Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Varaha Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવરાહસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રીવરાહાય નમઃ । ભૂવરાહાય । પરસ્મૈ જ્યોતિષે । પરાત્પરાય ।
પરમાય પુરુષાય । સિદ્ધાય । વિભવે । વ્યોમચરાય । બલિને ।
અદ્વિતીયાય । પરસ્મૈ બ્રહ્મણે । સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય । નિર્દ્વન્દ્વાય ।
નિરહઙ્કારાય । નિર્માયાય । નિશ્ચલાય । અમલાય । વિશિખાય ।
વિશ્વરૂપાય । વિશ્વદૃશે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વિશ્વભાવનાય નમઃ । વિશ્વાત્મને । વિશ્વનેત્રે । વિમલાય ।
વીર્યવર્ધનાય । વિશ્વકર્મણે । વિનોદિને । વિશ્વેશાય ।
વિશ્વમઙ્ગલાય । વિશ્વાય । વસુન્ધરાનાથાય । વસુરેતસે ।
વિરોધહૃદે । હિરણ્યગર્ભાય । હર્યશ્વાય । દૈત્યારયે । હરસેવિતાય ।
મહાદર્શાય । મનોજ્ઞાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ નૈકસાધનાય નમઃ । સર્વાત્મને । સર્વવિખ્યાતાય । સર્વસાક્ષિણે ।
સતાં પતયે । સર્વગાય । સર્વભૂતાત્મને । સર્વદોષવિવર્જિતાય ।
સર્વભૂતહિતાય । અસઙ્ગાય । સત્યાય । સત્યવ્યવસ્થિતાય । સત્યકર્મણે ।
સત્યપતયે । સર્વસત્યપ્રિયાય । મતાય । આધિવ્યાધિભિયો હન્ત્રે ।
મૃગાઙ્ગાય । નિયમપ્રિયાય । બલવીરાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ તપઃશ્રેષ્ઠાય નમઃ । ગુણકર્ત્રે । ગુણાય । બલિને । અનન્તાય ।
પ્રથમાય । મન્ત્રાય । સર્વભાવવિદે । અવ્યયાય । સહસ્રનામ્ને ।
અનન્તાય । અનન્તરૂપાય । રમેશ્વરાય । અગાધનિલયાય । અપારાય ।
નિરાકારાય । નિરાયુધાય । અમોઘદૃશે । અમેયાત્મને ।
વેદવેદ્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ વિશામ્પતયે નમઃ । વિહુતયે । વિભવાય । ભવ્યાય । ભવહીનાય ।
ભવાન્તકાય । ભક્તિપ્રિયાય । પવિત્રાઙ્ઘ્રયે । સુનાસાય । પવનાર્ચિતાય ।
ભજનીયગુણાય । અદૃશ્યાય । ભદ્રાય । ભદ્રયશસે । હરયે ।
વેદાન્તકૃતે । વેદવન્દ્યાય । વેદાધ્યયનતત્પરાય । વેદગોપ્ત્રે ।
ધર્મગોપ્ત્રે નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વેદમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ । વેદાન્તવેદ્યાય । વેદાત્મને ।
વેદાતીતાય । જગત્પ્રિયાય । જનાર્દનાય । જનાધ્યક્ષાય । જગદીશાય ।
જનેશ્વરાય । સહસ્રબાહવે । સત્યાત્મને । હેમાઙ્ગાય । હેમભૂષણાય ।
હરિદ(તા)શ્વપ્રિયાય । નિત્યાય । હરયે । પૂર્ણાય । હલાયુધાય ।
અમ્બુજાક્ષાય । અમ્બુજાધારાય નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ નિર્જરાય નમઃ । નિરઙ્કુશાય । નિષ્ઠુરાય । નિત્યસન્તોષાય ।
નિત્યાનન્દપદપ્રદાય । નિર્જરેશાય । નિરાલમ્બાય । નિર્ગુણાય ।
ગુણાન્વિતાય । મહામાયાય । મહાવીર્યાય । મહાતેજસે । મદોદ્ધતાય ।
મનોઽભિમાનિને । માયાવિને । માનદાય । માનલ(ર)ક્ષણાય । મન્દાય ।
માનિને । મનઃકલ્પાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ મહાકલ્પાય નમઃ । મહેશ્વરાય । માયાપતયે । માનપતયે
મનસઃપતયે । ઈશ્વરાય । અક્ષોભ્યાય । બાહ્યાય । આનન્દિને ।
અનિર્દેશ્યાય । અપરાજિતાય । અજાય । અનન્તાય । અપ્રમેયાય ।
સદાનન્દાય । જનપ્રિયાય । અનન્તગુણગમ્ભીરાય । ઉગ્રકૃતે ।
પરિવેષ્ટનાય । જિતેન્દિરયાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ જિતક્રોધાય નમઃ । જિતામિત્રાય । જયાય । અજયાય ।
સર્વારિષ્ટાર્તિઘ્ને । સર્વહૃદન્તરનિવાસકાય । અન્તરાત્મને ।
પરાત્મને । સર્વાત્મને । સર્વકારકાય । ગુરવે । કવયે । કિટયે ।
કાન્તાય । કઞ્જાક્ષાય ખગવાહનાય । સુશર્મણે । વરદાય । શાર્ઙ્ગિણે ।
સુદાસાભિષ્ટદાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ પ્રભવે નમઃ । ઝિલ્લિકાતનયાય । પ્રેષિણે । ઝિલ્લિકામુક્તિદાયકાય ।
ગુણજિતે । કથિતાય । કાલાય । કોલાય । શ્રમાપહાય । કિટયે ।
કૃપાપરાય । સ્વામિને । સર્વદૃશે । સર્વગોચરાય । યોગાચાર્યાય ।
મતાય । વસ્તુને । બ્રહ્મણ્યાય । વેદસત્તમાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ મહાલમ્બોષ્ઠકાય નમઃ । મહાદેવાય । મનોરમાય । ઊર્ધ્વબાહવે ।
ઇભસ્થૂલાય । શ્યેનાય । સેનાપતયે । ખનયે । દીર્ઘાયુષે ।
શઙ્કરાય । કેશિને । સુતીર્થાય । મેઘનિઃસ્વનાય । અહોરાત્રાય ।
સૂક્તવાકાય । સુહૃન્માન્યાય । સુવર્ચલાય । સારભૃતે । સર્વસારાય ।
સર્વગ્ર(ગ્રા)હાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ સદાગતયે નમઃ । સૂર્યાય । ચન્દ્રાય । કુજાય । જ્ઞાય ।
દેવમન્ત્રિણે । ભૃગવે । શનયે । રાહવે । કેતવે । ગ્રહપતયે ।
યજ્ઞભૃતે । યજ્ઞસાધનાય । સહસ્રપદે । સહસ્રાક્ષાય ।
સોમકાન્તાય । સુધાકરાય । યજ્ઞાય । યજ્ઞપતયે । યાજિને નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ યજ્ઞાઙ્ગાય નમઃ । યજ્ઞવાહનાય । યજ્ઞાન્તકૃતે । યજ્ઞગુહ્યાય ।
યજ્ઞકૃતે । યજ્ઞસાધકાય । ઇડાગર્ભાય । સ્રવત્કર્ણાય ।
યજ્ઞકર્મફલપ્રદાય । ગોપતયે । શ્રીપતયે । ઘોણાય । ત્રિકાલજ્ઞાય ।
શુચિશ્રવસે । શિવાય । શિવતરાય । શૂરાય । શિવપ્રેષ્ઠાય ।
શિવાર્ચિતાય । શુદ્ધસત્ત્વાય નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ સુરાર્તિઘ્નાય નમઃ । ક્ષેત્રજ્ઞાય । અક્ષરાય । આદિકૃતે ।
શઙ્ખિને । ચક્રિણે । ગદિને । ખડ્ગિને । પદ્મિને । ચણ્ડપરાક્રમાય ।
ચણ્ડાય । કોલાહલાય । શાર્ઙ્ગિણે । સ્વયમ્ભુવે । અગ્ર્યભુજે । વિભવે ।
સદાચારાય । સદારમ્ભાય । દુરાચારનિવર્તકાય । જ્ઞાનિને નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ જ્ઞાનપ્રિયાય નમઃ । અવજ્ઞાય । જ્ઞાનદાય । અજ્ઞાનદાય ।
યમિને । લયોદકવિહારિણે । સામગાનપ્રિયાય । ગતયે । યજ્ઞમૂર્તયે ।
બ્રહ્મચારિણે । યજ્વને । યજ્ઞપ્રિયાય । હરયે । સૂત્રકૃતે ।
લોલસૂત્રાય । ચતુર્મૂર્તયે । ચતુર્ભુજાય । ત્રયીમૂર્તયે । ત્રિલોકેશાય ।
ત્રિધામ્ને નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ કૌસ્તુભોજ્જ્વલાય નમઃ । શ્રીવત્સલાઞ્છનાય । શ્રીમતે । શ્રીધરાય ।
ભૂધરાય । અર્ભકાય । વરુણાય । વૃક્ષાય । વૃષભાય ।
વર્ધનાય । વરાય । યુગાદિકૃતે । યુગાવર્તાય । પક્ષાય । માસાય ।
ઋતવે । યુગાય । વત્સરાય । વત્સલાય નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ વેદાય નમઃ । શિપિવિષ્ટાય । સનાતનાય । ઇન્દ્રત્રાત્રે । ભયત્રાત્રે ।
ક્ષુદ્રકૃતે । ક્ષુદ્રનાશનાય । મહાહનવે । મહાઘોરાય । મહાદીપ્તયે ।
મહાવ્રતાય । મહાપાદાય । મહાકાલાય । મહાકાયાય । મહાબલાય ।
ગમ્ભીરઘોષાય । ગમ્ભીરાય । ગભીરાય । ઘુર્ઘુરસ્વનાય ।
ઓઙ્કારગર્ભાય નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ઓન્ન્યગ્રોધાય નમઃ । વષટ્કારાય । હુતાશનાય । ભૂયસે । બહુમતાય ।
ભૂમ્ને । વિશ્વકર્મણે । વિશામ્પતયે । વ્યવસાયાય । અઘમર્ષાય ।
વિદિતાય । અભ્યુત્થિતાય । મહસે । બલભિદે । બલવતે । દણ્ડિને ।
વક્રદંષ્ટ્રાય । વશાય । વશિને । સિદ્ધાય નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥
ૐ સિદ્ધિપ્રદાય નમઃ । સાધ્યાય । સિદ્ધસઙ્કલ્પાય । ઊર્જવતે ।
ધૃતારયે । અસહાયાય । સુમુખાય । બડવામુખાય । વસવે । વસુમનસે ।
સામશરીરાય । વસુધાપ્રદાય । પીતામ્બરાય । વાસુદેવાય । વામનાય ।
જ્ઞાનપઞ્જરાય । નિત્યતૃપ્તાય । નિરાધારાય । નિસ્સઙ્ગાય ।
નિર્જિતામરાય નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ નિત્યમુક્તાય નમઃ । નિત્યવન્દ્યાય । મુક્તવન્દ્યાય । મુરાન્તકાય ।
બન્ધકાય । મોચકાય । રુદ્રાય । યુદ્ધસેનાવિમર્દનાય । પ્રસારણાય ।
નિષેધાત્મને । ભિક્ષવે । ભિક્ષુપ્રિયાય । ઋજવે । મહાહંસાય ।
ભિક્ષુરૂપિણે । મહાકન્દાય । મહાશનાય । મનોજવાય । કાલકાલાય ।
કાલમૃત્યવે નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ સભાજિતાય નમઃ । પ્રસન્નાય । નિર્વિભાવાય । ભૂવિદારિણે ।
દુરાસદાય । વસનાય । વાસવાય । વિશ્વવાસવાય । વાસવપ્રિયાય ।
સિદ્ધયોગિને । સિદ્ધકામાય । સિદ્ધિકામાય । શુભાર્થવિદે ।
અજેયાય । વિજયિને । ઇન્દ્રાય । વિશેષજ્ઞાય । વિભાવસવે ।
ઈક્ષામાત્રજગત્સ્રષ્ટ્રે । ભ્રૂભઙ્ગનિયતાખિલાય નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ મહાધ્વગાય નમઃ । દિગીશેશાય । મુનિમાન્યાય । મુનીશ્વરાય ।
મહાકાયાય । વજ્રકાયાય । વરદાય । વાયુવાહનાય । વદાન્યાય ।
વજ્રભેદિને । મધુહૃતે । કલિદોષઘ્ને । વાગીશ્વરાય । વાજસનાય ।
વાનસ્પત્યાય । મનોરમાય । સુબ્રહ્મણ્યાય । બ્રહ્મધનાય । બ્રહ્મણ્યાય ।
બ્રહ્મવર્ધનાય નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ વિષ્ટમ્ભિને નમઃ । વિશ્વહસ્તાય । વિશ્વહાય । વિશ્વતોમુખાય ।
અતુલાય । વસુવેગાય । અર્કાય । સમ્રાજે । સામ્રાજ્યદાયકાય । શક્તિપ્રિયાય ।
શક્તિરૂપાય । મારશક્તિવિભઞ્જનાય । સ્વતન્ત્રાય । સર્વતન્ત્રજ્ઞાય ।
મીમાંસિતગુણાકરાય । અનિર્દેશ્યવપુષે । શ્રીશાય । નિત્યશ્રિયે ।
નિત્યમઙ્ગલાય । નિત્યોત્સવાય નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ નિજાનન્દાય નમઃ । નિત્યભેદિને । નિરાશ્રયાય । અન્તશ્ચરાય ।
ભવાધીશાય । બ્રહ્મયોગિને । કલાપ્રિયાય । ગોબ્રાહ્મણહિતાચારાય ।
જગદ્ધિતમહાવ્રતાય । દુર્ધ્યેયાય । સદાધ્યેયાય । દુર્વાસાદિવિબોધનાય ।
દુર્ધિયાં દુરાપાય । ગોપ્યાય । દૂરાદ્દૂરાય । સમીપગાય । વૃષાકપયે ।
કપયે । કાર્યાય । કારણાય નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ કારણક્રમાય નમઃ । જ્યોતિષાં મથનજ્યોતિષે ।
જ્યોતિશ્ચક્રપ્રવર્તકાય । પ્રથમાય । મધ્યમાય । તારાય ।
સુતીક્ષ્ણોદર્કકાયવતે । સુરૂપાય । સદાવેત્ત્રે । સુમુખાય ।
સુજનપ્રિયાય । મહાવ્યાકરણાચાર્યાય । શિક્ષાકલ્પપ્રવર્તકાય ।
સ્વચ્છાય । છન્દોમયાય । સ્વેચ્છાસ્વાહિતાર્થવિનાશનાય । સાહસિને ।
સર્વહન્ત્રે । સમ્મતાય । અસકૃદનિન્દિતાય નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ કામરૂપાય નમઃ । કામપાલાય । સુતીર્થ્યાય । ક્ષપાકરાય । જ્વાલિને ।
વિશાલાય । પરાય । વેદકૃજ્જનવર્ધનાય । વેદ્યાય । વૈદ્યાય ।
મહાવેદિને । વીરઘ્ને । વિષમાય । મહાય । ઈતિભાનવે । ગ્રહાય ।
પ્રગ્રહાય । નિગ્રહાય । અગ્નિઘ્ને । ઉત્સર્ગાય નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ સન્નિષેધાય નમઃ । સુપ્રતાપાય । પ્રતાપધૃતે । સર્વાયુધધરાય ।
શાલાય । સુરૂપાય । સપ્રમોદનાય । ચતુષ્કિષ્કવે । સપ્તપાદાય ।
સિંહસ્કન્ધાય । ત્રિમેખલાય । સુધાપાનરતાય । અરિઘ્નાય । સુરમેડ્યાય ।
સુલોચનાય । તત્ત્વવિદે । તત્ત્વગોપ્ત્રે । પરતત્ત્વાય । પ્રજાગરાય ।
ઈશાનાય નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ ઈશ્વરાય નમઃ । અધ્યક્ષાય । મહામેરવે । અમોઘદૃશે ।
ભેદપ્રભેદવાદિને । સ્વાદ્વૈતપરિનિષ્ઠિતાય । ભાગહારિણે ।
વંશકરાય । નિમિત્તસ્થાય । નિમિત્તકૃતે । નિયન્ત્રે । નિયમાય ।
યન્ત્રે । નન્દકાય । નન્દિવર્ધનાય । ષડ્વિંશકાય । મહાવિષ્ણવે ।
બ્રહ્મજ્ઞાય । બ્રહ્મતત્પરાય । વેદકૃતે નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ નામ્ને નમઃ । અનન્તનામ્ને । શબ્દાતિગાય । કૃપાય । દમ્ભાય ।
દમ્ભકરાય । દમ્ભવંશાય । વંશકરાય । વરાય । અજનયે ।
જનિકર્ત્રે । સુરાધ્યક્ષાય । યુગાન્તકાય । દર્ભરોમ્ણે । બુધાધ્યક્ષાય ।
માનુકૂલાય । મદોદ્ધતાય । શાન્તનવે । શઙ્કરાય ।
સૂક્ષ્માય નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ પ્રત્યયાય નમઃ । ચણ્ડશાસનાય । વૃત્તનાસાય । મહાગ્રીવાય ।
કમ્બુગ્રીવાય । મહાનૃણાય । વેદવ્યાસાય । દેવભૂતયે । અન્તરાત્મને ।
હૃદાલયાય । મહભાગાય । મહાસ્પર્શાય । મહામાત્રાય । મહામનસે ।
મહોદરાય । મહોષ્ઠાય । મહાજિહ્વાય । મહામુખાય । પુષ્કરાય ।
તુમ્બુરવે નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ ખેટિને નમઃ । સ્થાવરાય । સ્થિતિમત્તરાય । શ્વાસાયુધાય ।
સમર્થાય । વેદાર્થાય । સુસમાહિતાય । વેદશીર્ષાય । પ્રકાશાત્મને ।
પ્રમોદાય । સામગાયનાય । અન્તર્ભાવ્યાય । ભાવિતાત્મને । મહીદાસાય ।
દિવસ્પતયે । મહાસુદર્શનાય । વિદુષે । ઉપહારપ્રિયાય । અચ્યુતાય ।
અનલાય નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ દ્વિશફાય નમઃ । ગુપ્તાય । શોભનાય । નિરવગ્રહાય । ભાષાકરાય ।
મહાભર્ગાય । સર્વદેશવિભાગકૃતે । કાલકણ્ઠાય । મહાકેશાય ।
લોમશાય । કાલપૂજિતાય । આસેવનાય । અવસાનાત્મને । બુદ્ધ્યાત્મને ।
રક્તલોચનાય । નારઙ્ગાય । નરકોદ્ધર્ત્રે । ક્ષેત્રપાલાય ।
દુરિષ્ટઘ્ને । હુઙ્કારગર્ભાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ઓં દિગ્વાસસે નમઃ । બ્રહ્મેન્દ્રાધિપતયે । બલાય । વર્ચસ્વિને ।
બ્રહ્મવદનાય । ક્ષત્રબાહવે । વિદૂરગાય । ચતુર્થપદે ।
ચતુષ્પદે । ચતુર્વેદપ્રવર્તકાય । ચાતુર્હોત્રકૃતે । અવ્યક્તાય ।
સર્વવર્ણવિભાગકૃતે । મહાપતયે । ગૃહપતયે । વિદ્યાધીશાય ।
વિશામ્પતયે । અક્ષરાય । અધોક્ષજાય । અધૂર્તાય નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ રક્ષિત્રે નમઃ । રાક્ષસાન્તકૃતે । રજસ્સત્ત્વતમોહન્ત્રે । કૂટસ્થાય ।
પ્રકૃતેઃ પરાય । તીર્થકૃતે । તીર્થવાસિને । તીર્થરૂપાય ।
અપામ્પતયે । પુણ્યબીજાય । પુરાણર્ષયે । પવિત્રાય । પરમોત્સવાય ।
શુદ્ધિકૃતે । શુદ્ધિદાય । શુદ્ધાય । શુદ્ધસત્ત્વનિરૂપકાય ।
સુપ્રસન્નાય । શુભાર્હાયા । શુભદિત્સવે નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ શુભપ્રિયાય નમઃ । યજ્ઞભાગભુજાં મુખ્યાય । યક્ષગાનપ્રિયાય ।
બલિને । સમાય । મોદાય । મોદાત્મને । મોદદાય । મોક્ષદસ્મૃતયે ।
પરાયણાય । પ્રસાદાય । લોકબન્ધવે । બૃહસ્પતયે । લીલાવતારાય ।
જનનવિહીનાય । જન્મનાશનાય । મહાભીમાય । મહાગર્તાય । મહેષ્વાસાય ।
મહોદયાય નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ અર્જુનાય નમઃ । ભાસુરાય । પ્રખ્યાય । વિદોષાય । વિષ્ટરશ્રવસે ।
સહસ્રપદે । સભાગ્યાય । પુણ્યપાકાય । દુરવ્યયાય । કૃત્યહીનાય ।
મહાવાગ્મિને । મહાપાપવિનિગ્રહાય । તેજોઽપહારિણે । બલવતે ।
સર્વદાઽરિવિદૂષકાય । કવયે । કણ્ઠગતયે । કોષ્ઠાય ।
મણિમુક્તાજલાપ્લુતાય । અપ્રમેયગતયે નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ કૃષ્ણાય નમઃ । હંસાય । શુચિપ્રિયાય । વિજયિને । ઇન્દ્રાય ।
સુરેન્દ્રાય । વાગિન્દ્રાય । વાક્પતયે । પ્રભવે । તિરશ્ચીનગતયે ।
શુક્લાય । સારગ્રીવાય । ધરાધરાય । પ્રભાતાય । સર્વતોભદ્રાય ।
મહાજન્તવે । મહૌષધયે । પ્રાણેશાય । વર્ધકાય ।
તીવ્રપ્રવેશાય નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ પર્વતોપમાય નમઃ । સુધાસિક્તાય । સદસ્યસ્થાય । રાજરાજે ।
દણ્ડકાન્તકાય । ઊર્ધ્વકેશાય । અજમીઢાય । પિપ્પલાદાય । બહુશ્રવસે ।
ગન્ધર્વાય । અભ્યુદિતાય । કેશિને । વીરપેશાય । વિશારદાય ।
હિરણ્યવાસસે । સ્તબ્ધાક્ષાય । બ્રહ્મલાલિતશૈશવાય । પદ્મગર્ભાય ।
જમ્બુમલિને । સૂર્યમણ્ડલમધ્યગાય નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ । કરભાજે । અગ્નિસંશ્રયાય ।
અજીગર્તાય । શાકલાગ્રયાય । સન્ધાનાય । સિંહવિક્રમાય ।
પ્રભાવાત્મને । જગત્કાલાય । કાલકાલાય । બૃહદ્રથાય । સારાઙ્ગાય ।
યતમાન્યાય । સત્કૃતયે । શુચિમણ્ડલાય । કુમારજિતે । વનેચારિણે ।
સપ્તકન્યામનોરમાય । ધૂમકેતવે । મહાકેતવે નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ પક્ષિકેતવે નમઃ । પ્રજાપતયે । ઊર્ધ્વરેતસે । બલોપાયાય ।
ભૂતાવર્તાય । સજઙ્ગમાય । રવયે । વાયવે । વિધાત્રે । સિદ્ધાન્તાય ।
નિશ્ચલાય । અચલાય । આસ્થાનકૃતે । અમેયાત્મને । અનુકૂલાય ।
ભુવોઽધિકાય । હ્રસ્વાય । પિતામહાય । અનર્થાય ।
કાલવીર્યાય નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ વૃકોદરાય નમઃ । સહિષ્ણવે । સહદેવાય । સર્વજિતે ।
શત્રુતાપનાય । પાઞ્ચરાત્રપરાય । હંસિને । પઞ્ચભૂતપ્રવર્તકાય ।
ભૂરિશ્રવસે । શિખણ્ડિને । સુયજ્ઞાય । સત્યઘોષણાય । પ્રગાઢાય ।
પ્રવણાય । હારિણે । પ્રમાણાય । પ્રણવાય । નિધયે । મહોપનિષદો
વાચે । વેદનીડાય નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ કિરીટધૃતે નમઃ । ભવરોગભિષજે । ભાવાય । ભાવસાધ્યાય ।
ભવાતિગાય । ષડ્ધર્મવર્જિતાય । કેશિને । કાર્યવિદે । કર્મગોચરાય ।
યમવિધ્વંસનાય । પાશિને । યમિવર્ગનિષેવિતાય । મતઙ્ગાય ।
મેચકાય । મેધ્યાય । મેધાવિને । સર્વમેલકાય । મનોજ્ઞદૃષ્ટયે ।
મારારિનિગ્રહાય । કમલાકરાય નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ નમદ્ગણેશાય નમઃ । ગોપીડાય । સન્તાનાય । સન્તતિપ્રદાય ।
બહુપ્રદાય । બલાધ્યક્ષાય । ભિન્નમર્યાદભેદનાય । અનિર્મુક્તાય ।
ચારુદેષ્ણાય । સત્યાષાઢાય । સુરાધિપાય । આવેદનીયાય । અવેદ્યાય ।
તારણાય । તરુણાય । અરુણાય । સર્વલક્ષણલક્ષણ્યાય ।
સર્વલોકવિલક્ષણાય । સર્વાક્ષાય । સુધાધીશાય નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ શરણ્યાય નમઃ । શાન્તવિગ્રહાય । રોહિણીશાય । વરાહાય ।
વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપધૃતે । સ્વર્ગદ્વારાય । સુખદ્વારાય । મોક્ષદ્વારાય ।
ત્રિવિષ્ટપાય । અદ્વિતીયાય । કેવલાય । કૈવલ્યપતયે । અર્હણાય ।
તાલપક્ષાય । તાલકરાય । યન્તિરણે । તન્ત્રવિભેદનાય । ષડ્રસાય ।
કુસુમાસ્ત્રાય । સત્યમૂલફલોદયાય નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ કલાયૈ નમઃ । કાષ્ઠાયૈ । મુહૂર્તાય । મણિબિમ્બાય । જગદ્ધૃણયે ।
અભયાય । રુદ્રગીતાય । ગુણજિતે । ગુણભેદનાય । ગુણભેદનાય ।
દેવાસુરવિનિર્માત્રે । દેવાસુરનિયામકાય । પ્રારમ્ભાય । વિરામાય ।
સામ્રાજ્યાધિપતયે । પ્રભવે । પણ્ડિતાય । ગહનારમ્ભાય । જીવનાય ।
જીવનપ્રદાય । રક્તદેવાય નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ દેવમૂલાય નમઃ । વેદમૂલાય । મનઃપ્રિયાય । વિરોચનાય ।
સુધાજાતાય । સ્વર્ગાધ્યક્ષાય । મહાકપયે । વિરાડ્રૂપાય । પ્રજારૂપાય ।
સર્વદેવશિખામણયે । ભગવતે । સુમુખાય । સ્વર્ગાય । મઞ્જુકેશાય ।
સુતુન્દિલાય । વનમાલિને । ગન્ધમાલિને । મુક્તામાલિને । અચલોપમાય ।
મુક્તાય નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ અસૃપ્યાય નમઃ । સુહૃદે । ભ્રાત્રે । પિત્રે । માત્રે । પરાયૈ ગત્યૈ ।
સત્ત્વધ્વનયે । સદાબન્ધવે । બ્રહ્મરુદ્રાધિદૈવતાય । સમાત્મને ।
સર્વદાય । સાઙ્ખ્યાય । સન્માર્ગધ્યેયસત્પદાય । સસઙ્કલ્પાય ।
વિકલ્પાય । કર્ત્રે । સ્વાદિને । તપોધનાય । વિરજસે ।
વિરજાનાથાય નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ સ્વચ્છશૃઙ્ગાય નમઃ । દુરિષ્ટઘ્ને । ઘોણાય । બન્ધવે ।
મહાચેષ્ટાય । પુરાણાય । પુષ્કરેક્ષણાય । અહયે બુધ્ન્યાય । મુનયે ।
વિષ્ણવે । ધર્મયૂપાય । તમોહરાય । અગ્રાહ્યાય । શાશ્વતાય ।
કૃષ્ણાય । પ્રવરાય । પક્ષિવાહનાય । કપિલાય । ખપથિસ્થાય ।
પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ અમિતભોજનાય નમઃ । સઙ્કર્ષણાય । મહાવાયવે । ત્રિકાલજ્ઞાય ।
ત્રિવિક્રમાય । પૂર્ણપ્રજ્ઞાય । સુધિયે । હૃષ્ટાય । પ્રબુદ્ધાય ।
શમનાય । સદસે । બ્રહ્માણ્ડકોટિનિર્માત્રે । માધવાય । મધુસૂદનાય ।
શશ્વદેકપ્રકારાય । કોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાય । શશ્વદ્ભક્તપરાધીનાય ।
શશ્વદાનન્દદાયકાય । સદાનન્દાય । સદાભાસાય નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ સદા સર્વફલપ્રદાય નમઃ । ઋતુમતે । ઋતુપર્ણાય । વિશ્વનેત્રે ।
વિભૂત્તમાય । રુક્માઙ્ગદપ્રિયાય । અવ્યઙ્ગાય । મહાલિઙ્ગાય । મહાકપયે ।
સંસ્થાનસ્થાનદાય । સ્રષ્ટ્રે । જાહ્નવીવાહધૃશે । પ્રભવે ।
માણ્ડુકેષ્ટપ્રદાત્રે । મહાધન્વન્તરયે । ક્ષિતયે । સભાપતયે ।
સિદ્ધમૂલાય । ચરકાદયે । મહાપથાય નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ આસન્નમૃત્યુહન્ત્રે નમઃ । વિશ્વાસ્યાય । પ્રાણનાયકાય । બુધાય ।
બુધેજ્યાય । ધર્મેજ્યાય । વૈકુણ્ઠપતયે । ઇષ્ટદાય નમઃ ॥ ૧૦૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીવરાહસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top