1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya 2 in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯੇ ਨਵਮਾਂਸ਼ੇ ਅਧ੍ਯਾਯ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਅਥ ਨਵਮਾਂਸ਼ੇ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ੇਸ਼ਮੁਖੋਦ੍ਗੀਤਾਂ ਨਾਮਸਾਰਾਵਲੀਮਿਮਾਮ੍ ।
ਹਾਟਕੇਸ਼ੋਰੁਕਟਕਭੂਤੇਨਕਹੀਨ(ਨ੍ਦ੍ਰ)ਕੇਣ ਤੁ ॥ ੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਯਤ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਤਤ੍ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਹਂ ਸ਼ਣੁ ।
ਧਨ੍ਯਂ ਮਾਨ੍ਯਂ ਮਹਾਮਨ੍ਯੁਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਨਾਨ੍ਯੇਸ਼ੁ ਦਾਪਨੀਯਂ ਤੇ ਨ ਦੇਯਂ ਵੇਦਮੀਦਸ਼ਮ੍ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯ ਹਦਯਾਸ਼ਾਸ੍ਯਮਨੁਸ਼ਾਸ੍ਯਾਮਿ ਤੇ ਹਦਿ ॥ ੩ ॥

ऋਸ਼ਿਰਸ੍ਯਾਦਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵੈ ਦੇਵੋ ਦੇਵੋਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਨਿਯੋਗੋऽਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਸ੍ਵਪਿ ਸਦਾ ਦ੍ਵਿਜ ।
ਧ੍ਯਾਨਂ ਤਸ੍ਯਾਨੁਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤ੍ਵਮੇਕਾਗ੍ਰਮਨਾਃ ਸ਼ਣੁ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦਃ ਉਵਾਚ –
ਧ੍ਯਾਯੇਦਿਨ੍ਦੁਕਲਾਧਰਂ ਗਿਰਿਧਨੁ ਸੋਮਾਗ੍ਨਿਫਾਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਵੈਕੁਣ੍ਠੋਰੁਵਿਪਾਠਬਾਣਸੁਕਰਂ ਦੇਵਂ ਰਥੇऽਧਿਸ਼੍ਠਿਤਮ੍ ।
ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਂ ਵਿਧਿਸਾਰਥਿਂ ਗਿਰਿਜਯਾ ਚਿਤ੍ਤੇऽਨੁਸਨ੍ਦਧ੍ਮਹੇ
ਨਾਨਾਕਾਰਕਲਾਵਿਲਾਸਜਗਦਾਨ੍ਦਦਿਸਮ੍ਪੂਰ੍ਤਯੇ ॥

ਏਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਪ੍ਰਜਪੇਨ੍ਨਿਯਤੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭਸ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧ ॥

ਲਿਙ੍ਗਮਭ੍ਯਰ੍ਚਯਨ੍ਵਾਪਿ ਬਿਲ੍ਵਕੋਮਲਪਲ੍ਲਵੈਃ ।
ਪਙ੍ਕਜੈਰੁਤ੍ਪਲੈਰ੍ਵਾਪਿ ਪ੍ਰਸਾਦਾਯ ਮਹੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੨ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਵਾ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਪਰ੍ਵਸ੍ਵਪਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਂ ਸਦਾਚਿਤ੍ਤੇ ਭਾਵਯੇਤ੍ਤਂ ਤਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ॐ ਗਙ੍ਗਾਧਰੋऽਨ੍ਧਕਰਿਪੁਃ ਪਿਨਾਕੀ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਨ੍ ।
ਭਵ ਈਸ਼ਾਨ ਆਤਾਰ੍ਯੋऽਨੇਕਧਨ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧ ॥

ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਗਗਨਾਨ੍ਤਰਃ ॥ ੨ ॥

ਪਰਾਵਰੋऽਮ੍ਬਿਕਾਨਾਥਃ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁਕਲਾਧਰਃ ।
ਗਣੇਸ਼ਤਾਤੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਭਵਵੈਦ੍ਯਃ ਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੩ ॥

ਤਰਣਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਮ੍ਰੋ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਰਹਿਤੋ ਹਰਃ ।
ਵਿਨਾਯਕਸ੍ਤੁਤਪਦਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਰਥੋ ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨਃ ॥ ੪ ॥

ਗਜਾਨ੍ਤਕੋ ਧਨੁਰ੍ਧਾਰੀ ਵੀਰਘੋਸ਼ਃ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪ੍ਰਜਾਸਹੋ ਰਣੋਚ੍ਚਣ੍ਡਤਾਣ੍ਡਵੋ ਮਨ੍ਮਥਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਤ੍ਮਾ ਮੇਘਵਾਹੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਪੂਰ੍ਣਾ ਵਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਰੁਦ੍ਰਃ ਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ॥ ੬ ॥

ਭਗਨੇਤ੍ਰਪ੍ਰਮਥਨੋ ਨਿਤ੍ਯਜੇਤਾऽਪਰਾਜਿਤਃ ।
ਮਹਾਕਾਰੁਣਿਕਃ ਸ਼੍ਵਭ੍ਰੁਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯੋ ਮਖਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੭ ॥

ਘਨਾਭਕਣ੍ਠੋ ਗਰਭੁਕ੍ ਬਬ੍ਲੁਸ਼ੋ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਪ੍ਰਕਟਸ੍ਤਵਨੋ ਮਾਨੀ ਮਨਸ੍ਵੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ॥ ੮ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸਰ੍ਪਦਰ੍ਪਘ੍ਨੋ ਵਿਸ਼ਾਦੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਕਾਲਾਨ੍ਤਕੋ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤਃ ਸਙ੍ਕ੍ਰਨ੍ਦਨਸੁਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੯ ॥

ਦੀਨਪੋਸ਼ਃ ਪਾਸ਼ਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਰੋਧਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪੋ ਵਿਸਲਜ੍ਜਨ੍ਦ੍ਰੋ ਲਿਙ੍ਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਜਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਡਪੂਜ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰੋ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਃ ।
ਜਹ੍ਨੁਜਾਪਤਿਰੀਸ਼ਾਨਃ ਸ੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯੋ ਯੁਵਾ ॥ ੧੧ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਜਾਨਿਰੁਹ੍ਯਾਢ੍ਯੋ ਨਾਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਪਰਾਯਣਃ ।
ਸਾਮਵੇਦਪ੍ਰਿਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਧਿਪਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨ ॥

ਕੁਮਾਰਜਨਕੋ ਮਾਰਮਾਰਕੋ ਵੀਰਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਲਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰੋਦ੍ਗਾਰਿਸੁਫਣੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੩ ॥

ਆਨਨ੍ਦਵਨਵਾਸੋऽਥ ਅਵਿਮੁਕ੍ਤਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਆਙ੍ਕਾਰਨਿਲਯੋ ਧਨ੍ਵੀ ਕਦਾਰੇਸ਼ੋऽਮਿਤਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਰ੍ਮਦਾਲਿਙ੍ਗਨਿਲਯੋ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਮਹਾਕੈਲਾਸਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਾ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਕਤ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰੋऽਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗੋ ਗੋਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਃ ਕਞ੍ਜਜਾਜਾਨਿਨੇਤ੍ਰਪੂਜਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਜਲਨਧਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਦਿਵ੍ਯਚਕ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਵਾਮਨੋ ਵਿਕਟੋ ਮੁਣ੍ਡਸ੍ਤੁਹੁਣ੍ਡਕਤਸਂਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੭ ॥

ਫਣੀਸ਼੍ਵਰਮਹਾਹਾਰੋ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕਤਕਙ੍ਕਣਃ ।
ਵੀਣਾਪਾਣਿਰ੍ਗਾਨਰਤੋ ਢਕ੍ਕਾਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਵਸ਼ੀ ॥ ੧੮ ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਮਾਤਾऽਮਰਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਹਤ੍ਤਮੋਨਾਸ਼ਕੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਜਗਤ੍ਕਨ੍ਦਾਰ੍ਦਨੋ ਬਲੀ ॥ ੧੯ ॥

ਪਲਾਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਪਲਾਸ਼ਨਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਾਗਰਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੋ ਘੋਰਃ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤੋऽਮ੍ਬਿਕਾਸਖਃ ॥ ੨੦ ॥

ਵਾਮਦੇਵਃ ਸਾਮਗੀਤਃ ਸੋਮਃ ਸੋਮਕਲਾਧਰਃ ।
ਨਿਃਸੀਮ ਮਹਿਮੋਦਾਰੋ ਦੂ(ਦਾ)ਰਿਤਾਖਿਲਪਾਤਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਤਪਨਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੋ ਧਾਤਾ ਧੇਨੁਪੁਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਬਾਣਹਸ੍ਤਪ੍ਰਦੋ ਨੇਤਾ ਨਮੁਚੇਰ੍ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਾਗਾਜਿਨਾਙ੍ਗੋ ਨਾਗੇਸ਼ੋ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਭੁਸ਼ਣਃ ।
ਅਗੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਭੂਤੇਸ਼ੋ ਗਣਕੋਲਾਹਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੩ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯੋऽਨੇਕਬਾਹੁਃ ਸ਼ੂਲਧਕ੍ ਕਾਲਤਾਪਨਃ
ਕੋਲਪ੍ਰਮਥਨਃ ਕੂਰ੍ਮਮਹਾਖਰ੍ਪਟਧਾਰਕਃ ॥ ੨੪ ॥

ਮਾਰਸਿਹ੍ਮਾਜਿਨਧਰੋ ਮਹਾਲਾਙ੍ਗਲਧਗ੍ਬਲੀ ।
ਕਕੁਦੁਨ੍ਮਥਨੋ ਹੇਤੁਰਹੇਤੁਃ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਸ਼ਾਨੁਰੇਤਾਃ ਸੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਫਾਲਨੇਤ੍ਰੋऽਮਰਾਰਿਹਾ ।
ਮਗਬਾਲਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਸ਼ਕ੍ਰਬਾਹੁਵਿਭਞ੍ਜਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਮਥਨਃ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਤਿਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤੋ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤੋ ਮੇਘਾਵਰ੍ਤੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮਨੋਜਵੋ ਜਾਤਜਨੋ ਵੇਦਾਧਾਰਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਪਾਣ੍ਡਰਾਗੋਃ(ਙ੍ਗੋ)ਗੋऽਜਿਨਾਙ੍ਗਃ ਕਰ੍ਮਨ੍ਦਿਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੮ ॥

ਚਾਤੁਰ੍ਹੋਤ੍ਰੋ ਵੀਰਹੋਤਾ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰੀਯਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਭੀਮੋ ਰੁਦ੍ਰ ਉਦਾਵਰ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਮਾਕ੍ਸ਼ੋऽਰੁਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੯ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜਨੁਤੋ ਨਾਥੋ ਨੀਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਪਾਲਪਾਣਿਰ੍ਭਗਵਾਨ੍ਵੈਯਾਘ੍ਰਤ੍ਵਗਲਙ੍ਕਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਸਾਰੋऽਧ੍ਵਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਧ੍ਵਜਜੀਵੋ ਮਰੁਤ੍ਸਖਃ ।
ਆਰੁਣੋਯਸ੍ਤ੍ਵਗਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਕਾਮਨਾਰਹਿਤਸ੍ਤਰੁਃ ॥ ੩੧ ॥

ਬਿਲ੍ਵਪੂਜ੍ਯੋ ਬਿਲ੍ਵਨੀਸ਼ੋ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵੋऽਪਰਾਜਿਤਃ ।
ਬਹਦ੍ਰਥਨ੍ਤਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵਾਮਦੇਵ੍ਯਸ੍ਤਵਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੨ ॥

ਅਘੋਰਤਰ ਰੋਚਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਮਨ੍ਯੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਲਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕੋ ਯੋਗੀ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਮਾਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੩੩ ॥

ਵਿਧਾਰਕੋ ਧੈਰ੍ਯਧੁਰ੍ਯਃ ਸੋਮਧਾਮਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟੋ ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਟੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਦੇਵਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਪਿਨਾਕਹਸ੍ਤੋऽਵਰਜੋ ਵਰ੍ਸ਼ਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਵਚੀ ਚ ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਚ ਰਥਘੋਸ਼ੋऽਮਿਤਪ੍ਰਭਃ ॥ ੩੫ ॥

ਕਾਲਞ੍ਜਰੋ ਦਨ੍ਦਸ਼ੂਕੋ ਵਿਦਰ੍ਭੇਸ਼ੋ ਗਣਾਤਿਗਃ ।
ਗਭਸ੍ਤੀਸ਼ੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਃ ਸਂਸ਼ਿਤਵ੍ਰਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਵਨਾਵਾਸੀ ਕਰਵੀਰਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਮਹਾਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਕਰਹਾਟਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸ਼ਤਰ੍ਚਨਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਰ੍ਚ੍ਯੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ।
ਬਲੀ ਬਾਲਪ੍ਰਿਯਾ ਧਰ੍ਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਪਤਿਰਪ੍ਪਤਿਃ ॥ ੩੮ ॥

ਯਮਪ੍ਰਮਥਨੋਸ਼੍ਣੀਸ਼ੀ ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਃ ਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਵਸੁਸ਼ੇਣੋऽਙ੍ਗਨਾਦੇਹਃ ਕੌਲਾਚਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੩੯ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਧ੍ਯਕਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਗਰਿਸ਼੍ਠਃ ਪਾਰਦਃ ਕਲੀ ॥ ੪੦ ॥

ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਰਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਜਨਕੋ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੧ ॥

ਦਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਸ਼ਣ੍ਡੋ ਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਰਨ੍ਤਿਦੇਵੋऽਮਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਅਮਤਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਦੇਵੋ ਹਰਃ ਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਗੁਣੋ ਵਿਖਨਾ ਵਾਗ੍ਮੀ ਤ੍ਵਙ੍ਮਾਂਸਰੁਧਿਰਾਂਸ਼ਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਵਤ੍ਸਪ੍ਰਿਯੋऽਥ ਸਾਨੁਸ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਣੂ ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਕਿਰਾਤਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ੋਣਾਤ੍ਮਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭੋऽਰੁਣੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸੁਰਾਸਵਬਲਿਪ੍ਰੀਤਸ੍ਤਤ੍ਪੂਰ੍ਸ਼ੋऽਗਨ੍ਧਦੇਹਵਾਨ੍ ।
ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਃ ਕੋਸ਼ਹੀਨਃ ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤੋऽਕ੍ਸ਼ਮੀ ॥ ੪੫ ॥

ਸਹਮਾਨਸ਼੍ਚ ਵਿਵ੍ਯਾਧੀ ਸ੍ਫਟਿਕੋਪਲਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਦੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰੀਤੋ ਭਯਾਪਹਃ ॥ ੪੬ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗਰ੍ਭੋऽਮਿਤਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤਃ ਸੂਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰੋ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋऽਰ੍ਜੁਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੪੭ ॥

ਗਰ੍ਵਾਪਹਾਰਕੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਲਯੋ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਨਿਲਯਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮੇਰੁਨਾਯਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਯਕੋऽਜਯ੍ਯੋ ਜਙ੍ਗਮਾਜਙ੍ਗਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦੋऽਰੁਣੋ ਧਨ੍ਵੀ ਅਸ੍ਥਿਭੂਸ਼ੋ ਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ॥ ੪੯ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਮਥਨੋਦ੍ਭੂਤਕਾਲਕੂਟਵਿਸ਼ਾਦਨਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦੋ ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਕਾਰਣੋ ਵੀਰਣਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਨ੍ਤੁਗਰ੍ਭੋ ਗਰਾਦਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਮੂਲਨਿਲਯਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦਭ੍ਰਸਭਾਪਤਿਃ ॥ ੫੧ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮੂਰ੍ਤਿਰਨਘੋ ਜਲਨ੍ਧਰਨਿਪਾਤਨਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਯਜਮਾਨਾਤ੍ਮਾ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤੋ ਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੨ ॥

ਕਲ੍ਮਾਸ਼ਪਾਦਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰਤਿਦੋ ਤੁਰਗਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਉਮਾਧਵੋ ਦੀਨਦਯੋ ਦਾਤਾ ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਯਾਪਰਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕੈਲਾਸਨਿਵਾਸੋ ਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਦਰ੍ਭਰੋਮਾ ਬਲੋਨ੍ਨੇਤਾ ਤਾਮਸੋऽਨ੍ਨਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਨਮਸ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਥ ਆਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਾ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਤਮਾਲਨੀਲਸੁਗਲਃ ਕੁਤਰ੍ਕਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਕਾਮਰੂਪਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਕਾਰਣਾਨਾਂ ਚ ਕਾਰਣਃ ।
ਤਣਪਾਣਿਃ ਕਾਨ੍ਤਿਪਰੋ ਮਣਿਪਾਣਿਃ ਕੁਲਾਚਲਃ ॥ ੫੬ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਫਾਲੋ ਭਸ੍ਮਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਵਾਨ੍ ।
ਵਾਰਣਾਙ੍ਗਾਲਙ੍ਕਤਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਪਾਪਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪੋ ਗੁਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਬਾਲਰੂਪੋ ਬਿਲੇਸ਼ਯਃ ।
ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਭੋਕ੍ਤਾ ਭਰਦ੍ਵਾਜਪ੍ਰਿਯੋ ਵਸ਼ੀ ॥ ੫੮ ॥

ਕਰ੍ਮਣ੍ਯਸ੍ਤਾਰਕੋਭੂਤ ਕਾਰਣੋ ਯਾਨਹਰ੍ਸ਼ਦਃ ।
ਵਸ਼ਗਾਮੀ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾ ਕਾਮੀ ਕਾਮਾਙ੍ਗ ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੯ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯੋ ਵਾਜਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਧਰ੍ਮੋ ਗ੍ਰਾਮਣੀਃ ਪ੍ਰਭੁਃ
ਅਰਣ੍ਯਃ ਪਸ਼ੁਹਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸੌਨਿਕੋ ਮੇਘਵਾਹਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਕੁਮਾਰਗੁਰੁਰਾਨਨ੍ਦੋ ਵਾਮਨੋ ਵਾਗ੍ਭਵੋ ਯੁਵਾ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨੀਧਨ੍ਯਮੌਲਿਸ਼੍ਚ ਤਰੁਰਾਜੋ ਮਹਾਮਨਾਃ ॥ ੬੧ ॥

ਕਣਾਸ਼ਨਸ੍ਤਾਮ੍ਰਘਨੋ ਮਯਪ੍ਰੀਤੋऽਜਰਾਮਰਃ ।
ਕੌਣਪਾਰਿਃ ਫਾਲਨੇਤ੍ਰੋ ਵਰ੍ਣਸ਼੍ਰਮਪਰਾਯਣਃ ॥ ੬੨ ॥

ਪੁਰਾਣਬਨ੍ਦਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤ ਇਤਿਹਾਸਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਸਮਰ੍ਥੋ ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵੋ ਦ੍ਯੋਤਕਰਃ ਫਣੀ ॥ ੬੩ ॥

ਕਰ੍ਸ਼ਕੋ ਲਾਙ੍ਗਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਮੇਰੁਧਨ੍ਵਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਉਗ੍ਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਪਵਮਾਨੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੬੪ ॥

ਉਦਾਵਸੁਰ੍ਵੀਤਰਾਗ ਉਰ੍ਵੀਸ਼ੋ ਵੀਰਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਜ੍ਵਾਲਮਾਲੋऽਜਿਤਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਵੈਦ੍ਯੁਦਗ੍ਨਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੬੫ ॥

ਕਮਨੀਯਾਕਤਿਃ ਪਾਤਾ ਆਸ਼ਾਢੋ(ਢਃ)ਸ਼ਣ੍ਢਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਪੁਲਿਨ੍ਦਰੂਪਃ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪੁਣ੍ਯਪਾਪਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੬੬ ॥

ਗਾਰ੍ਹਪਤ੍ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਗ੍ਨਿਃ ਸਭ੍ਯੋ ਵਸਥਭਤ੍ਕਵਿਃ ।
ਦ੍ਰੁਮ ਆਹਵਨੀਯਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਕਰੋऽਥ ਮਯਸ੍ਕਰਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੋ ਵਾਰਿਦੋऽਵਾਰ੍ਯੋ ਵਾਤਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕੁਲਿਸ਼ਾਯੁਧਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਿਕਤੋ ਜਟਿਲਃ ਸ਼ਿਖੀ ॥ ੬੮ ॥

ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਵੇਡ੍ਯਃ ਸਹ੍ਯਜਾਤੀਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਮਹਾਕਾਯੋ ਵੀਤਭਯੋ ਗਣਗੀਤੋ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੬੯ ॥

ਤਪਸ੍ਵੀ ਤਾਪਸਾਚਾਰ੍ਯੋ ਦ੍ਰੁਮਹਸ੍ਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਕਿਨ੍ਦਮੋ ਮਙ੍ਕਣਃ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜਾਤੁਕਰ੍ਣਿਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੦ ॥

ਵੇਨੋ ਵੈਨ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਾਖਸ਼੍ਚਾऽਕਮ੍ਪਨਃ ਸੋਮਧਾਰਕਃ ।
ਉਪਾਯਦੋ ਦਾਰਿਤਾਙ੍ਗੋ ਨਾਨਾਗਮਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੭੧ ॥

ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪੈਕਕੁਸ਼ਲੋ ਮੀਮਾਂਸਾਵਲ੍ਲਭੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ।
ਤਾਲਮੂਲਨਿਕੇਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਬਿਲ੍ਵਮੂਲਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੨ ॥

ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਗਮਨੋऽਗਮ੍ਯੋ ਗਵ੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਤਃ ਫਲਾਦਨਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਸ੍ਥਿਤੋ ਲਿਙ੍ਗੀ ਅਲਿਙ੍ਗੋ ਰੂਪਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੭੩ ॥

ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਹਾ ਪੁਣ੍ਯਨਿਲਯਃ ਪਲਲਾਸ਼ੋऽਰ੍ਕਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਸ਼੍ਣੁਜਨਕੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤਾਤਸ੍ਤੁਤੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਰ੍ਦਮੇਸ਼ੋ ਮਤਙ੍ਗੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਗਨ੍ਧਧਾਰਕਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਲੋ ਵਿਮਲੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਯਸ਼ੀਲੋ ਜਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੫ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਮਥਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਧਰਃ ।
ਸ਼ਿਂਸ਼ੁਮਾਰਃ ਸ਼ੌਨਕੇਜ੍ਯਃ ਸ਼੍ਵਾਨਪਃ ਸ਼੍ਵੇਤਜੀਵਦਃ ॥ ੭੬ ॥

ਮੁਨਿਬਾਲਪ੍ਰਿਯੋऽਗੋਤ੍ਰੋ ਮਿਲਿਨ੍ਦੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ਼ਃ ਕਾਮਿਤਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਵਲ੍ਲਕੀਵਾਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੭ ॥

ਹਲ੍ਲੀਸਲਾਸ੍ਯਨਿਪੁਣਃ ਸਲ੍ਲੀਲੋ ਵਲ੍ਲਰੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਹਾਪਾਰਦਸਂਵੀਰ੍ਯੋ ਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰੋ ਜਟਾਧਰਃ ॥ ੭੮ ॥

ਆਲਾਪੋऽਨੇਕਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਪੁਰੂਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪਰਃ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਵੇਣੁਵਨਪ੍ਰੀਤੋ ਰਣਜਿਤ੍ਪਾਕਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਨਗ੍ਨੋ ਨਿਰਾਕਤੋ ਧੂਮ੍ਰੋ ਵੈਦ੍ਯੁਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਕਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਰਵਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸੁਮੁਖੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੮੦ ॥

ਅਣੋਰਣੁਃ ਸ਼੍ਵਭ੍ਰਗਤਃ [ਤੋਹ੍ਯ] ਅਵਟੇਸ਼ੋ ਨਟੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਧਾਮਾ ਚਿਤ੍ਰਮਾਨੁਰ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਕਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮੧ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋऽਜੋऽਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਾਤ੍ਮਾ[ਹ੍ਯ]ਅਮੂਰ੍ਤੋ ਵਹ੍ਨਿਧਾਰਕਃ ।
ਅਪਸ੍ਮਾਰਹਰੋ ਗੁਪ੍ਤੋ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯੋऽਖਿਲਾਦਨਃ ॥ ੮੨ ॥

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰੂਪਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਸ਼ੁਤਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਸਙ੍ਗੋ ਭੂਤਹਦਯੋ ਵਾਲਖਿਲ੍ਯੋ ਮਰੀਚਿਪਃ ॥ ੮੩ ॥

ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨੋ ਯੋਗਿਨੀਕਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਨਾਨਾਭਾਸ਼ਾਨੁਚਤੋ [ਨੁਵਚਨੋ] ਨਾਨਾਦੇਸ਼ਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੮੪ ॥

ਵਨ੍ਦਾਰਕਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਨਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪ੍ਰਘਸੋ ਵਿਘਸਾਸ਼ੀ ਚ [ਚਾਪ੍ਯ] ਅਤ੍ਰਾਧਿਪਤਿਰਨ੍ਨਦਃ ॥ ੮੫ ॥

ਪਨ੍ਨਗਾਭਰਣੋ ਯੋਗੀ ਗੁਰੁਰ੍ਲੌਕਿਕਨਾਯਕਃ ।
ਵਿਰਾਜੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਧਰ੍ਮੀ ਬਭ੍ਲੁਸ਼ੋ ਬਾਹੁਕਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੬ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਨਿਪੁਣੋ ਮਿਤ੍ਰੋ ਹ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਮਹਾਤਪਾਃ ।
ਕੁਰੁਜਾਡਾਗਲਵਾਸੀ ਚ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੮੭ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਭੂਤਾਦਿਸ੍ਵਰਾਟ੍ ਸਮ੍ਰਾਡ੍ਵਿਰਾਡ੍ਵਦੁਃ ।
ਪਟਹਧ੍ਵਨਿਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਤਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੮੮ ॥

ਫਲਪ੍ਰਦਃ ਫਾਲਨੇਤ੍ਰਃ ਫਣੀਸ਼੍ਵਰਮਹਾਙ੍ਗਧਕ੍ ।
ਵਾਸ੍ਤੁਪੋ ਵਾਸਵੋ ਵਾਤ੍ਯਾ ਵਰ੍ਮਭਿਦ੍ਵਸਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮਃ ਸ਼ਿਵਤਮੋ ਵਸੁਃ ਸ਼ਿਵਤਰੋ ਬਲੀ ।
ਨਿਧਨੇਸ਼ੋ ਨਿਧਾਨੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਜਿਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੯੦ ॥

ਅਯੁਤਾਯੁਃ ਸ਼ਤਾਯੁਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਮਿਤਾਯੁਃ ਸ਼ਤਾਧ੍ਵਰਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਙ੍ਗੋ ਵਸ਼ਭ ਉਰੁਗਾਯੋਰੁਮੀਢੁਕਃ ॥ ੯੧ ॥

ਗਨ੍ਤਾ ਗਮਯਿਤਾ ਗਾਤਾ ਗਰੁਤ੍ਮਾਨ੍ ਗੀਤਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਰਾਗਰਾਗਿਣਿਕਾਪ੍ਰਤਿਸ੍ਤਾਲਪਾਣਿਰ੍ਗਦਾਪਹਃ ॥ ੯੨ ॥

ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਤਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਉਰੁਕ੍ਰਮੋ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਹੇਤਿਧਕ੍ਪਾਵਕਾਦਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਗਣਿਕਾਨਾਟ੍ਯਨਿਰਤੋ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ੋ ਵਾਵਦੂਕਕਃ ।
ਕਲਿਪ੍ਰਮਥਨੋ ਧੀਰੋ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੯੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵੀਰੋਮੁਞ੍ਚਿ(ਮਞ੍ਜੁ)ਕੇਸ਼ ਕਲ੍ਮਲੀਕਃ (ਕੀ) ਸੁਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਵਾਯੁਜਨਕੋ ਹ੍ਯਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਪਾਕਰਃ ॥ ੯੫ ॥

ਪ੍ਰਹੂਤਃ ਪਰਮੋਦਾਰਃ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾਯਣਃ ।
ਕਰ੍ਕਨ੍ਧੁਃ ਕਾਮਦਹਨੋ ਮਲਿਨਾਕ੍ਸ਼ੋ ਜਡਾਜਡਃ ॥ ੯੬ ॥

ਕੁਬੇਰਪੂਜਿਤਪਦੋ ਮਹਾਤਕ੍ਸ਼ਕਕਙ੍ਕਣਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਣੋ ਮਧੁਰਾਰਾਵੋ ਮਡਃ ਸਸ੍ਪਿਞ੍ਜਰੋऽਜਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਮਾਰ੍ਗੋ ਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦੋ ਮੁਕ੍ਤੋ ਵਿਜਿਤਾਰਿਃ ਪਰੋऽਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥੋ ਵੇਦਮਯੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧਿਪਃ ਸੌਮ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਾਯਕਃ ।
ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਰੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਗੋਭਿਲੋ ਗੋਪਰੋ ਗਣਃ ॥ ੯੯ ॥

ਗਣੇਸ਼ਪੂਜਿਤਪਦੋ ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਮਨੋਹਰਃ ।
ਕਕ੍ਸ਼ਵਾਸੋ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਨਿਸ੍ਤਮਸ੍ਤੋਮਵਰ੍ਜਿਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨਿਃਸੀਮਮਹਿਮੋਦਾਰਃ ਪ੍ਰਭਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ(ਦ)ਕ੍ ।
ਸ੍ਤੋਭ ਪ੍ਰੀਤੋ ਭਾਰਭੂਤੋ ਭੂਭਾਰਹਰਣਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰੋਧਰੋ ਧਰ੍ਤਾ ਸਾਗਰਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੋ ਵਸ਼ੀ ।
ਰਮ੍ਯੋ ਰਸ੍ਯੋ ਰਜਸ੍ਯੋऽਥ ਪ੍ਰਵਾਹ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯੁਤੋऽਨਲਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸਿਕਤ੍ਯੋ ਵਾਦ੍ਯ ਉਰ੍ਵਰ੍ਯੋ ਮੇਧ੍ਯ ਈਧ੍ਰਿਯ ਵਾਕ੍ਪਟੁਃ ।
ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਮਾਯਾਰਹਿਤਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦੋ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕਾਲਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਹਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯੋऽਥ ਚੇਤਨਃ ।
ਗਰ੍ਵੋਨ੍ਨਤੋ ਭਟਾਕਾਰੋ ਮਗਯੁਰ੍ਭਵਹਾ ਭਵਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਃ ਸ਼ਤਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ੀਤਾਙ੍ਗੋ ਨਾਗਾਙ੍ਗੋ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਤ੍ਰਿਯਮ੍ਬਕੋऽਮ੍ਬਿਕਾਭਰ੍ਤਾ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਸਾਦਕਤ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਚਣ੍ਡੀਸ਼ਵਰਦੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਮਾਯਾਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਮਗਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰੋ ਭਵ੍ਯੋ ਗੌਰੀਪੂਜ੍ਯੋ ਦਯਾਮਯਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਪ੍ਰਮਾਥਨੋऽਵਿਕਥਨੋ ਗਰ੍ਗੋ ਵੀਣਾਪ੍ਰਿਯਃ ਪਟੁਃ ।
ਵਰ੍ਣੀ ਵਨਸ੍ਥੋ ਯਤਿਰਾਟ੍ ਗੂਢਗਰ੍ਭੋ ਵਿਰੋਚਨਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸ਼ਬਰੋ ਬਰ੍ਬਰੋ ਧੌਮ੍ਯੋ ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਃ ਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹਾਕਾਰੁਣਿਕੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਨਾਸ਼ਕਃ ਸ਼ੋਕਹਾ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਸ਼ੋਕਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਮਣਿਭਦ੍ਰੋ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਮਤੇਸ਼ੋਦ੍ਰੁਤਗਤਿ ਸ੍ਤਗਰੋऽਰ੍ਜੁਨਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਦਮੋ ਵਿਰੋਧਹਤ੍ਕਾਨ੍ਤੋ ਨੀਤਿਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਸੁਮਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਤਮਯੋ ਵਰੀਯਾਨ੍ਕਰ੍ਮਠੋ ਯਮਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ(ਰਃ) ਸ਼ਮਮਯੋ ਧੂਮਪਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਗਰ੍ਭਕਃ ।
ਅਟ੍ਟਹਾਸੋऽਤਲ੍ਪਸ਼ਯ ਆਸੀਨੋ ਧਾਵਮਾਨਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਤੁਰਾਸ਼ਾਣ੍ਮੇਘਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਵਿਪਾਸ਼ਾਤੀਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਕੁਲੋਨ੍ਨਤਃ ਕੁਲੀਨਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਵਹਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਕੇਤੁਮਾਲੋ ਹਰਿਦ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਦ੍ਰਾਵਿ(ਵੀ) ਪੁਸ਼੍ਪਮਯੋ ਭਗੁਃ ।
ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਕੋਰ੍ਵੀਨਿਰਤਸ੍ਤ੍ਵਗ੍ਜਾਤੋ ਰੁਧਿਕ(ਰ)ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਕੈਤਕ(ਵ)ਹਦਾਵਾਸਃ ਕ੍ਸ਼ਪਾਨਾਥਕਲਾਧਰਃ ।
ਨਕ੍ਤਞ੍ਚਰੋਦਿਵਾਚਾਰੀ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਹਰਿਦ੍ਰਾਙ੍ਗੋਰ੍ਮਿਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਯਮੁਨਾਜਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਜਾਲਕੋऽਜਮਖੋ ਵਸੁਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਦ ਵੀਰਵਰ੍ਯਃ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤੋ ਮਣ੍ਡਲਾਤ੍ਮਾ ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਮਤ੍ਯੁਜਿਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਲਙ੍ਕਾਵਾਸੋ ਮੇਘਮਾਲੀ ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਭੈਰਵੋ ਭਰਣੋ ਭਰ੍ਤਾ ਭ੍ਰਾਤਵ੍ਯੋ ਨਾਮਰੂਪਗਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਅਵ੍ਯਾਕਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਨ੍ਤਰੋऽਸ੍ਮਯਃ ।
ਅਹਨਨ੍ਯਃ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯ ਕਾਲਾਧਰਃ ਕਲਾਧਰਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਭਗੁਤੁਙ੍ਗਸ਼੍ਚੀਰਵਾਸੀ(ਸਾਃ) ਕੈਵਰ੍ਤੋऽਨਾਯਕੋऽਰ੍ਧਕਃ ।
ਕਰੇਣੁਪੋ ਗਨ੍ਧਮਦਸ਼੍ਚਾਮ੍ਪੇਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਭਦ੍ਰਦਸ਼੍ਚਰ੍ਮਵਸਨੋ ਵੈਰਾਜਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕਾਰਕਃ ।
ਸੁਮਪ੍ਰੀਤਃ ਸਾਮਗੀਤੀ ਉਰ੍ਜੋ ਵਰ੍ਚਃ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕਕੁਦ੍ਮਾਨ੍ ਪੀਤਵਸਨੋ ਵਧ੍ਯੇਸ਼ੋ ਨਾਰਦਃ ਪਿਤਾ ।
ਕ੍ਰਵ੍ਯਾਦਨੋ ਨੀਤਿਮਯੋ ਧਰ੍ਮਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਪ੍ਯਃ ਫੇਨ੍ਯੋ ਵਿਨੀਰ੍ਣੇਤਾ ਕਙ੍ਕਣੋऽਨਾਸਿਕੋऽਚਲਃ ।
ਏਣਾਙ੍ਕਃ ਸ਼ਲਭਾਕਾਰ ਃ ਸ਼ਾਲੁਰੋ ਗ੍ਰਾਮਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਮਹਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਥਨੋ ਵਾਰਿਤੀਰਾਸ੍ਥਿਤੋऽਚਲਃ ।
ਕਪੀਟਯੋਨਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਵਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਨਵਾਞ੍ਛੁਚਿਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰੋऽਲਿਙ੍ਗੋ ਭਗਮਾਲੋऽਪ੍ਰਤਾਰਣਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਧਨ ਆਤਾਰ੍ਯ ਇਰਿਣ੍ਯੋऽਥਪ੍ਰਪਥ੍ਯਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਸ੍ਥਿਤੋ ਦੇਵੋ ਹ੍ਯਵਿਮੁਕ੍ਤਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਮਹਾਸ੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯੋऽਵਲਯੋ ਵਾਲਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਰਨ੍ਧਮੋ ਵ੍ਰਾਤ੍ਯਵਰ੍ਯੋ ਮਾਨਵੋ ਜੀਵਕੋऽਸ਼ਠਃ ।
ਕਰ੍ਮਦੇਵਮਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ऋਤਂ ਸਤ੍ਯਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸੁਮਙ੍ਗਲਃ ਸੁਖਮਯੋ ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦੋऽਮਿਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਨੋਮਯਃ ਪ੍ਰਾਣਮਯੋ ਵਿਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਆਨਨ੍ਦਮਯਕੋਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਸੀਮਾਥ ਭੂਮਕਃ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਃ ਸੈਨ੍ਯਪਾਲੋ ਦਿਸ਼ਾਨਾਥੋ ਨਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੇਸ਼ਵੋਨ੍ਮਥਨੋ ਮੌਨੀ ਮਧੁਸੂਦਨਸੂਦਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਉਦੁਮ੍ਬਰਕਰੋ ਡਿਮ੍ਭੋ ਬਮ੍ਭਰਃ ਪਿਞ੍ਛਿਲਾਤਲਃ ।
ਮੂਲਸ੍ਤਾਲਕਰੋ ਵਰ੍ਣ੍ਯੋऽਪਰ੍ਣਾਦਃ ਪ੍ਰਾਣਮਾਸ਼(ਸ਼)ਕਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾਪਤਿਰੀਸ਼ਾਸ੍ਯੋऽਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰ੍ਣਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਦੀਪਮਾਲੋ ਜਾਙ੍ਗਲਿਕੋ ਵੈਤੁਣ੍ਡਸ੍ਤੁਣ੍ਡਕਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਊਲੁਕਃ ਕਲਵਿਙ੍ਕੋऽਥ ਸ਼ੁਕਨਾਦਪ੍ਰਸਾਦਕਤ੍ ।
ਜੈਗੀਸ਼ਵ੍ਯਤਪਃਪ੍ਰੀਤੋ ਰਾਵਣੇਨ੍ਦ੍ਰਬਲਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਮਹਾਮਤ੍ਯੁਨਾਸ਼ਕੋ ਜ੍ਞਾਨਧਾਰਕਃ ।
ਅਹਰ੍ਗਣਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤਃ ਸਰ੍ਪਪ੍ਰੀਤੋऽਨਿਲਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਵੇਗਾਧਾਰੋ ਧੈਰ੍ਯਧਨੋ ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਨਾਦ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਾਦ੍ਯਰਤੋ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਸ੍ਤੁਤੋ ਦ੍ਯੁਕਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਭੇਰੀਭਾਙ੍ਕਾਰਨਿਰਤੋ ਮਗਚਰ੍ਮਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯੋ ਮੋਹਨਾਸ੍ਤ੍ਰੋ(ਸ੍ਤ੍ਰ)ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕੈਲਾਲਸ਼ਿਖਰਾਵਾਸਃ ਪਾਰਿਜਾਤਵਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਈਲਾ(ਡਾ)ਦਿਰਵਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਿਹਰ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਯੂਪਵਾਟੋ ਭਾਰ ਵਹਃ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੋ ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਬਾਲਃ ਪਾਕਯਜ੍ਞਰਤਃ ਸੁਖੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵਾਮਾਚਾਰਪ੍ਰਿਯੋਨ੍ਨੇਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਤ੍ਮਾ ਵਾਙ੍ਮਨੋਦੂਰਗੋ ਹਰਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦ ਉਵਾਚ –
ਇਤ੍ਯੇਤਨ੍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ੇਸ਼ਮੁਖੋਦ੍ਗਤਮ੍ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਦਿਵ੍ਯਂ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਭਿਰ੍ਮੁਨਿਮੁਖ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਭਕ੍ਤਿਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕੁਮਾਰੀ ਪਤਿਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਰ੍ਧਨੋ ਧਨਵਾਨ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਜਯਾਰ੍ਥੀ ਜਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵੀਰਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦ ਉਵਾਚ –
ਇਤਿ ਤਵ ਗਦਿਤਂ ਮੇ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੇਤਤ੍
ਹਰਵਰਚਰਣਾਬ੍ਜਾਰਾਧਨੇ ਸਾਧਨਂ ਤੇ ।
(ਮੁਨਿਗਣਵਰਬਾਣਾਦ੍ਯੈ)
ਮੁਨਿਜਨਗਣਵਰ੍ਯੈਰ੍ਧਾਰ੍ਯਮੇਤਤ੍ਸੁਰਾਦ੍ਯੈਃ
ਪਰਮਪਦਮਵਾਪ੍ਤੁਃ (ਪ੍ਤੁਂ) ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਜ੍ਞਾਵਸ਼ੇਨਃ ॥ ੧੪੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯੇ ਨਵਮਾਂਸ਼ੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਥਨਂ ਨਾਮ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama 2 from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil