ॥

ઊધાબ્ધિદાનકર્તા ચ ઊનસત્ત્વબલપ્રદઃ ।
ઋણમુક્તિકરશ્ચાથ ઋણદુઃખવિમોચકઃ ॥ ૪ ॥

એકપત્નિશ્ચૈકબાણધૃટ્ તથા ચૈન્દ્રજાલિકઃ ।
ઐશ્વર્યભોક્તા ઐશ્વર્યમોષધીનાં રસપ્રદઃ ॥ ૫ ॥

ઓણ્ડ્રપુષ્પાભિલાષી ચૌત્તાનપાદિસુખપ્રિયઃ ।
ઔદાર્યગુણસમ્પન્ન ઔદરશ્ચૌષધસ્તથા ॥ ૬ ॥

અંશાંશિભાવસમ્પન્નશ્ચાંસી ચાઙ્કુરપૂરકઃ ।
કાકુત્સ્થઃ કમલાનાથઃ કોદણ્ડી કામનાશનઃ ॥ ૭ ॥

કાર્મુકી કાનનસ્થશ્ચ કૌસલ્યાનન્દવર્ધનઃ ।
કોદણ્ડભઞ્જનઃ કાકધ્વંસી કાર્મુકભઞ્જનઃ ॥ ૮ ॥

કામારિપૂજકઃ કર્તા કર્બૂરકુલનાશનઃ ।
કબન્ધારિઃ ક્રતુત્રાતા કૌશિકાહ્લાદકારકઃ ॥ ૯ ॥

કાકપક્ષધરઃ કૃષ્ણઃ કૃષ્ણોત્પલદલપ્રભઃ ।
કઞ્જનેત્રઃ કૃપામૂર્તિઃ કુમ્ભકર્ણવિદારણઃ ॥ ૧૦ ॥

કપિમિત્રં કપિત્રાતા કપિકાલઃ કપીશ્વરઃ ।
કૃતસત્યઃ કલાભોગી કલાનાથમુખચ્છવિઃ ॥ ૧૧ ॥

કાનની કામિનીસઙ્ગી કુશતાતઃ કુશાસનઃ ।
કૈકેયીકીર્તિસંહર્તા કૃપાસિન્ધુઃ કૃપામયઃ ॥ ૧૨ ॥

કુમારઃ કુકુરત્રાતા કરુણામયવિગ્રહઃ ।
કારુણ્યં કુમૂદાનન્દઃ કૌસલ્યાગર્ભસેવનઃ ॥ ૧૩ ॥

કન્દર્પનિન્દિતાઙ્ગઃશ્ચ કોટિચન્દ્રનિભાનનઃ ।
કમલાપૂજિતઃ કામઃ કમલાપરિસેવિતઃ ॥ ૧૪ ॥

કૌસલ્યેયઃ કૃપાધાતા કલ્પદ્રુમનિષેવિતઃ ।
ખઙ્ગહસ્તઃ ખરધ્વંસી ખરસૈન્યવિદારણઃ ॥ ૧૫ ॥

ખરષુત્રપ્રાણહર્તા ખણ્ડિતાસુરજીવનઃ ।
ખલાન્તકઃ ખસ્થવિરઃ ખણ્ડિતેશધનુસ્તથા ॥ ૧૬ ॥

ખેદી ખેદહરઃ ખેદદાયકઃ ખેદવારણઃ ।
ખેદહા ખરહા ચૈવ ખડ્ગી ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ॥ ૧૭ ॥

ખેલત્ખઞ્જનનેત્રશ્ચ ખેલત્સરસિજાનનઃ ।
ખગચક્ષુસુનાસશ્ચ ખઞ્જનેશસુલોચનઃ ॥ ૧૮ ॥

ખઞ્જરીટપતિઃ ખઞ્જઃ ખઞ્જરીટવિચઞ્ચલઃ ।
ગુણાકરો ગુણાનન્દો ગઞ્જિતેશધનુસ્તથા ॥ ૧૯ ॥

ગુણસિન્ધુર્ગયાવાસી ગયાક્ષેત્રપ્રકાશકઃ ।
ગુહમિત્રં ગુહત્રાતા ગુહપૂજ્યો ગુહેશ્વરઃ ॥ ૨૦ ॥

ગુરુગૌરવકર્તા ચ ગરુગૌરવરક્ષકઃ ।
ગુણી ગુણપ્રિયો ગીતો ગર્ગાશ્રમનિષેવકઃ ॥ ૨૧ ॥

ગવેશો ગવયત્રાતા ગવાક્ષામોદદાયકઃ ।
ગન્ધમાદનપૂજ્યશ્ચ ગન્ધમાદનસેવિતઃ ॥ ૨૨ ॥

ગૌરભાર્યો ગુરુત્રાતા ગરુયજ્ઞાધિપાલકઃ ।
ગોદાવરીતીરવાસી ગઙ્ગાસ્નાતો ગણાધિપઃ ॥ ૨૩ ॥

ગરુત્મતરથી ગુર્વી ગુણાત્મા ચ ગુણેશ્વરઃ ॥

ગરુડી ગણ્ડકીવાસી ગણ્ડકીતીરચારણઃ ॥ ૨૪ ॥

ગર્ભવાસનિયન્તાઽથ ગુરુસેવાપરાયણઃ ।
ગીષ્પતિસ્તૂયમાનસ્તુ ગીર્વાણત્રાણકારકઃ ॥ ૨૫ ॥

ગૌરીશપૂજકો ગૌરીહૃદયાનન્દવર્ધનઃ ।
ગીતપ્રિયો ગીતરતસ્તથા ગીર્વાણવન્દિતઃ ॥ ૨૬ ॥

ઘનશ્યામો ઘનાનન્દો ઘોરરાક્ષસઘાતકઃ ।
ઘનવિઘ્નવિનાશો વૈ ઘનાનન્દવિનાશકઃ ॥ ૨૭ ॥

ઘનાનન્દો ઘનાનાદી ઘનગર્જિનિવારણઃ ।
ઘોરકાનનવાસી ચ ઘોરશસ્ત્રવિનાશકઃ ॥ ૨૮ ॥

ઘોરબાણધરો ઘોરધન્વી ઘોરપરાક્રમઃ ।
ઘર્મબિન્દુમુખશ્રીમાન્ ઘર્મબિન્દુવિભૂષિતઃ ॥ ૨૯ ॥

ઘોરમારીચહર્તા ચ ઘોરવીરવિઘાતકઃ ।
ચન્દ્રવક્ત્રશ્ચઞ્ચલાક્ષશ્ચન્દ્રમૂર્તિશ્ચતુષ્કલઃ ॥ ૩૦ ॥

ચન્દ્રકાન્તિશ્ચકોરાક્ષશ્ચકોરીનયનપ્રિયઃ ।
ચણ્ડવાણશ્ચણ્ડધન્વા ચકોરીપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૩૧ ॥

ચતુરશ્ચાતુરીયુક્તશ્ચાતુરીચિત્તચોરક્રઃ ।
ચલત્ખડ્ગશ્ચલદ્બાણશ્ચતુરઙ્ગબલાન્વિતઃ ॥ ૩૨ ॥

ચારુનેત્રશ્ચારુવક્ત્રશ્ચારુહાસપ્રિયસ્તથા ।
ચિન્તામણિવિભૂષાઙ્ગશ્ચિન્તામણિમનોરથી ॥ ૩૩ ॥

ચિન્તામણિસુદીપશ્ચ ચિન્તામણિમણિપ્રિયઃ ।
ચિત્તહર્તા ચિત્તરૂપી ચલચ્ચિત્તશ્ચિતાઞ્ચિતઃ ॥ ૩૪ ॥

ચરાચરભયત્રાતા ચરાચરમનોહરઃ ।
ચતુર્વેદમયશ્ચિન્ત્યશ્ચિન્તાસાગરવારણઃ ॥ ૩૫ ॥

ચણ્ડકોદણ્ડધારી ચ ચણ્ડકોદણ્ડખણ્ડનઃ ।
ચણ્ડપ્રતાપયુક્તશ્ચ ચણ્ડેષુશ્ચણ્ડવિક્રમઃ ॥ ૩૬ ॥

ચતુર્વિક્રમયુક્તશ્ચ ચતુરઙ્ગબલાપહઃ ।
ચતુરાનનપૂજ્યશ્ચ ચતુઃસાગરશાસિતા ॥ ૩૭ ॥

ચમૂનાથશ્ચમૂભર્તા ચમૂપૂજ્યશ્ચમૂયુતઃ ।
ચમૂહર્તા ચમૂભઞ્જી ચમૂતેજોવિનાશકઃ ॥ ૩૮ ॥

ચામરી ચારુચરણશ્ચરણારુણશોભનઃ ।
ચર્મી ચર્મપ્રિયશ્ચારુમૃગચર્મવિભૂષિતઃ ॥ ૩૯ ॥

ચિદ્રૂપી ચ ચિદાનન્દશ્ચિત્સ્વરૂપી ચરાચરઃ ।
છત્રરૂપી છત્રસઙ્ગી છાત્રવૃન્દવિભૂષિતઃ ॥ ૪૦ ॥

છાત્રશ્છત્રપ્રિયશ્છત્રી છત્રમોહાર્તપાલકઃ ।
છત્રચામરયુક્તશ્ચ છત્રચામરમણ્ડિતઃ ॥ ૪૧ ॥

છત્રચામરહર્તા ચ છત્રચામરદાયકઃ ।
છત્રધારી છત્રહર્તા છત્રત્યાગી ચ છત્રદઃ ॥ ૪૨ ॥

છત્રરૂપી છલત્યાગી છલાત્મા છલવિગ્રહઃ ।
છિદ્રહર્ત્તા છિદ્રરૂપી છિદ્રૌઘવિનિષૂદનઃ ॥ ૪૩ ॥

છિન્નશત્રુશ્છિન્નરોગશ્છિન્નધન્વા છલાપહઃ ।
છિન્નછત્રપ્રદાતા ચ છન્દશ્ચારી છલાપહા ॥ ૪૪ ॥

જાનકીશો જિતામિત્રો જાનકીહૃદયપ્રિયઃ ।
જાનકીપાલકો જેતા જિતશત્રુર્જિતાસુરઃ ॥ ૪૫ ॥

જાનક્યુદ્ધારકો જિષ્ણુર્જિતસિન્ધુર્જયપ્રદઃ ।
જાનકીજીવનાનન્દો જાનકીપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૪૬ ॥

જાનકીપ્રાણભર્તા ચ જાનકીદૃષ્ટિમોહનઃ ।
જાનકીચિત્તહર્તા ચ જાનકીદુઃખભઞ્જનઃ ॥ ૪૭ ॥

જયદો જયકર્તા ચ જગદીશો જનાર્દનઃ ।
જનપ્રિયો જનાનન્દો જનપાલો જનોત્સુકઃ ॥ ૪૮ ॥

જિતેન્દ્રિયો જિતક્રોધો જીવેશો જીવનપ્રિયઃ ।
જટાયુમોક્ષદો જીવત્રાતા જીવનદાયકઃ ॥ ૪૯ ॥

જયન્તારિર્જાનકીશો જનકોત્સવદાયકઃ ।
જગત્ત્રાતા જગત્પાતા જગત્કર્તા જગત્પતિઃ ॥ ૫૦ ॥

જાડ્યહા જાડ્યહર્તા ચ જાડ્યેન્ધનહુતાશનઃ ।
જગત્સ્થિતિર્જગન્મૂર્તિર્જગતાં પાપનાશનઃ ॥ ૫૧ ॥

જગચ્ચિન્ત્યો જગદ્વન્દ્યો જગજ્જેતા જગત્પ્રભુઃ ।
જનકારિવિહર્તા ચ જગજ્જાડ્યવિનાશકઃ ॥ ૫૨ ॥

જટી જટિલરૂપશ્ચ જટાધારી જટાબહઃ ।
ઝર્ઝરપ્રિયવાદ્યશ્ચ ઝઞ્ઝાવાતનિવારકઃ ॥ ૫૩ ॥

ઝઞ્ઝારવસ્વનો ઝાન્તો ઝાર્ણો ઝાર્ણવભૂષિતઃ ।
ટઙ્કારિષ્ટઙ્કદાતા ચ ટીકાદૃષ્ટિસ્વરૂપધૃટ્ ॥ ૫૪ ॥

ઠકારવર્ણનિયમો ડમરુધ્વનિકારકઃ ।
ઢક્કાવાદ્યપ્રિયો ઢાર્ણો ઢક્કાવાદ્યમહોત્સવઃ ॥ ૫૫ ॥

તીર્થસેવી તીર્થવાસી તરુસ્તીર્થનિવાસકઃ ।
તાલભેત્તા તાલઘાતી તપોનિષ્ઠસ્તપઃ પ્રભુઃ ॥ ૫૬ ॥

તાપસાશ્રમસેવી ચ તપોધનસમાશ્રયઃ ।
તપોવનસ્થિતશ્ચૈવ તપસ્તાપસપૂજિતઃ ॥ ૫૭ ॥

તન્વીભાર્યસ્તનૂકર્તા ત્રૈલોક્યવશકારકઃ ।
ત્રિલોકીશસ્ત્રિગુણકસ્ત્રૈગુણ્યસ્ત્રિદિવેશ્વરઃ ॥ ૫૮ ॥

ત્રિદિવેશસ્ત્રિસર્ગેશસ્ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિગુણાત્મકઃ ।
તન્ત્રરૂપસ્તન્ત્રવિજ્ઞસ્તન્ત્રવિજ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૫૯ ॥

તારેશવદનોદ્યોતી તારેશમુખમણ્ડલઃ ।
ત્રિવિક્રમસ્ત્રિપાદૂર્ધ્વસ્ત્રિસ્વરસ્ત્રિપ્રવાહકઃ ॥ ૬૦ ॥

ત્રિપુરારિકૃતભક્તિશ્ચ ત્રિપુરારિપ્રપૂજિતઃ ।
ત્રિપુરેશસ્ત્રિસર્ગશ્ચ ત્રિવિધસ્ત્રિતનુસ્તથા ॥ ૬૧ ॥

તૂણી તૂણીરયુક્તશ્ચ તૂણબાણધરસ્તથા ।
તાટકાવધકર્તા ચ તાટકાપ્રાણઘાતકઃ ॥ ૬૨ ॥

તાટકાભયકર્તા ચ તાટકાદર્પનાશકઃ ।
થકારવર્ણનિયમસ્થકારપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૬૩ ॥

દીનબન્ધુર્દયાસિન્ધુર્દારિદ્રયાપદ્વિનાશકઃ ।
દયામયો દયામૂર્તિર્દયાસાગર એવ ચ ॥ ૬૪ ॥

દિવ્યમૂર્તિર્દિવ્યબાહુર્દીર્ઘનેત્રો દુરાસદઃ ।
દુરાધર્ષો દુરારાધ્યો દુર્મદો દુર્ગનાશનઃ ॥ ૬૫ ॥

દૈત્યારિર્દનુજેન્દ્રારિર્દાનવેન્દ્રવિનાશનઃ ।
દૂર્વાદલશ્યામમૂર્તિર્દૂર્વાદલઘનચ્છવિઃ ॥ ૬૬ ॥

દૂરદર્શી દીર્ઘદર્શી દુષ્ટારિબલહારકઃ ।
દશગ્રીવવધાકાઙ્ક્ષી દશકન્ધરનાશકઃ ॥ ૬૭ ॥

દૂર્વાદલશ્યામકાન્તો દૂર્વાદલસમપ્રભઃ ।
દાતા દાનપરો દિવ્યો દિવ્યસિંહાસનસ્થિતઃ ॥ ૬૮ ॥

દિવ્યદોલાસમાસીનો દિવ્યચામરમણ્ડિતઃ ।
દિવ્યચ્છત્રસમાયુક્તો દિવ્યાલઙ્કારમણ્ડિતઃ ॥ ૬૯ ॥

દિવ્યાઙ્ગનાપ્રમોદશ્ચ દિલીપાન્વયસમ્ભવઃ ।
દૂષણારિર્દિવ્યરૂપી દેવો દશરથાત્મજઃ ॥ ૭૦ ॥

દિવ્યદો દધિભુગૂ દાની દુઃખસાગરભઞ્જનઃ ।
દણ્ડી દણ્ડધરો દાન્તો દન્તુરો દનુજાપહઃ ॥ ૭૧ ॥

ધૈર્યં ધીરો ધરાનાથો ધનેશો ધરણીપતિઃ ।
ધન્વી ધનુષ્માન્ ધેનુષ્કો ધનુર્ભક્તા ધનાધિપઃ ॥ ૭૨ ॥

ધાર્મિકો ધર્મશીલશ્ચ ધર્મિષ્ઠો ધર્મપાલકઃ ।
ધર્મપાતા ધર્મયુક્તો ધર્મનિન્દકવર્જકઃ ॥ ૭૩ ॥

ધર્માત્મા ધરણીત્યાગી ધર્મયૂપો ધનાર્થદઃ ।
ધર્મારણ્યકૃતાવાસો ધર્મારણ્યનિષેવકઃ ॥ ૭૪ ॥

ધરોદ્ધર્તા ધરાવાસી ધૈર્યવાન્ ધરણીધરઃ ।
નારાયણો નરો નેતા નન્દિકેશ્વરપૂજિતઃ ॥ ૭૫ ॥

નાયકો નૃપતિર્નેતા નેયો નરપતિર્નટઃ ।
નટેશો નગરત્યાગી નન્દિગ્રામકૃતાશ્રમઃ ॥ ૭૬ ॥

નવીનેન્દુકલાકાન્તિર્નૌપતિર્નૃપતેઃ પતિઃ ।
નીલેશો નીલસન્તાપી નીલદેહો નલેશ્વરઃ ॥ ૭૭ ॥

નીલાઙ્ગો નીલમેઘાભો નીલાઞ્જનસમદ્યુતિઃ ।
નીલોત્પલદલપ્રખ્યો નીલોત્પલદલેક્ષણઃ ॥ ૭૮ ॥

નવીનકેતકીકુન્દો નૂત્નમાલાવિરાજિતઃ ।
નારીશો નાગરીપ્રાણો નીલબાહુર્નદી નદઃ ॥ ૭૯ ॥

નિદ્રાત્યાગી નિદ્રિતશ્ચ નિદ્રાલુર્નદબન્ધકઃ ।
નાદો નાદસ્વરૂપચ્ચ નાદાત્મા નાદમણ્ડિતઃ ॥ ૮૦ ॥

પૂર્ણાનન્દો પરબ્રહ્મ પરન્તેજાઃ પરાત્પરઃ ।
પરં ધામ પરં મૂર્તિઃ પરહંસઃ પરાવરઃ ॥ ૮૧ ॥

પૂર્ણઃ પૂર્ણોદરઃ પૂર્વઃ પૂર્ણારિવિનિષૂદનઃ ।
પ્રકાશઃ પ્રકટઃ પ્રાપ્યઃ પદ્મનેત્રઃ પરોત્કટઃ ॥ ૮૨ ॥

પૂર્ણબ્રહ્મ પૂર્ણમૂર્તિઃ પૂર્ણતેજાઃ પરંવષુઃ ।
પદ્મબાહુઃ પદ્યવક્ત્રઃ પઞ્ચાનનસુપૂજિતઃ ॥ ૮૩ ॥

પ્રપઞ્ચઃ પઞ્ચપૂતશ્ચ પઞ્ચામ્નાયઃ પરપ્રભૂઃ ।
પદ્મેશઃ પદ્મકોશશ્ચ પદ્માક્ષઃ પદ્મલોચનઃ ॥ ૮૪ ॥

પદ્માપતિઃ પુરાણશ્ચ પુરાણષુરુષઃ પ્રભુઃ ।
પયોધિશયનઃ પાલઃ પાલકઃ પૃથિવીપતિઃ ॥ ૮૫ ॥

પવનાત્મજવન્દ્યશ્ચ પવનાત્મજસેવિતઃ ।
પઞ્ચપ્રાણઃ પઞ્ચવાયુઃ પઞ્ચાઙ્ગઃ પઞ્ચસાયકઃ ॥ ૮૬ ॥

પઞ્ચબાણઃ પૂરકશ્ચ પ્રપઞ્ચનાશકઃ પ્રિયઃ ।
પાતાલં પ્રમથઃ પ્રૌઢઃ પાશી પ્રાર્થ્યઃ પ્રિયંવદઃ ॥ ૮૭ ॥

પ્રિયઙ્કરઃ પણ્ડિતાત્મા પાપહા પાપનાશનઃ ।
પાણ્ડ્યેશઃ પૂર્ણશીલશ્ચ પદ્મી પદ્મસમર્ચિતઃ ॥ ૮૮ ॥

ફણીશઃ ફણિશાયી ચ ફણિપૂજ્યઃ ફણાન્વિતઃ ।
ફલમૂલપ્રભોક્તા ચ ફલદાતા ફલેશ્વરઃ ॥ ૮૯ ॥

ફણિરૂપઃ ફણેર્ભર્ત્તા ફણિભુગ્વાહનસ્તથા ।
ફલ્ગુતીર્થસદાસ્નાયી ફલ્ગુતીર્થપ્રકાશકઃ ॥ ૯૦ ॥

ફલાશી ફલદઃ ફુલ્લઃ ફલકઃ ફલભક્ષકઃ ।
બુધો બોધપ્રિયો બુદ્ધો બુદ્ધાચારનિવારકઃ ॥ ૯૧ ॥

બહુદો બલદો બ્રહ્મા બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મદાયકઃ ।
ભરતેશો ભારતીશો ભારદ્વાજપ્રપૂજિતઃ ॥ ૯૨ ॥

ભર્તા ચ ભગવાન્ ભોક્તા ભીતિઘ્નો ભયનાશનઃ ।
ભવો ભીતિહરો ભવ્યો ભૂપતિર્ભૂપવન્દિતઃ ॥ ૯૩ ॥

ભૂપાલો ભવનં ભોગી ભાવનો ભુવનપ્રિયઃ ।
ભારતારો ભારહર્તા ભારભૃદ્ભરતાગ્રજઃ ॥ ૯૪ ॥

ભૂર્ભુગ્ભુવનભર્તા ચ ભૂનાથો ભૂતિસુન્દરઃ ।
ભેદ્યો ભેદકરો ભેત્તા ભૂતાસુરવિનાશનઃ ॥ ૯૫ ॥

