1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva Shivarahasya 2 Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya 2 in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రం శివరహస్యే నవమాంశే అధ్యాయ ౨ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ అథ నవమాంశే ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

స్కన్ద ఉవాచ –
శేషాశేషముఖోద్గీతాం నామసారావలీమిమామ్ ।
హాటకేశోరుకటకభూతేనకహీన(న్ద్ర)కేణ తు ॥ ౧ ॥

సహస్రనామ యత్ప్రోక్తం తత్తే వక్ష్యామ్యహం శృణు ।
ధన్యం మాన్యం మహామన్యుప్రీతిదాయకముత్తమమ్ ॥ ౨ ॥

నాన్యేషు దాపనీయం తే న దేయం వేదమీదృశమ్ ।
పఞ్చాస్య హృదయాశాస్యమనుశాస్యామి తే హృది ॥ ౩ ॥

ఋషిరస్యాదిశేషో వై దేవో దేవోమహేశ్వరః ।
సర్వత్ర వినియోగోఽస్య కర్మస్వపి సదా ద్విజ ।
ధ్యానం తస్యానువక్ష్యామి త్వమేకాగ్రమనాః శృణు ॥ ౪ ॥

స్కన్దః ఉవాచ –
ధ్యాయేదిన్దుకలాధరం గిరిధను సోమాగ్నిఫాలోజ్జ్వలం
వైకుణ్ఠోరువిపాఠబాణసుకరం దేవం రథేఽధిష్ఠితమ్ ।
వేదాశ్వం విధిసారథిం గిరిజయా చిత్తేఽనుసన్దధ్మహే
నానాకారకలావిలాసజగదాన్దదిసమ్పూర్తయే ॥

ఏవం ధ్యాత్వా మహాదేవం నామ్నా సాహస్రముత్తమమ్ ।
ప్రజపేన్నియతో మన్త్రీ భస్మరుద్రాక్షభూషణః ॥ ౧ ॥

లిఙ్గమభ్యర్చయన్వాపి బిల్వకోమలపల్లవైః ।
పఙ్కజైరుత్పలైర్వాపి ప్రసాదాయ మహేశితుః ॥ ౨ ॥

అష్టమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం పర్వస్వపి విశేషతః ।
యం యం కామం సదాచిత్తే భావయేత్తం తమాప్నుయాత్ ॥ ౩ ॥

అథ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ।

ఓం గఙ్గాధరోఽన్ధకరిపుః పినాకీ ప్రమథాధిపన్ ।
భవ ఈశాన ఆతార్యోఽనేకధన్యో మహేశ్వరః ॥ ౧ ॥

మహాదేవః పశుపతిః స్థాణుః సర్వజ్ఞ ఈశ్వరః ।
విశ్వాధికః శివః శాన్తో విశ్వాత్మా గగనాన్తరః ॥ ౨ ॥

పరావరోఽమ్బికానాథః శరదిన్దుకలాధరః ।
గణేశతాతో దేవేశో భవవైద్యః పితామహః ॥ ౩ ॥

తరణస్తారకస్తామ్రో ప్రపఞ్చరహితో హరః ।
వినాయకస్తుతపదః క్ష్మారథో నన్దివాహనః ॥ ౪ ॥

గజాన్తకో ధనుర్ధారీ వీరఘోషః స్తుతిప్రియః ।
ప్రజాసహో రణోచ్చణ్డతాణ్డవో మన్మథాన్తకః ॥ ౫ ॥

శిపివిష్టః శాశ్వతాత్మా మేఘవాహో దురాసదః ।
ఆనన్దపూర్ణా వర్షాత్మా రుద్రః సంహారకారకః ॥ ౬ ॥

భగనేత్రప్రమథనో నిత్యజేతాఽపరాజితః ।
మహాకారుణికః శ్వభ్రుః ప్రసన్నాస్యో మఖాన్తకః ॥ ౭ ॥

ఘనాభకణ్ఠో గరభుక్ బబ్లుశో వీర్యవర్ధనః ।
ప్రకటస్తవనో మానీ మనస్వీ జ్ఞానదాయకః ॥ ౮ ॥

కన్దర్పసర్పదర్పఘ్నో విషాదీ నీలలోహితః ।
కాలాన్తకో యుగావర్తః సఙ్క్రన్దనసునన్దనః ॥ ౯ ॥

దీనపోషః పాశహన్తా శాన్తాత్మా క్రోధవర్ధనః ।
కన్దర్పో విసలజ్జన్ద్రో లిఙ్గాధ్యక్షో గజాన్తకః ॥ ౧౦ ॥

వైకుణ్డపూజ్యో విశ్వాత్మా త్రిణేత్రో వృషభధ్వజః ।
జహ్నుజాపతిరీశానః స్మశాననిలయో యువా ॥ ౧౧ ॥

పార్వతీజానిరుహ్యాఢ్యో నాద్యవిద్యాపరాయణః ।
సామవేదప్రియో వైద్యో విద్యాధిపతిరీశ్వరః ॥ ౧౨ ॥

కుమారజనకో మారమారకో వీరసత్తమః ।
లమ్బలాశ్వతరోద్గారిసుఫణోత్కృష్టకుణ్డలః ॥ ౧౩ ॥

ఆనన్దవనవాసోఽథ అవిముక్తమహేశ్వరః ।
ఆఙ్కారనిలయో ధన్వీ కదారేశోఽమితప్రభః ॥ ౧౪ ॥

నర్మదాలిఙ్గనిలయో నిష్పాపజనవత్సలః ।
మహాకైలాసలిఙ్గాత్మా వీరభద్రప్రసాదకృత్ ॥ ౧౫ ॥

కాలాగ్నిరుద్రోఽనన్తాత్మా భస్మాఙ్గో గోపతిప్రియః ।
వేదాశ్వః కఞ్జజాజానినేత్రపూజితపాదుకః ॥ ౧౬ ॥

జలనధరవధోద్యుక్తదివ్యచక్రప్రదాయకః ।
వామనో వికటో ముణ్డస్తుహుణ్డకృతసంస్తుతిః ॥ ౧౭ ॥

ఫణీశ్వరమహాహారో రుద్రాక్షకృతకఙ్కణః ।
వీణాపాణిర్గానరతో ఢక్కావాద్యప్రియో వశీ ॥ ౧౮ ॥

విశాలవక్షాః శైలేన్ద్రజామాతాఽమరసత్తమః ।
హృత్తమోనాశకో బుద్ధో జగత్కన్దార్దనో బలీ ॥ ౧౯ ॥

పలాశపుష్పపూజ్యాఙ్ఘ్రిః పలాశనవరప్రదః ।
సాగరాన్తర్గతో ఘోరః సద్యోజాతోఽమ్బికాసఖః ॥ ౨౦ ॥

వామదేవః సామగీతః సోమః సోమకలాధరః ।
నిఃసీమ మహిమోదారో దూ(దా)రితాఖిలపాతకః ॥ ౨౧ ॥

తపనాన్తర్గతో ధాతా ధేనుపుత్రవరప్రదః ।
బాణహస్తప్రదో నేతా నముచేర్వీర్యవర్ధనః ॥ ౨౨ ॥

నాగాజినాఙ్గో నాగేశో నాగేశవరభుషణః ।
అగేశశాయీ భూతేశో గణకోలాహలప్రియః ॥ ౨౩ ॥

ప్రసన్నాస్యోఽనేకబాహుః శూలధృక్ కాలతాపనః
కోలప్రమథనః కూర్మమహాఖర్పటధారకః ॥ ౨౪ ॥

మారసిహ్మాజినధరో మహాలాఙ్గలధృగ్బలీ ।
కకుదున్మథనో హేతురహేతుః సర్వకారణః ॥ ౨౫ ॥

కృశానురేతాః సోత్ఫుల్లఫాలనేత్రోఽమరారిహా ।
మృగబాలధరో ధన్వీ శక్రబాహువిభఞ్జకః ॥ ౨౬ ॥

దక్షయజ్ఞప్రమథనః ప్రమథాధిపతిః శివః ।
శతావర్తో యుగావర్తో మేఘావర్తో దురాసదః ॥ ౨౭ ॥

మనోజవో జాతజనో వేదాధారః సనాతనః ।
పాణ్డరాగోః(ఙ్గో)గోఽజినాఙ్గః కర్మన్దిజనవత్సలః ॥ ౨౮ ॥

చాతుర్హోత్రో వీరహోతా శతరుద్రీయమధ్యగః ।
భీమో రుద్ర ఉదావర్తో విషమాక్షోఽరుణేశ్వరః ॥ ౨౯ ॥

యక్షరాజనుతో నాథో నీతిశాస్త్రప్రవర్తకః ।
కపాలపాణిర్భగవాన్వైయాఘ్రత్వగలఙ్కృతః ॥ ౩౦ ॥

మోక్షసారోఽధ్వరాధ్యక్ష ధ్వజజీవో మరుత్సఖః ।
ఆరుణోయస్త్వగధ్యక్షో కామనారహితస్తరుః ॥ ౩౧ ॥

బిల్వపూజ్యో బిల్వనీశో హరిదశ్వోఽపరాజితః ।
బృహద్రథన్తరస్తుత్యో వామదేవ్యస్తవప్రియః ॥ ౩౨ ॥

అఘోరతర రోచిష్ణుర్గమ్భీరో మన్యురీశ్వరః ।
కలిప్రవర్తకో యోగీ సాఙ్ఖ్యమాయావిశారదః ॥ ౩౩ ॥

విధారకో ధైర్యధుర్యః సోమధామాన్తరస్థితః ।
శిపివిష్టో గహ్వరేష్టో జ్యేష్ఠో దేవః కనిష్ఠకః ॥ ౩౪ ॥

పినాకహస్తోఽవరజో వర్షహరీశ్వరః ।
కవచీ చ నిషఙ్గీ చ రథఘోషోఽమితప్రభః ॥ ౩౫ ॥

కాలఞ్జరో దన్దశూకో విదర్భేశో గణాతిగః ।
గభస్తీశో మునిశ్రేష్ఠో మహర్షిః సంశితవ్రతః ॥ ౩౬ ॥

కర్ణికారవనావాసీ కరవీరసుమప్రియః ।
నీలోత్పలమహాస్రగ్వీ కరహాటపురేశ్వరః ॥ ౩౭ ॥

శతర్చనః పరానన్దో బ్రాహ్మణార్చ్యోపవీతవాన్ ।
బలీ బాలప్రియా ధర్మో హిరణ్యపతిరప్పతిః ॥ ౩౮ ॥

యమప్రమథనోష్ణీషీ చక్రహస్తః పురాన్తకః ।
వసుషేణోఽఙ్గనాదేహః కౌలాచారప్రవర్తకః ॥ ౩౯ ॥

తన్త్రాధ్యక్షో మన్త్రమయో గాయత్రీమధ్యకః శుచిః ।
వేదాత్మా యజ్ఞసమ్ప్రీతో గరిష్ఠః పారదః కలీ ॥ ౪౦ ॥

ఋగ్యజుఃసామరూపాత్మా సర్వాత్మా క్రతురీశ్వరః ।
హిరణ్యగర్భజనకో హిరణ్యాక్షవరప్రదః ॥ ౪౧ ॥

దమితాశేషపాషణ్డో దణ్డహస్తో దురాసదః ।
దూర్వార్చనప్రియకరో రన్తిదేవోఽమరేశ్వరః ॥ ౪౨ ॥

అమృతాత్మా మహాదేవో హరః సంహారకారకః ।
త్రిగుణో విఖనా వాగ్మీ త్వఙ్మాంసరుధిరాంశకః ॥ ౪౩ ॥

వత్సప్రియోఽథ సానుస్థో విష్ణూ రక్తప్రియో గురుః ।
కిరాతవేషః శోణాత్మా రత్నగర్భోఽరుణేక్షణః ॥ ౪౪ ॥

సురాసవబలిప్రీతస్తత్పూర్షోఽగన్ధదేహవాన్ ।
వ్యోమకేశః కోశహీనః కల్పనారహితోఽక్షమీ ॥ ౪౫ ॥

సహమానశ్చ వివ్యాధీ స్ఫటికోపలనిర్మలః ।
మృత్యుఞ్జయో దురాధ్యక్షో భక్తిప్రీతో భయాపహః ॥ ౪౬ ॥

గన్ధర్వగానసుప్రీతో విష్ణుగర్భోఽమితద్యుతిః ।
బ్రహ్మస్తుతః సూర్యనేత్రో వీతిహోత్రోఽర్జునాన్తకః ॥ ౪౭ ॥

గర్వాపహారకో వాగ్మీ కుమ్భసమ్భవపూజితః ।
మలయో విన్ధ్యనిలయా మహేన్ద్రో మేరునాయకః ॥ ౪౮ ॥

పార్వతీనాయకోఽజయ్యో జఙ్గమాజఙ్గమాశ్రయః ।
కురువిన్దోఽరుణో ధన్వీ అస్థిభూషో నిశాకరః ॥ ౪౯ ॥

సముద్రమథనోద్భూతకాలకూటవిషాదనః ।
సురాసురేన్ద్రవరదో దయామూర్తిః సహస్రపాత్ ॥ ౫౦ ॥

కారణో వీరణః పుత్రీ జన్తుగర్భో గరాదనః ।
శ్రీశైలమూలనిలయః శ్రీమదభ్రసభాపతిః ॥ ౫౧ ॥

దక్షిణమూర్తిరనఘో జలన్ధరనిపాతనః ।
దక్షిణో యజమానాత్మా దీక్షితో దైత్యనాశనః ॥ ౫౨ ॥

కల్మాషపాదపూజ్యాఙ్ఘ్రిరతిదో తురగప్రియః ।
ఉమాధవో దీనదయో దాతా దాన్తో దయాపరః ॥ ౫౩ ॥

శ్రీమద్దక్షిణకైలాసనివాసో జనవత్సలః ।
దర్భరోమా బలోన్నేతా తామసోఽన్నవివర్ధనః ॥ ౫౪ ॥

నమస్కారప్రియో నాథ ఆనన్దాత్మా సనాతనః ।
తమాలనీలసుగలః కుతర్కవినివారకః ॥ ౫౫ ॥

కామరూపః ప్రశాన్తాత్మా కారణానాం చ కారణః ।
తృణపాణిః కాన్తిపరో మణిపాణిః కులాచలః ॥ ౫౬ ॥

కస్తూరీతిలకాక్రాన్తఫాలో భస్మత్రిపుణ్డ్రవాన్ ।
వారణాఙ్గాలఙ్కృతాఙ్గో మహాపాపనివారణః ॥ ౫౭ ॥

ప్రకాశరూపో గుహ్యాత్మా బాలరూపో బిలేశయః ।
భిక్షుప్రియో భక్ష్యభోక్తా భరద్వాజప్రియో వశీ ॥ ౫౮ ॥

కర్మణ్యస్తారకోభూత కారణో యానహర్షదః ।
వృషగామీ ధర్మగోప్తా కామీ కామాఙ్గ నాశనః ॥ ౫౯ ॥

కారుణ్యో వాజరూపాత్మా నిర్ధర్మో గ్రామణీః ప్రభుః
అరణ్యః పశుహర్షశ్చ సౌనికో మేఘవాహనః ॥ ౬౦ ॥

కుమారగురురానన్దో వామనో వాగ్భవో యువా ।
స్వర్ధునీధన్యమౌలిశ్చ తరురాజో మహామనాః ॥ ౬౧ ॥

కణాశనస్తామ్రఘనో మయప్రీతోఽజరామరః ।
కౌణపారిః ఫాలనేత్రో వర్ణశ్రమపరాయణః ॥ ౬౨ ॥

పురాణబృన్దసమ్ప్రీత ఇతిహాసవిశారదః ।
సమర్థో నమితాశేషదేవో ద్యోతకరః ఫణీ ॥ ౬౩ ॥

కర్షకో లాఙ్గలేశశ్చ మేరుధన్వా ప్రజాపతిః ।
ఉగ్రః పశుపతిర్గోప్తా పవమానో విభావసుః ॥ ౬౪ ॥

ఉదావసుర్వీతరాగ ఉర్వీశో వీరవర్ధనః ।
జ్వాలమాలోఽజితాఙ్గశ్చ వైద్యుదగ్నిప్రవర్తకః ॥ ౬౫ ॥

కమనీయాకృతిః పాతా ఆషాఢో(ఢః)షణ్ఢవర్జితః ।
పులిన్దరూపః పుణ్యాత్మా పుణ్యపాపఫలప్రదః ॥ ౬౬ ॥

గార్హపత్యో దక్షిణాగ్నిః సభ్యో వసథభృత్కవిః ।
ద్రుమ ఆహవనీయశ్చ తస్కరోఽథ మయస్కరః ॥ ౬౭ ॥

శాఙ్కరో వారిదోఽవార్యో వాతచక్రప్రవర్తకః ।
కులిశాయుధహస్తశ్చ వికృతో జటిలః శిఖీ ॥ ౬౮ ॥

సౌరాష్ట్రవాసీ దేవేడ్యః సహ్యజాతీరసంస్థితః ।
మహాకాయో వీతభయో గణగీతో విశారదః ॥ ౬౯ ॥

తపస్వీ తాపసాచార్యో ద్రుమహస్తోజ్జ్వలత్ప్రభుః ।
కిన్దమో మఙ్కణః ప్రీతో జాతుకర్ణిస్తుతిప్రియః ॥ ౭౦ ॥

వేనో వైన్యో విశాఖశ్చాఽకమ్పనః సోమధారకః ।
ఉపాయదో దారితాఙ్గో నానాగమవిశారదః ॥ ౭౧ ॥

కావ్యాలాపైకకుశలో మీమాంసావల్లభో ధ్రువః ।
తాలమూలనికేన్తశ్చ బిల్వమూలప్రపూజితః ॥ ౭౨ ॥

వేదాఙ్గో గమనోఽగమ్యో గవ్యః ప్రాతః ఫలాదనః ।
గఙ్గాతీరస్థితో లిఙ్గీ అలిఙ్గో రూపసంశ్రయః ॥ ౭౩ ॥

శ్రాన్తిహా పుణ్యనిలయః పలలాశోఽర్కపూజితః ।
మహేన్ద్రవిష్ణుజనకో బ్రహ్మతాతస్తుతోఽవ్యయః ॥ ౭౪ ॥

కర్దమేశో మతఙ్గేశో విశ్వేశో గన్ధధారకః ।
విశాలో విమలో జిష్ణుర్జయశీలో జయప్రదః ॥ ౭౫ ॥

దారిద్ర్యమథనో మన్త్రీ శమ్భుః శశికలాధరః ।
శింశుమారః శౌనకేజ్యః శ్వానపః శ్వేతజీవదః ॥ ౭౬ ॥

మునిబాలప్రియోఽగోత్రో మిలిన్దో మన్త్రసంస్థితః ।
కాశీశః కామితాఙ్గశ్చ వల్లకీవాదనప్రియః ॥ ౭౭ ॥

హల్లీసలాస్యనిపుణః సల్లీలో వల్లరీప్రియః ।
మహాపారదసంవీర్యో వహ్నినేత్రో జటాధరః ॥ ౭౮ ॥

ఆలాపోఽనేకరూపాత్మా పురూషః ప్రకృతేః పరః ।
స్థాణుర్వేణువనప్రీతో రణజిత్పాకశాసనః ॥ ౭౯ ॥

నగ్నో నిరాకృతో ధూమ్రో వైద్యుతో విశ్వనాయకః ।
విశ్వాధికః శాన్తరవః శాశ్వతః సుముఖో మహాన్ ॥ ౮౦ ॥

అణోరణుః శ్వభ్రగతః [తోహ్య] అవటేశో నటేశ్వరః ।
చిత్రధామా చిత్రమానుర్విచిత్రాకృతిరీశ్వరః ॥ ౮౧ ॥

ఇన్ద్రోఽజోఽమూర్తిరూపాత్మా[హ్య]అమూర్తో వహ్నిధారకః ।
అపస్మారహరో గుప్తో యోగిధ్యేయోఽఖిలాదనః ॥ ౮౨ ॥

నక్షత్రరూపః క్షత్రాత్మా క్షుతృష్ణాశ్రమవర్జితః ।
అసఙ్గో భూతహృదయో వాలఖిల్యో మరీచిపః ॥ ౮౩ ॥

పఞ్చప్రేతాసనాసీనో యోగినీకణసేవితః ।
నానాభాషానుచతో [నువచనో] నానాదేశసమాశ్రయః ॥ ౮౪ ॥

వృన్దారకగణస్తుత్యః పురన్దరనతిప్రియః ।
ప్రఘసో విఘసాశీ చ [చాప్య] అత్రాధిపతిరన్నదః ॥ ౮౫ ॥

పన్నగాభరణో యోగీ గురుర్లౌకికనాయకః ।
విరాజో విశ్వతోధర్మీ బభ్లుశో బాహుకప్రియః ॥ ౮౬ ॥

ప్రధాననిపుణో మిత్రో హ్యూర్ధ్వరేతా మహాతపాః ।
కురుజాడాగలవాసీ చ నిత్యతృప్తో నిరఞ్జనః ॥ ౮౭ ॥

హిరణ్యగర్భో భూతాదిస్వరాట్ సమ్రాడ్విరాడ్వదుః ।
పటహధ్వనిసమ్ప్రీతో నతముక్తిప్రదాయకః ॥ ౮౮ ॥

ఫలప్రదః ఫాలనేత్రః ఫణీశ్వరమహాఙ్గధృక్ ।
వాస్తుపో వాసవో వాత్యా వర్మభిద్వసనోజ్జ్వలః ॥ ౮౯ ॥

మీఢుష్టమః శివతమో వసుః శివతరో బలీ ।
నిధనేశో నిధానేశః పురాజిద్రాష్ట్రవర్ధనః ॥ ౯౦ ॥

అయుతాయుః శతాయుశ్చ ప్రమితాయుః శతాధ్వరః ।
సహస్రశృఙ్గో వృషభ ఉరుగాయోరుమీఢుకః ॥ ౯౧ ॥

గన్తా గమయితా గాతా గరుత్మాన్ గీతవర్ధనః ।
రాగరాగిణికాప్రతిస్తాలపాణిర్గదాపహః ॥ ౯౨ ॥

దేవేశః ఖణ్డపరశుః ప్రచణ్డతరవిక్రమః ।
ఉరుక్రమో మహాబాహుర్హేతిధృక్పావకాదనః ॥ ౯౩ ॥

గణికానాట్యనిరతో విమర్శో వావదూకకః ।
కలిప్రమథనో ధీరో ధీరోదాత్తో మహాహనుః ॥ ౯౪ ॥

క్షయద్వీరోముఞ్చి(మఞ్జు)కేశ కల్మలీకః (కీ) సురోత్తమః ।
వజ్రాఙ్గో వాయుజనకో హ్యష్టమూర్తిః కృపాకరః ॥ ౯౫ ॥

ప్రహూతః పరమోదారః పఞ్చాక్షరపరాయణః ।
కర్కన్ధుః కామదహనో మలినాక్షో జడాజడః ॥ ౯౬ ॥

కుబేరపూజితపదో మహాతక్షకకఙ్కణః ।
శఙ్ఖణో మధురారావో మృడః సస్పిఞ్జరోఽజరః ॥ ౯౭ ॥

మార్గో మార్గప్రదో ముక్తో విజితారిః పరోఽవరః ।
ప్రణవార్థో వేదమయో వేదాన్తామ్బుజ భాస్కరః ॥ ౯౮ ॥

సర్వవిద్యాధిపః సౌమ్యో యజ్ఞేశః క్షేత్రనాయకః ।
పాపనాశకరో దివ్యో గోభిలో గోపరో గణః ॥ ౯౯ ॥

గణేశపూజితపదో లలితామ్బామనోహరః ।
కక్షవాసో మహోక్షాఙ్కో నిస్తమస్తోమవర్జిః ॥ ౧౦౦ ॥

నిఃసీమమహిమోదారః ప్రభామూర్తిః ప్రసన్న(దృ)క్ ।
స్తోభ ప్రీతో భారభూతో భూభారహరణః స్థిరః ॥ ౧౦౧ ॥

క్షరాక్షరోధరో ధర్తా సాగరాన్తర్గతో వశీ ।
రమ్యో రస్యో రజస్యోఽథ ప్రవాహ్యో వైద్యుతోఽనలః ॥ ౧౦౨ ॥

సికత్యో వాద్య ఉర్వర్యో మేధ్య ఈధ్రియ వాక్పటుః ।
ప్రపఞ్చమాయారహితః కీర్తిదో వీర్యవర్ధనః ॥ ౧౦౩ ॥

కాలచక్రాన్తరహితో నిత్యానిత్యోఽథ చేతనః ।
గర్వోన్నతో భటాకారో మృగయుర్భవహా భవః ॥ ౧౦౪ ॥

శఙ్గః శతాఙ్గః శీతాఙ్గో నాగాఙ్గో భస్మభూషణః ।
త్రియమ్బకోఽమ్బికాభర్తా నన్దికేశః ప్రసాదకృత్ ॥ ౧౦౫ ॥

చణ్డీశవరదో దివ్యో మాయావిద్యావిశారదః ।
మృగాఙ్కశేఖరో భవ్యో గౌరీపూజ్యో దయామయః ॥ ౧౦౬ ॥

ప్రమాథనోఽవికథనో గర్గో వీణాప్రియః పటుః ।
వర్ణీ వనస్థో యతిరాట్ గూఢగర్భో విరోచనః ॥ ౧౦౭ ॥

శబరో బర్బరో ధౌమ్యో విరాడ్రూపః స్థితిప్రదః ।
మహాకారుణికో భ్రాన్తినాశకః శోకహా ప్రభుః ॥ ౧౦౮ ॥

అశోకపుష్పపూజ్యాఙ్ఘ్రిర్మణిభద్రో ధనేశ్వరః ।
అమృతేశోద్రుతగతి స్తగరోఽర్జునమధ్యగః ॥ ౧౦౯ ॥

దమో విరోధహృత్కాన్తో నీతిజ్ఞో విష్ణుపూజితః ।
సుమప్రియో వాతమయో వరీయాన్కర్మఠో యమః ॥ ౧౧౦ ॥

దిగమ్బరో(రః) శమమయో ధూమపః శుక్రగర్భకః ।
అట్టహాసోఽతల్పశయ ఆసీనో ధావమానకః ॥ ౧౧౧ ॥

తురాషాణ్మేఘమధ్యస్థో విపాశాతీరసంస్థితః ।
కులోన్నతః కులీనశ్చ వ్యవహారప్రవర్తకః ॥ ౧౧౨ ॥

కేతుమాలో హరిద్రాఙ్గో ద్రావి(వీ) పుష్పమయో భృగుః ।
విశోషకోర్వీనిరతస్త్వగ్జాతో రుధిక(ర)ప్రియః ॥ ౧౧౩ ॥

అకైతక(వ)హృదావాసః క్షపానాథకలాధరః ।
నక్తఞ్చరోదివాచారీ దివ్యదేహో వినాశకః ॥ ౧౧౪ ॥

కదమ్బవనమధ్యస్థో హరిద్రాఙ్గోర్మిమధ్యగః ।
యమునాజలమధ్యస్థో జాలకోఽజమఖో వసుః ॥ ౧౧౫ ॥

వసుప్రద వీరవర్యః శూలహస్తః ప్రతాపవాన్ ।
ఖడ్గహస్తో మణ్డలాత్మా మృత్యుర్మృత్యుజిదీశ్వరః ॥ ౧౧౬ ॥

లఙ్కావాసో మేఘమాలీ గన్ధమాదనసంస్థితః ।
భైరవో భరణో భర్తా భ్రాతృవ్యో నామరూపగః ॥ ౧౧౭ ॥

అవ్యాకృతాత్మా భూతాత్మా పఞ్చభూతాన్తరోఽస్మయః ।
అహనన్యః శబ్దమయ కాలాధరః కలాధరః ॥ ౧౧౮ ॥

భృగుతుఙ్గశ్చీరవాసీ(సాః) కైవర్తోఽనాయకోఽర్ధకః ।
కరేణుపో గన్ధమదశ్చామ్పేయకుసుమప్రియః ॥ ౧౧౯ ॥

భద్రదశ్చర్మవసనో వైరాజస్తోత్రకారకః ।
సుమప్రీతః సామగీతీ ఉర్జో వర్చః కులేశ్వరః ॥ ౧౨౦ ॥

కకుద్మాన్ పీతవసనో వధ్యేశో నారదః పితా ।
క్రవ్యాదనో నీతిమయో ధర్మచక్రప్రవర్తకః ॥ ౧౨౧ ॥

శష్ప్యః ఫేన్యో వినీర్ణేతా కఙ్కణోఽనాసికోఽచలః ।
ఏణాఙ్కః శలభాకార ః శాలురో గ్రామసంస్థితః ॥ ౧౨౨ ॥

మహావిశేషకథనో వారితీరాస్థితోఽచలః ।
కృపీటయోనిః శాన్తాత్మా గుణవాన్ జ్ఞానవాఞ్ఛుచిః ॥ ౧౨౩ ॥

సర్వపాపహరోఽలిఙ్గో భగమాలోఽప్రతారణః ।
ఆనన్దధన ఆతార్య ఇరిణ్యోఽథప్రపథ్యకః ॥ ౧౨౪ ॥

గఙ్గాతీరస్థితో దేవో హ్యవిముక్తసమాశ్రయః ।
మహాస్మశాననిలయోఽవలయో వాలిపూజితః ॥ ౧౨౫ ॥

కరన్ధమో వ్రాత్యవర్యో మానవో జీవకోఽశఠః ।
కర్మదేవమయో బ్రహ్మా ఋతం సత్యం మహేశ్వరః ॥ ౧౨౬ ॥

సుమఙ్గలః సుఖమయో జ్ఞానానన్దోఽమితాశనః ।
మనోమయః ప్రాణమయో విజ్ఞానాత్మా ప్రసాదనః ॥ ౧౨౭ ॥

ఆనన్దమయకోశాత్మా ధర్మసీమాథ భూమకః ।
సదాశివో విశిష్టాత్మా వసిష్ఠార్చితపాదుకః ॥ ౧౨౮ ॥

నీలగ్రీవః సైన్యపాలో దిశానాథో నతిప్రియః ।
కేశవోన్మథనో మౌనీ మధుసూదనసూదనః ॥ ౧౨౯ ॥

ఉదుమ్బరకరో డిమ్భో బమ్భరః పిఞ్ఛిలాతలః ।
మూలస్తాలకరో వర్ణ్యోఽపర్ణాదః ప్రాణమాశ(ష)కః ॥ ౧౩౦ ॥

అపర్ణాపతిరీశాస్యోఽసమ్పూర్ణః పూర్ణరూపవాన్ ।
దీపమాలో జాఙ్గలికో వైతుణ్డస్తుణ్డకః ప్రియః ॥ ౧౩౧ ॥

ఊలుకః కలవిఙ్కోఽథ శుకనాదప్రసాదకృత్ ।
జైగీషవ్యతపఃప్రీతో రావణేన్ద్రబలార్దనః ॥ ౧౩౨ ॥

మార్కణ్డేయమహామృత్యునాశకో జ్ఞానధారకః ।
అహర్గణక్రియాతీతః సర్పప్రీతోఽనిలాశనః ॥ ౧౩౩ ॥

వేగాధారో ధైర్యధనో ధనధాన్యప్రదాయకః ।
నాద్యో వైద్యో వాద్యరతో గద్యపద్యస్తుతో ద్యుకః ॥ ౧౩౪ ॥

భేరీభాఙ్కారనిరతో మృగచర్మవిధాయకః ।
పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యో మోహనాస్త్రో(స్త్ర)విశారదః ॥ ౧౩౫ ॥

కైలాలశిఖరావాసః పారిజాతవనాశ్రయః ।
ఈలా(డా)దిరవసమ్ప్రీతో మాహేన్ద్రస్తుతిహర్షితః ॥ ౧౩౬ ॥

యూపవాటో భార వహః కోమలాఙ్గో జనాశ్రయః ।
విశ్వామిత్రప్రియో బాలః పాకయజ్ఞరతః సుఖీ ॥ ౧౩౭ ॥

వామాచారప్రియోన్నేతా శక్తిహస్తో దురాసదః ।
సర్వాకారః శాశ్వతత్మా వాఙ్మనోదూరగో హరః ॥ ౧౩౮ ॥

స్కన్ద ఉవాచ –
ఇత్యేతన్నామసాహస్రం శేషాశేషముఖోద్గతమ్ ।
శమ్భోర్దివ్యం మునిశ్రేష్ఠ శ్రవణాత్పాపనాశనమ్ ॥ ౧౩౯ ॥

సర్వాన్కామానవాప్నోతి శివార్చనపరాయణః ।
త్వమేభిర్మునిముఖ్యైశ్చ శృణ్వన్భక్తిమవాప్నుయాః ॥ ౧౪౦ ॥

కుమారీ పతిమాప్నోతి నిర్ధనో ధనవాన్భవేత్ ।
జయార్థీ జయమాప్నోతి క్షయద్వీరప్రసాదతః ॥ ౧౪౧ ॥

స్కన్ద ఉవాచ –
ఇతి తవ గదితం మే నామసాహస్రమేతత్
హరవరచరణాబ్జారాధనే సాధనం తే ।
(మునిగణవరబాణాద్యై)
మునిజనగణవర్యైర్ధార్యమేతత్సురాద్యైః
పరమపదమవాప్తుః (ప్తుం) శఙ్కరాజ్ఞావశేనః ॥ ౧౪౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీశివరహస్యే నవమాంశే సహస్రనామకథనం నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama 2 from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil