Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Ramanamaharshi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ರಮಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಶ್ರೀರಮಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಭಗವನ್ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪರಿಜ್ಞಾನವತಾಂ ವರ ।
ಅರುಣೇಶಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತ್ವತ್ತೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಶ್ರುತಮ್ ॥ 1 ॥

ತನ್ನಾಮ್ನಾಮಪಿ ಸಾಹಸ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಅರುಣೇಶಾವತಾರಸ್ಯ ರಮಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 2 ॥

ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿಂ ವಿನ್ದತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವನ್ತು ಸರ್ವಂ ವಿಜಾನಾಸಿ ನಾನ್ಯಸ್ತ್ವತ್ತೋಽಸ್ಯ ವೇದಿತಾ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯತೋ ಮಹ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಯೈ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 4 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ರಮಣಸ್ಯ ಮುನೀಶಿತುಃ ।
ರಹಸ್ಯಮಪಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಗೌತಮ ಸುವ್ರತ ॥ 5 ॥

ಗೌತಮ ಉವಾಚ ।
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ ಪ್ರಶ್ನ ಏಷ ಜಗದ್ಧಿತಃ ।
ವಕ್ಷ್ಯೇ ತಚ್ಛ್ರದ್ಧಯೋಪೇತಾ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 6 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವೇದಾನ್ತಸಂಜಾತಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ।
ಕರ್ಮೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದಿ ತದ್ಭಿನ್ನಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರೈವ ಮುಕ್ತಿದಮ್ ॥ 7 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಶುದ್ಧಾನಾಂ ವಿವೇಕಾದಿಮತಾಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಜಾಯತೇ ತಚ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಸದ್ಗುರೋಃ ॥ 8 ॥

ಜ್ಞಾನಸಾಧನನಿಷ್ಠತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ।
ತಾರತಮ್ಯೇನ ಭಿದ್ಯನ್ತೇ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಾಧಿಕಾರಿಣಃ ॥ 9 ॥

ವಿಚಾರಮಾತ್ರನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿತಾ ।
ವಿಚಾರೀ ದುರ್ಲಭೋ ಲೋಕೇ ವಿಚಾರೋ ದುಷ್ಕರೋ ಯತಃ ॥ 10 ॥

ಮಮುಕ್ಷವೋ ನರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸೇಽಧಿಕಾರಿಣಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಾಣಾಂ ತಥಾನ್ಯೇಷಾಂ ನಾಧಿಕಾರೋವಿಗರ್ಹಿತಃ ॥ 11 ॥

ದೇಶಭಾಷಾನ್ತರೇಣಾಪಿ ತೇಷಾಂ ಸೋಪ್ಯುಪಕಾರಕಃ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚ ವಿಚಾರೋಽಯಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಂ ಹಿ ಸಾಧನಮ್ ॥ 12 ॥

ವಿಚಾರಭಿನ್ನಮಾರ್ಗಶ್ಚ ನ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೇ ।
ವಿಚಾರಜನನದ್ವಾರೇತ್ಯಾಹುರ್ವೇದಾನ್ತವೇದಿನಃ ॥ 13 ॥

ಯೋಗೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದಯೋಪ್ಯನ್ಯೇ ಸನ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಹೇತವಃ ।
ತದಾಲಮ್ಬೋ ಭವತ್ಯೇವ ವಿಚಾರಾನಧಿಕಾರಿಣಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಯೋಗೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದ್ಯಶಕ್ತಾನಾಂ ಜಪಸ್ತ್ಯುತ್ಯಾದಿಕೀರ್ತನಮ್ ।
ಜ್ಞಾನೋಪಾಯೋಭವತ್ಯೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನುಷ್ಠಿತಂ ಯದಿ ॥ 15 ॥

ತಸ್ಮಾದಯತ್ನತೋಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯೇನ ಹೇತುನಾ ।
ತಾದೃಶಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ರಮಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 16 ॥

ತ್ವಯ ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಾಯ ಜಗತಾಂ ಶೃಣು ।
ನಾಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಮಿದಂ ಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ 17 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಮಣದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಗೌತಮೋ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀರಮಣಪರಮಾತ್ಮಾದೇವತಾ ।
ಐಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
“ಶ್ರೀ ರಮಣಾಯ ನಮಃ” ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯೇಕವರ್ಣೇನ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛಾರದಚನ್ದ್ರಸುನ್ದರಮುಖಂ ತಾಮ್ರಾರವಿನ್ದೇಕ್ಷಣಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಾಭಯಪ್ರದಕರಂ ಕೌಪೀನಮಾತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದರಸಾನುಭೂತಿವಿವಶಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಂಗಕಂ
ಶ್ರೀಮನ್ತಂ ರಮಣೇಶ್ವರಂ ಗುರುವರಂ ಯೋಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿತಮ್ ॥

ಅರುಣಜಲಜನೇತ್ರಂ ಮುಗ್ಧಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ
ತರುಣತಪನಭಾಸಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಪ್ರಸಾದಮ್ ।
ಅರುಣಶಿಖರಿಸಾನುಪ್ರಾಂಗಣೇ ಸಂಚರನ್ತಂ
ರಮಣಮರುಣಮೂರ್ತಿಂ ಚಿನ್ತಯೇದಿಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥

॥ ಓಂ ॥

ಅರುಣೇಶಮಹಾಶಕ್ತಿನಿಪಾತಪ್ರತಿಬೋಧಿತಃ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಪರನಿರ್ವಾಣಸ್ಥಿತಿರವ್ಯಕ್ತಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 1 ॥

ಅನಭ್ಯಾಸಶ್ರಮಾವಾಪ್ತಸಮಸ್ತನಿಗಮಾಗಮಃ ।
ಅರುಣಾಚಲನಾಥೀಯಪಂಚರತ್ನಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 2 ॥

ಅನಾಹತಾನ್ಯಹೃದಯಸ್ಥಾನಬೋಧನಪಂಡಿತಃ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾಮನ್ತ್ರಮಾಲಿಕಃ ॥ 3 ॥

ಅನ್ತರ್ಗತಮಹಾಶಕ್ತಿರಣಿಮಾದಿಗುಣಾನ್ವಿತಃ ।
ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಚರಿತ್ರಕಃ ॥ 4 ॥

ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರೋಽಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿರಮೋಘದೃಕ್ ।
ಅಂಗಾವನ್ತ್ಯಾದಿದೇಶೀಯಮುಮುಕ್ಷುಜನತಾಶ್ರಯಃ ॥ 5 ॥

ಅನ್ತರ್ಮುಖೋಽನ್ತರಾರಾಮ ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಹಮರ್ಥದೃಕ್ ।
ಅಹಮರ್ಥೈಕಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಅರುಣಾದ್ರಿಮಯೋಽರುಣಃ ॥ 6 ॥

ಅಪೀತಾಮ್ಬಾಂಗನಿರ್ಮಾಲ್ಯಪಯಃಪಾನೈಕಜೀವಿತಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯ ಅದೀನಾತ್ಮಾಽಘಮರ್ಷಣಃ ॥ 7 ॥

ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಾಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಅಕ್ಷಿಪೇಯಾಮೃತಾಮ್ಭೋಧಿರಾಹೂಯೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ಆಜಾನುಬಾಹುರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಆತ್ಮವಾನನಸೂಯಕಃ ।
ಆವರ್ತಕ್ಷೇತ್ರಸಂಜಾತ ಆರ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ॥ 9 ॥

ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಜ್ಞ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರದಃ ।
ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಮಧ್ಯ-ಸುಷುಮ್ನಾಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಕಃ ॥ 10 ॥

ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಮಧ್ಯ-ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಭಾಸುರಃ ।
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾನನಿಪುಣ ಇನ್ದ್ರಭೋಗವಿರಕ್ತಧೀಃ ॥ 11 ॥

ಈಶಾನ ಈಷಣಾಹೀನಃ ಈತಿಬಾಧಾಭಯಾಪಹಃ ।
ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿರುತ್ಸಾಹಸಮ್ಪನ್ನ ಉರುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 12 ॥

ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನ ಉತ್ತಮಜ್ಞಾನದೇಶಿಕಃ । ನಾಮ 50
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ರುಟಜಸ್ಥ ಉದಾರಧೀಃ ॥ 13 ॥

ಋಷೀಋಷಿಗಣಸ್ತುತ್ಯೋ ಋಜುಬುದ್ಧೀ ಋಜುಪ್ರಿಯಃ ।
ಋತಮ್ಭರ ಋತಪ್ರಜ್ಞೋ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 14 ॥

ಏವಮಿತ್ಯವಿನಿರ್ಣೇಯಃ ಏನಃಕೂಟವಿನಾಶನಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯದಾನನಿಪುಣ ಔದಾರ್ಯಗುಣಮಂಡಿತಃ ॥ 15 ॥

ಓಂಕಾರಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಔಪಮ್ಯಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯನ್ದಿಕರುಣಃ ಕಟಿಬದ್ಧಾಲಮಲ್ಲಕಃ ॥ 16 ॥

ಕಮನೀಯಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕರ್ಮವಿತ್ಕವಿಪುಂಗವಃ ।
ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಲೇಪವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 17 ॥

ಕಲಿದೋಷಹರಃ ಕಮ್ರಃ ಕರ್ಮಯೋಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕರ್ಮನ್ದಿಪ್ರವರಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಮಂಡಿತಃ ॥ 18 ॥

ಕಾನ್ತಿಪತ್ತನಸನ್ದೃಷ್ಟಾರುಣಜ್ಯೋತಿಃಪ್ರಹರ್ಷಿತಃ ।
ಕಾಮಹನ್ತಾಕಾನ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಕಾಲಾತ್ಮಾಕಾಲಸೂತ್ರಹೃತ್ ॥ 19 ॥

ಕಾಂಕ್ಷಾಹೀನಃ ಕಾಲಕಾಂಕ್ಷೀ ಕಾಶೀವಾಸಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ್ಯಸೇವ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ನೇಪಾಲೀಯಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 20 ॥

ಕಾಮಕಾರನಿರಾಕರ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಕಾರಕಃ ।
ಕಾವ್ಯಕಂಠಸುಧೀದೃಷ್ಟಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 21 ॥

ಕಿಂಕರೀಕೃತಭೂಪಾಲಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ಕೀರ್ತಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕುಮಾರಃ ಕುತಲಾಮೋದಃ ಕುಕುಟುಮ್ಬೀ ಕುಲೋದ್ಗತಃ ॥ 22 ॥ ನಾಮ 100
ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರರೋಗಘ್ನಃ ಕುಸುಮಾರಾಮನಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಕೃಪಾಲುಃ ಕೃಪಣಾಲಮ್ಬಃ ಕೃಶಾನುಸದೃಶಃ ಕೃಶಃ ॥ 23 ॥

ಕೇರಲಾನ್ಧ್ರಾದಿಭಾಷಾಜ್ಞಃ ಕೇರಲಾನ್ಧ್ರಜನೇಡಿತಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಪದನಿಶ್ಶ್ರೇಣಿಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಾಯಕಃ ॥ 24 ॥

ಕೋಽಹಂ ನಾಹಂ ಸೋಽಹಮಿತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನ್ವೇಷಣಮಾರ್ಗದೃಕ್ ।
ಕೋಽಹಂವಿಮರ್ಶಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ-ನಾಶಿತಾಶೇಷವಿಭ್ರಮಃ ॥ 25 ॥

ಕೋಶಾಲಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಕೋಶವಾನ್ಕೋಶವೀಕ್ಷಿತಾ ।
ಕ್ಷಮಾವಾನ್ಕ್ಷಿಪ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕ್ಷಪಿತಾಶೇಷಕಲ್ಮಷಃ ॥ 26 ॥

ಕ್ಷತಕರ್ಮಾ ಕ್ಷತಾವಿದ್ಯಃ ಕ್ಷೀಣಭಕ್ತಜನಾವನಃ ।
ಕ್ಷಾಮನಾಶೀ ಕ್ಷುಧಾಹೀನಃ ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಃ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡನಮ್ ॥ 27 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇಮದಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಿಜನವನ್ದಿತಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಟನಪರಿಶ್ರಾನ್ತಭಕ್ತಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 28 ॥

ಕ್ಷ್ಮ್ರೌಂಮನ್ತ್ರಬೀಜತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಜೀವಫಲಪ್ರದಃ ।
ಗಮ್ಭೀರೋ ಗರ್ವಿತೋಗರ್ವವಿಹೀನೋ ಗರ್ವನಾಶನಃ ॥ 29 ॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯೋಗಮ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಬೋಧಿತಃ ।
ಗಿರಿಶೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗುಣ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 30 ॥

ಗೃಹೀಗೃಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಗ್ರಹಾತಿಗ್ರಹಸಂಜಯೀ ।
ಗೀತೋಪದೇಶಸಾರಾದಿಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಕಃ ॥ 31 ॥ ನಾಮ 150
ಗುರುಮೂರ್ತತಪೋನಿಷ್ಠಃ ನೈಸರ್ಗಿಕಸುಹೃದ್ವರಃ ।
ಗೃಹಿಮುಕ್ತ್ಯಧಿಕಾರಿತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನತತ್ಪರಃ ॥ 32 ॥

ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಕುಲತ್ರಾತಾ ಗೋಷ್ಠೀವಾನ್ಗೋಧನಾನ್ವಿತಃ ।
ಚರಾಚರಹಿತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ್ಸವಶ್ಚತುರಶ್ಚಲಃ ॥ 33 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಚತುರ್ಭದ್ರಪ್ರದಶ್ಚರಮದೇಹಭೃತ್ ।
ಚಾಂಡಾಲಚಟಕಶ್ವಾಽಹಿ-ಕಿಟಿಕೀಶಹಿತಂಕರಃ ॥ 34 ॥

ಚಿತ್ತಾನುವರ್ತೀ ಚಿನ್ಮುದ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಿತ್ತನಾಶಕಃ ।
ಚಿರನ್ತನಶ್ಚಿದಾಕಾಶಶ್ಚಿನ್ತಾಹೀನಶ್ಚಿದೂರ್ಜಿತಃ ॥ 35 ॥

ಚೋರಹಾ ಚೋರದೃಕ್ ಚೋರಚಪೇಟಾಘಾತನನ್ದಿತಃ ।
ಛಲಚ್ಛದ್ಮವಚೋಹೀನಶ್ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 36 ॥

ಛನ್ನಾಕಾರಶ್ಛಾನ್ದಸೇಡ್ಯಂಛಿನ್ನಕರ್ಮಾದಿ ಬನ್ಧನಃ ।
ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಶ್ಛಿನ್ನಮೋಹಶ್ಛಿನ್ನಹೃಚ್ಛಿನ್ನಕಲ್ಮಷಃ ॥ 37 ॥

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಗದೀಶೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಯನ್ತೀಜೋಜನ್ಮಹೀನೋ ಜಯದೋ ಜನಮೋಹನಃ ॥ 38 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿಸಾಕ್ಷೀ ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕಃ ।
ಜಾತಿವರ್ಣಭಿದಾಶೂನ್ಯೋ ಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತಭೂತಕಃ ॥ 39 ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಪ್ರಾಣೋ ಜಿತಾನ್ತಶ್ಶತ್ರುಸಂಚಯಃ । ನಾಮ 200
ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವಿಜ್ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಜೀವತ್ವನಾಶಕಃ ॥ 40 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಮಯಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ ।
ಜೇತಾ ಜ್ಯಾಯಾಜ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 41 ॥

ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯರೂಪತ್ರಿಪುಟೀಭಾವನೋಜ್ಝಿತಃ ।
ಜ್ಞಾತಸರ್ವಾಗಮೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾತೇಯಸನ್ನುತಃ ॥ 42 ॥

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತೃಪ್ತಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಸಂಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕರ್ಮಾ ಚ ಜ್ಞಾನೋಪಾಯಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 43 ॥

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವಿಧಿಪ್ರೀತೋ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತಮಾನಸಃ ।
ಜ್ಞಾತಾಽಜ್ಞಾತಾನ್ಯಚಿನ್ಮಾತ್ರೋ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧೋಪಲಾಲಿತಃ ॥ 44 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವವಿನ್ನೇತಾ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಿತಃ ।
ತತ್ತ್ವಭಾಷಣಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತತ್ತ್ವಬೋಧಕದೇಶಿಕಃ ॥ 45 ॥

ತತ್ಪದಾರ್ಥೈಕಸಂಲೀನಸ್ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಣ ತತ್ಪರಃ ।
ತಪನಸ್ತಪನೀಯಾಂಗಸ್ತಮಸ್ಸನ್ತಾಪಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 46 ॥

ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಸ್ತಪಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟತನೂದ್ವಹಃ ।
ತಪಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಾರಜ್ಞಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಪೋಮಯಃ ॥ 47 ॥

ತಪೋಬಲಸಮಾಕೃಷ್ಟಭಕ್ತಸಂಘಸಮಾವೃತಃ ।
ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಜನಸಂಜೀವನಾಮೃತಮ್ ॥ 48 ॥

ತಾತಾದೇಶಾಪ್ತಶೋಣಾದ್ರಿಸ್ತಾತಾರುಣಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತಾತಾನ್ತಿಕಸಮಾಗನ್ತಾ ತಾತಾನ್ವೇಷಣತತ್ಪರಃ ॥ 49 ॥

ತಿತಿಕ್ಷುಸ್ತೀರ್ಥವಿತ್ತೀರ್ಥಂ ತುರೀಯಸ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ । ನಾಮ 250
ತುಲ್ಯನಿನ್ದಾಸ್ತುತಿಸ್ತೂಷ್ಣೀಂಶೀಲಸ್ತೃಷ್ಣಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 50 ॥

ತೇಜಸ್ವೀತ್ಯಕ್ತವಿಷಯಸ್ತ್ರಯೀಭಾವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ ।
ತ್ರಿದಿವೇಶಮುಖೋಪಾಸ್ಯಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 51 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಬುಧಸಮ್ಪೂಜ್ಯಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗ್ರಾಸಬೃಂಹಿತಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕೃತ್ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 52 ॥

ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷವೇಗಘ್ನೋ ದಕ್ಷೋ ದಗ್ಧವಪುರ್ಧರಃ ।
ದರ್ಶನೀಯೋ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯೋ ದಮಾನ್ವಿತಃ ॥ 53 ॥

ದಂಡಧೃಕ್ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥೋ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಮ್ಭವರ್ಜಿತಃ ।
ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥ ಚಿದಾಕಾಶಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 54 ॥

ದಶದಿಕ್ಪಾಲಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ದಶದಿಗ್ವ್ಯಾಪಿಸದ್ಯಶಾಃ ।
ದಕ್ಷಿಣದ್ವೀಪವಿಖ್ಯಾತೋ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಕಲಾಕವಿಃ ॥ 55 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಕೋ ದಾನ್ತೋ ದಾರಿತಕ್ಲೇಶಸನ್ತತಿಃ ।
ದಾಸೀದಾಸಭರೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿಷ್ಟ್ಯಾಬುದ್ಧೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 56 ॥

ದೀರ್ಘದರ್ಶೀ ದೀಪ್ಯಮಾನೋ ದೀನಬನ್ಧುರ್ದೃಗಾತ್ಮಕಃ ।
ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರಾಚಾರನಿವರ್ತಕಃ ॥ 57 ॥

ದೃಗ್ದೃಶ್ಯಭೇದಧೀಶೂನ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದೃಪ್ತಖಂಡಕಃ ।
ದೇವವನ್ದ್ಯೋ ದೇವತೇಶೋ ದೋಷಜ್ಞೋ ದೋಷನಾಶನಃ ॥ 58 ॥ ನಾಮ 300
ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಮನುಧ್ಯೇಯೋ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಃ ।
ದೈವಿಕೋ ದ್ರಾವಿಡೋ ದ್ವೀಪಾನ್ತರವಿಖ್ಯಾತವೈಭವಃ ॥ 59 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾತಿಥಿಸಮ್ಭೂತೋ ದ್ವೈತಭಾವವಿಮುಕ್ತಧೀಃ ।
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮತಾತೀತೋ ದ್ವೈತಸನ್ತಮಸಾಪಹಃ ॥ 60 ॥

ಧನದೋ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮರಾಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಧಾತಾ ಧಾತೃಸಮಶ್ರೀಕೋ ಧಾತುಶುದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 61 ॥

ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿಮಾನ್ಧೀರೋ ಧುರೀಣೋ ಧೃತಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋಪೇತೋ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠೋ ಧ್ರುವಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 62 ॥

ನಮಜ್ಜನೋದ್ಧಾರಣಕೃನ್ನರವಾಹನಸನ್ನಿಭಃ ।
ನವನೀತಸಮಸ್ವಾನ್ತೋ ನತಸಾಧುಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 63 ॥

ನರನಾರೀಗಣೋಪೇತೋ ನಗಸಾನುಕೃತಾಶ್ರಮಃ ।
ನಮಮೇತ್ಯವ್ಯಯಯುತೋ ನವೀನೋ ನಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 64 ॥

ನಯನಾನನ್ದದೋ ನಮ್ಯೋ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮುಕ್ತಿದಃ ।
ನಾಗಸ್ವಾಮ್ಯನುಜೋ ನಾಗಸುನ್ದರಜ್ಯೇಷ್ಠತಾಂ ಗತಃ ॥ 65 ॥

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ನಾದಪ್ರಿಯೋ ನಾರದಾದಿಪೂಜ್ಯೋ ನಾಮವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 66 ॥

ನಾಮೀ ನಾಮಜಪಪ್ರೀತೋ ನಾಸ್ತಿಕತ್ವವಿಘಾತಕೃತ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರಣ್ಯಸ್ತದೃಙ್ ನಾಮಬ್ರಹ್ಮಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 67 ॥

ನಿರಂಜನಾಶ್ರಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಪ್ರದಃ । ನಾಮ 350
ನಿರ್ಯತ್ನಸಿದ್ಧನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪದೃಕ್ ॥ 68 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 69 ॥

ನಿರ್ಮಲೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ।
ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿಗಮಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿರೀಹೋ ನಿರುಪಪ್ಲವಃ ॥ 70 ॥

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ನಿರನ್ತರಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಾ ನಿಷ್ಪಾಪೋ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಃ ॥ 71 ॥

ನಿರ್ಭವೋ ನಿಸ್ತುಲೋ ನಿಘ್ನೋ ನಿಜಾನನ್ದೈಕನಿರ್ಭರಃ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಸಮೋ ನಿಕೃತಿಜ್ಞೋ ನಿದಾನವಿತ್ ॥ 72 ॥

ನಿರ್ಗ್ರನ್ಥೋ ನಿರ್ನಮಸ್ಕಾರೋ ನಿಸ್ತುಲಿರ್ನಿರಯಾಪಹಃ ।
ನಿರ್ವಾಸನೋ ನಿರ್ವ್ಯಸನೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಚಿನ್ತನಃ ॥ 73 ॥

ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಸಂವೇದ್ಯೋ ನಿರ್ವಾದೋ ನಿಶ್ಶಿರೋರುಹಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಧ್ಯೇಯಃ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶನಃ ॥ 74 ॥

ಪಂಚಸ್ಕನ್ಧೀಮತಾಭಿಜ್ಞಃ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯಾಮಾರ್ಗಜ್ಞಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 75 ॥ ನಾಮ 400
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಪಂಚತಪಾಃ ಪಂಚತಾಕಾರಣೋದ್ಧರಃ ।
ಪಂಚೋಪಚಾರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಪಂಚಭೂತವಿಮರ್ದನಃ ॥ 76 ॥

ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಮಹಾಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಃ ।
ಪರಾಶರಕುಲೋದ್ಭೂತಃ ಪಂಡಿತಃ ಪಂಡಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 77 ॥

ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರೇಶಾನಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾಯಣಮ್ ॥ 78 ॥

ಪತಿವ್ರತಾಭೀಷ್ಟದಾಯೀ ಪರ್ಯಂಕಸ್ಥಃ ಪರಾರ್ಥವಿತ್ ।
ಪವಿತ್ರಪಾದಃ ಪಾಪಾರಿಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ॥ 79 ॥

ಪಾಲೀತೀರ್ಥತಟೋಲ್ಲಾಸೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ್ವೀಪವಿಶ್ರುತಃ ।
ಪಿತಾ ಪಿತೃಹಿತಃ ಪಿತ್ತನಾಶಕಃ ಪಿತೃಮೋಚಕಃ ॥ 80 ॥

ಪಿತೃವ್ಯಾನ್ವೇಷಿತ ಪೀನಃ ಪಾತಾಲೇಶಾಲಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಪುನರ್ವಸೂದಿತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 81 ॥

ಪುನ್ನಾಗತರುವತ್ಕ್ಷೇತ್ರೀ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥।

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪೃಥುಕಪ್ರೀತಃ ಪೃಥುದಶ್ಚ ಪುರೋಹಿತಃ ॥ 82 ॥

ಪ್ರತಿಮಾಕೃತಸಾನ್ನಿಧ್ಯಃ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ।
ಪ್ರಮಾದಿವತ್ಸರೋದ್ಭೂತಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಃ ಪ್ರಮಾಣವಿತ್ ॥ 83 ॥

ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸ್ತಿವಿಷಯಃ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಿಚಕ್ಷಣಃ । ನಾಮ 450
ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಶಾನ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರಶ್ರಿತಃ ಪ್ರತಿಭಾನವಾನ್ ॥ 84 ॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೀತಮನಾಃ ಪ್ರವಾಲಾದ್ರಿಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಪ್ರತೀಚ್ಯದೇಶೀಯ ವಿಬುಧಾಗ್ರಣ್ಯವನ್ದಿತಃ ॥ 85 ॥

ಪ್ರಸ್ಥಾನಭೇದಸಮ್ಬೋದ್ಧ್ಯಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ ಪ್ರಾಣನಿರೋಧಕಃ ।
ಪ್ರಸೂತಿದಿನವೃದ್ಧಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಶಿತಜ್ಯೋತಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 86 ॥

ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಪ್ರದಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾವಾರಕನಿಗೂಹಿತಃ ।
ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಚಾರಿತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯನಿರ್ವೃತಃ ॥ 87 ॥

ಪ್ರಯಾಣಸ್ಮೃತಿಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಹೀನಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಾನ್ಪ್ರೇಷ್ಯರಹಿತಃ ಫಲಭೂತಃ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 88 ॥

ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮತೋ ಬಹುಪಾಕೀ ಬಹುಪ್ರದಃ ।
ಬಲವಾನ್ಬನ್ಧುಮಾನ್ಬಾಲರೂಪೋ ಬಾಲ್ಯವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 89 ॥

ಬಾಲಭಾನುಪ್ರತೀಕಾಶೋ ಬಾಲಸನ್ನ್ಯಾಸಿಶಬ್ದಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತಪೋಯೋಗಶ್ರುತಪ್ರಜ್ಞಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 90 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಿತಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ವಾಮಿನಾಮಕಃ ॥ 91 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿದ್ಭಗವಾನ್ಭವಃ ।
ಭಯಕೃದ್ಭಯಸಂಹರ್ತಾ ಭವಾದೋ ಭಕ್ತಭಾವಿತಃ ॥ 92 ॥ ನಾಮ 500
ಭಾರೂಪೋ ಭಾವನಾಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಭಾವಜ್ಞೋ ಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಭಾರತೀಯಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ಭಾರತಖ್ಯಾತಿಪೋಷಕಃ ॥ 93 ॥

ಭಾರತೋದ್ಯದ್ಜ್ಞಾನದೀಪೋ ಭಾವನಾಭೇದಕೃನ್ತನಃ ।
ಭಿದಾಶೂನ್ಯೋ ಭಿದಾಧ್ವಂಸೀ ಭಾವುಕೋ ಭಿಕ್ಷುಕೇಶ್ವರಃ ॥ 94 ॥

ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂಮಿ ನಾಥಪೂರ್ಣಾಂಶಸಮ್ಭವಃ ।
ಭೌಮಬ್ರಹ್ಮ ಭ್ರಮಧ್ವಂಸೀ ಭೂಹೃತ್ಕ್ಷೇತ್ರಲಕ್ಷಿತಃ ॥ 95 ॥

ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗೋ ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 96 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಭೋಕ್ತಾ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 97 ॥

ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಸೇನಮಹೋಂಶಜಃ ।
ಮರ್ಯಾದಾಕೃನ್ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾರೂಪೀ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 98 ॥

ಮಹೋದ್ಯಮೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಮತಾಗ್ರಹಪೀಡನಃ ।
ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಯನ್ತ್ರೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಕಃ ॥ 99 ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮಹಾಮೋಹನಿವಾರಕಃ ।
ಮಾಯಾವೀ ಮಾನದೋ ಮಾನೀ ಮಾತೃಮುಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 100 ॥ ನಾಮ 550
ಮಾನಾವಮಾನಸಾಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಾಲೂರಾಧಸ್ತಪಸ್ಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಧೂಕದ್ರುತಲಸ್ಥಾಯೀ ಮಾತೃಮಾನ್ಮಾತೃಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 101 ॥

ಮಾತ್ರಾಲಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಾರ್ಗಿತೋ ಮಾರ್ಗಬಾನ್ಧವಃ ।
ಮಾರ್ಗಣೀಯೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶೀ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಕೃತೋದಯಃ ॥ 102 ॥

ಮಾರ್ಗಿತಾತ್ಮಾ ಮಾರ್ಗಶೂನ್ಯೋ ಮಿತಭುಙ್ಮಿತಸಂಚರಃ ।
ಮಿತಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಶ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾಬಾಹ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕಃ ॥ 103 ॥

ಮುನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯೀ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಧ್ಯಭೋಜನಃ ।
ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೃನ್ಮೌನೀ ಮೌನಭಾಷಾವಿಶಾರದಃ ॥ 104 ॥

ಮೌನಾಮೌನದ್ವಯಾತೀತೋ ಮೌನದೋ ಮೌನಿಷು ಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಜ್ಞಕೃದ್ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞೋ ಯಜಮಾನೋ ಯಥಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 105 ॥

ಯತಾತ್ಮಾ ಯತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಯತಿಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಯಶಸ್ಕರಃ ।
ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಜ್ಞೋ ಯಜುಶ್ಶಾಖೀ ಯತೀಶ್ವರಃ ॥ 106 ॥

ಯವನಾನುಗ್ರಹಕರೋ ಯಕ್ಷೋ ಯಮನಿಷೂದನಃ ।
ಯಾತ್ರಾವಿರಹಿತೋ ಯಾನಾಽನಾರೂಢೋ ಯಾಜ್ಞಿಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 107 ॥

ಯಾತನಾನಾಶನೋ ಯಾಂಚಹೀನೋ ಯಾಚಿತದಾಯಕಃ । ನಾಮ 600
ಯುಕ್ತಕೃದ್ಯುಕ್ತಭುಗ್ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಬೋಧೋ ಯುಗಾದಿಕೃತ್ ॥ 108 ॥

ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಪುರುಷೋ ಯೋಗತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ ।
ಯೋಗಾಸನೋ ಯೋಗಭೂಮಿ ಸಮಾರೋಹಣಸಾಧಕಃ ॥ 109 ॥

ಯೋಗಿಗಮ್ಯೋ ಯೋಗಫಲಂ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟಶುಭಪ್ರದಃ ।
ಯೋಗಪ್ರಶಂಸೀ ಯೋಗಸ್ಥೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಧುರನ್ಧರಃ ॥ 110 ॥

ರಕ್ಷಕೋ ರಮಣೋ ರಮ್ಯೋ ರಮಣೀಯಾಂಗಸಂಹತಿಃ ।
ರಮೇಶಕ್ಲೇಶಸನ್ದೃಷ್ಟಜ್ಯೋತಿರಕ್ಲೇಶದರ್ಶನಃ ॥ 111 ॥

ರಜೋಪಹೋ ರಜೋಮೂರ್ತೀ ರಸಿಕೋ ರಸಶೇವಧಿಃ ।
ರಹಸ್ಯೋ ರಂಜನೋ ರಸ್ಯೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಸೋದಯಃ ॥ 112 ॥

ರಾಜವಿದ್ಯಾಗುರೂ ರಾಜ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ರಾಜಮಾನಿತಃ ।
ರಾಜಸಾಹಾರನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಾಜಸಜ್ಞಾನದೂರಗಃ ॥ 113 ॥

ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಸಾಲಾಶ್ರಮಕೋಕಿಲಃ ।
ರಾಮಾಭಿರಾಮೋ ರಾಜಶ್ರೀಃ ರಾಜಾ ರಾಜ್ಯಹಿತಂಕರಃ ॥ 114 ॥

ರಾಜಭೋಗಪ್ರದೋ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾವಿದ್ರಾಜವಲ್ಲಭಃ ।
ರುದಿತದ್ವೇಷಣೋ ರುದ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ಲಕ್ಷ್ಮಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 115 ॥

ಲಜ್ಜಾಲುರ್ಲಲಿತೋ ಲಬ್ಧಲಬ್ಧವ್ಯೋ ಲಘುಸಿದ್ಧಿದಃ । ನಾಮ 650
ಲಯವಿಲ್ಲಬ್ಧಕಾಮೌಘೋ ಲಾಭಾಲಾಭಸಮಾಶಯಃ ॥ 116 ॥

ಲಯಾಧಿಷ್ಠಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಲಯಪೂರ್ವಸಮಾಧಿಮಾನ್ ।
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಲಿಂಗರೂಪೀ ಲಿಂಗೋತ್ಥೋ ಲಿಂಗವರ್ಜಿತಃ ॥ 117 ॥

ಲಿಪಿಲೇಖಚಣೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಕೋ ಲೋಕರಕ್ಷಕಃ ।
ಲೋಕಾಯತಮತಾಭಿಜ್ಞೋ ಲೋಕವಾರ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 118 ॥

ಲೋಕೋದಾಸೀನಭಾವಸ್ಥೋ ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣೋತ್ತರಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ಲೋಕಾಸಾರತ್ವಬೋಧಕಃ ॥ 119 ॥

ಲೋಕಾಕರ್ಷಣಶಕ್ತಾತ್ಮಶಕ್ತಿಮತ್ಕಾನ್ತಪರ್ವತಃ ।
ಲೋಕಾನುತ್ಸಾದಕೋ ಲೋಕಪ್ರಮಾಣಂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹೀ ॥ 120 ॥

ಲೋಕಬೋಧಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥ ಶೋಣೋದ್ಯಜ್ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಃ ।
ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವಕ್ತಾ ವಂಗದೇಶ್ಯಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 121 ॥

ವನ್ದಾರುಜನಮನ್ದಾರೋ ವರ್ತಮಾನೈಕಕಾಲವಿತ್ ।
ವನವಾಸರಸಾಭಿಜ್ಞೋ ವಲಿತ್ರಯವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 122 ॥

ವಸುಮಾನ್ವಸ್ತುತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವತ್ಸತರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪರಿತ್ರಾತಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಮತಾತಿಗಃ ॥ 123 ॥

ವಾಕ್ಯಜ್ಞೋ ವಾಕ್ಯಕುಶಲೋ ವಾಙ್ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಗೋಚರಃ ।
ವಾದ್ಯಗೀತಪ್ರಿಯೋ ವಾಜಶ್ರವಾ ವಾಪೀಪ್ರತಿಷ್ಠಕಃ ॥ 124 ॥

ವಾಹನಾಗಾರನಿಷ್ಠಾವಾನ್ವಾಜಿಮೇಧಫಲಪ್ರದಃ ।
ವಕ್ಷೋದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥ ಹೃದಯಸ್ಥಾನದರ್ಶಕಃ ॥ 125 ॥ ನಾಮ 700
ವಚದ್ಭೂಮನ್ತ್ರಸಂಸೇವ್ಯೋ ವಿಚಾರೈಕೋಪದೇಶಕೃತ್ ।
ವಿಚಾರಮಾತ್ರನಿರತೋ ವಿವೇಕಿಜನತಾದೃತಃ ॥ 126 ॥

ವಿದಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಸ್ಮಿತೇಶಾದಿವೀಕ್ಷಿತಃ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗುಹಾವಾಸೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಭುಃ ॥ 127 ॥

ವಿವಿಕ್ತಸೇವೀ ವಿಘ್ನೇಶಚೈತ್ಯಪ್ರಾಕಾರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಧ್ಯದೃಷ್ಟಮಹೋದರ್ಶೀ ವಿಜ್ಞಾನಾನನ್ದಸುನ್ದರಃ ॥ 128 ॥

ವಿಘಸಾಶೀ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಪರ್ಯಾಸನಿರಾಸಕಃ ।
ವಿಭೂತಿಸಿತಫಾಲಾಢ್ಯೋ ವಿರೋಧೋಕ್ತಿವಿನಾಕೃತಃ ॥ 129 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವವೈದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ವಿಸ್ಮಯಾನ್ವಿತಃ ।
ವೀಣಾಗೇಯೋ ವೀತಮಾಯೋ ವೀರ್ಯವಾನ್ವೀತಸಂಶಯಃ ॥ 130 ॥

ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸವಿನಾಭೂತೋ ವೃದ್ಧೋ ವೃತ್ತಿನಿರೋಧಕಃ ।
ವೃತ್ತಿದೋ ವೃತ್ತಿಬೋಧೇದ್ಧೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಶಂವದಃ ॥ 131 ॥

ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ವೇಷದೋಷಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಜ್ಞೋ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗವಿತ್ ॥ 132 ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಾಖಿಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕೃದ್ವ್ಯವಸಾಯವಿಬೋಧಕಃ ।
ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಗ್ರಣೀರ್ವೈಶ್ವಾನರೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಸ್ಥಿತಃ ॥ 133 ॥

ಶರಣ್ಯಶ್ಶರ್ಮದಶ್ಶಕ್ತಿ ಪಾತಬುದ್ಧಶ್ಶಮಾನ್ವಿತಃ ।
ಶರೀರಿವದ್ಭಾಸಮಾನಶ್ಶರ್ಮಣ್ಯಜನವನ್ದಿತಃ ॥ 134 ॥ ನಾಮ 750
ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಮಹಾರಣ್ಯ ವೃಥಾಟನನಿಷೇಧಕಃ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಫಲೀಭೂತ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತತ್ಪರಃ ॥ 135 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರೋಲ್ಲಂಘನವಿದ್ವೇಷೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾರ್ಗಾವಿಲಂಘನಃ ।
ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಶಾನ್ತಿದಶ್ಶಾನ್ತಿಧನಶ್ಶಾನ್ತೋಪದೇಶಕಃ ॥ 136 ॥

ಶಾಂಡಿಲ್ಯೋಪಾಸ್ತಿಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಶಿವಂಕರಶ್ಶಿವತಮಶ್ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಶ್ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಃ ॥ 137 ॥

ಶಿವಪ್ರಕಾಶಸನ್ತುಷ್ಟಶ್ಶಿವಾದ್ವೈತಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಶಿವಗಂಗಾತಡಾಕಸ್ಥಶ್ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 138 ॥

ಶೀತಾಚಲಪ್ರಾನ್ತ್ಯಪೂಜ್ಯಶ್ಶೀಪ್ರಾತೀರಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ಶುಭಾಶುಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಶುಭಾಶುಭವಿಮತ್ಸರಃ ॥ 139 ॥

ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಗತಿಜ್ಞಾನೀ ಶುಭಂಯುಶ್ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ಶುಕವಜ್ಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಶ್ಶೇಷಾದ್ರಿಸ್ವಾಮಿವತ್ಸಲಃ ॥ 140 ॥

ಶೈವವೈಷ್ಣವಶಾಕ್ತಾದಿ ವಿರೋಧಪ್ರತಿರೋಧಕಃ ।
ಶೃಂಗಾರಾದಿರಸಾಲಮ್ಬೋ ಶೃಂಗಾರರಸವಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 141 ॥

ಶ್ರವಣಾಧ್ಯರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಶ್ಶ್ರವಣಾನನ್ದಭಾಷಿತಃ ।
ಶೋಣೇಶಾಲಯಸಂಚಾರೀ ಶೋಣೇಶಃ ಶೋಣತೀರ್ಥವಿತ್ ॥ 142 ॥

ಶೋಕಮೋಹಾದ್ಯಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಶ್ಶೋಣಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿದೈವತಮ್ ।
ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀಕಂಠಮತತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ 143 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮತಪ್ರಿಯಃ ।
ಶ್ರುತಿತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ವಕ್ತಾ ಶ್ರುತಮಾತ್ರಾವಧಾರಣಃ ॥ 144 ॥

ಶ್ರುತಶ್ರೋತವ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಶ್ರೌತಮಾರ್ಗಸಮರ್ಥಕಃ ।
ಷಡಧ್ವಧ್ವಾನ್ತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ ॥ 145 ॥ ನಾಮ 800
ಷಟ್ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಚತುರಷ್ಷಟ್ಗುಣೀ ಷಟ್ಪ್ರಮಾಣವಾನ್ ।
ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಷ್ಷಡರಿಘ್ನಷ್ಷಡಾಶ್ರಯಃ ॥ 146 ॥

ಷಂಡತ್ವಘ್ನಷ್ಷಡಾಧಾರನಿರ್ಧ್ಯಾತಷ್ಷಡನಾದಿವಿತ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಸ್ಸಾರ್ವಸ್ಸರ್ವಮನಸ್ಸ್ಥಿತಃ ॥ 147 ॥

ಸದಸನ್ನಿರ್ಣಯಜ್ಞಾನೀ ಸರ್ವಭೂತಸಮಾಶಯಃ ।
ಸರ್ವಶ್ರುತಿಸ್ಸರ್ವಚಕ್ಷುಸ್ಸರ್ವಾನನಕರಾದಿಮಾನ್ ॥ 148 ॥

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಗುಣಾಭಾಸಸ್ಸರ್ವಸಮ್ಬನ್ಧವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಭೃತ್ಸರ್ವಕೃತ್ಸರ್ವಹರಸ್ಸರ್ವಹಿತೇರತಃ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವಾರಮ್ಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಸಗುಣಧ್ಯಾಯಿತಾರಕಃ ।
ಸರ್ವಭೂತನಿಶಾಬುದ್ಧಸ್ಸರ್ವಜಾಗರನಿದ್ರಿತಃ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಸ್ಸಭ್ಯಸ್ಸಂಕಲ್ಪಘ್ನಸ್ಸದಾತನಃ ।
ಸರ್ಗಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಸ್ಸಕೃತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 151 ॥

ಸಂಯಮೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧಶ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಮಸ್ಸಮವಿಭಕ್ತಾಂಗಸ್ಸಮದೃಕ್ ಸಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 152 ॥

ಸಮರ್ಥಸ್ಸಮರದ್ವೇಷೀ ಸಮರ್ಯಾದಸ್ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸಮಯಜ್ಞಸ್ಸದಾನನ್ದಸ್ಸಮಾಹೃತನಿಜೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 153 ॥

ಸತ್ತಾಸಂವಿನ್ಮಯಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಃ । ನಾಮ 850
ಸಮಸ್ತವೃತ್ತಿಮೂಲಾಹಂ ವೃತ್ತಿನಾಶೋಪದೇಶಕಃ ॥ 154 ॥

ಸಮ್ರಾಟ್ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಸಮ್ಬುದ್ಧಸ್ಸರ್ವಶ್ರುತಿಮನೋಹರಃ ।
ಸರಲಸ್ಸರಸಸ್ಸರ್ವರಸಸ್ಸರ್ವಾನುಭೂತಿಯುಕ್ ॥ 155 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ಸರ್ವನಿಧಿಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಾಧಕಃ ।
ಸಹಜಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನತ್ಯಾಗನಿಷೇಧಕಃ ॥ 156 ॥

ಸಹಿಷ್ಣುಸ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಹಾರಸ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಜ್ಞಾನಿವೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಸತ್ತ್ವಾಧಿಕಮನೋಬುದ್ಧಿಸುಖಧೈರ್ಯವಿವರ್ಧಕಃ ॥ 157 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕತ್ಯಾಗಯೋಗಜ್ಞಸ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾರಾಧ್ಯವೈಭವಃ ।
ಸಾರ್ಧಷೋಡಶವರ್ಷಾಪ್ತಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯೋ ವಿರಕ್ತಧೀಃ ॥ 158 ॥

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಸ್ಸಾಮ್ಯವೈಷಮ್ಯಮತಿಕೃನ್ತನಃ ।
ಸಾಧಿತಾಖಿಲಸಿದ್ಧೀಶಸ್ಸಾಮವಿತ್ಸಾಮಗಾಯನಃ ॥ 159 ॥

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಸ್ಸಿದ್ಧಿದಸ್ಸಿದ್ಧಸಾಧನಃ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಸಮಸ್ಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಸಂಘಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 160 ॥

ಸಿಸಾಧಯಿಷುಲೋಕೇಡ್ಯಸ್ಸಹಾಯಾಮ್ಬಾಸಹಾಯವಾನ್ ।
ಸುನ್ದರಸ್ಸುನ್ದರಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲಾಸಭೃತ್ ॥ 161 ॥

ಸುನ್ದರೇಶ್ವರಲೀಲಾಕೃತ್ ಸುನ್ದರಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಸುರರ್ಷಿಸನ್ನುತಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಸೂರಿದೃಶ್ಯಪದಸ್ಥಿತಃ ॥ 162 ॥

ಸುದರ್ಶನಸ್ಸುಹೃತ್ಸೂರಿಸ್ಸೂನೃತೋಕ್ತಿವದಾವದಃ ।
ಸೂತ್ರವಿತ್ಸೂತ್ರಕೃತ್ಸೂತ್ರಂ ಸೃಷ್ಟಿವೈತಥ್ಯಬೋಧಕಃ ॥ 163 ॥ ನಾಮ 900
ಸೃಷ್ಟಿವಾಕ್ಯಮಹಾವಾಕ್ಯೈಕ್ಯಕಂಠ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಹೇತುಮನೋನಾಶೀ ಸೃಷ್ಟ್ಯಧಿಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 164 ॥

ಸ್ರಕ್ಚನ್ದನಾದಿವಿಷಯವಿರಾಗೀ ಸ್ವಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಸೇವಾನಮ್ರಸ್ವಭಕ್ತೌಘ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 165 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪದೃಕ್ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಾಮ್ಬಾತಪಸ್ಸಮ್ಪತ್ಪರೀಪಾಕಫಲಾಯಿತಃ ॥ 166 ॥

ಸೌಹಿತ್ಯವಿಮುಖಸ್ಸ್ಕನ್ದಾಶ್ರಮವಾಸಕುತೂಹಲೀ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಲಯತಪೋನಿಷ್ಠಸ್ಸ್ತವ್ಯಸ್ತಾವಕವರ್ಜಿತಃ ॥ 167 ॥

ಸಹಸ್ರಸ್ತಮ್ಭಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಪಾನ್ತರಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಸ್ತೈನ್ಯಸ್ತೇನಸ್ಸ್ತೋತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಗೇಯಸ್ಸ್ಮೃತಿಕರಸ್ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 168 ॥

ಸಾಮರಸ್ಯವಿಧಾನಜ್ಞಸ್ಸಂಘಸೌಭ್ರಾತ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಸ್ವಭಾವಭದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಸ್ಸ್ತ್ರೀಸನ್ನ್ಯಾಸವಿಧಾಯಕಃ ॥ 169 ॥

ಸ್ತಿಮಿತೋದಧಿವಜ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಪೂರಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಮತತ್ತ್ವಸುಖಸ್ಫೂರ್ತಿತುನ್ದಿಲಸ್ವಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 170 ॥

ಸ್ವಸ್ವಧರ್ಮರತಶ್ಲಾಘೀ ಸ್ವಭೂಸ್ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಚೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಪರಿಜ್ಞಾನ ಪರಾಮೃತಪದಸ್ಥಿತಃ ॥ 171 ॥

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇಜ್ಯಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪದೃಕ್ ।
ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ಸ್ವಾಮೀ ಸ್ವಾಪಜಾಗ್ರದ್ವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 172 ॥

ಹನ್ತೃಹನ್ತವ್ಯತಾಶೂನ್ಯ ಶುದ್ಧಸ್ವಾತ್ಮೋಪದೇಶಕಃ ।
ಹಸ್ತಪಾದಾದ್ಯಸಂಗ್ರಾಹ್ಯನಿರ್ಲಿಪ್ತಪರಮಾರ್ಥದೃಕ್ ॥ 173 ॥

ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನೋ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಹಿತಕೃದ್ಧೂಣದೇಶೀಯ ಜನವರ್ಣಿತವೈಭವಃ ॥ 174 ॥

ಹೃದಯಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷದೇಶನಃ ।
ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಹೃದಯಾಕಾಶಸ್ವರೂಪೀ ಹೃದ್ಗುಹಾಶಯಃ ॥ 175 ॥

ಹಾರ್ದಾಕಾಶಾನ್ತರಗತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಾದಿವಸ್ತುದೃಕ್ ।
ಹೃದಯಸ್ಥಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಹೃದಹನ್ನಾಶಪಂಡಿತಃ ॥ 176 ॥ ನಾಮ 950
ಹೇಯೋಪಾದೇಯರಹಿತೋ ಹೇಮನ್ತರ್ತುಕೃತೋದಯಃ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರದುಷ್ಪ್ರಾಪಸ್ವಾರಾಜ್ಯೋರ್ಜಿತಶಾಸನಃ ॥ 177 ॥

ಹತಾಸುರಪ್ರಕೃತಿಕೋ ಹಂಸೋ ಹೃದ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ।
ಹಾರ್ದವಿದ್ಯಾಫಲೀಭೂತೋ ಹಾರ್ದಸನ್ತಮಸಾಪಹಃ ॥ 178 ॥

ಸೇತುಸ್ಸೀಮಾ ಸಮುದ್ರಶ್ಚ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕವರ್ಜಿತಃ ।
ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣೋಽನನ್ತರೂಪಸ್ಸನಾತನಃ ॥ 179 ॥

ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಥಿತಸ್ಸ್ವಯಮ್ಭಾನಃ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಂ ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಸ್ವಾನುಭೂಃ ಪರದೈವತಮ್ ॥ 180 ॥

ಮಹರ್ಷಿಶ್ಚ ಮಹಾಗ್ರಾಸೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ವಶೀ ।
ಅಹಮರ್ಥೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ತತ್ತ್ವಂ ನಿರ್ವಾಣಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 181 ॥

ಅನಾಖ್ಯವಸ್ತು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಬನ್ಧಮುಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅದೃಶ್ಯೋ ದೃಶ್ಯನೇತಾ ಚ ಮೂಲಾಚಾರ್ಯಸ್ಸುಖಾಸನಃ ॥ 182 ॥

ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಪಾರಶೂನ್ಯೋ ಭೂಮಾ ಭೋಜಯಿತಾ ರಸಃ । ನಾಮ 1000

ಉಪಸಂಹಾರಃ ।
ಕೋಽಹಂ ಮಾರ್ಗ ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ನಾಹಂ ತತ್ತ್ವಸುದರ್ಶನಃ ।
ಸೋಽಹಂ ಬೋಧ ಮಹಾಶಂಖೋ ಭಗವಾನ್ ರಮಣೋಽವತು ॥ 1 ॥

ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಮ್
ಇತಿ ತೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ರಮಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಕಥಿತಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಮಯಾ ॥ 2 ॥

ಯ ಇದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಿ ಮಾನವಃ ।
ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿರಯತ್ನೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 3 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿವಾಹಾರ್ಥೀ ಗೃಹೀ ಭವೇತ್ ।
ವೈರಾಗ್ಯಕಾಮೋ ಲಭತೇ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭವತಾರಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಯೇನ ಯೇನ ಚ ಯೋ ಯೋಽರ್ಥೀ ಸ ಸ ತಂ ತಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ।
ಸರ್ವ ಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 5 ॥

ದುರ್ದೇಶಕಾಲೋತ್ಥದುರಾಮಯಾರ್ತಾಃ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತಾಪತ್ರಯಸನ್ನಿರುದ್ಧಾಃ ।
ನರಾಃ ಪಠನ್ತೋ ರಮಣಸ್ಯ ನಾಮ-
ಸಾಹಸ್ರಮೀಯುಸ್ಸುಖಮಸ್ತದುಃಖಮ್ ॥ 6 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೌತಮಮಹರ್ಷಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀರಮಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
॥ ಶುಭಮಸ್ತು ॥

Also Read 1000 Names of Shri Ramanamaharshi:

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top