ભૂમિદો ભૂમિહર્તા ચ ભૂમિદાતા ચ ભૂમિપઃ ।
ભૂતેશો ભૂતનાથશ્ચ ભૂતેશપરિપૂજિતઃ ॥ ૯૬ ॥

ભૂધરો ભૂધરાધીશો ભૂધરાત્મા ભયાપહઃ ।
ભયદો ભયદાતા ચ ભયહર્તા ભયાવહઃ ॥ ૯૭ ॥

ભક્ષો ભક્ષ્યો ભવાનન્દો ભવમૂર્તિર્ભવોદયઃ ।
ભવાબ્ધિર્ભારતીનાથો ભરતો ભૂમિભૂધરૌ ॥ ૯૮ ॥

મારીચારિર્મરુત્ત્રાતા માધવો મધુસૂદનઃ ।
મન્દોદરીસ્તૂયમાનો મધુગદ્ગદભાષણઃ ॥ ૯૯ ॥

મન્દો મન્દારુમન્તારૌ મઙ્ગલં મતિદાયકઃ ।
માયી મારીચહન્તા ચ મદનો માતૃપાલકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

મહામાયો મહાકાયો મહાતેજા મહાબલઃ ।
મહાબુદ્ધિર્મહાશક્તિર્મહાદર્પો મહાયશાઃ ॥ ૧૦૧ ॥

મહાત્મા માનનીયશ્ચ મૂર્તો મરકતચ્છવિઃ ।
મુરારિર્મકરાક્ષારિર્મત્તમાતઙ્ગવિક્રમઃ ॥ ૧૦૨ ॥

મધુકૈટભહન્તા ચ માતઙ્ગવનસેવિતઃ ।
મદનારિપ્રભુર્મત્તો માર્તણ્ડકુલભૂષણઃ ॥ ૧૦૩ ॥

મદો મદવિનાશી ચ મર્દનો મુનિપૂજકઃ ।
મુક્તિર્મરકતાભશ્ચ મહિમા મનનાશ્રયઃ ॥ ૧૦૪ ॥

મર્મજ્ઞો મર્મઘાતી ચ મન્દારકુસુમપ્રિયઃ ।
મન્દરસ્થો મુહૂર્તાત્મા મઙ્ગલ્યો મઙ્ગલાલકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

મિહિરો મણ્ડલેશશ્ચ મન્યુર્માન્યો મહોદધિઃ ।
મારુતો મારુતેયશ્ચ મારુતીશો મરુત્તથા ॥ ૧૦૬ ॥

યશસ્યશ્ચ યશોરાશિર્યાદવો યદુનન્દનઃ ।
યશોદાહૃદયાનન્દો યશોદાતા યશોહરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

યુદ્ધતેજા યુદ્ધકર્તા યોધો યુદ્ધસ્વરૂપકઃ ।
યોગો યોગીશ્વરો યોગી યોગેન્દ્રો યોગપાવનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

યોગાત્મા યોગકર્તા ચ યોગભૃદ્યોગદાયકઃ ।
યોદ્ધા યોધગણાસઙ્ગી યોગકૃદ્યોગભૂષણઃ ॥ ૧૦૯ ॥

યુવા યુવતિભર્તા ચ યુવભ્રાતા યુવાર્જકઃ ।
રામભદ્રો રામચન્દ્રો રાઘવો રઘુનન્દનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

રામો રાવણહન્તા ચ રાવણારી રમાપતિઃ ।
રજનીચરહન્તા ચ રાક્ષસીપ્રાણહારકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

રક્તાક્ષો રક્તપદ્માક્ષો રમણો રાક્ષસાન્તકઃ ।
રાઘવેન્દ્રો રમાભર્તા રમેશો રક્તલોચનઃ ॥ ૧૧૨ ॥

રણરામો રણાસક્તો રણો રક્તો રણાત્મકઃ ।
રઙ્ગસ્થો રઙ્ગભૂમિસ્થો રઙ્ગશાયી રણાર્ગલઃ ॥ ૧૧૩ ॥

રેવાસ્નાયી રમાનાથો રણદર્પવિનાશનઃ ।
રાજરાજેશ્વરો રાજા રાજમણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

રાજ્યદો રાજ્યહર્તા ચ રમણીપ્રાણવલ્લભઃ ।
રાજ્યત્યાગી રાજ્યભોગી રસિકોઽથ રઘૂદ્વહઃ ॥ ૧૧૫ ॥

રાજેન્દ્રો રધુનાયશ્ચ રક્ષોહા રાવણાન્તકઃ ।
લક્ષ્મીકાન્તશ્ચ લક્ષ્મીપો લક્ષ્મીશો લક્ષ્મણાગ્રજઃ ॥ ૧૧૬ ॥

લક્ષ્મણત્રાણકર્તા ચ લક્ષ્મણપ્રીતિપાલકઃ ।
લીલાવતારો લઙ્કારિર્લઙ્કેશો લક્ષ્મણેશ્વરઃ ॥ ૧૧૭ ॥

લક્ષ્મણત્રાણકશ્ચૈવ લક્ષ્મણપ્રતિપાલકઃ ।
લઙ્ગેશઘાતકશ્ચાથ લઙ્ગેશપ્રાણહારકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

લઙ્કેશવીર્યહર્તા ચ લાક્ષારસવિલોચનઃ ।
લવઙ્ગકુસુમાસક્તો લવઙ્ગકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૧૯ ॥

લલનાપાલનો લક્ષો લિઙ્ગરૂપી લસત્તનુઃ ।
લાવણ્યરામો લાવણ્યં લક્ષ્મીનારાયણાત્મકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

લવણામ્બુધિબન્ધશ્ચ લવણામ્બુધિસેતુકૃત્ ।
લીલામયો લવણજિત્ લોલો લવણજિત્પ્રિયઃ ॥ ૧૨૧ ॥

વસુધાપાલકો વિષ્ણુર્વિદ્વાન્ વિદ્વજ્જનપ્રિયઃ ।
વસુધેશો વાસુકીશો વરિષ્ઠો વરવાહનઃ ॥ ૧૨૨ ॥

વેદો વિશિષ્ટો વક્તા ચ વદાન્યો વરદો વિભુઃ ।
વિધિર્વિધાતા વાસિષ્ઠો વસિષ્ઠો વસુપાલકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

વસુર્વસુમતીભર્તા વસુમાન્ વસુદાયકઃ ।
વાર્તાધારી વનસ્થશ્ચ વનવાસી વનાશ્રયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

વિશ્વભર્તા વિશ્વપાતા વિશ્વનાથો વિભાવસુઃ ।
વિભુર્વિભુજ્યમાનશ્ચ વિભક્તો વધબન્ધનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

વિવિક્તો વરદો વન્યો વિરક્તો વીરદર્પહા ।
વીરો વીરગુરુર્વીરદર્પધ્વંસી વિશામ્પતિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

વાનરારિર્વાનરાત્મા વીરો વાનરપાલકઃ ।
વાહનો વાહનસ્થશ્ચ વનાશી વિશ્વકારકઃ ॥ ૧૨૭ ॥

વરેણ્યો વરદાતા ચ વરદો વરવઞ્ચકઃ ।
વસુદો વાસુદેવશ્ચ વસુર્વન્દનમેવ ચ ॥ ૧૨૮ ॥

વિદ્યાધરો વેદ્યવિન્ધ્યો તથા વિન્ધ્યાચલાશનઃ ।
વિદ્યાપ્રિયો વિશિષ્ટાત્મા વાદ્યભાણ્ડપ્રિયસ્તથા ॥ ૧૨૯ ॥

વન્દ્યશ્ચ વસુદેવશ્ચ વસુપ્રિયવસુપ્રદૌ ।
શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રીનિવાસઃ શ્રીપતિઃ શરણાશ્રયઃ ॥ ૧૩૦ ॥

શ્રીધરઃ શ્રીકરઃ શ્રીલઃ શરણ્યઃ શરણાત્મકઃ ।
શિવાર્જિતઃ શિવપ્રાણઃ શિવદઃ શિવપૂજકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

શિવકૃત્ શિવહર્તા ચ શિવાત્મા શિવવાઞ્છકઃ ।
શાયકી શઙ્કરાત્મા ચ શઙ્કઃરાર્ચનતત્પરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

શઙ્કરેશઃ શિશુઃ શૌરિઃ શાબ્દિકઃ શબ્દરૂપકઃ ।
શબ્દભેદી શબ્દહર્તા શાયકઃ શરણાર્તિહા ॥ ૧૩૩ ॥

શર્વઃ શર્વપ્રભુઃ શૂલી શૂલપાણિપ્રપૂજિતઃ ।
શાર્ઙ્ગી ચ શઙ્કરાત્મા ચ શિવઃ શકટભઞ્જનઃ ॥ ૧૩૪ ॥

શાન્તઃ શાન્તિઃ શાન્તિદાતા શાન્તિકૃત્ શાન્તિકારકઃ ।
શાન્તિકઃ શઙ્ખધારી ચ શઙ્ખી શઙ્ખધ્વનિપ્રિયઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ષટ્ચક્રભેદનકરઃ ષડ્ગુણશ્ચ ષડૂર્મિકઃ ।
ષડિન્દ્રિયઃ ષડઙ્ગાત્મા ષોડશઃ ષોડશાત્મકઃ ॥ ૧૩૬ ॥

સ્ફુરત્કુણ્ડલહારાઢ્યઃ સ્ફુરન્મરકતચ્છવિઃ ।
સદાનન્દઃ સતીભર્તા સર્વેશઃ સજ્જનપ્રિયઃ ॥ ૧૩૭ ॥

સર્વાત્મા સર્વકર્તા ચ સર્વપાતા સનાતનઃ ।
સિદ્ધઃ સાધ્યઃ સાધકેન્દ્રઃ સાધકઃ સાધકપ્રિયઃ ॥ ૧૩૮ ॥

સિદ્ધેશઃ સિદ્ધિદઃ સાધુઃ સત્કર્તા વૈ સદીશ્વરઃ ।
સદ્ગતિઃ સઞ્ચિદાનન્દઃ સદ્બ્રહ્મા સકલાત્મકઃ ॥ ૧૩૯ ॥

સતીપ્રિયઃ સતીભાર્યઃ સ્વાધ્યાયશ્ચ સતીપતિઃ ।
સત્કવિઃ સકલત્રાતા સર્વપાપપ્રમોચકઃ ॥ ૧૪૦ ॥

સર્વશાસ્ત્રમયઃ સૂર્યઃ સર્વામ્નાયનમસ્કૃતઃ ।
સર્વદેવમયઃ સાક્ષી સર્વયજ્ઞસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૪૧ ॥

સર્વઃ સઙ્કટહર્તા ચ સાહસી સગુણાત્મકઃ ।
સુસ્નિગ્ધઃ સુખદાતા ચ સત્ત્વઃ સત્ત્વગુણાશ્રયઃ ॥ ૧૪૨ ॥

સત્યઃ સત્યવ્રતશ્ચૈવ સત્યવાન્ સત્યપાલકઃ ।
સત્યાત્મા સુભગશ્ચૈવ સૌભાગ્યં સગરાન્વયઃ ॥ ૧૪૩ ॥

સીતાપતિઃ સસીતશ્ચ સાત્વતઃ સાત્વતામ્પતિઃ ।
હરિર્હલી હલશ્ચૈવ હર-કોદણ્ડ-ખણ્ડનઃ ॥ ૧૪૪ ॥

હુઙ્કારધ્વનિપૂરશ્ચ હુઙ્કારધ્વનિસમ્ભવઃ ।
હર્તા હરો હરાત્મા ચ હારભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

હરકાર્મુકભઙ્ક્તા ચ હરપૂજાપરાયણઃ ।
ક્ષોણીશઃ ક્ષિતિભુગ્ ક્ષોણીનેતા ચૈવ ક્ષમાપરઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ક્ષમાશીલઃ ક્ષમાયુક્તઃ ક્ષોદી ક્ષોદવિમોચનઃ ।
ક્ષેમઙ્કરસ્તથા ક્ષેમદાયકો જ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૧૪૭ ॥

ફલશ્રુતિઃ –
નામ્નામેતત્સહસ્રં તુ શ્રીરામસ્ય જગત્પ્રભોઃ ।
રુદ્રયામલતન્ત્રેઽસ્મિન્ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયકમ્ ॥ ૧૪૮ ॥

શ્રીગૌર્યૈ શ્રાવિતં સ્તોત્રં ભક્ત્યા શ્રીશસ્મૃના સ્વયમ્ ।
રામસાયુજ્યલક્ષ્મીકં સર્વસૌખ્યકરં નૃણામ્ ॥

પઠન્ શૃણ્વન્ ગૃણન્ વાપિ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥ ૧૪૯ ॥

શ્રીરામનામ્ના પરમં સહસ્રકં પાપાપહં પુણ્યસુખાવહં શુભમ્ ।
ભક્તિપ્રદં ભક્તજનૈકપાલકં સ્ત્રીપુત્રપૌત્રપ્રદમિષ્ચદાયકમ્ ॥ ૧૫૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરામસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ ૐ તત્સત્ શ્રીસીતારામચન્દ્રાર્પણમસ્તુ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top