Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Varaha Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവരാഹസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ഓം ശ്രീവരാഹായ നമഃ । ഭൂവരാഹായ । പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ । പരാത്പരായ ।
പരമായ പുരുഷായ । സിദ്ധായ । വിഭവേ । വ്യോമചരായ । ബലിനേ ।
അദ്വിതീയായ । പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ । സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ । നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ ।
നിരഹങ്കാരായ । നിര്‍മായായ । നിശ്ചലായ । അമലായ । വിശിഖായ ।
വിശ്വരൂപായ । വിശ്വദൃശേ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം വിശ്വഭാവനായ നമഃ । വിശ്വാത്മനേ । വിശ്വനേത്രേ । വിമലായ ।
വീര്യവര്‍ധനായ । വിശ്വകര്‍മണേ । വിനോദിനേ । വിശ്വേശായ ।
വിശ്വമങ്ഗലായ । വിശ്വായ । വസുന്ധരാനാഥായ । വസുരേതസേ ।
വിരോധഹൃദേ । ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ । ഹര്യശ്വായ । ദൈത്യാരയേ । ഹരസേവിതായ ।
മഹാദര്‍ശായ । മനോജ്ഞായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം നൈകസാധനായ നമഃ । സര്‍വാത്മനേ । സര്‍വവിഖ്യാതായ । സര്‍വസാക്ഷിണേ ।
സതാം പതയേ । സര്‍വഗായ । സര്‍വഭൂതാത്മനേ । സര്‍വദോഷവിവര്‍ജിതായ ।
സര്‍വഭൂതഹിതായ । അസങ്ഗായ । സത്യായ । സത്യവ്യവസ്ഥിതായ । സത്യകര്‍മണേ ।
സത്യപതയേ । സര്‍വസത്യപ്രിയായ । മതായ । ആധിവ്യാധിഭിയോ ഹന്ത്രേ ।
മൃഗാങ്ഗായ । നിയമപ്രിയായ । ബലവീരായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം തപഃശ്രേഷ്ഠായ നമഃ । ഗുണകര്‍ത്രേ । ഗുണായ । ബലിനേ । അനന്തായ ।
പ്രഥമായ । മന്ത്രായ । സര്‍വഭാവവിദേ । അവ്യയായ । സഹസ്രനാംനേ ।
അനന്തായ । അനന്തരൂപായ । രമേശ്വരായ । അഗാധനിലയായ । അപാരായ ।
നിരാകാരായ । നിരായുധായ । അമോഘദൃശേ । അമേയാത്മനേ ।
വേദവേദ്യായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം വിശാമ്പതയേ നമഃ । വിഹുതയേ । വിഭവായ । ഭവ്യായ । ഭവഹീനായ ।
ഭവാന്തകായ । ഭക്തിപ്രിയായ । പവിത്രാങ്ഘ്രയേ । സുനാസായ । പവനാര്‍ചിതായ ।
ഭജനീയഗുണായ । അദൃശ്യായ । ഭദ്രായ । ഭദ്രയശസേ । ഹരയേ ।
വേദാന്തകൃതേ । വേദവന്ദ്യായ । വേദാധ്യയനതത്പരായ । വേദഗോപ്ത്രേ ।
ധര്‍മഗോപ്ത്രേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം വേദമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ നമഃ । വേദാന്തവേദ്യായ । വേദാത്മനേ ।
വേദാതീതായ । ജഗത്പ്രിയായ । ജനാര്‍ദനായ । ജനാധ്യക്ഷായ । ജഗദീശായ ।
ജനേശ്വരായ । സഹസ്രബാഹവേ । സത്യാത്മനേ । ഹേമാങ്ഗായ । ഹേമഭൂഷണായ ।
ഹരിദ(താ)ശ്വപ്രിയായ । നിത്യായ । ഹരയേ । പൂര്‍ണായ । ഹലായുധായ ।
അംബുജാക്ഷായ । അംബുജാധാരായ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം നിര്‍ജരായ നമഃ । നിരങ്കുശായ । നിഷ്ഠുരായ । നിത്യസന്തോഷായ ।
നിത്യാനന്ദപദപ്രദായ । നിര്‍ജരേശായ । നിരാലംബായ । നിര്‍ഗുണായ ।
ഗുണാന്വിതായ । മഹാമായായ । മഹാവീര്യായ । മഹാതേജസേ । മദോദ്ധതായ ।
മനോഽഭിമാനിനേ । മായാവിനേ । മാനദായ । മാനല(ര)ക്ഷണായ । മന്ദായ ।
മാനിനേ । മനഃകല്‍പായ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം മഹാകല്‍പായ നമഃ । മഹേശ്വരായ । മായാപതയേ । മാനപതയേ
മനസഃപതയേ । ഈശ്വരായ । അക്ഷോഭ്യായ । ബാഹ്യായ । ആനന്ദിനേ ।
അനിര്‍ദേശ്യായ । അപരാജിതായ । അജായ । അനന്തായ । അപ്രമേയായ ।
സദാനന്ദായ । ജനപ്രിയായ । അനന്തഗുണഗംഭീരായ । ഉഗ്രകൃതേ ।
പരിവേഷ്ടനായ । ജിതേന്ദിരയായ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ । ജിതാമിത്രായ । ജയായ । അജയായ ।
സര്‍വാരിഷ്ടാര്‍തിഘ്നേ । സര്‍വഹൃദന്തരനിവാസകായ । അന്തരാത്മനേ ।
പരാത്മനേ । സര്‍വാത്മനേ । സര്‍വകാരകായ । ഗുരവേ । കവയേ । കിടയേ ।
കാന്തായ । കഞ്ജാക്ഷായ ഖഗവാഹനായ । സുശര്‍മണേ । വരദായ । ശാര്‍ങ്ഗിണേ ।
സുദാസാഭിഷ്ടദായ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം പ്രഭവേ നമഃ । ഝില്ലികാതനയായ । പ്രേഷിണേ । ഝില്ലികാമുക്തിദായകായ ।
ഗുണജിതേ । കഥിതായ । കാലായ । കോലായ । ശ്രമാപഹായ । കിടയേ ।
കൃപാപരായ । സ്വാമിനേ । സര്‍വദൃശേ । സര്‍വഗോചരായ । യോഗാചാര്യായ ।
മതായ । വസ്തുനേ । ബ്രഹ്മണ്യായ । വേദസത്തമായ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം മഹാലംബോഷ്ഠകായ നമഃ । മഹാദേവായ । മനോരമായ । ഊര്‍ധ്വബാഹവേ ।
ഇഭസ്ഥൂലായ । ശ്യേനായ । സേനാപതയേ । ഖനയേ । ദീര്‍ഘായുഷേ ।
ശങ്കരായ । കേശിനേ । സുതീര്‍ഥായ । മേഘനിഃസ്വനായ । അഹോരാത്രായ ।
സൂക്തവാകായ । സുഹൃന്‍മാന്യായ । സുവര്‍ചലായ । സാരഭൃതേ । സര്‍വസാരായ ।
സര്‍വഗ്ര(ഗ്രാ)ഹായ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം സദാഗതയേ നമഃ । സൂര്യായ । ചന്ദ്രായ । കുജായ । ജ്ഞായ ।
ദേവമന്ത്രിണേ । ഭൃഗവേ । ശനയേ । രാഹവേ । കേതവേ । ഗ്രഹപതയേ ।
യജ്ഞഭൃതേ । യജ്ഞസാധനായ । സഹസ്രപദേ । സഹസ്രാക്ഷായ ।
സോമകാന്തായ । സുധാകരായ । യജ്ഞായ । യജ്ഞപതയേ । യാജിനേ നമഃ ॥ 240 ॥

ഓം യജ്ഞാങ്ഗായ നമഃ । യജ്ഞവാഹനായ । യജ്ഞാന്തകൃതേ । യജ്ഞഗുഹ്യായ ।
യജ്ഞകൃതേ । യജ്ഞസാധകായ । ഇഡാഗര്‍ഭായ । സ്രവത്കര്‍ണായ ।
യജ്ഞകര്‍മഫലപ്രദായ । ഗോപതയേ । ശ്രീപതയേ । ഘോണായ । ത്രികാലജ്ഞായ ।
ശുചിശ്രവസേ । ശിവായ । ശിവതരായ । ശൂരായ । ശിവപ്രേഷ്ഠായ ।
ശിവാര്‍ചിതായ । ശുദ്ധസത്ത്വായ നമഃ ॥ 260 ॥

ഓം സുരാര്‍തിഘ്നായ നമഃ । ക്ഷേത്രജ്ഞായ । അക്ഷരായ । ആദികൃതേ ।
ശങ്ഖിനേ । ചക്രിണേ । ഗദിനേ । ഖഡ്ഗിനേ । പദ്മിനേ । ചണ്ഡപരാക്രമായ ।
ചണ്ഡായ । കോലാഹലായ । ശാര്‍ങ്ഗിണേ । സ്വയംഭുവേ । അഗ്ര്യഭുജേ । വിഭവേ ।
സദാചാരായ । സദാരംഭായ । ദുരാചാരനിവര്‍തകായ । ജ്ഞാനിനേ നമഃ ॥ 280 ॥

ഓം ജ്ഞാനപ്രിയായ നമഃ । അവജ്ഞായ । ജ്ഞാനദായ । അജ്ഞാനദായ ।
യമിനേ । ലയോദകവിഹാരിണേ । സാമഗാനപ്രിയായ । ഗതയേ । യജ്ഞമൂര്‍തയേ ।
ബ്രഹ്മചാരിണേ । യജ്വനേ । യജ്ഞപ്രിയായ । ഹരയേ । സൂത്രകൃതേ ।
ലോലസൂത്രായ । ചതുര്‍മൂര്‍തയേ । ചതുര്‍ഭുജായ । ത്രയീമൂര്‍തയേ । ത്രിലോകേശായ ।
ത്രിധാംനേ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം കൌസ്തുഭോജ്ജ്വലായ നമഃ । ശ്രീവത്സലാഞ്ഛനായ । ശ്രീമതേ । ശ്രീധരായ ।
ഭൂധരായ । അര്‍ഭകായ । വരുണായ । വൃക്ഷായ । വൃഷഭായ ।
വര്‍ധനായ । വരായ । യുഗാദികൃതേ । യുഗാവര്‍തായ । പക്ഷായ । മാസായ ।
ഋതവേ । യുഗായ । വത്സരായ । വത്സലായ നമഃ ॥ 320 ॥

ഓം വേദായ നമഃ । ശിപിവിഷ്ടായ । സനാതനായ । ഇന്ദ്രത്രാത്രേ । ഭയത്രാത്രേ ।
ക്ഷുദ്രകൃതേ । ക്ഷുദ്രനാശനായ । മഹാഹനവേ । മഹാഘോരായ । മഹാദീപ്തയേ ।
മഹാവ്രതായ । മഹാപാദായ । മഹാകാലായ । മഹാകായായ । മഹാബലായ ।
ഗംഭീരഘോഷായ । ഗംഭീരായ । ഗഭീരായ । ഘുര്‍ഘുരസ്വനായ ।
ഓങ്കാരഗര്‍ഭായ നമഃ ॥ 340 ॥

ഓന്ന്യഗ്രോധായ നമഃ । വഷട്കാരായ । ഹുതാശനായ । ഭൂയസേ । ബഹുമതായ ।
ഭൂംനേ । വിശ്വകര്‍മണേ । വിശാമ്പതയേ । വ്യവസായായ । അഘമര്‍ഷായ ।
വിദിതായ । അഭ്യുത്ഥിതായ । മഹസേ । ബലഭിദേ । ബലവതേ । ദണ്ഡിനേ ।
വക്രദംഷ്ട്രായ । വശായ । വശിനേ । സിദ്ധായ നമഃ ॥ 360 ॥
ഓം സിദ്ധിപ്രദായ നമഃ । സാധ്യായ । സിദ്ധസങ്കല്‍പായ । ഊര്‍ജവതേ ।
ധൃതാരയേ । അസഹായായ । സുമുഖായ । ബഡവാമുഖായ । വസവേ । വസുമനസേ ।
സാമശരീരായ । വസുധാപ്രദായ । പീതാംബരായ । വാസുദേവായ । വാമനായ ।
ജ്ഞാനപഞ്ജരായ । നിത്യതൃപ്തായ । നിരാധാരായ । നിസ്സങ്ഗായ ।
നിര്‍ജിതാമരായ നമഃ ॥ 380 ॥

ഓം നിത്യമുക്തായ നമഃ । നിത്യവന്ദ്യായ । മുക്തവന്ദ്യായ । മുരാന്തകായ ।
ബന്ധകായ । മോചകായ । രുദ്രായ । യുദ്ധസേനാവിമര്‍ദനായ । പ്രസാരണായ ।
നിഷേധാത്മനേ । ഭിക്ഷവേ । ഭിക്ഷുപ്രിയായ । ഋജവേ । മഹാഹംസായ ।
ഭിക്ഷുരൂപിണേ । മഹാകന്ദായ । മഹാശനായ । മനോജവായ । കാലകാലായ ।
കാലമൃത്യവേ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം സഭാജിതായ നമഃ । പ്രസന്നായ । നിര്‍വിഭാവായ । ഭൂവിദാരിണേ ।
ദുരാസദായ । വസനായ । വാസവായ । വിശ്വവാസവായ । വാസവപ്രിയായ ।
സിദ്ധയോഗിനേ । സിദ്ധകാമായ । സിദ്ധികാമായ । ശുഭാര്‍ഥവിദേ ।
അജേയായ । വിജയിനേ । ഇന്ദ്രായ । വിശേഷജ്ഞായ । വിഭാവസവേ ।
ഈക്ഷാമാത്രജഗത്സ്രഷ്ട്രേ । ഭ്രൂഭങ്ഗനിയതാഖിലായ നമഃ ॥ 420 ॥

ഓം മഹാധ്വഗായ നമഃ । ദിഗീശേശായ । മുനിമാന്യായ । മുനീശ്വരായ ।
മഹാകായായ । വജ്രകായായ । വരദായ । വായുവാഹനായ । വദാന്യായ ।
വജ്രഭേദിനേ । മധുഹൃതേ । കലിദോഷഘ്നേ । വാഗീശ്വരായ । വാജസനായ ।
വാനസ്പത്യായ । മനോരമായ । സുബ്രഹ്മണ്യായ । ബ്രഹ്മധനായ । ബ്രഹ്മണ്യായ ।
ബ്രഹ്മവര്‍ധനായ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം വിഷ്ടംഭിനേ നമഃ । വിശ്വഹസ്തായ । വിശ്വഹായ । വിശ്വതോമുഖായ ।
അതുലായ । വസുവേഗായ । അര്‍കായ । സംരാജേ । സാംരാജ്യദായകായ । ശക്തിപ്രിയായ ।
ശക്തിരൂപായ । മാരശക്തിവിഭഞ്ജനായ । സ്വതന്ത്രായ । സര്‍വതന്ത്രജ്ഞായ ।
മീമാംസിതഗുണാകരായ । അനിര്‍ദേശ്യവപുഷേ । ശ്രീശായ । നിത്യശ്രിയേ ।
നിത്യമങ്ഗലായ । നിത്യോത്സവായ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം നിജാനന്ദായ നമഃ । നിത്യഭേദിനേ । നിരാശ്രയായ । അന്തശ്ചരായ ।
ഭവാധീശായ । ബ്രഹ്മയോഗിനേ । കലാപ്രിയായ । ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാചാരായ ।
ജഗദ്ധിതമഹാവ്രതായ । ദുര്‍ധ്യേയായ । സദാധ്യേയായ । ദുര്‍വാസാദിവിബോധനായ ।
ദുര്‍ധിയാം ദുരാപായ । ഗോപ്യായ । ദൂരാദ്ദൂരായ । സമീപഗായ । വൃഷാകപയേ ।
കപയേ । കാര്യായ । കാരണായ നമഃ ॥ 480 ॥

ഓം കാരണക്രമായ നമഃ । ജ്യോതിഷാം മഥനജ്യോതിഷേ ।
ജ്യോതിശ്ചക്രപ്രവര്‍തകായ । പ്രഥമായ । മധ്യമായ । താരായ ।
സുതീക്ഷ്ണോദര്‍കകായവതേ । സുരൂപായ । സദാവേത്ത്രേ । സുമുഖായ ।
സുജനപ്രിയായ । മഹാവ്യാകരണാചാര്യായ । ശിക്ഷാകല്‍പപ്രവര്‍തകായ ।
സ്വച്ഛായ । ഛന്ദോമയായ । സ്വേച്ഛാസ്വാഹിതാര്‍ഥവിനാശനായ । സാഹസിനേ ।
സര്‍വഹന്ത്രേ । സമ്മതായ । അസകൃദനിന്ദിതായ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം കാമരൂപായ നമഃ । കാമപാലായ । സുതീര്‍ഥ്യായ । ക്ഷപാകരായ । ജ്വാലിനേ ।
വിശാലായ । പരായ । വേദകൃജ്ജനവര്‍ധനായ । വേദ്യായ । വൈദ്യായ ।
മഹാവേദിനേ । വീരഘ്നേ । വിഷമായ । മഹായ । ഈതിഭാനവേ । ഗ്രഹായ ।
പ്രഗ്രഹായ । നിഗ്രഹായ । അഗ്നിഘ്നേ । ഉത്സര്‍ഗായ നമഃ ॥ 520 ॥

ഓം സന്നിഷേധായ നമഃ । സുപ്രതാപായ । പ്രതാപധൃതേ । സര്‍വായുധധരായ ।
ശാലായ । സുരൂപായ । സപ്രമോദനായ । ചതുഷ്കിഷ്കവേ । സപ്തപാദായ ।
സിംഹസ്കന്ധായ । ത്രിമേഖലായ । സുധാപാനരതായ । അരിഘ്നായ । സുരമേഡ്യായ ।
സുലോചനായ । തത്ത്വവിദേ । തത്ത്വഗോപ്ത്രേ । പരതത്ത്വായ । പ്രജാഗരായ ।
ഈശാനായ നമഃ ॥ 540 ॥

ഓം ഈശ്വരായ നമഃ । അധ്യക്ഷായ । മഹാമേരവേ । അമോഘദൃശേ ।
ഭേദപ്രഭേദവാദിനേ । സ്വാദ്വൈതപരിനിഷ്ഠിതായ । ഭാഗഹാരിണേ ।
വംശകരായ । നിമിത്തസ്ഥായ । നിമിത്തകൃതേ । നിയന്ത്രേ । നിയമായ ।
യന്ത്രേ । നന്ദകായ । നന്ദിവര്‍ധനായ । ഷഡ്വിംശകായ । മഹാവിഷ്ണവേ ।
ബ്രഹ്മജ്ഞായ । ബ്രഹ്മതത്പരായ । വേദകൃതേ നമഃ ॥ 560 ॥

ഓം നാംനേ നമഃ । അനന്തനാംനേ । ശബ്ദാതിഗായ । കൃപായ । ദംഭായ ।
ദംഭകരായ । ദംഭവംശായ । വംശകരായ । വരായ । അജനയേ ।
ജനികര്‍ത്രേ । സുരാധ്യക്ഷായ । യുഗാന്തകായ । ദര്‍ഭരോംണേ । ബുധാധ്യക്ഷായ ।
മാനുകൂലായ । മദോദ്ധതായ । ശാന്തനവേ । ശങ്കരായ ।
സൂക്ഷ്മായ നമഃ ॥ 580 ॥

ഓം പ്രത്യയായ നമഃ । ചണ്ഡശാസനായ । വൃത്തനാസായ । മഹാഗ്രീവായ ।
കംബുഗ്രീവായ । മഹാനൃണായ । വേദവ്യാസായ । ദേവഭൂതയേ । അന്തരാത്മനേ ।
ഹൃദാലയായ । മഹഭാഗായ । മഹാസ്പര്‍ശായ । മഹാമാത്രായ । മഹാമനസേ ।
മഹോദരായ । മഹോഷ്ഠായ । മഹാജിഹ്വായ । മഹാമുഖായ । പുഷ്കരായ ।
തുംബുരവേ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം ഖേടിനേ നമഃ । സ്ഥാവരായ । സ്ഥിതിമത്തരായ । ശ്വാസായുധായ ।
സമര്‍ഥായ । വേദാര്‍ഥായ । സുസമാഹിതായ । വേദശീര്‍ഷായ । പ്രകാശാത്മനേ ।
പ്രമോദായ । സാമഗായനായ । അന്തര്‍ഭാവ്യായ । ഭാവിതാത്മനേ । മഹീദാസായ ।
ദിവസ്പതയേ । മഹാസുദര്‍ശനായ । വിദുഷേ । ഉപഹാരപ്രിയായ । അച്യുതായ ।
അനലായ നമഃ ॥ 620 ॥

ഓം ദ്വിശഫായ നമഃ । ഗുപ്തായ । ശോഭനായ । നിരവഗ്രഹായ । ഭാഷാകരായ ।
മഹാഭര്‍ഗായ । സര്‍വദേശവിഭാഗകൃതേ । കാലകണ്ഠായ । മഹാകേശായ ।
ലോമശായ । കാലപൂജിതായ । ആസേവനായ । അവസാനാത്മനേ । ബുദ്ധ്യാത്മനേ ।
രക്തലോചനായ । നാരങ്ഗായ । നരകോദ്ധര്‍ത്രേ । ക്ഷേത്രപാലായ ।
ദുരിഷ്ടഘ്നേ । ഹുങ്കാരഗര്‍ഭായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം ദിഗ്വാസസേ നമഃ । ബ്രഹ്മേന്ദ്രാധിപതയേ । ബലായ । വര്‍ചസ്വിനേ ।
ബ്രഹ്മവദനായ । ക്ഷത്രബാഹവേ । വിദൂരഗായ । ചതുര്‍ഥപദേ ।
ചതുഷ്പദേ । ചതുര്‍വേദപ്രവര്‍തകായ । ചാതുര്‍ഹോത്രകൃതേ । അവ്യക്തായ ।
സര്‍വവര്‍ണവിഭാഗകൃതേ । മഹാപതയേ । ഗൃഹപതയേ । വിദ്യാധീശായ ।
വിശാമ്പതയേ । അക്ഷരായ । അധോക്ഷജായ । അധൂര്‍തായ നമഃ ॥ 660 ॥

ഓം രക്ഷിത്രേ നമഃ । രാക്ഷസാന്തകൃതേ । രജസ്സത്ത്വതമോഹന്ത്രേ । കൂടസ്ഥായ ।
പ്രകൃതേഃ പരായ । തീര്‍ഥകൃതേ । തീര്‍ഥവാസിനേ । തീര്‍ഥരൂപായ ।
അപാമ്പതയേ । പുണ്യബീജായ । പുരാണര്‍ഷയേ । പവിത്രായ । പരമോത്സവായ ।
ശുദ്ധികൃതേ । ശുദ്ധിദായ । ശുദ്ധായ । ശുദ്ധസത്ത്വനിരൂപകായ ।
സുപ്രസന്നായ । ശുഭാര്‍ഹായാ । ശുഭദിത്സവേ നമഃ ॥ 680 ॥

ഓം ശുഭപ്രിയായ നമഃ । യജ്ഞഭാഗഭുജാം മുഖ്യായ । യക്ഷഗാനപ്രിയായ ।
ബലിനേ । സമായ । മോദായ । മോദാത്മനേ । മോദദായ । മോക്ഷദസ്മൃതയേ ।
പരായണായ । പ്രസാദായ । ലോകബന്ധവേ । ബൃഹസ്പതയേ । ലീലാവതാരായ ।
ജനനവിഹീനായ । ജന്‍മനാശനായ । മഹാഭീമായ । മഹാഗര്‍തായ । മഹേഷ്വാസായ ।
മഹോദയായ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം അര്‍ജുനായ നമഃ । ഭാസുരായ । പ്രഖ്യായ । വിദോഷായ । വിഷ്ടരശ്രവസേ ।
സഹസ്രപദേ । സഭാഗ്യായ । പുണ്യപാകായ । ദുരവ്യയായ । കൃത്യഹീനായ ।
മഹാവാഗ്മിനേ । മഹാപാപവിനിഗ്രഹായ । തേജോഽപഹാരിണേ । ബലവതേ ।
സര്‍വദാഽരിവിദൂഷകായ । കവയേ । കണ്ഠഗതയേ । കോഷ്ഠായ ।
മണിമുക്താജലാപ്ലുതായ । അപ്രമേയഗതയേ നമഃ ॥ 720 ॥

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ । ഹംസായ । ശുചിപ്രിയായ । വിജയിനേ । ഇന്ദ്രായ ।
സുരേന്ദ്രായ । വാഗിന്ദ്രായ । വാക്പതയേ । പ്രഭവേ । തിരശ്ചീനഗതയേ ।
ശുക്ലായ । സാരഗ്രീവായ । ധരാധരായ । പ്രഭാതായ । സര്‍വതോഭദ്രായ ।
മഹാജന്തവേ । മഹൌഷധയേ । പ്രാണേശായ । വര്‍ധകായ ।
തീവ്രപ്രവേശായ നമഃ ॥ 740 ॥

ഓം പര്‍വതോപമായ നമഃ । സുധാസിക്തായ । സദസ്യസ്ഥായ । രാജരാജേ ।
ദണ്ഡകാന്തകായ । ഊര്‍ധ്വകേശായ । അജമീഢായ । പിപ്പലാദായ । ബഹുശ്രവസേ ।
ഗന്ധര്‍വായ । അഭ്യുദിതായ । കേശിനേ । വീരപേശായ । വിശാരദായ ।
ഹിരണ്യവാസസേ । സ്തബ്ധാക്ഷായ । ബ്രഹ്മലാലിതശൈശവായ । പദ്മഗര്‍ഭായ ।
ജംബുമലിനേ । സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗായ നമഃ ॥ 760 ॥

ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ നമഃ । കരഭാജേ । അഗ്നിസംശ്രയായ ।
അജീഗര്‍തായ । ശാകലാഗ്രയായ । സന്ധാനായ । സിംഹവിക്രമായ ।
പ്രഭാവാത്മനേ । ജഗത്കാലായ । കാലകാലായ । ബൃഹദ്രഥായ । സാരാങ്ഗായ ।
യതമാന്യായ । സത്കൃതയേ । ശുചിമണ്ഡലായ । കുമാരജിതേ । വനേചാരിണേ ।
സപ്തകന്യാമനോരമായ । ധൂമകേതവേ । മഹാകേതവേ നമഃ ॥ 780 ॥

ഓം പക്ഷികേതവേ നമഃ । പ്രജാപതയേ । ഊര്‍ധ്വരേതസേ । ബലോപായായ ।
ഭൂതാവര്‍തായ । സജങ്ഗമായ । രവയേ । വായവേ । വിധാത്രേ । സിദ്ധാന്തായ ।
നിശ്ചലായ । അചലായ । ആസ്ഥാനകൃതേ । അമേയാത്മനേ । അനുകൂലായ ।
ഭുവോഽധികായ । ഹ്രസ്വായ । പിതാമഹായ । അനര്‍ഥായ ।
കാലവീര്യായ നമഃ ॥ 800 ॥

ഓം വൃകോദരായ നമഃ । സഹിഷ്ണവേ । സഹദേവായ । സര്‍വജിതേ ।
ശത്രുതാപനായ । പാഞ്ചരാത്രപരായ । ഹംസിനേ । പഞ്ചഭൂതപ്രവര്‍തകായ ।
ഭൂരിശ്രവസേ । ശിഖണ്ഡിനേ । സുയജ്ഞായ । സത്യഘോഷണായ । പ്രഗാഢായ ।
പ്രവണായ । ഹാരിണേ । പ്രമാണായ । പ്രണവായ । നിധയേ । മഹോപനിഷദോ
വാചേ । വേദനീഡായ നമഃ ॥ 820 ॥

ഓം കിരീടധൃതേ നമഃ । ഭവരോഗഭിഷജേ । ഭാവായ । ഭാവസാധ്യായ ।
ഭവാതിഗായ । ഷഡ്ധര്‍മവര്‍ജിതായ । കേശിനേ । കാര്യവിദേ । കര്‍മഗോചരായ ।
യമവിധ്വംസനായ । പാശിനേ । യമിവര്‍ഗനിഷേവിതായ । മതങ്ഗായ ।
മേചകായ । മേധ്യായ । മേധാവിനേ । സര്‍വമേലകായ । മനോജ്ഞദൃഷ്ടയേ ।
മാരാരിനിഗ്രഹായ । കമലാകരായ നമഃ ॥ 840 ॥

ഓം നമദ്ഗണേശായ നമഃ । ഗോപീഡായ । സന്താനായ । സന്തതിപ്രദായ ।
ബഹുപ്രദായ । ബലാധ്യക്ഷായ । ഭിന്നമര്യാദഭേദനായ । അനിര്‍മുക്തായ ।
ചാരുദേഷ്ണായ । സത്യാഷാഢായ । സുരാധിപായ । ആവേദനീയായ । അവേദ്യായ ।
താരണായ । തരുണായ । അരുണായ । സര്‍വലക്ഷണലക്ഷണ്യായ ।
സര്‍വലോകവിലക്ഷണായ । സര്‍വാക്ഷായ । സുധാധീശായ നമഃ ॥ 860 ॥

ഓം ശരണ്യായ നമഃ । ശാന്തവിഗ്രഹായ । രോഹിണീശായ । വരാഹായ ।
വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപധൃതേ । സ്വര്‍ഗദ്വാരായ । സുഖദ്വാരായ । മോക്ഷദ്വാരായ ।
ത്രിവിഷ്ടപായ । അദ്വിതീയായ । കേവലായ । കൈവല്യപതയേ । അര്‍ഹണായ ।
താലപക്ഷായ । താലകരായ । യന്തിരണേ । തന്ത്രവിഭേദനായ । ഷഡ്രസായ ।
കുസുമാസ്ത്രായ । സത്യമൂലഫലോദയായ നമഃ ॥ 880 ॥

ഓം കലായൈ നമഃ । കാഷ്ഠായൈ । മുഹൂര്‍തായ । മണിബിംബായ । ജഗദ്ധൃണയേ ।
അഭയായ । രുദ്രഗീതായ । ഗുണജിതേ । ഗുണഭേദനായ । ഗുണഭേദനായ ।
ദേവാസുരവിനിര്‍മാത്രേ । ദേവാസുരനിയാമകായ । പ്രാരംഭായ । വിരാമായ ।
സാംരാജ്യാധിപതയേ । പ്രഭവേ । പണ്ഡിതായ । ഗഹനാരംഭായ । ജീവനായ ।
ജീവനപ്രദായ । രക്തദേവായ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം ദേവമൂലായ നമഃ । വേദമൂലായ । മനഃപ്രിയായ । വിരോചനായ ।
സുധാജാതായ । സ്വര്‍ഗാധ്യക്ഷായ । മഹാകപയേ । വിരാഡ്രൂപായ । പ്രജാരൂപായ ।
സര്‍വദേവശിഖാമണയേ । ഭഗവതേ । സുമുഖായ । സ്വര്‍ഗായ । മഞ്ജുകേശായ ।
സുതുന്ദിലായ । വനമാലിനേ । ഗന്ധമാലിനേ । മുക്താമാലിനേ । അചലോപമായ ।
മുക്തായ നമഃ ॥ 920 ॥

ഓം അസൃപ്യായ നമഃ । സുഹൃദേ । ഭ്രാത്രേ । പിത്രേ । മാത്രേ । പരായൈ ഗത്യൈ ।
സത്ത്വധ്വനയേ । സദാബന്ധവേ । ബ്രഹ്മരുദ്രാധിദൈവതായ । സമാത്മനേ ।
സര്‍വദായ । സാങ്ഖ്യായ । സന്‍മാര്‍ഗധ്യേയസത്പദായ । സസങ്കല്‍പായ ।
വികല്‍പായ । കര്‍ത്രേ । സ്വാദിനേ । തപോധനായ । വിരജസേ ।
വിരജാനാഥായ നമഃ ॥ 940 ॥

ഓം സ്വച്ഛശൃങ്ഗായ നമഃ । ദുരിഷ്ടഘ്നേ । ഘോണായ । ബന്ധവേ ।
മഹാചേഷ്ടായ । പുരാണായ । പുഷ്കരേക്ഷണായ । അഹയേ ബുധ്ന്യായ । മുനയേ ।
വിഷ്ണവേ । ധര്‍മയൂപായ । തമോഹരായ । അഗ്രാഹ്യായ । ശാശ്വതായ ।
കൃഷ്ണായ । പ്രവരായ । പക്ഷിവാഹനായ । കപിലായ । ഖപഥിസ്ഥായ ।
പ്രദ്യുംനായ നമഃ ॥ 960 ॥

ഓം അമിതഭോജനായ നമഃ । സങ്കര്‍ഷണായ । മഹാവായവേ । ത്രികാലജ്ഞായ ।
ത്രിവിക്രമായ । പൂര്‍ണപ്രജ്ഞായ । സുധിയേ । ഹൃഷ്ടായ । പ്രബുദ്ധായ ।
ശമനായ । സദസേ । ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിനിര്‍മാത്രേ । മാധവായ । മധുസൂദനായ ।
ശശ്വദേകപ്രകാരായ । കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ । ശശ്വദ്ഭക്തപരാധീനായ ।
ശശ്വദാനന്ദദായകായ । സദാനന്ദായ । സദാഭാസായ നമഃ ॥ 980 ॥

ഓം സദാ സര്‍വഫലപ്രദായ നമഃ । ഋതുമതേ । ഋതുപര്‍ണായ । വിശ്വനേത്രേ ।
വിഭൂത്തമായ । രുക്മാങ്ഗദപ്രിയായ । അവ്യങ്ഗായ । മഹാലിങ്ഗായ । മഹാകപയേ ।
സംസ്ഥാനസ്ഥാനദായ । സ്രഷ്ട്രേ । ജാഹ്നവീവാഹധൃശേ । പ്രഭവേ ।
മാണ്ഡുകേഷ്ടപ്രദാത്രേ । മഹാധന്വന്തരയേ । ക്ഷിതയേ । സഭാപതയേ ।
സിദ്ധമൂലായ । ചരകാദയേ । മഹാപഥായ നമഃ ॥ 1000 ॥

ഓം ആസന്നമൃത്യുഹന്ത്രേ നമഃ । വിശ്വാസ്യായ । പ്രാണനായകായ । ബുധായ ।
ബുധേജ്യായ । ധര്‍മേജ്യായ । വൈകുണ്ഠപതയേ । ഇഷ്ടദായ നമഃ ॥ 1008 ॥

ഇതി ശ്രീവരാഹസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top