Home » Hindu Mantras » 108 - Shatanamavali » 108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil
108 - Shatanamavali Lalitha Stotram

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Goddess Lalitha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ லலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥

ஓம்-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஶ்ரீம் |

ரஜதாசலஶ்ருங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம꞉ |
ஹிமாசலமஹாவம்ஶபாவனாயை நமோ நம꞉ || 1 ||

ஶங்கரார்தா⁴ங்க³ஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நமோ நம꞉ |
லஸன்மரகதஸ்வச்ச²விக்³ரஹாயை நமோ நம꞉ || 2 ||

மஹாதிஶயஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நமோ நம꞉ |
ஶஶாங்கஶேக²ரப்ராணவல்லபா⁴யை நமோ நம꞉ || 3 ||

ஸதா³பஞ்சத³ஶாத்மைக்யஸ்வரூபாயை நமோ நம꞉ |
வஜ்ரமாணிக்யகடககிரீடாயை நமோ நம꞉ || 4 ||

கஸ்தூரீதிலகோல்லாஸனிடிலாயை நமோ நம꞉ |
ப⁴ஸ்மரேகா²ங்கிதலஸன்மஸ்தகாயை நமோ நம꞉ || 5 ||

விகசாம்போ⁴ருஹத³ளலோசனாயை நமோ நம꞉ |
ஶரச்சாம்பேயபுஷ்பாப⁴னாஸிகாயை நமோ நம꞉ || 6 ||

லஸத்காஞ்சனதாடங்கயுக³ளாயை நமோ நம꞉ |
மணித³ர்பணஸங்காஶகபோலாயை நமோ நம꞉ || 7 ||

தாம்பூ³லபூரிதஸ்மேரவத³னாயை நமோ நம꞉ |
ஸுபக்வதா³டி³மீபீ³ஜரத³னாயை நமோ நம꞉ || 8 ||

கம்பு³பூக³ஸமச்சா²யகந்த⁴ராயை நமோ நம꞉ |
ஸ்தூ²லமுக்தாப²லோதா³ரஸுஹாராயை நமோ நம꞉ || 9 ||

கி³ரீஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யமங்க³லாயை நமோ நம꞉ |
பத்³மபாஶாங்குஶலஸத்கராப்³ஜாயை நமோ நம꞉ || 10 ||

பத்³மகைரவமந்தா³ரஸுமாலின்யை நமோ நம꞉ |
ஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்³மாப⁴ஸுகுசாயை நமோ நம꞉ || 11 ||

ரமணீயசதுர்பா³ஹுஸம்யுக்தாயை நமோ நம꞉ |
கனகாங்க³த³கேயூரபூ⁴ஷிதாயை நமோ நம꞉ || 12 ||

ப்³ருஹத்ஸௌவர்ணஸௌந்த³ர்யவஸனாயை நமோ நம꞉ |
ப்³ருஹன்னிதம்ப³விலஸஜ்ஜக⁴னாயை நமோ நம꞉ || 13 ||

ஸௌபா⁴க்³யஜாதஶ்ருங்கா³ரமத்⁴யமாயை நமோ நம꞉ |
தி³வ்யபூ⁴ஷணஸந்தோ³ஹரஞ்ஜிதாயை நமோ நம꞉ || 14 ||

பாரிஜாதகு³ணாதி⁴க்யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம꞉ |
ஸுபத்³மராக³ஸங்காஶசரணாயை நமோ நம꞉ || 15 ||

காமகோடிமஹாபத்³மபீட²ஸ்தா²யை நமோ நம꞉ |
ஶ்ரீகண்ட²னேத்ரகுமுத³சந்த்³ரிகாயை நமோ நம꞉ || 16 ||

ஸசாமரரமாவாணீவீஜிதாயை நமோ நம꞉ |
ப⁴க்தரக்ஷணதா³க்ஷிண்யகடாக்ஷாயை நமோ நம꞉ || 17 ||

பூ⁴தேஶாலிங்க³னோத்³பூ⁴தபுலகாங்க்³யை நமோ நம꞉ |
அனங்க³ஜனகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நமோ நம꞉ || 18 ||

ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரஶிரோரத்னரஞ்ஜிதாயை நமோ நம꞉ |
ஶசீமுக்²யாமரவதூ⁴ஸேவிதாயை நமோ நம꞉ || 19 ||

லீலாகல்பிதப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நமோ நம꞉ |
அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதாயை நமோ நம꞉ || 20 ||

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யதா³யிகாயை நமோ நம꞉ |
ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யபாது³காயை நமோ நம꞉ || 21 ||

தே³வர்ஷிபி⁴ஸ்ஸ்தூயமானவைப⁴வாயை நமோ நம꞉ |
கலஶோத்³ப⁴வது³ர்வாஸ꞉பூஜிதாயை நமோ நம꞉ || 22 ||

மத்தேப⁴வக்த்ரஷட்³வக்த்ரவத்ஸலாயை நமோ நம꞉ |
சக்ரராஜமஹாயந்த்ரமத்⁴யவர்த்யை நமோ நம꞉ || 23 ||

சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தஸுதே³ஹாயை நமோ நம꞉ |
ஶஶாங்கக²ண்ட³ஸம்யுக்தமகுடாயை நமோ நம꞉ || 24 ||

மத்தஹம்ஸவதூ⁴மந்த³க³மனாயை நமோ நம꞉ |
வந்தா³ருஜனஸந்தோ³ஹவந்தி³தாயை நமோ நம꞉ || 25 ||

அந்தர்முக²ஜனானந்த³ப²லதா³யை நமோ நம꞉ |
பதிவ்ரதாங்க³னாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம꞉ || 26 ||

அவ்யாஜகருணாபூரபூரிதாயை நமோ நம꞉ |
நிதாந்தஸச்சிதா³னந்த³ஸம்யுக்தாயை நமோ நம꞉ || 27 ||

ஸஹஸ்ரஸூர்யஸம்யுக்தப்ரகாஶாயை நமோ நம꞉ |
ரத்னசிந்தாமணிக்³ருஹமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம꞉ || 28 ||

ஹானிவ்ருத்³தி⁴கு³ணாதி⁴க்யரஹிதாயை நமோ நம꞉ |
மஹாபத்³மாடவீமத்⁴யனிவாஸாயை நமோ நம꞉ || 29 ||

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தீனாம் ஸாக்ஷிபூ⁴த்யை நமோ நம꞉ |
மஹாபாபௌக⁴பாபானாம் வினாஶின்யை நமோ நம꞉ || 30 ||

து³ஷ்டபீ⁴திமஹாபீ⁴திப⁴ஞ்ஜனாயை நமோ நம꞉ |
ஸமஸ்ததே³வத³னுஜப்ரேரிகாயை நமோ நம꞉ || 31 ||

ஸமஸ்தஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜனிலயாயை நமோ நம꞉ |
அனாஹதமஹாபத்³மமந்தி³ராயை நமோ நம꞉ || 32 ||

ஸஹஸ்ராரஸரோஜாதவாஸிதாயை நமோ நம꞉ |
புனராவ்ருத்திரஹிதபுரஸ்தா²யை நமோ நம꞉ || 33 ||

வாணீகா³யத்ரீஸாவித்ரீஸன்னுதாயை நமோ நம꞉ |
ரமாபூ⁴மிஸுதாராத்⁴யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம꞉ || 34 ||

லோபாமுத்³ரார்சிதஶ்ரீமச்சரணாயை நமோ நம꞉ |
ஸஹஸ்ரரதிஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நமோ நம꞉ || 35 ||

பா⁴வனாமாத்ரஸந்துஷ்டஹ்ருத³யாயை நமோ நம꞉ |
ஸத்யஸம்பூர்ணவிஜ்ஞானஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ || 36 ||

ஶ்ரீலோசனக்ருதோல்லாஸப²லதா³யை நமோ நம꞉ |
ஶ்ரீஸுதா⁴ப்³தி⁴மணித்³வீபமத்⁴யகா³யை நமோ நம꞉ || 37 ||

த³க்ஷாத்⁴வரவினிர்பே⁴த³ஸாத⁴னாயை நமோ நம꞉ |
ஶ்ரீனாத²ஸோத³ரீபூ⁴தஶோபி⁴தாயை நமோ நம꞉ || 38 ||

சந்த்³ரஶேக²ரப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜனாயை நமோ நம꞉ |
ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தசைதன்யாயை நமோ நம꞉ || 39 ||

நாமபாரயணாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம꞉ |
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திதிரோதா⁴னஸங்கல்பாயை நமோ நம꞉ || 40 ||

ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீமந்த்ரமத்⁴யகா³யை நமோ நம꞉ |
அனாத்³யந்தஸ்வயம்பூ⁴ததி³வ்யமூர்த்யை நமோ நம꞉ || 41 ||

ப⁴க்தஹம்ஸபரீமுக்²யவியோகா³யை நமோ நம꞉ |
மாத்ருமண்ட³லஸம்யுக்தலலிதாயை நமோ நம꞉ || 42 ||

ப⁴ண்ட³தை³த்யமஹாஸத்த்வனாஶனாயை நமோ நம꞉ |
க்ரூரப⁴ண்ட³ஶிரச்சே²த³னிபுணாயை நமோ நம꞉ || 43 ||

தா⁴த்ரச்யுதஸுராதீ⁴ஶஸுக²தா³யை நமோ நம꞉ |
சண்ட³முண்ட³னிஶும்பா⁴தி³க²ண்ட³னாயை நமோ நம꞉ || 44 ||

ரக்தாக்ஷரக்தஜிஹ்வாதி³ஶிக்ஷணாயை நமோ நம꞉ |
மஹிஷாஸுரதோ³ர்வீர்யனிக்³ரஹாயை நமோ நம꞉ || 45 ||

அப்⁴ரகேஶமஹோத்ஸாஹகாரணாயை நமோ நம꞉ |
மஹேஶயுக்தனடனதத்பராயை நமோ நம꞉ || 46 ||

நிஜப⁴ர்த்ருமுகா²ம்போ⁴ஜசிந்தனாயை நமோ நம꞉ |
வ்ருஷப⁴த்⁴வஜவிஜ்ஞானபா⁴வனாயை நமோ நம꞉ || 47 ||

ஜன்மம்ருத்யுஜராரோக³ப⁴ஞ்ஜனாயை நமோ நம꞉ |
விதே⁴யமுக்தவிஜ்ஞனஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ || 48 ||

காமக்ரோதா⁴தி³ஷட்³வர்க³னாஶனாயை நமோ நம꞉ |
ராஜராஜார்சிதபத³ஸரோஜாயை நமோ நம꞉ || 49 ||

ஸர்வவேதா³ந்தஸம்ஸித்³த⁴ஸுதத்த்வாயை நமோ நம꞉ |
ஶ்ரீவீரப⁴க்தவிஜ்ஞானவிதா⁴னாயை நமோ நம꞉ || 50 ||

அஶேஷது³ஷ்டத³னுஜஸூத³னாயை நமோ நம꞉ |
ஸாக்ஷாச்ச்²ரீத³க்ஷிணாமூர்திமனோஜ்ஞாயை நமோ நம꞉ || 51 ||

ஹயமேதா⁴க்³ரஸம்பூஜ்யமஹிமாயை நமோ நம꞉ |
த³க்ஷப்ரஜாபதிஸுதவேஷாட்⁴யாயை நமோ நம꞉ || 52 ||

ஸுமபா³ணேக்ஷுகோத³ண்ட³மண்டி³தாயை நமோ நம꞉ |
நித்யயௌவனமாங்க³ல்யமங்க³ளாயை நமோ நம꞉ || 53 ||

மஹாதே³வஸமாயுக்தஶரீராயை நமோ நம꞉ |
சதுர்விம்ஶதிதத்த்வைக்யஸ்வரூபாயை நமோ நம꞉ || 54 ||

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment