Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya 2 in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રં શિવરહસ્યે નવમાંશે અધ્યાય ૨ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ અથ નવમાંશે દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ॥

સ્કન્દ ઉવાચ –
શેષાશેષમુખોદ્ગીતાં નામસારાવલીમિમામ્ ।
હાટકેશોરુકટકભૂતેનકહીન(ન્દ્ર)કેણ તુ ॥ ૧ ॥

સહસ્રનામ યત્પ્રોક્તં તત્તે વક્ષ્યામ્યહં શૃણુ ।
ધન્યં માન્યં મહામન્યુપ્રીતિદાયકમુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥

નાન્યેષુ દાપનીયં તે ન દેયં વેદમીદૃશમ્ ।
પઞ્ચાસ્ય હૃદયાશાસ્યમનુશાસ્યામિ તે હૃદિ ॥ ૩ ॥

ઋષિરસ્યાદિશેષો વૈ દેવો દેવોમહેશ્વરઃ ।
સર્વત્ર વિનિયોગોઽસ્ય કર્મસ્વપિ સદા દ્વિજ ।
ધ્યાનં તસ્યાનુવક્ષ્યામિ ત્વમેકાગ્રમનાઃ શૃણુ ॥ ૪ ॥

સ્કન્દઃ ઉવાચ –
ધ્યાયેદિન્દુકલાધરં ગિરિધનુ સોમાગ્નિફાલોજ્જ્વલં
વૈકુણ્ઠોરુવિપાઠબાણસુકરં દેવં રથેઽધિષ્ઠિતમ્ ।
વેદાશ્વં વિધિસારથિં ગિરિજયા ચિત્તેઽનુસન્દધ્મહે
નાનાકારકલાવિલાસજગદાન્દદિસમ્પૂર્તયે ॥

એવં ધ્યાત્વા મહાદેવં નામ્ના સાહસ્રમુત્તમમ્ ।
પ્રજપેન્નિયતો મન્ત્રી ભસ્મરુદ્રાક્ષભૂષણઃ ॥ ૧ ॥

લિઙ્ગમભ્યર્ચયન્વાપિ બિલ્વકોમલપલ્લવૈઃ ।
પઙ્કજૈરુત્પલૈર્વાપિ પ્રસાદાય મહેશિતુઃ ॥ ૨ ॥

અષ્ટમ્યાં વા ચતુર્દશ્યાં પર્વસ્વપિ વિશેષતઃ ।
યં યં કામં સદાચિત્તે ભાવયેત્તં તમાપ્નુયાત્ ॥ ૩ ॥

અથ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ ।

ૐ ગઙ્ગાધરોઽન્ધકરિપુઃ પિનાકી પ્રમથાધિપન્ ।
ભવ ઈશાન આતાર્યોઽનેકધન્યો મહેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

મહાદેવઃ પશુપતિઃ સ્થાણુઃ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ।
વિશ્વાધિકઃ શિવઃ શાન્તો વિશ્વાત્મા ગગનાન્તરઃ ॥ ૨ ॥

પરાવરોઽમ્બિકાનાથઃ શરદિન્દુકલાધરઃ ।
ગણેશતાતો દેવેશો ભવવૈદ્યઃ પિતામહઃ ॥ ૩ ॥

તરણસ્તારકસ્તામ્રો પ્રપઞ્ચરહિતો હરઃ ।
વિનાયકસ્તુતપદઃ ક્ષ્મારથો નન્દિવાહનઃ ॥ ૪ ॥

ગજાન્તકો ધનુર્ધારી વીરઘોષઃ સ્તુતિપ્રિયઃ ।
પ્રજાસહો રણોચ્ચણ્ડતાણ્ડવો મન્મથાન્તકઃ ॥ ૫ ॥

શિપિવિષ્ટઃ શાશ્વતાત્મા મેઘવાહો દુરાસદઃ ।
આનન્દપૂર્ણા વર્ષાત્મા રુદ્રઃ સંહારકારકઃ ॥ ૬ ॥

ભગનેત્રપ્રમથનો નિત્યજેતાઽપરાજિતઃ ।
મહાકારુણિકઃ શ્વભ્રુઃ પ્રસન્નાસ્યો મખાન્તકઃ ॥ ૭ ॥

ઘનાભકણ્ઠો ગરભુક્ બબ્લુશો વીર્યવર્ધનઃ ।
પ્રકટસ્તવનો માની મનસ્વી જ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૮ ॥

કન્દર્પસર્પદર્પઘ્નો વિષાદી નીલલોહિતઃ ।
કાલાન્તકો યુગાવર્તઃ સઙ્ક્રન્દનસુનન્દનઃ ॥ ૯ ॥

દીનપોષઃ પાશહન્તા શાન્તાત્મા ક્રોધવર્ધનઃ ।
કન્દર્પો વિસલજ્જન્દ્રો લિઙ્ગાધ્યક્ષો ગજાન્તકઃ ॥ ૧૦ ॥

વૈકુણ્ડપૂજ્યો વિશ્વાત્મા ત્રિણેત્રો વૃષભધ્વજઃ ।
જહ્નુજાપતિરીશાનઃ સ્મશાનનિલયો યુવા ॥ ૧૧ ॥

પાર્વતીજાનિરુહ્યાઢ્યો નાદ્યવિદ્યાપરાયણઃ ।
સામવેદપ્રિયો વૈદ્યો વિદ્યાધિપતિરીશ્વરઃ ॥ ૧૨ ॥

કુમારજનકો મારમારકો વીરસત્તમઃ ।
લમ્બલાશ્વતરોદ્ગારિસુફણોત્કૃષ્ટકુણ્ડલઃ ॥ ૧૩ ॥

આનન્દવનવાસોઽથ અવિમુક્તમહેશ્વરઃ ।
આઙ્કારનિલયો ધન્વી કદારેશોઽમિતપ્રભઃ ॥ ૧૪ ॥

નર્મદાલિઙ્ગનિલયો નિષ્પાપજનવત્સલઃ ।
મહાકૈલાસલિઙ્ગાત્મા વીરભદ્રપ્રસાદકૃત્ ॥ ૧૫ ॥

કાલાગ્નિરુદ્રોઽનન્તાત્મા ભસ્માઙ્ગો ગોપતિપ્રિયઃ ।
વેદાશ્વઃ કઞ્જજાજાનિનેત્રપૂજિતપાદુકઃ ॥ ૧૬ ॥

જલનધરવધોદ્યુક્તદિવ્યચક્રપ્રદાયકઃ ।
વામનો વિકટો મુણ્ડસ્તુહુણ્ડકૃતસંસ્તુતિઃ ॥ ૧૭ ॥

ફણીશ્વરમહાહારો રુદ્રાક્ષકૃતકઙ્કણઃ ।
વીણાપાણિર્ગાનરતો ઢક્કાવાદ્યપ્રિયો વશી ॥ ૧૮ ॥

વિશાલવક્ષાઃ શૈલેન્દ્રજામાતાઽમરસત્તમઃ ।
હૃત્તમોનાશકો બુદ્ધો જગત્કન્દાર્દનો બલી ॥ ૧૯ ॥

પલાશપુષ્પપૂજ્યાઙ્ઘ્રિઃ પલાશનવરપ્રદઃ ।
સાગરાન્તર્ગતો ઘોરઃ સદ્યોજાતોઽમ્બિકાસખઃ ॥ ૨૦ ॥

વામદેવઃ સામગીતઃ સોમઃ સોમકલાધરઃ ।
નિઃસીમ મહિમોદારો દૂ(દા)રિતાખિલપાતકઃ ॥ ૨૧ ॥

તપનાન્તર્ગતો ધાતા ધેનુપુત્રવરપ્રદઃ ।
બાણહસ્તપ્રદો નેતા નમુચેર્વીર્યવર્ધનઃ ॥ ૨૨ ॥

નાગાજિનાઙ્ગો નાગેશો નાગેશવરભુષણઃ ।
અગેશશાયી ભૂતેશો ગણકોલાહલપ્રિયઃ ॥ ૨૩ ॥

પ્રસન્નાસ્યોઽનેકબાહુઃ શૂલધૃક્ કાલતાપનઃ
કોલપ્રમથનઃ કૂર્મમહાખર્પટધારકઃ ॥ ૨૪ ॥

મારસિહ્માજિનધરો મહાલાઙ્ગલધૃગ્બલી ।
કકુદુન્મથનો હેતુરહેતુઃ સર્વકારણઃ ॥ ૨૫ ॥

કૃશાનુરેતાઃ સોત્ફુલ્લફાલનેત્રોઽમરારિહા ।
મૃગબાલધરો ધન્વી શક્રબાહુવિભઞ્જકઃ ॥ ૨૬ ॥

દક્ષયજ્ઞપ્રમથનઃ પ્રમથાધિપતિઃ શિવઃ ।
શતાવર્તો યુગાવર્તો મેઘાવર્તો દુરાસદઃ ॥ ૨૭ ॥

મનોજવો જાતજનો વેદાધારઃ સનાતનઃ ।
પાણ્ડરાગોઃ(ઙ્ગો)ગોઽજિનાઙ્ગઃ કર્મન્દિજનવત્સલઃ ॥ ૨૮ ॥

ચાતુર્હોત્રો વીરહોતા શતરુદ્રીયમધ્યગઃ ।
ભીમો રુદ્ર ઉદાવર્તો વિષમાક્ષોઽરુણેશ્વરઃ ॥ ૨૯ ॥

યક્ષરાજનુતો નાથો નીતિશાસ્ત્રપ્રવર્તકઃ ।
કપાલપાણિર્ભગવાન્વૈયાઘ્રત્વગલઙ્કૃતઃ ॥ ૩૦ ॥

મોક્ષસારોઽધ્વરાધ્યક્ષ ધ્વજજીવો મરુત્સખઃ ।
આરુણોયસ્ત્વગધ્યક્ષો કામનારહિતસ્તરુઃ ॥ ૩૧ ॥

બિલ્વપૂજ્યો બિલ્વનીશો હરિદશ્વોઽપરાજિતઃ ।
બૃહદ્રથન્તરસ્તુત્યો વામદેવ્યસ્તવપ્રિયઃ ॥ ૩૨ ॥

અઘોરતર રોચિષ્ણુર્ગમ્ભીરો મન્યુરીશ્વરઃ ।
કલિપ્રવર્તકો યોગી સાઙ્ખ્યમાયાવિશારદઃ ॥ ૩૩ ॥

વિધારકો ધૈર્યધુર્યઃ સોમધામાન્તરસ્થિતઃ ।
શિપિવિષ્ટો ગહ્વરેષ્ટો જ્યેષ્ઠો દેવઃ કનિષ્ઠકઃ ॥ ૩૪ ॥

પિનાકહસ્તોઽવરજો વર્ષહરીશ્વરઃ ।
કવચી ચ નિષઙ્ગી ચ રથઘોષોઽમિતપ્રભઃ ॥ ૩૫ ॥

કાલઞ્જરો દન્દશૂકો વિદર્ભેશો ગણાતિગઃ ।
ગભસ્તીશો મુનિશ્રેષ્ઠો મહર્ષિઃ સંશિતવ્રતઃ ॥ ૩૬ ॥

કર્ણિકારવનાવાસી કરવીરસુમપ્રિયઃ ।
નીલોત્પલમહાસ્રગ્વી કરહાટપુરેશ્વરઃ ॥ ૩૭ ॥

શતર્ચનઃ પરાનન્દો બ્રાહ્મણાર્ચ્યોપવીતવાન્ ।
બલી બાલપ્રિયા ધર્મો હિરણ્યપતિરપ્પતિઃ ॥ ૩૮ ॥

યમપ્રમથનોષ્ણીષી ચક્રહસ્તઃ પુરાન્તકઃ ।
વસુષેણોઽઙ્ગનાદેહઃ કૌલાચારપ્રવર્તકઃ ॥ ૩૯ ॥

તન્ત્રાધ્યક્ષો મન્ત્રમયો ગાયત્રીમધ્યકઃ શુચિઃ ।
વેદાત્મા યજ્ઞસમ્પ્રીતો ગરિષ્ઠઃ પારદઃ કલી ॥ ૪૦ ॥

ઋગ્યજુઃસામરૂપાત્મા સર્વાત્મા ક્રતુરીશ્વરઃ ।
હિરણ્યગર્ભજનકો હિરણ્યાક્ષવરપ્રદઃ ॥ ૪૧ ॥

દમિતાશેષપાષણ્ડો દણ્ડહસ્તો દુરાસદઃ ।
દૂર્વાર્ચનપ્રિયકરો રન્તિદેવોઽમરેશ્વરઃ ॥ ૪૨ ॥

અમૃતાત્મા મહાદેવો હરઃ સંહારકારકઃ ।
ત્રિગુણો વિખના વાગ્મી ત્વઙ્માંસરુધિરાંશકઃ ॥ ૪૩ ॥

વત્સપ્રિયોઽથ સાનુસ્થો વિષ્ણૂ રક્તપ્રિયો ગુરુઃ ।
કિરાતવેષઃ શોણાત્મા રત્નગર્ભોઽરુણેક્ષણઃ ॥ ૪૪ ॥

સુરાસવબલિપ્રીતસ્તત્પૂર્ષોઽગન્ધદેહવાન્ ।
વ્યોમકેશઃ કોશહીનઃ કલ્પનારહિતોઽક્ષમી ॥ ૪૫ ॥

સહમાનશ્ચ વિવ્યાધી સ્ફટિકોપલનિર્મલઃ ।
મૃત્યુઞ્જયો દુરાધ્યક્ષો ભક્તિપ્રીતો ભયાપહઃ ॥ ૪૬ ॥

ગન્ધર્વગાનસુપ્રીતો વિષ્ણુગર્ભોઽમિતદ્યુતિઃ ।
બ્રહ્મસ્તુતઃ સૂર્યનેત્રો વીતિહોત્રોઽર્જુનાન્તકઃ ॥ ૪૭ ॥

ગર્વાપહારકો વાગ્મી કુમ્ભસમ્ભવપૂજિતઃ ।
મલયો વિન્ધ્યનિલયા મહેન્દ્રો મેરુનાયકઃ ॥ ૪૮ ॥

પાર્વતીનાયકોઽજય્યો જઙ્ગમાજઙ્ગમાશ્રયઃ ।
કુરુવિન્દોઽરુણો ધન્વી અસ્થિભૂષો નિશાકરઃ ॥ ૪૯ ॥

સમુદ્રમથનોદ્ભૂતકાલકૂટવિષાદનઃ ।
સુરાસુરેન્દ્રવરદો દયામૂર્તિઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૫૦ ॥

કારણો વીરણઃ પુત્રી જન્તુગર્ભો ગરાદનઃ ।
શ્રીશૈલમૂલનિલયઃ શ્રીમદભ્રસભાપતિઃ ॥ ૫૧ ॥

દક્ષિણમૂર્તિરનઘો જલન્ધરનિપાતનઃ ।
દક્ષિણો યજમાનાત્મા દીક્ષિતો દૈત્યનાશનઃ ॥ ૫૨ ॥

કલ્માષપાદપૂજ્યાઙ્ઘ્રિરતિદો તુરગપ્રિયઃ ।
ઉમાધવો દીનદયો દાતા દાન્તો દયાપરઃ ॥ ૫૩ ॥

શ્રીમદ્દક્ષિણકૈલાસનિવાસો જનવત્સલઃ ।
દર્ભરોમા બલોન્નેતા તામસોઽન્નવિવર્ધનઃ ॥ ૫૪ ॥

નમસ્કારપ્રિયો નાથ આનન્દાત્મા સનાતનઃ ।
તમાલનીલસુગલઃ કુતર્કવિનિવારકઃ ॥ ૫૫ ॥

કામરૂપઃ પ્રશાન્તાત્મા કારણાનાં ચ કારણઃ ।
તૃણપાણિઃ કાન્તિપરો મણિપાણિઃ કુલાચલઃ ॥ ૫૬ ॥

કસ્તૂરીતિલકાક્રાન્તફાલો ભસ્મત્રિપુણ્ડ્રવાન્ ।
વારણાઙ્ગાલઙ્કૃતાઙ્ગો મહાપાપનિવારણઃ ॥ ૫૭ ॥

પ્રકાશરૂપો ગુહ્યાત્મા બાલરૂપો બિલેશયઃ ।
ભિક્ષુપ્રિયો ભક્ષ્યભોક્તા ભરદ્વાજપ્રિયો વશી ॥ ૫૮ ॥

કર્મણ્યસ્તારકોભૂત કારણો યાનહર્ષદઃ ।
વૃષગામી ધર્મગોપ્તા કામી કામાઙ્ગ નાશનઃ ॥ ૫૯ ॥

કારુણ્યો વાજરૂપાત્મા નિર્ધર્મો ગ્રામણીઃ પ્રભુઃ
અરણ્યઃ પશુહર્ષશ્ચ સૌનિકો મેઘવાહનઃ ॥ ૬૦ ॥

કુમારગુરુરાનન્દો વામનો વાગ્ભવો યુવા ।
સ્વર્ધુનીધન્યમૌલિશ્ચ તરુરાજો મહામનાઃ ॥ ૬૧ ॥

કણાશનસ્તામ્રઘનો મયપ્રીતોઽજરામરઃ ।
કૌણપારિઃ ફાલનેત્રો વર્ણશ્રમપરાયણઃ ॥ ૬૨ ॥

પુરાણબૃન્દસમ્પ્રીત ઇતિહાસવિશારદઃ ।
સમર્થો નમિતાશેષદેવો દ્યોતકરઃ ફણી ॥ ૬૩ ॥

કર્ષકો લાઙ્ગલેશશ્ચ મેરુધન્વા પ્રજાપતિઃ ।
ઉગ્રઃ પશુપતિર્ગોપ્તા પવમાનો વિભાવસુઃ ॥ ૬૪ ॥

ઉદાવસુર્વીતરાગ ઉર્વીશો વીરવર્ધનઃ ।
જ્વાલમાલોઽજિતાઙ્ગશ્ચ વૈદ્યુદગ્નિપ્રવર્તકઃ ॥ ૬૫ ॥

કમનીયાકૃતિઃ પાતા આષાઢો(ઢઃ)ષણ્ઢવર્જિતઃ ।
પુલિન્દરૂપઃ પુણ્યાત્મા પુણ્યપાપફલપ્રદઃ ॥ ૬૬ ॥

ગાર્હપત્યો દક્ષિણાગ્નિઃ સભ્યો વસથભૃત્કવિઃ ।
દ્રુમ આહવનીયશ્ચ તસ્કરોઽથ મયસ્કરઃ ॥ ૬૭ ॥

શાઙ્કરો વારિદોઽવાર્યો વાતચક્રપ્રવર્તકઃ ।
કુલિશાયુધહસ્તશ્ચ વિકૃતો જટિલઃ શિખી ॥ ૬૮ ॥

સૌરાષ્ટ્રવાસી દેવેડ્યઃ સહ્યજાતીરસંસ્થિતઃ ।
મહાકાયો વીતભયો ગણગીતો વિશારદઃ ॥ ૬૯ ॥

તપસ્વી તાપસાચાર્યો દ્રુમહસ્તોજ્જ્વલત્પ્રભુઃ ।
કિન્દમો મઙ્કણઃ પ્રીતો જાતુકર્ણિસ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૭૦ ॥

વેનો વૈન્યો વિશાખશ્ચાઽકમ્પનઃ સોમધારકઃ ।
ઉપાયદો દારિતાઙ્ગો નાનાગમવિશારદઃ ॥ ૭૧ ॥

કાવ્યાલાપૈકકુશલો મીમાંસાવલ્લભો ધ્રુવઃ ।
તાલમૂલનિકેન્તશ્ચ બિલ્વમૂલપ્રપૂજિતઃ ॥ ૭૨ ॥

વેદાઙ્ગો ગમનોઽગમ્યો ગવ્યઃ પ્રાતઃ ફલાદનઃ ।
ગઙ્ગાતીરસ્થિતો લિઙ્ગી અલિઙ્ગો રૂપસંશ્રયઃ ॥ ૭૩ ॥

શ્રાન્તિહા પુણ્યનિલયઃ પલલાશોઽર્કપૂજિતઃ ।
મહેન્દ્રવિષ્ણુજનકો બ્રહ્મતાતસ્તુતોઽવ્યયઃ ॥ ૭૪ ॥

કર્દમેશો મતઙ્ગેશો વિશ્વેશો ગન્ધધારકઃ ।
વિશાલો વિમલો જિષ્ણુર્જયશીલો જયપ્રદઃ ॥ ૭૫ ॥

દારિદ્ર્યમથનો મન્ત્રી શમ્ભુઃ શશિકલાધરઃ ।
શિંશુમારઃ શૌનકેજ્યઃ શ્વાનપઃ શ્વેતજીવદઃ ॥ ૭૬ ॥

મુનિબાલપ્રિયોઽગોત્રો મિલિન્દો મન્ત્રસંસ્થિતઃ ।
કાશીશઃ કામિતાઙ્ગશ્ચ વલ્લકીવાદનપ્રિયઃ ॥ ૭૭ ॥

હલ્લીસલાસ્યનિપુણઃ સલ્લીલો વલ્લરીપ્રિયઃ ।
મહાપારદસંવીર્યો વહ્નિનેત્રો જટાધરઃ ॥ ૭૮ ॥

આલાપોઽનેકરૂપાત્મા પુરૂષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
સ્થાણુર્વેણુવનપ્રીતો રણજિત્પાકશાસનઃ ॥ ૭૯ ॥

નગ્નો નિરાકૃતો ધૂમ્રો વૈદ્યુતો વિશ્વનાયકઃ ।
વિશ્વાધિકઃ શાન્તરવઃ શાશ્વતઃ સુમુખો મહાન્ ॥ ૮૦ ॥

અણોરણુઃ શ્વભ્રગતઃ [તોહ્ય] અવટેશો નટેશ્વરઃ ।
ચિત્રધામા ચિત્રમાનુર્વિચિત્રાકૃતિરીશ્વરઃ ॥ ૮૧ ॥

ઇન્દ્રોઽજોઽમૂર્તિરૂપાત્મા[હ્ય]અમૂર્તો વહ્નિધારકઃ ।
અપસ્મારહરો ગુપ્તો યોગિધ્યેયોઽખિલાદનઃ ॥ ૮૨ ॥

નક્ષત્રરૂપઃ ક્ષત્રાત્મા ક્ષુતૃષ્ણાશ્રમવર્જિતઃ ।
અસઙ્ગો ભૂતહૃદયો વાલખિલ્યો મરીચિપઃ ॥ ૮૩ ॥

પઞ્ચપ્રેતાસનાસીનો યોગિનીકણસેવિતઃ ।
નાનાભાષાનુચતો [નુવચનો] નાનાદેશસમાશ્રયઃ ॥ ૮૪ ॥

વૃન્દારકગણસ્તુત્યઃ પુરન્દરનતિપ્રિયઃ ।
પ્રઘસો વિઘસાશી ચ [ચાપ્ય] અત્રાધિપતિરન્નદઃ ॥ ૮૫ ॥

પન્નગાભરણો યોગી ગુરુર્લૌકિકનાયકઃ ।
વિરાજો વિશ્વતોધર્મી બભ્લુશો બાહુકપ્રિયઃ ॥ ૮૬ ॥

પ્રધાનનિપુણો મિત્રો હ્યૂર્ધ્વરેતા મહાતપાઃ ।
કુરુજાડાગલવાસી ચ નિત્યતૃપ્તો નિરઞ્જનઃ ॥ ૮૭ ॥

હિરણ્યગર્ભો ભૂતાદિસ્વરાટ્ સમ્રાડ્વિરાડ્વદુઃ ।
પટહધ્વનિસમ્પ્રીતો નતમુક્તિપ્રદાયકઃ ॥ ૮૮ ॥

ફલપ્રદઃ ફાલનેત્રઃ ફણીશ્વરમહાઙ્ગધૃક્ ।
વાસ્તુપો વાસવો વાત્યા વર્મભિદ્વસનોજ્જ્વલઃ ॥ ૮૯ ॥

મીઢુષ્ટમઃ શિવતમો વસુઃ શિવતરો બલી ।
નિધનેશો નિધાનેશઃ પુરાજિદ્રાષ્ટ્રવર્ધનઃ ॥ ૯૦ ॥

અયુતાયુઃ શતાયુશ્ચ પ્રમિતાયુઃ શતાધ્વરઃ ।
સહસ્રશૃઙ્ગો વૃષભ ઉરુગાયોરુમીઢુકઃ ॥ ૯૧ ॥

ગન્તા ગમયિતા ગાતા ગરુત્માન્ ગીતવર્ધનઃ ।
રાગરાગિણિકાપ્રતિસ્તાલપાણિર્ગદાપહઃ ॥ ૯૨ ॥

દેવેશઃ ખણ્ડપરશુઃ પ્રચણ્ડતરવિક્રમઃ ।
ઉરુક્રમો મહાબાહુર્હેતિધૃક્પાવકાદનઃ ॥ ૯૩ ॥

ગણિકાનાટ્યનિરતો વિમર્શો વાવદૂકકઃ ।
કલિપ્રમથનો ધીરો ધીરોદાત્તો મહાહનુઃ ॥ ૯૪ ॥

ક્ષયદ્વીરોમુઞ્ચિ(મઞ્જુ)કેશ કલ્મલીકઃ (કી) સુરોત્તમઃ ।
વજ્રાઙ્ગો વાયુજનકો હ્યષ્ટમૂર્તિઃ કૃપાકરઃ ॥ ૯૫ ॥

પ્રહૂતઃ પરમોદારઃ પઞ્ચાક્ષરપરાયણઃ ।
કર્કન્ધુઃ કામદહનો મલિનાક્ષો જડાજડઃ ॥ ૯૬ ॥

કુબેરપૂજિતપદો મહાતક્ષકકઙ્કણઃ ।
શઙ્ખણો મધુરારાવો મૃડઃ સસ્પિઞ્જરોઽજરઃ ॥ ૯૭ ॥

માર્ગો માર્ગપ્રદો મુક્તો વિજિતારિઃ પરોઽવરઃ ।
પ્રણવાર્થો વેદમયો વેદાન્તામ્બુજ ભાસ્કરઃ ॥ ૯૮ ॥

સર્વવિદ્યાધિપઃ સૌમ્યો યજ્ઞેશઃ ક્ષેત્રનાયકઃ ।
પાપનાશકરો દિવ્યો ગોભિલો ગોપરો ગણઃ ॥ ૯૯ ॥

ગણેશપૂજિતપદો લલિતામ્બામનોહરઃ ।
કક્ષવાસો મહોક્ષાઙ્કો નિસ્તમસ્તોમવર્જિઃ ॥ ૧૦૦ ॥

નિઃસીમમહિમોદારઃ પ્રભામૂર્તિઃ પ્રસન્ન(દૃ)ક્ ।
સ્તોભ પ્રીતો ભારભૂતો ભૂભારહરણઃ સ્થિરઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ક્ષરાક્ષરોધરો ધર્તા સાગરાન્તર્ગતો વશી ।
રમ્યો રસ્યો રજસ્યોઽથ પ્રવાહ્યો વૈદ્યુતોઽનલઃ ॥ ૧૦૨ ॥

સિકત્યો વાદ્ય ઉર્વર્યો મેધ્ય ઈધ્રિય વાક્પટુઃ ।
પ્રપઞ્ચમાયારહિતઃ કીર્તિદો વીર્યવર્ધનઃ ॥ ૧૦૩ ॥

કાલચક્રાન્તરહિતો નિત્યાનિત્યોઽથ ચેતનઃ ।
ગર્વોન્નતો ભટાકારો મૃગયુર્ભવહા ભવઃ ॥ ૧૦૪ ॥

શઙ્ગઃ શતાઙ્ગઃ શીતાઙ્ગો નાગાઙ્ગો ભસ્મભૂષણઃ ।
ત્રિયમ્બકોઽમ્બિકાભર્તા નન્દિકેશઃ પ્રસાદકૃત્ ॥ ૧૦૫ ॥

ચણ્ડીશવરદો દિવ્યો માયાવિદ્યાવિશારદઃ ।
મૃગાઙ્કશેખરો ભવ્યો ગૌરીપૂજ્યો દયામયઃ ॥ ૧૦૬ ॥

પ્રમાથનોઽવિકથનો ગર્ગો વીણાપ્રિયઃ પટુઃ ।
વર્ણી વનસ્થો યતિરાટ્ ગૂઢગર્ભો વિરોચનઃ ॥ ૧૦૭ ॥

શબરો બર્બરો ધૌમ્યો વિરાડ્રૂપઃ સ્થિતિપ્રદઃ ।
મહાકારુણિકો ભ્રાન્તિનાશકઃ શોકહા પ્રભુઃ ॥ ૧૦૮ ॥

અશોકપુષ્પપૂજ્યાઙ્ઘ્રિર્મણિભદ્રો ધનેશ્વરઃ ।
અમૃતેશોદ્રુતગતિ સ્તગરોઽર્જુનમધ્યગઃ ॥ ૧૦૯ ॥

દમો વિરોધહૃત્કાન્તો નીતિજ્ઞો વિષ્ણુપૂજિતઃ ।
સુમપ્રિયો વાતમયો વરીયાન્કર્મઠો યમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

દિગમ્બરો(રઃ) શમમયો ધૂમપઃ શુક્રગર્ભકઃ ।
અટ્ટહાસોઽતલ્પશય આસીનો ધાવમાનકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

તુરાષાણ્મેઘમધ્યસ્થો વિપાશાતીરસંસ્થિતઃ ।
કુલોન્નતઃ કુલીનશ્ચ વ્યવહારપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

કેતુમાલો હરિદ્રાઙ્ગો દ્રાવિ(વી) પુષ્પમયો ભૃગુઃ ।
વિશોષકોર્વીનિરતસ્ત્વગ્જાતો રુધિક(ર)પ્રિયઃ ॥ ૧૧૩ ॥

અકૈતક(વ)હૃદાવાસઃ ક્ષપાનાથકલાધરઃ ।
નક્તઞ્ચરોદિવાચારી દિવ્યદેહો વિનાશકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

કદમ્બવનમધ્યસ્થો હરિદ્રાઙ્ગોર્મિમધ્યગઃ ।
યમુનાજલમધ્યસ્થો જાલકોઽજમખો વસુઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વસુપ્રદ વીરવર્યઃ શૂલહસ્તઃ પ્રતાપવાન્ ।
ખડ્ગહસ્તો મણ્ડલાત્મા મૃત્યુર્મૃત્યુજિદીશ્વરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

લઙ્કાવાસો મેઘમાલી ગન્ધમાદનસંસ્થિતઃ ।
ભૈરવો ભરણો ભર્તા ભ્રાતૃવ્યો નામરૂપગઃ ॥ ૧૧૭ ॥

અવ્યાકૃતાત્મા ભૂતાત્મા પઞ્ચભૂતાન્તરોઽસ્મયઃ ।
અહનન્યઃ શબ્દમય કાલાધરઃ કલાધરઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ભૃગુતુઙ્ગશ્ચીરવાસી(સાઃ) કૈવર્તોઽનાયકોઽર્ધકઃ ।
કરેણુપો ગન્ધમદશ્ચામ્પેયકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ભદ્રદશ્ચર્મવસનો વૈરાજસ્તોત્રકારકઃ ।
સુમપ્રીતઃ સામગીતી ઉર્જો વર્ચઃ કુલેશ્વરઃ ॥ ૧૨૦ ॥

કકુદ્માન્ પીતવસનો વધ્યેશો નારદઃ પિતા ।
ક્રવ્યાદનો નીતિમયો ધર્મચક્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૨૧ ॥

શષ્પ્યઃ ફેન્યો વિનીર્ણેતા કઙ્કણોઽનાસિકોઽચલઃ ।
એણાઙ્કઃ શલભાકાર ઃ શાલુરો ગ્રામસંસ્થિતઃ ॥ ૧૨૨ ॥

મહાવિશેષકથનો વારિતીરાસ્થિતોઽચલઃ ।
કૃપીટયોનિઃ શાન્તાત્મા ગુણવાન્ જ્ઞાનવાઞ્છુચિઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સર્વપાપહરોઽલિઙ્ગો ભગમાલોઽપ્રતારણઃ ।
આનન્દધન આતાર્ય ઇરિણ્યોઽથપ્રપથ્યકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ગઙ્ગાતીરસ્થિતો દેવો હ્યવિમુક્તસમાશ્રયઃ ।
મહાસ્મશાનનિલયોઽવલયો વાલિપૂજિતઃ ॥ ૧૨૫ ॥

કરન્ધમો વ્રાત્યવર્યો માનવો જીવકોઽશઠઃ ।
કર્મદેવમયો બ્રહ્મા ઋતં સત્યં મહેશ્વરઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સુમઙ્ગલઃ સુખમયો જ્ઞાનાનન્દોઽમિતાશનઃ ।
મનોમયઃ પ્રાણમયો વિજ્ઞાનાત્મા પ્રસાદનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

આનન્દમયકોશાત્મા ધર્મસીમાથ ભૂમકઃ ।
સદાશિવો વિશિષ્ટાત્મા વસિષ્ઠાર્ચિતપાદુકઃ ॥ ૧૨૮ ॥

નીલગ્રીવઃ સૈન્યપાલો દિશાનાથો નતિપ્રિયઃ ।
કેશવોન્મથનો મૌની મધુસૂદનસૂદનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ઉદુમ્બરકરો ડિમ્ભો બમ્ભરઃ પિઞ્છિલાતલઃ ।
મૂલસ્તાલકરો વર્ણ્યોઽપર્ણાદઃ પ્રાણમાશ(ષ)કઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અપર્ણાપતિરીશાસ્યોઽસમ્પૂર્ણઃ પૂર્ણરૂપવાન્ ।
દીપમાલો જાઙ્ગલિકો વૈતુણ્ડસ્તુણ્ડકઃ પ્રિયઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ઊલુકઃ કલવિઙ્કોઽથ શુકનાદપ્રસાદકૃત્ ।
જૈગીષવ્યતપઃપ્રીતો રાવણેન્દ્રબલાર્દનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

માર્કણ્ડેયમહામૃત્યુનાશકો જ્ઞાનધારકઃ ।
અહર્ગણક્રિયાતીતઃ સર્પપ્રીતોઽનિલાશનઃ ॥ ૧૩૩ ॥

વેગાધારો ધૈર્યધનો ધનધાન્યપ્રદાયકઃ ।
નાદ્યો વૈદ્યો વાદ્યરતો ગદ્યપદ્યસ્તુતો દ્યુકઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ભેરીભાઙ્કારનિરતો મૃગચર્મવિધાયકઃ ।
પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યલભ્યો મોહનાસ્ત્રો(સ્ત્ર)વિશારદઃ ॥ ૧૩૫ ॥

કૈલાલશિખરાવાસઃ પારિજાતવનાશ્રયઃ ।
ઈલા(ડા)દિરવસમ્પ્રીતો માહેન્દ્રસ્તુતિહર્ષિતઃ ॥ ૧૩૬ ॥

યૂપવાટો ભાર વહઃ કોમલાઙ્ગો જનાશ્રયઃ ।
વિશ્વામિત્રપ્રિયો બાલઃ પાકયજ્ઞરતઃ સુખી ॥ ૧૩૭ ॥

વામાચારપ્રિયોન્નેતા શક્તિહસ્તો દુરાસદઃ ।
સર્વાકારઃ શાશ્વતત્મા વાઙ્મનોદૂરગો હરઃ ॥ ૧૩૮ ॥

સ્કન્દ ઉવાચ –
ઇત્યેતન્નામસાહસ્રં શેષાશેષમુખોદ્ગતમ્ ।
શમ્ભોર્દિવ્યં મુનિશ્રેષ્ઠ શ્રવણાત્પાપનાશનમ્ ॥ ૧૩૯ ॥

સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ શિવાર્ચનપરાયણઃ ।
ત્વમેભિર્મુનિમુખ્યૈશ્ચ શૃણ્વન્ભક્તિમવાપ્નુયાઃ ॥ ૧૪૦ ॥

કુમારી પતિમાપ્નોતિ નિર્ધનો ધનવાન્ભવેત્ ।
જયાર્થી જયમાપ્નોતિ ક્ષયદ્વીરપ્રસાદતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

સ્કન્દ ઉવાચ –
ઇતિ તવ ગદિતં મે નામસાહસ્રમેતત્
હરવરચરણાબ્જારાધને સાધનં તે ।
(મુનિગણવરબાણાદ્યૈ)
મુનિજનગણવર્યૈર્ધાર્યમેતત્સુરાદ્યૈઃ
પરમપદમવાપ્તુઃ (પ્તું) શઙ્કરાજ્ઞાવશેનઃ ॥ ૧૪૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીશિવરહસ્યે નવમાંશે સહસ્રનામકથનં નામ દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama 2 from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top