Home » Hindu Mantras » 108 - Shatanamavali » 108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi
108 - Shatanamavali Lalitha Stotram

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Goddess Lalitha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਲਲਿਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਸ੍ਤੁ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ-ਐਂ-ਹ੍ਰੀਂ-ਸ਼੍ਰੀਂ ।

ਰਜਤਾਚਲਸ਼ਂਗਾਗ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਹਿਮਾਚਲਮਹਾਵਂਸ਼ਪਾਵਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਧਾਂਗਸੌਂਦਰ੍ਯਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲਸਨ੍ਮਰਕਤਸ੍ਵਚ੍ਛਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਤਿਸ਼ਯਸੌਂਦਰ੍ਯਲਾਵਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਸ਼ੇਖਰਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਦਾਪਂਚਦਸ਼ਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਜ੍ਰਮਾਣਿਕ੍ਯਕਟਕਕਿਰੀਟਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋਲ੍ਲਾਸਨਿਟਿਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਸ੍ਮਰੇਖਾਂਕਿਤਲਸਨ੍ਮਸ੍ਤਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ਵਿਕਚਾਂਭੋਰੁਹਦਲਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਚ੍ਚਾਂਪੇਯਪੁਸ਼੍ਪਾਭਨਾਸਿਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲਸਤ੍ਕਾਂਚਨਤਾਟਂਕਯੁਗਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਣਿਦਰ੍ਪਣਸਂਕਾਸ਼ਕਪੋਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਸ੍ਮੇਰਵਦਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਪਕ੍ਵਦਾਡਿਮੀਬੀਜਰਦਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਂਬੁਪੂਗਸਮਚ੍ਛਾਯਕਂਧਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਥੂਲਮੁਕ੍ਤਾਫਲੋਦਾਰਸੁਹਾਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਗਿਰੀਸ਼ਬਦ੍ਧਮਾਂਗਲ੍ਯਮਂਗਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਦ੍ਮਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਲਸਤ੍ਕਰਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ਪਦ੍ਮਕੈਰਵਮਂਦਾਰਸੁਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਕੁਂਭਯੁਗ੍ਮਾਭਸੁਕੁਚਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਮਣੀਯਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਨਕਾਂਗਦਕੇਯੂਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਬਹਤ੍ਸੌਵਰ੍ਣਸੌਂਦਰ੍ਯਵਸਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਬਹਨ੍ਨਿਤਂਬਵਿਲਸਜ੍ਜਘਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੌਭਾਗ੍ਯਜਾਤਸ਼ਂਗਾਰਮਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਭੂਸ਼ਣਸਂਦੋਹਰਂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਰਿਜਾਤਗੁਣਾਧਿਕ੍ਯਪਦਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਪਦ੍ਮਰਾਗਸਂਕਾਸ਼ਚਰਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ਕਾਮਕੋਟਿਮਹਾਪਦ੍ਮਪੀਠਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਨੇਤ੍ਰਕੁਮੁਦਚਂਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਂਚਾਰਮਰਰਮਾਵਾਣੀਵੀਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੂਤੇਸ਼ਾਲਿਂਗਨੋਦ੍ਭੂਤਪੁਲਕਾਂਗ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਨਂਗਜਨਕਾਪਾਂਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਂਦ੍ਰਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਰਂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਚੀਮੁਖ੍ਯਾਮਰਵਧੂਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲੀਲਾਕਲ੍ਪਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਮਤਾਦਿਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਵਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ਏਕਾਤਪਤ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਨਕਾਦਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦੁਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਭਿਸ੍ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਦੁਰ੍ਵਾਸਃਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਤੇਭਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਕ੍ਰਰਾਜਮਹਾਯਂਤ੍ਰਮਧ੍ਯਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਿਦਗ੍ਨਿਕੁਂਡਸਂਭੂਤਸੁਦੇਹਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਖਂਡਸਂਯੁਕ੍ਤਮਕੁਟਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਤ੍ਤਹਂਸਵਧੂਮਂਦਗਮਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਂਦਾਰੁਜਨਸਂਦੋਹਵਂਦਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ਅਂਤਰ੍ਮੁਖਜਨਾਨਂਦਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਂਗਨਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਪੂਰਪੂਰਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਤਾਂਤਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸੂਰ੍ਯਸਂਯੁਕ੍ਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਤ੍ਨਚਿਂਤਾਮਣਿਗਹਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਹਾਨਿਵਦ੍ਧਿਗੁਣਾਧਿਕ੍ਯਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀਮਧ੍ਯਨਿਵਾਸਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੀਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਭੂਤ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਪਾਪੌਘਪਾਪਾਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ਦੁਸ਼੍ਟਭੀਤਿਮਹਾਭੀਤਿਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਦੇਵਦਨੁਜਪ੍ਰੇਰਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਹਦਯਾਂਭੂਜਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਨਾਹਤਮਹਾਪਦ੍ਮਮਂਦਿਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰਸਰੋਜਾਤਵਾਸਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਰਹਿਤਪੁਰਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਾਣੀਗਾਯਤ੍ਰੀਸਾਵਿਤ੍ਰੀਸਨ੍ਨੁਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਮਾਭੂਮਿਸੁਤਾਰਾਧ੍ਯਪਦਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚਰਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਰਤਿਸੌਂਦਰ੍ਯਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ਭਾਵਨਾਮਾਤ੍ਰਸਂਤੁਸ਼੍ਟਹਦਯਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਵਿਜ੍ਞਾਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਚਨਕਤੋਲ੍ਲਾਸਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸੁਧਾਬ੍ਧਿਮਣਿਦ੍ਵੀਪਮਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਵਿਨਿਰ੍ਭੇਦਸਾਧਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਸੋਦਰੀਭੂਤਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਂਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਚੈਤਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਾਮਪਾਰਯਣਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਤਿਰੋਧਾਨਸਂਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਂਤ੍ਰਮਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਨਾਦ੍ਯਂਤਸ੍ਵਯਂਭੂਤਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਹਂਸਪਰਿਮੁਖ੍ਯਵਿਯੋਗਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਾਤਮਂਡਲਸਂਯੁਕ੍ਤਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਂਡਦੈਤ੍ਯਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਨਾਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਰੂਰਭਂਡਸ਼ਿਰਚ੍ਛੇਦਨਿਪੁਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਧਾਤ੍ਰਚ੍ਯੁਤਸੁਰਾਧੀਸ਼ਸੁਖਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਂਡਮੁਂਡਨਿਸ਼ੁਂਭਾਦਿਖਂਡਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਤਜਿਹ੍ਵਾਦਿਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਦੋਰ੍ਵੀਰ੍ਯਨਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ਅਭ੍ਰਕੇਸ਼ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਕਾਰਣਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਸ਼ਯੁਕ੍ਤਨਟਨਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਜਭਰ੍ਤਮੁਖਾਂਭੋਜਚਿਂਤਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਵਿਜ੍ਞਾਨਭਾਵਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਰੋਗਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਿਧੇਯਮੁਕ੍ਤਵਿਜ੍ਞਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਿਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਨਾਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਪਦਸਰੋਜਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਂਤਸਂਸਿਦ੍ਧਸੁਤਤ੍ਵਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਵੀਰਭਕ੍ਤਵਿਜ੍ਞਾਨਵਿਧਾਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਦੁਸ਼੍ਟਦਨੁਜਸੂਦਨਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਛ੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮਨੋਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਹਯਮੇਧਾਗ੍ਰਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਮਹਿਮਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਸੁਤਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਮਬਾਣੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਂਡਮਂਡਿਤਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਮਾਂਗਲ੍ਯਮਂਗਲਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਦੇਵਸਮਾਯੁਕ੍ਤਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਦੇਵਰਤੌਤ੍ਸੁਕ੍ਯਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment