1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in English

Shri Rama Sahasranamavali 3 Lyrics in English:

॥ sriramasahasranamavalih 3 ॥
(akaradijnakaranta)
॥srih ॥

sankalpah –
yajamanah, acamya, prananayamya, haste jala’ksatapuspadravyanyadaya,
adyetyadi-masa-paksadyuccarya evam sankalpam kuryat ।
subhapunyatithau amukapravarasya amukagotrasya amukanamno mama
yajamanasya sakutumbasya srutismrtipuranoktaphalapraptyartham
trividhatapopasamanartham sakalamanorathasiddhyartham
srisitaramacandraprityartham ca sriramasahasranamavalih patham
karisye । athava kausalyanandavarddhanasya
sribharatalaksmanagrajasya svamatabhistasiddhidasya srisitasahitasya
maryadapurusottamasriramacandrasya sahasranamabhih sriramanamankita-
tulasidalasamarpanasahitam pujanamaham karisye । athava sahasranamaskaran
karisye ॥

viniyogah –
Om asya sriramacandrasahasranamastotramantrasya bhagavan siva rsih,
anustup chandah, sriramasitalaksmana devatah,
caturvargaphalapraptyayartham pathe (tulasidalasamarpane, pujayam
namaskaresu va) viniyogah ॥

karanyasah –
sriramacandraya, angusthabhyam namah ।
srisitapataye, tarjanibhyam namah ।
sriraghunathaya, madhyamabhyam namah ।
sribharatagrajaya, anamikabhyam namah ।
sridasarathatmajaya, kanisthikamyam namah ।
srihanumatprabhave, karatalakaraprsthabhyam namah ॥

anganyasah –
sriramacandraya, hrdayaya namah ।
srisitapataye, sirase svaha ।
sriraghunathaya sikhayai vasat ।
sribharatagrajaya kavacaya hum ।
sridasarathatmajaya netratrayaya vausat ।
srihanumatprabhave, astraya phat ॥

dhyanam –
dhyayedajanubahum dhrtasaradhanusam baddhapadmasanastham
pitam vaso vasanam navakamaladalaspardhinetram prasannam ।
vamankarudhasitamukhakamalamilallocanam niradabham
nanalankaradiptam dadhatamurujatamandanam ramacandram ॥ 1॥ var mandalam
namo’stu ramaya salaksmanaya devyai ca tasyai janakatmajayai ।
namo’stu rudrendrayamanilebhyo namo’stu candrarkamarudganebhyah ॥ 2॥

manasa-pancopacara-pujanam-
1 Om lam prthivyatmane gandham parikalpayami ।
2 Om ham akasatmane puspam parikalpayami ।
3 Om yam vayvatmane dhupam parikalpayami ।
4 Om ram vahnyatmane dipam parikalpayami ।
5 Om vam amrtatmane naivedyam parikalpayami ।

Om anadaye namah । adhivasaya । acyutaya । adharaya ।
atmapracalakaya । adaye । atmabhuje । icchacarine ।
ibhabandharine । idanadisvaraya । indriyesaya । isvaraya ।
itivinasakaya । umapriyaya । udarajnaya । umotsahaya ।
utsahaya । utkataya । udyamapriyaya । unasattvabalapradaya namah ॥ 20 ॥

Om udhabdhidanakartre namah । rnaduhkhavimocakaya ।
rnamuktikaraya । ekapatnaye । ekabanadhrse । aidrajalikaya ।
aisvaryabhoktre । aisvaryaya । osadhirasapradaya । ondrapuspabhilasine ।
auttanapadisukhapriyaya । audaryagunasampannaya । audaraya ।
ausadhaya । amsine । ankurakaya । kakutsthaya । kamalanathaya ।
kodandine । kamanasanaya namah ॥ 40 ॥

Om karmukine । kananasthaya । kausalyanandavardhanaya ।
kodandabhanjanaya । kakadhvamsine । karmukabhanjanaya । kamaripujakaya ।
kartre । karburakulanasanaya । kabandharaye । kratutratre । kausikahlada-
karakaya । kakapaksadharaya । krsnaya । krsnotpaladalaprabhaya ।
kanjanetraya । krpamurtaye । kumbhakarnavidaranaya । kapimitraya ।
kapitratre namah ॥ 60 ॥

Om kapikalaya namah । kapisvaraya । krtasatyaya ।
kalabhogine । kalanathamukhacchavaye । kananine । kaminisangine ।
kusatataya । kusasanaya । kaikeyiyasahsamhartre । krpasindhave ।
krpamayaya । kumaraya । kukuratratre । karunamayavigrahaya ।
karunyaya । kumadanandaya । kausalyagarbhasevanaya ।
kandarpaninditangaya । koticadranibhananaya namah ॥ 80 ॥

Om kamalapujitaya namah । kamaya । kamalaparisevitaya ।
kausalyeyaya । krpadhatre । kalpadrumanisevitaya । khadgahastaya ।
kharadhvamsine । kharasainyavidaranaya । kharaputrapranahartre ।
khanditasurajivanaya । khalantakaya । khasthavaraya । ravanditesadhanuse ।
khedine । khedaharaya । khedadayakaya । khedavaranaya । khedaghne ।
kharaghne namah ॥ 100 ॥

Om khadgine ksipraprasadadayakaya namah ।
khelatkhanjananetraya । khelatsarasijananaya ।
khagacancusunasaya । khanjanesasulocanaya । khanjaritapataye ।
khanjaritavicancalaya । gunakaraya । gunanandaya ।
ganjitesadhanuse । gunasindhave । gayavasine । gayaksetraprakasakaya ।
guhamitraya । guhatratre । guhapujyaya । guhesvaraya ।
gurugauravakartre । gurugauravaraksakaya । gunine namah ॥ 120 ॥

Om gunapriyaya namah । gitaya । gargasramanisevakaya ।
gavesaya । gavayatratre । gavaksamodadayakaya । gandhamadanapujyaya ।
gandhamadanasevitaya । gaurabharyaya । gurutratre । guruyajnadhipalakaya ।
godavaritiravasine । gangasnayine । ganadhipaya । garutmadrathine ।
gurvine । gunatmane । gunesvaraya । garudine । gandakivasine namah ॥ 140 ॥

Om gandakitiracaranaya namah । gabharvasaniyantre । guruseva-
parayanaya । gispatistuyamanaya । girvanatranakarakaya । gaurisa-
pujakaya । gaurihrdayanandavardhanaya । gitapriyaya । gitarataya ।
girvanavanditaya । ghanasyamaya । ghananandaya । ghoraraksasaghatakaya ।
ghanavighnavinasaya । ghananadavinasakaya । ghananandaya । ghananadine ।
ghanagarjinivaranaya । ghorakananavasine । ghorasastravinasakaya namah ॥ 160 ॥

Om ghorabanadharaya । ghoraya । ghoradhanvane । ghoraparakramaya ।
gharmabindumukhasrimate । gharmabinduvibhusitaya । ghoramaricahantre ।
ghoraviravighatakaya । candravaktraya । cancalaksaya । candramurtaye ।
catuskalaya । candrakantaye । cakoraksaya । cakorinayanapriyaya ।
candabanaya । candadhanvane । cakoripriyadarsanaya । caturaya ।
caturiyuktaya namah ॥ 180 ॥

Om caturicittacarakaya namah । calatkhadgaya ।
caladbanaya । caturangabalanvitaya । carunetraya । caruvaktraya ।
caruhasaya । carupriyaya । cintamanivibhusangaya । cintamani-
manorathine । cintamanimanipriyaya । cittahartre । cittarupine ।
calaccittaya । citancitaya । caracarabhayatratre ।
caracaramanoharaya । caturvedamayaya । cintyaya ।
cintaduraya namah ॥ 200 ॥

Om cintasagaravaranaya namah । candakodandadharine ।
candakodadakhandanaya । candapratapayuktaya । candesave । candavikramaya ।
caturvikramayuktaya । caturangabalapahaya । caturananapujyaya ।
catuhsagarasasitre । camunathaya । camubhartre । camupujyaya ।
camuyutaya । camuhartre । camubhanjine । camutejovinasakaya ।
camarine । carucaranaya । caranarunasobhanaya namah ॥ 220 ॥

Om carmine namah । carmapriyaya । carumrgacarmavibhusitaya ।
cidrupine । cidanandaya । citsvarupine । caracaraya । channarupine ।
chatrasangine । chatraganavibhusitaya । chatraya । chatrapriyaya । chatrine ।
chatramohartapalakaya । chatracamarayuktaya । chatracamaramanditaya ।
chatracamarahartre । chatracamaradayakaya । chatradharine ।
chatrahartre namah ॥ 240 ॥

Om chatratyagine namah । chatradaya । chatrarupine । chalatyagine ।
chalatmane । chalavigrahaya । chidrahartre । chidrarupine ।
chidraughavinisudanaya । chinnasatrave । chinnarogaya । chinnadhanvane ।
chalapahaya । chinnacchatrapradaya । chedakarine । chalapaghne ।
janakisaya । jitamitraya । janakihrdayapriyaya ।
janakipalakaya namah ॥ 260 ॥

Om jetre namah । jitasatrave । jitasuraya । janakyuddharakaya ।
jisnave । jitasindhave । jayapradaya । janakijivananandaya ।
janakipranavallabhaya । janakipranabhartre । janakidrstimohanaya ।
janakicittahartre । janakiduhkhabhanjanaya । jayadaya । jayakartre ।
jagadisaya । janardanaya । janapriyaya । jananandaya ।
janapalaya namah ॥ 280 ॥

Om janotsukaya namah । jitendriyaya । jitakrodhaya ।
jivesaya । jivanapriyaya । jatayumoksadaya । jivatratre ।
jivanadayakaya । jayantaraye । janakisaya । janakotsavadayakaya ।
jagattratre । jagatpatre । jagatkartre । jagatpataye । jadyaghne ।
jadyahartre । jadyendhanahutasanaya । jaganmurtaye । jagatkartre namah ॥ 300 ॥

Om jagatam papanasanaya namah । jagaccintyaya । jagadvandyaya ।
jagajjetre । jagatprabhave । janakarivihartre । jagajjadyavinasakaya ।
jatine । jatilarupaya । jatadharine । jatavahaya । jharjharapriyavadyaya ।
jhanjhavatanivarakaya । jhanjharavasvanaya । jhantaya । jharnaya ।
jharnavibhusitaya । tankaraye । tankadatre ।
tikadrstisvarupadhrse namah ॥ 320 ॥

Om thakaravarnaniyamaya namah । damarudhvanikarakaya ।
dhakkavadyapriyaya । dharnaya । dhakkavadyamahotsukaya । tirthasevine ।
tirthavasine । tarave । tirthatiranivasakaya । talabhettre ।
talaghatine । taponisthaya । tapahprabhave । tapasasramasevine ।
tapodhanasamasrayaya । tapovanasthitaya । tapase । tapasapujitaya ।
tanvibharyaya । tanukartre namah ॥ 340 ॥

Om trailokyavasakarakaya namah । trilokisaya । trigunakaya ।
trigunyaya । tridivesvaraya । tridivesaya । trisargesaya । trimurtaye ।
trigunatmakaya । tantrarupaya । tantravijnaya । tantravijnanadayakaya ।
taresavadanodyotine । taresamukhamadalaya । trivikramaya ।
tripadurdhvaya । trisvaraya । tripravahakaya । tripurarikrtabhaktaye ।
tripurariprapujitaya namah ॥ 360 ॥

Om tripuresaya namah । trisargaya । trividhaya । tritanave ।
tunine । tunirayuktaya । tunabanadharaya । tatakavadhakartre ।
tatakapranaghatakaya । tatakabhayakartre । tatakadarpanasakaya ।
thakaravarnaniyamaya । thakarapriyadarsanaya । dinabandhave । dayasindhave ।
daridryapadvinasakaya । dayamayaya । dayamurtaye । dayasagaraya ।
divyamurtaye namah ॥ 380 ॥

Om dirghabahave namah । dirghanetraya । durasadaya । duradharsaya ।
duraradhyaya । durmadaya । durganasanaya । daityaraye । danujendraraye ।
danarvedravinasanaya । durvadalasyamamurtaye । durvadalaghanacchavaye ।
duradarsine । dirghadarsine । dustaribalaharakaya ।
dasagrivavadhakanksine । dasakandharanasakaya ।
durvadalasyamakantaye । durvadalasamaprabhaya । datre namah ॥ 400 ॥

Om danaparaya namah । divyaya । divyasimhasanasthitaya ।
divyadolasamasinaya । divyacamaramanditaya । divyacchatra-
samayuktaya । divyalankaramanditaya । divyanganapramodaya ।
dilipanvayasambhavaya । dusanaraye । divyarupine । devaya ।
dasarathatmajaya । divyadaya । dadhibhuje । datre । duhkhasagarabhanjanaya ।
dandine । dandadharaya । dantaya namah ॥ 420 ॥

Om danturaya namah । danujapahaya । dhairyaya । dhiraya ।
dharanathaya । dhanesaya । dharanipataye । dhanvine । dhanusmate ।
dhe(dha)nuskaya । dhanurbhanktre । dhanadhipaya । dharmikaya । dharmasilaya ।
dharmisthaya । dharmapalakaya । dharmapatre । dharmayuktaya ।
dharmanindakavarjakaya । dharmatmane namah ॥ 440 ॥

Om dharanityagine । dharmayupaya । dhanarthadaya । dharmaranyakrtavasaya ।
dharmaranyanisevakaya । dharoddhartre । dharavasine । dhairyavate ।
dharanidharaya । narayanaya । naraya । netre । nandikesvarapujitaya ।
nayakaya । nrpataye । netre । neyaya । nataya । narapataye ।
naresaya namah ॥ 460 ॥

Om nagaratyagine namah । nandigramakrtasrayaya । navinendukalakantaye ।
naupataye । nrpatehpataye । nilesaya । nilasantapine । niladehaya ।
nalesvaraya । nilangaya । nilameghabhaya । nilanjanasamadyutaye ।
nilotpaladalaprakhyaya । nilotpaladaleksanaya ।
navinaketakikundaya । nutnamalavrndavirajitaya । narisaya ।
nagaripranaya । nilabahave । nadine namah ॥ 480 ॥

Om nadaya namah । nidratyagine । nidritaya । nidralave ।
nadabandhakaya । nadaya । nadasvarupaya । nadatmane । nadamanditaya ।
purnanandaya । parabrahmane । parasmai tejase । paratparaya । parasmai dhamne ।
parasmai murtaye । parahamsaya । paravaraya । purnaya । purnodaraya ।
purvaya namah ॥ 500 ॥

Om purnarivinisudanaya namah । prakasaya । prakataya । prapyaya ।
padmanetraya । paratparaya । purnabrahmane । purnamurtaye । purnatejase ।
parasmai vapuse । padmabahave । padmavaktraya । pancananaprapujitaya ।
prapancaya । pancaputaya । pacamnayaya । paraprabhave ।
paraya । padmesaya । padmakosaya namah ॥ 520 ॥

Om padmaksaya namah । padmalocanaya । padmapataye । puranaya ।
puranapurusaya । prabhave । payodhisayanaya । palaya । palakaya ।
prthivipataye । pavanatmajavandyaya । pavanatmajasevitaya । pancapranaya ।
pancavayave । pancangaya । pancasayakaya । pancabanaya ।
purakaya । prapancanasakaya । priyaya namah ॥ 540 ॥

Om patalaya namah । pramathaya । praudhaya । pasine । prarthyaya ।
priyamvadaya । priyankaraya । panditatmane । papaghne । papanasanaya ।
pandyesaya । purnasilaya । padmine । padmasamarcitaya । phanisaya ।
phanisayine । phanipujyaya । phananvitaya । phalamulaprabhoktre ।
phaladatre namah ॥ 560 ॥

Om phalesvaraya namah । phanirupaya । phanibhartre । phanibhugvahanaya ।
phalgutirthasadasnayine । phalgutirthaprakasakaya । phalasine ।
phaladaya । phullaya । phalakaya । phalabhaksakaya । budhaya ।
bauddhapriyaya । buddhaya । buddhacaranivarakaya । bahudaya । baladaya ।
brahmane । brahmanyaya । brahmadayakaya namah ॥ 580 ॥

Om bharatesaya namah । bharatisaya । bharadvajaprapujitaya ।
bhartre । bhagavate । bhoktre । bhitighne । bhayanasanaya । bhavaya ।
bhitiharaya । bhavyaya । bhupataye । bhupavanditaya । bhupalaya ।
bhavanaya । bhogine । bhavanaya । bhuvanapriyaya । bharataraya ।
bharahartre namah ॥ 600 ॥

Om bharabhrte namah । bharatagrajaya । bhubhuje । bhuvanabhartre ।
bhunathaya । bhutisundaraya । bhedyaya । bhedakaraya । bhetre ।
bhutasuravinasanaya । bhumidaya । bhumihartre । bhumidatre । bhumipaya ।
bhutesaya । bhutanasaya । bhutesaparipujitaya । bhudharaya ।
bhudharadhisaya । bhudharatmane namah ॥ 620 ॥

Om bhayapahaya namah । bhayadaya । bhayadatre । bhavahartre । bhayavahaya ।
bhaksaya । bhaksyaya । bhavanandaya । bhavamurtaye । bhavodayaya ।
bhavabdhaye । bharatinathaya । bharataya । bhumaye । bhudharaya ।
maricaraye । maruttratre । madhavaya । madhusudanaya ।
mandodaristuyamanaya namah ॥ 640 ॥

Om madhugadgadabhasanaya namah । mandaya । mandararaye । mantrine ।
mangalaya । matidayakaya । mayine । maricahantre । madanaya ।
matrpalakaya । mahamayaya । mahakayaya । mahatejase ।
mahabalaya । mahabuddhaye । mahasaktaye । mahadarpaya । mahayasase ।
mahatmane । mananiyaya namah ॥ 660 ॥

Om murtaya namah । marakatacchavaye । muraraye । makaraksaraye ।
mattamatangavikramaya । madhukaitabhahantre । matangavanasevitaya ।
madanariprabhave । mattaya । martandavamsabhusanaya । madaya । madavinasine ।
mardanaya । munipujakaya । muktidaya । marakatabhaya । mahimne ।
mananasrayaya । marmajnaya । marmaghatine namah ॥ 680 ॥

Om mandarakusumapriyaya namah । mandarasthaya । muhurtatmane ।
mangalaya । mangalalakaya । mihiraya । mandalesaya । manyave । manyaya ।
mahodadhaye । marutaya । maruteyaya । marutisaya । marute । yasasyaya ।
yasorasaye । yadavaya । yadunandanaya । yasodahrdayanandaya ।
yasodatre namah ॥ 700 ॥

Om yasoharaya namah । yuddhatejase । yuddhakartre । yodhaya ।
yuddhasvarupakaya । yogaya । yogisvaraya । yogine । yogendraya ।
yogapavanaya । yogatmane । yogakartre । yogabhrte । yogadayakaya ।
yodhaya । yodhaganasangine । yogakrte । yogabhusanaya । yune ।
yuvatibhartre namah ॥ 720 ॥

Om yuvabhratre namah । yuvajakaya । ramabhadraya । ramacandraya ।
raghavaya । raghunandanaya । ramaya । ravanahantre । ravanaraye । ramapataye ।
rajanicarahantre । raksasipranaharakaya । raktaksaya । raktapadmaksaya ।
ramanaya । raksasantakaya । raghavendraya । ramabhartre । ramesaya ।
raktalocanaya namah ॥ 740 ॥

Om ranaramaya namah । ranasaktaya । ranaya । raktaya ।
ranatmakaya । rangasthaya । rangabhumisthaya । rangasayine । ranargalaya ।
revasnayine । ramanathaya । ranadarpavinasanaya । rajarajesvaraya ।
rase । rajamandalamanditaya । rajyadaya । rajyahartre । ramaniprana-
vallabhaya । rajyatyagine । rajyabhogine namah ॥ 760 ॥

Om rasikaya namah । raghudvahaya । rajendraya । raghunathaya ।
raksoghne । ravanantakaya । laksmikantaya । laksminathaya । laksmisaya ।
laksmanagrajaya । laksmanatranakartre । laksmanapratipalakaya ।
lilavataraya । lankaraye । kesaya । laksmanesvaraya । laksmana-
pranadaya । laksmanapratipalakaya । lankesaghatakaya । lankesaprana-
harakaya namah ॥ 780 ॥

Om lankanathaviryahartre namah । laksarasavilocanaya । lavanga-
kusumasaktaya । lavangakusumapriyaya । lalanapalanaya । laksaya ।
lingarupine । lasattanave । lavanyaramaya । lavanyaya । laksmi-
narayanatmakaya । lavanambudhibandhaya । lavanambudhisetukrte । lila-
mayaya । lavanajite । lilaya । lavanajitpriyaya । vasudhapalakaya ।
visnave । viduse namah ॥ 800 ॥

Om vidvajjanapriyaya namah । vasudhesaya । vasukisaya ।
varisthaya । varavahanaya । vedaya । visistaya । vaktre । vadanyaya ।
varadaya । vibhave । vidhaye । vidhatre । vasisthaya । vasisthaya ।
vasupalakaya । vasave । vasumatibhartre । vasumate । vasudayakaya namah ॥ 820 ॥

Om vartadharine namah । vanasthaya । vanavasine । vanasrayaya
visvabhartre । visvapatre । visvanathaya । vibhavasave । vibhave ।
vibhajyamanaya । vibhaktaya । vadhabandhanaya । viviktaya । varadaya ।
vandyaya । viraktaya । viradarpaghne । viraya । viragurave ।
viradarpadhvamsine namah ॥ 840 ॥

Om visampataye namah । vanararaye । vanaratmane । viraya ।
vanarapalakaya । vahanaya । vahanasthaya । vanasine ।
visvakarakaya । varenyaya । varadatre । varadaya । varavancakaya ।
vasudaya । vasudevaya । vasave । vandanaya । vidyadharaya ।
vidyavindhyaya । vindhyacalasanaya namah ॥ 860 ॥

Om vidyapriyaya namah । visistatmane । vadyabhandapriyaya ।
vandyaya । vasudevaya । vasupriyaya । vasupradaya । sridaya । srisaya ।
srinivasaya । sripataye । saranasrayaya । sridharaya । srikaraya ।
srilaya । saranyaya । saranatmakaya । sivarcitaya । sivapranaya ।
sivadaya namah ॥ 880 ॥

Om sivapujakaya namah । sivakartre । sivahartre । sivatmane ।
sivavanchakaya । sayakine । sankaratmane । sankararcanatatparaya ।
sankaresaya । sisave । sauraye । sabdikaya । sabdarupakaya । sabda-
bhedine । sabdahartre । sayakaya । saranartighne । sarvaya ।
sarvaprabhave । suline namah ॥ 900 ॥

Om sulapaniprapujitaya namah । sarngine । sankaratmane । sivaya ।
sakatabhanjanaya । santaya । santaye । santidatre । santikrte ।
santikarakaya । santikaya । sankhadharine । sankhine ।
sankhadhvanipriyaya । satcakrabhedanakaraya । sadgunaya ।
sadurmikaya । sadindriyaya । sadangaya । sodasaya namah ॥ 920 ॥

Om sodasatmakaya namah । sphuratkundalaharadhyaya । sphuranmarakatacchavaye ।
sadanandaya । satibhartre । sarvesaya । sajjanapriyaya । sarvatmane ।
sarvakartre । sarvapatre । sanatanaya । siddhaya । sadhyaya ।
sadhakendraya । sadhakaya । sadhakapriyaya । siddhesaya । siddhidaya ।
sadhave । satkartre namah ॥ 940 ॥

Om sadisvaraya namah । sadgataye । saccidanandaya । saddhrahmane ।
sakalatmakaya । satipriyaya । satibharyaya । svadhyayaya ।
satipataye । satkavaye । sakalatratre । sarvapapapramocakaya ।
sarvasastramayaya । sarvamnayanamaskrtaya । sarvadevamayaya ।
sarvayajnasvarupakaya । sarvaya । sankatahartre । sahasine ।
sagunatmakaya namah ॥ 960 ॥

Om susnigdhaya । sukhadatre । sattvaya । sattvagunasrayaya ।
satyaya । satyavrataya । satyavate । satyapalakaya । satyatmane ।
subhagaya । saubhagyaya । sagaranvayaya । sitapataye । sasitaya ।
sattvataya । sattvatampataye । haraye । haline । halaya ।
harakodandakhandanaya namah ॥ 980 ॥

Om hunkaradhvanikartre namah । hunkaradhvanipuranaya ।
hunkaradhvanisambhavaya । hartre । haraye । haratmane ।
harabhusanabhusitaya । harakarmukabhanktre । harapujaparayanaya ।
ksonisaya । ksitibhuje । ksamaparaya । ksamasilaya । ksamayuktaya ।
ksodine । ksodavimocanaya । ksemankaraya । ksemaya ।
ksemapradayakaya । jnanapradaya namah ॥ 1000 ॥

iti sriramasahasranamavalih 3 samapta ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 3:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment