1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Malayalam

Shri Rama Sahasranamavali 3 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാമസഹസ്രനാമാവലിഃ 3 ॥
(അകാരാദിജ്ഞകാരാന്ത)
॥ശ്രീഃ ॥

സങ്കല്‍പഃ –
യജമാനഃ, ആചംയ, പ്രാണാനായംയ, ഹസ്തേ ജലാഽക്ഷതപുഷ്പദ്രവ്യാണ്യാദായ,
അദ്യേത്യാദി-മാസ-പക്ഷാദ്യുച്ചാര്യ ഏവം സങ്കല്‍പം കുര്യാത് ।
ശുഭപുണ്യതിഥൌ അമുകപ്രവരസ്യ അമുകഗോത്രസ്യ അമുകനാംനോ മമ
യജമാനസ്യ സകുടുംബസ്യ ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണോക്തഫലപ്രാപ്ത്യര്‍ഥം
ത്രിവിധതാപോപശമനാര്‍ഥം സകലമനോരഥസിദ്ധ്യര്‍ഥം
ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രപ്രീത്യര്‍ഥം ച ശ്രീരാമസഹസ്രനാമാവലിഃ പാഠം
കരിഷ്യേ । അഥവാ കൌശല്യാനന്ദവര്‍ദ്ധനസ്യ
ശ്രീഭരതലക്ഷ്മണാഗ്രജസ്യ സ്വമതാഭീഷ്ടസിദ്ധിദസ്യ ശ്രീസീതാസഹിതസ്യ
മര്യാദാപുരുഷോത്തമശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ സഹസ്രനാമഭിഃ ശ്രീരാമനാമാങ്കിത-
തുലസീദലസമര്‍പണസഹിതം പൂജനമഹം കരിഷ്യേ । അഥവാ സഹസ്രനമസ്കാരാന്‍
കരിഷ്യേ ॥

വിനിയോഗഃ –
ഓം അസ്യ ശ്രീരാമചന്ദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ഭഗവാന്‍ ശിവ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ, ശ്രീരാമസീതാലക്ഷ്മണാ ദേവതാഃ,
ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രാപ്ത്യയര്‍ഥം പാഠേ (തുലസീദലസമര്‍പണേ, പൂജായാം
നമസ്കാരേഷു വാ) വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസഃ –
ശ്രീരാമചന്ദ്രായ, അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീസീതാപതയേ, തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീരഘുനാഥായ, മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീഭരതാഗ്രജായ, അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീദശരഥാത്മജായ, കനിഷ്ഠികാംയാം നമഃ ।
ശ്രീഹനുമത്പ്രഭവേ, കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അങ്ഗന്യാസഃ –
ശ്രീരാമചന്ദ്രായ, ഹൃദയായ നമഃ ।
ശ്രീസീതാപതയേ, ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ശ്രീരഘുനാഥായ ശിഖായൈ വഷട് ।
ശ്രീഭരതാഗ്രജായ കവചായ ഹും ।
ശ്രീദശരഥാത്മജായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ശ്രീഹനുമത്പ്രഭവേ, അസ്ത്രായ ഫട് ॥

ധ്യാനം –
ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശരധനുഷം ബദ്ധപദ്മാസനസ്ഥം
പീതം വാസോ വസാനം നവകമലദലസ്പര്‍ധിനേത്രം പ്രസന്നം ।
വാമാങ്കാരൂഢസീതാമുഖകമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭം
നാനാലങ്കാരദീപ്തം ദധതമുരുജടാമണ്ഡനം രാമചന്ദ്രം ॥ 1॥ var മണ്ഡലം
നമോഽസ്തു രാമായ സലക്ഷ്മണായ ദേവ്യൈ ച തസ്യൈ ജനകാത്മജായൈ ।
നമോഽസ്തു രുദ്രേന്ദ്രയമാനിലേഭ്യോ നമോഽസ്തു ചന്ദ്രാര്‍കമരുദ്ഗണേഭ്യഃ ॥ 2॥

മാനസ-പഞ്ചോപചാര-പൂജനം-
1 ഓം ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം പരികല്‍പയാമി ।
2 ഓം ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പം പരികല്‍പയാമി ।
3 ഓം യം വായ്വാത്മനേ ധൂപം പരികല്‍പയാമി ।
4 ഓം രം വഹ്ന്യാത്മനേ ദീപം പരികല്‍പയാമി ।
5 ഓം വം അമൃതാത്മനേ നൈവേദ്യം പരികല്‍പയാമി ।

ഓം അനാദയേ നമഃ । അധിവാസായ । അച്യുതായ । ആധാരായ ।
ആത്മപ്രചാലകായ । ആദയേ । ആത്മഭുജേ । ഇച്ഛാചാരിണേ ।
ഇഭബന്ധാരിണേ । ഇഡാനാഡീശ്വരായ । ഇന്ദ്രിയേശായ । ഈശ്വരായ ।
ഈതിവിനാശകായ । ഉമാപ്രിയായ । ഉദാരജ്ഞായ । ഉമോത്സാഹായ ।
ഉത്സാഹായ । ഉത്കടായ । ഉദ്യമപ്രിയായ । ഊനസത്ത്വബലപ്രദായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ഊധാബ്ധിദാനകര്‍ത്രേ നമഃ । ഋണദുഃഖവിമോചകായ ।
ഋണമുക്തികരായ । ഏകപത്നയേ । ഏകബാണധൃഷേ । ഐദ്രജാലികായ ।
ഐശ്വര്യഭോക്ത്രേ । ഐശ്വര്യായ । ഓഷധിരസപ്രദായ । ഓണ്ഡ്രപുഷ്പാഭിലാഷിണേ ।
ഔത്താനപാദിസുഖപ്രിയായ । ഔദാര്യഗുണസമ്പന്നായ । ഔദരായ ।
ഔഷധായ । അംസിനേ । അങ്കൂരകായ । കാകുത്സ്ഥായ । കമലാനാഥായ ।
കോദണ്ഡിനേ । കാമനാശനായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം കാര്‍മുകിനേ । കാനനസ്ഥായ । കൌസല്യാനന്ദവര്‍ധനായ ।
കോദണ്ഡഭഞ്ജനായ । കാകധ്വംസിനേ । കാര്‍മുകഭഞ്ജനായ । കാമാരിപൂജകായ ।
കര്‍ത്രേ । കര്‍ബൂരകുലനാശനായ । കബന്ധാരയേ । ക്രതുത്രാത്രേ । കൌശികാഹ്ലാദ-
കാരകായ । കാകപക്ഷധരായ । കൃഷ്ണായ । കൃഷ്ണോത്പലദലപ്രഭായ ।
കഞ്ജനേത്രായ । കൃപാമൂര്‍തയേ । കുംഭകര്‍ണവിദാരണായ । കപിമിത്രായ ।
കപിത്രാത്രേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം കപികാലായ നമഃ । കപീശ്വരായ । കൃതസത്യായ ।
കലാഭോഗിനേ । കലാനാഥമുഖച്ഛവയേ । കാനനിനേ । കാമിനീസങ്ഗിനേ ।
കുശതാതായ । കുശാസനായ । കൈകേയീയശഃസംഹര്‍ത്രേ । കൃപാസിന്ധവേ ।
കൃപാമയായ । കുമാരായ । കുകുരത്രാത്രേ । കരുണാമയവിഗ്രഹായ ।
കാരുണ്യായ । കുമദാനന്ദായ । കൌസല്യാഗര്‍ഭസേവനായ ।
കന്ദര്‍പനിന്ദിതാങ്ഗായ । കോടിചദ്രനിഭാനനായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം കമലാപൂജിതായ നമഃ । കാമായ । കമലാപരിസേവിതായ ।
കൌസല്യേയായ । കൃപാധാത്രേ । കല്‍പദ്രുമനിഷേവിതായ । ഖഡ്ഗഹസ്തായ ।
ഖരധ്വംസിനേ । ഖരസൈന്യവിദാരണായ । ഖരപുത്രപ്രാണഹര്‍ത്രേ ।
ഖണ്ഡിതാസുരജീവനായ । ഖലാന്തകായ । ഖസ്ഥവരായ । രവണ്ഡിതേശധനുഷേ ।
ഖേദിനേ । ഖേദഹരായ । ഖേദദായകായ । ഖേദവാരണായ । ഖേദഘ്നേ ।
ഖരഘ്നേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഖഡ്ഗിനേ ക്ഷിപ്രപ്രസാദദായകായ നമഃ ।
ഖേലത്ഖഞ്ജനനേത്രായ । ഖേലത്സരസിജാനനായ ।
ഖഗചഞ്ചുസുനാസായ । ഖഞ്ജനേശസുലോചനായ । ഖഞ്ജരീടപതയേ ।
ഖഞ്ജരീടവിചഞ്ചലായ । ഗുണാകരായ । ഗുണാനന്ദായ ।
ഗഞ്ജിതേശധനുഷേ । ഗുണസിന്ധവേ । ഗയാവാസിനേ । ഗയാക്ഷേത്രപ്രകാശകായ ।
ഗുഹമിത്രായ । ഗുഹത്രാത്രേ । ഗുഹപൂജ്യായ । ഗുഹേശ്വരായ ।
ഗുരുഗൌരവകര്‍ത്രേ । ഗുരുഗൌരവരക്ഷകായ । ഗുണിനേ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം ഗുണപ്രിയായ നമഃ । ഗീതായ । ഗര്‍ഗാശ്രമനിഷേവകായ ।
ഗവേശായ । ഗവയത്രാത്രേ । ഗവാക്ഷാമോദദായകായ । ഗന്ധമാദനപൂജ്യായ ।
ഗന്ധമാദനസേവിതായ । ഗൌരഭാര്യായ । ഗുരുത്രാത്രേ । ഗുരുയജ്ഞാധിപാലകായ ।
ഗോദാവരീതീരവാസിനേ । ഗങ്ഗാസ്നായിനേ । ഗണാധിപായ । ഗരുത്മദ്രഥിനേ ।
ഗുര്‍വിണേ । ഗുണാത്മനേ । ഗുണേശ്വരായ । ഗരുഡിനേ । ഗണ്ഡകീവാസിനേ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം ഗണ്ഡകീതീരചാരണായ നമഃ । ഗഭര്‍വാസനിയന്ത്രേ । ഗുരുസേവാ-
പരായണായ । ഗീഷ്പതിസ്തൂയമാനായ । ഗീര്‍വാണത്രാണകാരകായ । ഗൌരീശ-
പൂജകായ । ഗൌരീഹൃദയാനന്ദവര്‍ധനായ । ഗീതപ്രിയായ । ഗീതരതായ ।
ഗീര്‍വാണവന്ദിതായ । ഘനശ്യാമായ । ഘനാനന്ദായ । ഘോരരാക്ഷസഘാതകായ ।
ഘനവിഘ്നവിനാശായ । ഘനനാദവിനാശകായ । ഘനാനന്ദായ । ഘനാനാദിനേ ।
ഘനഗര്‍ജിനിവാരണായ । ഘോരകാനനവാസിനേ । ഘോരശസ്ത്രവിനാശകായ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം ഘോരബാണധരായ । ഘോരായ । ഘോരധന്വനേ । ഘോരപരാക്രമായ ।
ഘര്‍മബിന്ദുമുഖശ്രീമതേ । ഘര്‍മബിന്ദുവിഭൂഷിതായ । ഘോരമാരീചഹന്ത്രേ ।
ഘോരവീരവിഘാതകായ । ചന്ദ്രവക്ത്രായ । ചഞ്ചലാക്ഷായ । ചന്ദ്രമൂര്‍തയേ ।
ചതുഷ്കലായ । ചന്ദ്രകാന്തയേ । ചകോരാക്ഷായ । ചകോരീനയനപ്രിയായ ।
ചണ്ഡബാണായ । ചണ്ഡധന്വനേ । ചകോരീപ്രിയദര്‍ശനായ । ചതുരായ ।
ചാതുരീയുക്തായ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം ചാതുരീചിത്തചാരകായ നമഃ । ചലത്ഖഡ്ഗായ ।
ചലദ്ബാണായ । ചതുരങ്ഗബലാന്വിതായ । ചാരുനേത്രായ । ചാരുവക്ത്രായ ।
ചാരുഹാസായ । ചാരുപ്രിയായ । ചിന്താമണിവിഭൂഷാങ്ഗായ । ചിന്താമണി-
മനോരഥിനേ । ചിന്താമണിമണിപ്രിയായ । ചിത്തഹര്‍ത്രേ । ചിത്തരൂപിണേ ।
ചലച്ചിത്തായ । ചിതാഞ്ചിതായ । ചരാചരഭയത്രാത്രേ ।
ചരാചരമനോഹരായ । ചതുര്‍വേദമയായ । ചിന്ത്യായ ।
ചിന്താദൂരായ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം ചിന്താസാഗരവാരണായ നമഃ । ചണ്ഡകോദണ്ഡധാരിണേ ।
ചണ്ഡകോദഡഖണ്ഡനായ । ചണ്ഡപ്രതാപയുക്തായ । ചണ്ഡേഷവേ । ചണ്ഡവിക്രമായ ।
ചതുര്‍വിക്രമയുക്തായ । ചതുരങ്ഗബലാപഹായ । ചതുരാനനപൂജ്യായ ।
ചതുഃസാഗരശാസിത്രേ । ചമൂനാഥായ । ചമൂഭര്‍ത്രേ । ചമൂപൂജ്യായ ।
ചമൂയുതായ । ചമൂഹര്‍ത്രേ । ചമൂഭഞ്ജിനേ । ചമൂതേജോവിനാശകായ ।
ചാമരിണേ । ചാരുചരണായ । ചരണാരുണശോഭനായ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം ചര്‍മിണേ നമഃ । ചര്‍മപ്രിയായ । ചാരുമൃഗചര്‍മവിഭൂഷിതായ ।
ചിദ്രൂപിണേ । ചിദാനന്ദായ । ചിത്സ്വരൂപിണേ । ചരാചരായ । ഛന്നരൂപിണേ ।
ഛത്രസങ്ഗിനേ । ഛാത്രഗണവിഭൂഷിതായ । ഛാത്രായ । ഛത്രപ്രിയായ । ഛത്രിണേ ।
ഛത്രമോഹാര്‍തപാലകായ । ഛത്രചാമരയുക്തായ । ഛത്രചാമരമണ്ഡിതായ ।
ഛത്രചാമരഹര്‍ത്രേ । ഛത്രചാമരദായകായ । ഛത്രധാരിണേ ।
ഛത്രഹര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 240 ॥

ഓം ഛത്രത്യാഗിനേ നമഃ । ഛത്രദായ । ഛത്രരൂപിണേ । ഛലത്യാഗിനേ ।
ഛലാത്മനേ । ഛലവിഗ്രഹായ । ഛിദ്രഹര്‍ത്രേ । ഛിദ്രരൂപിണേ ।
ഛിദ്രൌഘവിനിഷൂദനായ । ഛിന്നശത്രവേ । ഛിന്നരോഗായ । ഛിന്നധന്വനേ ।
ഛലാപഹായ । ഛിന്നച്ഛത്രപ്രദായ । ഛേദകാരിണേ । ഛലാപഘ്നേ ।
ജനകീശായ । ജിതാമിത്രായ । ജാനകീഹൃദയപ്രിയായ ।
ജാനകീപാലകായ നമഃ ॥ 260 ॥

ഓം ജേത്രേ നമഃ । ജിതശത്രവേ । ജിതാസുരായ । ജാനക്യുദ്ധാരകായ ।
ജിഷ്ണവേ । ജിതസിന്ധവേ । ജയപ്രദായ । ജാനകീജീവനാനന്ദായ ।
ജാനകീപ്രാണവല്ലഭായ । ജാനകീപ്രാണഭര്‍ത്രേ । ജാനകീദൃഷ്ടിമോഹനായ ।
ജാനകീചിത്തഹര്‍ത്രേ । ജാനകീദുഃഖഭഞ്ജനായ । ജയദായ । ജയകര്‍ത്രേ ।
ജഗദീശായ । ജനാര്‍ദനായ । ജനപ്രിയായ । ജനാനന്ദായ ।
ജനപാലായ നമഃ ॥ 280 ॥

ഓം ജനോത്സുകായ നമഃ । ജിതേന്ദ്രിയായ । ജിതക്രോധായ ।
ജീവേശായ । ജീവനപ്രിയായ । ജടായുമോക്ഷദായ । ജീവത്രാത്രേ ।
ജീവനദായകായ । ജയന്താരയേ । ജാനകീശായ । ജനകോത്സവദായകായ ।
ജഗത്ത്രാത്രേ । ജഗത്പാത്രേ । ജഗത്കര്‍ത്രേ । ജഗത്പതയേ । ജാഡ്യഘ്നേ ।
ജാഡ്യഹര്‍ത്രേ । ജാഡ്യേന്ധനഹുതാശനായ । ജഗന്‍മൂര്‍തയേ । ജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം ജഗതാം പാപനാശനായ നമഃ । ജഗച്ചിന്ത്യായ । ജഗദ്വന്ദ്യായ ।
ജഗജ്ജേത്രേ । ജഗത്പ്രഭവേ । ജനകാരിവിഹര്‍ത്രേ । ജഗജ്ജാഡ്യവിനാശകായ ।
ജടിനേ । ജടിലരൂപായ । ജടാധാരിണേ । ജടാവഹായ । ഝര്‍ഝരപ്രിയവാദ്യായ ।
ഝഞ്ഝാവാതനിവാരകായ । ഝഞ്ഝാരവസ്വനായ । ഝാന്തായ । ഝാര്‍ണായ ।
ഝാര്‍ണവിഭൂഷിതായ । ടങ്കാരയേ । ടങ്കദാത്രേ ।
ടീകാദൃഷ്ടിസ്വരൂപധൃഷേ നമഃ ॥ 320 ॥

ഓം ഠകാരവര്‍ണനിയമായ നമഃ । ഡമരുധ്വനികാരകായ ।
ഢക്കാവാദ്യപ്രിയായ । ഢാര്‍ണായ । ഢക്കാവാദ്യമഹോത്സുകായ । തീര്‍ഥസേവിനേ ।
തീര്‍ഥവാസിനേ । തരവേ । തീര്‍ഥതീരനിവാസകായ । താലഭേത്ത്രേ ।
താലഘാതിനേ । തപോനിഷ്ഠായ । തപഃപ്രഭവേ । താപസാശ്രമസേവിനേ ।
തപോധനസമാശ്രയായ । തപോവനസ്ഥിതായ । തപസേ । താപസപൂജിതായ ।
തന്വീഭാര്യായ । തനൂകര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 340 ॥

ഓം ത്രൈലോക്യവശകാരകായ നമഃ । ത്രിലോകീശായ । ത്രിഗുണകായ ।
ത്രിഗുണ്യായ । ത്രിദിവേശ്വരായ । ത്രിദിവേശായ । ത്രിസര്‍ഗേശായ । ത്രിമൂര്‍തയേ ।
ത്രിഗുണാത്മകായ । തന്ത്രരൂപായ । തന്ത്രവിജ്ഞായ । തന്ത്രവിജ്ഞാനദായകായ ।
താരേശവദനോദ്യോതിനേ । താരേശമുഖമഡലായ । ത്രിവിക്രമായ ।
ത്രിപാദൂര്‍ധ്വായ । ത്രിസ്വരായ । ത്രിപ്രവാഹകായ । ത്രിപുരാരികൃതഭക്തയേ ।
ത്രിപുരാരിപ്രപൂജിതായ നമഃ ॥ 360 ॥

ഓം ത്രിപുരേശായ നമഃ । ത്രിസര്‍ഗായ । ത്രിവിധായ । ത്രിതനവേ ।
തൂണിനേ । തൂണീരയുക്തായ । തൂണബാണധരായ । താടകാവധകര്‍ത്രേ ।
താടകാപ്രാണഘാതകായ । താടകാഭയകര്‍ത്രേ । താടകാദര്‍പനാശകായ ।
ഥകാരവര്‍ണനിയമായ । ഥകാരപ്രിയദര്‍ശനായ । ദീനബന്ധവേ । ദയാസിന്ധവേ ।
ദാരിദ്ര്യാപദ്വിനാശകായ । ദയാമയായ । ദയാമൂര്‍തയേ । ദയാസാഗരായ ।
ദിവ്യമൂര്‍തയേ നമഃ ॥ 380 ॥

ഓം ദീര്‍ഘബാഹവേ നമഃ । ദീര്‍ഘനേത്രായ । ദുരാസദായ । ദുരാധര്‍ഷായ ।
ദുരാരാധ്യായ । ദുര്‍മദായ । ദുര്‍ഗനാശനായ । ദൈത്യാരയേ । ദനുജേന്ദ്രാരയേ ।
ദാനര്‍വേദ്രവിനാശനായ । ദൂര്‍വാദലശ്യാമമൂര്‍തയേ । ദൂര്‍വാദലഘനച്ഛവയേ ।
ദൂരദര്‍ശിനേ । ദീര്‍ഘദര്‍ശിനേ । ദുഷ്ടാരിബലഹാരകായ ।
ദശഗ്രീവവധാകാങ്ക്ഷിണേ । ദശകന്ധരനാശകായ ।
ദൂര്‍വാദലശ്യാമകാന്തയേ । ദൂര്‍വാദലസമപ്രഭായ । ദാത്രേ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം ദാനപരായ നമഃ । ദിവ്യായ । ദിവ്യസിംഹാസനസ്ഥിതായ ।
ദിവ്യദോലാസമാസീനായ । ദിവ്യചാമരമണ്ഡിതായ । ദിവ്യച്ഛത്ര-
സമായുക്തായ । ദിവ്യാലങ്കാരമണ്ഡിതായ । ദിവ്യാങ്ഗനാപ്രമോദായ ।
ദിലീപാന്വയസംഭവായ । ദൂഷണാരയേ । ദിവ്യരൂപിണേ । ദേവായ ।
ദശരഥാത്മജായ । ദിവ്യദായ । ദധിഭുജേ । ദാത്രേ । ദുഃഖസാഗരഭഞ്ജനായ ।
ദണ്ഡിനേ । ദണ്ഡധരായ । ദാന്തായ നമഃ ॥ 420 ॥

ഓം ദന്തുരായ നമഃ । ദനുജാപഹായ । ധൈര്യായ । ധീരായ ।
ധരാനാഥായ । ധനേശായ । ധരണീപതയേ । ധന്വിനേ । ധനുഷ്മതേ ।
ധേ(ധാ)നുഷ്കായ । ധനുര്‍ഭങ്ക്ത്രേ । ധനാധിപായ । ധാര്‍മികായ । ധര്‍മശീലായ ।
ധര്‍മിഷ്ഠായ । ധര്‍മപാലകായ । ധര്‍മപാത്രേ । ധര്‍മയുക്തായ ।
ധര്‍മനിന്ദകവര്‍ജകായ । ധര്‍മാത്മനേ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം ധരണീത്യാഗിനേ । ധര്‍മയൂപായ । ധനാര്‍ഥദായ । ധര്‍മാരണ്യകൃതാവാസായ ।
ധര്‍മാരണ്യനിഷേവകായ । ധരോദ്ധര്‍ത്രേ । ധരാവാസിനേ । ധൈര്യവതേ ।
ധരണീധരായ । നാരായണായ । നരായ । നേത്രേ । നന്ദികേശ്വരപൂജിതായ ।
നായകായ । നൃപതയേ । നേത്രേ । നേയായ । നടായ । നരപതയേ ।
നരേശായ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം നഗരത്യാഗിനേ നമഃ । നന്ദിഗ്രാമകൃതാശ്രയായ । നവീനേന്ദുകലാകാന്തയേ ।
നൌപതയേ । നൃപതേഃപതയേ । നീലേശായ । നീലസന്താപിനേ । നീലദേഹായ ।
നലേശ്വരായ । നീലാങ്ഗായ । നീലമേഘാഭായ । നീലാഞ്ജനസമദ്യുതയേ ।
നീലോത്പലദലപ്രഖ്യായ । നീലോത്പലദലേക്ഷണായ ।
നവീനകേതകീകുന്ദായ । നൂത്നമാലാവൃന്ദവിരാജിതായ । നാരീശായ ।
നാഗരീപ്രാണായ । നീലബാഹവേ । നദിനേ നമഃ ॥ 480 ॥

ഓം നദായ നമഃ । നിദ്രാത്യാഗിനേ । നിദ്രിതായ । നിദ്രാലവേ ।
നദബന്ധകായ । നാദായ । നാദസ്വരൂപായ । നാദാത്മനേ । നാദമണ്ഡിതായ ।
പൂര്‍ണാനന്ദായ । പരബ്രഹ്മണേ । പരസ്മൈ തേജസേ । പരാത്പരായ । പരസ്മൈ ധാംനേ ।
പരസ്മൈ മൂര്‍തയേ । പരഹംസായ । പരാവരായ । പൂര്‍ണായ । പൂര്‍ണോദരായ ।
പൂര്‍വായ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം പൂര്‍ണാരിവിനിഷൂദനായ നമഃ । പ്രകാശായ । പ്രകടായ । പ്രാപ്യായ ।
പദ്മനേത്രായ । പരാത്പരായ । പൂര്‍ണബ്രഹ്മണേ । പൂര്‍ണമൂര്‍തയേ । പൂര്‍ണതേജസേ ।
പരസ്മൈ വപുഷേ । പദ്മബാഹവേ । പദ്മവക്ത്രായ । പഞ്ചാനനപ്രപൂജിതായ ।
പ്രപഞ്ചായ । പഞ്ചപൂതായ । പചാംനായായ । പരപ്രഭവേ ।
പരായ । പദ്മേശായ । പദ്മകോശായ നമഃ ॥ 520 ॥

ഓം പദ്മാക്ഷായ നമഃ । പദ്മലോചനായ । പദ്മാപതയേ । പുരാണായ ।
പുരാണപുരുഷായ । പ്രഭവേ । പയോധിശയനായ । പാലായ । പാലകായ ।
പൃഥിവീപതയേ । പവനാത്മജവന്ദ്യായ । പവനാത്മജസേവിതായ । പഞ്ചപ്രാണായ ।
പഞ്ചവായവേ । പഞ്ചാങ്ഗായ । പഞ്ചസായകായ । പഞ്ചബാണായ ।
പൂരകായ । പ്രപഞ്ചനാശകായ । പ്രിയായ നമഃ ॥ 540 ॥

ഓം പാതാലായ നമഃ । പ്രമഥായ । പ്രൌഢായ । പാശിനേ । പ്രാര്‍ഥ്യായ ।
പ്രിയംവദായ । പ്രിയങ്കരായ । പണ്ഡിതാത്മനേ । പാപഘ്നേ । പാപനാശനായ ।
പാണ്ഡ്യേശായ । പൂര്‍ണശീലായ । പദ്മിനേ । പദ്മസമര്‍ചിതായ । ഫണീശായ ।
ഫണിശായിനേ । ഫണിപൂജ്യായ । ഫണാന്വിതായ । ഫലമൂലപ്രഭോക്ത്രേ ।
ഫലദാത്രേ നമഃ ॥ 560 ॥

ഓം ഫലേശ്വരായ നമഃ । ഫണിരൂപായ । ഫണിഭര്‍ത്രേ । ഫണിഭുഗ്വാഹനായ ।
ഫല്‍ഗുതീര്‍ഥസദാസ്നായിനേ । ഫല്‍ഗുതീര്‍ഥപ്രകാശകായ । ഫലാശിനേ ।
ഫലദായ । ഫുല്ലായ । ഫലകായ । ഫലഭക്ഷകായ । ബുധായ ।
ബൌദ്ധപ്രിയായ । ബുദ്ധായ । ബുദ്ധാചാരനിവാരകായ । ബഹുദായ । ബലദായ ।
ബ്രഹ്മണേ । ബ്രഹ്മണ്യായ । ബ്രഹ്മദായകായ നമഃ ॥ 580 ॥

ഓം ഭരതേശായ നമഃ । ഭാരതീശായ । ഭരദ്വാജപ്രപൂജിതായ ।
ഭര്‍ത്രേ । ഭഗവതേ । ഭോക്ത്രേ । ഭീതിഘ്നേ । ഭയനാശനായ । ഭവായ ।
ഭീതിഹരായ । ഭവ്യായ । ഭൂപതയേ । ഭൂപവന്ദിതായ । ഭൂപാലായ ।
ഭവനായ । ഭോഗിനേ । ഭാവനായ । ഭുവനപ്രിയായ । ഭാരതാരായ ।
ഭാരഹര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം ഭാരഭൃതേ നമഃ । ഭരതാഗ്രജായ । ഭൂഭുജേ । ഭുവനഭര്‍ത്രേ ।
ഭൂനാഥായ । ഭൂതിസുന്ദരായ । ഭേദ്യായ । ഭേദകരായ । ഭേത്രേ ।
ഭൂതാസുരവിനാശനായ । ഭൂമിദായ । ഭൂമിഹര്‍ത്രേ । ഭൂമിദാത്രേ । ഭൂമിപായ ।
ഭൂതേശായ । ഭൂതനാശായ । ഭൂതേശപരിപൂജിതായ । ഭൂധരായ ।
ഭൂധരാധീശായ । ഭൂധരാത്മനേ നമഃ ॥ 620 ॥

ഓം ഭയാപഹായ നമഃ । ഭയദായ । ഭയദാത്രേ । ഭവഹര്‍ത്രേ । ഭയാവഹായ ।
ഭക്ഷായ । ഭക്ഷ്യായ । ഭവാനന്ദായ । ഭവമൂര്‍തയേ । ഭവോദയായ ।
ഭവാബ്ധയേ । ഭാരതീനാഥായ । ഭരതായ । ഭൂമയേ । ഭൂധരായ ।
മാരീചാരയേ । മരുത്ത്രാത്രേ । മാധവായ । മധുസൂദനായ ।
മന്ദോദരീസ്തൂയമാനായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം മധുഗദ്ഗദഭാഷണായ നമഃ । മന്ദായ । മന്ദരാരയേ । മന്ത്രിണേ ।
മങ്ഗലായ । മതിദായകായ । മായിനേ । മാരീചഹന്ത്രേ । മദനായ ।
മാതൃപാലകായ । മഹാമായായ । മഹാകായായ । മഹാതേജസേ ।
മഹാബലായ । മഹാബുദ്ധയേ । മഹാശക്തയേ । മഹാദര്‍പായ । മഹായശസേ ।
മഹാത്മനേ । മാനനീയായ നമഃ ॥ 660 ॥

ഓം മൂര്‍തായ നമഃ । മരകതച്ഛവയേ । മുരാരയേ । മകരാക്ഷാരയേ ।
മത്തമാതങ്ഗവിക്രമായ । മധുകൈടഭഹന്ത്രേ । മാതങ്ഗവനസേവിതായ ।
മദനാരിപ്രഭവേ । മത്തായ । മാര്‍തണ്ഡവംശഭൂഷണായ । മദായ । മദവിനാശിനേ ।
മര്‍ദനായ । മുനിപൂജകായ । മുക്തിദായ । മരകതാഭായ । മഹിംനേ ।
മനനാശ്രയായ । മര്‍മജ്ഞായ । മര്‍മഘാതിനേ നമഃ ॥ 680 ॥

ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രിയായ നമഃ । മന്ദരസ്ഥായ । മുഹൂര്‍താത്മനേ ।
മങ്ഗലായ । മങ്ഗലാലകായ । മിഹിരായ । മണ്ഡലേശായ । മന്യവേ । മന്യായ ।
മഹോദധയേ । മാരുതായ । മാരുതേയായ । മാരുതീശായ । മരുതേ । യശസ്യായ ।
യശോരാശയേ । യാദവായ । യദുനന്ദനായ । യശോദാഹൃദയാനന്ദായ ।
യശോദാത്രേ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം യശോഹരായ നമഃ । യുദ്ധതേജസേ । യുദ്ധകര്‍ത്രേ । യോധായ ।
യുദ്ധസ്വരൂപകായ । യോഗായ । യോഗീശ്വരായ । യോഗിനേ । യോഗേന്ദ്രായ ।
യോഗപാവനായ । യോഗാത്മനേ । യോഗകര്‍ത്രേ । യോഗഭൃതേ । യോഗദായകായ ।
യോധായ । യോധഗണാസങ്ഗിനേ । യോഗകൃതേ । യോഗഭൂഷണായ । യൂനേ ।
യുവതീഭര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 720 ॥

ഓം യുവഭ്രാത്രേ നമഃ । യുവാജകായ । രാമഭദ്രായ । രാമചന്ദ്രായ ।
രാഘവായ । രഘുനന്ദനായ । രാമായ । രാവണഹന്ത്രേ । രാവണാരയേ । രമാപതയേ ।
രജനീചരഹന്ത്രേ । രാക്ഷസീപ്രാണഹാരകായ । രക്താക്ഷായ । രക്തപദ്മാക്ഷായ ।
രമണായ । രാക്ഷസാന്തകായ । രാഘവേന്ദ്രായ । രമാഭര്‍ത്രേ । രമേശായ ।
രക്തലോചനായ നമഃ ॥ 740 ॥

ഓം രണരാമായ നമഃ । രണാസക്തായ । രണായ । രക്തായ ।
രണാത്മകായ । രങ്ഗസ്ഥായ । രങ്ഗഭൂമിസ്ഥായ । രങ്ഗശായിനേ । രണാര്‍ഗലായ ।
രേവാസ്നായിനേ । രമാനാഥായ । രണദര്‍പവിനാശനായ । രാജരാജേശ്വരായ ।
രാശേ । രാജമണ്ഡലമണ്ഡിതായ । രാജ്യദായ । രാജ്യഹര്‍ത്രേ । രമണീപ്രാണ-
വല്ലഭായ । രാജ്യത്യാഗിനേ । രാജ്യഭോഗിനേ നമഃ ॥ 760 ॥

ഓം രസികായ നമഃ । രഘൂദ്വഹായ । രാജേന്ദ്രായ । രഘുനാഥായ ।
രക്ഷോഘ്നേ । രാവണാന്തകായ । ലക്ഷ്മീകാന്തായ । ലക്ഷ്മീനാഥായ । ലക്ഷ്മീശായ ।
ലക്ഷ്മണാഗ്രജായ । ലക്ഷ്മണത്രാണകര്‍ത്രേ । ലക്ഷ്മണപ്രതിപാലകായ ।
ലീലാവതാരായ । ലങ്കാരയേ । കേശായ । ലക്ഷ്മണേശ്വരായ । ലക്ഷ്മണ-
പ്രാണദായ । ലക്ഷ്മണപ്രതിപാലകായ । ലങ്കേശഘാതകായ । ലങ്കേശപ്രാണ-
ഹാരകായ നമഃ ॥ 780 ॥

ഓം ലങ്കാനാഥവീര്യഹര്‍ത്രേ നമഃ । ലാക്ഷാരസവിലോചനായ । ലവങ്ഗ-
കുസുമാസക്തായ । ലവങ്ഗകുസുമപ്രിയായ । ലലനാപാലനായ । ലക്ഷായ ।
ലിങ്ഗരൂപിണേ । ലസത്തനവേ । ലാവണ്യരാമായ । ലാവണ്യായ । ലക്ഷ്മീ-
നാരായണാത്മകായ । ലവണാംബുധിബന്ധായ । ലവണാംബുധിസേതുകൃതേ । ലീലാ-
മയായ । ലവണജിതേ । ലീലായ । ലവണജിത്പ്രിയായ । വസുധാപാലകായ ।
വിഷ്ണവേ । വിദുഷേ നമഃ ॥ 800 ॥

ഓം വിദ്വജ്ജനപ്രിയായ നമഃ । വസുധേശായ । വാസുകീശായ ।
വരിഷ്ഠായ । വരവാഹനായ । വേദായ । വിശിഷ്ടായ । വക്ത്രേ । വദാന്യായ ।
വരദായ । വിഭവേ । വിധയേ । വിധാത്രേ । വാസിഷ്ഠായ । വസിഷ്ഠായ ।
വസുപാലകായ । വസവേ । വസുമതീഭര്‍ത്രേ । വസുമതേ । വസുദായകായ നമഃ ॥ 820 ॥

ഓം വാര്‍താധാരിണേ നമഃ । വനസ്ഥായ । വനവാസിനേ । വനാശ്രയായ
വിശ്വഭര്‍ത്രേ । വിശ്വപാത്രേ । വിശ്വനാഥായ । വിഭാവസവേ । വിഭവേ ।
വിഭജ്യമാനായ । വിഭക്തായ । വധബന്ധനായ । വിവിക്തായ । വരദായ ।
വന്ദ്യായ । വിരക്തായ । വീരദര്‍പഘ്നേ । വീരായ । വീരഗുരവേ ।
വീരദര്‍പധ്വംസിനേ നമഃ ॥ 840 ॥

ഓം വിശാമ്പതയേ നമഃ । വാനരാരയേ । വാനരാത്മനേ । വീരായ ।
വാനരപാലകായ । വാഹനായ । വാഹനസ്ഥായ । വനാശിനേ ।
വിശ്വകാരകായ । വരേണ്യായ । വരദാത്രേ । വരദായ । വരവഞ്ചകായ ।
വസുദായ । വാസുദേവായ । വസവേ । വന്ദനായ । വിദ്യാധരായ ।
വിദ്യാവിന്ധ്യായ । വിന്ധ്യാചലാശനായ നമഃ ॥ 860 ॥

ഓം വിദ്യാപ്രിയായ നമഃ । വിശിഷ്ടാത്മനേ । വാദ്യഭാണ്ഡപ്രിയായ ।
വന്ദ്യായ । വസുദേവായ । വസുപ്രിയായ । വസുപ്രദായ । ശ്രീദായ । ശ്രീശായ ।
ശ്രീനിവാസായ । ശ്രീപതയേ । ശരണാശ്രയായ । ശ്രീധരായ । ശ്രീകരായ ।
ശ്രീലായ । ശരണ്യായ । ശരണാത്മകായ । ശിവാര്‍ചിതായ । ശിവപ്രാണായ ।
ശിവദായ നമഃ ॥ 880 ॥

ഓം ശിവപൂജകായ നമഃ । ശിവകര്‍ത്രേ । ശിവഹര്‍ത്രേ । ശിവാത്മനേ ।
ശിവവാഞ്ഛകായ । ശായകിനേ । ശങ്കരാത്മനേ । ശങ്കരാര്‍ചനതത്പരായ ।
ശങ്കരേശായ । ശിശവേ । ശൌരയേ । ശാബ്ദികായ । ശബ്ദരൂപകായ । ശബ്ദ-
ഭേദിനേ । ശബ്ദഹര്‍ത്രേ । ശായകായ । ശരണാര്‍തിഘ്നേ । ശര്‍വായ ।
ശര്‍വപ്രഭവേ । ശൂലിനേ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം ശൂലപാണിപ്രപൂജിതായ നമഃ । ശാര്‍ങ്ഗിണേ । ശങ്കരാത്മനേ । ശിവായ ।
ശകടഭഞ്ജനായ । ശാന്തായ । ശാന്തയേ । ശാന്തിദാത്രേ । ശാന്തികൃതേ ।
ശാന്തികാരകായ । ശാന്തികായ । ശങ്ഖധാരിണേ । ശങ്ഖിനേ ।
ശങ്ഖധ്വനിപ്രിയായ । ഷട്ചക്രഭേദനകരായ । ഷഡ്ഗുണായ ।
ഷഡൂര്‍മികായ । ഷഡിന്ദ്രിയായ । ഷഡങ്ഗായ । ഷോഡശായ നമഃ ॥ 920 ॥

ഓം ഷോഡശാത്മകായ നമഃ । സ്ഫുരത്കുണ്ഡലഹാരാഢ്യായ । സ്ഫുരന്‍മരകതച്ഛവയേ ।
സദാനന്ദായ । സതീഭര്‍ത്രേ । സര്‍വേശായ । സജ്ജനപ്രിയായ । സര്‍വാത്മനേ ।
സര്‍വകര്‍ത്രേ । സര്‍വപാത്രേ । സനാതനായ । സിദ്ധായ । സാധ്യായ ।
സാധകേന്ദ്രായ । സാധകായ । സാധകപ്രിയായ । സിദ്ധേശായ । സിദ്ധിദായ ।
സാധവേ । സത്കര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 940 ॥

ഓം സദീശ്വരായ നമഃ । സദ്ഗതയേ । സച്ചിദാനന്ദായ । സദ്ധ്രഹ്മണേ ।
സകലാത്മകായ । സതീപ്രിയായ । സതീഭാര്യായ । സ്വാധ്യായായ ।
സതീപതയേ । സത്കവയേ । സകലത്രാത്രേ । സര്‍വപാപപ്രമോചകായ ।
സര്‍വശാസ്ത്രമയായ । സര്‍വാംനായനമസ്കൃതായ । സര്‍വദേവമയായ ।
സര്‍വയജ്ഞസ്വരൂപകായ । സര്‍വായ । സങ്കടഹര്‍ത്രേ । സാഹസിനേ ।
സഗുണാത്മകായ നമഃ ॥ 960 ॥

ഓം സുസ്നിഗ്ധായ । സുഖദാത്രേ । സത്ത്വായ । സത്ത്വഗുണാശ്രയായ ।
സത്യായ । സത്യവ്രതായ । സത്യവതേ । സത്യപാലകായ । സത്യാത്മനേ ।
സുഭഗായ । സൌഭാഗ്യായ । സഗരാന്വയായ । സീതാപതയേ । സസീതായ ।
സാത്ത്വതായ । സാത്ത്വതാമ്പതയേ । ഹരയേ । ഹലിനേ । ഹലായ ।
ഹരകോദണ്ഡഖണ്ഡനായ നമഃ ॥ 980 ॥

ഓം ഹുങ്കാരധ്വനികര്‍ത്രേ നമഃ । ഹുങ്കാരധ്വനിപൂരണായ ।
ഹുങ്കാരധ്വനിസംഭവായ । ഹര്‍ത്രേ । ഹരയേ । ഹരാത്മനേ ।
ഹാരഭൂഷണഭൂഷിതായ । ഹരകാര്‍മുകഭങ്ക്ത്രേ । ഹരപൂജാപരായണായ ।
ക്ഷോണീശായ । ക്ഷിതിഭുജേ । ക്ഷമാപരായ । ക്ഷമാശീലായ । ക്ഷമായുക്തായ ।
ക്ഷോദിനേ । ക്ഷോദവിമോചനായ । ക്ഷേമങ്കരായ । ക്ഷേമായ ।
ക്ഷേമപ്രദായകായ । ജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ ॥ 1000 ॥

ഇതി ശ്രീരാമസഹസ്രനാമാവലിഃ 3 സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 3:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment