1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Ramanamaharshi Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ രമണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
॥ ശ്രീഃ ॥

॥ ശ്രീരമണസഹസ്രനാമസ്തോത്രപ്രാരംഭഃ ॥

ദേവ്യുവാച ।
ഭഗവന്‍സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥപരിജ്ഞാനവതാം വര ।
അരുണേശസ്യ മാഹാത്മ്യം ത്വത്തോ വിസ്തരശഃ ശ്രുതം ॥ 1 ॥

തന്നാംനാമപി സാഹസ്രം സര്‍വപാപഹരം നൃണാം ।
അരുണേശാവതാരസ്യ രമണസ്യ മഹാത്മനഃ ॥ 2 ॥

ഇദാനീം ശ്രോതുമിച്ഛാമി തസ്യ നാമസഹസ്രകം ।
യസ്യ സങ്കീര്‍തനാന്‍മര്‍ത്യോ വിമുക്തിം വിന്ദതേ ധ്രുവം ॥ 3 ॥

ത്വന്തു സര്‍വം വിജാനാസി നാന്യസ്ത്വത്തോഽസ്യ വേദിതാ ।
തസ്മാത്കാരുണ്യതോ മഹ്യം ഭക്തിമത്യൈ വിശേഷതഃ ॥ 4 ॥

നാംനാം സഹസ്രം ദിവ്യാനാം രമണസ്യ മുനീശിതുഃ ।
രഹസ്യമപി വക്തവ്യം ത്വയാ ഗൌതമ സുവ്രത ॥ 5 ॥

ഗൌതമ ഉവാച ।
സാധു സാധു മഹാഭാഗേ പ്രശ്ന ഏഷ ജഗദ്ധിതഃ ।
വക്ഷ്യേ തച്ഛ്രദ്ധയോപേതാ സാവധാനമനാഃ ശൃണു ॥ 6 ॥

ജ്ഞാനം വേദാന്തസഞ്ജാതം സാക്ഷാന്‍മോക്ഷസ്യ സാധനം ।
കര്‍മോപാസ്ത്യാദി തദ്ഭിന്നം ജ്ഞാനദ്വാരൈവ മുക്തിദം ॥ 7 ॥

നിഷ്കാമകര്‍മശുദ്ധാനാം വിവേകാദിമതാം നൃണാം ।
ജായതേ തച്ച വിജ്ഞാനം പ്രസാദാദേവ സദ്ഗുരോഃ ॥ 8 ॥

ജ്ഞാനസാധനനിഷ്ഠത്വം ജ്ഞാനാഭ്യാസം വിദുര്‍ബുധാഃ ।
താരതംയേന ഭിദ്യന്തേ ജ്ഞാനാഭ്യാസാധികാരിണഃ ॥ 9 ॥

വിചാരമാത്രനിഷ്ഠസ്യ മുഖ്യാ ജ്ഞാനാധികാരിതാ ।
വിചാരീ ദുര്ലഭോ ലോകേ വിചാരോ ദുഷ്കരോ യതഃ ॥ 10 ॥

മമുക്ഷവോ നരാസ്സര്‍വേ ജ്ഞാനാഭ്യാസേഽധികാരിണഃ ।
സ്ത്രീശൂദ്രാണാം തഥാന്യേഷാം നാധികാരോവിഗര്‍ഹിതഃ ॥ 11 ॥

ദേശഭാഷാന്തരേണാപി തേഷാം സോപ്യുപകാരകഃ ।
ജ്ഞാനസ്യ ച വിചാരോഽയം സന്നികൃഷ്ടം ഹി സാധനം ॥ 12 ॥

വിചാരഭിന്നമാര്‍ഗശ്ച ന സാക്ഷാജ്ജ്ഞാനസിദ്ധയേ ।
വിചാരജനനദ്വാരേത്യാഹുര്‍വേദാന്തവേദിനഃ ॥ 13 ॥

യോഗോപാസ്ത്യാദയോപ്യന്യേ സന്തി വിജ്ഞാനഹേതവഃ ।
തദാലംബോ ഭവത്യേവ വിചാരാനധികാരിണാം ॥ 14 ॥

യോഗോപാസ്ത്യാദ്യശക്താനാം ജപസ്ത്യുത്യാദികീര്‍തനം ।
ജ്ഞാനോപായോഭവത്യേവ ജിജ്ഞാസാനുഷ്ഠിതം യദി ॥ 15 ॥

തസ്മാദയത്നതോജ്ഞാനം സര്‍വേഷാം യേന ഹേതുനാ ।
താദൃശം നാമസാഹസ്രം രമണസ്യ മഹാത്മനഃ ॥ 16 ॥

ത്വയ പ്രീത്യൈവ വക്ഷ്യാമി ഹിതായ ജഗതാം ശൃണു ।
നാഭക്തായ പ്രദാതവ്യമിദം മോക്ഷസുഖപ്രദം ॥ 17 ॥

അസ്യ ശ്രീരമണദിവ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ।
ഗൌതമോ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീരമണപരമാത്മാദേവതാ ।
ഐം ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ । ശ്രീം കീലകം ।
“ശ്രീ രമണായ നമഃ” ഇതി മന്ത്രപ്രത്യേകവര്‍ണേന ഹൃദയാദി ന്യാസഃ ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ।
ധ്യാനം ।
ധ്യായേച്ഛാരദചന്ദ്രസുന്ദരമുഖം താംരാരവിന്ദേക്ഷണം
ഭക്താഭീഷ്ടവരാഭയപ്രദകരം കൌപീനമാത്രോജ്ജ്വലം ।
സ്വാത്മാനന്ദരസാനുഭൂതിവിവശം സര്‍വാനവദ്യാങ്ഗകം
ശ്രീമന്തം രമണേശ്വരം ഗുരുവരം യോഗാസനാധ്യാസിതം ॥

അരുണജലജനേത്രം മുഗ്ധമന്ദസ്മിതാസ്യം
തരുണതപനഭാസം പൂര്‍ണബോധപ്രസാദം ।
അരുണശിഖരിസാനുപ്രാങ്ഗണേ സഞ്ചരന്തം
രമണമരുണമൂര്‍തിം ചിന്തയേദിഷ്ടസിദ്ധ്യൈ ॥

॥ ഓം ॥

അരുണേശമഹാശക്തിനിപാതപ്രതിബോധിതഃ ।
അചിന്ത്യപരനിര്‍വാണസ്ഥിതിരവ്യക്തശക്തികഃ ॥ 1 ॥

അനഭ്യാസശ്രമാവാപ്തസമസ്തനിഗമാഗമഃ ।
അരുണാചലനാഥീയപഞ്ചരത്നപ്രകാശകഃ ॥ 2 ॥

അനാഹതാന്യഹൃദയസ്ഥാനബോധനപണ്ഡിതഃ ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാമന്ത്രമാലികഃ ॥ 3 ॥

അന്തര്‍ഗതമഹാശക്തിരണിമാദിഗുണാന്വിതഃ ।
അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാത അത്യാശ്ചര്യചരിത്രകഃ ॥ 4 ॥

അതിവര്‍ണാശ്രമാചാരോഽചിന്ത്യശക്തിരമോഘദൃക് ।
അങ്ഗാവന്ത്യാദിദേശീയമുമുക്ഷുജനതാശ്രയഃ ॥ 5 ॥

അന്തര്‍മുഖോഽന്തരാരാമ അന്തര്യാംയഹമര്‍ഥദൃക് ।
അഹമര്‍ഥൈകലക്ഷ്യാര്‍ഥ അരുണാദ്രിമയോഽരുണഃ ॥ 6 ॥

അപീതാംബാങ്ഗനിര്‍മാല്യപയഃപാനൈകജീവിതഃ ।
അധ്യാത്മയോഗനിലയ അദീനാത്മാഽഘമര്‍ഷണഃ ॥ 7 ॥

അകായോ ഭക്താകായസ്ഥഃ കാലചക്രപ്രവര്‍തകഃ ।
അക്ഷിപേയാമൃതാംഭോധിരാഹൂയൈശ്വര്യദായകഃ ॥ 8 ॥

ആജാനുബാഹുരക്ഷോഭ്യ ആത്മവാനനസൂയകഃ ।
ആവര്‍തക്ഷേത്രസഞ്ജാത ആര്‍തരക്ഷണതത്പരഃ ॥ 9 ॥

ഇതിഹാസപുരാണജ്ഞ ഇഷ്ടാപൂര്‍തഫലപ്രദഃ ।
ഇഡാപിങ്ഗലികാമധ്യ-സുഷുംനാഗ്രന്ഥിഭേദകഃ ॥ 10 ॥

ഇഡാപിങ്ഗലികാമധ്യ-സുഷുംനാമധ്യഭാസുരഃ ।
ഇഷ്ടാര്‍ഥദാനനിപുണ ഇന്ദ്രഭോഗവിരക്തധീഃ ॥ 11 ॥

ഈശാന ഈഷണാഹീനഃ ഈതിബാധാഭയാപഹഃ ।
ഉപാസ്യമൂര്‍തിരുത്സാഹസമ്പന്ന ഉരുവിക്രമഃ ॥ 12 ॥

ഉദാസീനവദാസീന ഉത്തമജ്ഞാനദേശികഃ । നാമ 50
ഊര്‍ധ്വരേതാ ഊര്‍ധ്വഗതി രുടജസ്ഥ ഉദാരധീഃ ॥ 13 ॥

ഋഷീഋഷിഗണസ്തുത്യോ ഋജുബുദ്ധീ ഋജുപ്രിയഃ ।
ഋതംഭര ഋതപ്രജ്ഞോ ഋജുമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 14 ॥

ഏവമിത്യവിനിര്‍ണേയഃ ഏനഃകൂടവിനാശനഃ ।
ഐശ്വര്യദാനനിപുണ ഔദാര്യഗുണമണ്ഡിതഃ ॥ 15 ॥

ഓങ്കാരപദലക്ഷ്യാര്‍ഥ ഔപംയപരിവര്‍ജിതഃ ।
കടാക്ഷസ്യന്ദികരുണഃ കടിബദ്ധാലമല്ലകഃ ॥ 16 ॥

കമനീയചരിത്രാഢ്യഃ കര്‍മവിത്കവിപുങ്ഗവഃ ।
കര്‍മാകര്‍മവിഭാഗജ്ഞഃ കര്‍മലേപവിവര്‍ജിതഃ ॥ 17 ॥

കലിദോഷഹരഃ കംരഃ കര്‍മയോഗപ്രവര്‍തകഃ ।
കര്‍മന്ദിപ്രവരഃ കല്യഃ കല്യാണഗുണമണ്ഡിതഃ ॥ 18 ॥

കാന്തിപത്തനസന്ദൃഷ്ടാരുണജ്യോതിഃപ്രഹര്‍ഷിതഃ ।
കാമഹന്താകാന്തമൂര്‍തിഃ കാലാത്മാകാലസൂത്രഹൃത് ॥ 19 ॥

കാങ്ക്ഷാഹീനഃ കാലകാങ്ക്ഷീ കാശീവാസഫലപ്രദഃ ।
കാശ്മീരദേശ്യസേവ്യാങ്ഘ്രിര്‍നേപാലീയസമര്‍ചിതഃ ॥ 20 ॥

കാമകാരനിരാകര്‍താ കൃതകൃത്യത്വകാരകഃ ।
കാവ്യകണ്ഠസുധീദൃഷ്ടകാര്‍തികേയസ്വരൂപധൃക് ॥ 21 ॥

കിങ്കരീകൃതഭൂപാലഃ കീര്‍തിമാന്‍കീര്‍തിവര്‍ദ്ധനഃ ।
കുമാരഃ കുതലാമോദഃ കുകുടുംബീ കുലോദ്ഗതഃ ॥ 22 ॥ നാമ 100
കുഷ്ഠാപസ്മാരരോഗഘ്നഃ കുസുമാരാമനിഷ്ഠിതഃ ।
കൃപാലുഃ കൃപണാലംബഃ കൃശാനുസദൃശഃ കൃശഃ ॥ 23 ॥

കേരലാന്ധ്രാദിഭാഷാജ്ഞഃ കേരലാന്ധ്രജനേഡിതഃ ।
കൈവല്യപദനിശ്ശ്രേണിഃ കൈവല്യസുഖദായകഃ ॥ 24 ॥

കോഽഹം നാഹം സോഽഹമിതി സ്വാത്മാന്വേഷണമാര്‍ഗദൃക് ।
കോഽഹംവിമര്‍ശബ്രഹ്മാസ്ത്ര-നാശിതാശേഷവിഭ്രമഃ ॥ 25 ॥

കോശാലയപ്രതിഷ്ഠാതാ കോശവാന്‍കോശവീക്ഷിതാ ।
ക്ഷമാവാന്‍ക്ഷിപ്രസന്തുഷ്ടഃ ക്ഷപിതാശേഷകല്‍മഷഃ ॥ 26 ॥

ക്ഷതകര്‍മാ ക്ഷതാവിദ്യഃ ക്ഷീണഭക്തജനാവനഃ ।
ക്ഷാമനാശീ ക്ഷുധാഹീനഃ ക്ഷുദ്രഘ്നഃ ക്ഷിതിമണ്ഡനം ॥ 27 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേമദഃ ക്ഷേമഃ ക്ഷേമാര്‍ഥിജനവന്ദിതഃ ।
ക്ഷേത്രാടനപരിശ്രാന്തഭക്തക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ॥ 28 ॥

ക്ഷ്ംരൌമ്മന്ത്രബീജതത്ത്വജ്ഞഃ ക്ഷേത്രാജീവഫലപ്രദഃ ।
ഗംഭീരോ ഗര്‍വിതോഗര്‍വവിഹീനോ ഗര്‍വനാശനഃ ॥ 29 ॥

ഗദ്യപദ്യപ്രിയോഗംയോ ഗായത്രീമന്ത്രബോധിതഃ ।
ഗിരിശോ ഗീഷ്പതിര്‍ഗുണ്യോ ഗുണാതീതോ ഗുണാകരഃ ॥ 30 ॥

ഗൃഹീഗൃഹവിനിര്‍മുക്തോ ഗ്രഹാതിഗ്രഹസഞ്ജയീ ।
ഗീതോപദേശസാരാദിഗ്രന്ഥകൃദ് ഗ്രന്ഥിഭേദകഃ ॥ 31 ॥ നാമ 150
ഗുരുമൂര്‍തതപോനിഷ്ഠഃ നൈസര്‍ഗികസുഹൃദ്വരഃ ।
ഗൃഹിമുക്ത്യധികാരിത്വ വ്യവസ്ഥാപനതത്പരഃ ॥ 32 ॥

ഗോവിന്ദോ ഗോകുലത്രാതാ ഗോഷ്ഠീവാന്‍ഗോധനാന്വിതഃ ।
ചരാചരഹിതശ്ചക്ഷുരുത്സവശ്ചതുരശ്ചലഃ ॥ 33 ॥

ചതുര്‍വര്‍ഗചതുര്‍ഭദ്രപ്രദശ്ചരമദേഹഭൃത് ।
ചാണ്ഡാലചടകശ്വാഽഹി-കിടികീശഹിതങ്കരഃ ॥ 34 ॥

ചിത്താനുവര്‍തീ ചിന്‍മുദ്രീ ചിന്‍മയശ്ചിത്തനാശകഃ ।
ചിരന്തനശ്ചിദാകാശശ്ചിന്താഹീനശ്ചിദൂര്‍ജിതഃ ॥ 35 ॥

ചോരഹാ ചോരദൃക് ചോരചപേടാഘാതനന്ദിതഃ ।
ഛലച്ഛദ്മവചോഹീനശ്ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ ॥ 36 ॥

ഛന്നാകാരശ്ഛാന്ദസേഡ്യഞ്ഛിന്നകര്‍മാദി ബന്ധനഃ ।
ഛിന്നദ്വൈധശ്ഛിന്നമോഹശ്ഛിന്നഹൃച്ഛിന്നകല്‍മഷഃ ॥ 37 ॥

ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗത്പ്രാണോ ജഗദീശോ ജഗത്പ്രിയഃ ।
ജയന്തീജോജന്‍മഹീനോ ജയദോ ജനമോഹനഃ ॥ 38 ॥

ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാദിസാക്ഷീ ജാഡ്യവിനാശകഃ ।
ജാതിവര്‍ണഭിദാശൂന്യോ ജിതാത്മാ ജിതഭൂതകഃ ॥ 39 ॥

ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതപ്രാണോ ജിതാന്തശ്ശത്രുസഞ്ചയഃ । നാമ 200
ജീവബ്രഹ്മൈക്യവിജ്ജീവന്‍മുക്തോ ജീവത്വനാശകഃ ॥ 40 ॥

ജ്യോതിര്ലിങ്ഗമയജ്യോതിസ്സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ ।
ജേതാ ജ്യായാജ്ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനമഹാനിധിഃ ॥ 41 ॥

ജ്ഞാനജ്ഞാതൃജ്ഞേയരൂപത്രിപുടീഭാവനോജ്ഝിതഃ ।
ജ്ഞാതസര്‍വാഗമോ ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാതേയസന്നുതഃ ॥ 42 ॥

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ ജ്ഞാനസഞ്ഛിന്നസംശയഃ ।
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകര്‍മാ ച ജ്ഞാനോപായപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 43 ॥

ജ്ഞാനയജ്ഞവിധിപ്രീതോ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതമാനസഃ ।
ജ്ഞാതാഽജ്ഞാതാന്യചിന്‍മാത്രോ ജ്ഞാനവൃദ്ധോപലാലിതഃ ॥ 44 ॥

തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വവിന്നേതാ തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷിതഃ ।
തത്ത്വഭാഷണസന്തുഷ്ടസ്തത്ത്വബോധകദേശികഃ ॥ 45 ॥

തത്പദാര്‍ഥൈകസംലീനസ്തത്ത്വാന്വേഷണ തത്പരഃ ।
തപനസ്തപനീയാങ്ഗസ്തമസ്സന്താപചന്ദ്രമാഃ ॥ 46 ॥

തപസ്വീ താപസാരാധ്യസ്തപഃ ക്ലിഷ്ടതനൂദ്വഹഃ ।
തപസ്തത്ത്വാര്‍ഥസാരജ്ഞസ്തപോമൂര്‍തിസ്തപോമയഃ ॥ 47 ॥

തപോബലസമാകൃഷ്ടഭക്തസങ്ഘസമാവൃതഃ ।
താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തജനസഞ്ജീവനാമൃതം ॥ 48 ॥

താതാദേശാപ്തശോണാദ്രിസ്താതാരുണമഹേശ്വരഃ ।
താതാന്തികസമാഗന്താ താതാന്വേഷണതത്പരഃ ॥ 49 ॥

തിതിക്ഷുസ്തീര്‍ഥവിത്തീര്‍ഥം തുരീയസ്തുഷ്ടമാനസഃ । നാമ 250
തുല്യനിന്ദാസ്തുതിസ്തൂഷ്ണീംശീലസ്തൃഷ്ണാവിവര്‍ജിതഃ ॥ 50 ॥

തേജസ്വീത്യക്തവിഷയസ്ത്രയീഭാവാര്‍ഥകോവിദഃ ।
ത്രിദിവേശമുഖോപാസ്യസ്ത്രിവര്‍ഗസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ ॥ 51 ॥

ത്രൈലോക്യബുധസമ്പൂജ്യസ്ത്രൈലോക്യഗ്രാസബൃംഹിതഃ ।
ത്രൈലോക്യസൃഷ്ടിസ്ഥിതികൃത് ത്രൈഗുണ്യവിഷയോജ്ഝിതഃ ॥ 52 ॥

ത്രൈഗുണ്യവിഷവേഗഘ്നോ ദക്ഷോ ദഗ്ധവപുര്‍ധരഃ ।
ദര്‍ശനീയോ ദയാമൂര്‍തിര്‍ദക്ഷിണാസ്യോ ദമാന്വിതഃ ॥ 53 ॥

ദണ്ഡധൃക് ദണ്ഡനീതിസ്ഥോ ദക്ഷിണോ ദംഭവര്‍ജിതഃ ।
ദഹരാകാശമധ്യസ്ഥ ചിദാകാശപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 54 ॥

ദശദിക്പാലസമ്പൂജ്യോ ദശദിഗ്വ്യാപിസദ്യശാഃ ।
ദക്ഷിണദ്വീപവിഖ്യാതോ ദാക്ഷിണാത്യകലാകവിഃ ॥ 55 ॥

ദാരിദ്ര്യധ്വംസകോ ദാന്തോ ദാരിതക്ലേശസന്തതിഃ ।
ദാസീദാസഭരോ ദിവ്യോ ദിഷ്ട്യാബുദ്ധോ ദിഗംബരഃ ॥ 56 ॥

ദീര്‍ഘദര്‍ശീ ദീപ്യമാനോ ദീനബന്ധുര്‍ദൃഗാത്മകഃ ।
ദുര്‍വിഗാഹ്യോ ദുരാധര്‍ഷോ ദുരാചാരനിവര്‍തകഃ ॥ 57 ॥

ദൃഗ്ദൃശ്യഭേദധീശൂന്യോ ദര്‍ശനം ദൃപ്തഖണ്ഡകഃ ।
ദേവവന്ദ്യോ ദേവതേശോ ദോഷജ്ഞോ ദോഷനാശനഃ ॥ 58 ॥ നാമ 300
ദ്വാദശാര്‍ണമനുധ്യേയോ ദ്വാദശാന്തസ്ഥലസ്ഥിതഃ ।
ദൈവികോ ദ്രാവിഡോ ദ്വീപാന്തരവിഖ്യാതവൈഭവഃ ॥ 59 ॥

ദ്വിതീയാതിഥിസംഭൂതോ ദ്വൈതഭാവവിമുക്തധീഃ ।
ദ്വൈതാദ്വൈതമതാതീതോ ദ്വൈതസന്തമസാപഹഃ ॥ 60 ॥

ധനദോ ധര്‍മസൂക്ഷ്മജ്ഞോ ധര്‍മരാട് ധാര്‍മികപ്രിയഃ ।
ധാതാ ധാതൃസമശ്രീകോ ധാതുശുദ്ധിവിധായകഃ ॥ 61 ॥

ധാരണാശക്തിമാന്ധീരോ ധുരീണോ ധൃതിവര്‍ദ്ധനഃ ।
ധീരോദാത്തഗുണോപേതോ ധ്യാനനിഷ്ഠോ ധ്രുവസ്മൃതിഃ ॥ 62 ॥

നമജ്ജനോദ്ധാരണകൃന്നരവാഹനസന്നിഭഃ ।
നവനീതസമസ്വാന്തോ നതസാധുജനാശ്രയഃ ॥ 63 ॥

നരനാരീഗണോപേതോ നഗസാനുകൃതാശ്രമഃ ।
നമമേത്യവ്യയയുതോ നവീനോ നഷ്ടമാനസഃ ॥ 64 ॥

നയനാനന്ദദോ നംയോ നാമോച്ചാരണമുക്തിദഃ ।
നാഗസ്വാംയനുജോ നാഗസുന്ദരജ്യേഷ്ഠതാം ഗതഃ ॥ 65 ॥

നാദബിന്ദുകലാഭിജ്ഞോ നാദബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
നാദപ്രിയോ നാരദാദിപൂജ്യോ നാമവിവര്‍ജിതഃ ॥ 66 ॥

നാമീ നാമജപപ്രീതോ നാസ്തികത്വവിഘാതകൃത് ।
നാസാഗ്രണ്യസ്തദൃങ് നാമബ്രഹ്മാതീതോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 67 ॥

നിരഞ്ജനാശ്രയോ നിത്യതൃപ്തോ നിശ്ശ്രേയസപ്രദഃ । നാമ 350
നിര്യത്നസിദ്ധനിത്യ ശ്രീര്‍നിത്യസിദ്ധസ്വരൂപദൃക് ॥ 68 ॥

നിര്‍മമോ നിരഹങ്കാരോ നിരവദ്യോ നിരാശ്രയഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിരാതങ്കോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാമയഃ ॥ 69 ॥

നിര്‍മലോ നിശ്ചലോ നിത്യോ നിര്‍മോഹോ നിരുപാധികഃ ।
നിസ്സങ്ഗോ നിഗമസ്തുത്യോ നിരീഹോ നിരുപപ്ലവഃ ॥ 70 ॥

നിത്യശുദ്ധോ നിത്യബുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ നിരന്തരഃ ।
നിര്‍വികാരോ നിര്‍ഗുണാത്മാ നിഷ്പാപോ നിഷ്പരിഗ്രഹഃ ॥ 71 ॥

നിര്‍ഭവോ നിസ്തുലോ നിഘ്നോ നിജാനന്ദൈകനിര്‍ഭരഃ ।
നിഗ്രഹാനുഗ്രഹസമോ നികൃതിജ്ഞോ നിദാനവിത് ॥ 72 ॥

നിര്‍ഗ്രന്ഥോ നിര്‍നമസ്കാരോ നിസ്തുലിര്‍നിരയാപഹഃ ।
നിര്‍വാസനോ നിര്‍വ്യസനോ നിര്യോഗക്ഷേമചിന്തനഃ ॥ 73 ॥

നിര്‍ബീജധ്യാനസംവേദ്യോ നിര്‍വാദോ നിശ്ശിരോരുഹഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരമനുധ്യേയഃ പഞ്ചപാതകനാശനഃ ॥ 74 ॥

പഞ്ചസ്കന്ധീമതാഭിജ്ഞഃ പഞ്ചകോശവിലക്ഷണഃ ।
പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യാമാര്‍ഗജ്ഞഃ പഞ്ചകൃത്യപരായണഃ ॥ 75 ॥ നാമ 400
പഞ്ചവക്ത്രഃ പഞ്ചതപാഃ പഞ്ചതാകാരണോദ്ധരഃ ।
പഞ്ചോപചാരസമ്പൂജ്യഃ പഞ്ചഭൂതവിമര്‍ദനഃ ॥ 76 ॥

പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വാത്മാ മഹാപഞ്ചദശാക്ഷരഃ ।
പരാശരകുലോദ്ഭൂതഃ പണ്ഡിതഃ പണ്ഡിതപ്രിയഃ ॥ 77 ॥

പരമേഷ്ഠീ പരേശാനഃ പരിപൂര്‍ണഃ പരാത്പരഃ ।
പരംജ്യോതിഃ പരംധാമ പരമാത്മാ പരായണം ॥ 78 ॥

പതിവ്രതാഭീഷ്ടദായീ പര്യങ്കസ്ഥഃ പരാര്‍ഥവിത് ।
പവിത്രപാദഃ പാപാരിഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജനഃ ॥ 79 ॥

പാലീതീര്‍ഥതടോല്ലാസീ പാശ്ചാത്യദ്വീപവിശ്രുതഃ ।
പിതാ പിതൃഹിതഃ പിത്തനാശകഃ പിതൃമോചകഃ ॥ 80 ॥

പിതൃവ്യാന്വേഷിത പീനഃ പാതാലേശാലയസ്ഥിതഃ ।
പുനര്‍വസൂദിതഃ പുണ്യഃ പുണ്യകൃത്പുരുഷോത്തമഃ ॥ 81 ॥

പുന്നാഗതരുവത്ക്ഷേത്രീ പുണ്യാപുണ്യവിവര്‍ജിതഃ ॥।

പൂതാത്മാ പൃഥുകപ്രീതഃ പൃഥുദശ്ച പുരോഹിതഃ ॥ 82 ॥

പ്രതിമാകൃതസാന്നിധ്യഃ പ്രതിഗ്രഹപരാങ്മുഖഃ ।
പ്രമാദിവത്സരോദ്ഭൂതഃ പ്രകൃതിസ്ഥഃ പ്രമാണവിത് ॥ 83 ॥

പ്രതീകോപാസ്തിവിഷയഃ പ്രത്യുത്തരവിചക്ഷണഃ । നാമ 450
പ്രത്യക് പ്രശാന്തഃ പ്രത്യക്ഷഃ പ്രശ്രിതഃ പ്രതിഭാനവാന്‍ ॥ 84 ॥

പ്രദക്ഷിണാപ്രീതമനാഃ പ്രവാലാദ്രിസമാശ്രയഃ ।
പ്രാച്യപ്രതീച്യദേശീയ വിബുധാഗ്രണ്യവന്ദിതഃ ॥ 85 ॥

പ്രസ്ഥാനഭേദസംബോദ്ധ്യഃ പ്രാംശുഃ പ്രാണനിരോധകഃ ।
പ്രസൂതിദിനവൃദ്ധസ്ത്രീ ദര്‍ശിതജ്യോതിരാകൃതിഃ ॥ 86 ॥

പ്രാര്‍ഥിതാര്‍ഥപ്രദഃ പ്രാജ്ഞഃ പ്രാവാരകനിഗൂഹിതഃ ।
പ്രാതസ്സ്മര്‍തവ്യചാരിത്രഃ പ്രാപ്തപ്രാപ്തവ്യനിര്‍വൃതഃ ॥ 87 ॥

പ്രയാണസ്മൃതിസമ്പ്രാപ്യഃ പ്രിയഹീനഃ പ്രിയംവദഃ ।
പ്രേക്ഷാവാന്‍പ്രേഷ്യരഹിതഃ ഫലഭൂതഃ ഫലപ്രദഃ ॥ 88 ॥

ബഹുശ്രുതോ ബഹുമതോ ബഹുപാകീ ബഹുപ്രദഃ ।
ബലവാന്‍ബന്ധുമാന്‍ബാലരൂപോ ബാല്യവിചേഷ്ടിതഃ ॥ 89 ॥

ബാലഭാനുപ്രതീകാശോ ബാലസന്ന്യാസിശബ്ദിതഃ ।
ബ്രഹ്മചര്യതപോയോഗശ്രുതപ്രജ്ഞാസമന്വിതഃ ॥ 90 ॥

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മസായുജ്യദായകഃ ।
ബ്രഹ്മാര്‍പിതമനോബുദ്ധിര്‍ബ്രാഹ്മണസ്വാമിനാമകഃ ॥ 91 ॥

ബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതോ ബ്രഹ്മസൂത്രവിദ്ഭഗവാന്‍ഭവഃ ।
ഭയകൃദ്ഭയസംഹര്‍താ ഭവാദോ ഭക്തഭാവിതഃ ॥ 92 ॥ നാമ 500
ഭാരൂപോ ഭാവനാഗ്രാഹ്യോ ഭാവജ്ഞോ ഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനഃ ।
ഭാരതീയമഹാഭാഗ്യം ഭാരതഖ്യാതിപോഷകഃ ॥ 93 ॥

ഭാരതോദ്യദ്ജ്ഞാനദീപോ ഭാവനാഭേദകൃന്തനഃ ।
ഭിദാശൂന്യോ ഭിദാധ്വംസീ ഭാവുകോ ഭിക്ഷുകേശ്വരഃ ॥ 94 ॥

ഭൂതിദോ ഭൂതികൃദ്ഭൂമി നാഥപൂര്‍ണാംശസംഭവഃ ।
ഭൌമബ്രഹ്മ ഭ്രമധ്വംസീ ഭൂഹൃത്ക്ഷേത്രലക്ഷിതഃ ॥ 95 ॥

ഭൂതിഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗോ മങ്ഗലോ മങ്ഗലപ്രദഃ ।
മനോബുദ്ധിരഹങ്കാരഃ പ്രകൃതിശ്ച പരഃ പുമാന്‍ ॥ 96 ॥

മഹാശക്തിര്‍മഹാസിദ്ധിര്‍മഹോദാരോ മഹാദ്യുതിഃ ।
മഹാകര്‍താ മഹാഭോക്താ മഹായോഗീ മഹാമതിഃ ॥ 97 ॥

മഹാമാന്യോ മഹാഭാഗോ മഹാസേനമഹോംശജഃ ।
മര്യാദാകൃന്‍മഹാദേവോ മഹാരൂപീ മഹായശാഃ ॥ 98 ॥

മഹോദ്യമോ മഹോത്സാഹോ മമതാഗ്രഹപീഡനഃ ।
മഹാമന്ത്രോ മഹായന്ത്രോ മഹാവാക്യോപദേശകഃ ॥ 99 ॥

മഹാവാക്യാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞോ മഹാമോഹനിവാരകഃ ।
മായാവീ മാനദോ മാനീ മാതൃമുക്തിവിധായകഃ ॥ 100 ॥ നാമ 550
മാനാവമാനസാംയാത്മാ മാലൂരാധസ്തപസ്സ്ഥിതഃ ।
മധൂകദ്രുതലസ്ഥായീ മാതൃമാന്‍മാതൃഭക്തിമാന്‍ ॥ 101 ॥

മാത്രാലയപ്രതിഷ്ഠാതാ മാര്‍ഗിതോ മാര്‍ഗബാന്ധവഃ ।
മാര്‍ഗണീയോ മാര്‍ഗദര്‍ശീ മാര്‍ഗശീര്‍ഷകൃതോദയഃ ॥ 102 ॥

മാര്‍ഗിതാത്മാ മാര്‍ഗശൂന്യോ മിതഭുങ്മിതസഞ്ചരഃ ।
മിതസ്വപ്നാവബോധശ്ച മിഥ്യാബാഹ്യനിരീക്ഷകഃ ॥ 103 ॥

മുനിര്‍മുക്തോ മുക്തിദായീ മേധാവീ മേധ്യഭോജനഃ ।
മൌനവ്യാഖ്യാനകൃന്‍മൌനീ മൌനഭാഷാവിശാരദഃ ॥ 104 ॥

മൌനാമൌനദ്വയാതീതോ മൌനദോ മൌനിഷു പ്രിയഃ ।
യജ്ഞകൃദ്യജ്ഞഭുഗ്യജ്ഞോ യജമാനോ യഥാര്‍ഥവിത് ॥ 105 ॥

യതാത്മാ യതിസമ്പൂജ്യോ യതിപ്രാപ്യോ യശസ്കരഃ ।
യമാദ്യഷ്ടാങ്ഗയോഗജ്ഞോ യജുശ്ശാഖീ യതീശ്വരഃ ॥ 106 ॥

യവനാനുഗ്രഹകരോ യക്ഷോ യമനിഷൂദനഃ ।
യാത്രാവിരഹിതോ യാനാഽനാരൂഢോ യാജ്ഞികപ്രിയഃ ॥ 107 ॥

യാതനാനാശനോ യാഞ്ചഹീനോ യാചിതദായകഃ । നാമ 600
യുക്തകൃദ്യുക്തഭുഗ്യുക്ത സ്വപ്നബോധോ യുഗാദികൃത് ॥ 108 ॥

യോഗീശോ യോഗപുരുഷോ യോഗതത്ത്വവിവേചകഃ ।
യോഗാസനോ യോഗഭൂമി സമാരോഹണസാധകഃ ॥ 109 ॥

യോഗിഗംയോ യോഗഫലം യോഗഭ്രഷ്ടശുഭപ്രദഃ ।
യോഗപ്രശംസീ യോഗസ്ഥോ യോഗക്ഷേമധുരന്ധരഃ ॥ 110 ॥

രക്ഷകോ രമണോ രംയോ രമണീയാങ്ഗസംഹതിഃ ।
രമേശക്ലേശസന്ദൃഷ്ടജ്യോതിരക്ലേശദര്‍ശനഃ ॥ 111 ॥

രജോപഹോ രജോമൂര്‍തീ രസികോ രസശേവധിഃ ।
രഹസ്യോ രഞ്ജനോ രസ്യോ രത്നഗര്‍ഭോ രസോദയഃ ॥ 112 ॥

രാജവിദ്യാഗുരൂ രാജ വിദ്യാവിദ്രാജമാനിതഃ ।
രാജസാഹാരനിര്‍മുക്തോ രാജസജ്ഞാനദൂരഗഃ ॥ 113 ॥

രാഗദ്വേഷവിനിര്‍മുക്തോ രസാലാശ്രമകോകിലഃ ।
രാമാഭിരാമോ രാജശ്രീഃ രാജാ രാജ്യഹിതങ്കരഃ ॥ 114 ॥

രാജഭോഗപ്രദോ രാഷ്ട്രഭാഷാവിദ്രാജവല്ലഭഃ ।
രുദിതദ്വേഷണോ രുദ്രോ ലക്ഷ്മീവാന്ലക്ഷ്മിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 115 ॥

ലജ്ജാലുര്ലലിതോ ലബ്ധലബ്ധവ്യോ ലഘുസിദ്ധിദഃ । നാമ 650
ലയവില്ലബ്ധകാമൌഘോ ലാഭാലാഭസമാശയഃ ॥ 116 ॥

ലയാധിഷ്ഠാനതത്ത്വജ്ഞോ ലയപൂര്‍വസമാധിമാന്‍ ।
ലാസ്യപ്രിയോ ലിങ്ഗരൂപീ ലിങ്ഗോത്ഥോ ലിങ്ഗവര്‍ജിതഃ ॥ 117 ॥

ലിപിലേഖചണോ ലോകശിക്ഷകോ ലോകരക്ഷകഃ ।
ലോകായതമതാഭിജ്ഞോ ലോകവാര്‍താവിവര്‍ജിതഃ ॥ 118 ॥

ലോകോദാസീനഭാവസ്ഥോ ലോകോത്തരഗുണോത്തരഃ ।
ലോകാധ്യക്ഷോ ലോകപൂജ്യോ ലോകാസാരത്വബോധകഃ ॥ 119 ॥

ലോകാകര്‍ഷണശക്താത്മശക്തിമത്കാന്തപര്‍വതഃ ।
ലോകാനുത്സാദകോ ലോകപ്രമാണം ലോകസങ്ഗ്രഹീ ॥ 120 ॥

ലോകബോധപ്രകാശാര്‍ഥ ശോണോദ്യജ്ജ്ഞാനഭാസ്കരഃ ।
വരിഷ്ഠോ വരദോ വക്താ വങ്ഗദേശ്യജനാശ്രയഃ ॥ 121 ॥

വന്ദാരുജനമന്ദാരോ വര്‍തമാനൈകകാലവിത് ।
വനവാസരസാഭിജ്ഞോ വലിത്രയവിഭൂഷിതഃ ॥ 122 ॥

വസുമാന്വസ്തുതത്ത്വജ്ഞോ വന്ദ്യോ വത്സതരീപ്രിയഃ ।
വര്‍ണാശ്രമപരിത്രാതാ വര്‍ണാശ്രമമതാതിഗഃ ॥ 123 ॥

വാക്യജ്ഞോ വാക്യകുശലോ വാങ്മനോബുദ്ധ്യഗോചരഃ ।
വാദ്യഗീതപ്രിയോ വാജശ്രവാ വാപീപ്രതിഷ്ഠകഃ ॥ 124 ॥

വാഹനാഗാരനിഷ്ഠാവാന്വാജിമേധഫലപ്രദഃ ।
വക്ഷോദക്ഷിണഭാഗസ്ഥ ഹൃദയസ്ഥാനദര്‍ശകഃ ॥ 125 ॥ നാമ 700
വചദ്ഭൂമന്ത്രസംസേവ്യോ വിചാരൈകോപദേശകൃത് ।
വിചാരമാത്രനിരതോ വിവേകിജനതാദൃതഃ ॥ 126 ॥

വിദിതാത്മാ വിധേയാത്മാ വിസ്മിതേശാദിവീക്ഷിതഃ ।
വിരൂപാക്ഷഗുഹാവാസീ വിശ്വാത്മാ വിശ്വഭുഗ്വിഭുഃ ॥ 127 ॥

വിവിക്തസേവീ വിഘ്നേശചൈത്യപ്രാകാരസംസ്ഥിതഃ ।
വിധ്യദൃഷ്ടമഹോദര്‍ശീ വിജ്ഞാനാനന്ദസുന്ദരഃ ॥ 128 ॥

വിഘസാശീ വിശുദ്ധാത്മാ വിപര്യാസനിരാസകഃ ।
വിഭൂതിസിതഫാലാഢ്യോ വിരോധോക്തിവിനാകൃതഃ ॥ 129 ॥

വിശ്വംഭരോ വിശ്വവൈദ്യോ വിശ്വാസ്യോ വിസ്മയാന്വിതഃ ।
വീണാഗേയോ വീതമായോ വീര്യവാന്വീതസംശയഃ ॥ 130 ॥

വൃദ്ധിഹ്രാസവിനാഭൂതോ വൃദ്ധോ വൃത്തിനിരോധകഃ ।
വൃത്തിദോ വൃത്തിബോധേദ്ധോ വേണുവാദ്യവശംവദഃ ॥ 131 ॥

വേദവേദാന്തതത്ത്വജ്ഞോ വേഷദോഷപ്രകാശകഃ ।
വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപജ്ഞോ വ്യങ്ഗ്യവാക്യപ്രയോഗവിത് ॥ 132 ॥

വ്യാപ്താഖിലോ വ്യവസ്ഥാകൃദ്വ്യവസായവിബോധകഃ ।
വൈജ്ഞാനികാഗ്രണീര്‍വൈശ്വാനരോ വ്യാഘ്രാജിനസ്ഥിതഃ ॥ 133 ॥

ശരണ്യശ്ശര്‍മദശ്ശക്തി പാതബുദ്ധശ്ശമാന്വിതഃ ।
ശരീരിവദ്ഭാസമാനശ്ശര്‍മണ്യജനവന്ദിതഃ ॥ 134 ॥ നാമ 750
ശാസ്ത്രജാലമഹാരണ്യ വൃഥാടനനിഷേധകഃ ।
ശാസ്ത്രാഭ്യാസഫലീഭൂത ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതത്പരഃ ॥ 135 ॥

ശാസ്ത്രോല്ലങ്ഘനവിദ്വേഷീ ശാസ്ത്രമാര്‍ഗാവിലങ്ഘനഃ ।
ശാന്താത്മാ ശാന്തിദശ്ശാന്തിധനശ്ശാന്തോപദേശകഃ ॥ 136 ॥

ശാണ്ഡില്യോപാസ്തിലക്ഷ്യാര്‍ഥശ്ശാസ്ത്രയോനിഃ പ്രജാപതിഃ ।
ശിവങ്കരശ്ശിവതമശ്ശിഷ്ടേഷ്ടശ്ശിഷ്ടപൂജിതഃ ॥ 137 ॥

ശിവപ്രകാശസന്തുഷ്ടശ്ശിവാദ്വൈതപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
ശിവഗങ്ഗാതഡാകസ്ഥശ്ശിവജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 138 ॥

ശീതാചലപ്രാന്ത്യപൂജ്യശ്ശീപ്രാതീരജനാശ്രയഃ ।
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ശുഭാശുഭവിമത്സരഃ ॥ 139 ॥

ശുക്ലകൃഷ്ണഗതിജ്ഞാനീ ശുഭംയുശ്ശിശിരാത്മകഃ ।
ശുകവജ്ജന്‍മസംസിദ്ധശ്ശേഷാദ്രിസ്വാമിവത്സലഃ ॥ 140 ॥

ശൈവവൈഷ്ണവശാക്താദി വിരോധപ്രതിരോധകഃ ।
ശൃങ്ഗാരാദിരസാലംബോ ശൃങ്ഗാരരസവിപ്രിയഃ ॥ 141 ॥

ശ്രവണാധ്യര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞശ്ശ്രവണാനന്ദഭാഷിതഃ ।
ശോണേശാലയസഞ്ചാരീ ശോണേശഃ ശോണതീര്‍ഥവിത് ॥ 142 ॥

ശോകമോഹാദ്യസംസ്പൃഷ്ടശ്ശോണക്ഷേത്രാധിദൈവതം ।
ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീകണ്ഠമതതത്ത്വവിത് ॥ 143 ॥

ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രതത്ത്വജ്ഞഃ ശ്രീവൈഷ്ണവമതപ്രിയഃ ।
ശ്രുതിതാത്പര്യനിര്‍വക്താ ശ്രുതമാത്രാവധാരണഃ ॥ 144 ॥

ശ്രുതശ്രോതവ്യസന്തുഷ്ടഃ ശ്രൌതമാര്‍ഗസമര്‍ഥകഃ ।
ഷഡധ്വധ്വാന്തവിധ്വംസീ ഷഡൂര്‍മിഭയഭഞ്ജനഃ ॥ 145 ॥ നാമ 800
ഷട്ഗ്രന്ഥിഭേദചതുരഷ്ഷട്ഗുണീ ഷട്പ്രമാണവാന്‍ ।
ഷട്കോണമധ്യനിലയഷ്ഷഡരിഘ്നഷ്ഷഡാശ്രയഃ ॥ 146 ॥

ഷണ്ഡത്വഘ്നഷ്ഷഡാധാരനിര്‍ധ്യാതഷ്ഷഡനാദിവിത് ।
സര്‍വജ്ഞസ്സര്‍വവിത്സര്‍വസ്സാര്‍വസ്സര്‍വമനസ്സ്ഥിതഃ ॥ 147 ॥

സദസന്നിര്‍ണയജ്ഞാനീ സര്‍വഭൂതസമാശയഃ ।
സര്‍വശ്രുതിസ്സര്‍വചക്ഷുസ്സര്‍വാനനകരാദിമാന്‍ ॥ 148 ॥

സര്‍വേന്ദ്രിയഗുണാഭാസസ്സര്‍വസംബന്ധവര്‍ജിതഃ ।
സര്‍വഭൃത്സര്‍വകൃത്സര്‍വഹരസ്സര്‍വഹിതേരതഃ ॥ 149 ॥

സര്‍വാരംഭപരിത്യാഗീ സഗുണധ്യായിതാരകഃ ।
സര്‍വഭൂതനിശാബുദ്ധസ്സര്‍വജാഗരനിദ്രിതഃ ॥ 150 ॥

സര്‍വാശ്ചര്യമസ്സഭ്യസ്സങ്കല്‍പഘ്നസ്സദാതനഃ ।
സര്‍ഗാദിമധ്യനിധനസ്സകൃത്സ്മൃതിവിമുക്തിദഃ ॥ 151 ॥

സംയമീ സത്യസന്ധശ്ച സംസ്കാരപരിവര്‍ജിതഃ ।
സമസ്സമവിഭക്താങ്ഗസ്സമദൃക് സമസംസ്ഥിതഃ ॥ 152 ॥

സമര്‍ഥസ്സമരദ്വേഷീ സമര്യാദസ്സമാഹിതഃ ।
സമയജ്ഞസ്സദാനന്ദസ്സമാഹൃതനിജേന്ദ്രിയഃ ॥ 153 ॥

സത്താസംവിന്‍മയജ്യോതിസ്സമ്പ്രദായപ്രവര്‍തകഃ । നാമ 850
സമസ്തവൃത്തിമൂലാഹം വൃത്തിനാശോപദേശകഃ ॥ 154 ॥

സംരാട് സമൃദ്ധസ്സംബുദ്ധസ്സര്‍വശ്രുതിമനോഹരഃ ।
സരലസ്സരസസ്സര്‍വരസസ്സര്‍വാനുഭൂതിയുക് ॥ 155 ॥

സര്‍വേശ്വരസ്സര്‍വനിധിസ്സര്‍വാത്മാ സര്‍വസാധകഃ ।
സഹജപ്രാപ്തകര്‍മാനുഷ്ഠാനത്യാഗനിഷേധകഃ ॥ 156 ॥

സഹിഷ്ണുസ്സാത്ത്വികാഹാരസ്സാത്ത്വികജ്ഞാനിവീക്ഷിതഃ ।
സത്ത്വാധികമനോബുദ്ധിസുഖധൈര്യവിവര്‍ധകഃ ॥ 157 ॥

സാത്ത്വികത്യാഗയോഗജ്ഞസ്സാത്ത്വികാരാധ്യവൈഭവഃ ।
സാര്‍ധഷോഡശവര്‍ഷാപ്തപാരിവ്രാജ്യോ വിരക്തധീഃ ॥ 158 ॥

സാമഗാനപ്രിയസ്സാംയവൈഷംയമതികൃന്തനഃ ।
സാധിതാഖിലസിദ്ധീശസ്സാമവിത്സാമഗായനഃ ॥ 159 ॥

സിദ്ധാര്‍ഥസ്സിദ്ധസങ്കല്‍പസ്സിദ്ധിദസ്സിദ്ധസാധനഃ ।
സിദ്ധ്യസിദ്ധിസമസ്സിദ്ധസ്സിദ്ധസങ്ഘസമര്‍ചിതഃ ॥ 160 ॥

സിസാധയിഷുലോകേഡ്യസ്സഹായാംബാസഹായവാന്‍ ।
സുന്ദരസ്സുന്ദരക്ഷേത്ര വിദ്യാഭ്യാസവിലാസഭൃത് ॥ 161 ॥

സുന്ദരേശ്വരലീലാകൃത് സുന്ദരാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ ।
സുരര്‍ഷിസന്നുതസ്സൂക്ഷ്മസ്സൂരിദൃശ്യപദസ്ഥിതഃ ॥ 162 ॥

സുദര്‍ശനസ്സുഹൃത്സൂരിസ്സൂനൃതോക്തിവദാവദഃ ।
സൂത്രവിത്സൂത്രകൃത്സൂത്രം സൃഷ്ടിവൈതഥ്യബോധകഃ ॥ 163 ॥ നാമ 900
സൃഷ്ടിവാക്യമഹാവാക്യൈക്യകണ്ഠ്യപ്രതിപാദകഃ ।
സൃഷ്ടിഹേതുമനോനാശീ സൃഷ്ട്യധിഷ്ഠാനനിഷ്ഠിതഃ ॥ 164 ॥

സ്രക്ചന്ദനാദിവിഷയവിരാഗീ സ്വജനപ്രിയഃ ।
സേവാനംരസ്വഭക്തൌഘ സദ്യോമുക്തിപ്രദായകഃ ॥ 165 ॥

സോമസൂര്യാഗ്ന്യപ്രകാശ്യ സ്വപ്രകാശസ്വരൂപദൃക് ।
സൌന്ദര്യാംബാതപസ്സമ്പത്പരീപാകഫലായിതഃ ॥ 166 ॥

സൌഹിത്യവിമുഖസ്സ്കന്ദാശ്രമവാസകുതൂഹലീ ।
സ്കന്ദാലയതപോനിഷ്ഠസ്സ്തവ്യസ്താവകവര്‍ജിതഃ ॥ 167 ॥

സഹസ്രസ്തംഭസംയുക്ത മണ്ഡപാന്തരമാശ്രിതഃ ।
സ്തൈന്യസ്തേനസ്സ്തോത്രശാസ്ത്ര ഗേയസ്സ്മൃതികരസ്സ്മൃതിഃ ॥ 168 ॥

സാമരസ്യവിധാനജ്ഞസ്സങ്ഘസൌഭ്രാത്രബോധകഃ ।
സ്വഭാവഭദ്രോ മധ്യസ്ഥസ്സ്ത്രീസന്ന്യാസവിധായകഃ ॥ 169 ॥

സ്തിമിതോദധിവജ്ജ്ഞാനശക്തിപൂരിതവിഗ്രഹഃ ।
സ്വാത്മതത്ത്വസുഖസ്ഫൂര്‍തിതുന്ദിലസ്വസ്വരൂപകഃ ॥ 170 ॥

സ്വസ്വധര്‍മരതശ്ലാഘീ സ്വഭൂസ്സ്വച്ഛന്ദചേഷ്ടിതഃ ।
സ്വസ്വരൂപപരിജ്ഞാന പരാമൃതപദസ്ഥിതഃ ॥ 171 ॥

സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞേജ്യസ്വതസ്സിദ്ധസ്വരൂപദൃക് ।
സ്വസ്തികൃത്സ്വസ്തിഭുക്സ്വാമീ സ്വാപജാഗ്രദ്വിവര്‍ജിതഃ ॥ 172 ॥

ഹന്തൃഹന്തവ്യതാശൂന്യ ശുദ്ധസ്വാത്മോപദേശകഃ ।
ഹസ്തപാദാദ്യസങ്ഗ്രാഹ്യനിര്ലിപ്തപരമാര്‍ഥദൃക് ॥ 173 ॥

ഹത്യാദിപാപശമനോ ഹാനിവൃദ്ധിവിവര്‍ജിതഃ ।
ഹിതകൃദ്ധൂണദേശീയ ജനവര്‍ണിതവൈഭവഃ ॥ 174 ॥

ഹൃദയബ്രഹ്മതത്ത്വജ്ഞോ ഹൃദയാന്വേഷദേശനഃ ।
ഹൃദയസ്ഥോ ഹൃദയാകാശസ്വരൂപീ ഹൃദ്ഗുഹാശയഃ ॥ 175 ॥

ഹാര്‍ദാകാശാന്തരഗത ബാഹ്യാകാശാദിവസ്തുദൃക് ।
ഹൃദയസ്ഥാനതത്ത്വജ്ഞോ ഹൃദഹന്നാശപണ്ഡിതഃ ॥ 176 ॥ നാമ 950
ഹേയോപാദേയരഹിതോ ഹേമന്തര്‍തുകൃതോദയഃ ।
ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രദുഷ്പ്രാപസ്വാരാജ്യോര്‍ജിതശാസനഃ ॥ 177 ॥

ഹതാസുരപ്രകൃതികോ ഹംസോ ഹൃദ്യോ ഹിരണ്‍മയഃ ।
ഹാര്‍ദവിദ്യാഫലീഭൂതോ ഹാര്‍ദസന്തമസാപഹഃ ॥ 178 ॥

സേതുസ്സീമാ സമുദ്രശ്ച സമാഭ്യധികവര്‍ജിതഃ ।
പുരാണഃ പുരുഷഃ പൂര്‍ണോഽനന്തരൂപസ്സനാതനഃ ॥ 179 ॥

ജ്യോതിഃ പ്രകാശഃ പ്രഥിതസ്സ്വയംഭാനഃ സ്വയമ്പ്രഭുഃ ।
സത്യം ജ്ഞാനം സുഖം സ്വസ്ഥസ്സ്വാനുഭൂഃ പരദൈവതം ॥ 180 ॥

മഹര്‍ഷിശ്ച മഹാഗ്രാസോ മഹാത്മാ ഭഗവാന്വശീ ।
അഹമര്‍ഥോഽപ്രമേയാത്മാ തത്ത്വം നിര്‍വാണമുത്തമം ॥ 181 ॥

അനാഖ്യവസ്തു മുക്താത്മാ ബന്ധമുക്തിവിവര്‍ജിതഃ ।
അദൃശ്യോ ദൃശ്യനേതാ ച മൂലാചാര്യസ്സുഖാസനഃ ॥ 182 ॥

അന്തര്യാമീ പാരശൂന്യോ ഭൂമാ ഭോജയിതാ രസഃ । നാമ 1000

ഉപസംഹാരഃ ।
കോഽഹം മാര്‍ഗ ധനുഷ്പാണിര്‍നാഹം തത്ത്വസുദര്‍ശനഃ ।
സോഽഹം ബോധ മഹാശങ്ഖോ ഭഗവാന്‍ രമണോഽവതു ॥ 1 ॥

ഇതി ത്രിവാരം
ഇതി തേ നാമസഹസ്രം രമണസ്യ മഹാത്മനഃ ।
കഥിതം കൃപയാ ദേവി ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യതരം മയാ ॥ 2 ॥

യ ഇദം നാമസാഹസ്രം ഭക്ത്യാ പഠതി മാനവഃ ।
തസ്യ മുക്തിരയത്നേന സിദ്ധ്യത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 3 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം വിവാഹാര്‍ഥീ ഗൃഹീ ഭവേത് ।
വൈരാഗ്യകാമോ ലഭതേ വൈരാഗ്യം ഭവതാരകം ॥ 4 ॥

യേന യേന ച യോ യോഽര്‍ഥീ സ സ തം തം സമശ്നുതേ ।
സര്‍വ പാപവിനിര്‍മുക്തഃ പരം നിര്‍വാണമാപ്നുയാത് ॥ 5 ॥

ദുര്‍ദേശകാലോത്ഥദുരാമയാര്‍താഃ
ദൌര്‍ഭാഗ്യതാപത്രയസന്നിരുദ്ധാഃ ।
നരാഃ പഠന്തോ രമണസ്യ നാമ-
സാഹസ്രമീയുസ്സുഖമസ്തദുഃഖം ॥ 6 ॥

ഇതി ശ്രീഗൌതമമഹര്‍ഷിപ്രോക്തം ശ്രീരമണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।
॥ ശുഭമസ്തു ॥

Also Read 1000 Names of Shri Ramanamaharshi:

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil