1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Vishnu Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం నారదపఞ్చరాత్రే ॥

శ్రీనారదపఞ్చరాత్రే జ్ఞానామృతసారే చతుర్థరాత్రే

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
బ్రహ్మహత్యాసహస్రాణాం పాపం శామ్యేత్ కథఞ్చన ।
న పునస్త్వయ్యవిజ్ఞాతే కల్పకోటిశతైరపి ॥ ౧ ॥

యస్మాన్న యా కృతా స్పర్ధా పవిత్రం స్యాత్కథం హరే ।
నశ్యన్తి సర్వపాపాని తన్మాం వద సురేశ్వర ।
తదాహ దేవో గోవిన్ద మమ ప్రీత్యా యథాయథమ్ ॥ ౨ ॥

శ్రీభగవానువాచ-
సదా నామసహస్రం మే పావనం మత్పదావహమ్ ।
తత్పరోఽనుదినం శమ్భో సర్వైశ్వర్యం యదీచ్ఛసి ॥ ౩ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
తమేవ తపసా నిత్యం భజామి స్తౌమి చిన్తయే ।
తేనాద్వితీయమహిమో జగత్పూజ్యోఽస్మి పార్వతి ! ॥ ౪ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ-
తన్మే కథయ దేవేశ యథాహమపి శఙ్కర ! ।
సర్వేశ్వరీ నిరూపమా తవ స్యాం సదృశీ ప్రభో ! ॥ ౫ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
సాధు ! సాధు ! త్వయా పృష్టో విష్ణోర్భగవతః శివే ! ।
నామ్నాం సహస్రం వక్ష్యామి ముఖ్యం త్రైలోక్యమఙ్గలమ్ ॥ ౬ ॥

ఓం నమోనారాయణాయ పురుషోత్తమాయ చ మహాత్మనే ।
విశుద్ధసద్మాధిష్ఠాయ మహాహంసాయ ధీమహి ॥ ౭ ॥

వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీవిష్ణోః సహస్రనామమన్త్రస్య మహాదేవ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
పరమాత్మా దేవతా । సూర్యకోటిప్రతీకాశ ఇతి బీజమ్ । గఙ్గాతీర్థోత్తమా శక్తిః ।
ప్రపన్నాశనిపఞ్జర ఇతి కీలకమ్ । దివ్యాస్త్ర ఇత్యస్రమ్ । సర్వపాపక్షయార్థం
సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థం శ్రీవిష్ణోర్నామసహస్రజపే వినియోగః ।

ఋష్యాదిన్యాసః
ఓం మహాదేవాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి ॥ ౧ ॥

అనుష్టుప్ ఛన్దసే నమః ముఖే ॥ ౨ ॥

పరమాత్మదేవతాయై నమః హృది ॥ ౩ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశబీజాయ నమః గుహ్యే ॥ ౪ ॥

గఙ్గాతీర్థోత్తమశక్త్యే నమః పాదయోః ॥ ౫ ॥

ప్రసన్నాశనిపఞ్జరకీలకాయ నమః నాభౌ ॥ ౬ ॥

వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ॥ ౭ ॥

కరన్యాసః
ఓం వాసుదేవః పరం బ్రహ్మ ఇత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ॥ ౧ ॥

ఓం మూలప్రకృతిరితి తర్జనీభ్యాం నమః ॥ ౨ ॥

ఓం భూమహావరాహ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః ॥ ౩ ॥

ఓం సూర్యవంశధ్వజో రామ ఇతి అనామికాభ్యాం నమః ॥ ౪ ॥

ఓం బ్రహ్మాదికమలాదిగదాసూర్యకేశవమితి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ॥ ౫ ॥

శేష ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఇతి కరన్యాసః ।

షడఙ్గన్యాసః
ఓం వాసుదేవః పరం బ్రహ్మ ఇతి హృదయాయ నమః ॥ ౧ ॥

ఓం మూలప్రకృతి శిరసే స్వాహా ॥ ౨ ॥

ఓం భూమహావారాహ ఇతి శిఖాయై వషట్ ॥ ౩ ॥

ఓం సూర్యవంశధ్వజో రామః ఇతి కవచాయ హుం ॥ ౪ ॥

బ్రహ్మాదికమలాదిగదాసూర్యకేశవః నేత్రత్రయాయ వౌషట ॥ ౫ ॥

ఓం దివ్యాస్త్ర ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ ॥ ౬ ॥

ఇతి హదయాదిషడఙ్గాన్యాసః ॥ ౭ ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

విష్ణుం భాస్వత్కిరీటాఙ్గదవలయగణాకల్పహారోదరాంఘ్రి-
శ్రోణీభూషం సువక్షోమణిమకరమహాకుణ్డలం మణ్డితాంసమ్ ।
హస్తోద్యచ్చక్రశఙ్ఖామ్బుజగదలమలం పీతకౌశయవాసో –
విద్యుద్భాసం సముద్యద్దినకరసదృశం పద్మహస్తం నమామి ॥ ౮ ॥

ఓం వాసుదేవః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరమ్ ।
పరం ధామ పరం జ్యోతిః పరం తత్త్వం పరం పదమ్ ॥ ౯ ॥

పరం శివం పరో ధ్యేయః పరం జ్ఞానం పరా గతిః ।
పరమార్థః పరం శ్రేయః పరానన్దః పరోదయః ॥ ౧౦ ॥

పరో వ్యక్తః పరం వ్యోమ పరార్ధః పరమేశ్వరః ।
నిరామయో నిర్వికారో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ॥ ౧౧ ॥

నిరఞ్జనో నిరాలమ్బో నిర్లేపో నిరవగ్రహః ।
నిర్గుణోనిష్కలోఽనన్తోఽచిన్త్యోఽసావచలోఽచ్యుతః ॥ ౧౨ ॥

అతీన్ద్రియోఽమితోఽరోధ్యోఽనీహోఽనీశోఽవ్యయోఽక్షయః ।
సర్వజ్ఞః సర్వగః సర్వః సర్వదః సర్వభావనః ॥ ౧౩ ॥

శర్వః శమ్భుః సర్వసాక్షీ పూజ్యః సర్వస్య సర్వదృక్ ।
సర్వశక్తిః సర్వసారః సర్వాత్మా సర్వతోముఖః ॥ ౧౪ ॥

సర్వావాసః సర్వరూపః సర్వాది సర్వదుఃఖహా ।
సర్వార్థః సర్వతోభద్రః సర్వకారణకారణమ్ ॥ ౧౫ ॥

సర్వాతిశాయకః సర్వాధ్యక్షః సర్వేశ్వరేశ్వరః ।
షడ్వింశకో మహావిష్ణుర్మహాగుహ్యో మహాహరిః ॥ ౧౬ ॥

నిత్యోదితో నిత్యయుక్తో నిత్యానన్దః సనాతనః ।
మాయాపతిర్యోగపతిః కైవల్యపతిరాత్మభూః ॥ ౧౭ ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతః కాలాతీతో భవాతిగః ।
పూర్ణః సత్యః శుద్ధబుద్ధస్వరూపో నిత్యచిన్మయః ॥ ౧౮ ॥

యోగిప్రియో యోగమయో భవబన్ధైకమోచకః ।
పురాణః పురుషః ప్రత్యక్ చైతన్యం పురుషోత్తమః ॥ ౧౯ ॥

వేదాన్తవేద్యో దుర్జ్ఞేయస్తాపత్రయవివర్జితః ।
బ్రహ్మవిద్యాశ్రయోఽలఙ్ఘ్యః స్వప్రకాశః స్వయమ్ప్రభః ॥ ౨౦ ॥

సర్వోపేయ ఉదాసీనః ప్రణవః సర్వతః సమః ।
సర్వానవద్యో దుష్ప్రాపస్తురీయస్తమసః పరః ॥ ౨౧ ॥

కూటస్థః సర్వసంశ్లిష్టో వాఙ్గమనోగోచరాతిగః ।
సఙ్కర్షణః సర్వహరః కాలః సర్వభయఙ్కరః ॥ ౨౨ ॥

అనుల్లఘ్యం సర్వగతిర్మహారుద్రో దురాసదః ।
మూలప్రకృతిరానన్దః ప్రజ్ఞాతా విశ్వమోహనః ॥ ౨౩ ॥

మహామాయో విశ్వబీజః పరాశక్తిసుఖైకభుక్ ।
సర్వకామ్యోఽనన్తశీలః సర్వభూతవశఙ్కరః ॥ ౨౪ ॥

అనిరుద్ధః సర్వజీవో హృషీకేశో మనఃపతిః ।
నిరుపాధిః ప్రియో హంసోఽక్షరః సర్వనియోజకః ॥ ౨౫ ॥

బ్రహ్మా ప్రాణేశ్వరః సర్వభూతభృద్దేహనాయకః ।
క్షేత్రజ్ఞః ప్రకృతిస్వామీ పురుషో విశ్వసూత్రధృక్ ॥ ౨౬ ॥

అన్తర్యామీ త్రిధామాఽన్తఃసాక్షీ త్రిగుణ ఈశ్వరః ।
యోగీ మృగ్యః పద్మనాభః శేషశాయీ శ్రియః పతిః ॥ ౨౭ ॥

శ్రీసత్యోపాస్యపాదాబ్జోఽనన్తః శ్రీః శ్రీనికేతనః ।
నిత్యవక్షఃస్థలస్థశ్రీః శ్రీనిధిః శ్రీధరో హరిః ॥ ౨౮ ॥

రమ్యశ్రీర్నిశ్చయశ్రీదో విష్ణుః క్షీరాబ్ధిమన్దిరః ।
కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో మాధవో జగదార్తిహా ॥ ౨౯ ॥

శ్రీవత్సవక్షా నిఃసీమః కల్యాణగుణభాజనమ్ ।
పీతామ్బరో జగన్నాథో జగద్ధాతా జగత్పితా ॥ ౩౦ ॥

జగద్బన్ధుర్జగత్స్రష్టా జగత్కర్తా జగన్నిధిః ।
జగదేకస్ఫురద్వీర్యో నాహంవాదీ జగన్మయః ॥ ౩౧ ॥

సర్వాశ్చర్యమయః సర్వసిద్ధార్థః సర్వవీరజిత్ ।
సర్వామోఘోద్యమో బ్రహ్మరుద్రాద్యుత్కృష్టచేతనః ॥ ౩౨ ॥

శమ్భోః పితామహో బ్రహ్మపితా శక్రాద్యధీశ్వరః ।
సర్వదేవప్రియః సర్వదేవవృత్తిరనుత్తమః ॥ ౩౩ ॥

సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతమ్ ।
యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞఫలదో యజ్ఞేశో యజ్ఞభావనః ॥ ౩౪ ॥

యజ్ఞత్రాతా యజ్ఞపుమాన్ వనమాలీ ద్విజప్రియః ।
ద్విజైకమానదోఽహింస్రః కులదేవోఽసురాన్తకః ॥ ౩౫ ॥

సర్వదుష్టాన్తకృత్ సర్వసజ్జనానన్దపాలకః ।
సర్వలోకైకజఠరః సర్వలోకైకమణ్డలః ॥ ౩౬ ॥

సృష్టిస్థిత్యన్తకృచ్చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః ।
శఙ్ఖభృన్నన్దకీ పద్మపాణిర్గరుడవాహనః ॥ ౩౭ ॥

అనిర్దేశ్యవపు సర్వః సర్వలోకైకపావనః ।
అనన్తకీర్తిర్నిః శ్రీశః పౌరుషః సర్వమఙ్గలః ॥ ౩౮ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశో యమకోటివినాశనః ।
బ్రహ్మకోటిజగత్స్రష్టా వాయుకోటిమహాబలః ॥ ౩౯ ॥

కోటీన్దుజగదానన్దీ శమ్భుకోటిమహేశ్వరః ।
కుబేరకోటిలక్ష్మీవాన్ శత్రుకోటివినాశనః ॥ ౪౦ ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యో దుర్గకోటివిమర్ద్ధనః ।
సముద్రకోటిగమ్భీరస్తీర్థకోటిసమాహ్వయః ॥ ౪౧ ॥

హిమవత్కోటినిష్కమ్పః కోటిబ్రహ్మాణ్డవిగ్రహః ।
కోట్యశ్వమేధపాపఘ్నో యజ్ఞకోటిసమార్చనః ॥ ౪౨ ॥

సుధాకోటిస్వాస్థ్యహేతుః కామధుక్కోటికామదః ।
బ్రహ్మవిద్యాకోటిరూపః శిపివిష్టః శుచిశ్రవాః ॥ ౪౩ ॥

విశ్వమ్భరస్తీర్థపాదః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
ఆదిదేవో జగజ్జైత్రో ముకున్దః కాలనేమిహా ॥ ౪౪ ॥

వైకుణ్ఠోఽనన్తమాహాత్మ్యో మహాయోగీశ్వరేశ్వరః ।
నిత్యతృప్తోఽథ సద్భావో నిఃశఙ్కో నరకాన్తకః ॥ ౪౫ ॥

దీనానాథైకశరణం విశ్వైకవ్యసనాపహా ।
జగత్క్షమాకృతో నిత్యో కృపాలుః సజ్జనాశ్రయః ॥ ౪౬ ॥

యోగేశ్వరః సదోదీర్ణో వృద్ధిక్షయవివర్జితః ।
అధోక్షజో విశ్వరేతా ప్రజాపతిసభాధిపః ॥ ౪౭ ॥

శక్రబ్రహ్మార్చితపదః శమ్భుబ్రహ్మోర్ధ్వధామగః ।
సూర్యసోమేక్షణో విశ్వభోక్తా సర్వస్య పారగః ॥ ౪౮ ॥

జగత్సేతుర్ధర్మసేతుర్ధీరోఽరిష్టధురన్యరః ।
నిర్మమోఽఖిలలోకేశో నిఃసఙ్గోఽద్భుతభోగవాన్ ॥ ౪౯ ॥

రమ్యమాయో విశ్వవిశ్వో విష్వక్సేనో నగోత్తమః ।
సర్వాశ్రయః పతిర్దేవ్యా సర్వభూషణభూషితః ॥ ౫౦ ॥

సర్వలక్షణలక్షణ్యః సర్వదైత్యేన్ద్రదర్పహా ।
సమస్తదేవసర్వజ్ఞః సర్వదైవతనాయకః ॥ ౫౧ ॥

సమస్తదేవతాదుర్గః ప్రపన్నాశనిపఞ్జరః ।
సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిరోమణిః ॥ ౫౨ ॥

సమస్తభయనిర్భిన్నో భగవాన్ విష్టరశ్రవాః ।
విభుః సర్వహితోదర్కో హతారిః సుగతిప్రదః ॥ ౫౩ ॥

సర్వదైవతజీవేశో బ్రాహ్మణాదినియోజకః ।
బ్రహ్మశమ్భుపరార్ధాఢ్యీ బ్రహ్మజ్యేష్ఠః శిశుః స్వరాట్ ॥ ౫౪ ॥

విరాట్ భక్తపరాధీనః స్తుత్యః సర్వార్థసాధకః ।
సర్వార్థకర్తా కృత్యజ్ఞః స్వార్థకృత్యమదోజ్ఝితః ॥ ౫౫ ॥

సదా నవః సదా భద్రః సదా శాన్తః సదా శివః ।
సదా ప్రియః సదా తుష్టః సదా పుష్టః సదార్చితః ॥ ౫౬ ॥

సదా పూతః పావనాగ్రో వేదగుహ్యో వృషాకపిః ।
సహస్రనామా త్రియుగశ్చతుమూర్తిశ్చతుర్భుజః ॥ ౫౭ ॥

భూతభవ్యభవన్నాథో మహాపురుషపూర్వజః ।
నారాయణో ముఞ్జకేశః సర్వయోగవినిస్మృతః ॥ ౫౮ ॥

వేదసారో యజ్ఞసారః సామసారస్తపోనిధిః ।
సాధ్యశ్రేష్ఠః పురాణర్షిర్నిష్ఠాశాన్తిపరాయణః ॥ ౫౯ ॥

శివస్త్రిశూలవిధ్వంసీ శ్రీకణ్ఠైకవరప్రదః ।
నరకృష్ణో హరిర్ధర్మనన్దనో ధర్మజీవనః ॥ ౬౦ ॥

ఆదికర్తా సర్వసత్యః సర్వస్త్రీరత్నదర్పహా ।
త్రికాలో జితకన్దర్ప ఉర్వశీదృఙ్మునీశ్వరః ॥ ౬౧ ॥

ఆద్యః కవిర్హయగ్రీవః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః ।
సర్వదేవమయో బ్రహ్మ గురుర్వాగ్మీశ్వరీపతిః ॥ ౬౨ ॥

అనన్తవిద్యాప్రభవో మూలావిద్యావినాశకః ।
సర్వార్హణో జగజ్జాఢ్యనాశకో మధుసూదనః ॥ ౬౩ ॥

అనన్తమన్త్రకోటీశః శబ్దబ్రహ్మైకపావకః ।
ఆదివిద్వాన్ వేదకర్తా వేదాత్మా శ్రుతిసాగరః ॥ ౬౪ ॥

బ్రహ్మార్థవేదాభరణః సర్వవిజ్ఞానజన్మభూః ।
విద్యారాజో జ్ఞానరాజో జ్ఞానసిన్ధురఖణ్డధీః ॥ ౬౫ ॥

మత్స్యదేవో మహాశృఙ్గో జగద్బీజవహిత్రధృక్ ।
లీలావ్యాప్తానిలామ్భోధిశ్చతుర్వేదప్రర్వతకః ॥ ౬౬ ॥

ఆదికూర్మోఽఖిలాధారస్తృణీకృతజగద్భవః ।
అమరీకృతదేవౌఘః పీయూషోత్పత్తికారణమ్ ॥ ౬౭ ॥

ఆత్మాధారో ధరాధారో యజ్ఞాఙ్గో ధరణీధరః ।
హిరణ్యాక్షహరః పృధ్వీపతిః శ్రాద్ధాదికల్పకః ॥ ౬౮ ॥

సమస్తపితృభీతిఘ్నః సమస్తపితృజీవనమ్ ।
హవ్యకవ్యైకభుగ్భవ్యో గుణభవ్యైకదాయకః ॥ ౬౯ ॥

లోమాన్తలీనజలధిః క్షోభితాశేషసాగరః ।
మహావరాహో యజ్ఞఘ్నధ్వంసనో యాజ్ఞికాశ్రయః ॥ ౭౦ ॥

నరసింహో దివ్యసింహః సర్వారిష్టార్తిదుఃఖహా ।
ఏకవీరోఽద్భుతబలో యన్త్రమన్త్రైకభఞ్జనమ్ ॥ ౭౧ ॥

బ్రహ్మాదిదుఃసహజ్యోతిర్యుగాన్తాగ్న్యతిభీషణః ।
కోటివజ్రాధికనఖో గజదుష్ప్రేక్షమూర్తిధృక్ ॥ ౭౨ ॥

మాతృచక్రప్రమథనో మహామాతృగణేశ్వరః ।
అచిన్త్యోఽమోఘవీర్యాఢ్యః సమస్తాసురఘస్మరః ॥ ౭౩ ॥

హిరణ్యకశిపుచ్ఛేదీ కాలః సఙ్కర్షణః పతిః ।
కృతాన్తవాహనః సద్యః సమస్తభయనాశనః ॥ ౭౪ ॥

సర్వవిఘ్నాన్తకః సర్వసిద్ధిదః సర్వపూరకః ।
సమస్తపాతకధ్వంసీ సిద్ధమన్త్రాధికాహ్వయః ॥ ౭౫ ॥

భైరవేశో హరార్తిఘ్న కాలకల్పో దురాసదః ।
దైత్యగర్భస్రావినామా స్ఫురద్బ్రహ్మాణ్డవర్జితః ॥ ౭౬ ॥

స్మృతిమాత్రాఖిలత్రాతా భూతరూపో మహాహరిః ।
బ్రహ్మచర్మశిరఃపట్టా దిక్పాలోఽర్ధాఙ్గభూషణః ॥ ౭౭ ॥

ద్వాదశార్కశిరోదామా రుద్రశీర్షైకనూపురః ।
యోగినీగ్రస్తగిరిజారతో భైరవతర్జకః ॥ ౭౮ ॥

వీరచక్రేశ్వరోఽత్యుగ్రో యమారిః కాలసంవరః ।
క్రోధేశ్వరో రుద్రచణ్డీపరివాదీ సుదుష్టభాక్ ॥ ౭౯ ॥

సర్వాక్షః సర్వమృత్యుశ్చ మృత్యుర్మృత్యునిర్వతకః ।
అసాధ్యః సర్వరోగఘ్నః సర్వదుర్గ్రహసౌమ్యకృత్ ॥ ౮౦ ॥

గణేశకోటిదర్పఘ్నో దుఃసహోఽశేషగోత్రహా ।
దేవదానవదుర్ధషో జగద్భక్ష్యప్రదః పితా ॥ ౮౧ ॥

సమస్తదుర్గతిత్రాతా జగద్భక్షకభక్షకః ।
ఉగ్రేశోఽసురమార్జారః కాలమూషకభక్షకః ॥ ౮౨ ॥

అనన్తాయుధదోర్ద్దణ్డో నృసింహో వీరభద్రజిత్ ।
యోగినీచక్రగుహ్యేశః శక్రారిః పశుమాంసభుక్ ॥ ౮౩ ॥

రుద్రో నారాయణో మేషరూపశఙ్కరవాహనః ।
మేషరూపీ శివత్రాతా దుష్టశక్తిసహస్రభుక్ ॥ ౮౪ ॥

తులసీవల్లభో వీరోఽచిన్త్యమాయోఽఖిలేష్టదః ।
మహాశివః శివారుద్రో భైరవైకకపాలభూత్ ॥ ౮౫ ॥

భిల్లశ్చక్రేశ్వరః శక్రో దివ్యమోహనరూపధృక్ ।
గౌరీసౌభాగ్యదో మాయానిధిర్మాయాభయాపహః ॥ ౮౬ ॥

బ్రహ్మతేజోమయో బ్రహ్మ శ్రీమయశ్చ త్రయీమయః ।
సుబ్రహ్మణ్యో బలిధ్వంసీ వామనోఽదితిదుఃఖహా ॥ ౮౭ ॥

ఉపేన్ద్రో నృపతిర్విష్ణుః కశ్యపాన్వయమణ్డనః ।
బలిస్వారాజ్యదః సర్వదేవవిప్రాత్మదోఽచ్యుతః ॥ ౮౮ ॥

ఉరుక్రమస్తీర్థపాదస్త్రిదశశ్చ త్రివిక్రమః ।
వ్యోమపాదః స్వపాదామ్భఃపవిత్రితజగత్త్రయః ॥ ౮౯ ॥

బ్రహ్మేశాద్యభివన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్ద్రుతకర్మాద్రిధారణః ।
అచిన్త్యాద్భుతవిస్తారో విశ్వవృక్షో మహాబలః ॥ ౯౦ ॥

బహుమూర్ధా పరాఙ్ఛిద్రభృగుపత్నీశిరోహరః ।
పాపస్తేయః సదాపుణ్యో దైత్యేశో నిత్యఖణ్డకః ॥ ౯౧ ॥

పూరితాఖిలదేవేశో విశ్వార్థైకావతారకృత్ ।
అమరో నిత్యగుప్తాత్మా భక్తచిన్తామణిః సదా ॥ ౯౨ ॥

వరదః కార్తవీర్యాదిరాజరాజ్యప్రదోఽనఘః ।
విశ్వశ్లాఘ్యోఽమితాచారో దత్తాత్రేయో మునీశ్వరః ॥ ౯౩ ॥

పరాశక్తిసమాయుక్తో యోగానన్దమదోన్మదః ।
సమస్తేన్ద్రారితేజోహృత్ పరమానన్దపాదపః ॥ ౯౪ ॥

అనసూయాగర్భరత్నో భోగమోక్షసుఖప్రదః ।
జమదగ్నికులాదిత్యో రేణుకాద్భుతశక్తిహృత్ ॥ । ౯౫ ॥

మాతృహత్యఘనిర్లేపః స్కన్దజిద్విప్రరాజ్యదః ।
సర్వక్షత్రాన్తకృద్వీరదర్పహా కార్తవీర్యజిత్ ॥ ౯౬ ॥

యోగీ యోగావతారశ్చ యోగీశో యోగవత్పరః ।
పరమానన్దదాతా చ శివాచార్యయశఃప్రదః ॥ ౯౭ ॥

భీమః పరశురామశ్చ శివాచార్యైకవిశ్వభూః ।
శివాఖిలజ్ఞానకోషో భీష్మాచార్యోఽగ్నిదైవతః ॥ ౯౮ ॥

ద్రోణాచార్యగురుర్విశ్వజైత్రధన్వా కృతాన్తకృత్ ।
అద్వితీయతమోమూర్తిర్బ్రహ్మచర్యైకదక్షిణః ॥ ౯౯ ॥

మనుశ్రేష్ఠః సతాం సేతుర్మహీయాన్ వృషభో విరాట్ ।
ఆదిరాజః క్షితిపితా సర్వరత్నైకదోహకృత్ ॥ ౧౦౦ ॥

పృథుజన్మాద్యేకదక్షో హ్రీః శ్రీః కీర్తిః స్వయంధృతిః ।
జగద్వృత్తిప్రదశ్చక్రవర్తిశ్రేష్ఠో దురస్త్రధృక్ ॥ ౧౦౧ ॥

సనకాదిమునిప్రాప్తభగవద్భక్తివర్ధనః ।
వర్ణాశ్రమాదిధర్మాణాం కర్తా వక్తా ప్రవర్తకః ॥ ౧౦౨ ॥

సూర్యవంశధ్వజో రామో రాధవః సద్గుణార్ణవః ।
కాకుత్స్థవీరతాధర్మో రాజధర్మధురన్ధరః ॥ ౧౦౩ ॥

నిత్యసుస్థాశయః సర్వభద్రగ్రాహీ శుభైకదృక్ ।
నవరత్నం రత్ననిధిః సర్వాధ్యక్షో మహానిధిః ॥ ౧౦౪ ॥

సర్వశ్రేష్ఠాశ్రయః సర్వశస్త్రాస్త్రగ్రామవీర్యవాన్ ।
జగద్వశీ దాశరథిః సర్వరత్నాశ్రయో నృపః ॥ ౧౦౫ ॥

ధర్మః సమస్తధర్మస్థో ధర్మద్రష్టాఖిలార్తిహృత్ ।
అతీన్ద్రో జ్ఞానవిజ్ఞానపారదృశ్వా క్షమామ్బుధిః ॥ ౧౦౬ ॥

సర్వప్రకృష్టః శిష్టేష్టో హర్షశోకాధనాకులః ।
పిత్రాజ్ఞాత్యక్తసామ్రాజ్యః సపత్నోదయనిర్భయః ॥ ౧౦౭ ॥

గుహాదేశార్పితైశ్వర్యః శివస్పర్ద్ధాజటాధరః ।
చిత్రకూటాప్తరత్నాద్రిజగదీశో రణేచరః ॥ ౧౦౮ ॥

యథేష్టామోఘశస్త్రాస్త్రో దేవేన్ద్రతనయాక్షిహా ।
బ్రహ్మేన్ద్రాదినతైషీకో మారీచఘ్నో విరాధహా ॥ ౧౦౯ ॥

బ్రహ్మశాపహతాశేషదణ్డకారణ్యపావనః ।
చతుర్దశసహస్రాగ్ర్యరక్షోఘ్నైకశరైకభృత్ ॥ ౧౧౦ ॥

ఖరారిస్త్రిశిరోహన్తా దూషణఘ్నో జనార్దనః ।
జటాయుషోఽగ్నిగతిదో కబన్ధస్వర్గదాయకః ॥ ౧౧౧ ॥

లీలాధునఃకోట్యాపాస్తదున్దుభ్యస్థిమహాచయః ।
సప్తతాలవ్యథాకృష్టధ్వజపాతాలదానవః ॥ ౧౧౨ ॥

సుగ్రీవే రాజ్యదో ధీమాన్ మనసైవాభయప్రదః ।
హనూమద్రుద్రముఖ్యేశః సమస్తకపిదేహభృత్ ॥ ౧౧౩ ॥

అగ్నిదైవత్యబాణైకవ్యాకులీకృతసాగరః ।
సమ్లిచ్ఛకోటిబాణైకశుష్కనిర్దగ్ధసాగరః ॥ ౧౧౪ ॥

సనాగదైత్యధామైకవ్యాకులీకృతసాగరః ।
సముద్రాద్భుతపూర్వైకబద్ధసేతుర్యశోనిధిః ॥ ౧౧౫ ॥

అసాధ్యసాధకో లఙ్కాసమూలోత్కర్షదక్షిణః ।
వరదృప్తజనస్థానపౌలస్త్యకలకృన్తనః ॥ ౧౧౬ ॥

రావణఘ్నః ప్రహస్తచ్ఛిత్ కుమ్భకర్ణభిదుగ్రహా ।
రావణైకముఖచ్ఛేత్తా నిఃశఙ్కేన్ద్రైకరాజ్యదః ॥ ౧౧౭ ॥

స్వర్గాస్వర్గత్వవిచ్ఛేదీ దేవేన్ద్రాదిన్ద్రతాహరః ।
రక్షోదేవత్వహృద్ధర్మా ధర్మహర్మ్యః పురుష్టుతః ॥ ౧౧౮ ॥

నాతిమాత్రదశాస్యారిర్దత్తరాజ్యవిభీషణః ।
సుధాసృష్టిభృతాశేషస్వసైన్యజీవనైకకృత్ ॥ ౧౧౯ ॥

దేవబ్రాహ్మణనామైకధాతా సర్వామరార్చితః ।
బ్రహ్మసూర్యేన్ద్రరుద్రాదివన్ద్యోఽర్చితసతాం ప్రియః ॥ ౧౨౦ ॥

అయోధ్యాఖిలరాజాగ్ర్య సర్వభూతమనోహరః ।
స్వామ్యతుల్యకృపాదత్తో హీనోష్కృష్టైకసత్ప్రియః ॥ ౧౨౧ ॥

స్వపక్షాదిన్యాయదర్శీ హీనార్థోఽధికసాధకః ।
బాధవ్యాజానుచితకృత్తావకోఽఖిలతుష్టికృత్ ॥ ౧౨౨ ॥

పార్వత్యధికయుక్తాత్మా ప్రియాత్యక్తః సురారిజిత్ ।
సాక్షాత్కుశలవత్సద్మేన్ద్రాగ్నినాతోఽపరాజితః ॥ ౧౨౩ ॥

కోశలేన్ద్రో వీరబాహుః సత్యార్థత్యక్తసోదరః ।
యశోదానన్దనో నన్దీ ధరణీమణ్డలోదయః ॥ ౧౨౪ ॥

బ్రహ్మాదికామ్యసాన్నిధ్యసనాథీకృతదైవతః ।
బ్రహ్మలోకాప్తచాణ్డాలాద్యశేషప్రాణిసార్థపః ॥ ౧౨౫ ॥

స్వర్ణీతగర్దభశ్వాదిచిరాయోధ్యాబలైకకృత్ ।
రామాద్వితీయః సౌమిత్రిలక్ష్మణప్రహతేన్ద్రజిత్ ॥ ౧౨౬ ॥

విష్ణుభక్తాశివాంహఃఛిత్పాదుకారాజ్యనిర్వృతః ।
భరతోఽసహ్యగన్ధర్వకోటిఘ్నో లవణాన్తకః ॥ ౧౨౭ ॥

శత్రుఘ్నో వైద్యరాడాయుర్వేదగర్భౌషధీపతిః ।
నిత్యానిత్యకరో ధన్వన్తరిర్యజ్ఞో జగద్ధరః ॥ ౧౨౮ ॥

సూర్యవిఘ్నః సురాజీవో దక్షిణేశో ద్విజప్రియః ।
ఛిన్నమూర్ధోపదేశార్కతనూజకృతమైత్రికః ॥ ౧౨౯ ॥

శేషాఙ్గస్థాపితనరః కపిలః కర్దమాత్మజః ।
యోగాత్మకధ్యానభఙ్గసగరాత్మజభస్మకృత్ ॥ ౧౩౦ ॥

ధర్మో విశ్వేన్ద్రసురభీపతిః శుద్ధాత్మభావితః ।
శమ్భుస్త్రిపురదాహైకస్థైర్యవిశ్వరథోద్ధతః ॥ ౧౩౧ ॥

విశ్వాత్మాశేషరుద్రార్థశిరశ్ఛేదాక్షతాకృతిః ।
వాజపేయాదినామాగ్నిర్వేదధర్మాపరాయణః ॥ ౧౩౨ ॥

శ్వేతద్వీపపతిః సాఙ్ఖ్యప్రణేతా సర్వసిద్ధిరాట్ ।
విశ్వప్రకాశితధ్యానయోగో మోహతమిస్రహా ॥ ౧౩౩ ॥

భక్తశమ్భుజితో దైత్యామృతవాపీసమస్తపః ।
మహాప్రలయవిశ్వైకోఽద్వితీయోఽఖిలదైత్యరాట్ ॥ ౧౩౪ ॥

శేషదేవః సహస్రాక్షః సహస్రాఙ్ఘిశిరోభుజః ।
ఫణీ ఫణిఫణాకారయోజితాబ్ధ్యమ్బుదక్షితిః ॥ ౧౩౫ ॥

కాలాగ్నిరుద్రజనకో ముసలాస్త్రో హలాయుధః ।
నీలామ్బరో వారుణీశో మనోవాక్కాయదోషహా ॥ ౧౩౬ ॥

స్వసన్తోషతృప్తిమాత్రః పాతితైకదశాననః ।
బలిసంయమనో ఘోరో రౌహిణేయః ప్రలమ్బహా ॥ ౧౩౭ ॥

ముష్టికఘ్నో ద్వివిదహా కాలిన్దీభేదనో బలః ।
రేవతీరమణః పూర్వభక్తిరేవాచ్యుతాగ్రజః ॥ ౧౩౮ ॥

దేవకీవసుదేవోత్థోఽదితికశ్యపనన్దనః ।
వార్ష్ణేయః సాత్వతాం శ్రేష్ఠః శౌరిర్యదుకులోద్వహః ॥ ౧౩౯ ॥

నరాకృతిః పూర్ణబ్రహ్మ సవ్యసాచీ పరన్తపః ।
బ్రహ్మాదికామనానిత్యజగత్పర్వేతశైశవః ॥ ౧౪౦ ॥

పూతనాఘ్నః శకటభిద్యమలార్జునభఞ్జనః ।
వత్సామురారిః కేశిఘ్నో ధేనుకారిర్గవీశ్వరః ॥ ౧౪౧ ॥

దామోదరో గోపదేవో యశోదానన్దకారకః ।
కాలీయమర్ద్దనః సర్వగోపగోపీజనప్రియః ॥ ౧౪౨ ॥

లీలాగోవర్ధనధరో గోవిన్దో గోకులోత్సవః ।
అరిష్టమథనః కామోన్మత్తగోపీవిముక్తిదః ॥ ౧౪౩ ॥

సద్యః కువలయాపీడఘాతీ చాణూరమర్దనః ।
కంసారిరుగ్రసేనాదిరాజ్యస్థాయ్యరిహాఽమరః ॥ ౧౪౪ ॥

సుధర్మాంకితభూలోకో జరాసన్ధబలాన్తకః ।
త్యక్తభక్తజరాసన్ధభీమసేనయశఃప్రదః ॥ ౧౪౫ ॥

సాన్దీపనిమృతాపత్యదాతా కాలాన్తకాదిజిత్ ।
రుక్మిణీరమణో రుక్మిశాసనో నరకాన్తకృత్ ॥ ౧౪౬ ॥

సమస్తనరకత్రాతా సర్వభూపతికోటిజిత్ ।
సమస్తసున్దరీకాన్తోఽసురారిర్గరుడధ్వజః ॥ ౧౪౭ ॥

ఏకాకీజితరుద్రార్కమరుదాపోఽఖిలేశ్వరః ।
దేవేన్ద్రదర్పహా కల్పద్రుమాలఙ్కృతభూతలః ॥ ౧౪౮ ॥

బాణబాహుసహస్రచ్ఛిత్స్కన్దాదిగణకోటిజిత్ ।
లీలాజితమహాదేవో మహాదేవైకపూజితః ॥ ౧౪౯ ॥

ఇన్ద్రార్థార్జుననిర్మత్సుర్జయదః పాణ్డవైకధృక్ ।
కాశీరాజశిరస్ఛేత్తా రుద్రశక్త్యేకమర్దనః ॥ ౧౫౦ ॥

విశ్వేశ్వరప్రసాదాఢ్యః కాశీరాజసుతార్దనః ।
శమ్భుప్రతిజ్ఞాపాతా చ స్వయమ్భుగణపూజకః ॥ ౧౫౧ ॥

కాశీశగణకోటిఘ్నో లోకశిక్షాద్విజార్చకః ।
శివతీవ్రతపోవశ్యః పురా శివవరప్రదః ॥ ౧౫౨ ॥

గయాసురప్రతిజ్ఞాధృక్ స్వాంశశఙ్కరపూజకః ।
శివకన్యావ్రతపతిః కృష్ణరూపశివారిహా ॥ ౧౫౩ ॥

మహాలక్ష్మీవపుర్గౌరీత్రాణో దేవలవాతహా ।
వినిద్రముచుకున్దైకబ్రహ్మాస్త్రయువనాశ్వహృత్ ॥ ౧౫౪ ॥

అక్రూరోఽక్రూరముఖ్యైకభక్తస్వచ్ఛన్దముక్తిదః ।
సబాలస్త్రీజలక్రీడాకృతవాపీకృతార్ణవః ॥ ౧౫౫ ॥

యమునాపతిరానీతపరిణీతద్విజాత్మకః ।
శ్రీదామశఙ్కుభక్తార్థభూమ్యానీతేన్ద్రభైరవః ॥ ౧౫౬ ॥

దుర్వృత్తశిశుపాలైకముక్తికోద్ధారకేశ్వరః ।
ఆచాణ్డాలాదికం ప్రాప్య ద్వారకానిధికోటికృత్ ॥ ౧౫౭ ॥

బ్రహ్మాస్త్రదగ్ధగర్భస్థపరీక్షిజ్జీవనైకకృత్ ।
పరిణీతద్విజసుతానేతాఽర్జునమదాపహః ॥ ౧౫౮ ॥

గూఢముద్రాకృతిగ్రస్తభీష్మాద్యఖిలగౌరవః ।
పార్థార్థఖణ్డితాశేషదివ్యాస్త్రః పార్థమోహభృత్ ॥ ౧౫౯ ॥

బ్రహ్మశాపచ్ఛలధ్వస్తయాదవో విభవావహః ।
అనఙ్గే జితగౌరీశో రతికాన్తః సదేప్సితః ॥ ౧౬౦ ॥

పుష్పేషుర్విశ్వవిజయీ స్మరః కామేశ్వరీపతిః ।
ఉషాపతిర్విశ్వహేతుర్విశ్వతృప్తోఽధిపూరుషః ॥ ౧౬౧ ॥

చతురాత్మా చతుర్వర్ణశ్చతుర్వేదవిధాయకః ।
చతుర్విశ్వైకవిశ్వాత్మా సర్వోత్కృష్టాసు కోటిషు ॥ ౧౬౨ ॥

ఆశ్రయాత్మా పురాణర్షిర్వ్యాసః శాస్త్రసహస్రకృత్ ।
మహాభారతనిర్మాతా కవీన్ద్రో వాదరాయణః ॥ ౧౬౩ ॥

కృష్ణద్వైపాయనః సర్వపురుషార్థకబోధకః ।
వేదాన్తకర్తా బ్రహ్మైకవ్యఞ్జకః పురువంశకృత్ ॥ ౧౬౪ ॥

బుద్ధో ధ్యానజితాశేషదేవదేవో జగత్ప్రియః ।
నిరాయుధో జగజ్జైత్రః శ్రీధనో దుష్టమోహనః ॥ ౧౬౫ ॥

దైత్యవేదబహిష్కర్త్తా వేదార్థశ్రుతిగోపకః ।
శుద్ధోదనిర్నష్టదిష్టః సుఖదః సదసత్పతిః ॥ ౧౬౬ ॥

యథాయోగ్యాఖిలకుపః సర్వశూన్యోఽఖిలేష్టదః ।
చతుష్కోటిపృథక్తత్త్వం ప్రజ్ఞాపారమితేశ్వరః ॥ ౧౬౭ ॥

పాషణ్డశ్రుతిమార్గేణ పాషణ్డశ్రుతిగోపకః ।
కల్కీ విష్ణుయశః పూతః కలికాలవిలోపకః ॥ ౧౬౮ ॥

సమస్తమ్లేచ్ఛహస్తఘ్నః సర్వశిష్టద్విజాతికృత్ ।
సత్యప్రవర్త్తకో దేవద్విజదీర్ఘక్షుధాపహః ॥ ౧౬౯ ॥

అవగవాదివేదేన పృథ్వీదుర్గతినాశనః ।
సద్యః క్ష్మానన్తలక్ష్మీకృత్ నష్టనిః శేష ధర్మకృత్ ॥ ౧౭౦ ॥

అనన్తస్వర్గయాగైకహేమపూర్ణాఖిలద్విజః ।
అసాధ్యైకజగచ్ఛాస్తా విశ్వవన్ద్యో జయధ్వజః ॥ ౧౭౧ ॥

ఆత్మతత్త్వాధిపః కృర్తృశ్రేష్ఠో విధిరుమాపతిః ।
భర్తుః శ్రేష్ఠః ప్రజేశాగ్ర్యో మరీచిజనకాగ్రణీః ॥ ౧౭౨ ॥

కశ్యపో దేవరాదిన్ద్రః ప్రహ్లాదో దైత్యరాట్ శశీ ।
నక్షత్రేశో రవిస్తేజః శ్రేష్ఠః శుక్రః కవీశ్వరః ॥ ౧౭౩ ॥

మహర్షిరాట్ భృగుర్విష్ణురాదిత్యేశో బలిః స్వరాట్ ।
వాయుర్వహ్నిః శుచిశ్రేష్ఠః శఙ్కరో రుద్రరాట్ గురుః ॥ ౧౭౪ ॥

విద్వత్తమశ్చిత్రరథో గన్ధర్వాగ్ర్యో వసూత్తమః ।
వర్ణాదిరగ్ర్యా స్త్రీ గౌరీ శక్త్యగ్ర్యా శ్రీశ్చ నారదః ॥ ౧౭౫ ॥

దేవర్షిరాట్ పాణ్డవాగ్ర్యోఽర్జునో నారదవాదరాట్ ।
పవనః పవనేశానో వరుణో యాదసామ్పతిః ॥ ౧౭౬ ॥

గఙ్గాతీర్థోత్తమోద్భూతం ఛత్రకాగ్ర్యవరౌషధమ్ ।
అన్నం సుదర్శనాస్త్రాగ్ర్యో వజ్రప్రహరణోత్తమమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

ఉచ్చైఃశ్రవా వాజిరాజః ఐరావత ఇభేశ్వరః ।
అరున్ధత్యేకపత్నీశో హ్యశ్వత్థోఽశేషవృక్షరాట్ ॥ ౧౭౮ ॥

అధ్యాత్మవిద్యావిద్యాత్మా ప్రణవశ్ఛన్దసాం వరః ।
మేరుర్గిరిపతిర్భార్గో మాసాగ్ర్యః కాలసత్తమః ॥ ౧౭౯ ॥

దినాద్యాత్మా పూర్వసిద్ధిః కపిలః సామవేదరాట్ ।
తార్క్ష్యః ఖగేన్ద్రో ఋత్వగ్ర్యో వసన్తః కల్పపాదపః ॥ ౧౮౦ ॥

దాతృశ్రేష్ఠః కామధేనురార్తిఘ్నాగ్ర్యః సురోత్తమః ।
చిన్తామణిర్గురుశ్రేష్ఠో మాతా హితతమః పితా ॥ ౧౮౧ ॥

సింహో మృగేన్ద్రో నాగేన్ద్రో వాసుకిర్భూధరో నృపః ।
వణశో బ్రాహ్మణశ్చాన్తః కరణాగ్ర్యం నమో నమః ॥ ౧౮౨ ॥

ఇత్యేతద్వాసుదేవస్య విష్ణోర్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వాపరాధశమనం పరం భక్తివివర్ద్ధనమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

అక్షయబ్రహ్మలోకాదిసర్వార్థాప్యేకసాధనమ్ ।
విష్ణులోకైకసోపానం సర్వదు:ఖవినాశనమ్ ॥ ౧౮౪ ॥

సమస్తసుఖదం సత్యం పరం నిర్వాణదాయకమ్ ।
కామక్రోధాదినిఃశేషమనోమలవిశోధనమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

శాన్తిదం పావనం నృణాం మహాపాతాకినామపి ।
సర్వేషాం ప్రాణినామాశు సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వారిష్టవినాశనమ్ ।
ఘోరదుఃస్వప్నశమనం తీవ్రదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౧౮౭ ॥

తాపత్రయాపహం గుహ్యం ధనధాన్యయశస్కరమ్ ।
సర్వైశ్వర్యప్రదం సర్వసిద్ధిదం సర్వకామదమ్ ॥ ౧౮౮ ॥

తీర్థయజ్ఞతపోదానవ్రతకోటిఫలప్రదమ్ ।
అప్రజ్ఞజాడ్యశమనం సర్వవిద్యాప్రవర్త్తకమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

రాజ్యదం రాజ్యకామానాం రోగిణాం సర్వరోగనుత్ ।
వన్ధ్యానాం సుతదం చాశు సర్వశ్రేష్ఠఫలప్రదమ్ ॥ ౧౯౦ ॥

అస్త్రగ్రామవిషధ్వంసీ గ్రహపీడావినాశనమ్ ।
మాఙ్గల్యం పుణ్యమాయుష్యం శ్రవణాత్ పఠనాజ్జపాత్ ॥ ౧౯౧ ॥

సకృదస్యాఖిలా వేదాః సాఙ్గా మన్త్రాశ్చ కోటిశః । ।
పురాణశాస్త్రం స్మృతయః పఠితాః పఠితాస్తథా ॥ ౧౯౨ ॥

జప్త్వాస్య శ్లోకం శ్లోకార్ధం పాదం వా పఠతః ప్రియే ।
నిత్యం సిధ్యతి సర్వేషామచిరాత్కిముతోఽఖిలమ్ ॥ ౧౯౩ ॥

ప్రాణేన సదృశం సద్యః ప్రత్యహం సర్వకర్మసు ।
ఇదం భద్రే త్వయా గోప్యం పాఠ్యం స్వార్థైకసిద్ధయే ॥ ౧౯౪ ॥

నావైష్ణవాయ దాతవ్యం వికల్పోపహృతాత్మనే ।
భక్తిశ్రద్ధావిహీనాయ విష్ణుసామాన్యదర్శినే ॥ ౧౯౫ ॥

దేయం పుత్రాయ శిష్యాయ శుద్ధాయ హితకామ్యయా ।
మత్ప్రసాదాదృతే నేదం గ్రహిష్యన్త్యల్పమేధసః ॥ ౧౯౬ ॥

కలౌ సద్యః ఫలం కల్పగ్రామమేష్యతి నారదః ।
లోకానాం భాగ్యహీనానాం యేన దుఃఖం వినశ్యతి ॥ ౧౯౭ ॥

క్షేత్రేషు వైష్ణవేష్వేతదార్యావర్త్తే భవిష్యతి ।
నాస్తి విష్ణోః పరం సత్యం నాస్తి విష్ణోః పరమ్పదమ్ ॥ ౧౯౮ ॥

నాస్తి విష్ణో పరం జ్ఞానం నాస్తి మోక్షో హ్యవైష్ణవః ।
నాస్తి విష్ణోః పరో మన్త్రో నాస్తి విష్ణోః పరం తపః ॥ ౧౯౯ ॥

నాస్తి విష్ణో పరం ధ్యానం నాస్తి మన్త్రో హ్యవైష్ణవః ।
కిం నాస్య బహుభిర్మన్త్రైః కిం జపైర్బహువిస్తరైః ॥ ౨౦౦ ॥

వాజపేయసహస్రైః కిం భక్తిర్యస్య జనార్దనే ।
సర్వతీర్థమయో విష్ణుః సర్వశాస్త్రమయః ప్రభు ॥ ౨౦౧ ॥

సర్వక్రతుమయో విష్ణుః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ।
ఆబ్రహ్మసారసర్వస్య సర్వమేతన్మయోదితమ్ ॥ ౨౦౨ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ-
ధన్యాస్మ్యనుగృహితాస్మి కృతార్థాస్మి జగత్పతే ।
యన్మయేదం శ్రుతం స్తోత్రం త్వద్రహస్యం సుదుర్లభమ్ ॥ ౨౦౩ ॥

అహో బత మహత్కష్టం సమస్త సుఖదే హరౌ ।
విద్యమానేఽపి సర్వేశే మూఢాః క్లిశ్యన్తి సంసృతౌ ॥ ౨౦౪ ॥

యముద్దిశ్యసదా నాథో మహేశోఽపి దిగమ్బరః ।
జటిలో భస్మలిప్తాఙ్గస్తపస్వీ వీక్షితో జనైః ॥ ౨౦౫ ॥

అతోఽధికో న దేవోఽస్తి లక్ష్మీకాన్తాన్మధుద్విషః ।
యతత్వం చిన్త్యతే నిత్యం త్వయా యోగీశ్వరేణ హి ॥ ౨౦౬ ॥

అతఃపరం కిమధికం పదం శ్రీపురుషోత్తమాత్ ।
తమవిజ్ఞాయ తాన్ మూఢా యజన్తే జ్ఞానమానినః ॥ ౨౦౭ ॥

ముషితాస్మి త్వయా నాథ చిరం యదయమీశ్వరః ।
ప్రకాశితో న మే యస్య దత్తాద్యా దివ్యశక్తయః ॥ ౨౦౮ ॥

అహో సర్వేశ్వరో విష్ణుః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।
భవదాదిగురుర్మూఢైః సామాన్య ఇవ లక్ష్యతే ॥ ౨౦౯ ॥

మహీయసాం హి మాహాత్మ్యం భజమానాన్ భజన్తి చేత్ ।
ద్విషతోఽపి తథా పాపానుపేక్ష్యన్తే క్షమాలయాః ॥ ౨౧౦ ॥

మయాపి బాల్యే స్వపితుః ప్రజ్ఞా దృష్టా బుభుక్షితాః ।
దుఖాదశక్తాః స్వం పోష్టుం శ్రియా నాధ్యాసితాః పురా ॥ ౨౧౧ ॥

త్వయా సంవర్ధితాభిశ్చ ప్రజాభిర్విబుధాదయః ।
విససద్భిః స్వశక్త్యాద్యాః సముహృన్మిత్రబాన్ధవాః ॥ ౨౧౨ ॥
త్వయా వినా క్వ దేవత్వం క్వ ధైర్యం క్య పరిగ్రహః ।
సర్వే భవన్తి జీవన్తో యాతనాః శిరసి స్థితాః ॥ ౨౧౩ ॥

నామృతే నైవ ధర్మార్థౌ కామో మోక్షోఽపి దుర్లభః ।
క్షుధితానాం దుర్గతానాం కుతో యోగసమాధయః ॥ ౨౧౪ ॥

సా చ సంసారసారైకా సర్వలోకైకపాలికా ।
వశ్యా సా కమలా యస్య త్యక్త్వా త్వామపి శఙ్కరః ॥ ౨౧౫ ॥

శ్రియా ధర్మేణ శౌర్యేణ రూపేణార్చవసమ్పదా ।
సర్వాతిశయవీర్యేణ సమ్పూర్ణస్య మహాత్మనః ॥ ౨౧౬ ॥

కస్తేన తుల్యతామేతి దేవదేవేన విష్ణునా ।
యస్యాంశాంశకభాగేన వినా సర్వ విలీయతే ॥ ౨౧౭ ॥

జగదేతత్తథా ప్రాహుర్దోషాయైతద్విమోహితాః ।
నాస్య జన్మ జరా మృత్యుర్నాప్రాప్యం వార్థమేవ వా ॥ ౨౧౮ ॥

తథాపి కురుతే ధర్మాన్ పాలనాయ సతాం కృతే ।
విజ్ఞాపయ మహాదేవ ప్రణమ్యకం మహేశ్వరమ్ ॥ ౨౧౯ ॥

అవధార్య తథా సాహం కాన్త కామద శాశ్వత ।
కామాద్యాసక్తచిత్తత్వాత్ కిం తు సర్వేశ్వర ప్రభో ॥ ౨౨౦ ॥

త్వన్మయత్వాత్ప్రసాదాద్వా శక్నోమి పఠితుం న చేత్ ।
విష్ణోః సహస్రనామైతత్ప్రత్యహం వృషభధ్వజ ॥
నామ్నైకేన తు యేన స్యాత్తత్ఫలం బ్రూహి మే ప్రభో ॥ ౨౨౧ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
రామ రామేతి రామేతి రమేరామే మనోరమే ।
సహస్రనామభిస్తుల్యం రామనామ వరాననే ॥ ౨౨౨ ॥

అథ సర్వాణి తీర్థాని జలఞ్చైవ ప్రయాగజమ్ ।
విష్ణోర్నామసహస్రస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ॥ ౨౨౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీనారదపఞ్చరాత్రే జ్ఞానామృతసారే చతుర్థరాత్రే
పార్వతీశివసంవాదే శ్రీవిష్ణోర్నామసహస్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Vishnu:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalaa | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment