1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಿವರಹಸ್ಯೇ ನವಮಾಂಶೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ನವಮಾಂಶೇ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ –
ಶೇಷಾಶೇಷಮುಖೋದ್ಗೀತಾಂ ನಾಮಸಾರಾವಲೀಮಿಮಾಮ್ ।
ಹಾಟಕೇಶೋರುಕಟಕಭೂತೇನಕಹೀನ(ನ್ದ್ರ)ಕೇಣ ತು ॥ 1 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಶೃಣು ।
ಧನ್ಯಂ ಮಾನ್ಯಂ ಮಹಾಮನ್ಯುಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 2 ॥

ನಾನ್ಯೇಷು ದಾಪನೀಯಂ ತೇ ನ ದೇಯಂ ವೇದಮೀದೃಶಮ್ ।
ಪಂಚಾಸ್ಯ ಹೃದಯಾಶಾಸ್ಯಮನುಶಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹೃದಿ ॥ 3 ॥

ಋಷಿರಸ್ಯಾದಿಶೇಷೋ ವೈ ದೇವೋ ದೇವೋಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ವಿನಿಯೋಗೋಽಸ್ಯ ಕರ್ಮಸ್ವಪಿ ಸದಾ ದ್ವಿಜ ।
ಧ್ಯಾನಂ ತಸ್ಯಾನುವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತ್ವಮೇಕಾಗ್ರಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 4 ॥

ಸ್ಕನ್ದಃ ಉವಾಚ –
ಧ್ಯಾಯೇದಿನ್ದುಕಲಾಧರಂ ಗಿರಿಧನು ಸೋಮಾಗ್ನಿಫಾಲೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ವೈಕುಂಠೋರುವಿಪಾಠಬಾಣಸುಕರಂ ದೇವಂ ರಥೇಽಧಿಷ್ಠಿತಮ್ ।
ವೇದಾಶ್ವಂ ವಿಧಿಸಾರಥಿಂ ಗಿರಿಜಯಾ ಚಿತ್ತೇಽನುಸನ್ದಧ್ಮಹೇ
ನಾನಾಕಾರಕಲಾವಿಲಾಸಜಗದಾನ್ದದಿಸಮ್ಪೂರ್ತಯೇ ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ನಾಮ್ನಾ ಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಪ್ರಜಪೇನ್ನಿಯತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣಃ ॥ 1 ॥

ಲಿಂಗಮಭ್ಯರ್ಚಯನ್ವಾಪಿ ಬಿಲ್ವಕೋಮಲಪಲ್ಲವೈಃ ।
ಪಂಕಜೈರುತ್ಪಲೈರ್ವಾಪಿ ಪ್ರಸಾದಾಯ ಮಹೇಶಿತುಃ ॥ 2 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಪರ್ವಸ್ವಪಿ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಂ ಸದಾಚಿತ್ತೇ ಭಾವಯೇತ್ತಂ ತಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಓಂ ಗಂಗಾಧರೋಽನ್ಧಕರಿಪುಃ ಪಿನಾಕೀ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪನ್ ।
ಭವ ಈಶಾನ ಆತಾರ್ಯೋಽನೇಕಧನ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ಮಹಾದೇವಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಈಶ್ವರಃ ।
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಃ ಶಿವಃ ಶಾನ್ತೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗಗನಾನ್ತರಃ ॥ 2 ॥

ಪರಾವರೋಽಮ್ಬಿಕಾನಾಥಃ ಶರದಿನ್ದುಕಲಾಧರಃ ।
ಗಣೇಶತಾತೋ ದೇವೇಶೋ ಭವವೈದ್ಯಃ ಪಿತಾಮಹಃ ॥ 3 ॥

ತರಣಸ್ತಾರಕಸ್ತಾಮ್ರೋ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತೋ ಹರಃ ।
ವಿನಾಯಕಸ್ತುತಪದಃ ಕ್ಷ್ಮಾರಥೋ ನನ್ದಿವಾಹನಃ ॥ 4 ॥

ಗಜಾನ್ತಕೋ ಧನುರ್ಧಾರೀ ವೀರಘೋಷಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಜಾಸಹೋ ರಣೋಚ್ಚಂಡತಾಂಡವೋ ಮನ್ಮಥಾನ್ತಕಃ ॥ 5 ॥

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಶಾಶ್ವತಾತ್ಮಾ ಮೇಘವಾಹೋ ದುರಾಸದಃ ।
ಆನನ್ದಪೂರ್ಣಾ ವರ್ಷಾತ್ಮಾ ರುದ್ರಃ ಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ॥ 6 ॥

ಭಗನೇತ್ರಪ್ರಮಥನೋ ನಿತ್ಯಜೇತಾಽಪರಾಜಿತಃ ।
ಮಹಾಕಾರುಣಿಕಃ ಶ್ವಭ್ರುಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯೋ ಮಖಾನ್ತಕಃ ॥ 7 ॥

ಘನಾಭಕಂಠೋ ಗರಭುಕ್ ಬಬ್ಲುಶೋ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ಪ್ರಕಟಸ್ತವನೋ ಮಾನೀ ಮನಸ್ವೀ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಸರ್ಪದರ್ಪಘ್ನೋ ವಿಷಾದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಕಾಲಾನ್ತಕೋ ಯುಗಾವರ್ತಃ ಸಂಕ್ರನ್ದನಸುನನ್ದನಃ ॥ 9 ॥

ದೀನಪೋಷಃ ಪಾಶಹನ್ತಾ ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಕ್ರೋಧವರ್ಧನಃ ।
ಕನ್ದರ್ಪೋ ವಿಸಲಜ್ಜನ್ದ್ರೋ ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಜಾನ್ತಕಃ ॥ 10 ॥

ವೈಕುಂಡಪೂಜ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ।
ಜಹ್ನುಜಾಪತಿರೀಶಾನಃ ಸ್ಮಶಾನನಿಲಯೋ ಯುವಾ ॥ 11 ॥

ಪಾರ್ವತೀಜಾನಿರುಹ್ಯಾಢ್ಯೋ ನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಪರಾಯಣಃ ।
ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಕುಮಾರಜನಕೋ ಮಾರಮಾರಕೋ ವೀರಸತ್ತಮಃ ।
ಲಮ್ಬಲಾಶ್ವತರೋದ್ಗಾರಿಸುಫಣೋತ್ಕೃಷ್ಟಕುಂಡಲಃ ॥ 13 ॥

ಆನನ್ದವನವಾಸೋಽಥ ಅವಿಮುಕ್ತಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಆಂಕಾರನಿಲಯೋ ಧನ್ವೀ ಕದಾರೇಶೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ ॥ 14 ॥

ನರ್ಮದಾಲಿಂಗನಿಲಯೋ ನಿಷ್ಪಾಪಜನವತ್ಸಲಃ ।
ಮಹಾಕೈಲಾಸಲಿಂಗಾತ್ಮಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 15 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರೋಽನನ್ತಾತ್ಮಾ ಭಸ್ಮಾಂಗೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ವೇದಾಶ್ವಃ ಕಂಜಜಾಜಾನಿನೇತ್ರಪೂಜಿತಪಾದುಕಃ ॥ 16 ॥

ಜಲನಧರವಧೋದ್ಯುಕ್ತದಿವ್ಯಚಕ್ರಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವಾಮನೋ ವಿಕಟೋ ಮುಂಡಸ್ತುಹುಂಡಕೃತಸಂಸ್ತುತಿಃ ॥ 17 ॥

ಫಣೀಶ್ವರಮಹಾಹಾರೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಕೃತಕಂಕಣಃ ।
ವೀಣಾಪಾಣಿರ್ಗಾನರತೋ ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಪ್ರಿಯೋ ವಶೀ ॥ 18 ॥

ವಿಶಾಲವಕ್ಷಾಃ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಜಾಮಾತಾಽಮರಸತ್ತಮಃ ।
ಹೃತ್ತಮೋನಾಶಕೋ ಬುದ್ಧೋ ಜಗತ್ಕನ್ದಾರ್ದನೋ ಬಲೀ ॥ 19 ॥

ಪಲಾಶಪುಷ್ಪಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿಃ ಪಲಾಶನವರಪ್ರದಃ ।
ಸಾಗರಾನ್ತರ್ಗತೋ ಘೋರಃ ಸದ್ಯೋಜಾತೋಽಮ್ಬಿಕಾಸಖಃ ॥ 20 ॥

ವಾಮದೇವಃ ಸಾಮಗೀತಃ ಸೋಮಃ ಸೋಮಕಲಾಧರಃ ।
ನಿಃಸೀಮ ಮಹಿಮೋದಾರೋ ದೂ(ದಾ)ರಿತಾಖಿಲಪಾತಕಃ ॥ 21 ॥

ತಪನಾನ್ತರ್ಗತೋ ಧಾತಾ ಧೇನುಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ ।
ಬಾಣಹಸ್ತಪ್ರದೋ ನೇತಾ ನಮುಚೇರ್ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 22 ॥

ನಾಗಾಜಿನಾಂಗೋ ನಾಗೇಶೋ ನಾಗೇಶವರಭುಷಣಃ ।
ಅಗೇಶಶಾಯೀ ಭೂತೇಶೋ ಗಣಕೋಲಾಹಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 23 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯೋಽನೇಕಬಾಹುಃ ಶೂಲಧೃಕ್ ಕಾಲತಾಪನಃ
ಕೋಲಪ್ರಮಥನಃ ಕೂರ್ಮಮಹಾಖರ್ಪಟಧಾರಕಃ ॥ 24 ॥

ಮಾರಸಿಹ್ಮಾಜಿನಧರೋ ಮಹಾಲಾಂಗಲಧೃಗ್ಬಲೀ ।
ಕಕುದುನ್ಮಥನೋ ಹೇತುರಹೇತುಃ ಸರ್ವಕಾರಣಃ ॥ 25 ॥

ಕೃಶಾನುರೇತಾಃ ಸೋತ್ಫುಲ್ಲಫಾಲನೇತ್ರೋಽಮರಾರಿಹಾ ।
ಮೃಗಬಾಲಧರೋ ಧನ್ವೀ ಶಕ್ರಬಾಹುವಿಭಂಜಕಃ ॥ 26 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತಿಃ ಶಿವಃ ।
ಶತಾವರ್ತೋ ಯುಗಾವರ್ತೋ ಮೇಘಾವರ್ತೋ ದುರಾಸದಃ ॥ 27 ॥

ಮನೋಜವೋ ಜಾತಜನೋ ವೇದಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ ।
ಪಾಂಡರಾಗೋಃ(ಂಗೋ)ಗೋಽಜಿನಾಂಗಃ ಕರ್ಮನ್ದಿಜನವತ್ಸಲಃ ॥ 28 ॥

ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರೋ ವೀರಹೋತಾ ಶತರುದ್ರೀಯಮಧ್ಯಗಃ ।
ಭೀಮೋ ರುದ್ರ ಉದಾವರ್ತೋ ವಿಷಮಾಕ್ಷೋಽರುಣೇಶ್ವರಃ ॥ 29 ॥

ಯಕ್ಷರಾಜನುತೋ ನಾಥೋ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕಪಾಲಪಾಣಿರ್ಭಗವಾನ್ವೈಯಾಘ್ರತ್ವಗಲಂಕೃತಃ ॥ 30 ॥

ಮೋಕ್ಷಸಾರೋಽಧ್ವರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧ್ವಜಜೀವೋ ಮರುತ್ಸಖಃ ।
ಆರುಣೋಯಸ್ತ್ವಗಧ್ಯಕ್ಷೋ ಕಾಮನಾರಹಿತಸ್ತರುಃ ॥ 31 ॥

ಬಿಲ್ವಪೂಜ್ಯೋ ಬಿಲ್ವನೀಶೋ ಹರಿದಶ್ವೋಽಪರಾಜಿತಃ ।
ಬೃಹದ್ರಥನ್ತರಸ್ತುತ್ಯೋ ವಾಮದೇವ್ಯಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ॥ 32 ॥

ಅಘೋರತರ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ಗಮ್ಭೀರೋ ಮನ್ಯುರೀಶ್ವರಃ ।
ಕಲಿಪ್ರವರ್ತಕೋ ಯೋಗೀ ಸಾಂಖ್ಯಮಾಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 33 ॥

ವಿಧಾರಕೋ ಧೈರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಸೋಮಧಾಮಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋ ಗಹ್ವರೇಷ್ಟೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ದೇವಃ ಕನಿಷ್ಠಕಃ ॥ 34 ॥

ಪಿನಾಕಹಸ್ತೋಽವರಜೋ ವರ್ಷಹರೀಶ್ವರಃ ।
ಕವಚೀ ಚ ನಿಷಂಗೀ ಚ ರಥಘೋಷೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ ॥ 35 ॥

ಕಾಲಂಜರೋ ದನ್ದಶೂಕೋ ವಿದರ್ಭೇಶೋ ಗಣಾತಿಗಃ ।
ಗಭಸ್ತೀಶೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಸಂಶಿತವ್ರತಃ ॥ 36 ॥

ಕರ್ಣಿಕಾರವನಾವಾಸೀ ಕರವೀರಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲಮಹಾಸ್ರಗ್ವೀ ಕರಹಾಟಪುರೇಶ್ವರಃ ॥ 37 ॥

ಶತರ್ಚನಃ ಪರಾನನ್ದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಚ್ಯೋಪವೀತವಾನ್ ।
ಬಲೀ ಬಾಲಪ್ರಿಯಾ ಧರ್ಮೋ ಹಿರಣ್ಯಪತಿರಪ್ಪತಿಃ ॥ 38 ॥

ಯಮಪ್ರಮಥನೋಷ್ಣೀಷೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಃ ಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ವಸುಷೇಣೋಽಂಗನಾದೇಹಃ ಕೌಲಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 39 ॥

ತನ್ತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮನ್ತ್ರಮಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮಧ್ಯಕಃ ಶುಚಿಃ ।
ವೇದಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಗರಿಷ್ಠಃ ಪಾರದಃ ಕಲೀ ॥ 40 ॥

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಕ್ರತುರೀಶ್ವರಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಜನಕೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವರಪ್ರದಃ ॥ 41 ॥

ದಮಿತಾಶೇಷಪಾಷಂಡೋ ದಂಡಹಸ್ತೋ ದುರಾಸದಃ ।
ದೂರ್ವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಕರೋ ರನ್ತಿದೇವೋಽಮರೇಶ್ವರಃ ॥ 42 ॥

ಅಮೃತಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವೋ ಹರಃ ಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ।
ತ್ರಿಗುಣೋ ವಿಖನಾ ವಾಗ್ಮೀ ತ್ವಙ್ಮಾಂಸರುಧಿರಾಂಶಕಃ ॥ 43 ॥

ವತ್ಸಪ್ರಿಯೋಽಥ ಸಾನುಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಗುರುಃ ।
ಕಿರಾತವೇಷಃ ಶೋಣಾತ್ಮಾ ರತ್ನಗರ್ಭೋಽರುಣೇಕ್ಷಣಃ ॥ 44 ॥

ಸುರಾಸವಬಲಿಪ್ರೀತಸ್ತತ್ಪೂರ್ಷೋಽಗನ್ಧದೇಹವಾನ್ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಕೋಶಹೀನಃ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತೋಽಕ್ಷಮೀ ॥ 45 ॥

ಸಹಮಾನಶ್ಚ ವಿವ್ಯಾಧೀ ಸ್ಫಟಿಕೋಪಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ದುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭಕ್ತಿಪ್ರೀತೋ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 46 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಸುಪ್ರೀತೋ ವಿಷ್ಣುಗರ್ಭೋಽಮಿತದ್ಯುತಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಃ ಸೂರ್ಯನೇತ್ರೋ ವೀತಿಹೋತ್ರೋಽರ್ಜುನಾನ್ತಕಃ ॥ 47 ॥

ಗರ್ವಾಪಹಾರಕೋ ವಾಗ್ಮೀ ಕುಮ್ಭಸಮ್ಭವಪೂಜಿತಃ ।
ಮಲಯೋ ವಿನ್ಧ್ಯನಿಲಯಾ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ಮೇರುನಾಯಕಃ ॥ 48 ॥

ಪಾರ್ವತೀನಾಯಕೋಽಜಯ್ಯೋ ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಕುರುವಿನ್ದೋಽರುಣೋ ಧನ್ವೀ ಅಸ್ಥಿಭೂಷೋ ನಿಶಾಕರಃ ॥ 49 ॥

ಸಮುದ್ರಮಥನೋದ್ಭೂತಕಾಲಕೂಟವಿಷಾದನಃ ।
ಸುರಾಸುರೇನ್ದ್ರವರದೋ ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 50 ॥

ಕಾರಣೋ ವೀರಣಃ ಪುತ್ರೀ ಜನ್ತುಗರ್ಭೋ ಗರಾದನಃ ।
ಶ್ರೀಶೈಲಮೂಲನಿಲಯಃ ಶ್ರೀಮದಭ್ರಸಭಾಪತಿಃ ॥ 51 ॥

ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿರನಘೋ ಜಲನ್ಧರನಿಪಾತನಃ ।
ದಕ್ಷಿಣೋ ಯಜಮಾನಾತ್ಮಾ ದೀಕ್ಷಿತೋ ದೈತ್ಯನಾಶನಃ ॥ 52 ॥

ಕಲ್ಮಾಷಪಾದಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರತಿದೋ ತುರಗಪ್ರಿಯಃ ।
ಉಮಾಧವೋ ದೀನದಯೋ ದಾತಾ ದಾನ್ತೋ ದಯಾಪರಃ ॥ 53 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸನಿವಾಸೋ ಜನವತ್ಸಲಃ ।
ದರ್ಭರೋಮಾ ಬಲೋನ್ನೇತಾ ತಾಮಸೋಽನ್ನವಿವರ್ಧನಃ ॥ 54 ॥

ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯೋ ನಾಥ ಆನನ್ದಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ।
ತಮಾಲನೀಲಸುಗಲಃ ಕುತರ್ಕವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 55 ॥

ಕಾಮರೂಪಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಕಾರಣಾನಾಂ ಚ ಕಾರಣಃ ।
ತೃಣಪಾಣಿಃ ಕಾನ್ತಿಪರೋ ಮಣಿಪಾಣಿಃ ಕುಲಾಚಲಃ ॥ 56 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಕ್ರಾನ್ತಫಾಲೋ ಭಸ್ಮತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಾನ್ ।
ವಾರಣಾಂಗಾಲಂಕೃತಾಂಗೋ ಮಹಾಪಾಪನಿವಾರಣಃ ॥ 57 ॥

ಪ್ರಕಾಶರೂಪೋ ಗುಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬಾಲರೂಪೋ ಬಿಲೇಶಯಃ ।
ಭಿಕ್ಷುಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಕ್ತಾ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಿಯೋ ವಶೀ ॥ 58 ॥

ಕರ್ಮಣ್ಯಸ್ತಾರಕೋಭೂತ ಕಾರಣೋ ಯಾನಹರ್ಷದಃ ।
ವೃಷಗಾಮೀ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಕಾಮೀ ಕಾಮಾಂಗ ನಾಶನಃ ॥ 59 ॥

ಕಾರುಣ್ಯೋ ವಾಜರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಧರ್ಮೋ ಗ್ರಾಮಣೀಃ ಪ್ರಭುಃ
ಅರಣ್ಯಃ ಪಶುಹರ್ಷಶ್ಚ ಸೌನಿಕೋ ಮೇಘವಾಹನಃ ॥ 60 ॥

ಕುಮಾರಗುರುರಾನನ್ದೋ ವಾಮನೋ ವಾಗ್ಭವೋ ಯುವಾ ।
ಸ್ವರ್ಧುನೀಧನ್ಯಮೌಲಿಶ್ಚ ತರುರಾಜೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 61 ॥

ಕಣಾಶನಸ್ತಾಮ್ರಘನೋ ಮಯಪ್ರೀತೋಽಜರಾಮರಃ ।
ಕೌಣಪಾರಿಃ ಫಾಲನೇತ್ರೋ ವರ್ಣಶ್ರಮಪರಾಯಣಃ ॥ 62 ॥

ಪುರಾಣಬೃನ್ದಸಮ್ಪ್ರೀತ ಇತಿಹಾಸವಿಶಾರದಃ ।
ಸಮರ್ಥೋ ನಮಿತಾಶೇಷದೇವೋ ದ್ಯೋತಕರಃ ಫಣೀ ॥ 63 ॥

ಕರ್ಷಕೋ ಲಾಂಗಲೇಶಶ್ಚ ಮೇರುಧನ್ವಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಉಗ್ರಃ ಪಶುಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಪವಮಾನೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 64 ॥

ಉದಾವಸುರ್ವೀತರಾಗ ಉರ್ವೀಶೋ ವೀರವರ್ಧನಃ ।
ಜ್ವಾಲಮಾಲೋಽಜಿತಾಂಗಶ್ಚ ವೈದ್ಯುದಗ್ನಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 65 ॥

ಕಮನೀಯಾಕೃತಿಃ ಪಾತಾ ಆಷಾಢೋ(ಢಃ)ಷಂಢವರ್ಜಿತಃ ।
ಪುಲಿನ್ದರೂಪಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಪಫಲಪ್ರದಃ ॥ 66 ॥

ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಃ ಸಭ್ಯೋ ವಸಥಭೃತ್ಕವಿಃ ।
ದ್ರುಮ ಆಹವನೀಯಶ್ಚ ತಸ್ಕರೋಽಥ ಮಯಸ್ಕರಃ ॥ 67 ॥

ಶಾಂಕರೋ ವಾರಿದೋಽವಾರ್ಯೋ ವಾತಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕುಲಿಶಾಯುಧಹಸ್ತಶ್ಚ ವಿಕೃತೋ ಜಟಿಲಃ ಶಿಖೀ ॥ 68 ॥

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವಾಸೀ ದೇವೇಡ್ಯಃ ಸಹ್ಯಜಾತೀರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಹಾಕಾಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗಣಗೀತೋ ವಿಶಾರದಃ ॥ 69 ॥

ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸಾಚಾರ್ಯೋ ದ್ರುಮಹಸ್ತೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಕಿನ್ದಮೋ ಮಂಕಣಃ ಪ್ರೀತೋ ಜಾತುಕರ್ಣಿಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 70 ॥

ವೇನೋ ವೈನ್ಯೋ ವಿಶಾಖಶ್ಚಾಽಕಮ್ಪನಃ ಸೋಮಧಾರಕಃ ।
ಉಪಾಯದೋ ದಾರಿತಾಂಗೋ ನಾನಾಗಮವಿಶಾರದಃ ॥ 71 ॥

ಕಾವ್ಯಾಲಾಪೈಕಕುಶಲೋ ಮೀಮಾಂಸಾವಲ್ಲಭೋ ಧ್ರುವಃ ।
ತಾಲಮೂಲನಿಕೇನ್ತಶ್ಚ ಬಿಲ್ವಮೂಲಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 72 ॥

ವೇದಾಂಗೋ ಗಮನೋಽಗಮ್ಯೋ ಗವ್ಯಃ ಪ್ರಾತಃ ಫಲಾದನಃ ।
ಗಂಗಾತೀರಸ್ಥಿತೋ ಲಿಂಗೀ ಅಲಿಂಗೋ ರೂಪಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 73 ॥

ಶ್ರಾನ್ತಿಹಾ ಪುಣ್ಯನಿಲಯಃ ಪಲಲಾಶೋಽರ್ಕಪೂಜಿತಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರವಿಷ್ಣುಜನಕೋ ಬ್ರಹ್ಮತಾತಸ್ತುತೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 74 ॥

ಕರ್ದಮೇಶೋ ಮತಂಗೇಶೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ಗನ್ಧಧಾರಕಃ ।
ವಿಶಾಲೋ ವಿಮಲೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಯಶೀಲೋ ಜಯಪ್ರದಃ ॥ 75 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಥನೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಶಮ್ಭುಃ ಶಶಿಕಲಾಧರಃ ।
ಶಿಂಶುಮಾರಃ ಶೌನಕೇಜ್ಯಃ ಶ್ವಾನಪಃ ಶ್ವೇತಜೀವದಃ ॥ 76 ॥

ಮುನಿಬಾಲಪ್ರಿಯೋಽಗೋತ್ರೋ ಮಿಲಿನ್ದೋ ಮನ್ತ್ರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಾಶೀಶಃ ಕಾಮಿತಾಂಗಶ್ಚ ವಲ್ಲಕೀವಾದನಪ್ರಿಯಃ ॥ 77 ॥

ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯನಿಪುಣಃ ಸಲ್ಲೀಲೋ ವಲ್ಲರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಹಾಪಾರದಸಂವೀರ್ಯೋ ವಹ್ನಿನೇತ್ರೋ ಜಟಾಧರಃ ॥ 78 ॥

ಆಲಾಪೋಽನೇಕರೂಪಾತ್ಮಾ ಪುರೂಷಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ।
ಸ್ಥಾಣುರ್ವೇಣುವನಪ್ರೀತೋ ರಣಜಿತ್ಪಾಕಶಾಸನಃ ॥ 79 ॥

ನಗ್ನೋ ನಿರಾಕೃತೋ ಧೂಮ್ರೋ ವೈದ್ಯುತೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ ।
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಃ ಶಾನ್ತರವಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಸುಮುಖೋ ಮಹಾನ್ ॥ 80 ॥

ಅಣೋರಣುಃ ಶ್ವಭ್ರಗತಃ [ತೋಹ್ಯ] ಅವಟೇಶೋ ನಟೇಶ್ವರಃ ।
ಚಿತ್ರಧಾಮಾ ಚಿತ್ರಮಾನುರ್ವಿಚಿತ್ರಾಕೃತಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 81 ॥

ಇನ್ದ್ರೋಽಜೋಽಮೂರ್ತಿರೂಪಾತ್ಮಾ[ಹ್ಯ]ಅಮೂರ್ತೋ ವಹ್ನಿಧಾರಕಃ ।
ಅಪಸ್ಮಾರಹರೋ ಗುಪ್ತೋ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯೋಽಖಿಲಾದನಃ ॥ 82 ॥

ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಃ ಕ್ಷತ್ರಾತ್ಮಾ ಕ್ಷುತೃಷ್ಣಾಶ್ರಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಸಂಗೋ ಭೂತಹೃದಯೋ ವಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮರೀಚಿಪಃ ॥ 83 ॥

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನೋ ಯೋಗಿನೀಕಣಸೇವಿತಃ ।
ನಾನಾಭಾಷಾನುಚತೋ [ನುವಚನೋ] ನಾನಾದೇಶಸಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 84 ॥

ವೃನ್ದಾರಕಗಣಸ್ತುತ್ಯಃ ಪುರನ್ದರನತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಘಸೋ ವಿಘಸಾಶೀ ಚ [ಚಾಪ್ಯ] ಅತ್ರಾಧಿಪತಿರನ್ನದಃ ॥ 85 ॥

ಪನ್ನಗಾಭರಣೋ ಯೋಗೀ ಗುರುರ್ಲೌಕಿಕನಾಯಕಃ ।
ವಿರಾಜೋ ವಿಶ್ವತೋಧರ್ಮೀ ಬಭ್ಲುಶೋ ಬಾಹುಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 86 ॥

ಪ್ರಧಾನನಿಪುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವರೇತಾ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಕುರುಜಾಡಾಗಲವಾಸೀ ಚ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 87 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂತಾದಿಸ್ವರಾಟ್ ಸಮ್ರಾಡ್ವಿರಾಡ್ವದುಃ ।
ಪಟಹಧ್ವನಿಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ನತಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 88 ॥

ಫಲಪ್ರದಃ ಫಾಲನೇತ್ರಃ ಫಣೀಶ್ವರಮಹಾಂಗಧೃಕ್ ।
ವಾಸ್ತುಪೋ ವಾಸವೋ ವಾತ್ಯಾ ವರ್ಮಭಿದ್ವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 89 ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮಃ ಶಿವತಮೋ ವಸುಃ ಶಿವತರೋ ಬಲೀ ।
ನಿಧನೇಶೋ ನಿಧಾನೇಶಃ ಪುರಾಜಿದ್ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಧನಃ ॥ 90 ॥

ಅಯುತಾಯುಃ ಶತಾಯುಶ್ಚ ಪ್ರಮಿತಾಯುಃ ಶತಾಧ್ವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೃಂಗೋ ವೃಷಭ ಉರುಗಾಯೋರುಮೀಢುಕಃ ॥ 91 ॥

ಗನ್ತಾ ಗಮಯಿತಾ ಗಾತಾ ಗರುತ್ಮಾನ್ ಗೀತವರ್ಧನಃ ।
ರಾಗರಾಗಿಣಿಕಾಪ್ರತಿಸ್ತಾಲಪಾಣಿರ್ಗದಾಪಹಃ ॥ 92 ॥

ದೇವೇಶಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಪ್ರಚಂಡತರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಉರುಕ್ರಮೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಹೇತಿಧೃಕ್ಪಾವಕಾದನಃ ॥ 93 ॥

ಗಣಿಕಾನಾಟ್ಯನಿರತೋ ವಿಮರ್ಶೋ ವಾವದೂಕಕಃ ।
ಕಲಿಪ್ರಮಥನೋ ಧೀರೋ ಧೀರೋದಾತ್ತೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 94 ॥

ಕ್ಷಯದ್ವೀರೋಮುಂಚಿ(ಮಂಜು)ಕೇಶ ಕಲ್ಮಲೀಕಃ (ಕೀ) ಸುರೋತ್ತಮಃ ।
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಾಯುಜನಕೋ ಹ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 95 ॥

ಪ್ರಹೂತಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಕರ್ಕನ್ಧುಃ ಕಾಮದಹನೋ ಮಲಿನಾಕ್ಷೋ ಜಡಾಜಡಃ ॥ 96 ॥

ಕುಬೇರಪೂಜಿತಪದೋ ಮಹಾತಕ್ಷಕಕಂಕಣಃ ।
ಶಂಖಣೋ ಮಧುರಾರಾವೋ ಮೃಡಃ ಸಸ್ಪಿಂಜರೋಽಜರಃ ॥ 97 ॥

ಮಾರ್ಗೋ ಮಾರ್ಗಪ್ರದೋ ಮುಕ್ತೋ ವಿಜಿತಾರಿಃ ಪರೋಽವರಃ ।
ಪ್ರಣವಾರ್ಥೋ ವೇದಮಯೋ ವೇದಾನ್ತಾಮ್ಬುಜ ಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 98 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಯಕಃ ।
ಪಾಪನಾಶಕರೋ ದಿವ್ಯೋ ಗೋಭಿಲೋ ಗೋಪರೋ ಗಣಃ ॥ 99 ॥

ಗಣೇಶಪೂಜಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಮ್ಬಾಮನೋಹರಃ ।
ಕಕ್ಷವಾಸೋ ಮಹೋಕ್ಷಾಂಕೋ ನಿಸ್ತಮಸ್ತೋಮವರ್ಜಿಃ ॥ 100 ॥

ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮೋದಾರಃ ಪ್ರಭಾಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನ(ದೃ)ಕ್ ।
ಸ್ತೋಭ ಪ್ರೀತೋ ಭಾರಭೂತೋ ಭೂಭಾರಹರಣಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 101 ॥

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರೋಧರೋ ಧರ್ತಾ ಸಾಗರಾನ್ತರ್ಗತೋ ವಶೀ ।
ರಮ್ಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಜಸ್ಯೋಽಥ ಪ್ರವಾಹ್ಯೋ ವೈದ್ಯುತೋಽನಲಃ ॥ 102 ॥

ಸಿಕತ್ಯೋ ವಾದ್ಯ ಉರ್ವರ್ಯೋ ಮೇಧ್ಯ ಈಧ್ರಿಯ ವಾಕ್ಪಟುಃ ।
ಪ್ರಪಂಚಮಾಯಾರಹಿತಃ ಕೀರ್ತಿದೋ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 103 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಾನ್ತರಹಿತೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋಽಥ ಚೇತನಃ ।
ಗರ್ವೋನ್ನತೋ ಭಟಾಕಾರೋ ಮೃಗಯುರ್ಭವಹಾ ಭವಃ ॥ 104 ॥

ಶಂಗಃ ಶತಾಂಗಃ ಶೀತಾಂಗೋ ನಾಗಾಂಗೋ ಭಸ್ಮಭೂಷಣಃ ।
ತ್ರಿಯಮ್ಬಕೋಽಮ್ಬಿಕಾಭರ್ತಾ ನನ್ದಿಕೇಶಃ ಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 105 ॥

ಚಂಡೀಶವರದೋ ದಿವ್ಯೋ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಮೃಗಾಂಕಶೇಖರೋ ಭವ್ಯೋ ಗೌರೀಪೂಜ್ಯೋ ದಯಾಮಯಃ ॥ 106 ॥

ಪ್ರಮಾಥನೋಽವಿಕಥನೋ ಗರ್ಗೋ ವೀಣಾಪ್ರಿಯಃ ಪಟುಃ ।
ವರ್ಣೀ ವನಸ್ಥೋ ಯತಿರಾಟ್ ಗೂಢಗರ್ಭೋ ವಿರೋಚನಃ ॥ 107 ॥

ಶಬರೋ ಬರ್ಬರೋ ಧೌಮ್ಯೋ ವಿರಾಡ್ರೂಪಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋ ಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶಕಃ ಶೋಕಹಾ ಪ್ರಭುಃ ॥ 108 ॥

ಅಶೋಕಪುಷ್ಪಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಮಣಿಭದ್ರೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ಅಮೃತೇಶೋದ್ರುತಗತಿ ಸ್ತಗರೋಽರ್ಜುನಮಧ್ಯಗಃ ॥ 109 ॥

ದಮೋ ವಿರೋಧಹೃತ್ಕಾನ್ತೋ ನೀತಿಜ್ಞೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಿತಃ ।
ಸುಮಪ್ರಿಯೋ ವಾತಮಯೋ ವರೀಯಾನ್ಕರ್ಮಠೋ ಯಮಃ ॥ 110 ॥

ದಿಗಮ್ಬರೋ(ರಃ) ಶಮಮಯೋ ಧೂಮಪಃ ಶುಕ್ರಗರ್ಭಕಃ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸೋಽತಲ್ಪಶಯ ಆಸೀನೋ ಧಾವಮಾನಕಃ ॥ 111 ॥

ತುರಾಷಾಣ್ಮೇಘಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವಿಪಾಶಾತೀರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕುಲೋನ್ನತಃ ಕುಲೀನಶ್ಚ ವ್ಯವಹಾರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 112 ॥

ಕೇತುಮಾಲೋ ಹರಿದ್ರಾಂಗೋ ದ್ರಾವಿ(ವೀ) ಪುಷ್ಪಮಯೋ ಭೃಗುಃ ।
ವಿಶೋಷಕೋರ್ವೀನಿರತಸ್ತ್ವಗ್ಜಾತೋ ರುಧಿಕ(ರ)ಪ್ರಿಯಃ ॥ 113 ॥

ಅಕೈತಕ(ವ)ಹೃದಾವಾಸಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಕಲಾಧರಃ ।
ನಕ್ತಂಚರೋದಿವಾಚಾರೀ ದಿವ್ಯದೇಹೋ ವಿನಾಶಕಃ ॥ 114 ॥

ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಹರಿದ್ರಾಂಗೋರ್ಮಿಮಧ್ಯಗಃ ।
ಯಮುನಾಜಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಜಾಲಕೋಽಜಮಖೋ ವಸುಃ ॥ 115 ॥

ವಸುಪ್ರದ ವೀರವರ್ಯಃ ಶೂಲಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ಮಂಡಲಾತ್ಮಾ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಜಿದೀಶ್ವರಃ ॥ 116 ॥

ಲಂಕಾವಾಸೋ ಮೇಘಮಾಲೀ ಗನ್ಧಮಾದನಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಭೈರವೋ ಭರಣೋ ಭರ್ತಾ ಭ್ರಾತೃವ್ಯೋ ನಾಮರೂಪಗಃ ॥ 117 ॥

ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮಾ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಪಂಚಭೂತಾನ್ತರೋಽಸ್ಮಯಃ ।
ಅಹನನ್ಯಃ ಶಬ್ದಮಯ ಕಾಲಾಧರಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 118 ॥

ಭೃಗುತುಂಗಶ್ಚೀರವಾಸೀ(ಸಾಃ) ಕೈವರ್ತೋಽನಾಯಕೋಽರ್ಧಕಃ ।
ಕರೇಣುಪೋ ಗನ್ಧಮದಶ್ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 119 ॥

ಭದ್ರದಶ್ಚರ್ಮವಸನೋ ವೈರಾಜಸ್ತೋತ್ರಕಾರಕಃ ।
ಸುಮಪ್ರೀತಃ ಸಾಮಗೀತೀ ಉರ್ಜೋ ವರ್ಚಃ ಕುಲೇಶ್ವರಃ ॥ 120 ॥

ಕಕುದ್ಮಾನ್ ಪೀತವಸನೋ ವಧ್ಯೇಶೋ ನಾರದಃ ಪಿತಾ ।
ಕ್ರವ್ಯಾದನೋ ನೀತಿಮಯೋ ಧರ್ಮಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 121 ॥

ಶಷ್ಪ್ಯಃ ಫೇನ್ಯೋ ವಿನೀರ್ಣೇತಾ ಕಂಕಣೋಽನಾಸಿಕೋಽಚಲಃ ।
ಏಣಾಂಕಃ ಶಲಭಾಕಾರ ಃ ಶಾಲುರೋ ಗ್ರಾಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 122 ॥

ಮಹಾವಿಶೇಷಕಥನೋ ವಾರಿತೀರಾಸ್ಥಿತೋಽಚಲಃ ।
ಕೃಪೀಟಯೋನಿಃ ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಗುಣವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾಂಛುಚಿಃ ॥ 123 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರೋಽಲಿಂಗೋ ಭಗಮಾಲೋಽಪ್ರತಾರಣಃ ।
ಆನನ್ದಧನ ಆತಾರ್ಯ ಇರಿಣ್ಯೋಽಥಪ್ರಪಥ್ಯಕಃ ॥ 124 ॥

ಗಂಗಾತೀರಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಹ್ಯವಿಮುಕ್ತಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಮಹಾಸ್ಮಶಾನನಿಲಯೋಽವಲಯೋ ವಾಲಿಪೂಜಿತಃ ॥ 125 ॥

ಕರನ್ಧಮೋ ವ್ರಾತ್ಯವರ್ಯೋ ಮಾನವೋ ಜೀವಕೋಽಶಠಃ ।
ಕರ್ಮದೇವಮಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 126 ॥

ಸುಮಂಗಲಃ ಸುಖಮಯೋ ಜ್ಞಾನಾನನ್ದೋಽಮಿತಾಶನಃ ।
ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 127 ॥

ಆನನ್ದಮಯಕೋಶಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಸೀಮಾಥ ಭೂಮಕಃ ।
ಸದಾಶಿವೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ವಸಿಷ್ಠಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ ॥ 128 ॥

ನೀಲಗ್ರೀವಃ ಸೈನ್ಯಪಾಲೋ ದಿಶಾನಾಥೋ ನತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೇಶವೋನ್ಮಥನೋ ಮೌನೀ ಮಧುಸೂದನಸೂದನಃ ॥ 129 ॥

ಉದುಮ್ಬರಕರೋ ಡಿಮ್ಭೋ ಬಮ್ಭರಃ ಪಿಂಛಿಲಾತಲಃ ।
ಮೂಲಸ್ತಾಲಕರೋ ವರ್ಣ್ಯೋಽಪರ್ಣಾದಃ ಪ್ರಾಣಮಾಶ(ಷ)ಕಃ ॥ 130 ॥

ಅಪರ್ಣಾಪತಿರೀಶಾಸ್ಯೋಽಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣರೂಪವಾನ್ ।
ದೀಪಮಾಲೋ ಜಾಂಗಲಿಕೋ ವೈತುಂಡಸ್ತುಂಡಕಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 131 ॥

ಊಲುಕಃ ಕಲವಿಂಕೋಽಥ ಶುಕನಾದಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ।
ಜೈಗೀಷವ್ಯತಪಃಪ್ರೀತೋ ರಾವಣೇನ್ದ್ರಬಲಾರ್ದನಃ ॥ 132 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಹಾಮೃತ್ಯುನಾಶಕೋ ಜ್ಞಾನಧಾರಕಃ ।
ಅಹರ್ಗಣಕ್ರಿಯಾತೀತಃ ಸರ್ಪಪ್ರೀತೋಽನಿಲಾಶನಃ ॥ 133 ॥

ವೇಗಾಧಾರೋ ಧೈರ್ಯಧನೋ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ನಾದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಾದ್ಯರತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸ್ತುತೋ ದ್ಯುಕಃ ॥ 134 ॥

ಭೇರೀಭಾಂಕಾರನಿರತೋ ಮೃಗಚರ್ಮವಿಧಾಯಕಃ ।
ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯೋ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರೋ(ಸ್ತ್ರ)ವಿಶಾರದಃ ॥ 135 ॥

ಕೈಲಾಲಶಿಖರಾವಾಸಃ ಪಾರಿಜಾತವನಾಶ್ರಯಃ ।
ಈಲಾ(ಡಾ)ದಿರವಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಮಾಹೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ ॥ 136 ॥

ಯೂಪವಾಟೋ ಭಾರ ವಹಃ ಕೋಮಲಾಂಗೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಬಾಲಃ ಪಾಕಯಜ್ಞರತಃ ಸುಖೀ ॥ 137 ॥

ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯೋನ್ನೇತಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತೋ ದುರಾಸದಃ ।
ಸರ್ವಾಕಾರಃ ಶಾಶ್ವತತ್ಮಾ ವಾಙ್ಮನೋದೂರಗೋ ಹರಃ ॥ 138 ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಶೇಷಾಶೇಷಮುಖೋದ್ಗತಮ್ ।
ಶಮ್ಭೋರ್ದಿವ್ಯಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರವಣಾತ್ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ 139 ॥

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಾರ್ಚನಪರಾಯಣಃ ।
ತ್ವಮೇಭಿರ್ಮುನಿಮುಖ್ಯೈಶ್ಚ ಶೃಣ್ವನ್ಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾಃ ॥ 140 ॥

ಕುಮಾರೀ ಪತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿರ್ಧನೋ ಧನವಾನ್ಭವೇತ್ ।
ಜಯಾರ್ಥೀ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 141 ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ತವ ಗದಿತಂ ಮೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮೇತತ್
ಹರವರಚರಣಾಬ್ಜಾರಾಧನೇ ಸಾಧನಂ ತೇ ।
(ಮುನಿಗಣವರಬಾಣಾದ್ಯೈ)
ಮುನಿಜನಗಣವರ್ಯೈರ್ಧಾರ್ಯಮೇತತ್ಸುರಾದ್ಯೈಃ
ಪರಮಪದಮವಾಪ್ತುಃ (ಪ್ತುಂ) ಶಂಕರಾಜ್ಞಾವಶೇನಃ ॥ 142 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ನವಮಾಂಶೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಕಥನಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama 2 from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil