Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Varaha Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవరాహసహస్రనామావలిః ॥

ఓం శ్రీవరాహాయ నమః । భూవరాహాయ । పరస్మై జ్యోతిషే । పరాత్పరాయ ।
పరమాయ పురుషాయ । సిద్ధాయ । విభవే । వ్యోమచరాయ । బలినే ।
అద్వితీయాయ । పరస్మై బ్రహ్మణే । సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ । నిర్ద్వన్ద్వాయ ।
నిరహఙ్కారాయ । నిర్మాయాయ । నిశ్చలాయ । అమలాయ । విశిఖాయ ।
విశ్వరూపాయ । విశ్వదృశే నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం విశ్వభావనాయ నమః । విశ్వాత్మనే । విశ్వనేత్రే । విమలాయ ।
వీర్యవర్ధనాయ । విశ్వకర్మణే । వినోదినే । విశ్వేశాయ ।
విశ్వమఙ్గలాయ । విశ్వాయ । వసున్ధరానాథాయ । వసురేతసే ।
విరోధహృదే । హిరణ్యగర్భాయ । హర్యశ్వాయ । దైత్యారయే । హరసేవితాయ ।
మహాదర్శాయ । మనోజ్ఞాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం నైకసాధనాయ నమః । సర్వాత్మనే । సర్వవిఖ్యాతాయ । సర్వసాక్షిణే ।
సతాం పతయే । సర్వగాయ । సర్వభూతాత్మనే । సర్వదోషవివర్జితాయ ।
సర్వభూతహితాయ । అసఙ్గాయ । సత్యాయ । సత్యవ్యవస్థితాయ । సత్యకర్మణే ।
సత్యపతయే । సర్వసత్యప్రియాయ । మతాయ । ఆధివ్యాధిభియో హన్త్రే ।
మృగాఙ్గాయ । నియమప్రియాయ । బలవీరాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం తపఃశ్రేష్ఠాయ నమః । గుణకర్త్రే । గుణాయ । బలినే । అనన్తాయ ।
ప్రథమాయ । మన్త్రాయ । సర్వభావవిదే । అవ్యయాయ । సహస్రనామ్నే ।
అనన్తాయ । అనన్తరూపాయ । రమేశ్వరాయ । అగాధనిలయాయ । అపారాయ ।
నిరాకారాయ । నిరాయుధాయ । అమోఘదృశే । అమేయాత్మనే ।
వేదవేద్యాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం విశామ్పతయే నమః । విహుతయే । విభవాయ । భవ్యాయ । భవహీనాయ ।
భవాన్తకాయ । భక్తిప్రియాయ । పవిత్రాఙ్ఘ్రయే । సునాసాయ । పవనార్చితాయ ।
భజనీయగుణాయ । అదృశ్యాయ । భద్రాయ । భద్రయశసే । హరయే ।
వేదాన్తకృతే । వేదవన్ద్యాయ । వేదాధ్యయనతత్పరాయ । వేదగోప్త్రే ।
ధర్మగోప్త్రే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం వేదమార్గప్రవర్తకాయ నమః । వేదాన్తవేద్యాయ । వేదాత్మనే ।
వేదాతీతాయ । జగత్ప్రియాయ । జనార్దనాయ । జనాధ్యక్షాయ । జగదీశాయ ।
జనేశ్వరాయ । సహస్రబాహవే । సత్యాత్మనే । హేమాఙ్గాయ । హేమభూషణాయ ।
హరిద(తా)శ్వప్రియాయ । నిత్యాయ । హరయే । పూర్ణాయ । హలాయుధాయ ।
అమ్బుజాక్షాయ । అమ్బుజాధారాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం నిర్జరాయ నమః । నిరఙ్కుశాయ । నిష్ఠురాయ । నిత్యసన్తోషాయ ।
నిత్యానన్దపదప్రదాయ । నిర్జరేశాయ । నిరాలమ్బాయ । నిర్గుణాయ ।
గుణాన్వితాయ । మహామాయాయ । మహావీర్యాయ । మహాతేజసే । మదోద్ధతాయ ।
మనోఽభిమానినే । మాయావినే । మానదాయ । మానల(ర)క్షణాయ । మన్దాయ ।
మానినే । మనఃకల్పాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం మహాకల్పాయ నమః । మహేశ్వరాయ । మాయాపతయే । మానపతయే
మనసఃపతయే । ఈశ్వరాయ । అక్షోభ్యాయ । బాహ్యాయ । ఆనన్దినే ।
అనిర్దేశ్యాయ । అపరాజితాయ । అజాయ । అనన్తాయ । అప్రమేయాయ ।
సదానన్దాయ । జనప్రియాయ । అనన్తగుణగమ్భీరాయ । ఉగ్రకృతే ।
పరివేష్టనాయ । జితేన్దిరయాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం జితక్రోధాయ నమః । జితామిత్రాయ । జయాయ । అజయాయ ।
సర్వారిష్టార్తిఘ్నే । సర్వహృదన్తరనివాసకాయ । అన్తరాత్మనే ।
పరాత్మనే । సర్వాత్మనే । సర్వకారకాయ । గురవే । కవయే । కిటయే ।
కాన్తాయ । కఞ్జాక్షాయ ఖగవాహనాయ । సుశర్మణే । వరదాయ । శార్ఙ్గిణే ।
సుదాసాభిష్టదాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం ప్రభవే నమః । ఝిల్లికాతనయాయ । ప్రేషిణే । ఝిల్లికాముక్తిదాయకాయ ।
గుణజితే । కథితాయ । కాలాయ । కోలాయ । శ్రమాపహాయ । కిటయే ।
కృపాపరాయ । స్వామినే । సర్వదృశే । సర్వగోచరాయ । యోగాచార్యాయ ।
మతాయ । వస్తునే । బ్రహ్మణ్యాయ । వేదసత్తమాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం మహాలమ్బోష్ఠకాయ నమః । మహాదేవాయ । మనోరమాయ । ఊర్ధ్వబాహవే ।
ఇభస్థూలాయ । శ్యేనాయ । సేనాపతయే । ఖనయే । దీర్ఘాయుషే ।
శఙ్కరాయ । కేశినే । సుతీర్థాయ । మేఘనిఃస్వనాయ । అహోరాత్రాయ ।
సూక్తవాకాయ । సుహృన్మాన్యాయ । సువర్చలాయ । సారభృతే । సర్వసారాయ ।
సర్వగ్ర(గ్రా)హాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం సదాగతయే నమః । సూర్యాయ । చన్ద్రాయ । కుజాయ । జ్ఞాయ ।
దేవమన్త్రిణే । భృగవే । శనయే । రాహవే । కేతవే । గ్రహపతయే ।
యజ్ఞభృతే । యజ్ఞసాధనాయ । సహస్రపదే । సహస్రాక్షాయ ।
సోమకాన్తాయ । సుధాకరాయ । యజ్ఞాయ । యజ్ఞపతయే । యాజినే నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం యజ్ఞాఙ్గాయ నమః । యజ్ఞవాహనాయ । యజ్ఞాన్తకృతే । యజ్ఞగుహ్యాయ ।
యజ్ఞకృతే । యజ్ఞసాధకాయ । ఇడాగర్భాయ । స్రవత్కర్ణాయ ।
యజ్ఞకర్మఫలప్రదాయ । గోపతయే । శ్రీపతయే । ఘోణాయ । త్రికాలజ్ఞాయ ।
శుచిశ్రవసే । శివాయ । శివతరాయ । శూరాయ । శివప్రేష్ఠాయ ।
శివార్చితాయ । శుద్ధసత్త్వాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం సురార్తిఘ్నాయ నమః । క్షేత్రజ్ఞాయ । అక్షరాయ । ఆదికృతే ।
శఙ్ఖినే । చక్రిణే । గదినే । ఖడ్గినే । పద్మినే । చణ్డపరాక్రమాయ ।
చణ్డాయ । కోలాహలాయ । శార్ఙ్గిణే । స్వయమ్భువే । అగ్ర్యభుజే । విభవే ।
సదాచారాయ । సదారమ్భాయ । దురాచారనివర్తకాయ । జ్ఞానినే నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం జ్ఞానప్రియాయ నమః । అవజ్ఞాయ । జ్ఞానదాయ । అజ్ఞానదాయ ।
యమినే । లయోదకవిహారిణే । సామగానప్రియాయ । గతయే । యజ్ఞమూర్తయే ।
బ్రహ్మచారిణే । యజ్వనే । యజ్ఞప్రియాయ । హరయే । సూత్రకృతే ।
లోలసూత్రాయ । చతుర్మూర్తయే । చతుర్భుజాయ । త్రయీమూర్తయే । త్రిలోకేశాయ ।
త్రిధామ్నే నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం కౌస్తుభోజ్జ్వలాయ నమః । శ్రీవత్సలాఞ్ఛనాయ । శ్రీమతే । శ్రీధరాయ ।
భూధరాయ । అర్భకాయ । వరుణాయ । వృక్షాయ । వృషభాయ ।
వర్ధనాయ । వరాయ । యుగాదికృతే । యుగావర్తాయ । పక్షాయ । మాసాయ ।
ఋతవే । యుగాయ । వత్సరాయ । వత్సలాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం వేదాయ నమః । శిపివిష్టాయ । సనాతనాయ । ఇన్ద్రత్రాత్రే । భయత్రాత్రే ।
క్షుద్రకృతే । క్షుద్రనాశనాయ । మహాహనవే । మహాఘోరాయ । మహాదీప్తయే ।
మహావ్రతాయ । మహాపాదాయ । మహాకాలాయ । మహాకాయాయ । మహాబలాయ ।
గమ్భీరఘోషాయ । గమ్భీరాయ । గభీరాయ । ఘుర్ఘురస్వనాయ ।
ఓఙ్కారగర్భాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓన్న్యగ్రోధాయ నమః । వషట్కారాయ । హుతాశనాయ । భూయసే । బహుమతాయ ।
భూమ్నే । విశ్వకర్మణే । విశామ్పతయే । వ్యవసాయాయ । అఘమర్షాయ ।
విదితాయ । అభ్యుత్థితాయ । మహసే । బలభిదే । బలవతే । దణ్డినే ।
వక్రదంష్ట్రాయ । వశాయ । వశినే । సిద్ధాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥
ఓం సిద్ధిప్రదాయ నమః । సాధ్యాయ । సిద్ధసఙ్కల్పాయ । ఊర్జవతే ।
ధృతారయే । అసహాయాయ । సుముఖాయ । బడవాముఖాయ । వసవే । వసుమనసే ।
సామశరీరాయ । వసుధాప్రదాయ । పీతామ్బరాయ । వాసుదేవాయ । వామనాయ ।
జ్ఞానపఞ్జరాయ । నిత్యతృప్తాయ । నిరాధారాయ । నిస్సఙ్గాయ ।
నిర్జితామరాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం నిత్యముక్తాయ నమః । నిత్యవన్ద్యాయ । ముక్తవన్ద్యాయ । మురాన్తకాయ ।
బన్ధకాయ । మోచకాయ । రుద్రాయ । యుద్ధసేనావిమర్దనాయ । ప్రసారణాయ ।
నిషేధాత్మనే । భిక్షవే । భిక్షుప్రియాయ । ఋజవే । మహాహంసాయ ।
భిక్షురూపిణే । మహాకన్దాయ । మహాశనాయ । మనోజవాయ । కాలకాలాయ ।
కాలమృత్యవే నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం సభాజితాయ నమః । ప్రసన్నాయ । నిర్విభావాయ । భూవిదారిణే ।
దురాసదాయ । వసనాయ । వాసవాయ । విశ్వవాసవాయ । వాసవప్రియాయ ।
సిద్ధయోగినే । సిద్ధకామాయ । సిద్ధికామాయ । శుభార్థవిదే ।
అజేయాయ । విజయినే । ఇన్ద్రాయ । విశేషజ్ఞాయ । విభావసవే ।
ఈక్షామాత్రజగత్స్రష్ట్రే । భ్రూభఙ్గనియతాఖిలాయ నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం మహాధ్వగాయ నమః । దిగీశేశాయ । మునిమాన్యాయ । మునీశ్వరాయ ।
మహాకాయాయ । వజ్రకాయాయ । వరదాయ । వాయువాహనాయ । వదాన్యాయ ।
వజ్రభేదినే । మధుహృతే । కలిదోషఘ్నే । వాగీశ్వరాయ । వాజసనాయ ।
వానస్పత్యాయ । మనోరమాయ । సుబ్రహ్మణ్యాయ । బ్రహ్మధనాయ । బ్రహ్మణ్యాయ ।
బ్రహ్మవర్ధనాయ నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం విష్టమ్భినే నమః । విశ్వహస్తాయ । విశ్వహాయ । విశ్వతోముఖాయ ।
అతులాయ । వసువేగాయ । అర్కాయ । సమ్రాజే । సామ్రాజ్యదాయకాయ । శక్తిప్రియాయ ।
శక్తిరూపాయ । మారశక్తివిభఞ్జనాయ । స్వతన్త్రాయ । సర్వతన్త్రజ్ఞాయ ।
మీమాంసితగుణాకరాయ । అనిర్దేశ్యవపుషే । శ్రీశాయ । నిత్యశ్రియే ।
నిత్యమఙ్గలాయ । నిత్యోత్సవాయ నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం నిజానన్దాయ నమః । నిత్యభేదినే । నిరాశ్రయాయ । అన్తశ్చరాయ ।
భవాధీశాయ । బ్రహ్మయోగినే । కలాప్రియాయ । గోబ్రాహ్మణహితాచారాయ ।
జగద్ధితమహావ్రతాయ । దుర్ధ్యేయాయ । సదాధ్యేయాయ । దుర్వాసాదివిబోధనాయ ।
దుర్ధియాం దురాపాయ । గోప్యాయ । దూరాద్దూరాయ । సమీపగాయ । వృషాకపయే ।
కపయే । కార్యాయ । కారణాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం కారణక్రమాయ నమః । జ్యోతిషాం మథనజ్యోతిషే ।
జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకాయ । ప్రథమాయ । మధ్యమాయ । తారాయ ।
సుతీక్ష్ణోదర్కకాయవతే । సురూపాయ । సదావేత్త్రే । సుముఖాయ ।
సుజనప్రియాయ । మహావ్యాకరణాచార్యాయ । శిక్షాకల్పప్రవర్తకాయ ।
స్వచ్ఛాయ । ఛన్దోమయాయ । స్వేచ్ఛాస్వాహితార్థవినాశనాయ । సాహసినే ।
సర్వహన్త్రే । సమ్మతాయ । అసకృదనిన్దితాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం కామరూపాయ నమః । కామపాలాయ । సుతీర్థ్యాయ । క్షపాకరాయ । జ్వాలినే ।
విశాలాయ । పరాయ । వేదకృజ్జనవర్ధనాయ । వేద్యాయ । వైద్యాయ ।
మహావేదినే । వీరఘ్నే । విషమాయ । మహాయ । ఈతిభానవే । గ్రహాయ ।
ప్రగ్రహాయ । నిగ్రహాయ । అగ్నిఘ్నే । ఉత్సర్గాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం సన్నిషేధాయ నమః । సుప్రతాపాయ । ప్రతాపధృతే । సర్వాయుధధరాయ ।
శాలాయ । సురూపాయ । సప్రమోదనాయ । చతుష్కిష్కవే । సప్తపాదాయ ।
సింహస్కన్ధాయ । త్రిమేఖలాయ । సుధాపానరతాయ । అరిఘ్నాయ । సురమేడ్యాయ ।
సులోచనాయ । తత్త్వవిదే । తత్త్వగోప్త్రే । పరతత్త్వాయ । ప్రజాగరాయ ।
ఈశానాయ నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం ఈశ్వరాయ నమః । అధ్యక్షాయ । మహామేరవే । అమోఘదృశే ।
భేదప్రభేదవాదినే । స్వాద్వైతపరినిష్ఠితాయ । భాగహారిణే ।
వంశకరాయ । నిమిత్తస్థాయ । నిమిత్తకృతే । నియన్త్రే । నియమాయ ।
యన్త్రే । నన్దకాయ । నన్దివర్ధనాయ । షడ్వింశకాయ । మహావిష్ణవే ।
బ్రహ్మజ్ఞాయ । బ్రహ్మతత్పరాయ । వేదకృతే నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం నామ్నే నమః । అనన్తనామ్నే । శబ్దాతిగాయ । కృపాయ । దమ్భాయ ।
దమ్భకరాయ । దమ్భవంశాయ । వంశకరాయ । వరాయ । అజనయే ।
జనికర్త్రే । సురాధ్యక్షాయ । యుగాన్తకాయ । దర్భరోమ్ణే । బుధాధ్యక్షాయ ।
మానుకూలాయ । మదోద్ధతాయ । శాన్తనవే । శఙ్కరాయ ।
సూక్ష్మాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం ప్రత్యయాయ నమః । చణ్డశాసనాయ । వృత్తనాసాయ । మహాగ్రీవాయ ।
కమ్బుగ్రీవాయ । మహానృణాయ । వేదవ్యాసాయ । దేవభూతయే । అన్తరాత్మనే ।
హృదాలయాయ । మహభాగాయ । మహాస్పర్శాయ । మహామాత్రాయ । మహామనసే ।
మహోదరాయ । మహోష్ఠాయ । మహాజిహ్వాయ । మహాముఖాయ । పుష్కరాయ ।
తుమ్బురవే నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం ఖేటినే నమః । స్థావరాయ । స్థితిమత్తరాయ । శ్వాసాయుధాయ ।
సమర్థాయ । వేదార్థాయ । సుసమాహితాయ । వేదశీర్షాయ । ప్రకాశాత్మనే ।
ప్రమోదాయ । సామగాయనాయ । అన్తర్భావ్యాయ । భావితాత్మనే । మహీదాసాయ ।
దివస్పతయే । మహాసుదర్శనాయ । విదుషే । ఉపహారప్రియాయ । అచ్యుతాయ ।
అనలాయ నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం ద్విశఫాయ నమః । గుప్తాయ । శోభనాయ । నిరవగ్రహాయ । భాషాకరాయ ।
మహాభర్గాయ । సర్వదేశవిభాగకృతే । కాలకణ్ఠాయ । మహాకేశాయ ।
లోమశాయ । కాలపూజితాయ । ఆసేవనాయ । అవసానాత్మనే । బుద్ధ్యాత్మనే ।
రక్తలోచనాయ । నారఙ్గాయ । నరకోద్ధర్త్రే । క్షేత్రపాలాయ ।
దురిష్టఘ్నే । హుఙ్కారగర్భాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం దిగ్వాససే నమః । బ్రహ్మేన్ద్రాధిపతయే । బలాయ । వర్చస్వినే ।
బ్రహ్మవదనాయ । క్షత్రబాహవే । విదూరగాయ । చతుర్థపదే ।
చతుష్పదే । చతుర్వేదప్రవర్తకాయ । చాతుర్హోత్రకృతే । అవ్యక్తాయ ।
సర్వవర్ణవిభాగకృతే । మహాపతయే । గృహపతయే । విద్యాధీశాయ ।
విశామ్పతయే । అక్షరాయ । అధోక్షజాయ । అధూర్తాయ నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం రక్షిత్రే నమః । రాక్షసాన్తకృతే । రజస్సత్త్వతమోహన్త్రే । కూటస్థాయ ।
ప్రకృతేః పరాయ । తీర్థకృతే । తీర్థవాసినే । తీర్థరూపాయ ।
అపామ్పతయే । పుణ్యబీజాయ । పురాణర్షయే । పవిత్రాయ । పరమోత్సవాయ ।
శుద్ధికృతే । శుద్ధిదాయ । శుద్ధాయ । శుద్ధసత్త్వనిరూపకాయ ।
సుప్రసన్నాయ । శుభార్హాయా । శుభదిత్సవే నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం శుభప్రియాయ నమః । యజ్ఞభాగభుజాం ముఖ్యాయ । యక్షగానప్రియాయ ।
బలినే । సమాయ । మోదాయ । మోదాత్మనే । మోదదాయ । మోక్షదస్మృతయే ।
పరాయణాయ । ప్రసాదాయ । లోకబన్ధవే । బృహస్పతయే । లీలావతారాయ ।
జననవిహీనాయ । జన్మనాశనాయ । మహాభీమాయ । మహాగర్తాయ । మహేష్వాసాయ ।
మహోదయాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం అర్జునాయ నమః । భాసురాయ । ప్రఖ్యాయ । విదోషాయ । విష్టరశ్రవసే ।
సహస్రపదే । సభాగ్యాయ । పుణ్యపాకాయ । దురవ్యయాయ । కృత్యహీనాయ ।
మహావాగ్మినే । మహాపాపవినిగ్రహాయ । తేజోఽపహారిణే । బలవతే ।
సర్వదాఽరివిదూషకాయ । కవయే । కణ్ఠగతయే । కోష్ఠాయ ।
మణిముక్తాజలాప్లుతాయ । అప్రమేయగతయే నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం కృష్ణాయ నమః । హంసాయ । శుచిప్రియాయ । విజయినే । ఇన్ద్రాయ ।
సురేన్ద్రాయ । వాగిన్ద్రాయ । వాక్పతయే । ప్రభవే । తిరశ్చీనగతయే ।
శుక్లాయ । సారగ్రీవాయ । ధరాధరాయ । ప్రభాతాయ । సర్వతోభద్రాయ ।
మహాజన్తవే । మహౌషధయే । ప్రాణేశాయ । వర్ధకాయ ।
తీవ్రప్రవేశాయ నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం పర్వతోపమాయ నమః । సుధాసిక్తాయ । సదస్యస్థాయ । రాజరాజే ।
దణ్డకాన్తకాయ । ఊర్ధ్వకేశాయ । అజమీఢాయ । పిప్పలాదాయ । బహుశ్రవసే ।
గన్ధర్వాయ । అభ్యుదితాయ । కేశినే । వీరపేశాయ । విశారదాయ ।
హిరణ్యవాససే । స్తబ్ధాక్షాయ । బ్రహ్మలాలితశైశవాయ । పద్మగర్భాయ ।
జమ్బుమలినే । సూర్యమణ్డలమధ్యగాయ నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః । కరభాజే । అగ్నిసంశ్రయాయ ।
అజీగర్తాయ । శాకలాగ్రయాయ । సన్ధానాయ । సింహవిక్రమాయ ।
ప్రభావాత్మనే । జగత్కాలాయ । కాలకాలాయ । బృహద్రథాయ । సారాఙ్గాయ ।
యతమాన్యాయ । సత్కృతయే । శుచిమణ్డలాయ । కుమారజితే । వనేచారిణే ।
సప్తకన్యామనోరమాయ । ధూమకేతవే । మహాకేతవే నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం పక్షికేతవే నమః । ప్రజాపతయే । ఊర్ధ్వరేతసే । బలోపాయాయ ।
భూతావర్తాయ । సజఙ్గమాయ । రవయే । వాయవే । విధాత్రే । సిద్ధాన్తాయ ।
నిశ్చలాయ । అచలాయ । ఆస్థానకృతే । అమేయాత్మనే । అనుకూలాయ ।
భువోఽధికాయ । హ్రస్వాయ । పితామహాయ । అనర్థాయ ।
కాలవీర్యాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం వృకోదరాయ నమః । సహిష్ణవే । సహదేవాయ । సర్వజితే ।
శత్రుతాపనాయ । పాఞ్చరాత్రపరాయ । హంసినే । పఞ్చభూతప్రవర్తకాయ ।
భూరిశ్రవసే । శిఖణ్డినే । సుయజ్ఞాయ । సత్యఘోషణాయ । ప్రగాఢాయ ।
ప్రవణాయ । హారిణే । ప్రమాణాయ । ప్రణవాయ । నిధయే । మహోపనిషదో
వాచే । వేదనీడాయ నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం కిరీటధృతే నమః । భవరోగభిషజే । భావాయ । భావసాధ్యాయ ।
భవాతిగాయ । షడ్ధర్మవర్జితాయ । కేశినే । కార్యవిదే । కర్మగోచరాయ ।
యమవిధ్వంసనాయ । పాశినే । యమివర్గనిషేవితాయ । మతఙ్గాయ ।
మేచకాయ । మేధ్యాయ । మేధావినే । సర్వమేలకాయ । మనోజ్ఞదృష్టయే ।
మారారినిగ్రహాయ । కమలాకరాయ నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం నమద్గణేశాయ నమః । గోపీడాయ । సన్తానాయ । సన్తతిప్రదాయ ।
బహుప్రదాయ । బలాధ్యక్షాయ । భిన్నమర్యాదభేదనాయ । అనిర్ముక్తాయ ।
చారుదేష్ణాయ । సత్యాషాఢాయ । సురాధిపాయ । ఆవేదనీయాయ । అవేద్యాయ ।
తారణాయ । తరుణాయ । అరుణాయ । సర్వలక్షణలక్షణ్యాయ ।
సర్వలోకవిలక్షణాయ । సర్వాక్షాయ । సుధాధీశాయ నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం శరణ్యాయ నమః । శాన్తవిగ్రహాయ । రోహిణీశాయ । వరాహాయ ।
వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృతే । స్వర్గద్వారాయ । సుఖద్వారాయ । మోక్షద్వారాయ ।
త్రివిష్టపాయ । అద్వితీయాయ । కేవలాయ । కైవల్యపతయే । అర్హణాయ ।
తాలపక్షాయ । తాలకరాయ । యన్తిరణే । తన్త్రవిభేదనాయ । షడ్రసాయ ।
కుసుమాస్త్రాయ । సత్యమూలఫలోదయాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం కలాయై నమః । కాష్ఠాయై । ముహూర్తాయ । మణిబిమ్బాయ । జగద్ధృణయే ।
అభయాయ । రుద్రగీతాయ । గుణజితే । గుణభేదనాయ । గుణభేదనాయ ।
దేవాసురవినిర్మాత్రే । దేవాసురనియామకాయ । ప్రారమ్భాయ । విరామాయ ।
సామ్రాజ్యాధిపతయే । ప్రభవే । పణ్డితాయ । గహనారమ్భాయ । జీవనాయ ।
జీవనప్రదాయ । రక్తదేవాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం దేవమూలాయ నమః । వేదమూలాయ । మనఃప్రియాయ । విరోచనాయ ।
సుధాజాతాయ । స్వర్గాధ్యక్షాయ । మహాకపయే । విరాడ్రూపాయ । ప్రజారూపాయ ।
సర్వదేవశిఖామణయే । భగవతే । సుముఖాయ । స్వర్గాయ । మఞ్జుకేశాయ ।
సుతున్దిలాయ । వనమాలినే । గన్ధమాలినే । ముక్తామాలినే । అచలోపమాయ ।
ముక్తాయ నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం అసృప్యాయ నమః । సుహృదే । భ్రాత్రే । పిత్రే । మాత్రే । పరాయై గత్యై ।
సత్త్వధ్వనయే । సదాబన్ధవే । బ్రహ్మరుద్రాధిదైవతాయ । సమాత్మనే ।
సర్వదాయ । సాఙ్ఖ్యాయ । సన్మార్గధ్యేయసత్పదాయ । ససఙ్కల్పాయ ।
వికల్పాయ । కర్త్రే । స్వాదినే । తపోధనాయ । విరజసే ।
విరజానాథాయ నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం స్వచ్ఛశృఙ్గాయ నమః । దురిష్టఘ్నే । ఘోణాయ । బన్ధవే ।
మహాచేష్టాయ । పురాణాయ । పుష్కరేక్షణాయ । అహయే బుధ్న్యాయ । మునయే ।
విష్ణవే । ధర్మయూపాయ । తమోహరాయ । అగ్రాహ్యాయ । శాశ్వతాయ ।
కృష్ణాయ । ప్రవరాయ । పక్షివాహనాయ । కపిలాయ । ఖపథిస్థాయ ।
ప్రద్యుమ్నాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం అమితభోజనాయ నమః । సఙ్కర్షణాయ । మహావాయవే । త్రికాలజ్ఞాయ ।
త్రివిక్రమాయ । పూర్ణప్రజ్ఞాయ । సుధియే । హృష్టాయ । ప్రబుద్ధాయ ।
శమనాయ । సదసే । బ్రహ్మాణ్డకోటినిర్మాత్రే । మాధవాయ । మధుసూదనాయ ।
శశ్వదేకప్రకారాయ । కోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ । శశ్వద్భక్తపరాధీనాయ ।
శశ్వదానన్దదాయకాయ । సదానన్దాయ । సదాభాసాయ నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం సదా సర్వఫలప్రదాయ నమః । ఋతుమతే । ఋతుపర్ణాయ । విశ్వనేత్రే ।
విభూత్తమాయ । రుక్మాఙ్గదప్రియాయ । అవ్యఙ్గాయ । మహాలిఙ్గాయ । మహాకపయే ।
సంస్థానస్థానదాయ । స్రష్ట్రే । జాహ్నవీవాహధృశే । ప్రభవే ।
మాణ్డుకేష్టప్రదాత్రే । మహాధన్వన్తరయే । క్షితయే । సభాపతయే ।
సిద్ధమూలాయ । చరకాదయే । మహాపథాయ నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఓం ఆసన్నమృత్యుహన్త్రే నమః । విశ్వాస్యాయ । ప్రాణనాయకాయ । బుధాయ ।
బుధేజ్యాయ । ధర్మేజ్యాయ । వైకుణ్ఠపతయే । ఇష్టదాయ నమః ॥ ౧౦౦౮ ॥

ఇతి శ్రీవరాహసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top