1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Kannada

Shri Rama Sahasranamavali 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥
(ಅಕಾರಾದಿಜ್ಞಕಾರಾನ್ತ)
॥ಶ್ರೀಃ ॥

ಸಂಕಲ್ಪಃ –
ಯಜಮಾನಃ, ಆಚಮ್ಯ, ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ, ಹಸ್ತೇ ಜಲಾಽಕ್ಷತಪುಷ್ಪದ್ರವ್ಯಾಣ್ಯಾದಾಯ,
ಅದ್ಯೇತ್ಯಾದಿ-ಮಾಸ-ಪಕ್ಷಾದ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯ ಏವಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ।
ಶುಭಪುಣ್ಯತಿಥೌ ಅಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕನಾಮ್ನೋ ಮಮ
ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಕುಟುಮ್ಬಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೋಕ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ
ತ್ರಿವಿಧತಾಪೋಪಶಮನಾರ್ಥಂ ಸಕಲಮನೋರಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಪಾಠಂ
ಕರಿಷ್ಯೇ । ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಸ್ಯ
ಶ್ರೀಭರತಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಸ್ಯ ಸ್ವಮತಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಸ್ಯ ಶ್ರೀಸೀತಾಸಹಿತಸ್ಯ
ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಂಕಿತ-
ತುಲಸೀದಲಸಮರ್ಪಣಸಹಿತಂ ಪೂಜನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ । ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರನಮಸ್ಕಾರಾನ್
ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀರಾಮಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ದೇವತಾಃ,
ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಯರ್ಥಂ ಪಾಠೇ (ತುಲಸೀದಲಸಮರ್ಪಣೇ, ಪೂಜಾಯಾಂ
ನಮಸ್ಕಾರೇಷು ವಾ) ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ, ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾಪತಯೇ, ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಯ, ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭರತಾಗ್ರಜಾಯ, ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ, ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಮ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಭವೇ, ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ, ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾಪತಯೇ, ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಶ್ರೀಭರತಾಗ್ರಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಶ್ರೀದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಭವೇ, ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ
ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನಂ ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ
ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡನಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 1॥ var ಮಂಡಲಂ
ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇನ್ದ್ರಯಮಾನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಮರುದ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ॥ 2॥

ಮಾನಸ-ಪಂಚೋಪಚಾರ-ಪೂಜನಮ್-
1 ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ।
2 ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ।
3 ಓಂ ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ।
4 ಓಂ ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ।
5 ಓಂ ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ । ಅಧಿವಾಸಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಆಧಾರಾಯ ।
ಆತ್ಮಪ್ರಚಾಲಕಾಯ । ಆದಯೇ । ಆತ್ಮಭುಜೇ । ಇಚ್ಛಾಚಾರಿಣೇ ।
ಇಭಬನ್ಧಾರಿಣೇ । ಇಡಾನಾಡೀಶ್ವರಾಯ । ಇನ್ದ್ರಿಯೇಶಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ ।
ಈತಿವಿನಾಶಕಾಯ । ಉಮಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಉದಾರಜ್ಞಾಯ । ಉಮೋತ್ಸಾಹಾಯ ।
ಉತ್ಸಾಹಾಯ । ಉತ್ಕಟಾಯ । ಉದ್ಯಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಊನಸತ್ತ್ವಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಊಧಾಬ್ಧಿದಾನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಋಣದುಃಖವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಋಣಮುಕ್ತಿಕರಾಯ । ಏಕಪತ್ನಯೇ । ಏಕಬಾಣಧೃಷೇ । ಐದ್ರಜಾಲಿಕಾಯ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ । ಓಷಧಿರಸಪ್ರದಾಯ । ಓಂಡ್ರಪುಷ್ಪಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಔತ್ತಾನಪಾದಿಸುಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಔದಾರ್ಯಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಔದರಾಯ ।
ಔಷಧಾಯ । ಅಂಸಿನೇ । ಅಂಕೂರಕಾಯ । ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ । ಕಮಲಾನಾಥಾಯ ।
ಕೋದಂಡಿನೇ । ಕಾಮನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಾರ್ಮುಕಿನೇ । ಕಾನನಸ್ಥಾಯ । ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ।
ಕೋದಂಡಭಂಜನಾಯ । ಕಾಕಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕಾರ್ಮುಕಭಂಜನಾಯ । ಕಾಮಾರಿಪೂಜಕಾಯ ।
ಕರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಬೂರಕುಲನಾಶನಾಯ । ಕಬನ್ಧಾರಯೇ । ಕ್ರತುತ್ರಾತ್ರೇ । ಕೌಶಿಕಾಹ್ಲಾದ-
ಕಾರಕಾಯ । ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕೃಷ್ಣೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಭಾಯ ।
ಕಂಜನೇತ್ರಾಯ । ಕೃಪಾಮೂರ್ತಯೇ । ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿದಾರಣಾಯ । ಕಪಿಮಿತ್ರಾಯ ।
ಕಪಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಪಿಕಾಲಾಯ ನಮಃ । ಕಪೀಶ್ವರಾಯ । ಕೃತಸತ್ಯಾಯ ।
ಕಲಾಭೋಗಿನೇ । ಕಲಾನಾಥಮುಖಚ್ಛವಯೇ । ಕಾನನಿನೇ । ಕಾಮಿನೀಸಂಗಿನೇ ।
ಕುಶತಾತಾಯ । ಕುಶಾಸನಾಯ । ಕೈಕೇಯೀಯಶಃಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ।
ಕೃಪಾಮಯಾಯ । ಕುಮಾರಾಯ । ಕುಕುರತ್ರಾತ್ರೇ । ಕರುಣಾಮಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಯ । ಕುಮದಾನನ್ದಾಯ । ಕೌಸಲ್ಯಾಗರ್ಭಸೇವನಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪನಿನ್ದಿತಾಂಗಾಯ । ಕೋಟಿಚದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮಾಯ । ಕಮಲಾಪರಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಕೌಸಲ್ಯೇಯಾಯ । ಕೃಪಾಧಾತ್ರೇ । ಕಲ್ಪದ್ರುಮನಿಷೇವಿತಾಯ । ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ ।
ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ । ಖರಸೈನ್ಯವಿದಾರಣಾಯ । ಖರಪುತ್ರಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ ।
ಖಂಡಿತಾಸುರಜೀವನಾಯ । ಖಲಾನ್ತಕಾಯ । ಖಸ್ಥವರಾಯ । ರವಂಡಿತೇಶಧನುಷೇ ।
ಖೇದಿನೇ । ಖೇದಹರಾಯ । ಖೇದದಾಯಕಾಯ । ಖೇದವಾರಣಾಯ । ಖೇದಘ್ನೇ ।
ಖರಘ್ನೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಖೇಲತ್ಖಂಜನನೇತ್ರಾಯ । ಖೇಲತ್ಸರಸಿಜಾನನಾಯ ।
ಖಗಚಂಚುಸುನಾಸಾಯ । ಖಂಜನೇಶಸುಲೋಚನಾಯ । ಖಂಜರೀಟಪತಯೇ ।
ಖಂಜರೀಟವಿಚಂಚಲಾಯ । ಗುಣಾಕರಾಯ । ಗುಣಾನನ್ದಾಯ ।
ಗಂಜಿತೇಶಧನುಷೇ । ಗುಣಸಿನ್ಧವೇ । ಗಯಾವಾಸಿನೇ । ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ಗುಹಮಿತ್ರಾಯ । ಗುಹತ್ರಾತ್ರೇ । ಗುಹಪೂಜ್ಯಾಯ । ಗುಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗುರುಗೌರವಕರ್ತ್ರೇ । ಗುರುಗೌರವರಕ್ಷಕಾಯ । ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಗೀತಾಯ । ಗರ್ಗಾಶ್ರಮನಿಷೇವಕಾಯ ।
ಗವೇಶಾಯ । ಗವಯತ್ರಾತ್ರೇ । ಗವಾಕ್ಷಾಮೋದದಾಯಕಾಯ । ಗನ್ಧಮಾದನಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಗನ್ಧಮಾದನಸೇವಿತಾಯ । ಗೌರಭಾರ್ಯಾಯ । ಗುರುತ್ರಾತ್ರೇ । ಗುರುಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಗೋದಾವರೀತೀರವಾಸಿನೇ । ಗಂಗಾಸ್ನಾಯಿನೇ । ಗಣಾಧಿಪಾಯ । ಗರುತ್ಮದ್ರಥಿನೇ ।
ಗುರ್ವಿಣೇ । ಗುಣಾತ್ಮನೇ । ಗುಣೇಶ್ವರಾಯ । ಗರುಡಿನೇ । ಗಂಡಕೀವಾಸಿನೇ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಗಂಡಕೀತೀರಚಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಗಭರ್ವಾಸನಿಯನ್ತ್ರೇ । ಗುರುಸೇವಾ-
ಪರಾಯಣಾಯ । ಗೀಷ್ಪತಿಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ । ಗೀರ್ವಾಣತ್ರಾಣಕಾರಕಾಯ । ಗೌರೀಶ-
ಪೂಜಕಾಯ । ಗೌರೀಹೃದಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೀತರತಾಯ ।
ಗೀರ್ವಾಣವನ್ದಿತಾಯ । ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ । ಘನಾನನ್ದಾಯ । ಘೋರರಾಕ್ಷಸಘಾತಕಾಯ ।
ಘನವಿಘ್ನವಿನಾಶಾಯ । ಘನನಾದವಿನಾಶಕಾಯ । ಘನಾನನ್ದಾಯ । ಘನಾನಾದಿನೇ ।
ಘನಗರ್ಜಿನಿವಾರಣಾಯ । ಘೋರಕಾನನವಾಸಿನೇ । ಘೋರಶಸ್ತ್ರವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಘೋರಬಾಣಧರಾಯ । ಘೋರಾಯ । ಘೋರಧನ್ವನೇ । ಘೋರಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಘರ್ಮಬಿನ್ದುಮುಖಶ್ರೀಮತೇ । ಘರ್ಮಬಿನ್ದುವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಘೋರಮಾರೀಚಹನ್ತ್ರೇ ।
ಘೋರವೀರವಿಘಾತಕಾಯ । ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ಚಂಚಲಾಕ್ಷಾಯ । ಚನ್ದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ।
ಚತುಷ್ಕಲಾಯ । ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಯೇ । ಚಕೋರಾಕ್ಷಾಯ । ಚಕೋರೀನಯನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಚಂಡಬಾಣಾಯ । ಚಂಡಧನ್ವನೇ । ಚಕೋರೀಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಚತುರಾಯ ।
ಚಾತುರೀಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಚಾತುರೀಚಿತ್ತಚಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಚಲತ್ಖಡ್ಗಾಯ ।
ಚಲದ್ಬಾಣಾಯ । ಚತುರಂಗಬಲಾನ್ವಿತಾಯ । ಚಾರುನೇತ್ರಾಯ । ಚಾರುವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಚಾರುಹಾಸಾಯ । ಚಾರುಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಿನ್ತಾಮಣಿವಿಭೂಷಾಂಗಾಯ । ಚಿನ್ತಾಮಣಿ-
ಮನೋರಥಿನೇ । ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮಣಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಿತ್ತಹರ್ತ್ರೇ । ಚಿತ್ತರೂಪಿಣೇ ।
ಚಲಚ್ಚಿತ್ತಾಯ । ಚಿತಾಂಚಿತಾಯ । ಚರಾಚರಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಚರಾಚರಮನೋಹರಾಯ । ಚತುರ್ವೇದಮಯಾಯ । ಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ।
ಚಿನ್ತಾದೂರಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಚಿನ್ತಾಸಾಗರವಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಚಂಡಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ।
ಚಂಡಕೋದಡಖಂಡನಾಯ । ಚಂಡಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತಾಯ । ಚಂಡೇಷವೇ । ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಚತುರ್ವಿಕ್ರಮಯುಕ್ತಾಯ । ಚತುರಂಗಬಲಾಪಹಾಯ । ಚತುರಾನನಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಚತುಃಸಾಗರಶಾಸಿತ್ರೇ । ಚಮೂನಾಥಾಯ । ಚಮೂಭರ್ತ್ರೇ । ಚಮೂಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಚಮೂಯುತಾಯ । ಚಮೂಹರ್ತ್ರೇ । ಚಮೂಭಂಜಿನೇ । ಚಮೂತೇಜೋವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಚಾಮರಿಣೇ । ಚಾರುಚರಣಾಯ । ಚರಣಾರುಣಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಚರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ । ಚರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಾರುಮೃಗಚರ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಚಿದ್ರೂಪಿಣೇ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಚರಾಚರಾಯ । ಛನ್ನರೂಪಿಣೇ ।
ಛತ್ರಸಂಗಿನೇ । ಛಾತ್ರಗಣವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಛಾತ್ರಾಯ । ಛತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಛತ್ರಿಣೇ ।
ಛತ್ರಮೋಹಾರ್ತಪಾಲಕಾಯ । ಛತ್ರಚಾಮರಯುಕ್ತಾಯ । ಛತ್ರಚಾಮರಮಂಡಿತಾಯ ।
ಛತ್ರಚಾಮರಹರ್ತ್ರೇ । ಛತ್ರಚಾಮರದಾಯಕಾಯ । ಛತ್ರಧಾರಿಣೇ ।
ಛತ್ರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಛತ್ರತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ । ಛತ್ರದಾಯ । ಛತ್ರರೂಪಿಣೇ । ಛಲತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ಛಲಾತ್ಮನೇ । ಛಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ಛಿದ್ರಹರ್ತ್ರೇ । ಛಿದ್ರರೂಪಿಣೇ ।
ಛಿದ್ರೌಘವಿನಿಷೂದನಾಯ । ಛಿನ್ನಶತ್ರವೇ । ಛಿನ್ನರೋಗಾಯ । ಛಿನ್ನಧನ್ವನೇ ।
ಛಲಾಪಹಾಯ । ಛಿನ್ನಚ್ಛತ್ರಪ್ರದಾಯ । ಛೇದಕಾರಿಣೇ । ಛಲಾಪಘ್ನೇ ।
ಜನಕೀಶಾಯ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಜಾನಕೀಹೃದಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಾನಕೀಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ । ಜಿತಶತ್ರವೇ । ಜಿತಾಸುರಾಯ । ಜಾನಕ್ಯುದ್ಧಾರಕಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣವೇ । ಜಿತಸಿನ್ಧವೇ । ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಜಾನಕೀಜೀವನಾನನ್ದಾಯ ।
ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣಭರ್ತ್ರೇ । ಜಾನಕೀದೃಷ್ಟಿಮೋಹನಾಯ ।
ಜಾನಕೀಚಿತ್ತಹರ್ತ್ರೇ । ಜಾನಕೀದುಃಖಭಂಜನಾಯ । ಜಯದಾಯ । ಜಯಕರ್ತ್ರೇ ।
ಜಗದೀಶಾಯ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಜನಾನನ್ದಾಯ ।
ಜನಪಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಜನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ।
ಜೀವೇಶಾಯ । ಜೀವನಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಟಾಯುಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಜೀವತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಜೀವನದಾಯಕಾಯ । ಜಯನ್ತಾರಯೇ । ಜಾನಕೀಶಾಯ । ಜನಕೋತ್ಸವದಾಯಕಾಯ ।
ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ । ಜಗತ್ಪಾತ್ರೇ । ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಜಾಡ್ಯಘ್ನೇ ।
ಜಾಡ್ಯಹರ್ತ್ರೇ । ಜಾಡ್ಯೇನ್ಧನಹುತಾಶನಾಯ । ಜಗನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಜಗತಾಂ ಪಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಜಗಚ್ಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಜಗಜ್ಜೇತ್ರೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ । ಜನಕಾರಿವಿಹರ್ತ್ರೇ । ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಜಟಿನೇ । ಜಟಿಲರೂಪಾಯ । ಜಟಾಧಾರಿಣೇ । ಜಟಾವಹಾಯ । ಝರ್ಝರಪ್ರಿಯವಾದ್ಯಾಯ ।
ಝಂಝಾವಾತನಿವಾರಕಾಯ । ಝಂಝಾರವಸ್ವನಾಯ । ಝಾನ್ತಾಯ । ಝಾರ್ಣಾಯ ।
ಝಾರ್ಣವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಟಂಕಾರಯೇ । ಟಂಕದಾತ್ರೇ ।
ಟೀಕಾದೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಠಕಾರವರ್ಣನಿಯಮಾಯ ನಮಃ । ಡಮರುಧ್ವನಿಕಾರಕಾಯ ।
ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಢಾರ್ಣಾಯ । ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಮಹೋತ್ಸುಕಾಯ । ತೀರ್ಥಸೇವಿನೇ ।
ತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ । ತರವೇ । ತೀರ್ಥತೀರನಿವಾಸಕಾಯ । ತಾಲಭೇತ್ತ್ರೇ ।
ತಾಲಘಾತಿನೇ । ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯ । ತಪಃಪ್ರಭವೇ । ತಾಪಸಾಶ್ರಮಸೇವಿನೇ ।
ತಪೋಧನಸಮಾಶ್ರಯಾಯ । ತಪೋವನಸ್ಥಿತಾಯ । ತಪಸೇ । ತಾಪಸಪೂಜಿತಾಯ ।
ತನ್ವೀಭಾರ್ಯಾಯ । ತನೂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಶಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಲೋಕೀಶಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಕಾಯ ।
ತ್ರಿಗುಣ್ಯಾಯ । ತ್ರಿದಿವೇಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿದಿವೇಶಾಯ । ತ್ರಿಸರ್ಗೇಶಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ।
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ತನ್ತ್ರರೂಪಾಯ । ತನ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾಯ । ತನ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ತಾರೇಶವದನೋದ್ಯೋತಿನೇ । ತಾರೇಶಮುಖಮಡಲಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವಾಯ । ತ್ರಿಸ್ವರಾಯ । ತ್ರಿಪ್ರವಾಹಕಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಿಕೃತಭಕ್ತಯೇ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಸರ್ಗಾಯ । ತ್ರಿವಿಧಾಯ । ತ್ರಿತನವೇ ।
ತೂಣಿನೇ । ತೂಣೀರಯುಕ್ತಾಯ । ತೂಣಬಾಣಧರಾಯ । ತಾಟಕಾವಧಕರ್ತ್ರೇ ।
ತಾಟಕಾಪ್ರಾಣಘಾತಕಾಯ । ತಾಟಕಾಭಯಕರ್ತ್ರೇ । ತಾಟಕಾದರ್ಪನಾಶಕಾಯ ।
ಥಕಾರವರ್ಣನಿಯಮಾಯ । ಥಕಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ದೀನಬನ್ಧವೇ । ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾಪದ್ವಿನಾಶಕಾಯ । ದಯಾಮಯಾಯ । ದಯಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಯಾಸಾಗರಾಯ ।
ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ । ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ।
ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದುರ್ಮದಾಯ । ದುರ್ಗನಾಶನಾಯ । ದೈತ್ಯಾರಯೇ । ದನುಜೇನ್ದ್ರಾರಯೇ ।
ದಾನರ್ವೇದ್ರವಿನಾಶನಾಯ । ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಮೂರ್ತಯೇ । ದೂರ್ವಾದಲಘನಚ್ಛವಯೇ ।
ದೂರದರ್ಶಿನೇ । ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ । ದುಷ್ಟಾರಿಬಲಹಾರಕಾಯ ।
ದಶಗ್ರೀವವಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ । ದಶಕನ್ಧರನಾಶಕಾಯ ।
ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಕಾನ್ತಯೇ । ದೂರ್ವಾದಲಸಮಪ್ರಭಾಯ । ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ದಾನಪರಾಯ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಾಯ । ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ದಿವ್ಯದೋಲಾಸಮಾಸೀನಾಯ । ದಿವ್ಯಚಾಮರಮಂಡಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಚ್ಛತ್ರ-
ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ । ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಮಂಡಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಾಂಗನಾಪ್ರಮೋದಾಯ ।
ದಿಲೀಪಾನ್ವಯಸಮ್ಭವಾಯ । ದೂಷಣಾರಯೇ । ದಿವ್ಯರೂಪಿಣೇ । ದೇವಾಯ ।
ದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ । ದಿವ್ಯದಾಯ । ದಧಿಭುಜೇ । ದಾತ್ರೇ । ದುಃಖಸಾಗರಭಂಜನಾಯ ।
ದಂಡಿನೇ । ದಂಡಧರಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ದನ್ತುರಾಯ ನಮಃ । ದನುಜಾಪಹಾಯ । ಧೈರ್ಯಾಯ । ಧೀರಾಯ ।
ಧರಾನಾಥಾಯ । ಧನೇಶಾಯ । ಧರಣೀಪತಯೇ । ಧನ್ವಿನೇ । ಧನುಷ್ಮತೇ ।
ಧೇ(ಧಾ)ನುಷ್ಕಾಯ । ಧನುರ್ಭಂಕ್ತ್ರೇ । ಧನಾಧಿಪಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಧರ್ಮಶೀಲಾಯ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ । ಧರ್ಮಪಾತ್ರೇ । ಧರ್ಮಯುಕ್ತಾಯ ।
ಧರ್ಮನಿನ್ದಕವರ್ಜಕಾಯ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಧರಣೀತ್ಯಾಗಿನೇ । ಧರ್ಮಯೂಪಾಯ । ಧನಾರ್ಥದಾಯ । ಧರ್ಮಾರಣ್ಯಕೃತಾವಾಸಾಯ ।
ಧರ್ಮಾರಣ್ಯನಿಷೇವಕಾಯ । ಧರೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಧರಾವಾಸಿನೇ । ಧೈರ್ಯವತೇ ।
ಧರಣೀಧರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ನರಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ।
ನಾಯಕಾಯ । ನೃಪತಯೇ । ನೇತ್ರೇ । ನೇಯಾಯ । ನಟಾಯ । ನರಪತಯೇ ।
ನರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ನಗರತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ । ನನ್ದಿಗ್ರಾಮಕೃತಾಶ್ರಯಾಯ । ನವೀನೇನ್ದುಕಲಾಕಾನ್ತಯೇ ।
ನೌಪತಯೇ । ನೃಪತೇಃಪತಯೇ । ನೀಲೇಶಾಯ । ನೀಲಸನ್ತಾಪಿನೇ । ನೀಲದೇಹಾಯ ।
ನಲೇಶ್ವರಾಯ । ನೀಲಾಂಗಾಯ । ನೀಲಮೇಘಾಭಾಯ । ನೀಲಾಂಜನಸಮದ್ಯುತಯೇ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಖ್ಯಾಯ । ನೀಲೋತ್ಪಲದಲೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ನವೀನಕೇತಕೀಕುನ್ದಾಯ । ನೂತ್ನಮಾಲಾವೃನ್ದವಿರಾಜಿತಾಯ । ನಾರೀಶಾಯ ।
ನಾಗರೀಪ್ರಾಣಾಯ । ನೀಲಬಾಹವೇ । ನದಿನೇ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ನದಾಯ ನಮಃ । ನಿದ್ರಾತ್ಯಾಗಿನೇ । ನಿದ್ರಿತಾಯ । ನಿದ್ರಾಲವೇ ।
ನದಬನ್ಧಕಾಯ । ನಾದಾಯ । ನಾದಸ್ವರೂಪಾಯ । ನಾದಾತ್ಮನೇ । ನಾದಮಂಡಿತಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಸ್ಮೈ ತೇಜಸೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಮೂರ್ತಯೇ । ಪರಹಂಸಾಯ । ಪರಾವರಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪೂರ್ಣೋದರಾಯ ।
ಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾರಿವಿನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಪ್ರಕಟಾಯ । ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ।
ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪೂರ್ಣಮೂರ್ತಯೇ । ಪೂರ್ಣತೇಜಸೇ ।
ಪರಸ್ಮೈ ವಪುಷೇ । ಪದ್ಮಬಾಹವೇ । ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯ । ಪಂಚಾನನಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪ್ರಪಂಚಾಯ । ಪಂಚಪೂತಾಯ । ಪಚಾಮ್ನಾಯಾಯ । ಪರಪ್ರಭವೇ ।
ಪರಾಯ । ಪದ್ಮೇಶಾಯ । ಪದ್ಮಕೋಶಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯ । ಪದ್ಮಾಪತಯೇ । ಪುರಾಣಾಯ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಪಯೋಧಿಶಯನಾಯ । ಪಾಲಾಯ । ಪಾಲಕಾಯ ।
ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ । ಪವನಾತ್ಮಜವನ್ದ್ಯಾಯ । ಪವನಾತ್ಮಜಸೇವಿತಾಯ । ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಪಂಚವಾಯವೇ । ಪಂಚಾಂಗಾಯ । ಪಂಚಸಾಯಕಾಯ । ಪಂಚಬಾಣಾಯ ।
ಪೂರಕಾಯ । ಪ್ರಪಂಚನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಪಾತಾಲಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಮಥಾಯ । ಪ್ರೌಢಾಯ । ಪಾಶಿನೇ । ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ । ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಪಂಡಿತಾತ್ಮನೇ । ಪಾಪಘ್ನೇ । ಪಾಪನಾಶನಾಯ ।
ಪಾಂಡ್ಯೇಶಾಯ । ಪೂರ್ಣಶೀಲಾಯ । ಪದ್ಮಿನೇ । ಪದ್ಮಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಫಣೀಶಾಯ ।
ಫಣಿಶಾಯಿನೇ । ಫಣಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಫಣಾನ್ವಿತಾಯ । ಫಲಮೂಲಪ್ರಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಫಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಫಣಿರೂಪಾಯ । ಫಣಿಭರ್ತ್ರೇ । ಫಣಿಭುಗ್ವಾಹನಾಯ ।
ಫಲ್ಗುತೀರ್ಥಸದಾಸ್ನಾಯಿನೇ । ಫಲ್ಗುತೀರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಫಲಾಶಿನೇ ।
ಫಲದಾಯ । ಫುಲ್ಲಾಯ । ಫಲಕಾಯ । ಫಲಭಕ್ಷಕಾಯ । ಬುಧಾಯ ।
ಬೌದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ಬುದ್ಧಾಚಾರನಿವಾರಕಾಯ । ಬಹುದಾಯ । ಬಲದಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಭರತೇಶಾಯ ನಮಃ । ಭಾರತೀಶಾಯ । ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಭರ್ತ್ರೇ । ಭಗವತೇ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಭೀತಿಘ್ನೇ । ಭಯನಾಶನಾಯ । ಭವಾಯ ।
ಭೀತಿಹರಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ । ಭೂಪತಯೇ । ಭೂಪವನ್ದಿತಾಯ । ಭೂಪಾಲಾಯ ।
ಭವನಾಯ । ಭೋಗಿನೇ । ಭಾವನಾಯ । ಭುವನಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಾರತಾರಾಯ ।
ಭಾರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಭಾರಭೃತೇ ನಮಃ । ಭರತಾಗ್ರಜಾಯ । ಭೂಭುಜೇ । ಭುವನಭರ್ತ್ರೇ ।
ಭೂನಾಥಾಯ । ಭೂತಿಸುನ್ದರಾಯ । ಭೇದ್ಯಾಯ । ಭೇದಕರಾಯ । ಭೇತ್ರೇ ।
ಭೂತಾಸುರವಿನಾಶನಾಯ । ಭೂಮಿದಾಯ । ಭೂಮಿಹರ್ತ್ರೇ । ಭೂಮಿದಾತ್ರೇ । ಭೂಮಿಪಾಯ ।
ಭೂತೇಶಾಯ । ಭೂತನಾಶಾಯ । ಭೂತೇಶಪರಿಪೂಜಿತಾಯ । ಭೂಧರಾಯ ।
ಭೂಧರಾಧೀಶಾಯ । ಭೂಧರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ । ಭಯದಾಯ । ಭಯದಾತ್ರೇ । ಭವಹರ್ತ್ರೇ । ಭಯಾವಹಾಯ ।
ಭಕ್ಷಾಯ । ಭಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಭವಾನನ್ದಾಯ । ಭವಮೂರ್ತಯೇ । ಭವೋದಯಾಯ ।
ಭವಾಬ್ಧಯೇ । ಭಾರತೀನಾಥಾಯ । ಭರತಾಯ । ಭೂಮಯೇ । ಭೂಧರಾಯ ।
ಮಾರೀಚಾರಯೇ । ಮರುತ್ತ್ರಾತ್ರೇ । ಮಾಧವಾಯ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ।
ಮನ್ದೋದರೀಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಮಧುಗದ್ಗದಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ । ಮನ್ದಾಯ । ಮನ್ದರಾರಯೇ । ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಮಂಗಲಾಯ । ಮತಿದಾಯಕಾಯ । ಮಾಯಿನೇ । ಮಾರೀಚಹನ್ತ್ರೇ । ಮದನಾಯ ।
ಮಾತೃಪಾಲಕಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ ।
ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹಾದರ್ಪಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಾನನೀಯಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯ ನಮಃ । ಮರಕತಚ್ಛವಯೇ । ಮುರಾರಯೇ । ಮಕರಾಕ್ಷಾರಯೇ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗವಿಕ್ರಮಾಯ । ಮಧುಕೈಟಭಹನ್ತ್ರೇ । ಮಾತಂಗವನಸೇವಿತಾಯ ।
ಮದನಾರಿಪ್ರಭವೇ । ಮತ್ತಾಯ । ಮಾರ್ತಂಡವಂಶಭೂಷಣಾಯ । ಮದಾಯ । ಮದವಿನಾಶಿನೇ ।
ಮರ್ದನಾಯ । ಮುನಿಪೂಜಕಾಯ । ಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಮರಕತಾಭಾಯ । ಮಹಿಮ್ನೇ ।
ಮನನಾಶ್ರಯಾಯ । ಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಮರ್ಮಘಾತಿನೇ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಮನ್ದರಸ್ಥಾಯ । ಮುಹೂರ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಮಂಗಲಾಯ । ಮಂಗಲಾಲಕಾಯ । ಮಿಹಿರಾಯ । ಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಮನ್ಯವೇ । ಮನ್ಯಾಯ ।
ಮಹೋದಧಯೇ । ಮಾರುತಾಯ । ಮಾರುತೇಯಾಯ । ಮಾರುತೀಶಾಯ । ಮರುತೇ । ಯಶಸ್ಯಾಯ ।
ಯಶೋರಾಶಯೇ । ಯಾದವಾಯ । ಯದುನನ್ದನಾಯ । ಯಶೋದಾಹೃದಯಾನನ್ದಾಯ ।
ಯಶೋದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಯಶೋಹರಾಯ ನಮಃ । ಯುದ್ಧತೇಜಸೇ । ಯುದ್ಧಕರ್ತ್ರೇ । ಯೋಧಾಯ ।
ಯುದ್ಧಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಯೋಗಾಯ । ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಯೋಗಪಾವನಾಯ । ಯೋಗಾತ್ಮನೇ । ಯೋಗಕರ್ತ್ರೇ । ಯೋಗಭೃತೇ । ಯೋಗದಾಯಕಾಯ ।
ಯೋಧಾಯ । ಯೋಧಗಣಾಸಂಗಿನೇ । ಯೋಗಕೃತೇ । ಯೋಗಭೂಷಣಾಯ । ಯೂನೇ ।
ಯುವತೀಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಯುವಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಯುವಾಜಕಾಯ । ರಾಮಭದ್ರಾಯ । ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ।
ರಾಘವಾಯ । ರಘುನನ್ದನಾಯ । ರಾಮಾಯ । ರಾವಣಹನ್ತ್ರೇ । ರಾವಣಾರಯೇ । ರಮಾಪತಯೇ ।
ರಜನೀಚರಹನ್ತ್ರೇ । ರಾಕ್ಷಸೀಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ । ರಕ್ತಾಕ್ಷಾಯ । ರಕ್ತಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ।
ರಮಣಾಯ । ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕಾಯ । ರಾಘವೇನ್ದ್ರಾಯ । ರಮಾಭರ್ತ್ರೇ । ರಮೇಶಾಯ ।
ರಕ್ತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ರಣರಾಮಾಯ ನಮಃ । ರಣಾಸಕ್ತಾಯ । ರಣಾಯ । ರಕ್ತಾಯ ।
ರಣಾತ್ಮಕಾಯ । ರಂಗಸ್ಥಾಯ । ರಂಗಭೂಮಿಸ್ಥಾಯ । ರಂಗಶಾಯಿನೇ । ರಣಾರ್ಗಲಾಯ ।
ರೇವಾಸ್ನಾಯಿನೇ । ರಮಾನಾಥಾಯ । ರಣದರ್ಪವಿನಾಶನಾಯ । ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ।
ರಾಶೇ । ರಾಜಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ರಾಜ್ಯದಾಯ । ರಾಜ್ಯಹರ್ತ್ರೇ । ರಮಣೀಪ್ರಾಣ-
ವಲ್ಲಭಾಯ । ರಾಜ್ಯತ್ಯಾಗಿನೇ । ರಾಜ್ಯಭೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ರಸಿಕಾಯ ನಮಃ । ರಘೂದ್ವಹಾಯ । ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ । ರಘುನಾಥಾಯ ।
ರಕ್ಷೋಘ್ನೇ । ರಾವಣಾನ್ತಕಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಲೀಲಾವತಾರಾಯ । ಲಂಕಾರಯೇ । ಕೇಶಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣ-
ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ । ಲಂಕೇಶಘಾತಕಾಯ । ಲಂಕೇಶಪ್ರಾಣ-
ಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಲಂಕಾನಾಥವೀರ್ಯಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಲಾಕ್ಷಾರಸವಿಲೋಚನಾಯ । ಲವಂಗ-
ಕುಸುಮಾಸಕ್ತಾಯ । ಲವಂಗಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಲನಾಪಾಲನಾಯ । ಲಕ್ಷಾಯ ।
ಲಿಂಗರೂಪಿಣೇ । ಲಸತ್ತನವೇ । ಲಾವಣ್ಯರಾಮಾಯ । ಲಾವಣ್ಯಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಲವಣಾಮ್ಬುಧಿಬನ್ಧಾಯ । ಲವಣಾಮ್ಬುಧಿಸೇತುಕೃತೇ । ಲೀಲಾ-
ಮಯಾಯ । ಲವಣಜಿತೇ । ಲೀಲಾಯ । ಲವಣಜಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ವಸುಧಾಪಾಲಕಾಯ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ವಿದುಷೇ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವಸುಧೇಶಾಯ । ವಾಸುಕೀಶಾಯ ।
ವರಿಷ್ಠಾಯ । ವರವಾಹನಾಯ । ವೇದಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ವಕ್ತ್ರೇ । ವದಾನ್ಯಾಯ ।
ವರದಾಯ । ವಿಭವೇ । ವಿಧಯೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ ।
ವಸುಪಾಲಕಾಯ । ವಸವೇ । ವಸುಮತೀಭರ್ತ್ರೇ । ವಸುಮತೇ । ವಸುದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ವಾರ್ತಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । ವನಸ್ಥಾಯ । ವನವಾಸಿನೇ । ವನಾಶ್ರಯಾಯ
ವಿಶ್ವಭರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಪಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ । ವಿಭವೇ ।
ವಿಭಜ್ಯಮಾನಾಯ । ವಿಭಕ್ತಾಯ । ವಧಬನ್ಧನಾಯ । ವಿವಿಕ್ತಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವನ್ದ್ಯಾಯ । ವಿರಕ್ತಾಯ । ವೀರದರ್ಪಘ್ನೇ । ವೀರಾಯ । ವೀರಗುರವೇ ।
ವೀರದರ್ಪಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ವಾನರಾರಯೇ । ವಾನರಾತ್ಮನೇ । ವೀರಾಯ ।
ವಾನರಪಾಲಕಾಯ । ವಾಹನಾಯ । ವಾಹನಸ್ಥಾಯ । ವನಾಶಿನೇ ।
ವಿಶ್ವಕಾರಕಾಯ । ವರೇಣ್ಯಾಯ । ವರದಾತ್ರೇ । ವರದಾಯ । ವರವಂಚಕಾಯ ।
ವಸುದಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ವಸವೇ । ವನ್ದನಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವಿನ್ಧ್ಯಾಯ । ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮನೇ । ವಾದ್ಯಭಾಂಡಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವನ್ದ್ಯಾಯ । ವಸುದೇವಾಯ । ವಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ವಸುಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ । ಶ್ರೀಶಾಯ ।
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಶರಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಶ್ರೀಧರಾಯ । ಶ್ರೀಕರಾಯ ।
ಶ್ರೀಲಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಶರಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಿವಾರ್ಚಿತಾಯ । ಶಿವಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಶಿವದಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಶಿವಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಕರ್ತ್ರೇ । ಶಿವಹರ್ತ್ರೇ । ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ಶಿವವಾಂಛಕಾಯ । ಶಾಯಕಿನೇ । ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ । ಶಂಕರಾರ್ಚನತತ್ಪರಾಯ ।
ಶಂಕರೇಶಾಯ । ಶಿಶವೇ । ಶೌರಯೇ । ಶಾಬ್ದಿಕಾಯ । ಶಬ್ದರೂಪಕಾಯ । ಶಬ್ದ-
ಭೇದಿನೇ । ಶಬ್ದಹರ್ತ್ರೇ । ಶಾಯಕಾಯ । ಶರಣಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ಶರ್ವಾಯ ।
ಶರ್ವಪ್ರಭವೇ । ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ । ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ । ಶಿವಾಯ ।
ಶಕಟಭಂಜನಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಶಾನ್ತಯೇ । ಶಾನ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಶಾನ್ತಿಕೃತೇ ।
ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಾಯ । ಶಾನ್ತಿಕಾಯ । ಶಂಖಧಾರಿಣೇ । ಶಂಖಿನೇ ।
ಶಂಖಧ್ವನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರಾಯ । ಷಡ್ಗುಣಾಯ ।
ಷಡೂರ್ಮಿಕಾಯ । ಷಡಿನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಷಡಂಗಾಯ । ಷೋಡಶಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಷೋಡಶಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಫುರತ್ಕುಂಡಲಹಾರಾಢ್ಯಾಯ । ಸ್ಫುರನ್ಮರಕತಚ್ಛವಯೇ ।
ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಸತೀಭರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಪಾತ್ರೇ । ಸನಾತನಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಾಧ್ಯಾಯ ।
ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಾಯ । ಸಾಧಕಾಯ । ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಸಾಧವೇ । ಸತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಸದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಸದ್ಗತಯೇ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಸದ್ಧ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಸಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಸತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಸತೀಭಾರ್ಯಾಯ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಯ ।
ಸತೀಪತಯೇ । ಸತ್ಕವಯೇ । ಸಕಲತ್ರಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಮೋಚಕಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯ । ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ।
ಸರ್ವಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಸರ್ವಾಯ । ಸಂಕಟಹರ್ತ್ರೇ । ಸಾಹಸಿನೇ ।
ಸಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಾಯ । ಸುಖದಾತ್ರೇ । ಸತ್ತ್ವಾಯ । ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ । ಸತ್ಯವತೇ । ಸತ್ಯಪಾಲಕಾಯ । ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಸುಭಗಾಯ । ಸೌಭಾಗ್ಯಾಯ । ಸಗರಾನ್ವಯಾಯ । ಸೀತಾಪತಯೇ । ಸಸೀತಾಯ ।
ಸಾತ್ತ್ವತಾಯ । ಸಾತ್ತ್ವತಾಮ್ಪತಯೇ । ಹರಯೇ । ಹಲಿನೇ । ಹಲಾಯ ।
ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಹುಂಕಾರಧ್ವನಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಹುಂಕಾರಧ್ವನಿಪೂರಣಾಯ ।
ಹುಂಕಾರಧ್ವನಿಸಮ್ಭವಾಯ । ಹರ್ತ್ರೇ । ಹರಯೇ । ಹರಾತ್ಮನೇ ।
ಹಾರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಹರಕಾರ್ಮುಕಭಂಕ್ತ್ರೇ । ಹರಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ಕ್ಷೋಣೀಶಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಭುಜೇ । ಕ್ಷಮಾಪರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಶೀಲಾಯ । ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಕ್ಷೋದಿನೇ । ಕ್ಷೋದವಿಮೋಚನಾಯ । ಕ್ಷೇಮಂಕರಾಯ । ಕ್ಷೇಮಾಯ ।
ಕ್ಷೇಮಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 3 ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 3:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment