1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Ramanamaharshi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ રમણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીઃ ॥

॥ શ્રીરમણસહસ્રનામસ્તોત્રપ્રારમ્ભઃ ॥

દેવ્યુવાચ ।
ભગવન્સર્વશાસ્ત્રાર્થપરિજ્ઞાનવતાં વર ।
અરુણેશસ્ય માહાત્મ્યં ત્વત્તો વિસ્તરશઃ શ્રુતમ્ ॥ ૧ ॥

તન્નામ્નામપિ સાહસ્રં સર્વપાપહરં નૃણામ્ ।
અરુણેશાવતારસ્ય રમણસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૨ ॥

ઇદાનીં શ્રોતુમિચ્છામિ તસ્ય નામસહસ્રકમ્ ।
યસ્ય સઙ્કીર્તનાન્મર્ત્યો વિમુક્તિં વિન્દતે ધ્રુવમ્ ॥ ૩ ॥

ત્વન્તુ સર્વં વિજાનાસિ નાન્યસ્ત્વત્તોઽસ્ય વેદિતા ।
તસ્માત્કારુણ્યતો મહ્યં ભક્તિમત્યૈ વિશેષતઃ ॥ ૪ ॥

નામ્નાં સહસ્રં દિવ્યાનાં રમણસ્ય મુનીશિતુઃ ।
રહસ્યમપિ વક્તવ્યં ત્વયા ગૌતમ સુવ્રત ॥ ૫ ॥

ગૌતમ ઉવાચ ।
સાધુ સાધુ મહાભાગે પ્રશ્ન એષ જગદ્ધિતઃ ।
વક્ષ્યે તચ્છ્રદ્ધયોપેતા સાવધાનમનાઃ શૃણુ ॥ ૬ ॥

જ્ઞાનં વેદાન્તસઞ્જાતં સાક્ષાન્મોક્ષસ્ય સાધનમ્ ।
કર્મોપાસ્ત્યાદિ તદ્ભિન્નં જ્ઞાનદ્વારૈવ મુક્તિદમ્ ॥ ૭ ॥

નિષ્કામકર્મશુદ્ધાનાં વિવેકાદિમતાં નૃણામ્ ।
જાયતે તચ્ચ વિજ્ઞાનં પ્રસાદાદેવ સદ્ગુરોઃ ॥ ૮ ॥

જ્ઞાનસાધનનિષ્ઠત્વં જ્ઞાનાભ્યાસં વિદુર્બુધાઃ ।
તારતમ્યેન ભિદ્યન્તે જ્ઞાનાભ્યાસાધિકારિણઃ ॥ ૯ ॥

વિચારમાત્રનિષ્ઠસ્ય મુખ્યા જ્ઞાનાધિકારિતા ।
વિચારી દુર્લભો લોકે વિચારો દુષ્કરો યતઃ ॥ ૧૦ ॥

મમુક્ષવો નરાસ્સર્વે જ્ઞાનાભ્યાસેઽધિકારિણઃ ।
સ્ત્રીશૂદ્રાણાં તથાન્યેષાં નાધિકારોવિગર્હિતઃ ॥ ૧૧ ॥

દેશભાષાન્તરેણાપિ તેષાં સોપ્યુપકારકઃ ।
જ્ઞાનસ્ય ચ વિચારોઽયં સન્નિકૃષ્ટં હિ સાધનમ્ ॥ ૧૨ ॥

વિચારભિન્નમાર્ગશ્ચ ન સાક્ષાજ્જ્ઞાનસિદ્ધયે ।
વિચારજનનદ્વારેત્યાહુર્વેદાન્તવેદિનઃ ॥ ૧૩ ॥

યોગોપાસ્ત્યાદયોપ્યન્યે સન્તિ વિજ્ઞાનહેતવઃ ।
તદાલમ્બો ભવત્યેવ વિચારાનધિકારિણામ્ ॥ ૧૪ ॥

યોગોપાસ્ત્યાદ્યશક્તાનાં જપસ્ત્યુત્યાદિકીર્તનમ્ ।
જ્ઞાનોપાયોભવત્યેવ જિજ્ઞાસાનુષ્ઠિતં યદિ ॥ ૧૫ ॥

તસ્માદયત્નતોજ્ઞાનં સર્વેષાં યેન હેતુના ।
તાદૃશં નામસાહસ્રં રમણસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૧૬ ॥

ત્વય પ્રીત્યૈવ વક્ષ્યામિ હિતાય જગતાં શૃણુ ।
નાભક્તાય પ્રદાતવ્યમિદં મોક્ષસુખપ્રદમ્ ॥ ૧૭ ॥

અસ્ય શ્રીરમણદિવ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય ।
ગૌતમો ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીરમણપરમાત્માદેવતા ।
ઐં બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ । શ્રીં કીલકમ્ ।
“શ્રી રમણાય નમઃ” ઇતિ મન્ત્રપ્રત્યેકવર્ણેન હૃદયાદિ ન્યાસઃ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સ્વરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ।
ધ્યાનમ્ ।
ધ્યાયેચ્છારદચન્દ્રસુન્દરમુખં તામ્રારવિન્દેક્ષણં
ભક્તાભીષ્ટવરાભયપ્રદકરં કૌપીનમાત્રોજ્જ્વલમ્ ।
સ્વાત્માનન્દરસાનુભૂતિવિવશં સર્વાનવદ્યાઙ્ગકં
શ્રીમન્તં રમણેશ્વરં ગુરુવરં યોગાસનાધ્યાસિતમ્ ॥

અરુણજલજનેત્રં મુગ્ધમન્દસ્મિતાસ્યં
તરુણતપનભાસં પૂર્ણબોધપ્રસાદમ્ ।
અરુણશિખરિસાનુપ્રાઙ્ગણે સઞ્ચરન્તં
રમણમરુણમૂર્તિં ચિન્તયેદિષ્ટસિદ્ધ્યૈ ॥

॥ ૐ ॥

અરુણેશમહાશક્તિનિપાતપ્રતિબોધિતઃ ।
અચિન્ત્યપરનિર્વાણસ્થિતિરવ્યક્તશક્તિકઃ ॥ ૧ ॥

અનભ્યાસશ્રમાવાપ્તસમસ્તનિગમાગમઃ ।
અરુણાચલનાથીયપઞ્ચરત્નપ્રકાશકઃ ॥ ૨ ॥

અનાહતાન્યહૃદયસ્થાનબોધનપણ્ડિતઃ ।
અકારાદિક્ષકારાન્તમાતૃકામન્ત્રમાલિકઃ ॥ ૩ ॥

અન્તર્ગતમહાશક્તિરણિમાદિગુણાન્વિતઃ ।
અભ્યાસાતિશયજ્ઞાત અત્યાશ્ચર્યચરિત્રકઃ ॥ ૪ ॥

અતિવર્ણાશ્રમાચારોઽચિન્ત્યશક્તિરમોઘદૃક્ ।
અઙ્ગાવન્ત્યાદિદેશીયમુમુક્ષુજનતાશ્રયઃ ॥ ૫ ॥

અન્તર્મુખોઽન્તરારામ અન્તર્યામ્યહમર્થદૃક્ ।
અહમર્થૈકલક્ષ્યાર્થ અરુણાદ્રિમયોઽરુણઃ ॥ ૬ ॥

અપીતામ્બાઙ્ગનિર્માલ્યપયઃપાનૈકજીવિતઃ ।
અધ્યાત્મયોગનિલય અદીનાત્માઽઘમર્ષણઃ ॥ ૭ ॥

અકાયો ભક્તાકાયસ્થઃ કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ।
અક્ષિપેયામૃતામ્ભોધિરાહૂયૈશ્વર્યદાયકઃ ॥ ૮ ॥

આજાનુબાહુરક્ષોભ્ય આત્મવાનનસૂયકઃ ।
આવર્તક્ષેત્રસઞ્જાત આર્તરક્ષણતત્પરઃ ॥ ૯ ॥

ઇતિહાસપુરાણજ્ઞ ઇષ્ટાપૂર્તફલપ્રદઃ ।
ઇડાપિઙ્ગલિકામધ્ય-સુષુમ્નાગ્રન્થિભેદકઃ ॥ ૧૦ ॥

ઇડાપિઙ્ગલિકામધ્ય-સુષુમ્નામધ્યભાસુરઃ ।
ઇષ્ટાર્થદાનનિપુણ ઇન્દ્રભોગવિરક્તધીઃ ॥ ૧૧ ॥

ઈશાન ઈષણાહીનઃ ઈતિબાધાભયાપહઃ ।
ઉપાસ્યમૂર્તિરુત્સાહસમ્પન્ન ઉરુવિક્રમઃ ॥ ૧૨ ॥

ઉદાસીનવદાસીન ઉત્તમજ્ઞાનદેશિકઃ । નામ ૫૦
ઊર્ધ્વરેતા ઊર્ધ્વગતિ રુટજસ્થ ઉદારધીઃ ॥ ૧૩ ॥

ઋષીઋષિગણસ્તુત્યો ઋજુબુદ્ધી ઋજુપ્રિયઃ ।
ઋતમ્ભર ઋતપ્રજ્ઞો ઋજુમાર્ગપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૪ ॥

એવમિત્યવિનિર્ણેયઃ એનઃકૂટવિનાશનઃ ।
ઐશ્વર્યદાનનિપુણ ઔદાર્યગુણમણ્ડિતઃ ॥ ૧૫ ॥

ઓઙ્કારપદલક્ષ્યાર્થ ઔપમ્યપરિવર્જિતઃ ।
કટાક્ષસ્યન્દિકરુણઃ કટિબદ્ધાલમલ્લકઃ ॥ ૧૬ ॥

કમનીયચરિત્રાઢ્યઃ કર્મવિત્કવિપુઙ્ગવઃ ।
કર્માકર્મવિભાગજ્ઞઃ કર્મલેપવિવર્જિતઃ ॥ ૧૭ ॥

કલિદોષહરઃ કમ્રઃ કર્મયોગપ્રવર્તકઃ ।
કર્મન્દિપ્રવરઃ કલ્યઃ કલ્યાણગુણમણ્ડિતઃ ॥ ૧૮ ॥

કાન્તિપત્તનસન્દૃષ્ટારુણજ્યોતિઃપ્રહર્ષિતઃ ।
કામહન્તાકાન્તમૂર્તિઃ કાલાત્માકાલસૂત્રહૃત્ ॥ ૧૯ ॥

કાઙ્ક્ષાહીનઃ કાલકાઙ્ક્ષી કાશીવાસફલપ્રદઃ ।
કાશ્મીરદેશ્યસેવ્યાઙ્ઘ્રિર્નેપાલીયસમર્ચિતઃ ॥ ૨૦ ॥

કામકારનિરાકર્તા કૃતકૃત્યત્વકારકઃ ।
કાવ્યકણ્ઠસુધીદૃષ્ટકાર્તિકેયસ્વરૂપધૃક્ ॥ ૨૧ ॥

કિઙ્કરીકૃતભૂપાલઃ કીર્તિમાન્કીર્તિવર્દ્ધનઃ ।
કુમારઃ કુતલામોદઃ કુકુટુમ્બી કુલોદ્ગતઃ ॥ ૨૨ ॥ નામ ૧૦૦
કુષ્ઠાપસ્મારરોગઘ્નઃ કુસુમારામનિષ્ઠિતઃ ।
કૃપાલુઃ કૃપણાલમ્બઃ કૃશાનુસદૃશઃ કૃશઃ ॥ ૨૩ ॥

કેરલાન્ધ્રાદિભાષાજ્ઞઃ કેરલાન્ધ્રજનેડિતઃ ।
કૈવલ્યપદનિશ્શ્રેણિઃ કૈવલ્યસુખદાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

કોઽહં નાહં સોઽહમિતિ સ્વાત્માન્વેષણમાર્ગદૃક્ ।
કોઽહંવિમર્શબ્રહ્માસ્ત્ર-નાશિતાશેષવિભ્રમઃ ॥ ૨૫ ॥

કોશાલયપ્રતિષ્ઠાતા કોશવાન્કોશવીક્ષિતા ।
ક્ષમાવાન્ક્ષિપ્રસન્તુષ્ટઃ ક્ષપિતાશેષકલ્મષઃ ॥ ૨૬ ॥

ક્ષતકર્મા ક્ષતાવિદ્યઃ ક્ષીણભક્તજનાવનઃ ।
ક્ષામનાશી ક્ષુધાહીનઃ ક્ષુદ્રઘ્નઃ ક્ષિતિમણ્ડનમ્ ॥ ૨૭ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેમદઃ ક્ષેમઃ ક્ષેમાર્થિજનવન્દિતઃ ।
ક્ષેત્રાટનપરિશ્રાન્તભક્તક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ॥ ૨૮ ॥

ક્ષ્મ્રૌંમન્ત્રબીજતત્ત્વજ્ઞઃ ક્ષેત્રાજીવફલપ્રદઃ ।
ગમ્ભીરો ગર્વિતોગર્વવિહીનો ગર્વનાશનઃ ॥ ૨૯ ॥

ગદ્યપદ્યપ્રિયોગમ્યો ગાયત્રીમન્ત્રબોધિતઃ ।
ગિરિશો ગીષ્પતિર્ગુણ્યો ગુણાતીતો ગુણાકરઃ ॥ ૩૦ ॥

ગૃહીગૃહવિનિર્મુક્તો ગ્રહાતિગ્રહસઞ્જયી ।
ગીતોપદેશસારાદિગ્રન્થકૃદ્ ગ્રન્થિભેદકઃ ॥ ૩૧ ॥ નામ ૧૫૦
ગુરુમૂર્તતપોનિષ્ઠઃ નૈસર્ગિકસુહૃદ્વરઃ ।
ગૃહિમુક્ત્યધિકારિત્વ વ્યવસ્થાપનતત્પરઃ ॥ ૩૨ ॥

ગોવિન્દો ગોકુલત્રાતા ગોષ્ઠીવાન્ગોધનાન્વિતઃ ।
ચરાચરહિતશ્ચક્ષુરુત્સવશ્ચતુરશ્ચલઃ ॥ ૩૩ ॥

ચતુર્વર્ગચતુર્ભદ્રપ્રદશ્ચરમદેહભૃત્ ।
ચાણ્ડાલચટકશ્વાઽહિ-કિટિકીશહિતઙ્કરઃ ॥ ૩૪ ॥

ચિત્તાનુવર્તી ચિન્મુદ્રી ચિન્મયશ્ચિત્તનાશકઃ ।
ચિરન્તનશ્ચિદાકાશશ્ચિન્તાહીનશ્ચિદૂર્જિતઃ ॥ ૩૫ ॥

ચોરહા ચોરદૃક્ ચોરચપેટાઘાતનન્દિતઃ ।
છલચ્છદ્મવચોહીનશ્શત્રુજિચ્છત્રુતાપનઃ ॥ ૩૬ ॥

છન્નાકારશ્છાન્દસેડ્યઞ્છિન્નકર્માદિ બન્ધનઃ ।
છિન્નદ્વૈધશ્છિન્નમોહશ્છિન્નહૃચ્છિન્નકલ્મષઃ ॥ ૩૭ ॥

જગદ્ગુરુર્જગત્પ્રાણો જગદીશો જગત્પ્રિયઃ ।
જયન્તીજોજન્મહીનો જયદો જનમોહનઃ ॥ ૩૮ ॥

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિસાક્ષી જાડ્યવિનાશકઃ ।
જાતિવર્ણભિદાશૂન્યો જિતાત્મા જિતભૂતકઃ ॥ ૩૯ ॥

જિતેન્દ્રિયો જિતપ્રાણો જિતાન્તશ્શત્રુસઞ્ચયઃ । નામ ૨૦૦
જીવબ્રહ્મૈક્યવિજ્જીવન્મુક્તો જીવત્વનાશકઃ ॥ ૪૦ ॥

જ્યોતિર્લિઙ્ગમયજ્યોતિસ્સમલોષ્ટાશ્મકાઞ્ચનઃ ।
જેતા જ્યાયાજ્જ્ઞાનમૂર્તિર્જ્ઞાની જ્ઞાનમહાનિધિઃ ॥ ૪૧ ॥

જ્ઞાનજ્ઞાતૃજ્ઞેયરૂપત્રિપુટીભાવનોજ્ઝિતઃ ।
જ્ઞાતસર્વાગમો જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાતેયસન્નુતઃ ॥ ૪૨ ॥

જ્ઞાનવિજ્ઞાનતૃપ્તાત્મા જ્ઞાનસઞ્છિન્નસંશયઃ ।
જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્મા ચ જ્ઞાનોપાયપ્રદર્શકઃ ॥ ૪૩ ॥

જ્ઞાનયજ્ઞવિધિપ્રીતો જ્ઞાનાવસ્થિતમાનસઃ ।
જ્ઞાતાઽજ્ઞાતાન્યચિન્માત્રો જ્ઞાનવૃદ્ધોપલાલિતઃ ॥ ૪૪ ॥

તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વવિન્નેતા તત્ત્વમસ્યાદિલક્ષિતઃ ।
તત્ત્વભાષણસન્તુષ્ટસ્તત્ત્વબોધકદેશિકઃ ॥ ૪૫ ॥

તત્પદાર્થૈકસંલીનસ્તત્ત્વાન્વેષણ તત્પરઃ ।
તપનસ્તપનીયાઙ્ગસ્તમસ્સન્તાપચન્દ્રમાઃ ॥ ૪૬ ॥

તપસ્વી તાપસારાધ્યસ્તપઃ ક્લિષ્ટતનૂદ્વહઃ ।
તપસ્તત્ત્વાર્થસારજ્ઞસ્તપોમૂર્તિસ્તપોમયઃ ॥ ૪૭ ॥

તપોબલસમાકૃષ્ટભક્તસઙ્ઘસમાવૃતઃ ।
તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તજનસઞ્જીવનામૃતમ્ ॥ ૪૮ ॥

તાતાદેશાપ્તશોણાદ્રિસ્તાતારુણમહેશ્વરઃ ।
તાતાન્તિકસમાગન્તા તાતાન્વેષણતત્પરઃ ॥ ૪૯ ॥

તિતિક્ષુસ્તીર્થવિત્તીર્થં તુરીયસ્તુષ્ટમાનસઃ । નામ ૨૫૦
તુલ્યનિન્દાસ્તુતિસ્તૂષ્ણીંશીલસ્તૃષ્ણાવિવર્જિતઃ ॥ ૫૦ ॥

તેજસ્વીત્યક્તવિષયસ્ત્રયીભાવાર્થકોવિદઃ ।
ત્રિદિવેશમુખોપાસ્યસ્ત્રિવર્ગસ્ત્રિગુણાત્મકઃ ॥ ૫૧ ॥

ત્રૈલોક્યબુધસમ્પૂજ્યસ્ત્રૈલોક્યગ્રાસબૃંહિતઃ ।
ત્રૈલોક્યસૃષ્ટિસ્થિતિકૃત્ ત્રૈગુણ્યવિષયોજ્ઝિતઃ ॥ ૫૨ ॥

ત્રૈગુણ્યવિષવેગઘ્નો દક્ષો દગ્ધવપુર્ધરઃ ।
દર્શનીયો દયામૂર્તિર્દક્ષિણાસ્યો દમાન્વિતઃ ॥ ૫૩ ॥

દણ્ડધૃક્ દણ્ડનીતિસ્થો દક્ષિણો દમ્ભવર્જિતઃ ।
દહરાકાશમધ્યસ્થ ચિદાકાશપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૫૪ ॥

દશદિક્પાલસમ્પૂજ્યો દશદિગ્વ્યાપિસદ્યશાઃ ।
દક્ષિણદ્વીપવિખ્યાતો દાક્ષિણાત્યકલાકવિઃ ॥ ૫૫ ॥

દારિદ્ર્યધ્વંસકો દાન્તો દારિતક્લેશસન્તતિઃ ।
દાસીદાસભરો દિવ્યો દિષ્ટ્યાબુદ્ધો દિગમ્બરઃ ॥ ૫૬ ॥

દીર્ઘદર્શી દીપ્યમાનો દીનબન્ધુર્દૃગાત્મકઃ ।
દુર્વિગાહ્યો દુરાધર્ષો દુરાચારનિવર્તકઃ ॥ ૫૭ ॥

દૃગ્દૃશ્યભેદધીશૂન્યો દર્શનં દૃપ્તખણ્ડકઃ ।
દેવવન્દ્યો દેવતેશો દોષજ્ઞો દોષનાશનઃ ॥ ૫૮ ॥ નામ ૩૦૦
દ્વાદશાર્ણમનુધ્યેયો દ્વાદશાન્તસ્થલસ્થિતઃ ।
દૈવિકો દ્રાવિડો દ્વીપાન્તરવિખ્યાતવૈભવઃ ॥ ૫૯ ॥

દ્વિતીયાતિથિસમ્ભૂતો દ્વૈતભાવવિમુક્તધીઃ ।
દ્વૈતાદ્વૈતમતાતીતો દ્વૈતસન્તમસાપહઃ ॥ ૬૦ ॥

ધનદો ધર્મસૂક્ષ્મજ્ઞો ધર્મરાટ્ ધાર્મિકપ્રિયઃ ।
ધાતા ધાતૃસમશ્રીકો ધાતુશુદ્ધિવિધાયકઃ ॥ ૬૧ ॥

ધારણાશક્તિમાન્ધીરો ધુરીણો ધૃતિવર્દ્ધનઃ ।
ધીરોદાત્તગુણોપેતો ધ્યાનનિષ્ઠો ધ્રુવસ્મૃતિઃ ॥ ૬૨ ॥

નમજ્જનોદ્ધારણકૃન્નરવાહનસન્નિભઃ ।
નવનીતસમસ્વાન્તો નતસાધુજનાશ્રયઃ ॥ ૬૩ ॥

નરનારીગણોપેતો નગસાનુકૃતાશ્રમઃ ।
નમમેત્યવ્યયયુતો નવીનો નષ્ટમાનસઃ ॥ ૬૪ ॥

નયનાનન્દદો નમ્યો નામોચ્ચારણમુક્તિદઃ ।
નાગસ્વામ્યનુજો નાગસુન્દરજ્યેષ્ઠતાં ગતઃ ॥ ૬૫ ॥

નાદબિન્દુકલાભિજ્ઞો નાદબ્રહ્મપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
નાદપ્રિયો નારદાદિપૂજ્યો નામવિવર્જિતઃ ॥ ૬૬ ॥

નામી નામજપપ્રીતો નાસ્તિકત્વવિઘાતકૃત્ ।
નાસાગ્રણ્યસ્તદૃઙ્ નામબ્રહ્માતીતો નિરઞ્જનઃ ॥ ૬૭ ॥

નિરઞ્જનાશ્રયો નિત્યતૃપ્તો નિશ્શ્રેયસપ્રદઃ । નામ ૩૫૦
નિર્યત્નસિદ્ધનિત્ય શ્રીર્નિત્યસિદ્ધસ્વરૂપદૃક્ ॥ ૬૮ ॥

નિર્મમો નિરહઙ્કારો નિરવદ્યો નિરાશ્રયઃ ।
નિત્યાનન્દો નિરાતઙ્કો નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરામયઃ ॥ ૬૯ ॥

નિર્મલો નિશ્ચલો નિત્યો નિર્મોહો નિરુપાધિકઃ ।
નિસ્સઙ્ગો નિગમસ્તુત્યો નિરીહો નિરુપપ્લવઃ ॥ ૭૦ ॥

નિત્યશુદ્ધો નિત્યબુદ્ધો નિત્યમુક્તો નિરન્તરઃ ।
નિર્વિકારો નિર્ગુણાત્મા નિષ્પાપો નિષ્પરિગ્રહઃ ॥ ૭૧ ॥

નિર્ભવો નિસ્તુલો નિઘ્નો નિજાનન્દૈકનિર્ભરઃ ।
નિગ્રહાનુગ્રહસમો નિકૃતિજ્ઞો નિદાનવિત્ ॥ ૭૨ ॥

નિર્ગ્રન્થો નિર્નમસ્કારો નિસ્તુલિર્નિરયાપહઃ ।
નિર્વાસનો નિર્વ્યસનો નિર્યોગક્ષેમચિન્તનઃ ॥ ૭૩ ॥

નિર્બીજધ્યાનસંવેદ્યો નિર્વાદો નિશ્શિરોરુહઃ ।
પઞ્ચાક્ષરમનુધ્યેયઃ પઞ્ચપાતકનાશનઃ ॥ ૭૪ ॥

પઞ્ચસ્કન્ધીમતાભિજ્ઞઃ પઞ્ચકોશવિલક્ષણઃ ।
પઞ્ચાગ્નિવિદ્યામાર્ગજ્ઞઃ પઞ્ચકૃત્યપરાયણઃ ॥ ૭૫ ॥ નામ ૪૦૦
પઞ્ચવક્ત્રઃ પઞ્ચતપાઃ પઞ્ચતાકારણોદ્ધરઃ ।
પઞ્ચોપચારસમ્પૂજ્યઃ પઞ્ચભૂતવિમર્દનઃ ॥ ૭૬ ॥

પઞ્ચવિંશતિતત્ત્વાત્મા મહાપઞ્ચદશાક્ષરઃ ।
પરાશરકુલોદ્ભૂતઃ પણ્ડિતઃ પણ્ડિતપ્રિયઃ ॥ ૭૭ ॥

પરમેષ્ઠી પરેશાનઃ પરિપૂર્ણઃ પરાત્પરઃ ।
પરંજ્યોતિઃ પરંધામ પરમાત્મા પરાયણમ્ ॥ ૭૮ ॥

પતિવ્રતાભીષ્ટદાયી પર્યઙ્કસ્થઃ પરાર્થવિત્ ।
પવિત્રપાદઃ પાપારિઃ પરાર્થૈકપ્રયોજનઃ ॥ ૭૯ ॥

પાલીતીર્થતટોલ્લાસી પાશ્ચાત્યદ્વીપવિશ્રુતઃ ।
પિતા પિતૃહિતઃ પિત્તનાશકઃ પિતૃમોચકઃ ॥ ૮૦ ॥

પિતૃવ્યાન્વેષિત પીનઃ પાતાલેશાલયસ્થિતઃ ।
પુનર્વસૂદિતઃ પુણ્યઃ પુણ્યકૃત્પુરુષોત્તમઃ ॥ ૮૧ ॥

પુન્નાગતરુવત્ક્ષેત્રી પુણ્યાપુણ્યવિવર્જિતઃ ॥।

પૂતાત્મા પૃથુકપ્રીતઃ પૃથુદશ્ચ પુરોહિતઃ ॥ ૮૨ ॥

પ્રતિમાકૃતસાન્નિધ્યઃ પ્રતિગ્રહપરાઙ્મુખઃ ।
પ્રમાદિવત્સરોદ્ભૂતઃ પ્રકૃતિસ્થઃ પ્રમાણવિત્ ॥ ૮૩ ॥

પ્રતીકોપાસ્તિવિષયઃ પ્રત્યુત્તરવિચક્ષણઃ । નામ ૪૫૦
પ્રત્યક્ પ્રશાન્તઃ પ્રત્યક્ષઃ પ્રશ્રિતઃ પ્રતિભાનવાન્ ॥ ૮૪ ॥

પ્રદક્ષિણાપ્રીતમનાઃ પ્રવાલાદ્રિસમાશ્રયઃ ।
પ્રાચ્યપ્રતીચ્યદેશીય વિબુધાગ્રણ્યવન્દિતઃ ॥ ૮૫ ॥

પ્રસ્થાનભેદસમ્બોદ્ધ્યઃ પ્રાંશુઃ પ્રાણનિરોધકઃ ।
પ્રસૂતિદિનવૃદ્ધસ્ત્રી દર્શિતજ્યોતિરાકૃતિઃ ॥ ૮૬ ॥

પ્રાર્થિતાર્થપ્રદઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રાવારકનિગૂહિતઃ ।
પ્રાતસ્સ્મર્તવ્યચારિત્રઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્તવ્યનિર્વૃતઃ ॥ ૮૭ ॥

પ્રયાણસ્મૃતિસમ્પ્રાપ્યઃ પ્રિયહીનઃ પ્રિયંવદઃ ।
પ્રેક્ષાવાન્પ્રેષ્યરહિતઃ ફલભૂતઃ ફલપ્રદઃ ॥ ૮૮ ॥

બહુશ્રુતો બહુમતો બહુપાકી બહુપ્રદઃ ।
બલવાન્બન્ધુમાન્બાલરૂપો બાલ્યવિચેષ્ટિતઃ ॥ ૮૯ ॥

બાલભાનુપ્રતીકાશો બાલસન્ન્યાસિશબ્દિતઃ ।
બ્રહ્મચર્યતપોયોગશ્રુતપ્રજ્ઞાસમન્વિતઃ ॥ ૯૦ ॥

બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મસાયુજ્યદાયકઃ ।
બ્રહ્માર્પિતમનોબુદ્ધિર્બ્રાહ્મણસ્વામિનામકઃ ॥ ૯૧ ॥

બ્રહ્માસનસ્થિતો બ્રહ્મસૂત્રવિદ્ભગવાન્ભવઃ ।
ભયકૃદ્ભયસંહર્તા ભવાદો ભક્તભાવિતઃ ॥ ૯૨ ॥ નામ ૫૦૦
ભારૂપો ભાવનાગ્રાહ્યો ભાવજ્ઞો ભાગ્યવર્દ્ધનઃ ।
ભારતીયમહાભાગ્યં ભારતખ્યાતિપોષકઃ ॥ ૯૩ ॥

ભારતોદ્યદ્જ્ઞાનદીપો ભાવનાભેદકૃન્તનઃ ।
ભિદાશૂન્યો ભિદાધ્વંસી ભાવુકો ભિક્ષુકેશ્વરઃ ॥ ૯૪ ॥

ભૂતિદો ભૂતિકૃદ્ભૂમિ નાથપૂર્ણાંશસમ્ભવઃ ।
ભૌમબ્રહ્મ ભ્રમધ્વંસી ભૂહૃત્ક્ષેત્રલક્ષિતઃ ॥ ૯૫ ॥

ભૂતિભૂષિતસર્વાઙ્ગો મઙ્ગલો મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મનોબુદ્ધિરહઙ્કારઃ પ્રકૃતિશ્ચ પરઃ પુમાન્ ॥ ૯૬ ॥

મહાશક્તિર્મહાસિદ્ધિર્મહોદારો મહાદ્યુતિઃ ।
મહાકર્તા મહાભોક્તા મહાયોગી મહામતિઃ ॥ ૯૭ ॥

મહામાન્યો મહાભાગો મહાસેનમહોંશજઃ ।
મર્યાદાકૃન્મહાદેવો મહારૂપી મહાયશાઃ ॥ ૯૮ ॥

મહોદ્યમો મહોત્સાહો મમતાગ્રહપીડનઃ ।
મહામન્ત્રો મહાયન્ત્રો મહાવાક્યોપદેશકઃ ॥ ૯૯ ॥

મહાવાક્યાર્થતત્ત્વજ્ઞો મહામોહનિવારકઃ ।
માયાવી માનદો માની માતૃમુક્તિવિધાયકઃ ॥ ૧૦૦ ॥ નામ ૫૫૦
માનાવમાનસામ્યાત્મા માલૂરાધસ્તપસ્સ્થિતઃ ।
મધૂકદ્રુતલસ્થાયી માતૃમાન્માતૃભક્તિમાન્ ॥ ૧૦૧ ॥

માત્રાલયપ્રતિષ્ઠાતા માર્ગિતો માર્ગબાન્ધવઃ ।
માર્ગણીયો માર્ગદર્શી માર્ગશીર્ષકૃતોદયઃ ॥ ૧૦૨ ॥

માર્ગિતાત્મા માર્ગશૂન્યો મિતભુઙ્મિતસઞ્ચરઃ ।
મિતસ્વપ્નાવબોધશ્ચ મિથ્યાબાહ્યનિરીક્ષકઃ ॥ ૧૦૩ ॥

મુનિર્મુક્તો મુક્તિદાયી મેધાવી મેધ્યભોજનઃ ।
મૌનવ્યાખ્યાનકૃન્મૌની મૌનભાષાવિશારદઃ ॥ ૧૦૪ ॥

મૌનામૌનદ્વયાતીતો મૌનદો મૌનિષુ પ્રિયઃ ।
યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞભુગ્યજ્ઞો યજમાનો યથાર્થવિત્ ॥ ૧૦૫ ॥

યતાત્મા યતિસમ્પૂજ્યો યતિપ્રાપ્યો યશસ્કરઃ ।
યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયોગજ્ઞો યજુશ્શાખી યતીશ્વરઃ ॥ ૧૦૬ ॥

યવનાનુગ્રહકરો યક્ષો યમનિષૂદનઃ ।
યાત્રાવિરહિતો યાનાઽનારૂઢો યાજ્ઞિકપ્રિયઃ ॥ ૧૦૭ ॥

યાતનાનાશનો યાઞ્ચહીનો યાચિતદાયકઃ । નામ ૬૦૦
યુક્તકૃદ્યુક્તભુગ્યુક્ત સ્વપ્નબોધો યુગાદિકૃત્ ॥ ૧૦૮ ॥

યોગીશો યોગપુરુષો યોગતત્ત્વવિવેચકઃ ।
યોગાસનો યોગભૂમિ સમારોહણસાધકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

યોગિગમ્યો યોગફલં યોગભ્રષ્ટશુભપ્રદઃ ।
યોગપ્રશંસી યોગસ્થો યોગક્ષેમધુરન્ધરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

રક્ષકો રમણો રમ્યો રમણીયાઙ્ગસંહતિઃ ।
રમેશક્લેશસન્દૃષ્ટજ્યોતિરક્લેશદર્શનઃ ॥ ૧૧૧ ॥

રજોપહો રજોમૂર્તી રસિકો રસશેવધિઃ ।
રહસ્યો રઞ્જનો રસ્યો રત્નગર્ભો રસોદયઃ ॥ ૧૧૨ ॥

રાજવિદ્યાગુરૂ રાજ વિદ્યાવિદ્રાજમાનિતઃ ।
રાજસાહારનિર્મુક્તો રાજસજ્ઞાનદૂરગઃ ॥ ૧૧૩ ॥

રાગદ્વેષવિનિર્મુક્તો રસાલાશ્રમકોકિલઃ ।
રામાભિરામો રાજશ્રીઃ રાજા રાજ્યહિતઙ્કરઃ ॥ ૧૧૪ ॥

રાજભોગપ્રદો રાષ્ટ્રભાષાવિદ્રાજવલ્લભઃ ।
રુદિતદ્વેષણો રુદ્રો લક્ષ્મીવાન્લક્ષ્મિવર્દ્ધનઃ ॥ ૧૧૫ ॥

લજ્જાલુર્લલિતો લબ્ધલબ્ધવ્યો લઘુસિદ્ધિદઃ । નામ ૬૫૦
લયવિલ્લબ્ધકામૌઘો લાભાલાભસમાશયઃ ॥ ૧૧૬ ॥

લયાધિષ્ઠાનતત્ત્વજ્ઞો લયપૂર્વસમાધિમાન્ ।
લાસ્યપ્રિયો લિઙ્ગરૂપી લિઙ્ગોત્થો લિઙ્ગવર્જિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

લિપિલેખચણો લોકશિક્ષકો લોકરક્ષકઃ ।
લોકાયતમતાભિજ્ઞો લોકવાર્તાવિવર્જિતઃ ॥ ૧૧૮ ॥

લોકોદાસીનભાવસ્થો લોકોત્તરગુણોત્તરઃ ।
લોકાધ્યક્ષો લોકપૂજ્યો લોકાસારત્વબોધકઃ ॥ ૧૧૯ ॥

લોકાકર્ષણશક્તાત્મશક્તિમત્કાન્તપર્વતઃ ।
લોકાનુત્સાદકો લોકપ્રમાણં લોકસઙ્ગ્રહી ॥ ૧૨૦ ॥

લોકબોધપ્રકાશાર્થ શોણોદ્યજ્જ્ઞાનભાસ્કરઃ ।
વરિષ્ઠો વરદો વક્તા વઙ્ગદેશ્યજનાશ્રયઃ ॥ ૧૨૧ ॥

વન્દારુજનમન્દારો વર્તમાનૈકકાલવિત્ ।
વનવાસરસાભિજ્ઞો વલિત્રયવિભૂષિતઃ ॥ ૧૨૨ ॥

વસુમાન્વસ્તુતત્ત્વજ્ઞો વન્દ્યો વત્સતરીપ્રિયઃ ।
વર્ણાશ્રમપરિત્રાતા વર્ણાશ્રમમતાતિગઃ ॥ ૧૨૩ ॥

વાક્યજ્ઞો વાક્યકુશલો વાઙ્મનોબુદ્ધ્યગોચરઃ ।
વાદ્યગીતપ્રિયો વાજશ્રવા વાપીપ્રતિષ્ઠકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

વાહનાગારનિષ્ઠાવાન્વાજિમેધફલપ્રદઃ ।
વક્ષોદક્ષિણભાગસ્થ હૃદયસ્થાનદર્શકઃ ॥ ૧૨૫ ॥ નામ ૭૦૦
વચદ્ભૂમન્ત્રસંસેવ્યો વિચારૈકોપદેશકૃત્ ।
વિચારમાત્રનિરતો વિવેકિજનતાદૃતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

વિદિતાત્મા વિધેયાત્મા વિસ્મિતેશાદિવીક્ષિતઃ ।
વિરૂપાક્ષગુહાવાસી વિશ્વાત્મા વિશ્વભુગ્વિભુઃ ॥ ૧૨૭ ॥

વિવિક્તસેવી વિઘ્નેશચૈત્યપ્રાકારસંસ્થિતઃ ।
વિધ્યદૃષ્ટમહોદર્શી વિજ્ઞાનાનન્દસુન્દરઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વિઘસાશી વિશુદ્ધાત્મા વિપર્યાસનિરાસકઃ ।
વિભૂતિસિતફાલાઢ્યો વિરોધોક્તિવિનાકૃતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

વિશ્વમ્ભરો વિશ્વવૈદ્યો વિશ્વાસ્યો વિસ્મયાન્વિતઃ ।
વીણાગેયો વીતમાયો વીર્યવાન્વીતસંશયઃ ॥ ૧૩૦ ॥

વૃદ્ધિહ્રાસવિનાભૂતો વૃદ્ધો વૃત્તિનિરોધકઃ ।
વૃત્તિદો વૃત્તિબોધેદ્ધો વેણુવાદ્યવશંવદઃ ॥ ૧૩૧ ॥

વેદવેદાન્તતત્ત્વજ્ઞો વેષદોષપ્રકાશકઃ ।
વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપજ્ઞો વ્યઙ્ગ્યવાક્યપ્રયોગવિત્ ॥ ૧૩૨ ॥

વ્યાપ્તાખિલો વ્યવસ્થાકૃદ્વ્યવસાયવિબોધકઃ ।
વૈજ્ઞાનિકાગ્રણીર્વૈશ્વાનરો વ્યાઘ્રાજિનસ્થિતઃ ॥ ૧૩૩ ॥

શરણ્યશ્શર્મદશ્શક્તિ પાતબુદ્ધશ્શમાન્વિતઃ ।
શરીરિવદ્ભાસમાનશ્શર્મણ્યજનવન્દિતઃ ॥ ૧૩૪ ॥ નામ ૭૫૦
શાસ્ત્રજાલમહારણ્ય વૃથાટનનિષેધકઃ ।
શાસ્ત્રાભ્યાસફલીભૂત જ્ઞાનવિજ્ઞાનતત્પરઃ ॥ ૧૩૫ ॥

શાસ્ત્રોલ્લઙ્ઘનવિદ્વેષી શાસ્ત્રમાર્ગાવિલઙ્ઘનઃ ।
શાન્તાત્મા શાન્તિદશ્શાન્તિધનશ્શાન્તોપદેશકઃ ॥ ૧૩૬ ॥

શાણ્ડિલ્યોપાસ્તિલક્ષ્યાર્થશ્શાસ્ત્રયોનિઃ પ્રજાપતિઃ ।
શિવઙ્કરશ્શિવતમશ્શિષ્ટેષ્ટશ્શિષ્ટપૂજિતઃ ॥ ૧૩૭ ॥

શિવપ્રકાશસન્તુષ્ટશ્શિવાદ્વૈતપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
શિવગઙ્ગાતડાકસ્થશ્શિવજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ॥ ૧૩૮ ॥

શીતાચલપ્રાન્ત્યપૂજ્યશ્શીપ્રાતીરજનાશ્રયઃ ।
શુભાશુભપરિત્યાગી શુભાશુભવિમત્સરઃ ॥ ૧૩૯ ॥

શુક્લકૃષ્ણગતિજ્ઞાની શુભંયુશ્શિશિરાત્મકઃ ।
શુકવજ્જન્મસંસિદ્ધશ્શેષાદ્રિસ્વામિવત્સલઃ ॥ ૧૪૦ ॥

શૈવવૈષ્ણવશાક્તાદિ વિરોધપ્રતિરોધકઃ ।
શૃઙ્ગારાદિરસાલમ્બો શૃઙ્ગારરસવિપ્રિયઃ ॥ ૧૪૧ ॥

શ્રવણાધ્યર્થતત્ત્વજ્ઞશ્શ્રવણાનન્દભાષિતઃ ।
શોણેશાલયસઞ્ચારી શોણેશઃ શોણતીર્થવિત્ ॥ ૧૪૨ ॥

શોકમોહાદ્યસંસ્પૃષ્ટશ્શોણક્ષેત્રાધિદૈવતમ્ ।
શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રીનિવાસઃ શ્રીકણ્ઠમતતત્ત્વવિત્ ॥ ૧૪૩ ॥

શ્રીવિદ્યામન્ત્રતત્ત્વજ્ઞઃ શ્રીવૈષ્ણવમતપ્રિયઃ ।
શ્રુતિતાત્પર્યનિર્વક્તા શ્રુતમાત્રાવધારણઃ ॥ ૧૪૪ ॥

શ્રુતશ્રોતવ્યસન્તુષ્ટઃ શ્રૌતમાર્ગસમર્થકઃ ।
ષડધ્વધ્વાન્તવિધ્વંસી ષડૂર્મિભયભઞ્જનઃ ॥ ૧૪૫ ॥ નામ ૮૦૦
ષટ્ગ્રન્થિભેદચતુરષ્ષટ્ગુણી ષટ્પ્રમાણવાન્ ।
ષટ્કોણમધ્યનિલયષ્ષડરિઘ્નષ્ષડાશ્રયઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ષણ્ડત્વઘ્નષ્ષડાધારનિર્ધ્યાતષ્ષડનાદિવિત્ ।
સર્વજ્ઞસ્સર્વવિત્સર્વસ્સાર્વસ્સર્વમનસ્સ્થિતઃ ॥ ૧૪૭ ॥

સદસન્નિર્ણયજ્ઞાની સર્વભૂતસમાશયઃ ।
સર્વશ્રુતિસ્સર્વચક્ષુસ્સર્વાનનકરાદિમાન્ ॥ ૧૪૮ ॥

સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસસ્સર્વસમ્બન્ધવર્જિતઃ ।
સર્વભૃત્સર્વકૃત્સર્વહરસ્સર્વહિતેરતઃ ॥ ૧૪૯ ॥

સર્વારમ્ભપરિત્યાગી સગુણધ્યાયિતારકઃ ।
સર્વભૂતનિશાબુદ્ધસ્સર્વજાગરનિદ્રિતઃ ॥ ૧૫૦ ॥

સર્વાશ્ચર્યમસ્સભ્યસ્સઙ્કલ્પઘ્નસ્સદાતનઃ ।
સર્ગાદિમધ્યનિધનસ્સકૃત્સ્મૃતિવિમુક્તિદઃ ॥ ૧૫૧ ॥

સંયમી સત્યસન્ધશ્ચ સંસ્કારપરિવર્જિતઃ ।
સમસ્સમવિભક્તાઙ્ગસ્સમદૃક્ સમસંસ્થિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

સમર્થસ્સમરદ્વેષી સમર્યાદસ્સમાહિતઃ ।
સમયજ્ઞસ્સદાનન્દસ્સમાહૃતનિજેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૫૩ ॥

સત્તાસંવિન્મયજ્યોતિસ્સમ્પ્રદાયપ્રવર્તકઃ । નામ ૮૫૦
સમસ્તવૃત્તિમૂલાહં વૃત્તિનાશોપદેશકઃ ॥ ૧૫૪ ॥

સમ્રાટ્ સમૃદ્ધસ્સમ્બુદ્ધસ્સર્વશ્રુતિમનોહરઃ ।
સરલસ્સરસસ્સર્વરસસ્સર્વાનુભૂતિયુક્ ॥ ૧૫૫ ॥

સર્વેશ્વરસ્સર્વનિધિસ્સર્વાત્મા સર્વસાધકઃ ।
સહજપ્રાપ્તકર્માનુષ્ઠાનત્યાગનિષેધકઃ ॥ ૧૫૬ ॥

સહિષ્ણુસ્સાત્ત્વિકાહારસ્સાત્ત્વિકજ્ઞાનિવીક્ષિતઃ ।
સત્ત્વાધિકમનોબુદ્ધિસુખધૈર્યવિવર્ધકઃ ॥ ૧૫૭ ॥

સાત્ત્વિકત્યાગયોગજ્ઞસ્સાત્ત્વિકારાધ્યવૈભવઃ ।
સાર્ધષોડશવર્ષાપ્તપારિવ્રાજ્યો વિરક્તધીઃ ॥ ૧૫૮ ॥

સામગાનપ્રિયસ્સામ્યવૈષમ્યમતિકૃન્તનઃ ।
સાધિતાખિલસિદ્ધીશસ્સામવિત્સામગાયનઃ ॥ ૧૫૯ ॥

સિદ્ધાર્થસ્સિદ્ધસઙ્કલ્પસ્સિદ્ધિદસ્સિદ્ધસાધનઃ ।
સિદ્ધ્યસિદ્ધિસમસ્સિદ્ધસ્સિદ્ધસઙ્ઘસમર્ચિતઃ ॥ ૧૬૦ ॥

સિસાધયિષુલોકેડ્યસ્સહાયામ્બાસહાયવાન્ ।
સુન્દરસ્સુન્દરક્ષેત્ર વિદ્યાભ્યાસવિલાસભૃત્ ॥ ૧૬૧ ॥

સુન્દરેશ્વરલીલાકૃત્ સુન્દરાનન્દવર્દ્ધનઃ ।
સુરર્ષિસન્નુતસ્સૂક્ષ્મસ્સૂરિદૃશ્યપદસ્થિતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

સુદર્શનસ્સુહૃત્સૂરિસ્સૂનૃતોક્તિવદાવદઃ ।
સૂત્રવિત્સૂત્રકૃત્સૂત્રં સૃષ્ટિવૈતથ્યબોધકઃ ॥ ૧૬૩ ॥ નામ ૯૦૦
સૃષ્ટિવાક્યમહાવાક્યૈક્યકણ્ઠ્યપ્રતિપાદકઃ ।
સૃષ્ટિહેતુમનોનાશી સૃષ્ટ્યધિષ્ઠાનનિષ્ઠિતઃ ॥ ૧૬૪ ॥

સ્રક્ચન્દનાદિવિષયવિરાગી સ્વજનપ્રિયઃ ।
સેવાનમ્રસ્વભક્તૌઘ સદ્યોમુક્તિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સોમસૂર્યાગ્ન્યપ્રકાશ્ય સ્વપ્રકાશસ્વરૂપદૃક્ ।
સૌન્દર્યામ્બાતપસ્સમ્પત્પરીપાકફલાયિતઃ ॥ ૧૬૬ ॥

સૌહિત્યવિમુખસ્સ્કન્દાશ્રમવાસકુતૂહલી ।
સ્કન્દાલયતપોનિષ્ઠસ્સ્તવ્યસ્તાવકવર્જિતઃ ॥ ૧૬૭ ॥

સહસ્રસ્તમ્ભસંયુક્ત મણ્ડપાન્તરમાશ્રિતઃ ।
સ્તૈન્યસ્તેનસ્સ્તોત્રશાસ્ત્ર ગેયસ્સ્મૃતિકરસ્સ્મૃતિઃ ॥ ૧૬૮ ॥

સામરસ્યવિધાનજ્ઞસ્સઙ્ઘસૌભ્રાત્રબોધકઃ ।
સ્વભાવભદ્રો મધ્યસ્થસ્સ્ત્રીસન્ન્યાસવિધાયકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

સ્તિમિતોદધિવજ્જ્ઞાનશક્તિપૂરિતવિગ્રહઃ ।
સ્વાત્મતત્ત્વસુખસ્ફૂર્તિતુન્દિલસ્વસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૭૦ ॥

સ્વસ્વધર્મરતશ્લાઘી સ્વભૂસ્સ્વચ્છન્દચેષ્ટિતઃ ।
સ્વસ્વરૂપપરિજ્ઞાન પરામૃતપદસ્થિતઃ ॥ ૧૭૧ ॥

સ્વાધ્યાયજ્ઞાનયજ્ઞેજ્યસ્વતસ્સિદ્ધસ્વરૂપદૃક્ ।
સ્વસ્તિકૃત્સ્વસ્તિભુક્સ્વામી સ્વાપજાગ્રદ્વિવર્જિતઃ ॥ ૧૭૨ ॥

હન્તૃહન્તવ્યતાશૂન્ય શુદ્ધસ્વાત્મોપદેશકઃ ।
હસ્તપાદાદ્યસઙ્ગ્રાહ્યનિર્લિપ્તપરમાર્થદૃક્ ॥ ૧૭૩ ॥

હત્યાદિપાપશમનો હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતઃ ।
હિતકૃદ્ધૂણદેશીય જનવર્ણિતવૈભવઃ ॥ ૧૭૪ ॥

હૃદયબ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞો હૃદયાન્વેષદેશનઃ ।
હૃદયસ્થો હૃદયાકાશસ્વરૂપી હૃદ્ગુહાશયઃ ॥ ૧૭૫ ॥

હાર્દાકાશાન્તરગત બાહ્યાકાશાદિવસ્તુદૃક્ ।
હૃદયસ્થાનતત્ત્વજ્ઞો હૃદહન્નાશપણ્ડિતઃ ॥ ૧૭૬ ॥ નામ ૯૫૦
હેયોપાદેયરહિતો હેમન્તર્તુકૃતોદયઃ ।
હરિબ્રહ્મેન્દ્રદુષ્પ્રાપસ્વારાજ્યોર્જિતશાસનઃ ॥ ૧૭૭ ॥

હતાસુરપ્રકૃતિકો હંસો હૃદ્યો હિરણ્મયઃ ।
હાર્દવિદ્યાફલીભૂતો હાર્દસન્તમસાપહઃ ॥ ૧૭૮ ॥

સેતુસ્સીમા સમુદ્રશ્ચ સમાભ્યધિકવર્જિતઃ ।
પુરાણઃ પુરુષઃ પૂર્ણોઽનન્તરૂપસ્સનાતનઃ ॥ ૧૭૯ ॥

જ્યોતિઃ પ્રકાશઃ પ્રથિતસ્સ્વયમ્ભાનઃ સ્વયમ્પ્રભુઃ ।
સત્યં જ્ઞાનં સુખં સ્વસ્થસ્સ્વાનુભૂઃ પરદૈવતમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

મહર્ષિશ્ચ મહાગ્રાસો મહાત્મા ભગવાન્વશી ।
અહમર્થોઽપ્રમેયાત્મા તત્ત્વં નિર્વાણમુત્તમમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

અનાખ્યવસ્તુ મુક્તાત્મા બન્ધમુક્તિવિવર્જિતઃ ।
અદૃશ્યો દૃશ્યનેતા ચ મૂલાચાર્યસ્સુખાસનઃ ॥ ૧૮૨ ॥

અન્તર્યામી પારશૂન્યો ભૂમા ભોજયિતા રસઃ । નામ ૧૦૦૦

ઉપસંહારઃ ।
કોઽહં માર્ગ ધનુષ્પાણિર્નાહં તત્ત્વસુદર્શનઃ ।
સોઽહં બોધ મહાશઙ્ખો ભગવાન્ રમણોઽવતુ ॥ ૧ ॥

ઇતિ ત્રિવારમ્
ઇતિ તે નામસહસ્રં રમણસ્ય મહાત્મનઃ ।
કથિતં કૃપયા દેવિ ગોપ્યાદ્ગોપ્યતરં મયા ॥ ૨ ॥

ય ઇદં નામસાહસ્રં ભક્ત્યા પઠતિ માનવઃ ।
તસ્ય મુક્તિરયત્નેન સિદ્ધ્યત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૩ ॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં વિવાહાર્થી ગૃહી ભવેત્ ।
વૈરાગ્યકામો લભતે વૈરાગ્યં ભવતારકમ્ ॥ ૪ ॥

યેન યેન ચ યો યોઽર્થી સ સ તં તં સમશ્નુતે ।
સર્વ પાપવિનિર્મુક્તઃ પરં નિર્વાણમાપ્નુયાત્ ॥ ૫ ॥

દુર્દેશકાલોત્થદુરામયાર્તાઃ
દૌર્ભાગ્યતાપત્રયસન્નિરુદ્ધાઃ ।
નરાઃ પઠન્તો રમણસ્ય નામ-
સાહસ્રમીયુસ્સુખમસ્તદુઃખમ્ ॥ ૬ ॥

ઇતિ શ્રીગૌતમમહર્ષિપ્રોક્તં શ્રીરમણસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।
॥ શુભમસ્તુ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Ramanamaharshi:

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil