1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Varaha Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಹಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ । ಭೂವರಾಹಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಪರಮಾಯ ಪುರುಷಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ವಿಭವೇ । ವ್ಯೋಮಚರಾಯ । ಬಲಿನೇ ।
ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ।
ನಿರಹಂಕಾರಾಯ । ನಿರ್ಮಾಯಾಯ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ಅಮಲಾಯ । ವಿಶಿಖಾಯ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ । ವಿಮಲಾಯ ।
ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ವಿನೋದಿನೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ । ವಸುನ್ಧರಾನಾಥಾಯ । ವಸುರೇತಸೇ ।
ವಿರೋಧಹೃದೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ । ದೈತ್ಯಾರಯೇ । ಹರಸೇವಿತಾಯ ।
ಮಹಾದರ್ಶಾಯ । ಮನೋಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ನೈಕಸಾಧನಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಾಯ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಸತಾಂ ಪತಯೇ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾಯ । ಅಸಂಗಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ । ಸತ್ಯಕರ್ಮಣೇ ।
ಸತ್ಯಪತಯೇ । ಸರ್ವಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಮತಾಯ । ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಿಯೋ ಹನ್ತ್ರೇ ।
ಮೃಗಾಂಗಾಯ । ನಿಯಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಲವೀರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ತಪಃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಕರ್ತ್ರೇ । ಗುಣಾಯ । ಬಲಿನೇ । ಅನನ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಥಮಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಸರ್ವಭಾವವಿದೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ।
ಅನನ್ತಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಅಗಾಧನಿಲಯಾಯ । ಅಪಾರಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿರಾಯುಧಾಯ । ಅಮೋಘದೃಶೇ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ವಿಹುತಯೇ । ವಿಭವಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ । ಭವಹೀನಾಯ ।
ಭವಾನ್ತಕಾಯ । ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಪವಿತ್ರಾಂಘ್ರಯೇ । ಸುನಾಸಾಯ । ಪವನಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಭಜನೀಯಗುಣಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಭದ್ರಾಯ । ಭದ್ರಯಶಸೇ । ಹರಯೇ ।
ವೇದಾನ್ತಕೃತೇ । ವೇದವನ್ದ್ಯಾಯ । ವೇದಾಧ್ಯಯನತತ್ಪರಾಯ । ವೇದಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾತ್ಮನೇ ।
ವೇದಾತೀತಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಜಗದೀಶಾಯ ।
ಜನೇಶ್ವರಾಯ । ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಹೇಮಾಂಗಾಯ । ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ।
ಹರಿದ(ತಾ)ಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಹರಯೇ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಹಲಾಯುಧಾಯ ।
ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷಾಯ । ಅಮ್ಬುಜಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ನಿರ್ಜರಾಯ ನಮಃ । ನಿರಂಕುಶಾಯ । ನಿಷ್ಠುರಾಯ । ನಿತ್ಯಸನ್ತೋಷಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪದಪ್ರದಾಯ । ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ ।
ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮದೋದ್ಧತಾಯ ।
ಮನೋಽಭಿಮಾನಿನೇ । ಮಾಯಾವಿನೇ । ಮಾನದಾಯ । ಮಾನಲ(ರ)ಕ್ಷಣಾಯ । ಮನ್ದಾಯ ।
ಮಾನಿನೇ । ಮನಃಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಾಯಾಪತಯೇ । ಮಾನಪತಯೇ
ಮನಸಃಪತಯೇ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಬಾಹ್ಯಾಯ । ಆನನ್ದಿನೇ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಅಜಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ।
ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಉಗ್ರಕೃತೇ ।
ಪರಿವೇಷ್ಟನಾಯ । ಜಿತೇನ್ದಿರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಜಯಾಯ । ಅಜಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ಸರ್ವಹೃದನ್ತರನಿವಾಸಕಾಯ । ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಕಾರಕಾಯ । ಗುರವೇ । ಕವಯೇ । ಕಿಟಯೇ ।
ಕಾನ್ತಾಯ । ಕಂಜಾಕ್ಷಾಯ ಖಗವಾಹನಾಯ । ಸುಶರ್ಮಣೇ । ವರದಾಯ । ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ ।
ಸುದಾಸಾಭಿಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ಝಿಲ್ಲಿಕಾತನಯಾಯ । ಪ್ರೇಷಿಣೇ । ಝಿಲ್ಲಿಕಾಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಗುಣಜಿತೇ । ಕಥಿತಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕೋಲಾಯ । ಶ್ರಮಾಪಹಾಯ । ಕಿಟಯೇ ।
ಕೃಪಾಪರಾಯ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸರ್ವದೃಶೇ । ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ । ಯೋಗಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ಮತಾಯ । ವಸ್ತುನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ವೇದಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಮಹಾಲಮ್ಬೋಷ್ಠಕಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಮನೋರಮಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಬಾಹವೇ ।
ಇಭಸ್ಥೂಲಾಯ । ಶ್ಯೇನಾಯ । ಸೇನಾಪತಯೇ । ಖನಯೇ । ದೀರ್ಘಾಯುಷೇ ।
ಶಂಕರಾಯ । ಕೇಶಿನೇ । ಸುತೀರ್ಥಾಯ । ಮೇಘನಿಃಸ್ವನಾಯ । ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ ।
ಸೂಕ್ತವಾಕಾಯ । ಸುಹೃನ್ಮಾನ್ಯಾಯ । ಸುವರ್ಚಲಾಯ । ಸಾರಭೃತೇ । ಸರ್ವಸಾರಾಯ ।
ಸರ್ವಗ್ರ(ಗ್ರಾ)ಹಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಸದಾಗತಯೇ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾಯ । ಕುಜಾಯ । ಜ್ಞಾಯ ।
ದೇವಮನ್ತ್ರಿಣೇ । ಭೃಗವೇ । ಶನಯೇ । ರಾಹವೇ । ಕೇತವೇ । ಗ್ರಹಪತಯೇ ।
ಯಜ್ಞಭೃತೇ । ಯಜ್ಞಸಾಧನಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸೋಮಕಾನ್ತಾಯ । ಸುಧಾಕರಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಯಾಜಿನೇ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ । ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃತೇ । ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕೃತೇ । ಯಜ್ಞಸಾಧಕಾಯ । ಇಡಾಗರ್ಭಾಯ । ಸ್ರವತ್ಕರ್ಣಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಘೋಣಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ । ಶಿವಾಯ । ಶಿವತರಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಶಿವಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಶಿವಾರ್ಚಿತಾಯ । ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಆದಿಕೃತೇ ।
ಶಂಖಿನೇ । ಚಕ್ರಿಣೇ । ಗದಿನೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಪದ್ಮಿನೇ । ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಚಂಡಾಯ । ಕೋಲಾಹಲಾಯ । ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ । ಅಗ್ರ್ಯಭುಜೇ । ವಿಭವೇ ।
ಸದಾಚಾರಾಯ । ಸದಾರಮ್ಭಾಯ । ದುರಾಚಾರನಿವರ್ತಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಅವಜ್ಞಾಯ । ಜ್ಞಾನದಾಯ । ಅಜ್ಞಾನದಾಯ ।
ಯಮಿನೇ । ಲಯೋದಕವಿಹಾರಿಣೇ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗತಯೇ । ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಯಜ್ವನೇ । ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ । ಹರಯೇ । ಸೂತ್ರಕೃತೇ ।
ಲೋಲಸೂತ್ರಾಯ । ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ।
ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಶ್ರೀಧರಾಯ ।
ಭೂಧರಾಯ । ಅರ್ಭಕಾಯ । ವರುಣಾಯ । ವೃಕ್ಷಾಯ । ವೃಷಭಾಯ ।
ವರ್ಧನಾಯ । ವರಾಯ । ಯುಗಾದಿಕೃತೇ । ಯುಗಾವರ್ತಾಯ । ಪಕ್ಷಾಯ । ಮಾಸಾಯ ।
ಋತವೇ । ಯುಗಾಯ । ವತ್ಸರಾಯ । ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಇನ್ದ್ರತ್ರಾತ್ರೇ । ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕ್ಷುದ್ರಕೃತೇ । ಕ್ಷುದ್ರನಾಶನಾಯ । ಮಹಾಹನವೇ । ಮಹಾಘೋರಾಯ । ಮಹಾದೀಪ್ತಯೇ ।
ಮಹಾವ್ರತಾಯ । ಮಹಾಪಾದಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಗಮ್ಭೀರಘೋಷಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಭೀರಾಯ । ಘುರ್ಘುರಸ್ವನಾಯ ।
ಓಂಕಾರಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓನ್ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । ವಷಟ್ಕಾರಾಯ । ಹುತಾಶನಾಯ । ಭೂಯಸೇ । ಬಹುಮತಾಯ ।
ಭೂಮ್ನೇ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ । ವ್ಯವಸಾಯಾಯ । ಅಘಮರ್ಷಾಯ ।
ವಿದಿತಾಯ । ಅಭ್ಯುತ್ಥಿತಾಯ । ಮಹಸೇ । ಬಲಭಿದೇ । ಬಲವತೇ । ದಂಡಿನೇ ।
ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ವಶಾಯ । ವಶಿನೇ । ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಊರ್ಜವತೇ ।
ಧೃತಾರಯೇ । ಅಸಹಾಯಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ಬಡವಾಮುಖಾಯ । ವಸವೇ । ವಸುಮನಸೇ ।
ಸಾಮಶರೀರಾಯ । ವಸುಧಾಪ್ರದಾಯ । ಪೀತಾಮ್ಬರಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ವಾಮನಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ।
ನಿರ್ಜಿತಾಮರಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯವನ್ದ್ಯಾಯ । ಮುಕ್ತವನ್ದ್ಯಾಯ । ಮುರಾನ್ತಕಾಯ ।
ಬನ್ಧಕಾಯ । ಮೋಚಕಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ಯುದ್ಧಸೇನಾವಿಮರ್ದನಾಯ । ಪ್ರಸಾರಣಾಯ ।
ನಿಷೇಧಾತ್ಮನೇ । ಭಿಕ್ಷವೇ । ಭಿಕ್ಷುಪ್ರಿಯಾಯ । ಋಜವೇ । ಮಹಾಹಂಸಾಯ ।
ಭಿಕ್ಷುರೂಪಿಣೇ । ಮಹಾಕನ್ದಾಯ । ಮಹಾಶನಾಯ । ಮನೋಜವಾಯ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಸಭಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ನಿರ್ವಿಭಾವಾಯ । ಭೂವಿದಾರಿಣೇ ।
ದುರಾಸದಾಯ । ವಸನಾಯ । ವಾಸವಾಯ । ವಿಶ್ವವಾಸವಾಯ । ವಾಸವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೇ । ಸಿದ್ಧಕಾಮಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಕಾಮಾಯ । ಶುಭಾರ್ಥವಿದೇ ।
ಅಜೇಯಾಯ । ವಿಜಯಿನೇ । ಇನ್ದ್ರಾಯ । ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ ।
ಈಕ್ಷಾಮಾತ್ರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ಭ್ರೂಭಂಗನಿಯತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಮಹಾಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ । ದಿಗೀಶೇಶಾಯ । ಮುನಿಮಾನ್ಯಾಯ । ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ವಜ್ರಕಾಯಾಯ । ವರದಾಯ । ವಾಯುವಾಹನಾಯ । ವದಾನ್ಯಾಯ ।
ವಜ್ರಭೇದಿನೇ । ಮಧುಹೃತೇ । ಕಲಿದೋಷಘ್ನೇ । ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ । ವಾಜಸನಾಯ ।
ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಯ । ಮನೋರಮಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಧನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಟಮ್ಭಿನೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಹಸ್ತಾಯ । ವಿಶ್ವಹಾಯ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಅತುಲಾಯ । ವಸುವೇಗಾಯ । ಅರ್ಕಾಯ । ಸಮ್ರಾಜೇ । ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ । ಶಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ । ಮಾರಶಕ್ತಿವಿಭಂಜನಾಯ । ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ । ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಮೀಮಾಂಸಿತಗುಣಾಕರಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಶ್ರೀಶಾಯ । ನಿತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ।
ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯ । ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ನಿಜಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಭೇದಿನೇ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ಅನ್ತಶ್ಚರಾಯ ।
ಭವಾಧೀಶಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿನೇ । ಕಲಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಚಾರಾಯ ।
ಜಗದ್ಧಿತಮಹಾವ್ರತಾಯ । ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸದಾಧ್ಯೇಯಾಯ । ದುರ್ವಾಸಾದಿವಿಬೋಧನಾಯ ।
ದುರ್ಧಿಯಾಂ ದುರಾಪಾಯ । ಗೋಪ್ಯಾಯ । ದೂರಾದ್ದೂರಾಯ । ಸಮೀಪಗಾಯ । ವೃಷಾಕಪಯೇ ।
ಕಪಯೇ । ಕಾರ್ಯಾಯ । ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ಕಾರಣಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಥನಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಪ್ರಥಮಾಯ । ಮಧ್ಯಮಾಯ । ತಾರಾಯ ।
ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೋದರ್ಕಕಾಯವತೇ । ಸುರೂಪಾಯ । ಸದಾವೇತ್ತ್ರೇ । ಸುಮುಖಾಯ ।
ಸುಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸ್ವಚ್ಛಾಯ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸ್ವಾಹಿತಾರ್ಥವಿನಾಶನಾಯ । ಸಾಹಸಿನೇ ।
ಸರ್ವಹನ್ತ್ರೇ । ಸಮ್ಮತಾಯ । ಅಸಕೃದನಿನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮಪಾಲಾಯ । ಸುತೀರ್ಥ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ । ಜ್ವಾಲಿನೇ ।
ವಿಶಾಲಾಯ । ಪರಾಯ । ವೇದಕೃಜ್ಜನವರ್ಧನಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ವೈದ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾವೇದಿನೇ । ವೀರಘ್ನೇ । ವಿಷಮಾಯ । ಮಹಾಯ । ಈತಿಭಾನವೇ । ಗ್ರಹಾಯ ।
ಪ್ರಗ್ರಹಾಯ । ನಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಗ್ನಿಘ್ನೇ । ಉತ್ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಸನ್ನಿಷೇಧಾಯ ನಮಃ । ಸುಪ್ರತಾಪಾಯ । ಪ್ರತಾಪಧೃತೇ । ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯ ।
ಶಾಲಾಯ । ಸುರೂಪಾಯ । ಸಪ್ರಮೋದನಾಯ । ಚತುಷ್ಕಿಷ್ಕವೇ । ಸಪ್ತಪಾದಾಯ ।
ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಾಯ । ತ್ರಿಮೇಖಲಾಯ । ಸುಧಾಪಾನರತಾಯ । ಅರಿಘ್ನಾಯ । ಸುರಮೇಡ್ಯಾಯ ।
ಸುಲೋಚನಾಯ । ತತ್ತ್ವವಿದೇ । ತತ್ತ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಪರತತ್ತ್ವಾಯ । ಪ್ರಜಾಗರಾಯ ।
ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾಮೇರವೇ । ಅಮೋಘದೃಶೇ ।
ಭೇದಪ್ರಭೇದವಾದಿನೇ । ಸ್ವಾದ್ವೈತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಭಾಗಹಾರಿಣೇ ।
ವಂಶಕರಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಕೃತೇ । ನಿಯನ್ತ್ರೇ । ನಿಯಮಾಯ ।
ಯನ್ತ್ರೇ । ನನ್ದಕಾಯ । ನನ್ದಿವರ್ಧನಾಯ । ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ । ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಾಯ । ವೇದಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । ಅನನ್ತನಾಮ್ನೇ । ಶಬ್ದಾತಿಗಾಯ । ಕೃಪಾಯ । ದಮ್ಭಾಯ ।
ದಮ್ಭಕರಾಯ । ದಮ್ಭವಂಶಾಯ । ವಂಶಕರಾಯ । ವರಾಯ । ಅಜನಯೇ ।
ಜನಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯುಗಾನ್ತಕಾಯ । ದರ್ಭರೋಮ್ಣೇ । ಬುಧಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಮಾನುಕೂಲಾಯ । ಮದೋದ್ಧತಾಯ । ಶಾನ್ತನವೇ । ಶಂಕರಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ । ಚಂಡಶಾಸನಾಯ । ವೃತ್ತನಾಸಾಯ । ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯ । ಮಹಾನೃಣಾಯ । ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ । ದೇವಭೂತಯೇ । ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ಹೃದಾಲಯಾಯ । ಮಹಭಾಗಾಯ । ಮಹಾಸ್ಪರ್ಶಾಯ । ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ । ಮಹಾಮನಸೇ ।
ಮಹೋದರಾಯ । ಮಹೋಷ್ಠಾಯ । ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ । ಮಹಾಮುಖಾಯ । ಪುಷ್ಕರಾಯ ।
ತುಮ್ಬುರವೇ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಖೇಟಿನೇ ನಮಃ । ಸ್ಥಾವರಾಯ । ಸ್ಥಿತಿಮತ್ತರಾಯ । ಶ್ವಾಸಾಯುಧಾಯ ।
ಸಮರ್ಥಾಯ । ವೇದಾರ್ಥಾಯ । ಸುಸಮಾಹಿತಾಯ । ವೇದಶೀರ್ಷಾಯ । ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಮೋದಾಯ । ಸಾಮಗಾಯನಾಯ । ಅನ್ತರ್ಭಾವ್ಯಾಯ । ಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ । ಮಹೀದಾಸಾಯ ।
ದಿವಸ್ಪತಯೇ । ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ । ವಿದುಷೇ । ಉಪಹಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ ।
ಅನಲಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಶಫಾಯ ನಮಃ । ಗುಪ್ತಾಯ । ಶೋಭನಾಯ । ನಿರವಗ್ರಹಾಯ । ಭಾಷಾಕರಾಯ ।
ಮಹಾಭರ್ಗಾಯ । ಸರ್ವದೇಶವಿಭಾಗಕೃತೇ । ಕಾಲಕಂಠಾಯ । ಮಹಾಕೇಶಾಯ ।
ಲೋಮಶಾಯ । ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ । ಆಸೇವನಾಯ । ಅವಸಾನಾತ್ಮನೇ । ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ರಕ್ತಲೋಚನಾಯ । ನಾರಂಗಾಯ । ನರಕೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ।
ದುರಿಷ್ಟಘ್ನೇ । ಹುಂಕಾರಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಧಿಪತಯೇ । ಬಲಾಯ । ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವದನಾಯ । ಕ್ಷತ್ರಬಾಹವೇ । ವಿದೂರಗಾಯ । ಚತುರ್ಥಪದೇ ।
ಚತುಷ್ಪದೇ । ಚತುರ್ವೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರಕೃತೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ।
ಸರ್ವವರ್ಣವಿಭಾಗಕೃತೇ । ಮಹಾಪತಯೇ । ಗೃಹಪತಯೇ । ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಯ ।
ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ಅಧೂರ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ರಕ್ಷಿತ್ರೇ ನಮಃ । ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕೃತೇ । ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮೋಹನ್ತ್ರೇ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ।
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಾಯ । ತೀರ್ಥಕೃತೇ । ತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ । ತೀರ್ಥರೂಪಾಯ ।
ಅಪಾಮ್ಪತಯೇ । ಪುಣ್ಯಬೀಜಾಯ । ಪುರಾಣರ್ಷಯೇ । ಪವಿತ್ರಾಯ । ಪರಮೋತ್ಸವಾಯ ।
ಶುದ್ಧಿಕೃತೇ । ಶುದ್ಧಿದಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವನಿರೂಪಕಾಯ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಶುಭಾರ್ಹಾಯಾ । ಶುಭದಿತ್ಸವೇ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಶುಭಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಜಾಂ ಮುಖ್ಯಾಯ । ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬಲಿನೇ । ಸಮಾಯ । ಮೋದಾಯ । ಮೋದಾತ್ಮನೇ । ಮೋದದಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಸ್ಮೃತಯೇ ।
ಪರಾಯಣಾಯ । ಪ್ರಸಾದಾಯ । ಲೋಕಬನ್ಧವೇ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ । ಲೀಲಾವತಾರಾಯ ।
ಜನನವಿಹೀನಾಯ । ಜನ್ಮನಾಶನಾಯ । ಮಹಾಭೀಮಾಯ । ಮಹಾಗರ್ತಾಯ । ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ ।
ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ । ಭಾಸುರಾಯ । ಪ್ರಖ್ಯಾಯ । ವಿದೋಷಾಯ । ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಸಭಾಗ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಪಾಕಾಯ । ದುರವ್ಯಯಾಯ । ಕೃತ್ಯಹೀನಾಯ ।
ಮಹಾವಾಗ್ಮಿನೇ । ಮಹಾಪಾಪವಿನಿಗ್ರಹಾಯ । ತೇಜೋಽಪಹಾರಿಣೇ । ಬಲವತೇ ।
ಸರ್ವದಾಽರಿವಿದೂಷಕಾಯ । ಕವಯೇ । ಕಂಠಗತಯೇ । ಕೋಷ್ಠಾಯ ।
ಮಣಿಮುಕ್ತಾಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಗತಯೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಹಂಸಾಯ । ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಜಯಿನೇ । ಇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಾಯ । ವಾಗಿನ್ದ್ರಾಯ । ವಾಕ್ಪತಯೇ । ಪ್ರಭವೇ । ತಿರಶ್ಚೀನಗತಯೇ ।
ಶುಕ್ಲಾಯ । ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ । ಧರಾಧರಾಯ । ಪ್ರಭಾತಾಯ । ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾಯ ।
ಮಹಾಜನ್ತವೇ । ಮಹೌಷಧಯೇ । ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ । ವರ್ಧಕಾಯ ।
ತೀವ್ರಪ್ರವೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಪರ್ವತೋಪಮಾಯ ನಮಃ । ಸುಧಾಸಿಕ್ತಾಯ । ಸದಸ್ಯಸ್ಥಾಯ । ರಾಜರಾಜೇ ।
ದಂಡಕಾನ್ತಕಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ । ಅಜಮೀಢಾಯ । ಪಿಪ್ಪಲಾದಾಯ । ಬಹುಶ್ರವಸೇ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾಯ । ಅಭ್ಯುದಿತಾಯ । ಕೇಶಿನೇ । ವೀರಪೇಶಾಯ । ವಿಶಾರದಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯವಾಸಸೇ । ಸ್ತಬ್ಧಾಕ್ಷಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಲಾಲಿತಶೈಶವಾಯ । ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಜಮ್ಬುಮಲಿನೇ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಕರಭಾಜೇ । ಅಗ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಅಜೀಗರ್ತಾಯ । ಶಾಕಲಾಗ್ರಯಾಯ । ಸನ್ಧಾನಾಯ । ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮನೇ । ಜಗತ್ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಬೃಹದ್ರಥಾಯ । ಸಾರಾಂಗಾಯ ।
ಯತಮಾನ್ಯಾಯ । ಸತ್ಕೃತಯೇ । ಶುಚಿಮಂಡಲಾಯ । ಕುಮಾರಜಿತೇ । ವನೇಚಾರಿಣೇ ।
ಸಪ್ತಕನ್ಯಾಮನೋರಮಾಯ । ಧೂಮಕೇತವೇ । ಮಹಾಕೇತವೇ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಪಕ್ಷಿಕೇತವೇ ನಮಃ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಬಲೋಪಾಯಾಯ ।
ಭೂತಾವರ್ತಾಯ । ಸಜಂಗಮಾಯ । ರವಯೇ । ವಾಯವೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ।
ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ಅಚಲಾಯ । ಆಸ್ಥಾನಕೃತೇ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಅನುಕೂಲಾಯ ।
ಭುವೋಽಧಿಕಾಯ । ಹ್ರಸ್ವಾಯ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಅನರ್ಥಾಯ ।
ಕಾಲವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವೃಕೋದರಾಯ ನಮಃ । ಸಹಿಷ್ಣವೇ । ಸಹದೇವಾಯ । ಸರ್ವಜಿತೇ ।
ಶತ್ರುತಾಪನಾಯ । ಪಾಂಚರಾತ್ರಪರಾಯ । ಹಂಸಿನೇ । ಪಂಚಭೂತಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಭೂರಿಶ್ರವಸೇ । ಶಿಖಂಡಿನೇ । ಸುಯಜ್ಞಾಯ । ಸತ್ಯಘೋಷಣಾಯ । ಪ್ರಗಾಢಾಯ ।
ಪ್ರವಣಾಯ । ಹಾರಿಣೇ । ಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ । ನಿಧಯೇ । ಮಹೋಪನಿಷದೋ
ವಾಚೇ । ವೇದನೀಡಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಕಿರೀಟಧೃತೇ ನಮಃ । ಭವರೋಗಭಿಷಜೇ । ಭಾವಾಯ । ಭಾವಸಾಧ್ಯಾಯ ।
ಭವಾತಿಗಾಯ । ಷಡ್ಧರ್ಮವರ್ಜಿತಾಯ । ಕೇಶಿನೇ । ಕಾರ್ಯವಿದೇ । ಕರ್ಮಗೋಚರಾಯ ।
ಯಮವಿಧ್ವಂಸನಾಯ । ಪಾಶಿನೇ । ಯಮಿವರ್ಗನಿಷೇವಿತಾಯ । ಮತಂಗಾಯ ।
ಮೇಚಕಾಯ । ಮೇಧ್ಯಾಯ । ಮೇಧಾವಿನೇ । ಸರ್ವಮೇಲಕಾಯ । ಮನೋಜ್ಞದೃಷ್ಟಯೇ ।
ಮಾರಾರಿನಿಗ್ರಹಾಯ । ಕಮಲಾಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ನಮದ್ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪೀಡಾಯ । ಸನ್ತಾನಾಯ । ಸನ್ತತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಬಹುಪ್ರದಾಯ । ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭಿನ್ನಮರ್ಯಾದಭೇದನಾಯ । ಅನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಯ । ಸತ್ಯಾಷಾಢಾಯ । ಸುರಾಧಿಪಾಯ । ಆವೇದನೀಯಾಯ । ಅವೇದ್ಯಾಯ ।
ತಾರಣಾಯ । ತರುಣಾಯ । ಅರುಣಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಸರ್ವಾಕ್ಷಾಯ । ಸುಧಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ । ರೋಹಿಣೀಶಾಯ । ವರಾಹಾಯ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಸುಖದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ । ಕೇವಲಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಪತಯೇ । ಅರ್ಹಣಾಯ ।
ತಾಲಪಕ್ಷಾಯ । ತಾಲಕರಾಯ । ಯನ್ತಿರಣೇ । ತನ್ತ್ರವಿಭೇದನಾಯ । ಷಡ್ರಸಾಯ ।
ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಸತ್ಯಮೂಲಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಷ್ಠಾಯೈ । ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ಮಣಿಬಿಮ್ಬಾಯ । ಜಗದ್ಧೃಣಯೇ ।
ಅಭಯಾಯ । ರುದ್ರಗೀತಾಯ । ಗುಣಜಿತೇ । ಗುಣಭೇದನಾಯ । ಗುಣಭೇದನಾಯ ।
ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ದೇವಾಸುರನಿಯಾಮಕಾಯ । ಪ್ರಾರಮ್ಭಾಯ । ವಿರಾಮಾಯ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಯೇ । ಪ್ರಭವೇ । ಪಂಡಿತಾಯ । ಗಹನಾರಮ್ಭಾಯ । ಜೀವನಾಯ ।
ಜೀವನಪ್ರದಾಯ । ರಕ್ತದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ದೇವಮೂಲಾಯ ನಮಃ । ವೇದಮೂಲಾಯ । ಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿರೋಚನಾಯ ।
ಸುಧಾಜಾತಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾಕಪಯೇ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ । ಪ್ರಜಾರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಭಗವತೇ । ಸುಮುಖಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಾಯ । ಮಂಜುಕೇಶಾಯ ।
ಸುತುನ್ದಿಲಾಯ । ವನಮಾಲಿನೇ । ಗನ್ಧಮಾಲಿನೇ । ಮುಕ್ತಾಮಾಲಿನೇ । ಅಚಲೋಪಮಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಅಸೃಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸುಹೃದೇ । ಭ್ರಾತ್ರೇ । ಪಿತ್ರೇ । ಮಾತ್ರೇ । ಪರಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ।
ಸತ್ತ್ವಧ್ವನಯೇ । ಸದಾಬನ್ಧವೇ । ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾಧಿದೈವತಾಯ । ಸಮಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವದಾಯ । ಸಾಂಖ್ಯಾಯ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಧ್ಯೇಯಸತ್ಪದಾಯ । ಸಸಂಕಲ್ಪಾಯ ।
ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ವಾದಿನೇ । ತಪೋಧನಾಯ । ವಿರಜಸೇ ।
ವಿರಜಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಶೃಂಗಾಯ ನಮಃ । ದುರಿಷ್ಟಘ್ನೇ । ಘೋಣಾಯ । ಬನ್ಧವೇ ।
ಮಹಾಚೇಷ್ಟಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯ । ಅಹಯೇ ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ । ಮುನಯೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ಧರ್ಮಯೂಪಾಯ । ತಮೋಹರಾಯ । ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಪ್ರವರಾಯ । ಪಕ್ಷಿವಾಹನಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಖಪಥಿಸ್ಥಾಯ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಅಮಿತಭೋಜನಾಯ ನಮಃ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ । ಮಹಾವಾಯವೇ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಸುಧಿಯೇ । ಹೃಷ್ಟಾಯ । ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ।
ಶಮನಾಯ । ಸದಸೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ಮಾಧವಾಯ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ।
ಶಶ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ।
ಶಶ್ವದಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಸದಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಸದಾ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಋತುಮತೇ । ಋತುಪರ್ಣಾಯ । ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ।
ವಿಭೂತ್ತಮಾಯ । ರುಕ್ಮಾಂಗದಪ್ರಿಯಾಯ । ಅವ್ಯಂಗಾಯ । ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ । ಮಹಾಕಪಯೇ ।
ಸಂಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನದಾಯ । ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ಜಾಹ್ನವೀವಾಹಧೃಶೇ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಮಾಂಡುಕೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಮಹಾಧನ್ವನ್ತರಯೇ । ಕ್ಷಿತಯೇ । ಸಭಾಪತಯೇ ।
ಸಿದ್ಧಮೂಲಾಯ । ಚರಕಾದಯೇ । ಮಹಾಪಥಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಆಸನ್ನಮೃತ್ಯುಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ । ಬುಧಾಯ ।
ಬುಧೇಜ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮೇಜ್ಯಾಯ । ವೈಕುಂಠಪತಯೇ । ಇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ॥ 1008 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment