1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Gujarati

Shri Rama Sahasranamavali 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરામસહસ્રનામાવલિઃ ૩ ॥
(અકારાદિજ્ઞકારાન્ત)
॥શ્રીઃ ॥

સઙ્કલ્પઃ –
યજમાનઃ, આચમ્ય, પ્રાણાનાયમ્ય, હસ્તે જલાઽક્ષતપુષ્પદ્રવ્યાણ્યાદાય,
અદ્યેત્યાદિ-માસ-પક્ષાદ્યુચ્ચાર્ય એવં સઙ્કલ્પં કુર્યાત્ ।
શુભપુણ્યતિથૌ અમુકપ્રવરસ્ય અમુકગોત્રસ્ય અમુકનામ્નો મમ
યજમાનસ્ય સકુટુમ્બસ્ય શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણોક્તફલપ્રાપ્ત્યર્થં
ત્રિવિધતાપોપશમનાર્થં સકલમનોરથસિદ્ધ્યર્થં
શ્રીસીતારામચન્દ્રપ્રીત્યર્થં ચ શ્રીરામસહસ્રનામાવલિઃ પાઠં
કરિષ્યે । અથવા કૌશલ્યાનન્દવર્દ્ધનસ્ય
શ્રીભરતલક્ષ્મણાગ્રજસ્ય સ્વમતાભીષ્ટસિદ્ધિદસ્ય શ્રીસીતાસહિતસ્ય
મર્યાદાપુરુષોત્તમશ્રીરામચન્દ્રસ્ય સહસ્રનામભિઃ શ્રીરામનામાઙ્કિત-
તુલસીદલસમર્પણસહિતં પૂજનમહં કરિષ્યે । અથવા સહસ્રનમસ્કારાન્
કરિષ્યે ॥

વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીરામચન્દ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ભગવાન્ શિવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ, શ્રીરામસીતાલક્ષ્મણા દેવતાઃ,
ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્ત્યયર્થં પાઠે (તુલસીદલસમર્પણે, પૂજાયાં
નમસ્કારેષુ વા) વિનિયોગઃ ॥

કરન્યાસઃ –
શ્રીરામચન્દ્રાય, અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીસીતાપતયે, તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
શ્રીરઘુનાથાય, મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીભરતાગ્રજાય, અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
શ્રીદશરથાત્મજાય, કનિષ્ઠિકામ્યાં નમઃ ।
શ્રીહનુમત્પ્રભવે, કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અઙ્ગન્યાસઃ –
શ્રીરામચન્દ્રાય, હૃદયાય નમઃ ।
શ્રીસીતાપતયે, શિરસે સ્વાહા ।
શ્રીરઘુનાથાય શિખાયૈ વષટ્ ।
શ્રીભરતાગ્રજાય કવચાય હુમ્ ।
શ્રીદશરથાત્મજાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
શ્રીહનુમત્પ્રભવે, અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશરધનુષં બદ્ધપદ્માસનસ્થં
પીતં વાસો વસાનં નવકમલદલસ્પર્ધિનેત્રં પ્રસન્નમ્ ।
વામાઙ્કારૂઢસીતામુખકમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલઙ્કારદીપ્તં દધતમુરુજટામણ્ડનં રામચન્દ્રમ્ ॥ ૧॥ var મણ્ડલં
નમોઽસ્તુ રામાય સલક્ષ્મણાય દેવ્યૈ ચ તસ્યૈ જનકાત્મજાયૈ ।
નમોઽસ્તુ રુદ્રેન્દ્રયમાનિલેભ્યો નમોઽસ્તુ ચન્દ્રાર્કમરુદ્ગણેભ્યઃ ॥ ૨॥

માનસ-પઞ્ચોપચાર-પૂજનમ્-
૧ ૐ લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં પરિકલ્પયામિ ।
૨ ૐ હં આકાશાત્મને પુષ્પં પરિકલ્પયામિ ।
૩ ૐ યં વાય્વાત્મને ધૂપં પરિકલ્પયામિ ।
૪ ૐ રં વહ્ન્યાત્મને દીપં પરિકલ્પયામિ ।
૫ ૐ વં અમૃતાત્મને નૈવેદ્યં પરિકલ્પયામિ ।

ૐ અનાદયે નમઃ । અધિવાસાય । અચ્યુતાય । આધારાય ।
આત્મપ્રચાલકાય । આદયે । આત્મભુજે । ઇચ્છાચારિણે ।
ઇભબન્ધારિણે । ઇડાનાડીશ્વરાય । ઇન્દ્રિયેશાય । ઈશ્વરાય ।
ઈતિવિનાશકાય । ઉમાપ્રિયાય । ઉદારજ્ઞાય । ઉમોત્સાહાય ।
ઉત્સાહાય । ઉત્કટાય । ઉદ્યમપ્રિયાય । ઊનસત્ત્વબલપ્રદાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ ઊધાબ્ધિદાનકર્ત્રે નમઃ । ઋણદુઃખવિમોચકાય ।
ઋણમુક્તિકરાય । એકપત્નયે । એકબાણધૃષે । ઐદ્રજાલિકાય ।
ઐશ્વર્યભોક્ત્રે । ઐશ્વર્યાય । ઓષધિરસપ્રદાય । ઓણ્ડ્રપુષ્પાભિલાષિણે ।
ઔત્તાનપાદિસુખપ્રિયાય । ઔદાર્યગુણસમ્પન્નાય । ઔદરાય ।
ઔષધાય । અંસિને । અઙ્કૂરકાય । કાકુત્સ્થાય । કમલાનાથાય ।
કોદણ્ડિને । કામનાશનાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ કાર્મુકિને । કાનનસ્થાય । કૌસલ્યાનન્દવર્ધનાય ।
કોદણ્ડભઞ્જનાય । કાકધ્વંસિને । કાર્મુકભઞ્જનાય । કામારિપૂજકાય ।
કર્ત્રે । કર્બૂરકુલનાશનાય । કબન્ધારયે । ક્રતુત્રાત્રે । કૌશિકાહ્લાદ-
કારકાય । કાકપક્ષધરાય । કૃષ્ણાય । કૃષ્ણોત્પલદલપ્રભાય ।
કઞ્જનેત્રાય । કૃપામૂર્તયે । કુમ્ભકર્ણવિદારણાય । કપિમિત્રાય ।
કપિત્રાત્રે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ કપિકાલાય નમઃ । કપીશ્વરાય । કૃતસત્યાય ।
કલાભોગિને । કલાનાથમુખચ્છવયે । કાનનિને । કામિનીસઙ્ગિને ।
કુશતાતાય । કુશાસનાય । કૈકેયીયશઃસંહર્ત્રે । કૃપાસિન્ધવે ।
કૃપામયાય । કુમારાય । કુકુરત્રાત્રે । કરુણામયવિગ્રહાય ।
કારુણ્યાય । કુમદાનન્દાય । કૌસલ્યાગર્ભસેવનાય ।
કન્દર્પનિન્દિતાઙ્ગાય । કોટિચદ્રનિભાનનાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કમલાપૂજિતાય નમઃ । કામાય । કમલાપરિસેવિતાય ।
કૌસલ્યેયાય । કૃપાધાત્રે । કલ્પદ્રુમનિષેવિતાય । ખડ્ગહસ્તાય ।
ખરધ્વંસિને । ખરસૈન્યવિદારણાય । ખરપુત્રપ્રાણહર્ત્રે ।
ખણ્ડિતાસુરજીવનાય । ખલાન્તકાય । ખસ્થવરાય । રવણ્ડિતેશધનુષે ।
ખેદિને । ખેદહરાય । ખેદદાયકાય । ખેદવારણાય । ખેદઘ્ને ।
ખરઘ્ને નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ખડ્ગિને ક્ષિપ્રપ્રસાદદાયકાય નમઃ ।
ખેલત્ખઞ્જનનેત્રાય । ખેલત્સરસિજાનનાય ।
ખગચઞ્ચુસુનાસાય । ખઞ્જનેશસુલોચનાય । ખઞ્જરીટપતયે ।
ખઞ્જરીટવિચઞ્ચલાય । ગુણાકરાય । ગુણાનન્દાય ।
ગઞ્જિતેશધનુષે । ગુણસિન્ધવે । ગયાવાસિને । ગયાક્ષેત્રપ્રકાશકાય ।
ગુહમિત્રાય । ગુહત્રાત્રે । ગુહપૂજ્યાય । ગુહેશ્વરાય ।
ગુરુગૌરવકર્ત્રે । ગુરુગૌરવરક્ષકાય । ગુણિને નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ ગુણપ્રિયાય નમઃ । ગીતાય । ગર્ગાશ્રમનિષેવકાય ।
ગવેશાય । ગવયત્રાત્રે । ગવાક્ષામોદદાયકાય । ગન્ધમાદનપૂજ્યાય ।
ગન્ધમાદનસેવિતાય । ગૌરભાર્યાય । ગુરુત્રાત્રે । ગુરુયજ્ઞાધિપાલકાય ।
ગોદાવરીતીરવાસિને । ગઙ્ગાસ્નાયિને । ગણાધિપાય । ગરુત્મદ્રથિને ।
ગુર્વિણે । ગુણાત્મને । ગુણેશ્વરાય । ગરુડિને । ગણ્ડકીવાસિને નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ ગણ્ડકીતીરચારણાય નમઃ । ગભર્વાસનિયન્ત્રે । ગુરુસેવા-
પરાયણાય । ગીષ્પતિસ્તૂયમાનાય । ગીર્વાણત્રાણકારકાય । ગૌરીશ-
પૂજકાય । ગૌરીહૃદયાનન્દવર્ધનાય । ગીતપ્રિયાય । ગીતરતાય ।
ગીર્વાણવન્દિતાય । ઘનશ્યામાય । ઘનાનન્દાય । ઘોરરાક્ષસઘાતકાય ।
ઘનવિઘ્નવિનાશાય । ઘનનાદવિનાશકાય । ઘનાનન્દાય । ઘનાનાદિને ।
ઘનગર્જિનિવારણાય । ઘોરકાનનવાસિને । ઘોરશસ્ત્રવિનાશકાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ ઘોરબાણધરાય । ઘોરાય । ઘોરધન્વને । ઘોરપરાક્રમાય ।
ઘર્મબિન્દુમુખશ્રીમતે । ઘર્મબિન્દુવિભૂષિતાય । ઘોરમારીચહન્ત્રે ।
ઘોરવીરવિઘાતકાય । ચન્દ્રવક્ત્રાય । ચઞ્ચલાક્ષાય । ચન્દ્રમૂર્તયે ।
ચતુષ્કલાય । ચન્દ્રકાન્તયે । ચકોરાક્ષાય । ચકોરીનયનપ્રિયાય ।
ચણ્ડબાણાય । ચણ્ડધન્વને । ચકોરીપ્રિયદર્શનાય । ચતુરાય ।
ચાતુરીયુક્તાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ ચાતુરીચિત્તચારકાય નમઃ । ચલત્ખડ્ગાય ।
ચલદ્બાણાય । ચતુરઙ્ગબલાન્વિતાય । ચારુનેત્રાય । ચારુવક્ત્રાય ।
ચારુહાસાય । ચારુપ્રિયાય । ચિન્તામણિવિભૂષાઙ્ગાય । ચિન્તામણિ-
મનોરથિને । ચિન્તામણિમણિપ્રિયાય । ચિત્તહર્ત્રે । ચિત્તરૂપિણે ।
ચલચ્ચિત્તાય । ચિતાઞ્ચિતાય । ચરાચરભયત્રાત્રે ।
ચરાચરમનોહરાય । ચતુર્વેદમયાય । ચિન્ત્યાય ।
ચિન્તાદૂરાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ ચિન્તાસાગરવારણાય નમઃ । ચણ્ડકોદણ્ડધારિણે ।
ચણ્ડકોદડખણ્ડનાય । ચણ્ડપ્રતાપયુક્તાય । ચણ્ડેષવે । ચણ્ડવિક્રમાય ।
ચતુર્વિક્રમયુક્તાય । ચતુરઙ્ગબલાપહાય । ચતુરાનનપૂજ્યાય ।
ચતુઃસાગરશાસિત્રે । ચમૂનાથાય । ચમૂભર્ત્રે । ચમૂપૂજ્યાય ।
ચમૂયુતાય । ચમૂહર્ત્રે । ચમૂભઞ્જિને । ચમૂતેજોવિનાશકાય ।
ચામરિણે । ચારુચરણાય । ચરણારુણશોભનાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ ચર્મિણે નમઃ । ચર્મપ્રિયાય । ચારુમૃગચર્મવિભૂષિતાય ।
ચિદ્રૂપિણે । ચિદાનન્દાય । ચિત્સ્વરૂપિણે । ચરાચરાય । છન્નરૂપિણે ।
છત્રસઙ્ગિને । છાત્રગણવિભૂષિતાય । છાત્રાય । છત્રપ્રિયાય । છત્રિણે ।
છત્રમોહાર્તપાલકાય । છત્રચામરયુક્તાય । છત્રચામરમણ્ડિતાય ।
છત્રચામરહર્ત્રે । છત્રચામરદાયકાય । છત્રધારિણે ।
છત્રહર્ત્રે નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ છત્રત્યાગિને નમઃ । છત્રદાય । છત્રરૂપિણે । છલત્યાગિને ।
છલાત્મને । છલવિગ્રહાય । છિદ્રહર્ત્રે । છિદ્રરૂપિણે ।
છિદ્રૌઘવિનિષૂદનાય । છિન્નશત્રવે । છિન્નરોગાય । છિન્નધન્વને ।
છલાપહાય । છિન્નચ્છત્રપ્રદાય । છેદકારિણે । છલાપઘ્ને ।
જનકીશાય । જિતામિત્રાય । જાનકીહૃદયપ્રિયાય ।
જાનકીપાલકાય નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ જેત્રે નમઃ । જિતશત્રવે । જિતાસુરાય । જાનક્યુદ્ધારકાય ।
જિષ્ણવે । જિતસિન્ધવે । જયપ્રદાય । જાનકીજીવનાનન્દાય ।
જાનકીપ્રાણવલ્લભાય । જાનકીપ્રાણભર્ત્રે । જાનકીદૃષ્ટિમોહનાય ।
જાનકીચિત્તહર્ત્રે । જાનકીદુઃખભઞ્જનાય । જયદાય । જયકર્ત્રે ।
જગદીશાય । જનાર્દનાય । જનપ્રિયાય । જનાનન્દાય ।
જનપાલાય નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ જનોત્સુકાય નમઃ । જિતેન્દ્રિયાય । જિતક્રોધાય ।
જીવેશાય । જીવનપ્રિયાય । જટાયુમોક્ષદાય । જીવત્રાત્રે ।
જીવનદાયકાય । જયન્તારયે । જાનકીશાય । જનકોત્સવદાયકાય ।
જગત્ત્રાત્રે । જગત્પાત્રે । જગત્કર્ત્રે । જગત્પતયે । જાડ્યઘ્ને ।
જાડ્યહર્ત્રે । જાડ્યેન્ધનહુતાશનાય । જગન્મૂર્તયે । જગત્કર્ત્રે નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ જગતાં પાપનાશનાય નમઃ । જગચ્ચિન્ત્યાય । જગદ્વન્દ્યાય ।
જગજ્જેત્રે । જગત્પ્રભવે । જનકારિવિહર્ત્રે । જગજ્જાડ્યવિનાશકાય ।
જટિને । જટિલરૂપાય । જટાધારિણે । જટાવહાય । ઝર્ઝરપ્રિયવાદ્યાય ।
ઝઞ્ઝાવાતનિવારકાય । ઝઞ્ઝારવસ્વનાય । ઝાન્તાય । ઝાર્ણાય ।
ઝાર્ણવિભૂષિતાય । ટઙ્કારયે । ટઙ્કદાત્રે ।
ટીકાદૃષ્ટિસ્વરૂપધૃષે નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ ઠકારવર્ણનિયમાય નમઃ । ડમરુધ્વનિકારકાય ।
ઢક્કાવાદ્યપ્રિયાય । ઢાર્ણાય । ઢક્કાવાદ્યમહોત્સુકાય । તીર્થસેવિને ।
તીર્થવાસિને । તરવે । તીર્થતીરનિવાસકાય । તાલભેત્ત્રે ।
તાલઘાતિને । તપોનિષ્ઠાય । તપઃપ્રભવે । તાપસાશ્રમસેવિને ।
તપોધનસમાશ્રયાય । તપોવનસ્થિતાય । તપસે । તાપસપૂજિતાય ।
તન્વીભાર્યાય । તનૂકર્ત્રે નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ ત્રૈલોક્યવશકારકાય નમઃ । ત્રિલોકીશાય । ત્રિગુણકાય ।
ત્રિગુણ્યાય । ત્રિદિવેશ્વરાય । ત્રિદિવેશાય । ત્રિસર્ગેશાય । ત્રિમૂર્તયે ।
ત્રિગુણાત્મકાય । તન્ત્રરૂપાય । તન્ત્રવિજ્ઞાય । તન્ત્રવિજ્ઞાનદાયકાય ।
તારેશવદનોદ્યોતિને । તારેશમુખમડલાય । ત્રિવિક્રમાય ।
ત્રિપાદૂર્ધ્વાય । ત્રિસ્વરાય । ત્રિપ્રવાહકાય । ત્રિપુરારિકૃતભક્તયે ।
ત્રિપુરારિપ્રપૂજિતાય નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ ત્રિપુરેશાય નમઃ । ત્રિસર્ગાય । ત્રિવિધાય । ત્રિતનવે ।
તૂણિને । તૂણીરયુક્તાય । તૂણબાણધરાય । તાટકાવધકર્ત્રે ।
તાટકાપ્રાણઘાતકાય । તાટકાભયકર્ત્રે । તાટકાદર્પનાશકાય ।
થકારવર્ણનિયમાય । થકારપ્રિયદર્શનાય । દીનબન્ધવે । દયાસિન્ધવે ।
દારિદ્ર્યાપદ્વિનાશકાય । દયામયાય । દયામૂર્તયે । દયાસાગરાય ।
દિવ્યમૂર્તયે નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ દીર્ઘબાહવે નમઃ । દીર્ઘનેત્રાય । દુરાસદાય । દુરાધર્ષાય ।
દુરારાધ્યાય । દુર્મદાય । દુર્ગનાશનાય । દૈત્યારયે । દનુજેન્દ્રારયે ।
દાનર્વેદ્રવિનાશનાય । દૂર્વાદલશ્યામમૂર્તયે । દૂર્વાદલઘનચ્છવયે ।
દૂરદર્શિને । દીર્ઘદર્શિને । દુષ્ટારિબલહારકાય ।
દશગ્રીવવધાકાઙ્ક્ષિણે । દશકન્ધરનાશકાય ।
દૂર્વાદલશ્યામકાન્તયે । દૂર્વાદલસમપ્રભાય । દાત્રે નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ દાનપરાય નમઃ । દિવ્યાય । દિવ્યસિંહાસનસ્થિતાય ।
દિવ્યદોલાસમાસીનાય । દિવ્યચામરમણ્ડિતાય । દિવ્યચ્છત્ર-
સમાયુક્તાય । દિવ્યાલઙ્કારમણ્ડિતાય । દિવ્યાઙ્ગનાપ્રમોદાય ।
દિલીપાન્વયસમ્ભવાય । દૂષણારયે । દિવ્યરૂપિણે । દેવાય ।
દશરથાત્મજાય । દિવ્યદાય । દધિભુજે । દાત્રે । દુઃખસાગરભઞ્જનાય ।
દણ્ડિને । દણ્ડધરાય । દાન્તાય નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ દન્તુરાય નમઃ । દનુજાપહાય । ધૈર્યાય । ધીરાય ।
ધરાનાથાય । ધનેશાય । ધરણીપતયે । ધન્વિને । ધનુષ્મતે ।
ધે(ધા)નુષ્કાય । ધનુર્ભઙ્ક્ત્રે । ધનાધિપાય । ધાર્મિકાય । ધર્મશીલાય ।
ધર્મિષ્ઠાય । ધર્મપાલકાય । ધર્મપાત્રે । ધર્મયુક્તાય ।
ધર્મનિન્દકવર્જકાય । ધર્માત્મને નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ ધરણીત્યાગિને । ધર્મયૂપાય । ધનાર્થદાય । ધર્મારણ્યકૃતાવાસાય ।
ધર્મારણ્યનિષેવકાય । ધરોદ્ધર્ત્રે । ધરાવાસિને । ધૈર્યવતે ।
ધરણીધરાય । નારાયણાય । નરાય । નેત્રે । નન્દિકેશ્વરપૂજિતાય ।
નાયકાય । નૃપતયે । નેત્રે । નેયાય । નટાય । નરપતયે ।
નરેશાય નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ નગરત્યાગિને નમઃ । નન્દિગ્રામકૃતાશ્રયાય । નવીનેન્દુકલાકાન્તયે ।
નૌપતયે । નૃપતેઃપતયે । નીલેશાય । નીલસન્તાપિને । નીલદેહાય ।
નલેશ્વરાય । નીલાઙ્ગાય । નીલમેઘાભાય । નીલાઞ્જનસમદ્યુતયે ।
નીલોત્પલદલપ્રખ્યાય । નીલોત્પલદલેક્ષણાય ।
નવીનકેતકીકુન્દાય । નૂત્નમાલાવૃન્દવિરાજિતાય । નારીશાય ।
નાગરીપ્રાણાય । નીલબાહવે । નદિને નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ નદાય નમઃ । નિદ્રાત્યાગિને । નિદ્રિતાય । નિદ્રાલવે ।
નદબન્ધકાય । નાદાય । નાદસ્વરૂપાય । નાદાત્મને । નાદમણ્ડિતાય ।
પૂર્ણાનન્દાય । પરબ્રહ્મણે । પરસ્મૈ તેજસે । પરાત્પરાય । પરસ્મૈ ધામ્ને ।
પરસ્મૈ મૂર્તયે । પરહંસાય । પરાવરાય । પૂર્ણાય । પૂર્ણોદરાય ।
પૂર્વાય નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ પૂર્ણારિવિનિષૂદનાય નમઃ । પ્રકાશાય । પ્રકટાય । પ્રાપ્યાય ।
પદ્મનેત્રાય । પરાત્પરાય । પૂર્ણબ્રહ્મણે । પૂર્ણમૂર્તયે । પૂર્ણતેજસે ।
પરસ્મૈ વપુષે । પદ્મબાહવે । પદ્મવક્ત્રાય । પઞ્ચાનનપ્રપૂજિતાય ।
પ્રપઞ્ચાય । પઞ્ચપૂતાય । પચામ્નાયાય । પરપ્રભવે ।
પરાય । પદ્મેશાય । પદ્મકોશાય નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ પદ્માક્ષાય નમઃ । પદ્મલોચનાય । પદ્માપતયે । પુરાણાય ।
પુરાણપુરુષાય । પ્રભવે । પયોધિશયનાય । પાલાય । પાલકાય ।
પૃથિવીપતયે । પવનાત્મજવન્દ્યાય । પવનાત્મજસેવિતાય । પઞ્ચપ્રાણાય ।
પઞ્ચવાયવે । પઞ્ચાઙ્ગાય । પઞ્ચસાયકાય । પઞ્ચબાણાય ।
પૂરકાય । પ્રપઞ્ચનાશકાય । પ્રિયાય નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ પાતાલાય નમઃ । પ્રમથાય । પ્રૌઢાય । પાશિને । પ્રાર્થ્યાય ।
પ્રિયંવદાય । પ્રિયઙ્કરાય । પણ્ડિતાત્મને । પાપઘ્ને । પાપનાશનાય ।
પાણ્ડ્યેશાય । પૂર્ણશીલાય । પદ્મિને । પદ્મસમર્ચિતાય । ફણીશાય ।
ફણિશાયિને । ફણિપૂજ્યાય । ફણાન્વિતાય । ફલમૂલપ્રભોક્ત્રે ।
ફલદાત્રે નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ ફલેશ્વરાય નમઃ । ફણિરૂપાય । ફણિભર્ત્રે । ફણિભુગ્વાહનાય ।
ફલ્ગુતીર્થસદાસ્નાયિને । ફલ્ગુતીર્થપ્રકાશકાય । ફલાશિને ।
ફલદાય । ફુલ્લાય । ફલકાય । ફલભક્ષકાય । બુધાય ।
બૌદ્ધપ્રિયાય । બુદ્ધાય । બુદ્ધાચારનિવારકાય । બહુદાય । બલદાય ।
બ્રહ્મણે । બ્રહ્મણ્યાય । બ્રહ્મદાયકાય નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ ભરતેશાય નમઃ । ભારતીશાય । ભરદ્વાજપ્રપૂજિતાય ।
ભર્ત્રે । ભગવતે । ભોક્ત્રે । ભીતિઘ્ને । ભયનાશનાય । ભવાય ।
ભીતિહરાય । ભવ્યાય । ભૂપતયે । ભૂપવન્દિતાય । ભૂપાલાય ।
ભવનાય । ભોગિને । ભાવનાય । ભુવનપ્રિયાય । ભારતારાય ।
ભારહર્ત્રે નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ ભારભૃતે નમઃ । ભરતાગ્રજાય । ભૂભુજે । ભુવનભર્ત્રે ।
ભૂનાથાય । ભૂતિસુન્દરાય । ભેદ્યાય । ભેદકરાય । ભેત્રે ।
ભૂતાસુરવિનાશનાય । ભૂમિદાય । ભૂમિહર્ત્રે । ભૂમિદાત્રે । ભૂમિપાય ।
ભૂતેશાય । ભૂતનાશાય । ભૂતેશપરિપૂજિતાય । ભૂધરાય ।
ભૂધરાધીશાય । ભૂધરાત્મને નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ ભયાપહાય નમઃ । ભયદાય । ભયદાત્રે । ભવહર્ત્રે । ભયાવહાય ।
ભક્ષાય । ભક્ષ્યાય । ભવાનન્દાય । ભવમૂર્તયે । ભવોદયાય ।
ભવાબ્ધયે । ભારતીનાથાય । ભરતાય । ભૂમયે । ભૂધરાય ।
મારીચારયે । મરુત્ત્રાત્રે । માધવાય । મધુસૂદનાય ।
મન્દોદરીસ્તૂયમાનાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ મધુગદ્ગદભાષણાય નમઃ । મન્દાય । મન્દરારયે । મન્ત્રિણે ।
મઙ્ગલાય । મતિદાયકાય । માયિને । મારીચહન્ત્રે । મદનાય ।
માતૃપાલકાય । મહામાયાય । મહાકાયાય । મહાતેજસે ।
મહાબલાય । મહાબુદ્ધયે । મહાશક્તયે । મહાદર્પાય । મહાયશસે ।
મહાત્મને । માનનીયાય નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ મૂર્તાય નમઃ । મરકતચ્છવયે । મુરારયે । મકરાક્ષારયે ।
મત્તમાતઙ્ગવિક્રમાય । મધુકૈટભહન્ત્રે । માતઙ્ગવનસેવિતાય ।
મદનારિપ્રભવે । મત્તાય । માર્તણ્ડવંશભૂષણાય । મદાય । મદવિનાશિને ।
મર્દનાય । મુનિપૂજકાય । મુક્તિદાય । મરકતાભાય । મહિમ્ને ।
મનનાશ્રયાય । મર્મજ્ઞાય । મર્મઘાતિને નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ મન્દારકુસુમપ્રિયાય નમઃ । મન્દરસ્થાય । મુહૂર્તાત્મને ।
મઙ્ગલાય । મઙ્ગલાલકાય । મિહિરાય । મણ્ડલેશાય । મન્યવે । મન્યાય ।
મહોદધયે । મારુતાય । મારુતેયાય । મારુતીશાય । મરુતે । યશસ્યાય ।
યશોરાશયે । યાદવાય । યદુનન્દનાય । યશોદાહૃદયાનન્દાય ।
યશોદાત્રે નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ યશોહરાય નમઃ । યુદ્ધતેજસે । યુદ્ધકર્ત્રે । યોધાય ।
યુદ્ધસ્વરૂપકાય । યોગાય । યોગીશ્વરાય । યોગિને । યોગેન્દ્રાય ।
યોગપાવનાય । યોગાત્મને । યોગકર્ત્રે । યોગભૃતે । યોગદાયકાય ।
યોધાય । યોધગણાસઙ્ગિને । યોગકૃતે । યોગભૂષણાય । યૂને ।
યુવતીભર્ત્રે નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ યુવભ્રાત્રે નમઃ । યુવાજકાય । રામભદ્રાય । રામચન્દ્રાય ।
રાઘવાય । રઘુનન્દનાય । રામાય । રાવણહન્ત્રે । રાવણારયે । રમાપતયે ।
રજનીચરહન્ત્રે । રાક્ષસીપ્રાણહારકાય । રક્તાક્ષાય । રક્તપદ્માક્ષાય ।
રમણાય । રાક્ષસાન્તકાય । રાઘવેન્દ્રાય । રમાભર્ત્રે । રમેશાય ।
રક્તલોચનાય નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ રણરામાય નમઃ । રણાસક્તાય । રણાય । રક્તાય ।
રણાત્મકાય । રઙ્ગસ્થાય । રઙ્ગભૂમિસ્થાય । રઙ્ગશાયિને । રણાર્ગલાય ।
રેવાસ્નાયિને । રમાનાથાય । રણદર્પવિનાશનાય । રાજરાજેશ્વરાય ।
રાશે । રાજમણ્ડલમણ્ડિતાય । રાજ્યદાય । રાજ્યહર્ત્રે । રમણીપ્રાણ-
વલ્લભાય । રાજ્યત્યાગિને । રાજ્યભોગિને નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ રસિકાય નમઃ । રઘૂદ્વહાય । રાજેન્દ્રાય । રઘુનાથાય ।
રક્ષોઘ્ને । રાવણાન્તકાય । લક્ષ્મીકાન્તાય । લક્ષ્મીનાથાય । લક્ષ્મીશાય ।
લક્ષ્મણાગ્રજાય । લક્ષ્મણત્રાણકર્ત્રે । લક્ષ્મણપ્રતિપાલકાય ।
લીલાવતારાય । લઙ્કારયે । કેશાય । લક્ષ્મણેશ્વરાય । લક્ષ્મણ-
પ્રાણદાય । લક્ષ્મણપ્રતિપાલકાય । લઙ્કેશઘાતકાય । લઙ્કેશપ્રાણ-
હારકાય નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ લઙ્કાનાથવીર્યહર્ત્રે નમઃ । લાક્ષારસવિલોચનાય । લવઙ્ગ-
કુસુમાસક્તાય । લવઙ્ગકુસુમપ્રિયાય । લલનાપાલનાય । લક્ષાય ।
લિઙ્ગરૂપિણે । લસત્તનવે । લાવણ્યરામાય । લાવણ્યાય । લક્ષ્મી-
નારાયણાત્મકાય । લવણામ્બુધિબન્ધાય । લવણામ્બુધિસેતુકૃતે । લીલા-
મયાય । લવણજિતે । લીલાય । લવણજિત્પ્રિયાય । વસુધાપાલકાય ।
વિષ્ણવે । વિદુષે નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ વિદ્વજ્જનપ્રિયાય નમઃ । વસુધેશાય । વાસુકીશાય ।
વરિષ્ઠાય । વરવાહનાય । વેદાય । વિશિષ્ટાય । વક્ત્રે । વદાન્યાય ।
વરદાય । વિભવે । વિધયે । વિધાત્રે । વાસિષ્ઠાય । વસિષ્ઠાય ।
વસુપાલકાય । વસવે । વસુમતીભર્ત્રે । વસુમતે । વસુદાયકાય નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ વાર્તાધારિણે નમઃ । વનસ્થાય । વનવાસિને । વનાશ્રયાય
વિશ્વભર્ત્રે । વિશ્વપાત્રે । વિશ્વનાથાય । વિભાવસવે । વિભવે ।
વિભજ્યમાનાય । વિભક્તાય । વધબન્ધનાય । વિવિક્તાય । વરદાય ।
વન્દ્યાય । વિરક્તાય । વીરદર્પઘ્ને । વીરાય । વીરગુરવે ।
વીરદર્પધ્વંસિને નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ વિશામ્પતયે નમઃ । વાનરારયે । વાનરાત્મને । વીરાય ।
વાનરપાલકાય । વાહનાય । વાહનસ્થાય । વનાશિને ।
વિશ્વકારકાય । વરેણ્યાય । વરદાત્રે । વરદાય । વરવઞ્ચકાય ।
વસુદાય । વાસુદેવાય । વસવે । વન્દનાય । વિદ્યાધરાય ।
વિદ્યાવિન્ધ્યાય । વિન્ધ્યાચલાશનાય નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ વિદ્યાપ્રિયાય નમઃ । વિશિષ્ટાત્મને । વાદ્યભાણ્ડપ્રિયાય ।
વન્દ્યાય । વસુદેવાય । વસુપ્રિયાય । વસુપ્રદાય । શ્રીદાય । શ્રીશાય ।
શ્રીનિવાસાય । શ્રીપતયે । શરણાશ્રયાય । શ્રીધરાય । શ્રીકરાય ।
શ્રીલાય । શરણ્યાય । શરણાત્મકાય । શિવાર્ચિતાય । શિવપ્રાણાય ।
શિવદાય નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ શિવપૂજકાય નમઃ । શિવકર્ત્રે । શિવહર્ત્રે । શિવાત્મને ।
શિવવાઞ્છકાય । શાયકિને । શઙ્કરાત્મને । શઙ્કરાર્ચનતત્પરાય ।
શઙ્કરેશાય । શિશવે । શૌરયે । શાબ્દિકાય । શબ્દરૂપકાય । શબ્દ-
ભેદિને । શબ્દહર્ત્રે । શાયકાય । શરણાર્તિઘ્ને । શર્વાય ।
શર્વપ્રભવે । શૂલિને નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ શૂલપાણિપ્રપૂજિતાય નમઃ । શાર્ઙ્ગિણે । શઙ્કરાત્મને । શિવાય ।
શકટભઞ્જનાય । શાન્તાય । શાન્તયે । શાન્તિદાત્રે । શાન્તિકૃતે ।
શાન્તિકારકાય । શાન્તિકાય । શઙ્ખધારિણે । શઙ્ખિને ।
શઙ્ખધ્વનિપ્રિયાય । ષટ્ચક્રભેદનકરાય । ષડ્ગુણાય ।
ષડૂર્મિકાય । ષડિન્દ્રિયાય । ષડઙ્ગાય । ષોડશાય નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ ષોડશાત્મકાય નમઃ । સ્ફુરત્કુણ્ડલહારાઢ્યાય । સ્ફુરન્મરકતચ્છવયે ।
સદાનન્દાય । સતીભર્ત્રે । સર્વેશાય । સજ્જનપ્રિયાય । સર્વાત્મને ।
સર્વકર્ત્રે । સર્વપાત્રે । સનાતનાય । સિદ્ધાય । સાધ્યાય ।
સાધકેન્દ્રાય । સાધકાય । સાધકપ્રિયાય । સિદ્ધેશાય । સિદ્ધિદાય ।
સાધવે । સત્કર્ત્રે નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ સદીશ્વરાય નમઃ । સદ્ગતયે । સચ્ચિદાનન્દાય । સદ્ધ્રહ્મણે ।
સકલાત્મકાય । સતીપ્રિયાય । સતીભાર્યાય । સ્વાધ્યાયાય ।
સતીપતયે । સત્કવયે । સકલત્રાત્રે । સર્વપાપપ્રમોચકાય ।
સર્વશાસ્ત્રમયાય । સર્વામ્નાયનમસ્કૃતાય । સર્વદેવમયાય ।
સર્વયજ્ઞસ્વરૂપકાય । સર્વાય । સઙ્કટહર્ત્રે । સાહસિને ।
સગુણાત્મકાય નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ સુસ્નિગ્ધાય । સુખદાત્રે । સત્ત્વાય । સત્ત્વગુણાશ્રયાય ।
સત્યાય । સત્યવ્રતાય । સત્યવતે । સત્યપાલકાય । સત્યાત્મને ।
સુભગાય । સૌભાગ્યાય । સગરાન્વયાય । સીતાપતયે । સસીતાય ।
સાત્ત્વતાય । સાત્ત્વતામ્પતયે । હરયે । હલિને । હલાય ।
હરકોદણ્ડખણ્ડનાય નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ હુઙ્કારધ્વનિકર્ત્રે નમઃ । હુઙ્કારધ્વનિપૂરણાય ।
હુઙ્કારધ્વનિસમ્ભવાય । હર્ત્રે । હરયે । હરાત્મને ।
હારભૂષણભૂષિતાય । હરકાર્મુકભઙ્ક્ત્રે । હરપૂજાપરાયણાય ।
ક્ષોણીશાય । ક્ષિતિભુજે । ક્ષમાપરાય । ક્ષમાશીલાય । ક્ષમાયુક્તાય ।
ક્ષોદિને । ક્ષોદવિમોચનાય । ક્ષેમઙ્કરાય । ક્ષેમાય ।
ક્ષેમપ્રદાયકાય । જ્ઞાનપ્રદાય નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ઇતિ શ્રીરામસહસ્રનામાવલિઃ ૩ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 3:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment